P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału. Przychody ze sprzedaży wyniosły 50,7 mln PLN (-8,9% r/r). Drugi kwartał z rzędu spółce udało się odnotować wzrost przychodów w ujęciu r/r na rynku krajowym. Nadal dramatycznie wygląda spadek eksportu (-55,2% r/r w 3Q 09 i -46,2% r/r w okresie 1-3Q 09). Sporego spadku eksportu spodziewamy się jeszcze także w 4Q 09. Efekt niskiej bazy zacznie mieć wpływ na wyniki w zasadzie dopiero od grudnia. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła w 3Q 09 27,9% (27,6% w 1-3Q 09). W związku z większym wykorzystaniem mocy produkcyjnych spółka odnotowała na tym polu poprawę w stosunku do wyjątkowo słabego 2Q 09. Zysk operacyjny w 3Q 09 ukształtował się na poziomie 6,8 mln PLN (- 24,0% r/r) a zysk netto wyniósł 5,0 mln PLN (-30,9% r/r). Konsensus rynkowy wynosił 51,4 mln PLN przychodów, 6,5 mln PLN EBIT oraz 4,4 mln PLN zysku netto (oczekiwaliśmy odpowiednio 51,8/5,9/3,5 mln PLN). W całym okresie 1-3Q 09 Nowa Gala wypracowała 133,6 mln PLN sprzedaży (-12,2%), 13,8 mln PLN zysku operacyjnego (-42,6% r/r) oraz 9,8 mln PLN zysku netto (-42,3% r/r). Spadek rentowności jest w głównej mierze pochodną spadku wykorzystania mocy produkcyjnych (spore koszty stałe). Biorąc pod uwagę wyniki za 1-3Q 09 zdecydowaliśmy się skorygować nieznacznie prognozy wyników na cały rok. Zakładamy, że przychody ze sprzedaży w 2009 roku wyniosą 172,1 mln PLN (+0,2% w stosunku do poprzedniej wersji). Spodziewamy się, że EBIT osiągnie 17,2 mln PLN (korekta o -6,4%, wynika to głównie ze słabego 2Q 09) a zysk netto 11,4 mln PLN (korekta o +2,3%). Biorąc pod uwagę poprawę oczekiwań na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy co do sytuacji makroekonomicznej w 2010 roku podnosimy dość nieznacznie nasze prognozy na przyszły rok. Spodziewamy się przychodów ze sprzedaży na poziomie 178,4 mln PLN (korekta o +3,7% r/r), zysku EBIT w kwocie 20,7 mln PLN (korekta o +7,5%) oraz zysku netto na poziomie 13,7 mln PLN (korekta o +10,5%). Biorąc pod uwagę wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych oraz efekty przeprowadzonych cięć kosztów na przestrzeni 2009 roku, zakładamy wzrost rentowności brutto ze sprzedaży do 29,6% (z 27,8% w 2009 roku) oraz rentowności EBIT do 11,6% (z 10,0%). Korzystnym czynnikiem w segmencie premium jest nadal utrzymująca się słabość kursu EUR/PLN, natomiast w segmencie płytek ekonomicznych spodziewamy się utrzymania presji cenowej ze strony krajowej konkurencji. Wartość godziwą 1 akcji Ceramiki Nowej Gali ustaliliśmy na poziomie 3,50 PLN. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość 3,31 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 3,70 PLN za akcję. Biorąc pod uwagę wyniki naszej wyceny, która jest o około 14% wyższa od aktualnej ceny rynkowej, podtrzymujmy naszą rekomendację AKUMULUJ oraz podwyższamy cenę docelową z 2,77 PLN do poziomu 3,50 PLN. Podwyższenie wyceny w stosunku do poprzedniego raportu wynika głównie ze wzrostów kursów akcji porównywanych spółek oraz podwyższenie prognoz dla CNG na kolejne lata. Wycena DCF [PLN] 3,31 Wycena porównawcza [PLN] 3,70 Wycena końcowa [PLN] 3,50 Potencjał do wzrostu / spadku 14,1% Koszt kapitału 11,2% Cena rynkowa [PLN] 3,07 Kapitalizacja [mln PLN] 175,1 Ilość akcji [mln. szt.] 57,0 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 2,91 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 1,95 Stopa zwrotu za 3 mc 3,7% Stopa zwrotu za 6 mc 16,7% Stopa zwrotu za 9 mc 57,4% Struktura akcjonariatu: Piotrowski Waldemar 18,9% Millennium TFI 10,0% AS Hansabank 9,2% Jupiter NFI 6,7% Ceramika Nowa Gala 7,6% AIG OFE 5,3% Pozostali 42,3% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P 2012P Nowa Gala WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 141,0 192,0 172,1 178,4 192,2 209,0 4,6 EBITDA [mln PLN] 34,4 47,1 35,6 38,5 42,8 46,9 EBIT [mln PLN] 20,8 28,0 17,2 20,7 25,7 30,1 Zysk netto [mln PLN] 14,6 21,0 11,4 13,7 18,4 22,6 4,3 4,0 3,7 3,4 P/BV 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 3,1 P/E 12,0 8,3 15,4 12,8 9,5 7,7 2,8 EV/EBITDA 7,1 5,4 7,1 6,1 5,1 4,5 EV/EBIT 11,7 9,1 14,6 11,4 8,5 7,0 2,5 2,2 1,9 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Ceramika Nowa Gala opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Otrzymaliśmy zbliżone wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 3,70 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 3,31 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 3,50 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 3,31 Wycena metodą porównawczą 50% 3,70 Wycena 1 akcji Ceramiki Nowej Gali [PLN] 3,50 3Q 09 przyniósł drugi z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży na rynku krajowym, który generuje obecnie 88% przychodów spółki (w segmencie premium, gdzie spółka jest tradycyjnie silna, pomógł m.in. kurs EUR/PLN, który skutecznie ograniczył atrakcyjność importowanych płytek). Wyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych pozwoliło spółce na poprawę rentowności brutto ze sprzedaży w porównaniu z wyjątkowo słabym 2Q 09 (27,9% wobec 25,1%), jednak do poziomów notowanych w latach (33-34%) jeszcze sporo brakuje. Mimo nieznacznego podwyższenia prognoz na rok 2010, nie spodziewamy się mocnego wzrostu popytu na rynku płytek ceramicznych w przyszłym roku, ze względu na zauważalne wstrzymanie nowych inwestycji w budownictwie kubaturowym. Uważamy, jednak że akcje spółki, mimo wzrostu od naszej ostatniej rekomendacji o 26% (od ), na tle grupy porównawczej nadal są stosunkowo atrakcyjne. Ostatni spadek kursu akcji o ponad 16% na przestrzeni prawie 2 miesięcy zalecamy wykorzystać do akumulowania papierów Ceramiki Nowej Gali. Cenę docelową podnosimy z 2,77 PLN do 3,50 PLN i utrzymujemy rekomendacje AKUMULUJ. P/E 10 przy obecnej cenie rynkowej i naszych prognozach wynosi obecnie 12,8x, natomiast EV/EBITDA 10=6,1x. Spółka kontynuuje skup akcji własnych. Dotychczas (wg stanu na ) skupiono 4,3 mln akcji (dają one 7,6% udział w akcjonariacie) za 12,4 mln PLN (obecna wartość rynkowa akcji wynosi 13,3 mln PLN). Docelowo mogłoby być one przeznaczone na sfinansowanie akwizycji, jednak zarząd spółki żadnych konkretnych planów w tym zakresie dotychczas nie przedstawił. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10- letnich obligacji skarbowych (6,18%, w poprzednim modelu było to 6,27%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Skorygowaliśmy nasze prognozy przychodów na 2009 i 2010 rok odpowiednio do 172,1 mln PLN (poprzednio 171,7 mln PLN) oraz 178,4 mln PLN (172,1 mln PLN) Obniżyliśmy szacowaną przez nas rentowność EBIT w 2009 roku do 10,0% (z 10,7%) oraz podwyższyliśmy jej poziom w 2010 roku do 11,6% (z 11,2%). W późniejszym okresie zakładamy jej wzrost do >14% (m.in. skutek wyższej sprzedaży i mniejszego udziału amortyzacji w kosztach rodzajowych). W modelu DCF przyjęliśmy teoretyczną stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 19%. W rachunku zysków i strat uwzględniamy natomiast, że efektywna stopa podatkowa spółki jest niższa ze względu na inwestycje w SSE (do obliczeń przyjęto stopę w wysokości 16%). Zakładamy, że w kolejnych 3 latach spółka zredukuje wskaźnik rotacji zapasów w dniach (liczony w stosunku do poziomu sprzedaży) ze 165 w 2009 roku do 140 w 2012 roku (poziom zbliżony do 2008 roku). Przewidujemy regularną wypłatę przez spółkę dywidendy (alternatywnie dystrybucję gotówki w ramach buy-backu) w każdym roku naszej szczegółowej prognozy na poziomie co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto. Zakładamy także spłatę wszystkich zobowiązań oprocentowanych spółki do końca naszej szczegółowej prognozy. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym przyjęliśmy na poziomie 2,0%. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych kolejnych przejęć spółek z branży. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 57,0 mln akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 3 grudnia 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 188,6 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 3,31 PLN. 2

3 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 178,4 192,2 209,0 223,4 234,4 242,5 248,5 254,1 259,2 264,3 EBIT [mln PLN] 20,7 25,7 30,1 32,2 34,1 35,8 36,6 37,3 38,0 38,7 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 3,9 4,9 5,7 6,1 6,5 6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 NOPLAT [mln PLN] 16,7 20,8 24,4 26,1 27,6 29,0 29,7 30,2 30,8 31,4 Amortyzacja [mln PLN] 17,8 17,0 16,8 17,0 16,5 16,0 16,2 16,3 16,4 16,5 CAPEX [mln PLN] -9,1-11,4-14,6-17,1-17,8-16,9-16,8-16,6-16,6-16,7 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 0,2-1,5-7,3-8,5-6,6-4,8-3,6-3,3-3,0-3,1 FCF [mln PLN] 25,6 25,0 19,3 17,4 19,7 23,3 25,5 26,6 27,6 28,2 DFCF [mln PLN] 23,1 20,4 14,3 11,6 11,9 12,7 12,6 11,8 11,0 10,1 Suma DFCF [mln PLN] 139,6 Wartość rezydualna [mln PLN] 314,1 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 112,9 Wartość firmy EV [mln PLN] 252,5 Dług netto 2009P [mln PLN] 77,2 Wartość nabytych akcji własnych [mln PLN]* 13,3 Wartość kapitału[mln PLN] 188,6 Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 3,31 Przychody zmiana r/r 3,7% 7,7% 8,7% 6,9% 4,9% 3,5% 2,5% 2,2% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r 19,9% 24,4% 17,0% 7,0% 5,9% 5,1% 2,2% 1,9% 1,9% 1,9% FCF zmiana r/r 163,7% -2,6% -22,9% -9,9% 13,6% 18,3% 9,3% 4,5% 3,7% 2,0% Marża EBITDA 21,6% 22,2% 22,4% 22,0% 21,6% 21,4% 21,3% 21,1% 21,0% 20,9% Marża EBIT 11,6% 13,4% 14,4% 14,4% 14,5% 14,8% 14,7% 14,7% 14,7% 14,6% Marża NOPLAT 9,4% 10,8% 11,7% 11,7% 11,8% 12,0% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% CAPEX / Przychody 5,1% 6,0% 7,0% 7,7% 7,6% 7,0% 6,8% 6,5% 6,4% 6,3% CAPEX / Amortyzacja 51,1% 67,1% 87,0% 101,1% 108,2% 105,4% 103,8% 101,7% 100,9% 100,8% Zmiana KO / Przychody -0,1% 0,8% 3,5% 3,8% 2,8% 2,0% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów -2,9% 10,6% 43,5% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% Udział kapitału własnego 77,2% 80,7% 84,0% 87,2% 89,8% 92,3% 94,3% 96,3% 98,3% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 22,8% 19,3% 16,0% 12,8% 10,2% 7,7% 5,7% 3,7% 1,7% 0,0% WACC 10,1% 10,2% 10,4% 10,5% 10,7% 10,8% 10,9% 11,0% 11,1% 11,2% *bieżąca rynkowa wartość akcji własnych nabytych w ramach buy-back 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 3,02 3,16 3,34 3,56 3,82 4,15 4,58 5,16 5,99 0,8 2,85 2,98 3,14 3,32 3,55 3,83 4,20 4,68 5,34 beta 0,9 2,69 2,81 2,95 3,11 3,31 3,56 3,86 4,26 4,80 1,0 2,55 2,65 2,78 2,92 3,09 3,31 3,57 3,91 4,35 1,1 2,41 2,51 2,62 2,75 2,90 3,08 3,31 3,60 3,97 1,2 2,29 2,37 2,47 2,59 2,72 2,88 3,08 3,32 3,64 1,3 2,17 2,25 2,34 2,44 2,56 2,70 2,87 3,08 3,35 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 3,20 3,37 3,57 3,81 4,12 4,51 5,03 5,74 6,80 4% 2,85 2,98 3,14 3,32 3,55 3,83 4,20 4,68 5,34 Premia za ryzyko 5% 2,55 2,65 2,78 2,92 3,09 3,31 3,57 3,91 4,35 6% 2,29 2,37 2,47 2,59 2,72 2,88 3,08 3,32 3,64 7% 2,06 2,13 2,21 2,30 2,41 2,53 2,68 2,87 3,10 8% 1,86 1,92 1,98 2,06 2,14 2,24 2,36 2,50 2,67 9% 1,69 1,73 1,79 1,85 1,92 2,00 2,09 2,20 2,33 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 5,30 5,01 4,75 4,51 4,29 4,08 3,89 3,72 3,56 4% 4,67 4,36 4,08 3,83 3,61 3,40 3,21 3,04 2,88 Premia za ryzyko 5% 4,15 3,83 3,56 3,31 3,08 2,88 2,70 2,53 2,38 6% 3,72 3,40 3,13 2,88 2,67 2,47 2,30 2,14 2,00 7% 3,35 3,04 2,77 2,53 2,33 2,14 1,97 1,82 1,69 8% 3,04 2,74 2,47 2,24 2,04 1,87 1,71 1,57 1,44 9% 2,77 2,47 2,22 2,00 1,80 1,63 1,48 1,35 1,23 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych producentów materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach ( ). Dla każdego roku ustaliliśmy wagę 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Nowej Gali ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 211,0 mln PLN, co odpowiada 3,70 PLN na jedną akcję. Zmiana wyceny w stosunku do poprzedniej rekomendacji jest spowodowana istotnymi zmianami cen akcji i prognoz wyników porównywanych podmiotów. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 3,07 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Ceramika Nowa Gala jest notowana z 7% dyskontem w roku Dla lat wg naszych założeń, spółka będzie notowana z 25% i 21% dyskontem. Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2010 spółka będzie handlowana z 9% dyskontem. Natomiast dla EV/EBITDA w 2010 roku dyskonto wynosi 20% (stosunkowo dużą część kosztów rodzajowych spółki stanowi amortyzacja). Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Cersanit - 18,2 12,8 11,4 9,2 7,5 19,0 14,3 10,8 Decora 16,5 10,4 8,1 9,7 7,6 6,2 13,1 9,7 7,7 Śnieżka 13,0 12,4 11,5 8,0 7,6 7,0 9,7 9,3 8,5 Selena FM 16,6 16,3 13,3 7,5 6,8 5,7 11,0 11,3 9,0 Panariagroup - 30,4 10,8 8,9 5,8 4,2-17,2 8,9 Granitifiandre 28,4 13,2 7,9 3,3 2,7 2,2 8,0 4,9 3,4 Geberit 18,5 17,6 16,5 11,5 11,8 10,7 13,5 13,9 12,6 Masco Corp - 33,1 17,0 13,2 10,1 7,1 22,6 14,3 9,1 Uralita 35,6 24,5 20,3 9,9 8,8 7,3 19,6 15,8 12,1 Lecico Egypt 7,1 7,8 6,7 4,2 4,5 4,0 5,8 6,5 5,8 Mediana 16,6 17,0 12,1 9,3 7,6 6,6 13,1 12,6 8,9 Ceramika Nowa Gala 15,4 12,8 9,5 7,1 6,1 5,1 14,6 11,4 8,5 Premia/dyskonto do Ceramiki Nowej Gali -7,3% -24,5% -21,3% -23,9% -19,5% -21,7% 12,0% -9,4% -4,5% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 3,31 4,06 3,90 4,46 4,07 4,14 2,60 3,50 3,25 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 3,76 4,22 3,11 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 3,70, Bloomberg, wg cen zamknięcia z

6 Porównanie rentowności EBIT Now a Gala Lecico Egypt Uralita Masco Corp Geberit Granitifiandre Panariagroup Selena FM ŚnieŜka Decora Cersanit 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 3Q'08 3Q'09 zmiana r/r 1-3Q'08 1-3Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 55,7 50,7-8,9% 152,2 133,6-12,2% 141,0 192,0 36,1% Zysk brutto ze sprzedaży 17,4 14,2-18,8% 49,3 36,8-25,3% 47,5 63,2 33,0% EBITDA 13,8 11,4-17,0% 38,3 27,3-28,5% 34,4 47,1 36,9% EBIT 8,9 6,8-24,0% 24,0 13,8-42,6% 20,8 28,0 34,8% Zysk (strata) brutto 8,5 5,8-31,4% 20,1 11,2-44,6% 16,4 24,4 48,6% Zysk (strata) netto 7,2 5,0-30,9% 17,0 9,8-42,3% 14,6 21,0 44,3% Marża zysku brutto ze sprzedaży 31,3% 27,9% 32,4% 27,6% 33,7% 32,9% Marża EBITDA 24,7% 22,5% 25,1% 20,5% 24,4% 24,5% Marża EBIT 15,2% 11,5% 13,2% 8,3% 11,7% 12,7% Marża zysku netto 12,9% 9,8% 11,2% 7,4% 10,3% 11,0%, spółka Po bardzo rozczarowującym 2Q 09 (kiedy to spółka z powodu słabego popytu, szczególnie na rynkach zagranicznych, musiała znacznie ograniczyć produkcję), wyniki 3Q 09 można przyjąć z lekkim optymizmem. Rezultaty Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były na poziomie zysku EBIT oraz netto lepsze od konsensusu rynkowego oraz od naszych oczekiwań. Zwracamy uwagę na wzrost sprzedaży na rynku krajowym (+5,4% r/r), którego udział w przychodach ogółem wyniósł 88,4% (w całym 2008 roku było to 79,9%). Nadal fatalnie spółce idzie sprzedaż na rynkach zagranicznych. Eksport wygenerował w 3Q 09 jedynie 5,9 mln PLN, co oznacza spadek o 55,2% r/r (najgorszy pod tym względem kwartał w 2009 roku). Sporego spadku eksportu spodziewamy się jeszcze także w 4Q 09. Efekt niskiej bazy zacznie mieć wpływ na wyniki w zasadzie dopiero od grudnia. 6

7 Ogółem przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 50,7 mln PLN (-8,9% r/r). Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła w 3Q 09 27,9% (27,6% w 1-3Q 09). W związku z większym wykorzystaniem mocy produkcyjnych spółka odnotowała na tym polu poprawę w stosunku do wyjątkowo słabego 2Q 09 (kiedy zanotowano poziom 25,1%). Zysk operacyjny w 3Q 09 ukształtował się na poziomie 6,8 mln PLN (-24,0% r/r) a zysk netto wyniósł 5,0 mln PLN (-30,9% r/r). Konsensus rynkowy wynosił 51,4 mln PLN na poziomie przychodów ze sprzedaży, 6,5 mln PLN EBIT oraz 4,4 mln PLN zysku netto (nasze oczekiwania kształtowały się odpowiednio na 51,8/5,9/3,5 mln PLN). W całym okresie 1-3Q 09 Nowa Gala wypracowała 133,6 mln PLN sprzedaży (-12,2%), 13,8 mln PLN zysku operacyjnego (-42,6% r/r) oraz 9,8 mln PLN zysku netto (- 42,3% r/r). Spadek rentowności jest w głównej mierze pochodną spadku wykorzystania mocy produkcyjnych do około 70% (specyfika produkcji płytek wiąże się z ponoszeniem stosunkowo wysokich kosztów stałych). Biorąc pod uwagę odbiorców wyrobów Ceramiki Nowej Gali dobrze radził sobie, mający największy udział w przychodach (nieznacznie ponad połowa w 3Q 09), kanał tradycyjny (w 3Q 09 +2,0 r/r, w poprzednich dwóch kwartałach kanał odnotowywał poważne spadki sprzedaży, gdy hurtownie i składy budowlane redukowały posiadane już zapasy). Drugi kwartał z rzędu (o 9% r/r) wzrost odnotował popyt inwestycyjny (obiekty komercyjne, udział w 3Q 09 na poziomie około 23%). Po bardzo dobrym 2Q 09 spadek zanotowano natomiast w sieciach DIY (-4% r/r, udział na poziomie około 15%). Sprzedaż eksportowa w 3Q 09 spadła o 55,2% do 5,9 mln PLN i obecnie jej odbudowa jawi się jako główny cel spółki (udział w przychodach sięga obecnie 12%, podczas gdy jeszcze kilka kwartałów wstecz wynosił około 20%). Nie spodziewamy się jednak, by 4Q 09 przyniósł w tym względzie przełom (efekt niskiej bazy zacznie oddziaływać dopiero od grudnia). Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży [tys PLN] Geograficzna struktura zysku brutto ze sprzedaży [tys PLN] IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ' IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 Kraj Eksport Kraj Eksport Wynik nieprzypisany, Raporty okresowe spółki, dane skonsolidowane Wybrane skonsolidowane dane finansowe Nowej Gali [tys PLN] IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 40% 37% 34% 31% 28% 25% 22% Przychody netto ze sprzedaŝy EBIT Zysk brutto ze sprzedaŝy MarŜa brutto ze sprzedaŝy, Raporty okresowe spółki 7

8 Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ,0% ,0% -30,0% zmiana r/r, GUS średnia kwartalna Biorąc pod uwagę wyniki za 1-3Q 09 zdecydowaliśmy się skorygować nieznacznie prognozy wyników na cały rok. Zakładamy, że przychody ze sprzedaży w 2009 roku wyniosą 172,1 mln PLN (+0,2% w stosunku do poprzedniej wersji). Spodziewamy się, że EBIT osiągnie poziom 17,2 mln PLN (korekta o -6,4% jest efektem słabego 2Q 09) a zysk netto 11,4 mln PLN (korekta o +2,3%). Na konferencji po wynikach kwartalnych zarząd spółki stwierdził, że po 4Q 09 nie należy spodziewać się cudów. W ostatnim kwartale bieżącego roku prognozujemy osiągnięcie przychodów na poziomie 38,5 mln PLN (-3,2% r/r), 3,4 mln PLN zysku operacyjnego (-13,8% r/r) oraz 1,6 mln PLN zysku netto (-60,9% r/r, w 4Q 08 wyniki zostały podratowane przez dodatnie różnice kursowe na pozycjach bilansowych, wynikające z dużego osłabienie się kursu PLN). Projekcja skonsolidowanego wyniku EBIT w 2009 roku 10,0 8,9 18,0% 8,0 6,5 7,5 7,6 6,8 16,0% 6,0 14,0% 4,0 3,9 3,0 4,0 3,4 12,0% 2,0 10,0% 0,0 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09P 8,0% EBIT [mln PLN] marŝa EBIT zaanualizow ana Biorąc pod uwagę poprawę oczekiwań na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy co do sytuacji makroekonomicznej w 2010 roku podnosimy nieznacznie nasze prognozy na przyszły rok. Spodziewamy się przychodów ze sprzedaży na poziomie 178,4 mln PLN (korekta o +3,7% r/r), zysku EBIT w kwocie 20,7 mln PLN (korekta o +7,5%) oraz zysku netto na poziomie 13,7 mln PLN (korekta o +10,5%). Wzrost rentowności w kolejnych latach jest wynikiem wyższego wykorzystania mocy produkcyjnych (w 2011 roku spodziewamy się sprzedaży na poziomie przedkryzysowym, zakładamy jednak konserwatywnie, że nie uda się tak szybko powrócić do odnotowywanych wcześniej rentowności brutto ze sprzedaży czy EBIT). 8

9 Skorygowane prognozy wyników na 2009 i 2010 rok [mln PLN] zmiana zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 171,7 172,1 0,2% 172,1 178,4 3,7% Zysk brutto ze sprzedaży 52,4 47,9-8,7% 52,9 52,9 0,0% EBITDA 37,3 35,6-4,7% 37,2 38,5 3,5% EBIT 18,4 17,2-6,4% 19,2 20,7 7,5% Zysk (strata) netto 11,1 11,4 2,3% 12,4 13,7 10,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 30,5% 27,8% 30,7% 29,6% Marża EBITDA 21,7% 20,7% 21,6% 21,6% Marża EBIT 10,7% 10,0% 11,2% 11,6% Marża zysku netto 6,5% 6,6% 7,2% 7,7% Prognozowane skonsolidowane wyniki Ceramiki Nowej Gali [mln PLN] 70,0 34,0% 60,0 33,0% 50,0 32,0% 40,0 31,0% 30,0 30,0% 20,0 29,0% 10,0 28,0% 0, ,0% EBITDA EBIT zysk netto rentow ność brutto ze sprzedaŝy, Raporty okresowe spółki Czynnikiem mogącym się przyczynić do dalszego podniesienia prognoz na przyszły rok mogłaby być odbudowa rynków eksportowych (głównie kraje regionu CEE). Zdaniem zarządu spółki wyraźnej poprawy wyników w przyszłym roku można by oczekiwać, jeżeli już wiosną mielibyśmy do czynienia z wyraźnym odbiciem w gospodarce. Spółka z kryzysu wyjdzie stosunkowo mało poturbowana, z nowymi produktami (odświeżono linię Nowej Gali, obecnie podobne działania podjęto w stosunku do Ceramiki Gres) i przy wyraźnie słabszej konkurencji zagranicznej. Dla importu nadal mało korzystny jest kurs EUR/PLN, szczególnie ważny przy drogich płytkach z segmentu premium, gdzie dużą cześć sprzedaży kieruje Nowa Gala. Zdaniem przedstawicieli spółki dużo lepiej poradziły sobie w czasie kryzysu droższe kolekcje Nowej Gali, niż segment ekonomiczny reprezentowany przez Ceramikę Gres, która musiała zmierzyć się z dużo agresywniejszą cenowo konkurencją np. ze strony Cersanitu. Spółka zakończyła w 1Q 09 pierwszy buy-back w ramach, którego nabyto 1,5 mln akcji w celu umorzenia. Obecnie prowadzony jest drugi skup akcji, w którym CNG może nabyć 9,9 mln akcji (dotychczas zakupiono 2,8 mln akcji). Mimo wcześniejszych planów, akcje z pierwszego skupu nie zostały umorzone i razem z walorami z drugiego buy-backu mogą być w przyszłości przez spółkę przeznaczone na częściowe sfinansowanie akwizycji. 9

10 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 191,6 184,7 176,0 170,4 168,2 168,4 169,7 170,6 171,2 171,5 171,7 171,8 Wartości niematerialne i prawne 28,4 26,7 25,0 23,3 21,7 20,1 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 Rzeczowe aktywa trwałe 152,7 147,6 140,6 136,6 136,0 137,8 139,9 140,7 141,3 141,6 141,7 141,9 Aktywa obrotowe 133,2 144,5 150,9 158,8 166,3 171,4 177,8 185,3 191,0 197,2 200,9 205,4 Zapasy 74,9 78,9 77,8 77,4 81,3 86,9 91,2 94,3 96,6 98,8 100,8 102,8 Należności krótkoterminowe 50,0 56,4 58,0 61,4 66,8 71,4 74,9 77,5 79,4 81,2 82,8 84,4 Inwestycje krótkoterminowe 7,6 8,5 14,4 19,2 17,5 12,5 11,1 12,7 14,2 16,5 16,6 17,4 Aktywa razem 324,8 329,2 326,9 329,2 334,5 339,8 347,6 355,9 362,2 368,7 372,6 377,2 Kapitał (fundusz) własny 199,0 206,3 214,2 225,8 239,2 252,7 267,1 282,4 295,0 307,9 318,1 328,5 Kapitał (fundusz) podstawowy 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Kapitał (fundusz) zapasowy 129,2 150,2 155,9 162,8 172,0 183,3 195,7 209,1 220,6 232,5 241,7 251,2 Zysk (strata) netto 21,0 11,4 13,7 18,4 22,6 24,8 26,8 28,7 29,8 30,7 31,7 32,7 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125,8 122,9 112,7 103,4 95,3 87,1 80,4 73,5 67,2 60,9 54,5 48,7 Rezerwy na zobowiązania 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 Zobowiązania długoterminowe 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 43,5 35,5 27,5 20,5 13,5 6,5 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 56,5 53,5 43,3 34,0 25,9 27,7 29,1 30,1 30,8 31,5 32,1 32,8 Pasywa razem 324,8 329,2 326,9 329,2 334,5 339,8 347,6 355,9 362,2 368,7 372,6 377,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 192,0 172,1 178,4 192,2 209,0 223,4 234,4 242,5 248,5 254,1 259,2 264,3 Koszty produktów, tow. i materiałów 128,8 124,2 125,6 131,6 141,0 150,7 157,8 162,7 166,8 170,7 174,1 177,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 63,2 47,9 52,9 60,6 68,0 72,7 76,6 79,8 81,7 83,4 85,0 86,7 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 34,0 30,1 31,4 34,0 37,0 39,5 41,5 42,9 44,0 45,0 45,9 46,8 Zysk (strata) na sprzedaży 29,2 17,7 21,5 26,6 31,0 33,2 35,1 36,9 37,7 38,4 39,2 39,9 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -1,2-0,5-0,8-0,9-0,9-1,0-1,1-1,1-1,1-1,1-1,2-1,2 EBITDA 47,1 35,6 38,5 42,8 46,9 49,1 50,5 51,9 52,8 53,6 54,4 55,2 EBIT 28,0 17,2 20,7 25,7 30,1 32,2 34,1 35,8 36,6 37,3 38,0 38,7 Saldo pozostałej działalności finansowej -3,6-3,8-4,4-3,8-3,2-2,6-2,2-1,7-1,2-0,7-0,2 0,2 Zysk (strata) brutto 24,4 13,4 16,3 21,9 26,9 29,6 31,9 34,1 35,4 36,6 37,8 38,9 Zysk (strata) netto 21,0 11,4 13,7 18,4 22,6 24,8 26,8 28,7 29,8 30,7 31,7 32,7 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 26,9 22,7 35,9 37,7 35,2 35,8 38,8 41,5 43,5 44,4 45,2 46,2 Przepływy z działalności inwestycyjnej -17,5-11,3-8,9-11,1-14,2-16,8-17,5-16,6-16,5-16,2-16,6-16,7 Przepływy z działalności finansowej -8,9-10,6-21,1-21,8-22,7-24,1-22,7-23,2-25,6-25,8-28,5-28,7 Przepływy pieniężne netto 0,5 0,9 5,9 4,8-1,7-5,1-1,4 1,7 1,5 2,4 0,1 0,8 Środki pieniężne na początek okresu 7,0 7,6 8,5 14,4 19,2 17,5 12,5 11,1 12,7 14,2 16,5 16,6 Środki pieniężne na koniec okresu 7,6 8,5 14,4 19,2 17,5 12,5 11,1 12,7 14,2 16,5 16,6 17,4 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r -10,4% 3,7% 7,7% 8,7% 6,9% 4,9% 3,5% 2,5% 2,2% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r -24,5% 8,1% 11,2% 9,6% 4,8% 2,8% 2,6% 1,8% 1,5% 1,5% 1,5% EBIT zmiana r/r -38,5% 19,9% 24,4% 17,0% 7,0% 5,9% 5,1% 2,2% 1,9% 1,9% 1,9% Zysk netto zmiana r/r -45,8% 19,9% 34,5% 23,1% 9,8% 8,0% 6,9% 3,8% 3,3% 3,2% 2,9% Marża brutto na sprzedaży 27,8% 29,6% 31,5% 32,5% 32,6% 32,7% 32,9% 32,9% 32,8% 32,8% 32,8% Marża EBITDA 20,7% 21,6% 22,2% 22,4% 22,0% 21,6% 21,4% 21,3% 21,1% 21,0% 20,9% Marża EBIT 10,0% 11,6% 13,4% 14,4% 14,4% 14,5% 14,8% 14,7% 14,7% 14,7% 14,6% Marża brutto 7,8% 9,1% 11,4% 12,9% 13,2% 13,6% 14,1% 14,3% 14,4% 14,6% 14,7% Marża netto 6,6% 7,7% 9,6% 10,8% 11,1% 11,4% 11,8% 12,0% 12,1% 12,2% 12,4% COGS / przychody 72,2% 70,4% 68,5% 67,5% 67,4% 67,3% 67,1% 67,1% 67,2% 67,2% 67,2% SG&A / przychody 17,5% 17,6% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% SG&A / COGS 24,2% 25,0% 25,8% 26,2% 26,2% 26,3% 26,4% 26,4% 26,3% 26,3% 26,3% ROE 5,5% 6,4% 8,1% 9,5% 9,8% 10,0% 10,2% 10,1% 10,0% 10,0% 9,9% ROA 4,9% 6,5% 3,5% 4,2% 5,6% 6,8% 7,3% 7,7% 8,1% 8,2% 8,3% Dług 85,7 74,7 63,7 53,5 43,5 35,5 27,5 20,5 13,5 6,5 0,0 D /(D+E) 26,0% 22,8% 19,3% 16,0% 12,8% 10,2% 7,7% 5,7% 3,7% 1,7% 0,0% D / E 35,2% 29,6% 24,0% 19,0% 14,7% 11,4% 8,4% 6,0% 3,8% 1,8% 0,0% Odsetki / EBIT -22,2% -21,3% -14,9% -10,5% -8,1% -6,3% -4,7% -3,2% -1,8% -0,6% 0,4% Dług / kapitał własny 41,5% 34,9% 28,2% 22,4% 17,2% 13,3% 9,7% 6,9% 4,4% 2,0% 0,0% Dług netto 77,2 60,3 44,5 36,0 31,0 24,4 14,8 6,3-3,0-10,1-17,4 Dług netto / kapitał własny 37,4% 28,1% 19,7% 15,0% 12,3% 9,1% 5,2% 2,1% -1,0% -3,2% -5,3% Dług netto / EBITDA 217,1% 156,8% 104,0% 76,8% 63,2% 48,3% 28,5% 12,0% -5,7% -18,6% -31,5% Dług netto / EBIT 448,1% 291,9% 173,0% 119,6% 96,5% 71,7% 41,2% 17,3% -8,1% -26,6% -45,0% EV 252,3 235,4 219,6 211,1 206,2 199,5 189,9 181,4 172,1 165,0 157,7 Dług / EV 34,0% 31,7% 29,0% 25,3% 21,1% 17,8% 14,5% 11,3% 7,8% 3,9% 0,0% CAPEX / Przychody 6,7% 5,1% 6,0% 7,0% 7,7% 7,6% 7,0% 6,8% 6,5% 6,4% 6,3% CAPEX / Amortyzacja 62,4% 51,1% 67,1% 87,0% 101,1% 108,2% 105,4% 103,8% 101,7% 100,9% 100,8% Amortyzacja / Przychody 10,7% 10,0% 8,9% 8,0% 7,6% 7,0% 6,6% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% Zmiana KO / Przychody 6,5% -0,1% 0,8% 3,5% 3,8% 2,8% 2,0% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów -55,9% -2,9% 10,6% 43,5% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% Wskaźniki rynkowe 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P MC/S* 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 P/E* 15,4 12,8 9,5 7,7 7,1 6,5 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 P/BV* 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 P/CE* 5,9 5,6 4,9 4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 EV/EBITDA* 7,1 6,1 5,1 4,5 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 3,0 2,9 EV/EBIT* 14,6 11,4 8,5 7,0 6,4 5,9 5,3 5,0 4,6 4,3 4,1 EV/S* 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 BVPS 3,62 3,76 3,96 4,19 4,43 4,68 4,95 5,17 5,40 5,58 5,76 EPS 0,20 0,24 0,32 0,40 0,44 0,47 0,50 0,52 0,54 0,56 0,57 CEPS 0,52 0,55 0,62 0,69 0,73 0,76 0,78 0,81 0,83 0,84 0,86 FCFPS 0,17 0,45 0,44 0,34 0,30 0,35 0,41 0,45 0,47 0,48 0,49 DPS (Buy-back/akcję) 0,10 0,12 0,16 0,20 0,22 0,24 0,30 0,31 0,38 0,39 0,40 Payout ratio 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 60,0% 60,0% 70,0% 70,0% 70,0% * Obliczenia przy cenie 3,07 PLN 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja AKUMULUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 2,77 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 3,07 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 09 Kupuj 2 40% Akumuluj 2 40% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 20% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 12

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008 KUPUJ WYCENA 4,6 PLN 17 CZERWCA 2008 Ceramika Nowa Gala to producent wysokiej jakości gresowych płytek podłogowych, obecnie plasujący się na czwartym miejscu wśród polskich wytwórców płytek ceramicznych.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 45,1 PLN (w tym dywidenda 1,40 PLN) 14 MAJ 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji dla spółki (KUPUJ z 27 października 2009 z ceną docelową

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Ceramika Nowa Gala SA Wyniki finansowe IV kwartał 2015 roku Warszawa, marzec 2016 r. Dane rynkowe spółka liczba akcji kapitalizacja (kurs 1,29 zł za akcję) indeks rynek ticker zarząd spółki strona internetowa

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 3,80 PLN 09 CZERWIEC 2014 Spółka jest na etapie porządkowania akcjonariatu.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 39,8 PLN (w tym 1,70 PLN DIV/akcję) 26 MAJ 2011 Obniżamy prognozę wyników na 2011 rok (przede wszystkim niższa marża brutto ze sprzedaży) i korygujemy

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SELENA FM RAPORT ANALITYCZNY

SELENA FM RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 20,5 PLN 06 KWIETNIA 2011 Biorąc pod uwagę zaktualizowane w górę dane dotyczące przychodów (zarząd oczekuje około 20% wzrostu przychodów w 2011 roku),

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/06/04

Numer ewidencyjny 07/06/04 Raport analityczny Warszawa, Numer ewidencyjny 07/06/04 x10 Kurs akcji 47,91 zł Range roczny 10,20-49,95 zł Kapitalizacja 838 mln zł Free float 361 mln zł Udział w WIG 0,15% Beta 1,29 Wol. śr. (1 m-c)

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P KĘTY REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 103,2 PLN 16 LUTY 2009 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji kurs akcji spółki zyskał 10%, w tym samym czasie WIG stracił 1,8%. Wprowadzenie zmian

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo