z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 28 sierpnia 2008 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póź. zm.) oraz 1 pkt. 4 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdań z wykonania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze roku budŝetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inŝ. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2008 roku Otwock 2008 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 22 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 67 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 70 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 71 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane 73 planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zada 74 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 96 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2008r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,71 48, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,75 30, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,75 30, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,96 48, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,82 100, ,14 55, ,04 58, ,28 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,20 61,72 opłat 0920 pozostałe odsetki ,23 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,25 100,00 pienięŝnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,46 51, Urzędy wojewódzkie ,62 53,79 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 53, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41, ,62 51, Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,84 20, wpływy z usług ,21 26, pozostałe odsetki ,06 85, wpływy z róŝnych dochodów ,57 11,85 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 50, ,00 50,00 3

5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,80 52, Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,80 51, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,51 45, wpływy z róŝnych dochodów , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,62 48, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,60 48, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,68 47, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,92 97,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,94 51,68 organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,44 48, podatek rolny ,00 115, podatek leśny ,30 57, podatek od środków transportowych ,10 50, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 108, wpływy z róŝnych opłat ,40 23, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,70 128,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od ,69 57,63 osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,50 64, podatek rolny ,38 85, podatek leśny ,42 93, podatek od środków transportowych ,44 32, podatek od spadków i darowizn ,34 67, podatek od posiadania psów ,00 101, wpływy z opłaty targowej ,00 48, podatek od czynności cywilnoprawnych ,78 51, zaległości z podatków zniesionych , wpływy z róŝnych opłat ,56 40,94 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,17 55,31 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,43 43, wpływy z opłaty skarbowej ,40 51, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,20 96,45 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,50 15, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 79, pozostałe odsetki ,93 46,47 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,96 46, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 46, podatek dochodowy od osób prawnych ,96 42,67 4

6 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 72, wpływy z róŝnych dochodów ,00 72, RÓśNE ROZLICZENIA ,03 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 61, RóŜne rozliczenia finansowe ,03 96, pozostałe odsetki ,03 96, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,28 56, Szkoły podstawowe ,80 36, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,80 45, wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Przedszkola ,09 51, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,67 28, wpływy z usług ,15 55,99 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,10 146,81 pienięŝnej 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,50 36, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,67 21, Gimnazja ,28 96, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 54, wpływy z róŝnych dochodów ,00 94,89 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych ,00 100,00 źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,50 95, pozostałe odsetki ,70 96, wpływy z róŝnych dochodów ,80 87, Pozostała działalność ,61 212, wpływy z róŝnych dochodów ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków ,00 100,00 gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,61 100,00 innych źródeł 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 183, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,47 51, Domy pomocy społecznej ,95 69, wpływy z usług ,57 29, wpływy z róŝnych dochodów ,38 115,92 5

7 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,19 49, ,00 49, ,19 134, ,00 54, ,00 54, ,13 55, wpływy z róŝnych dochodów ,13 93,36 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 54,28 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków ,00 59,17 gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,13 60, pozostałe odsetki ,13 67, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków ,00 60,31 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,34 57, wpływy z usług ,34 60,18 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 50,87 (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,73 82, wpływy z usług ,08 38, wpływy z róŝnych dochodów ,65 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 83,05 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,08 56, śłobki ,08 56, wpływy z usług ,00 54, pozostałe odsetki ,46 96, wpływy z róŝnych dochodów , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,20 6, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,45 1, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł ,45 100, ,00 0,00 6

8 Oczyszczanie miast i wsi , , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,96 99, wpływy z dywidend , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,66 100, wpływy z róŝnych dochodów ,66 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z opłaty produktowej , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,09 69, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gminy (związków gmin), powiatów )związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł Pozostała działalność ,09 13, wpływy z usług ,89 13, pozostałe odsetki ,20 5,28 RAZEM ,74 47,06 7

9 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2008r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,67 3, Melioracje wodne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, Izby rolnicze ,21 82,02 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ,21 82,02 rolnego Pozostała działalność ,46 1, zakup usług pozostałych ,07 100, róŝne opłaty i składki ,39 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, HANDEL ,91 14, Pozostała działalność ,91 14, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,55 87, zakup energii ,76 64, zakup usług remontowych ,00 57, zakup usług pozostałych ,60 6, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,01 22, Lokalny transport zbiorowy ,50 45,36 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,50 45,36 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 50, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100, Drogi publiczne gminne ,34 16, zakup usług remontowych ,35 46, zakup usług pozostałych ,36 14, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 16, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,63 5, Pozostała działalność ,17 55, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,67 95, zakup usług pozostałych ,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 99, ,00 0,00 8

10 TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, ,00 100, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 40, RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,82 48, zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 33, zakup energii ,48 16, zakup usług remontowych ,57 46, zakup usług pozostałych ,69 3, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,32 9, róŝne opłaty i składki ,91 71, podatek od nieruchomości ,42 28, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 koszty postępowania sądowego i ,93 97,53 prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,86 36, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 8, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług remontowych ,00 98, zakup usług pozostałych ,08 40, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,25 96, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,53 45, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Pozostała działalność ,86 2, zakup usług pozostałych ,86 12, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 23, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,39 2, Plany zagospodarowania przestrzennego ,62 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,62 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 koszty postępowania sądowego i ,00 21,50 prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,15 5, zakup usług pozostałych ,15 6, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Cmentarze ,07 12, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,07 12, Pozostała działalność ,55 12, wynagrodzenia bezosobowe ,55 30, zakup usług pozostałych ,00 0,00 9

11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,47 41, Urzędy wojewódzkie ,01 41, wynagrodzenia osobowe ,69 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,91 34, składki na fundusz pracy ,09 34, zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 21, zakup usług pozostałych ,00 44, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,72 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 38, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0, dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 0, Rady miast ,90 40, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 45, zakup materiałów i wyposaŝenia ,32 12, zakup usług remontowych ,04 26, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,09 32, ,20 19, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,25 2, róŝne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 0, Urzędy miast ,03 42, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,16 48, wynagrodzenia osobowe ,57 41, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,04 36, składki na fundusz pracy ,68 36, wpłaty na PFRON ,00 44, wynagrodzenia bezosobowe ,10 54, zakup materiałów i wyposaŝenia ,08 42, zakup energii ,13 54, zakup usług remontowych ,40 16, zakup usług zdrowotnych ,00 76, zakup usług pozostałych ,89 42, zakup usług dostępu do sieci Internet ,07 25, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,55 43, ,47 29, ,38 56, podróŝe słuŝbowe krajowe ,48 66, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,06 33, róŝne opłaty i składki ,00 73, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 100, podatek od towarów i usług VAT ,00 0,00 10

12 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 19, ,50 64, ,57 23, ,29 23, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,53 26, zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 17, zakup usług pozostałych ,03 34, Pozostała działalność ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,87 36,50 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,87 36, składki na ubezpieczenia społeczne ,71 30, składki na fundusz pracy ,48 29, wynagrodzenia bezosobowe ,68 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,38 37, Ochotnicze straŝe poŝarne ,62 43, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 16, wynagrodzenia osobowe ,46 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,66 41, składki na fundusz pracy ,99 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,28 47, zakup energii ,29 28, zakup usług remontowych ,27 60, zakup usług zdrowotnych ,00 48, zakup usług pozostałych ,09 14, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,50 18, ,01 31, róŝne opłaty i składki ,00 8, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 90, Obrona cywilna ,73 24, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,29 30, zakup usług remontowych ,00 0, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,44 43, ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 0, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 11

13 StraŜ Miejska ,03 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50, wynagrodzenia osobowe ,99 37, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,36 39, składki na fundusz pracy ,27 35, zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 19, zakup usług remontowych ,16 56, zakup usług zdrowotnych ,00 33, zakup usług pozostałych ,68 55, róŝne opłaty i składki ,00 40, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,88 90, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 12, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych ,37 23, ,37 23, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,15 51, zakup usług pozostałych ,22 13, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,25 37, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,25 47, ,25 47, ,00 0, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,69 0, RóŜne rozliczenia finansowe , róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia, róŝne wpłaty) , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków Unii ,00 0,00 Europejskiej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,36 47, Szkoły podstawowe ,66 46, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,09 4, wynagrodzenia osobowe ,06 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,90 43, składki na fundusz pracy ,66 45, wpłaty na PFRON ,00 26, wynagrodzenia bezosobowe ,73 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 42,57 12

14 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,04 59, zakup energii ,48 52, zakup usług remontowych ,23 11, zakup usług zdrowotnych ,00 33, zakup usług pozostałych ,42 62, zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 48, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, ,41 39, ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,15 35, róŝne opłaty i składki ,18 53, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 11, ,61 17, ,54 59, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,35 56, ,14 50, wynagrodzenia osobowe ,57 54, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,49 46, składki na fundusz pracy ,17 46, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Przedszkola ,66 47,25 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,76 17, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,14 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,15 18, wynagrodzenia osobowe ,01 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 92, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 41, składki na fundusz pracy ,40 42, wynagrodzenia bezosobowe ,09 18, zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 35, zakup środków Ŝywności ,43 50, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,61 62, zakup energii ,99 52, zakup usług remontowych ,38 12, zakup usług zdrowotnych ,00 12, zakup usług pozostałych ,72 48, zakup usług dostępu do sieci Internet ,61 38, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 13

15 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,19 36, ,78 42, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,22 17, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,82 25, ,20 50, ,00 0, Gimnazja ,91 50, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,16 61, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,01 3, wynagrodzenia osobowe ,68 47, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,43 43, składki na fundusz pracy ,05 45, wpłaty na PFRON ,91 41, wynagrodzenia bezosobowe ,96 79, zakup materiałów i wyposaŝenia ,04 27, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,55 31, zakup energii ,65 55, zakup usług remontowych ,08 5, zakup usług zdrowotnych ,00 11, zakup usług pozostałych ,81 28, zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 66, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,09 30, ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,99 11, róŝne opłaty i składki ,82 53, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 11, ,18 13, ,66 45, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,54 45, DowoŜenie uczniów do szkół ,29 56, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,46 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 44, składki na ubezpieczenia społeczne ,93 53, składki na fundusz pracy ,00 45, wynagrodzenia bezosobowe ,38 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 59, zakup usług remontowych ,00 32,50 14

16 zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 58, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 40, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74,91 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,49 47, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,14 35, wynagrodzenia osobowe ,33 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,33 37, składki na fundusz pracy ,65 41, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 31, zakup usług remontowych ,98 24, zakup usług zdrowotnych ,00 66, zakup usług pozostałych ,43 28, zakup usług dostępu do sieci Internet ,38 61, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,25 39, ,14 36, podróŝe słuŝbowe krajowe ,60 61, róŝne opłaty i składki ,00 63, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 42, ,90 56, ,52 22, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,98 20, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 19, podróŝe słuŝbowe krajowe ,48 10, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,50 26, Stołówki szkolne ,28 50, wynagrodzenia osobowe ,85 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,95 46, składki na fundusz pracy ,14 44, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 4, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,60 24, Pozostała działalność ,74 52, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 17, wynagrodzenia osobowe ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 15, składki na fundusz pracy ,00 10, wynagrodzenia bezosobowe ,87 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,51 58, zakup energii ,13 76, zakup usług pozostałych ,23 93, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00 15

17 OCHRONA ZDROWIA ,69 63, Szpitale ogólne ,00 76, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t ,00 76, Zwalczanie narkomanii ,40 37,13 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 45, ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,40 42, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,77 59, dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100, ,00 92, ,00 87, ,00 87, wynagrodzenia osobowe ,66 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,01 41, składki na fundusz pracy ,25 42, wynagrodzenia bezosobowe ,50 51, zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 49, zakup energii ,00 69, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,94 9, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 39, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,29 31, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 40, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 61, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 40, ,00 0, ,00 12,50 16

18 Pozostała działalność ,52 37, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy 0 6 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,52 37, POMOC SPOŁECZNA ,26 43, Domy pomocy społecznej ,88 29, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,88 29, ,65 46, świadczenia społeczne ,12 46, wynagrodzenia osobowe ,22 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,92 28, składki na fundusz pracy ,46 46, wpłaty na PFRON ,10 51, zakup materiałów i wyposaŝenia ,05 15, zakup usług pozostałych ,49 45, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,19 32, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 79, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 0, ,37 52, ,87 50, składki na ubezpieczenia zdrowotne ,87 50,11 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,62 42, świadczenia społeczne ,62 42, Dodatki mieszkaniowe ,75 29, świadczenia społeczne ,91 29, zakup usług pozostałych ,84 10, Ośrodki pomocy społecznej ,66 46, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,36 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,18 44, składki na fundusz pracy ,72 47, wpłaty na PFRON ,90 50, wynagrodzenia bezosobowe ,00 50, zakup materiałów i wyposaŝenia ,03 34, zakup energii ,62 42, zakup usług remontowych ,24 28, zakup usług zdrowotnych ,00 26, zakup usług pozostałych ,38 41, zakup usług dostępu do sieci Internet ,16 44,90 17

19 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,00 29, ,50 43, ,00 0, ,56 47, podróŝe słuŝbowe krajowe ,49 47, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 79, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 60, ,64 0, ,06 50, ,90 39, zakup usług pozostałych ,90 39, Pozostała działalność ,93 61, świadczenia społeczne ,64 63, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 40, wynagrodzenia bezosobowe ,00 45, zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 28, zakup energii ,37 50, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 50, zakup usług pozostałych ,86 32, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,99 39, ,63 47, śłobek ,63 47, wynagrodzenia osobowe ,27 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,67 49, składki na fundusz pracy ,23 49, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 60, zakup środków Ŝywności ,21 49, zakup leków i materiałów medycznych ,00 0, zakup energii ,81 54, zakup usług remontowych ,24 70, zakup usług zdrowotnych ,00 91, zakup usług pozostałych ,58 61, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 19, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,26 31, podróŝe słuŝbowe krajowe ,44 48, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 77, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 35,00 18

20 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,14 54, Świetlice szkolne ,15 51, wynagrodzenia osobowe ,37 47, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 47, składki na fundusz pracy ,57 44, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,57 42, ,00 100, ,00 28, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 36, wynagrodzenia osobowe ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,96 4, zakup środków Ŝywności ,61 40, zakup usług remontowych ,00 0, ,00 86, stypendia dla uczniów ,00 86, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,42 0, zakup usług pozostałych ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,42 3, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, ,31 4, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,90 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 50, ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,27 24, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności ,00 0, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,63 0, Oczyszczanie miasta i wsi ,00 52, zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 64, zakup usług remontowych ,79 69, zakup usług pozostałych ,81 52, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,33 5, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,00 6, zakup usług pozostałych ,33 4, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 63,24 19

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo