KGHM SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA <149,2 PLN 18 LISTOPADA 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KGHM SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA <149,2 PLN 18 LISTOPADA 2011"

Transkrypt

1 SPRZEDAJ POPRZEDNIO: AKUMULUJ WYCENA <149,2 PLN 18 LISTOPADA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia AKUMULUJ kurs akcji zyskał ponad 30%. Obecnie decydujemy się zmienić nasze zalecenie na SPRZEDAJ ze względu na skalę ostatnich wzrostów oraz zapowiedź nowego opodatkowania spółki (złóż miedzi i srebra). Dodatkowo w dalszym ciągu dostrzegamy spore zagrożenia dla rynku miedzi, skupione obecnie wokół ryzyk: i) finansów publicznych Strefy Euro, ii) destabilizacji europejskiego sytemu bankowego, iii) ograniczenia wydatków infrastrukturalnych przez zadłużone kraje. Wyznaczamy cenę docelową na poziomie mniejszym niż 149,2 PLN/akcję, czyli poniżej pułapu z aktualizacji ale bez uwzględnienia negatywnego wpływu nowego podatku (w sporządzonej symulacji z uwzględnieniem dodatkowego teoretycznego obciążenia wycena spada do 128,8 PLN/akcję - zwracamy uwagę że nie znamy dokładnego docelowego negatywnego skutku). Informacja o planowanym obłożeniu spółki nowym podatkiem jest negatywnym zaskoczeniem. Spółka obecnie reguluje podatek od wydobycia na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dnia w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. Aktualna stawka dla wynosi 2,95 PLN/t wyeksploatowanej miedzi (ok. 88,0 mln PLN rocznie). Przyjęte na świecie formy opodatkowania to m.in.: production saring agrement, opłata typu royalty, podatek typu norweskiego. Zdecydowaliśmy się uwzględnić w naszej symulacji rozwiązanie norweskie, zakładające, że obok CIT, będzie musiał płacić dodatkowy podatek od zysków, co w rezultacie spowoduję wzrost efektywnej stawki opodatkowania (zakładamy wzrost z 19% do 28% od 2012 roku; spadek zysku netto 12-20=2,8 mld PLN). Mimo, że otoczenie makroekonomiczne w 3Q 11 było mniej sprzyjające dla niż w 1-2Q 11 (zrealizowana średnia cena miedzi) to spółka osiągnęła najwyższy w swojej historii kwartalny zysk operacyjny w kwocie 3,684 mld PLN (PBDM=2,475, -32,8%). osiągnął bardzo wysokie dodatnie saldo z pozostałej działalności operacyjnej za sprawą wyniku na instrumentach pochodnych (668,6 mln PLN, PBDM=150,0 mln PLN) oraz dodatnich różnic kursowych (547 mln PLN, spółka posiada depozyt denominowany w USD na kwotę ok. 1 mld USD; utrzymuję te środki na planowaną do końca 2011 roku akwizycję). Zmiana wartości czasowej zawartych kontraktów opcyjnych okazała się znacznie wyższa od naszych szacunków, co w głównej mierze spowodowało różnice pomiędzy naszą prognozą a zrealizowanym wynikiem spółki. Zwracamy jednak uwagę, że kluczowe dla utrzymania zysków z wyceny opcji będą przyjęte parametry do ich wyliczenia na dzień ; w przypadku niekorzystnej dla zmienności zyski mogą ulec odwróceniu. W przypadku depozytu w USD kluczowe będzie sfinalizowanie transakcji akwizycji; w przypadku aprecjacji PLN w stosunku do USD może mieć miejsce korekta w postaci ujemnych różnic kursowych) P 2012P 2013P 2014P Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN]* P/BV 2,5 1,8 1,1 1,2 1,2 1,1 P/E 12,7 7,0 2,9 6,4 8,9 11,2 EV/EBITDA 8,6 4,7 1,5 3,1 4,3 5,2 EV/EBIT 10,1 5,3 1,5 3,5 5,0 6,4 * uwzględnia efektywną stawkę podatku=28% Wycena końcowa [PLN] < 149,2 Cena rynkowa [PLN] 161,0 Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] 200,0 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 199,6 Cena minimalna za 6 mc [PLN 115,4 Stopa zwrotu za 3 mc 5,3% Stopa zwrotu za 6 mc -11,0% Stopa zwrotu za 9 mc -9,0% Struktura akcjonariatu: Skarb Państwa 31,8% Pozostali 68,2% Krzysztof Zarychta tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice WIG znormalizowany Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF (SEGMENTU GÓRNICZO-HUTNICZEGO) SCENARIUSZ BEZ PODATKU... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA SCENARIUSZ BEZ PODATKU... 7 WYCENA DCF (SEGMENTU GÓRNICZO-HUTNICZEGO) SCENARIUSZ Z PODATKIEM... 8 WYCENA PORÓWNAWCZA SCENARIUSZ Z PODATKIEM GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA WYNIKI ZA 3Q PROGNOZA WYNIKÓW DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE W naszej wycenie bazowej uaktualniliśmy nasze założenia dotyczące cen miedzi, srebra oraz USD/PLN oraz prognozy o wyniki w 3Q 11. Uzyskana wycena końcowa wskazuje na wartość spółki na poziomie mln PLN, tj. 149,2 PLN/akcję. Zdecydowaliśmy się także zaprezentować scenariusz uwzględniający dodatkową stawkę podatkową na poziomie 9%. Taka symulacja wskazuje na wartość spółki na poziomie 25,8 mld PLN, tj. na obniżenie ceny docelowej do 128,8 PLN/akcję. Obecnie decydujemy się zmienić nasze zalecenie z AKUMULUJ na SPRZEDAJ ze względu na skalę ostatnich wzrostów oraz zapowiedź nowego opodatkowania spółki (złóż miedzi i srebra). Uważamy, że klimat inwestycyjny wokół ulegnie istotnemu pogorszeniu i zapowiadany skup akcji nie utrzyma kursu na obecnych pułapach cenowych. Wyceny dokonaliśmy w oparciu o SOTP. Segment górniczo-hutniczy spółki wyceniliśmy za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metody porównawczej do spółek zagranicznych. Do uzyskanej wyceny DCF dodaliśmy wpływ netto z transakcji sprzedaży Polkomtela oraz szacunkową wartość Dialogu, NPV projektu Afton-Ajax, aktualną wartość inwestycji długoterminowych w akcje spółek Abacus i Grupy Tauron oraz oszacowane przez nas pozostałe aktywa (840 mln PLN). Tak uzyskanej wycenie oraz wycenie porównawczej przypisaliśmy równe wagi. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z obojga wycen. Podsumowanie wyceny SOTP w przeliczeniu na 1 akcję scenariusz bez dodatkowego obciążenie nowym podatkiem Wycena DCF [PLN/akcję] 111,2 Wycena pozostałych aktywów [PLN/akcję] 36,3 Polkomtel 16,0 Dialog 4,6 Afton-Ajax 6,8 Tauron 4,7 Abacus 0,0 Pozostałe aktywa 4,2 Wycena DCF i wycena pozostałych aktywów [PLN/akcję] - waga 50% 147,5 Wycena porównawcza [PLN/akcję] - waga 50% 151,0 Wycena końcowa 1 akcji [PLN/akcje] 149,2 Podsumowanie wyceny SOTP w przeliczeniu na 1 akcję scenariusz z dodatkowym podatkiem Wycena DCF [PLN/akcję] 95,3 Wycena pozostałych aktywów [PLN/akcję] 36,3 Polkomtel 16,0 Dialog 4,6 Afton-Ajax 6,8 Tauron 4,7 Abacus 0,0 Pozostałe aktywa 4,2 Wycena DCF i wycena pozostałych aktywów [PLN/akcję] - waga 50% 131,6 Wycena porównawcza [PLN/akcję] - waga 50% 126,0 Wycena końcowa 1 akcji [PLN/akcje] 128,8 3

4 WYCENA DCF (segmentu górniczo-hutniczego) scenariusz bez podatku Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 5,88%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,2 (kurs akcji cechuje się większą zmiennością niż rynek). Główne zmiany w modelu: Pozostawiamy efektywną stawkę odpodatkownia zysków spółki na poziomie 19%; Spodziewamy się utrzymania średniorocznej ceny miedzi w 2011 roku na poziomie USD/t (poprzednio USD/t); W 2012 roku zakładamy cenę miedzi równą USD/t (poprzednio 6 500), a w okresie rezydualnym konserwatywnie szacujemy ceny surowca na poziomie USD/t; Zakładamy wzrost ceny srebra w 2011 roku do poziomu USD/kg (+73,6% r/r). W 2012 roku szacujemy cenę kruszcu równą USD/kg. Na pozostałe lata naszej prognozy zakładamy stały poziom 934,7 USD/kg; Zysk operacyjny oczyściliśmy z uzyskiwanych przychodów odsetkowych; Na lata zakładamy średni kurs USD/PLN równy odpowiednio 2,94 PLN, 3,18 PLN oraz 3,00 PLN, a na kolejne lata ( ) 2,90 PLN; W 2011 roku zakładamy produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 570 tys. ton (435 tys. ton ze wsadu własnego/126 tys. ton ze wsadu obcego/9 tys. ton z półfabrykatu). Na następne lata prognozy założyliśmy stały poziom produkcji ze wsadów obcych równy 111 tys. ton; Nie uwzględniamy zysków związanych ze sprzedażą pakietu akcji Polkomtela oraz Dialogu w latach ; W modelu uwzględniliśmy nakłady inwestycyjne związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem złóż na obszarze GG-P, modernizacją pirometalurgii, budową bloków parowo-grzewczych, modernizacją ZWR, budową szybu SW-4 oraz capex odtworzeniowy. Od roku 2016 ograniczyliśmy wydatki inwestycyjne jedynie do koniecznych inwestycji odtworzeniowych; Inwestycje kapitałowe uwzględnione w modelu zawierają wydatek związany z realizacją opcji zakupu 29% udziałów w JV Afton-Ajax w 2011 roku oraz przeznaczenia 513 mln USD na dalszą realizację projektu w 2012 roku; Nasz model nie zawiera ewentualnych wydatków kapitałowych związanych z zakupem nowych projektów górniczych. zgodnie z przedstawioną prognozą budżetu na 2011 rok zamierza w bieżącym roku sfinalizować zakup zagranicznego złoża (na całe inwestycje kapitałowe przewidziana jest kwota blisko 10,8 mld PLN). Obecnie jednak brak jest bliższych informacji na temat tego procesu i faktycznej daty jego zakończenia. Uważamy, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej (bliska recesja) finalizacja transakcji może zostać negatywnie odebrana przez rynek; Zakładamy wypłatę przez dywidendy na każdy rok prognozy szczegółowej w wysokości 60% wypracowanego zysku netto; Dług netto uwzględnia wypłaconą przez dywidendę z zysku za 2010 rok w kwocie 14,9 PLN/akcję; Rezydualną stopę wzrostu założyliśmy na poziomie 0%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 111,2 PLN. 4

5 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF Suma DFCF [mln PLN] Wartość rezydualna [mln PLN] Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 4511 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0% Wartość firmy EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN] 396 Wartość kapitału własnego [mln PLN] Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 111,2 Miedź [USD/t] Srebro [USD/t] USD/PLN 2,94 3,18 3,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 Produkcja miedzi Przychody zmiana r/r 24,5% -15,1% -18,0% -9,1% -6,5% -6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% EBIT zmiana r/r 93,8% -39,1% -27,3% -20,9% -18,7% -21,0% -6,4% -7,7% -8,6% -13,1% Marża EBITDA 58,4% 44,0% 41,1% 37,7% 34,7% 31,3% 29,8% 28,2% 26,6% 24,3% Marża EBIT 55,0% 39,5% 35,0% 30,5% 26,5% 22,5% 21,0% 19,4% 17,8% 15,4% Marża NOPLAT 44,6% 32,0% 28,3% 24,7% 21,4% 18,2% 17,0% 15,7% 14,4% 12,5% CAPEX / Przychody 8,8% 11,9% 14,5% 16,0% 17,1% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% CAPEX / Amortyzacja 258,2% 263,5% 237,8% 219,9% 206,7% 105,0% 105,6% 104,5% 104,4% 103,5% Zmiana KO / Przychody 0,8% -1,1% -1,1% -0,5% -0,3% -0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 6,3% 5,0% 5,3% 4,9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% Udział kapitału własnego 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Udział kapitału obcego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 0,7 119,5 121,7 123,1 124,5 127,8 131,9 134,3 137,1 144,0 0,8 116,5 118,5 119,7 120,9 123,8 127,4 129,5 131,8 137,6 beta 0,9 113,8 115,6 116,6 117,7 120,2 123,3 125,1 127,1 132,0 1,0 111,2 112,8 113,7 114,7 117,0 119,6 121,2 122,9 127,1 1,1 108,8 110,3 111,1 112,0 113,9 116,3 117,7 119,2 122,7 1,2 106,6 107,9 108,6 109,4 111,2 113,2 114,4 115,7 118,8 1,3 104,5 105,7 106,3 107,0 108,6 110,4 111,5 112,6 115,3 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0% 149,9 147,3 144,8 142,5 140,2 138,1 136,0 134,0 132,2 3,0% 141,3 138,1 135,0 132,2 129,5 127,0 124,6 122,4 120,2 premia za ryzyko 4,0% 134,0 130,4 127,0 123,8 120,9 118,2 115,7 113,4 111,2 5,0% 127,8 123,8 120,2 117,0 113,9 111,2 108,6 106,2 104,0 6,0% 122,4 118,2 114,5 111,2 108,1 105,3 102,7 100,3 98,1 7,0% 117,6 113,4 109,6 106,2 103,1 100,3 97,8 95,4 93,2 8,0% 113,4 109,1 105,3 101,9 98,8 96,1 93,5 91,2 89,1 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 2,0% 126,8 129,8 131,6 133,5 138,1 143,9 147,4 151,6 162,1 3,0% 118,8 121,1 122,4 123,7 127,0 131,0 133,3 136,0 142,6 premia za ryzyko 4,0% 112,2 113,9 114,9 115,9 118,2 121,1 122,7 124,6 129,0 5,0% 106,6 107,9 108,6 109,4 111,2 113,2 114,4 115,7 118,8 6,0% 101,8 102,8 103,4 104,0 105,3 106,8 107,7 108,7 110,9 7,0% 97,6 98,4 98,8 99,3 100,3 101,5 102,2 102,9 104,5 8,0% 93,9 94,5 94,9 95,3 96,1 97,0 97,5 98,0 99,3 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA scenariusz bez podatku Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek zagranicznych. Dla roku 2011 przypisaliśmy wagę równą 0%, a dla 2012 równą 100%. w 4Q 11 zaksięguje znaczny one off w związku ze sprzedażą pakietu akcji Polkomtela (ponad 2,5 mln PLN zysku). Zdarzenie to w podwójny sposób wpływa na wycenę wskaźnikową spółki (poziom zysku EBIT oraz dług netto na koniec 2011 roku), co w naszej ocenie zniekształca mnożniki na Wskaźnikom przypisano równe wagi. Wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję wartość 151,0 PLN. Wycena porównawcza EV/EBITDA EV/EBIT 2011P 2012P 2011P 2012P VEDANTA 1,3 2,2 1,7 2,9 KAZAKHMYS 1,5 2,1 1,6 2,5 FREEPORT 1,8 3,4 1,7 4,0 ANTOFAGASTA 3,3 3,3 3,3 3,7 Mediana 1,7 2,8 1,7 3,3 1,5 3,1 1,5 3,5 Premia/dyskonto do spółki -13,7% 13,4% -9,9% 4,8% Wycena wg wskaźnika [PLN] 177,4 146,5 172,3 155,4 Waga roku 0% 100% 0% 100% Wycena wg wskaźników [PLN] 146,5 155,4 Waga wskaźnika 50% 50% Wycena spółki [tys. PLN] Wycena 1 akcji [PLN] 151,0, Bloomberg 7

8 WYCENA DCF (segmentu górniczo-hutniczego) scenariusz z podatkiem Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 5,88%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,2 (kurs akcji cechuje się większą zmiennością niż rynek). Główne zmiany w modelu: Zmieniliśmy efektywną stawkę odpodatkownia zysków spółki z 19% do 28% (CIT 19% oraz zakładany nowy podatek od zysków od wydobycia równy 9%); Spodziewamy się utrzymania średniorocznej ceny miedzi w 2011 roku na poziomie USD/t (poprzednio USD/t); W 2012 roku zakładamy cenę miedzi równą USD/t (poprzednio 6 500), a w okresie rezydualnym konserwatywnie szacujemy ceny surowca na poziomie USD/t; Zakładamy wzrost ceny srebra w 2011 roku do poziomu USD/kg (+73,6% r/r). W 2012 roku szacujemy cenę kruszcu równą USD/kg. Na pozostałe lata naszej prognozy zakładamy stały poziom 934,7 USD/kg; Zysk operacyjny oczyściliśmy z uzyskiwanych przychodów odsetkowych; Na lata zakładamy średni kurs USD/PLN równy odpowiednio 2,94 PLN, 3,18 PLN oraz 3,00 PLN, a na kolejne lata ( ) 2,90 PLN; W 2011 roku zakładamy produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 570 tys. ton (435 tys. ton ze wsadu własnego/126 tys. ton ze wsadu obcego/9 tys. ton z półfabrykatu). Na następne lata prognozy założyliśmy stały poziom produkcji ze wsadów obcych równy 111 tys. ton; Nie uwzględniamy zysków związanych ze sprzedażą pakietu akcji Polkomtela oraz Dialogu w latach ; W modelu uwzględniliśmy nakłady inwestycyjne związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem złóż na obszarze GG-P, modernizacją pirometalurgii, budową bloków parowo-grzewczych, modernizacją ZWR, budową szybu SW-4 oraz capex odtworzeniowy. Od roku 2016 ograniczyliśmy wydatki inwestycyjne jedynie do koniecznych inwestycji odtworzeniowych; Inwestycje kapitałowe uwzględnione w modelu zawierają wydatek związany z realizacją opcji zakupu 29% udziałów w JV Afton-Ajax w 2011 roku oraz przeznaczenia 513 mln USD na dalszą realizację projektu w 2012 roku; Nasz model nie zawiera ewentualnych wydatków kapitałowych związanych z zakupem nowych projektów górniczych. zgodnie z przedstawioną prognozą budżetu na 2011 rok zamierza w bieżącym roku sfinalizować zakup zagranicznego złoża (na całe inwestycje kapitałowe przewidziana jest kwota blisko 10,8 mld PLN). Obecnie jednak brak jest bliższych informacji na temat tego procesu i faktycznej daty jego zakończenia. Uważamy, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej (bliska recesja) finalizacja transakcji może zostać negatywnie odebrana przez rynek; Zakładamy wypłatę przez dywidendy na każdy rok prognozy szczegółowej w wysokości 60% wypracowanego zysku netto; Dług netto uwzględnia wypłaconą przez dywidendę z zysku za 2010 rok w kwocie 14,9 PLN/akcję; Rezydualną stopę wzrostu założyliśmy na poziomie 0%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 95,3 PLN. 8

9 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od wydobycia 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF Suma DFCF [mln PLN] Wartość rezydualna [mln PLN] Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 4004 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0% Wartość firmy EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN] 396 Wartość kapitału własnego [mln PLN] Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 95,3 Miedź [USD/t] Srebro [USD/t] USD/PLN 2,94 3,18 3,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 Produkcja miedzi Przychody zmiana r/r 24,5% -15,1% -18,0% -9,1% -6,5% -6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% EBIT zmiana r/r 93,8% -39,1% -27,3% -20,9% -18,7% -21,0% -6,4% -7,7% -8,6% -13,1% Marża EBITDA 58,4% 44,0% 41,1% 37,7% 34,7% 31,3% 29,8% 28,2% 26,6% 24,3% Marża EBIT 55,0% 39,5% 35,0% 30,5% 26,5% 22,5% 21,0% 19,4% 17,8% 15,4% Marża NOPLAT 39,6% 28,4% 25,2% 21,9% 19,1% 16,2% 15,1% 14,0% 12,8% 11,1% CAPEX / Przychody 8,8% 11,9% 14,5% 16,0% 17,1% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% CAPEX / Amortyzacja 258,2% 263,5% 237,8% 219,9% 206,7% 105,0% 105,6% 104,5% 104,4% 103,5% Zmiana KO / Przychody 0,8% -1,1% -1,1% -0,5% -0,3% -0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 6,3% 5,0% 5,3% 4,9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% Udział kapitału własnego 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Udział kapitału obcego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 9

10 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 0,7 102,8 104,8 106,0 107,3 110,2 113,9 116,0 118,5 124,6 0,8 100,2 102,0 103,0 104,2 106,7 109,9 111,7 113,8 118,9 beta 0,9 97,8 99,4 100,3 101,3 103,6 106,3 107,9 109,7 114,0 1,0 95,6 97,0 97,8 98,7 100,7 103,1 104,4 106,0 109,6 1,1 93,5 94,8 95,5 96,3 98,0 100,1 101,3 102,6 105,8 1,2 91,5 92,7 93,3 94,0 95,3 97,4 98,5 99,6 102,3 1,3 89,7 90,7 91,3 91,9 93,3 94,9 95,9 96,9 99,2 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0% 129,7 127,4 125,2 123,2 121,2 119,3 117,5 115,7 114,1 3,0% 122,1 119,3 116,6 114,1 111,7 109,5 107,4 105,4 103,6 premia za ryzyko 4,0% 115,7 112,5 109,5 106,7 104,2 101,8 99,6 97,5 95,6 5,0% 110,2 106,7 103,6 100,7 98,0 95,3 93,3 91,2 89,3 6,0% 105,4 101,8 98,5 95,6 92,9 90,4 88,2 86,1 84,1 7,0% 101,2 97,5 94,2 91,2 88,5 86,1 83,8 81,8 79,9 8,0% 97,5 93,8 90,4 87,4 84,8 82,3 80,1 78,1 76,3 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 2,0% 109,3 111,9 113,5 115,2 119,3 124,4 127,6 131,2 140,6 3,0% 102,3 104,3 105,4 106,6 109,5 113,0 115,1 117,5 123,4 premia za ryzyko 4,0% 96,5 98,0 98,8 99,7 101,8 104,3 105,8 107,4 111,3 5,0% 91,5 92,7 93,3 94,0 95,3 97,4 98,5 99,6 102,3 6,0% 87,3 88,2 88,7 89,2 90,4 91,8 92,6 93,4 95,4 7,0% 83,6 84,4 84,7 85,2 86,1 87,1 87,7 88,4 89,8 8,0% 80,4 81,0 81,3 81,6 82,3 83,2 83,6 84,1 85,2 10

11 WYCENA PORÓWNAWCZA scenariusz z podatkiem Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek zagranicznych. Dla roku 2011 przypisaliśmy wagę równą 0%, a dla 2012 równą 100%. w 4Q 11 zaksięguje znaczny one off w związku ze sprzedażą pakietu akcji Polkomtela (ponad 2,5 mln PLN zysku). Zdarzenie to w podwójny sposób wpływa na wycenę wskaźnikową spółki (poziom zysku EBIT oraz dług netto na koniec 2011 roku), co w naszej ocenie zniekształca mnożniki na Wskaźnikom przypisano równe wagi. Uzyskanej wycenie przypisaliśmy 20% dyskonto. Zwiększona przez efektywna stawka podatku dochodowego nie wpływa bowiem na zyski operacyjne spółki, na których opiera się wycena porównawcza. Wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję wartość 126,0 PLN. Wycena porównawcza EV/EBITDA EV/EBIT 2011P 2012P 2011P 2012P VEDANTA 1,5 2,4 2,0 3,2 KAZAKHMYS 1,9 2,6 1,9 3,1 FREEPORT 1,8 3,4 1,7 4,0 ANTOFAGASTA 3,3 3,3 3,3 3,7 Mediana 1,8 3,0 1,9 3,5 1,5 3,1 1,5 3,5 Premia/dyskonto do spółki -21,6% 6,2% -21,9% -0,2% Wycena wg wskaźnika [PLN] 189,5 153,9 190,0 161,2 Waga roku 0% 100% 0% 100% Wycena wg wskaźników [PLN] 153,9 161,2 Waga wskaźnika 50% 50% Dyskonto -20% Wycena spółki [tys. PLN] Wycena 1 akcji [PLN] 126,0, Bloomberg 11

12 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Zmiany w podatku od wydobycia. ponosi obecnie opłaty związane z wydobyciem rudy na podstawie rozporządzenia rady ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych ( Dz.U. 215/2008 poz.1357) 2,95 PLN/t wydobytej rudy. Zwiększenie tej stawki lub dalsze zmiany mające na cele dodatkowe opodatkowanie spowodują spadek wyników spółki i mogą mieć wpływ na jej wycenę; Koniec hossy na rynku surowców. Od początku 2009 roku do połowy 2011 roku trwała hossa na rynku miedzi. Obecnie jednak, światowa gospodarka zmierza w kierunku recesji, co powinno ograniczyć zużycie i wykorzystanie miedzi oraz spowodować presje na jej ceny; Spowolnienie gospodarcze lub recesja na świecie. Biorąc pod uwagę ostatnie odczyty wskaźników wyprzedzających koniunkturę światowa gospodarka w 2012 roku może wejść w recesję lub przynajmniej okres spowolnienia gospodarczego. Wysoka zmienność cen surowców. Znaczną cześć popytu zgłaszanego na miedź generują instytucje finansowe. Instrumenty finansowe, którymi się posługują, mogą wywoływać krótkoterminową znaczną zmienność cen miedzi, a w konsekwencji notowań akcji ; Odchodzenie odbiorców miedzi od konsumpcji surowca. Ewentualny wzrost cen miedzi może mieć niekorzystny wpływ na popyt fizyczny w długim okresie, ponieważ część odbiorców będzie ze wzmożoną aktywnością poszukiwać substytutów czerwonego metalu; Notowania USD/PLN. Poziom przychodów jest silnie skorelowany z bieżącymi kwotowaniami złotówki względem dolara. Aprecjacja naszej waluty będzie mieć negatywny wpływ na przychody spółki, powodując ich spadek, co może negatywnie odbić się na wynikach spółki i jej rynkowej wycenie; Strajki. W działa 15 związków zawodowych. Pracownicy domagając się podwyżek płac mogą doprowadzić do przestojów produkcyjnych, co obniży sprzedaż spółki i pogorszy jej wyniki; Brak QE3. Główne przesłanki wdrażanych programów luzowania ilościowego stanowiły walka z bezrobociem oraz deflacją amerykańskiej waluty. Biorąc jednak pod uwagę słaby stan amerykańskiej gospodarki należy stwierdzić, iż dotychczasowe programy luzowania ilościowego zakończyły się niepowodzeniem; Słabnące zainteresowanie Chin miedzią. Słabnie import oraz konsumpcja metalu w Chinach, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu popytu fizycznego na miedź. 12

13 WYNIKI ZA 3Q 11 wyprodukował w 3Q tys. ton miedzi elektrolitycznej, z czego 35 tys. ton pochodziło z wkładów obcych. Wynik ten był zgodny z naszymi oczekiwaniami; odpowiednio 144 tys. ton oraz 34 tys. ton. Średnia zrealizowana cena wyniosła USD/t, co przy kursie USD PLN pozwoliło wypracować spółce 5,244 mld PLN przychodów ze sprzedaży (PBDM=5,168 mld PLN, -1,4%). Koszty operacyjne spółki były bliskie 2,671 mld PLN (PBDM=2,623 mld PLN, -1,8%). Wynik brutto na sprzedaży ukształtował się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wyniósł 2,572 mld PLN (PBDM=2,545 mld PLN). Mimo, że otoczenie makroekonomiczne było mniej sprzyjające dla niż w 1-2Q 11 (zrealizowana średnia cena miedzi) to spółka osiągnęła najwyższy w swojej historii kwartalny zysk operacyjny w kwocie 3,684 mld PLN (PBDM=2,475, -32,8%). osiągnął bardzo wysokie dodatnie saldo z pozostałej działalności operacyjnej za sprawą wyniku na instrumentach pochodnych (668,6 mln PLN, PBDM=150,0 mln PLN) oraz dodatnich różnic kursowych (547 mln PLN, spółka posiada depozyt denominowany w USD na kwotę ok. 1 mld USD; utrzymuję te środki na planowaną do końca 2011 roku akwizycję). Zmiana wartości czasowej zawartych kontraktów opcyjnych okazała się znacznie wyższa od naszych szacunków, co w głównej mierze spowodowało różnice pomiędzy naszą prognozą a zrealizowanym wynikiem spółki. Zwracamy jednak uwagę, że kluczowe dla utrzymania zysków z wyceny opcji będą przyjęte parametry do ich wyliczenia na dzień ; w przypadku niekorzystnej dla zmienności zyski mogą ulec odwróceniu. W przypadku depozytu w USD kluczowe będzie sfinalizowanie transakcji akwizycji; w przypadku aprecjacji PLN w stosunku do USD może mieć miejsce korekta w postaci ujemnych różnic kursowych). W konsekwencji tych dwóch czynników wystąpiła znaczna dywergencja pomiędzy naszą prognozę zysku operacyjnego a EBIT zaraportowanym przez (3,685 mld PLN vs. PBDM=2,475 mld PLN). Dodatkowo na poziom zysku netto wpływ miało rozliczenie aktywa podatkowego w związku z umieszczeniem Dialogu w aktywach przeznaczonych do zbycia. Przekwalifikowanie spółki do działalności zaniechanej dało podstawę do rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego od ujemnych różnic przejściowych wynikających z inwestycji w spółkę (w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujęto kwotę 220,5 mln PLN). Po uwzględnieniu podatku dochodowego zysk netto wyniósł 3,2 mln PLN (PBDM=2,0 mld PLN). Produkcja oraz cena sprzedaży węgla Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q' Produkcja miedzi [tys. ton] Cena miedzi Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 13

14 Wyniki skonsolidowane spółki w 3Q 11 [mln PLN] 3Q'10 3Q'11 zmiana r/r 3Q'11 PBDM różnica wyniki vs. prognoza Przychody razem ,3% ,4% Koszty razem ,2% ,1% Amortyzacja ,1% 169 2,7% koszt świadczeń pracowniczych ,1% 709-2,7% zużycie materiałów i energii ,6% ,8% usługi obce ,4% ,1% podatki i opłaty ,9% 81-0,5% koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 5 5 7,2% 6 9,5% ubezpieczenia majątkowe i osobowe ,3% 5-4,2% koszty prac badawczych 0 0-7,5% 0-86,4% inne koszty operacyjne ,0% 0-100,0% Saldo pozostałej dz.operacyjnej ,5% ,3% Saldo dz. finansowej ,3% -8-12,8% EBITDA ,7% ,3% marża EBITDA 35,1% 73,4% 109,1% 51,2% EBIT ,4% ,8% marża EBIT 31,2% 70,3% 124,9% 47,9% Wynik brutto ,5% ,9% Podatek ,6% 469-1,1% Wynik netto ,6% ,6% marża netto 25,5% 61,0% 139,5% 38,7% EPS [PLN] ,6% 10-37,6% Cena miedzi [USD/t] ,0% ,5% Cena srebra [USD/kg] ,7% ,5% Produkcja miedzi wsad własny [tys. ton] ,0-5,2% 110,0 1,9% wsad obcy [tys. ton] 23 35,0 52,2% 33,5-4,3% USD/PLN 3,11 2,9-5,4% 2,9 0,0% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wyniki skonsolidowane spółki w ujęciu kwartalnym [mln PLN] 80,0% ,0% 60,0% 50,0% ,0% ,0% 20,0% 10,0% ,0% 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 Przychody marża brutto na sprzedaży marża EBITDA marża netto 0 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 14

15 PROGNOZA WYNIKÓW Prognoza wyników spółki [mln PLN] 1Q'11 2Q'11 3Q'11E 4Q'11E 1Q'12 E 2Q'12 E 3Q'12 E 4Q'12 E E 2012E 2013E Przychody razem Koszty razem Amortyzacja koszt świadczeń pracowniczych zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne ubezpieczenia majątkowe i osobowe koszty prac badawczych inne koszty operacyjne Saldo pozostałej dz. operacyjnej Saldo dz. finansowej EBITDA marża EBITDA 54,2% 57,9% 73,4% 104,4% 47,2% 49,6% 44,2% 44,2% 33,0% 39,2% 71,9% 46,4% 42,7% EBIT marża EBIT 50,7% 54,7% 70,3% 100,7% 42,7% 45,3% 39,5% 39,5% 28,0% 35,4% 68,5% 41,8% 36,6% Wynik brutto Podatek Wynik netto marża netto 41,0% 45,2% 61,0% 81,4% 30,6% 32,5% 28,3% 28,3% 23,0% 28,7% 56,8% 30,0% 26,2% EPS [PLN] Cena miedzi [USD/t] Cena srebra [USD/kg] Produkcja miedzi wsad własny [tys. ton] wsad obcy [tys. ton] USD/PLN 2,88 2,75 2,94 3,20 3,30 3,20 3,10 3,10 3,12 3,02 2,94 3,18 3,00 15

16 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN]* P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Kapitał (fundusz) własny Kapitał podstawowy Inne skumulowane całkowite dochody Zyski zatrzymane Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Oprocentowane Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Oprocentowane Pasywa razem Rachunek zysków i strat [mln PLN]* P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Saldo pozostałej działalności operacyjnej** EBITDA EBIT Saldo z działalności finansowej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto CF [mln PLN]* P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej Przepływy pieniężne z dz. finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu ** uwzględnia efektywną stawkę podatku=28%, **zawiera przychody z odsetek 16

17 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r -2,1% 44,2% 24,5% -15,1% -18,0% -9,1% -6,5% -6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% EBITDA zmiana r/r -10,6% 71,5% 128,4% -45,3% -24,5% -16,3% -13,6% -15,6% -4,1% -4,3% -5,0% -7,6% EBIT zmiana r/r -13,9% 82,0% 141,4% -48,2% -28,4% -20,4% -18,1% -19,8% -5,4% -6,4% -7,1% -11,4% zmiana zysku netto -13,0% 79,9% 146,8% -55,2% -28,5% -20,5% -18,2% -20,0% -5,4% -6,5% -7,2% -11,5% Marża EBITDA 33,0% 39,2% 71,9% 46,4% 42,7% 39,3% 36,3% 33,0% 31,6% 30,2% 28,7% 26,6% Marża EBIT 28,0% 35,4% 68,5% 41,8% 36,6% 32,0% 28,1% 24,2% 22,9% 21,4% 19,9% 17,6% Marża brutto 27,7% 35,2% 68,4% 41,7% 36,3% 31,8% 27,8% 23,9% 22,6% 21,1% 19,6% 17,3% Marża netto 23,0% 28,7% 56,8% 30,0% 26,2% 22,9% 20,0% 17,2% 16,3% 15,2% 14,1% 12,5% COGS / Przychody 64,4% 54,0% 49,6% 53,9% 61,1% 65,7% 69,8% 73,8% 75,2% 76,9% 78,5% 80,9% SG&A / Przychody 6,7% 4,2% 4,3% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% SG&A / COGS 10,3% 7,8% 8,6% 9,2% 8,1% 7,5% 7,1% 6,7% 6,6% 6,4% 6,3% 6,1% ROE 24,4% 31,6% 48,6% 23,5% 16,4% 12,6% 10,0% 7,9% 7,2% 6,6% 6,0% 5,2% ROA 18,2% 23,0% 38,4% 18,6% 13,3% 10,4% 8,4% 6,6% 6,1% 5,6% 5,1% 4,5% Dług 17,7 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D/(D+E) 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D/E 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -1,0% -0,6% -0,2% -0,5% -0,6% -0,8% -1,0% -1,2% -1,3% -1,4% -1,5% -1,7% Dług / Kapitał własny 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto Dług netto / Kapitał własny -9,2% -17,9% -49,5% -35,7% -31,6% -28,8% -26,2% -27,3% -29,0% -30,5% -31,7% -32,7% Dług netto / EBITDA -26,3% -41,3% -80,4% -98,1% -118,5% -132,8% -143,5% -181,0% -205,7% -231,4% -259,2% -293,9% Dług netto / EBIT -30,9% -45,8% -84,4% -108,7% -138,3% -163,0% -185,8% -246,7% -284,2% -326,7% -374,3% -442,5% EV Dług / EV 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 9,7% 8,0% 8,8% 11,9% 14,5% 16,0% 17,1% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% CAPEX / Amortyzacja 195,3% 207,3% 258,2% 263,5% 237,8% 219,9% 206,7% 105,0% 105,6% 104,5% 104,4% 103,5% Amortyzacja / Przychody 3,3% 3,4% 4,3% 5,0% 3,9% 3,4% 4,5% 6,1% 7,3% 8,3% 8,8% 8,7% Zmiana KO / Przychody -7,1% 1,8% 0,8% -1,1% -1,1% -0,5% -0,3% -0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 322,4% 5,8% 4,0% 6,3% 5,0% 5,3% 4,9% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% Wskaźniki rynkowe* P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P MC/S 2,4 1,6 1,3 1,5 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 P/E 12,7 7,0 2,9 6,4 8,9 11,2 13,7 17,1 18,1 19,4 20,9 23,6 P/BV 2,5 1,8 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 P/CE 8,4 5,0 2,2 4,5 5,8 6,9 7,8 9,2 9,5 9,9 10,4 11,1 EV/EBITDA 8,6 4,7 1,5 3,1 4,3 5,2 6,1 7,1 7,3 7,4 7,7 8,1 EV/EBIT 10,1 5,3 1,5 3,5 5,0 6,4 7,9 9,7 10,0 10,5 11,1 12,3 EV/S 2,8 1,9 1,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 BVPS 52,0 72,3 116,1 107,5 110,4 114,0 117,1 119,4 122,7 125,7 128,4 130,6 EPS 12,7 22,8 56,4 25,3 18,1 14,4 11,8 9,4 8,9 8,3 7,7 6,8 CEPS 15,4 25,9 59,7 29,1 22,3 18,9 16,6 14,2 13,7 13,1 12,5 11,7 FCFPS 13,8 11,5 32,7 10,5 12,4 8,6 6,2 8,8 8,0 7,4 6,7 5,8 DPS 3,0 14,9 33,8 15,2 10,8 8,6 7,1 5,6 5,3 5,0 4,6 4,1 Payout ratio 23,6% 65,2% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%, * uwzględnia efektywną stawkę podatku=28% 17

18 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG sprzedaj <149,20 akumuluj 136, , akumuluj 136,90 redukuj 174, , redukuj 174,50 akumuluj 185, , akumuluj 185,70 kupuj 126, , kupuj 126, , Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 11: Kupuj 1 8% Akumuluj 3 25% Trzymaj 4 33% Redukuj 3 25% Sprzedaj 1 8% 18

19 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 19

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 12 maja 2008 r. Maj 2008 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2008 Wyniki Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 124,6 PLN 26 MAJA 2011 Słabe wyniki Bogdanki w 1Q 11 mocno zaskoczyły rynek i spotkały się z negatywną reakcją inwestorów. Wysokie natężenie prac udostępniających

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Sierpień 2007 Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 8 sierpnia 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P TRZYMAJ Od czasu naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs akcji Famuru zyskał 15,2% (WIG +3,3%). W ostatnich 3Q spółka radziła sobie bardzo dobrze, utrzymując wysokie marże (EBITDA>30%) w pełni konsumując

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 119,2 PLN 17 LISTOPADA 2010 Szanse na sukces wezwania NWR na akcje Bogdanki (100,75 PLN/akcje) są w naszej ocenie minimalne, jednak dzięki niemu rynek

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 9 listopada 2006 r.

Wyniki Spółki w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 9 listopada 2006 r. Wyniki Spółki w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 9 listopada 2006 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku Listopad 2007 Prezentacja na spotkanie z Analitykami w dniu 9 listopada 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszt

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P REDUKUJ POPRZEDNIO: AKUMULUJ WYCENA 11,4 PLN 28 SIERPNIA 213 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji Akumuluj notowania straciły ponad 1%. Nasze oczekiwania dotyczące zachowania kursu spółki mimo transponowanych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 140,3 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 12 KWIETNIA 2011 Bogdanka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny związany z uruchomieniem wydobycia ze Stefanowa. W 2011 roku będzie miało miejsce pierwsze

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo