Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok

2 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu Rolnictwo i łowiectwo , ,62 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,62 100, Wpływy z róŝnych dochodów 74,69 74,69 100, Pozostała działalność , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,93 100, Leśnictwo , ,08 100, Gospodarka leśna , ,08 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 1.554, ,33 99, , ,75 100, Wpływy z róŝnych dochodów 6.070, ,00 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,87 100, Dostarczanie wody , ,87 100, Wpływy z usług , ,97 100, Pozostałe odsetki 17,00 18,90 111, Wpływ z róŝnych dochodów 1.035, ,00 100, Transport i łączność , ,30 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,67 100,00

3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 100, Drogi publiczne i gminne 274,00 273,70 99, Wpływy z róŝnych opłat 274,00 273,70 99, Drogi wewnętrzne , ,93 100, Otrzymane spadki zapisy i 100, , ,93 darowizny w postaci pienięŝnej 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,93 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,93 100, , ,10 99, , ,50 100, , ,22 100, Wpływy z usług , ,17 100, Pozostałe odsetki 540,00 537,94 99,62

4 Administracja publiczna , ,41 11, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, , ,00 100, Urzędy gmin , ,41 100, Wpływy z róŝnych opłat 473,00 473,00 100, Pozostałe odsetki , ,41 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.320, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3.320, ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 98,86 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory 250,00 250,00 100, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa 200,00 200,00 100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 200,00 200,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,20 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,20 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250,00 250,00 100, , ,55 104, , ,76 107, , ,60 108,03 1,00 0,16 16, , ,37 100, Podatek od nieruchomości , ,57 99, Podatek rolny 1.954, ,00 100, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 103, , ,20 93, , ,60 102, , ,00 100,00

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,19 100, Podatek od nieruchomości , ,94 94, Podatek rolny , ,09 96, Podatek leśny , ,80 132, Podatek od środków transportowych , ,10 98, Podatek od spadków i darowizn , ,00 102, Wpływ z opłaty targowej 300,00 300,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.766, ,53 99, , ,40 100, , ,52 100, , ,81 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,78 100, Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,28 100, , ,45 108, , ,00 108, , ,45 101, RóŜne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, , ,00 100,00

7 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencja ogólna z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,20 88, Szkoły podstawowe , ,02 86, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , ,79 86,29 Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,12 100, Pozostałe odsetki 10,00 3,25 32, Pozostałe odsetki 71,83 71,83 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,02 105, Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,50 53, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,51 100, Przedszkola , ,99 100,00

8 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,99 100, Przedszkola specjalne , ,32 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,32 100, Gimnazja , ,40 100, Wpływy z usług , ,40 100, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 100, Pozostała działalność , ,47 83, Wpływy z róŝnych dochodów 2.281, ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 2710 Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,30 82, , ,47 100, Pomoc społeczna , ,14 99, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,43 99, Pozostałe odsetki 1.422, ,01 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,37 99, , ,05 99,96

9 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,00 100, , ,56 95, , ,56 95, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99, , ,15 100, Wpływy z usług 7.541, ,15 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów 394,00 394,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00

10 Rehabilitacja zawodowa i społeczna , ,00 100,00 osób niepełnosprawnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,27 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,27 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,27 99, Gospodarka komunalna i ochrona , ,64 100,00 środowiska Oczyszczanie miast i wsi , ,64 99, Wpływy z usług , ,45 99, Pozostałe odsetki 1.526, ,19 101, Wpływy z róŝnych dochodów 3.535, ,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk , ,00 100,00 Ŝywiołowych 6333 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6334 Dotacje celowe przekazane z , ,00 100,00 budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100, Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Ogółem , ,21 100,31

11 11 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Wydatki budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. % Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu Rolnictwo i łowiectwo , ,16 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,23 97, , ,23 97, Izby rolnicze 4.691, ,00 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.691, ,00 100, Pozostała działalność , ,93 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.482, ,72 100, RóŜne opłaty i składki , ,21 100, Leśnictwo , ,73 77, Gospodarka leśna , ,73 77, Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 93, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,79 66, Zakup usług remontowych 1.500, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6.000, ,39 73, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę , ,86 89, Dostarczanie wody , ,86 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 84, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.194, ,44 80, Składki na Fundusz Pracy 314,00 253,26 80, Wynagrodzenia bezosobowe 1.500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.263, ,16 89, Zakup energii , ,74 90, Zakup usług pozostałych 6.042, ,62 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402,00 402,00 100, Transport i łączność , ,43 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,17 100,00

12 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,17 100, Drogi publiczne powiatowe , ,87 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 180,43 179,87 99,69 samorządu terytorialnego 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,63 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników 243,00 219,75 90, Składki na ubezpieczenie społeczne 42,00 41,51 98, Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,95 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,53 90, Zakup usług remontowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,53 100, Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 4.000, ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi wewnętrzne , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,28 99, Zakup usług remontowych , ,12 99, Zakup usług pozostałych , ,73 94, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,62 100, Zakup usług remontowych , ,62 100, Pozostała działalność , ,01 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,01 98, Turystyka , ,01 65, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,01 65, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.000, ,93 62,62

13 Zakup usług pozostałych , ,08 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8.700, ,00 80, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 82, Składki na ubezpieczenie społeczne 643,00 555,75 86, Składki na Fundusz Pracy 66,00 61,30 92, Wynagrodzenia bezosobowe 9.115, ,53 90, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,09 86, Zakup energii , ,07 72, Zakup usług remontowych , ,58 90, Zakup usług pozostałych , ,50 90, RóŜne opłaty i składki , ,36 83, Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1.996, ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na 2.000, ,00 100,00 rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 100,00 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,76 78, Działalność usługowa , ,01 92, Plany zagospodarowania przestrzennego 8.000, ,00 90, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100, Zakup usług pozostałych 7.400, ,00 89, Cmentarze , ,01 93, Wynagrodzenia bezosobowe 4.500, ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 156,71 31, Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,30 94,35 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna , ,47 93, Urzędy wojewódzkie , ,82 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800, ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2.881, ,00 100,00

14 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 387,00 386,82 99, Rady gmin , ,12 94, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.923, ,11 67, Zakup usług pozostałych 5.000, ,51 20, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 715,50 23, Urząd gminy , ,58 93, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000, ,20 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 90, Składki na Fundusz Pracy , ,78 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 91, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 93, Zakup energii , ,52 84, Zakup usług remontowych , ,80 66, Zakup usług zdrowotnych 2.000, ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,65 91, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000, ,13 93, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,36 85,29 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,47 81,61 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,49 94, Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących , ,00 96,07 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do , ,30 76,03 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,71 92,92

15 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,88 79, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,19 78, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, ,00 45, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.128, ,86 26, Zakup usług pozostałych , ,33 94, Pozostała działalność , ,76 91, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, ,00 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,54 56, Zakup usług pozostałych , ,09 96, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.100,00 440,59 40, RóŜne opłaty i składki 8.500, ,54 85, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,71 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.320, ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne 475,00 475,00 100, Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.777, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 777,84 777,84 100, Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7.148, ,73 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.007, ,00 100, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.000, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.877, ,71 99, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00

16 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12,00 11,71 97, Obrona narodowa 1.421, ,87 100, Pozostałe wydatki obronne 1.421, ,87 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 1.221, ,87 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 200,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,81 95, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, Wpływy jednostek na fundusz celowy , ,00 100, Wpływy jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6.000, ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,81 94, Składka na ubezpieczenia społeczne 6.325, ,11 91, Składki na Fundusz Pracy 1.046,00 549,29 52, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,71 95, Zakup energii , ,62 88, Zakup usług remontowych , ,85 83, Zakup usług pozostałych , ,45 86, Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 473,70 47,37 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 RóŜne opłaty i składki 9.000, ,36 91, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,82 99,99 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,90 99, Obrona cywilna 250,00 250,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,83 96,02

17 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,83 96, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , ,83 96, RóŜne rozliczenia 2.240, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.233, ,00 100, Pozostałe odsetki 2.233, ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 7,00 7,00 100, Pozostałe odsetki 7,00 7,00 100, Oświata i wychowanie , ,64 99, Szkoły podstawowe , ,44 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,43 99,72 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,98 99, Składki na Fundusz Pracy , ,49 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz 1.212, ,99 88,21 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.264, ,40 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,78 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.431, ,69 77, Zakup środków Ŝywnościowych , ,29 98, Zakup pomocy naukowych , ,38 99, Zakup energii , ,47 89, Zakup usług remontowych , ,95 99, Zakup usług zdrowotnych 8.848, ,40 98, Zakup usług pozostałych , ,41 99, Zakup usług pozostałych 3.001,06 492,89 16, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,92 91, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,65 80,84 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,19 95, PodróŜe słuŝbowe krajowe 250,00 203,60 81, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , , RóŜne opłaty i składki , ,00 93, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00

18 Zakup materiałów papierniczych do 4.649, ,12 83,17 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w , ,40 97,03 tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,42 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,90 99,35 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,31 99, Składki na Fundusz Pracy , ,81 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,37 98, Zakup pomocy naukowych 8.154, ,29 91, Zakup usług zdrowotnych 103,00 40,00 38, Zakup usług pozostałych 1.700, ,10 71, PodróŜe słuŝbowe krajowe 152,00 89,80 59, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,34 98, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej , ,75 99,26 niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,30 99,15 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,47 99, Składki na Fundusz Pracy 5.959, ,08 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,91 94,50

19 Zakup pomocy naukowych 4.237, ,06 99, Zakup energii , ,65 70, Zakup usług pozostałych 258,00 163,86 63, Składka na Fundusz Świadczeń , ,00 100,00 Socjalnych Przedszkola specjalne , ,39 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo , ,39 99,57 wychowawczej Gimnazja , ,11 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane , ,94 99,49 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,23 99, Składki na Fundusz Pracy , ,00 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz 2.150, ,00 94,47 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.366, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,43 99, Zakup środków Ŝywnościowych , ,64 96, Zakup pomocy naukowych , ,55 99, Zakup usług remontowych , ,16 99, Zakup usług zdrowotnych 4.060, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,29 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.763, ,04 91, Opłaty z tytułu zakupu usług 6.825, ,37 84,60 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,93 97, RóŜne opłaty i składki 3.366, ,00 90, Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do 1.628, ,65 81,31 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.592, ,00 99,73

20 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,14 99, DowoŜenie uczniów do szkół , ,61 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.219, ,33 99, Składka na ubezpieczenia społeczne 6.854, ,35 81, Składki na Fundusz Pracy 1.414,00 797,30 56, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,10 86, Zakup usług zdrowotnych 100,00 95,00 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,56 97, Składka na Fundusz Świadczeń 805,00 805,00 100,00 Socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,58 98, Wynagrodzenia bezosobowe 1.200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,58 98, Pozostała działalność , ,21 87, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,26 97, Zakup pomocy naukowych , ,54 99, Zakup usług pozostałych , ,65 81, Szkolnictwo wyŝsze , ,00 98, Pomoc materialna dla studentów , ,00 98, Stypendia i zasiłki dla studentów , ,00 98, Ochrona zdrowia , ,19 86, Zwalczanie narkomanii 3.000, ,00 46, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000, ,00 46, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,19 86, Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2.000, ,00 100,00 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000, ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100,00

21 Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,28 61, Zakup usług pozostałych , ,37 77, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.500,00 578,59 38, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2.766, ,00 90, Pomoc społeczna , ,87 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,38 99, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , ,00 100,00 pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,79 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.722, ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 4.173, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4.800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 1.136, ,00 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.206, ,00 100, Składka na Zakładowy Fundusz 2.414, ,00 100,00 Świadczeń Socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 1.423, ,01 99,94 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.315, ,00 100,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 8.669, ,00 100,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 357,00 357,00 100,00

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,56 95, , ,56 95, , ,81 99, Świadczenia społeczne , ,81 99, Dodatki mieszkaniowe , ,44 95, Świadczenia społeczne , ,44 95, Ośrodki pomocy społecznej , ,61 96, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.100, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,23 93, Składki na Fundusz Pracy , ,12 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,75 93, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 904,00 90, Zakup usług pozostałych , ,24 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900, ,45 83, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,69 96, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,00 88, , ,87 97, , ,67 86, , , , ,90 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 92,95

23 Składka na ubezpieczenia społeczne 5.138, ,18 86, Składki na Fundusz Pracy 849,00 569,03 67, Zakup usług zdrowotnych 121,00 121,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.270, ,74 89, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 805,00 805,00 100, Pozostała działalność , ,17 86, Świadczenia społeczne , ,12 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,36 99, Zakup usług pozostałych 220,00 220,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 6.142, ,13 74, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 58,61 budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,56 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,03 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,03 100, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,68 100, Składki na Fundusz Pracy 8.481, ,57 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,45 99, Zakup energii , ,45 100, Zakup usług remontowych 2.019, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,77 100, Opłaty z tytułu zakupu usług 460,88 460,88 100,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.418, ,03 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.029, ,78 100, RóŜne opłaty i składki 4.903, ,00 100, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.253, ,00 100,00

24 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 280,00 280,00 100,00 183,00 183,00 100,00 129,00 129,00 100, , ,80 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 99, Świetlice szkolne , ,71 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.811, ,68 99, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,07 98, Składki na Fundusz Pracy 2.485, ,78 94, Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.901, , Pomoc materialna dla uczniów , ,13 99, Stypendia dla uczniów , ,80 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,33 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 915,00 890,00 97, Zakup usług pozostałych 915,00 890,00 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 69, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,78 15, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,78 15, Gospodarka odpadami , ,78 89, Wydatki osobowe niezaliczone do 1.500, ,66 76,52 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.916, ,59 100, Składka na ubezpieczenia społeczne , ,03 88, Składki na Fundusz Pracy 3.519, ,84 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 81,58

25 Zakup energii 7.000, ,19 68, Zakup usług remontowych , ,54 72, Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40, Zakup usług pozostałych , ,66 94, Opłaty z tytułu zakupu usług 3.500, ,15 52,35 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.400, ,06 93,59 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5.000, ,82 92, RóŜne opłaty i składki , ,73 93, Składka na Zakładowy Fundusz 2.816, ,00 100,00 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1.000,00 495,00 49, Oczyszczanie miast i wsi , ,27 75, Wynagrodzenia bezosobowe 8.300, ,00 28, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,82 79, Zakup usług pozostałych , ,45 76, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,20 89, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.500, ,12 85, Zakup energii , ,29 92, Zakup usług remontowych , ,53 88, Zakup usług pozostałych 4.500, ,06 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,20 78, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,58 94,73 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 100, budŝetowych 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,58 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00

26 Pozostała działalność , ,55 91, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 600,00 102,00 17,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.822, ,05 99, Składka na ubezpieczenia społeczne 6.961, ,88 44, Składki na Fundusz Pracy 4.481, ,89 77, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,95 79, Zakup energii , ,92 81, Zakup usług zdrowotnych 1.260, , Zakup usług pozostałych , ,53 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 275,00 39, Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.443, ,00 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00

27 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacja celowa z budŝetu na , ,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.760, ,00 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,36 85, Zakup usług remontowych , ,60 39, Zakup usług pozostałych , ,72 81, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,20 100,00 budŝetowych Ogółem , ,44 95,97

28 28 Zestawienie tabelaryczne Nr 3 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Dochody ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,93 100, Pozostała działalność , ,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,93 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.320, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 3.320, ,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 250,00 250,00 100,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00

29 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 200,00 200,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250,00 250,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 250,00 250,00 100,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opieka społeczna , ,93 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,37 99,39 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,56 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,56 95, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 100,00 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem , ,86 99,41

30 30 Wydatki Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,93 100, Pozostała działalność , ,93 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.482, ,72 100, RóŜne opłaty i składki , ,21 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenia 9.800, ,00 100,00 roczne 4110 Składka na ubezpieczenie , ,00 100,00 społeczne 4120 Składka na Fundusz Pracy 2.881, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne , ,00 98, , ,00 100,00 475,00 475,00 100, Składka na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.777, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Składki na ubezpieczenia 777,84 777,84 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7.148, ,73 100, Zakup materiałów i 7.007, ,00 100,00 wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.000, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Zakup usług pozostałych , Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo