AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643 tys. klientów. Po pierwszym półroczu spółka posiadała ponad tys. jednostek generowania przychodu (RGU). Głównym segmentem przychodowym jest usługa telewizji kablowej, gdzie spółka posiada ponad 588 tys. RGU. Kolejnym istotnym segmentem jest usługa szerokopasmowego internetu z 245 tys. RGU oraz telefonia głosowa z 172 tys. RGU. Pomimo tego, że w ostatnich kwartałach nominalne ceny produktów spółki zwłaszcza internetu i usług głosowych spadają to dzięki oferowaniu pakietów usług (Double, Triple Play) przychody na 1 abonenta rosną. Poza efektami kosztowymi pozwalającymi utrzymać wysoką marże, w dłuższym horyzoncie czasowym zwiększenie tego wskaźnika powinno pozwolić także na zahamowanie lub stabilizację churn rate. Wskaźnik utraty klientów po pierwszym półroczu wyniósł 6,4% (1,06% średniomiesięcznie). Jest to więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku, kiedy to churn rate wyniósł 6,1% (1,01% średniomiesięcznie). W 2008 roku spodziewamy się, że przychody spółki wzrosną o 15% r/r do poziomu 483 mln PLN. Zysk EBIT prognozujemy w wysokości 101,3 mln PLN, a EBITDA na 241 mln PLN. Spadek zysku netto w porównaniu do 2007 roku wynika z wyższego niż przed rokiem ujemnego salda na działalności finansowej (spółka na koniec 2Q 08 miała do obsługi ponad 367 mln PLN zobowiązań oprocentowanych) oraz założeniu stopy podatkowej na poziomie 19% (w 2007 roku stopa podatkowa wyniosła 8,51%). Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 8,6 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 8,4 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną i wynosi 8,5 PLN. W perspektywie kilku lat dostrzegamy ryzyko zaostrzenia konkurencji na rynku, szczególnie kiedy dojdzie do przejścia na nadawanie cyfrowe telewizji naziemnej (część kanałów w wysokiej jakości będzie dostępna bez abonamentu). Dodatkowo czynnikiem ryzyka jest ekspansja TPSA, która planuje oferować masowo usługi telewizyjne. Niemniej w perspektywie kilku najbliższych lat inwestycja w walory spółki wydaje się bezpieczna. Zgodnie z naszymi prognozami w kolejnych latach spółka będzie generowała coraz większe dodatnie przepływy, co w połączeniu z wysoką dywidendą / programem buy backu stwarza ciekawą propozycję inwestycyjną. Wg naszej wyceny spółka jest notowana na rynku z prawie 8% dyskontem. Przy obecnej cenie rynkowej spółka jest handlowana przy mnożniku 6,1x dla EV/EBITDA. W kolejnych dwóch latach mnożnik ten spada do 4,6x, co naszym zdaniem jest wartością atrakcyjną. Dlatego pomimo silnego zachowania akcji względem głównych indeksów w ostatnim okresie oraz relatywnie wysokiemu P/E na tle spółek notowanych na GPW zalecamy akumulowanie walorów spółki. Wycena DCF [PLN] 8,4 Wycena porównawcza [PLN] 8,6 Wycena końcowa [PLN] 8,5 Potencjał do wzrostu / spadku 7,2% Koszt kapitału 12,4% Cena rynkowa [PLN] 7,92 Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] 157,7 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 9,89 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 6,05 Stopa zwrotu za 3 mc -5,9% Stopa zwrotu za 6 mc -18,1% Stopa zwrotu za 9 mc -15,5% Struktura akcjonariatu: UNP Holdings B.V. 28,8% Tri Media Holdings 17,1% Emerita B.V. 10,0% Pozostali 44,1% Razem 100% Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice tel. (0-32) MMPL WIG znormalizowany P 2009P 2010P 2011P Przychody [mln PLN] 377,3 419,5 483,2 544,3 612,1 668,2 EBITDA [mln PLN] 189,6 206,9 240,9 266,9 299,5 325,5 EBIT [mln PLN] 102,4 95,0 101,3 114,4 143,7 168,4 Zysk netto [mln PLN] 98,6 72,4 65,3 77,7 105,0 130,2 P/BV 2,4 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 P/E 12,7 17,3 19,1 16,1 11,9 9,6 EV/EBITDA 7,4 7,1 6,1 5,4 4,6 4,0 EV/EBIT 13,8 15,5 14,5 12,7 9,6 7,7 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 06/01/ /16/ /28/ /09/ /21/ /09/ /20/2008 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do najbardziej zbliżonych profilem działalności spółek, które są notowane na GPW. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość spółki na poziomie 1 351,4 mln PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość spółki na poziomie 1 325,9 mln PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 1 338,6 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 8,5 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 50% 8,4 Wycena metodą porównawczą [PLN] 50% 8,6 Wycena spółki po emisji [PLN] 8,5 Zgodnie z naszymi prognozami w kolejnych latach spółka będzie generowała coraz większe dodatnie przepływy, co w połączeniu z wysoką dywidendą / programem buy backu stwarza ciekawą propozycję inwestycyjną. Przy obecnej cenie rynkowej spółka jest handlowana przy mnożniku 6,1x dla wskaźnika EV/EBITDA. W kolejnych dwóch latach mnożnik ten spada do 4,6x, co naszym zdaniem jest wartością atrakcyjną. Dlatego pomimo silnego zachowania akcji względem głównych indeksów w ostatnim okresie oraz relatywnie wysokiemu P/E na tle spółek notowanych na GPW zalecamy akumulowanie walorów spółki. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,23. Główne założenia w modelu: W 2008 roku zakładamy, ze liczba lokali w zasięgu operatora zwiększy się do 867 tys. (wzrost o 65 tys. r/r). W kolejnych dwóch latach spodziewamy się zwiększenia zasięgu o odpowiednio 62 tys. i 55 tys. lokali. Takie założenie w naszym modelu implikuje, że na przełomie 2010/2011 roku spółka będzie obejmowała swoim zasięgiem ponad 1 mln lokali. Jest to naszym zdaniem założenie ostrożne biorąc pod uwagę potencjalną bazę nowych klientów w Warszawie oraz na Śląsku. Średnioroczny wzrost przychodów w okresie prognozy wynosi 6,5%. Największa dynamika wzrostu przychodów występuję w pierwszych trzech latach prognozy. W tym okresie zakładamy, że baza RGU zwiększy się o 370 tys. netto (201 tys. RGU w usługach video, 18 tys. w usługach głosowych oraz 150 tys. w internecie). Szczegółowy opis założeń dot. przychodów znajduje się w osobnym rozdziale. Wzrost rentowności EBIT w kolejnych latach prognozy jest spowodowany mniejszym udziałem amortyzacji w kosztach rodzajowych. Marża EBITDA w modelu stopniowo spada do 48,5%. Szczegółowy opis założeń kosztowych znajduje się w osobnym rozdziale. Nie zakładamy poszerzenia oferty spółki o nowe usługi (np. jako operator MVNO). W prognozie nie zakładamy akwizycji. Dług netto obejmuje wartość skupionych akcji własnych (32,8 mln PLN). Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2,5%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 1 325,9 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 8,4 PLN. RAPORT ANALITYCZNY Strona 2

3 Model DCF 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 483,2 544,3 612,1 668,2 716,4 746,8 777,1 805,9 828,3 849,4 EBIT [mln PLN] 101,3 114,4 143,7 168,4 188,1 205,6 221,3 234,9 244,5 253,0 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 19,25 21,74 27,31 31,99 35,74 39,06 42,04 44,63 46,45 48,07 NOPLAT [mln PLN] 82,1 92,7 116,4 136,4 152,4 166,5 179,2 190,3 198,0 204,9 Amortyzacja [mln PLN] 139,6 152,5 155,7 157,1 160,0 157,3 156,1 156,3 157,4 158,9 CAPEX [mln PLN] -197,1-164,9-145,4-139,0-134,3-140,0-145,7-151,1-155,3-159,3 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -16,0-3,5-3,9-3,2-2,7-1,7-1,7-1,6-1,3-1,2 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 8,5 76,8 122,9 151,3 175,3 182,0 187,9 193,8 198,8 203,4 DFCF [mln PLN] 8,2 66,6 96,1 106,2 109,9 101,6 93,3 85,6 78,1 71,1 Suma DFCF [mln PLN] 816,8 Wartość rezydualna [mln PLN] 2 110,3 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,5% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 737,9 Wartość firmy EV [mln PLN] 1 554,7 Dług netto [mln PLN] 228,8 Wartość kapitału[mln PLN] 1 325,9 Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 8,4 Przychody zmiana r/r 15,2% 12,6% 12,5% 9,2% 7,2% 4,2% 4,1% 3,7% 2,8% 2,6% EBIT zmiana r/r 7% 13% 26% 17% 12% 9% 8% 6% 4% 3% NOPLAT zmiana r/r 7% 13% 26% 17% 12% 9% 8% 6% 4% 3% FCF zmiana r/r 807% 60% 23% 16% 3,8% 3,3% 3,1% 2,6% 2,3% Marża EBITDA 49,9% 49,0% 48,9% 48,7% 48,6% 48,6% 48,6% 48,5% 48,5% 48,5% Marża EBIT 21,0% 21,0% 23,5% 25,2% 26,3% 27,5% 28,5% 29,1% 29,5% 29,8% Marża NOPLAT 17,0% 17,0% 19,0% 20,4% 21,3% 22,3% 23,1% 23,6% 23,9% 24,1% CAPEX / Przychody 40,8% 30,3% 23,8% 20,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% CAPEX / Amortyzacja 141,3% 108,1% 93,3% 88,5% 84,0% 89,1% 93,3% 96,7% 98,7% 100,2% Zmiana KO / Przychody 3,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 25,2% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Kalkulacja WACC 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Stopa wolna od ryzyka 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% Udział kapitału własnego 63,5% 85,0% 76,0% 83,8% 91,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Udział kapitału obcego 36,5% 15,0% 24,0% 16,2% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,2% 11,5% 10,9% 11,4% 11,9% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% RAPORT ANALITYCZNY Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 0,9 8,4 8,9 9,4 10,5 10,9 11,4 12,0 12,7 13,5 1,0 8,0 8,4 8,8 9,8 10,1 10,6 11,1 11,6 12,3 1,1 7,6 7,9 8,3 9,1 9,5 9,8 10,2 10,7 11,3 beta 1,23 7,1 7,4 7,7 8,4 8,7 9,0 9,3 9,7 10,1 1,3 6,8 7,1 7,4 8,1 8,3 8,6 8,9 9,2 9,6 1,4 6,5 6,7 7,0 7,6 7,8 8,0 8,3 8,6 8,9 1,5 6,2 6,4 6,7 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,3 1,6 5,9 6,1 6,4 6,8 7,0 7,1 7,3 7,6 7,8 1,7 5,6 5,8 6,0 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,3 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,9 12,9 12,0 11,2 10,8 10,5 10,1 9,8 9,2 8,7 1,0 12,2 11,3 10,5 10,1 9,8 9,4 9,1 8,6 8,1 1,1 11,5 10,6 9,8 9,5 9,1 8,8 8,5 8,0 7,5 beta 1,23 10,8 9,9 9,1 8,7 8,4 8,1 7,8 7,3 6,8 1,3 10,4 9,5 8,7 8,4 8,1 7,7 7,5 6,9 6,5 1,4 9,9 9,0 8,3 7,9 7,6 7,3 7,0 6,5 6,0 1,5 9,4 8,6 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 6,1 5,7 1,6 9,0 8,2 7,4 7,1 6,8 6,5 6,2 5,7 5,3 1,7 8,6 7,8 7,0 6,7 6,4 6,2 5,9 5,4 5,0 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 3,0% 9,2 9,8 10,5 11,8 12,4 13,1 13,9 14,8 15,9 3,5% 8,6 9,1 9,6 10,8 11,2 11,8 12,4 13,1 14,0 4,0% 7,1 7,4 7,7 8,4 8,7 9,0 9,3 9,7 10,1 premia za ryzyko 4,5% 7,5 7,9 8,3 9,1 9,4 9,8 10,2 10,7 11,2 5,0% 7,1 7,4 7,7 8,4 8,7 9,0 9,3 9,7 10,1 5,5% 6,6 6,9 7,2 7,8 8,0 8,3 8,6 8,9 9,3 6,0% 6,3 6,5 6,8 7,3 7,5 7,7 7,9 8,2 8,5 6,5% 5,9 6,1 6,4 6,8 7,0 7,1 7,4 7,6 7,8 7,0% 5,6 5,8 6,0 6,4 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 RAPORT ANALITYCZNY Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 50%). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę po 33%. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2008 Multimedia Polska jest notowana z prawie 18% dyskontem do grupy porównawczej. W kolejnych latach dyskonto zmniejsza się odpowiednio do ok. 7% i 10%. W przypadku EV/EBITDA dyskonto spółki również jest wysokie i wynosi prawie 11% w 2008 roku. W kolejnym roku spółka wg naszych prognoz będzie jednak notowana tak jak rynek, a w 2010 roku z premią w wysokości 4%. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 8,6 PLN, czyli ponad 8% powyżej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Cyfrowy Polsat 14,5 9,3 8,1 10,7 6,8 6,2 Net Servicos 25,0 17,2 12,9 7,0 5,4 4,2 Time Warner Cable 21,5 17,3 13,5 6,1 5,2 4,4 Liberty Global 101,8 37,6 20,2 6,7 5,5 4,4 Mediana 23,2 17,2 13,2 6,9 5,4 4,4 Multimedia Polska 19,1 16,1 11,9 6,1 5,4 4,6 Premia / dyskonto -17,8% -6,8% -10,0% -10,8% -0,1% 4,4% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 9,6 8,5 8,8 9,0 7,9 7,5 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 9,0 8,2 Waga wskaźnika 50% 50% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 8,6 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 1 351,4 Porównanie rentowności EBITDA Multimedia Polska Liberty Global Time Warner Cable Net Servicos Cyfrowy Polsat 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% RAPORT ANALITYCZNY Strona 5

6 SKUP AKCJI WŁASNYCH / DYWIDENDA Pod koniec 2007 roku władze spółki ustaliły warunki programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Program realizowany jest na rynku podstawowym GPW i wg pierwotnych założeń miał trwać od 31 maja 2009 roku. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych nie powinny przekroczyć 120 mln PLN, z tym że łączna liczba nabywanych akcji nie może osiągnąć 10% ogólnej liczny głosów na WZA. Dotychczas spółka nabyła akcji. Dalsza realizacja skupu akcji własnych stoi jednak pod znakiem zapytania. Na ostatnim WZ, które odbyło się 11 sierpnia 2008 roku zdecydowano bowiem o utworzeniu funduszu celowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Środki, które spółka chce wypłacić akcjonariuszom w formie dywidendy to ponad 213 mln PLN. W chwili obecnej spółka nie dysponuje wolną gotówką w kwocie 213 mln PLN, która mogłaby zostać przeznaczona na dywidendę. Jeżeli dojdzie do wypłaty dywidendy w takiej kwocie spodziewamy się, że spółka będzie musiała zaciągnąć kredyt. Przy kursie 7,83 PLN za akcję stopa dywidendy z uwzględnieniem buy backu (razem ok. 200 mln PLN) kształtuje się na poziomie 16,2%. Spodziewamy się wysokiej dywidendy również w kolejnych latach, gdyż obecne plany akwizycyjne są obarczone dość dużym ryzykiem finalizacji transakcji. Prognozowane DPS w latach ,5 10% 1,3 1,0 8% 0,8 0,55 0,66 5% 0,5 0,3 0,21 0,25 0,30 0,37 3% 0, % DPS DYield Prognozowane EPS w latach oraz wskaźnik P/E 1,5 1, ,0 0,9 16 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0, ,3 8 0, EPS P/E RAPORT ANALITYCZNY Strona 6

7 WYNIKI FINANSOWE Wyniki za 2Q 08 były zgodne z oczekiwaniami rynku. Dzięki większej bazie RGU spółka zwiększyła przychody o 13,9% r/r. Na poziomie zysku EBIT w 2Q 08 zmniejszyła się marża do 19,3% z 21,0%, co jest wynikiem wyższej amortyzacji, która zwiększyła się o ponad 22% r/r do poziomu 34,5 mln PLN. Marża na poziomie EBITDA uległa zwieszeniu o 0,4 pkt % do poziomu 48,9%. Spadek rentowności netto jest związany z większymi kosztami finansowymi (spółka na koniec czerwca miała 367 mln PLN zobowiązań oprocentowanych). W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego zwiększenia udziału amortyzacji w kosztach rodzajowych. Będzie to miało korzystny wpływ na marżę EBITDA, która naszym zdaniem powinna oscylować wokół poziomu 50%. Oczekujemy również poprawy rentowności EBIT, co będzie efektem podjętych działań zwiększających skalę działania oraz zwiększeniu wskaźnika RGU w przeliczeniu na 1 klienta. Na koniec 2Q 08 spółka miała 105,4 mln PLN środków pieniężnych. Dodatkowo wg stanu na sierpień spółka skupiła już akcje własne za ok. 32,7 mln PLN. Zobowiązania oprocentowane na koniec czerwca wynosiły 267 mln PLN. Wyniki skonsolidowane spółki [tys. PLN] 2Q'07 2Q'08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,9% ,2% Zysk na sprzedaży ,9% ,3% EIBTDA ,8% ,1% EBIT ,8% ,2% Zysk netto ,1% ,6% Marża zysku ze sprzedaży 23,1% 20,8% 25,2% 22,9% Marża EBITDA 48,5% 48,9% 50,3% 49,3% Marża EBIT 21,0% 19,3% 27,1% 22,6% Marża zysku netto 11,1% 8,9% 26,1% 17,3%, spółka Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym % % 25% 20% 15% 10% 5% 20 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 0% Przychody [mln PLN] Marża na sprzedaży Marża na sprzedaży zanualizow ana, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 7

8 PRZYCHODY W 2007 roku spółka zwiększyła przychody o 11,2% r/r. Wpływ na to miał dynamiczny rozwój organiczny oraz przejęcia 11 lokalnych operatorów sieci kablowych i telekomunikacyjnych (zwiększające bezę RGU o ponad 80 tys.). Łącznie w minionym roku w bazie spółki przybyło 76 tys. RGU w segmencie usług video, 14 tys RGU w usługach głosowych oraz 66 tys. RGU w segmencie usługi internetu. Razem w 2007 roku liczba RGU zwiększyła się o 19% r/r. W 2008 roku spodziewamy się wzrostu przychodów o 15,2% r/r do 483,2 mln PLN. W bieżącym roku zakładamy wzrost RGU w usłudze video do 640 tys (na koniec czerwca było 613 tys. RGU), w usługach głosowych spodziewamy się wzrostu RGU do 187 tys. (na koniec czerwca było 184 tys.), a w segmencie internet oczekujemy wzrostu do poziomu 250 tys. (na koniec czerwca było 245 tys.). Ogółem spodziewamy się wzrostu RGU o 11% r/r. W kolejnych dwóch latach spodziewamy się, że spółka utrzyma podobną dynamikę wzrostu bazy RGU. Prognozowane przyrost / spadek RGU w poszczególnych segmentach Usługi video [tys.] Usługi głosow e [tys.] Internet [tys.] W 2007 roku średnie ARPU w przeliczeniu na RGU wyniosło 36,3 PLN. W 2008 roku oczekujemy wzrostu tego wskaźnika do poziomu 38,0. W 2Q 08 wskaźnik ARPU/RGU wynosił: 32,3 PLN dla usług głosowych (wzrost o 0,9% r/r), 46,0 PLN dla usług głosowych (spadek o 13,4% r/r) oraz 39,9 PLN dla internetu (spadek o 4,5% r/r). W kolejnych dwóch latach prognozujemy wzrost wskaźnika ARPU/RGU do 38,6 PLN. Wpływ na takie założenia w naszym modelu ma wzrost wskaźnika dla usług video do 35,3 PLN w 2010 roku, dalszy spadek dla usług głosowych do 42,0 PLN. W 2007 roku średnie ceny dostępu do internetu spadły o ponad 25% r/r. Uważamy, że tendencja spadkowa cen dostępu do internetu w 2008 roku została już wyhamowana czy nawet zatrzymana i oczekujemy, że w najbliższych 2 latach ceny usług internetowych będą już powoli rosnąć. Dlatego do 2010 roku zakładamy wzrost ARPU/RGU dla internetu do poziomu 40,4 PLN Istotnym założeniem w naszej prognozie jest wzrost RGU w przeliczeniu na 1 klienta. W 2007 roku wskaźnik ten wynosił 1,52x. W 2008 roku oczekujemy wzrostu tego wskaźnika średniorocznie do 1,62x czyli o 6,6% r/r. Jest to naszym zdaniem założenie konserwatywne biorąc pod uwagę, że już w 2Q 08 wskaźnik ten znajdował się na tym poziomie. W kolejnych dwóch latach założyliśmy wzrost RGU w przeliczeniu na 1 klienta do 1,83x. W dalszym okresie prognozy wskaźnik ten oscyluje wokół wartości 1,92x. Wpływ na tendencję wzrostową RGU w przeliczeniu na 1 abonenta ma strategia spółki zakładająca sprzedaż całych pakietów i poszerzanie dostępnych usług. Zwracamy uwagę, że dzięki oferowaniu kilku produktów w pakiecie spółka uzyskuje większy przychód na jednego abonenta. Dodatkowo koszty związane ze sprzedażą usług i dotarciem do klienta są niższe, ponieważ wydatek ponoszony jest tylko raz dla wszystkich trzech usług. Istotne znaczenie ma też ograniczenie wzrostu lub ustabilizowanie churn rate. Prognozowane ARPU w przeliczeniu na RGU ,2 38,0 38,3 38,8 39,3 39, ,5 41,2 41,9 42,7 43,7 Prognozowane RGU w przeliczeniu na liczbę klientów 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1, ARPU per RGU [PLN], spółka RGUs / unigue customers, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 8

9 Prognozowane przychody Przychody Usługi video [mln PLN] zmiana r/r 18% 21% 16% 14% 11% 9% 5% 5% 5% 4% 3% Usługi głosowe [mln PLN] zmiana r/r -5% -5% -5% -5% -4% -4% -6% -7% -7% -7% -6% Internet [ml PLN] zmiana r/r 18,3% 33% 23% 22% 14% 9% 7% 7% 5% 4% 3% Pozostałe [mln PLN] zmiana r/r 32% -15% 0% 0% 0% -5% -5% -5% -5% -5% -5% Razem [mln PLN] zmiana r/r 11% 15% 13% 12% 9% 7% 4% 4% 4% 3% 3% RGU Usługi video [tys.] zmiana r/r 15% 11% 10% 10% 7% 7% 2% 2% 2% 1% 1% Usługi głosowe [tys.] zmiana r/r 9% 6% 2% 1% 1% 1% -1% -2% -2% -2% -2% Internet [tys.] zmiana r/r 46% 18% 21% 20% 12% 7% 5% 4% 3% 1% 1% Razem zmiana r/r 19% 12% 11% 11% 8% 6% 3% 2% 2% 1% 1% ARPU per RGU Usługi video [PLN] 32,3 32,3 33,9 35,3 36,5 37,4 38,3 39,3 40,3 41,3 42,3 zmiana r/r 7% 0% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Usługi głosowe [PLN] 51,8 48,3 45,0 42,0 39,8 37,7 35,7 33,9 32,2 30,6 29,5 zmiana r/r -9% -7% -7% -7% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -4% Internet [PLN] 41,0 39,0 39,6 40,4 41,2 42,2 43,3 44,4 45,5 46,6 47,8 zmiana r/r -19% -5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Prognozowana dynamika przychodów w latach CAGR 2017/2008 = 6,5% % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Przychody [mln PLN] zmiana r/r RAPORT ANALITYCZNY Strona 9

10 KOSZTY W 2007 roku w strukturze kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) największy udział miały koszty bezpośrednie zmienne, do których zaliczamy proramming i prawa autorskie, koszty pasma oraz interkonekt. Ta grupa kosztowa stanowiła ok. 36% ogółu kosztów operacyjnych. Istotne znaczenie dla generowanej marży mają także koszty pracy. W 2007 roku wyniosły one 49,5 mln PLN, czyli 23% ogółu kosztów operacyjnych. Ważnym elementem kosztowym jest również koszt sieci stanowiący 16% ogółu. W 2008 roku spodziewamy się, że udział kosztów bezpośrednich zmiennych zmniejszy się do 34% ogółu kosztów. Jednocześnie założyliśmy wzrost w udziale kosztów pracy do poziomu 25%. Pozostałe pozycje kosztowe są w ujęciu procentowym na podobnym poziomie co w 2007 roku. Struktura kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w 2007 roku Prognoza kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w 2008 roku Koszty pracy; 23% Inne; 17% Koszty bezpośredie zmienne; 36% Koszty pracy; 25% Inne; 17% Koszty bezpośredie zmienne; 34% Sprzedaż i marketing; 7% Koszty sieci; 16% Sprzedaż i marketing; 7% Koszty sieci; 16%, spółka Projekcja struktury kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) Koszty operacyjne Programming i prawa autorskie Pasmo Interkonekt Koszty sieci Sprzedaż i marketing Koszty pracy Podatki i opłaty Usługi profesjonalne Zużycie materiałów i energii Pozostałe koszty RAZEM RAPORT ANALITYCZNY Strona 10

11 Istotne znaczenie dla naszego modelu ma prognoza amortyzacji. Wysokie nakłady Capex, które są związane z dynamicznym zwiększeniem skali działalności spółki w kolejnych latach powinny zostać ograniczone. Oczekujemy w kolejnych trzech latach wzrostu poziomu amortyzacji do 165 mln PLN z 111,9 mln PLN w 2007 roku. Niemniej w ujęciu kosztów rodzajowych udział amortyzacji w naszym modelu spada do 32,8% w 2011 roku z 36,7% w 2008 roku. W kolejnych latach udział amortyzacji spada do około 27,5% ogółu kosztów rodzajowych. Takie założenie implikuje istotny wzrost marży na poziomie EBIT pomimo spadku marży EBITDA z 49,9% w 2008 roku do 48,5% w ostatnich latach prognozy. Projekcja struktury kosztów rodzajowych 100% 90% 80% 70% 16,1% 16,7% 17,3% 18,1% 18,5% 19,0% 19,3% 19,5% 19,7% 19,8% 60% 50% 40% 36,9% 37,2% 37,4% 38,3% 39,1% 39,7% 40,2% 40,6% 40,8% 40,9% 30% 20% 10% 36,7% 35,8% 34,8% 32,8% 31,2% 29,9% 29,0% 28,2% 27,8% 27,5% 0% Amortyzacja Usługi obce Wynagrodzenia Pozostałe koszty, spółka Prognozowana marża EBITDA oraz EBIT % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Przychody Marża EBIT Marźa EBITDA, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 11

12 O SPÓŁCE Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska, wg danych z dnia 30 czerwca 2008 r., korzystało łącznie blisko 643 tys. klientów. Po pierwszym półroczu spółka posiadała ponad tys. jednostek generowania przychodu (RGU). Głównym segmentem jest usługa telewizji kablowej, gdzie spółka posiada ponad 588 tys. RGU. Kolejnym istotnym segmentem jest usługa szerokopasmowego internetu z 245 tys. RGU oraz telefonia głosowa z 172 tys. RGU. Multimedia Polska działa w ponad 2 tys. polskich miejscowości, głównie w środkowej, północno-zachodniej i południowej części kraju. Spółka jest liderem wśród operatorów telewizji kablowej na większości lokalnych rynków, na których świadczy usługi. Zasięg terytorialny spółki Źródło: spółka Historia Multimedia Polska rozwijała się poprzez organiczny wzrost, a także na bazie szeregu połączeń i przejęć zrealizowanych w ciągu ostatnich 15 lat. W 1999 r. Emerging Ventures Limited został inwestorem w Multimedia, zaś w 2001 r. w Szel-Sat. Po włączeniu Multimedia i Szel-Sat do grupy EVL nazwa Szel-Sat została zmieniona na Multimedia Polska. W latach EVL poprzez podmioty zależne przejął kontrolę nad kilkoma polskimi spółkami z branży telekomunikacyjnej. W 2003 r. EVL doprowadził do operacyjnego połączenia tych spółek pod nazwą handlową TeleNet. Na początku 2004 r. rozpoczęto operacyjną integrację spółek Grupy TeleNet z dotychczasową działalnością w obszarach telewizji kablowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu Multimedia Polska. Wynikiem tej współpracy było m.in. wprowadzanie na rynek usługi Triple Play w 2004 roku. W grudniu 2005 roku Multimedia Polska zakończyła proces nabywania spółek z Grupy TeleNet. Dzięki temu m.in. powiększyło się znacznie grono abonentów telefonicznych i internetowych spółki, a Multimedia Polska rozpoczęła świadczenie usług telefonii stacjonarnej w sieciach PSTN na dużą skalę. W ciągu ostatnich 3-4 lat łączna wartość inwestycji Grupy Multimedia Polska przekroczyła 500 mln PLN. Pieniądze przeznaczone zostały w większości na modernizację sieci i nowe technologie. Dalsze, planowane inwestycje będą związane z m.in. rozwojem nowych usług takich jak telewizja cyfrowa dla abonentów sieci kablowej, modernizacją i utrzymaniem sieci, inwestycjami w systemy IT oraz pracami badawczo-rozwojowymi. RAPORT ANALITYCZNY Strona 12

13 Oferta usług Telewizja kablowa Podstawowym produktem spółki jest usługa telewizji analogowej. Od połowy 2007 roku Multimedia Polska wprowadziła jako pierwsza w Polsce telewizję cyfrową wysokiej rozdzielczości (HDTV) z kanałem komunikacji zwrotnej. Takie rozwiązanie, oprócz cyfrowej jakości obrazu i dźwięku, stwarza możliwości świadczenia interaktywnych usług. We wrześniu 2007 r. Multimedia Polska wprowadziła wideo na żądanie - wirtualną wypożyczalnię wideo. Na koniec 2Q 08 z usług telewizji kablowej, DTV i IPTV korzystało ok. 613 tys. abonentów. W przyszłości spółka chce poszerzyć ofertę o : Time-Shift TV - usługa, która umożliwi przeglądanie zarejestrowanych programów telewizyjnych nadawanych w ciągu ostatniego tygodnia, Zakupy (T-Commerce) - możliwość realizowania zakupów za pośrednictwem telewizji na zasadach podobnych do zakupów przez internet, Gry - także sieciowe Mail i komunikator Internet Multimedia Polska jest jednym z największych dostawców szerokopasmowego dostępu do Internetu. Spółka oferuje dostęp do internetu za pośrednictwem sieci kablowej, a także sieci telefonicznych PSTN. Ponadto Multimedia Polska dostarcza usługi za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Wi-Fi i Wi-Max. Na koniec 2Q 08 z usług dostępu do internetu korzystało ok. 245 tys. klientów. Usługi głosowe Multimedia Polska oferuje usługi telefoniczne i różnego rodzaju usługi dodatkowe. Dostarcza je poprzez klasyczne sieci telefoniczne PSTN, a także za pośrednictwem sieci telewizji kablowej w technologii VoIP (transmisja cyfrowa głosu) i HDT (transmisja analogowa). Na koniec 2Q 08 spółka miała ok. 172 tys. linii telefonicznych, z czego ok. 100,5 tys. za pośrednictwem PSTN, a ok. 71 tys. poprzez sieć kablową (większość to VoIP). Usługi pakietowe Multimedia Polska oferuje usługi pakietowe łączące co najmniej dwie z trzech powyższych oferowanych usług. W przypadku dwóch usług jest to tzw. Double Play, a w przypadku trzech Triple Play. Na koniec 2Q 08 spółka świadczyła usługę Triple Play 54,7 tys. klientom, a Double Play dla ok. 237,3 tys. klientów. Klienci korzystający z usług pakietowych odnoszą korzyści w związku z korzystaniem z dwóch lub trzech usług w jednym pakiecie, płacąc mniej niż w przypadku poszczególnych usług używanych osobno. Dla spółki korzyścią jest obniżenie kosztów oraz w dłuższym horyzoncie ustabilizowanie lub zmniejszenie presji na wzrost churn rate. Strategia rozwoju Plany spółki zakładają wzrost liczby klientów korzystających z usług pakietowych Double Play i Triple Play, co ma pozwolić na wzrostu ARPU/HC (średni przychód na abonenta). Oprócz rozwoju organicznego, Multimedia Polska będzie szukać możliwości inwestycyjnych związanych z konsolidacją rynku operatorów kablowych. W chwili obecnej nie ma jednak precyzyjnych planów akwizycji nowych podmiotów. RAPORT ANALITYCZNY Strona 13

14 RYNEK W Polsce dział kilkaset operatorów sieci kablowych. Większość z tych firm ma charakter lokalny i nie odgrywa większej roli w kształtowaniu rynku. W ciągu ostatnich kilku lat doszło do koncentracji i przejęć mniejszych operatorów. W ten sposób na naszym rynku funkcjonuje obecnie 6 głównych operatorów sieci kablowych. Największym operatorem jest UPC, którego przychody w 2007 roku kształtowały się na poziomie ok. 627 mln PLN. Drugim operatorem jest Vectra a trzecie miejsce zajmuje Multimedia Polska. Wszyscy najwięksi operatorzy poza dostarczaniem telewizji analogowej świadczą usługi dostępu do internetu, telewizji cyfrowej oraz usługi telefoniczne. Najwięksi operatorzy CATV w Polsce Rozproszenie rynku CATV w Polsce pozostali; 37,4% UPC Polska Vectra Multimedia Polska Grupa ASTER TOYA INEA 6 największych sieci; 62,6% TV analogow a TV cyfrow a Internet Telefon Źródło: Telekabel.pl, Beskidzki Dom Maklerski S.A. Źródło: Telekabel.pl, Beskidzki Dom Maklerski S.A. Jak wynika z raportu Informa, z usług operatorów kablowych w 2004 r. korzystało łącznie 5,1 mln polskich gospodarstw domowych. Z ostatnich danych wynika, że łączna baza klientów korzystającej z telewizji analogowej to ok. 4,8 mln osób, z telewizji cyfrowej ok. 265 tys. osób, z internetu ponad 1 mln osób, a z usług głosowych ponad 411 tys. osób. W perspektywie kilku lat dostrzegamy ryzyko zaostrzenia konkurencji. Szczególnie kiedy dojdzie do przejścia na nadawanie cyfrowe telewizji naziemnej (część kanałów w wysokiej jakości będzie dostępna bez abonamentu). Dodatkowo czynnikiem ryzyka jest ekspansja TPSA, która planuje oferować masowo usługi telewizyjne. W kolejnych latach nie należy oczekiwać istotnego zwiększenia bazy klientów w telewizji kablowej oraz w zakresie usług głosowych. Naszym zdaniem motorem wzrostu będzie zwiększanie palety usług oferowanych przez operatorów kablowych oraz szerokopasmowy dostęp do internetu. W Polsce stosunek liczby użytkowników internetu do liczby mieszkańców, a także liczba linii szerokopasmowego dostępu do Internetu w przeliczeniu na 100 mieszkańców należy do najniższych w Europie. Wg raportu KE dotyczącego komunikacji elektronicznej, wskaźnik penetracji usług szerokopasmowego internetu w Polsce wynosił w styczniu 2008 roku zaledwie 8,36%, podczas gdy średnia dla krajów UE27 wynosiła 20%. RAPORT ANALITYCZNY Strona 14

15 Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowego internetu w Polsce [stan na styczeń 2006/2007/2008] 12% 10% 8% 8,38% 6% 5,23% 4% 2,66% 2% 0% , Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowego internetu w UE [styczeń 2008] 40% 35% 30% 25% 20% 20,0% 15% 10% 8,4% 5% 0% BG PL SK EL RO LT CY HU CZ LV PT MT IT SI IE ES AT EU27 EE FR DE LU BE UK SE NL FI DK, annualreports/13th/index_en.htm RAPORT ANALITYCZNY Strona 15

16 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody Amortyzacja Zużycie materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Koszty pracy Pozostałe koszty Wartość sprzedanych mat. i tow. Koszty działalności podstawowej Zysk (strata) na sprzedaży Saldo pozostałej działalności operacyjnej EBIT Saldo działalności finansowej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto 377,3 419,5 483,2 544,3 612,1 668,2 716,4 746,8 777,1 805,9 828,3 849,4 87,2 111,9 139,6 152,5 155,7 157,1 160,0 157,3 156,1 156,3 157,4 158,9 10,7 11,9 13,2 15,0 16,9 18,4 19,8 20,7 21,5 22,3 23,0 23,6 123,7 126,5 140,1 158,5 177,3 193,0 206,9 215,3 223,7 231,8 238,2 244,2 17,1 20,4 22,5 25,4 28,7 31,6 34,2 35,7 37,2 38,6 39,7 40,8 40,4 49,5 61,2 71,4 81,7 91,1 98,0 102,7 107,3 111,5 114,9 118,0 3,2 2,8 2,9 3,3 3,7 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0 5,1 5,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 282,3 323,3 379,9 426,6 464,6 495,8 524,0 536,9 551,3 566,3 579,0 591,5 95,0 96,2 103,3 117,7 147,5 172,4 192,4 210,0 225,8 239,6 249,3 258,0 7,4-1,2-2,0-3,3-3,7-4,0-4,3-4,4-4,6-4,7-4,8-5,0 102,4 95,0 101,3 114,4 143,7 168,4 188,1 205,6 221,3 234,9 244,5 253,0-19,2-15,9-20,7-18,5-14,1-7,6-0,4 2,4 7,7 13,0 18,1 23,2 83,2 79,1 80,7 96,0 129,6 160,7 187,7 207,9 229,0 247,9 262,6 276,3 98,6 72,4 65,3 77,7 105,0 130,2 152,1 168,4 185,5 200,8 212,7 223,8 CF [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej 159,1 210,7 239,5 247,9 273,9 294,1 311,6 322,6 333,1 343,3 351,2 358,7 Przepływy z działalności inwestycyjnej -128,5-244,9-188,8-161,5-144,7-139,0-134,2-137,1-137,4-137,5-136,6-135,4 Przepływy z działalności finansowej 304,4-127,0-172,4-142,2-142,4-151,6-172,6-106,4-117,9-129,8-140,6-148,9 Przepływy pieniężne netto 335,0-161,2-121,6-55,7-13,2 3,5 4,8 79,0 77,8 75,9 74,1 74,3 Środki pieniężne na początek okresu 48,5 382,1 220,9 99,3 43,6 30,4 33,9 38,7 117,7 195,5 271,4 345,5 Środki pieniężne na koniec okresu 383,5 220,9 99,3 43,6 30,4 33,9 38,7 117,7 195,5 271,4 345,5 419,8 RAPORT ANALITYCZNY Strona 16

17 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody zmiana r/r 15% 13% 12% 9% 7% 4% 4% 4% 3% 3% EBITDA zmiana r/r 16% 11% 12% 9% 7% 4% 4% 4% 3% 3% EBIT zmiana r/r 7% 13% 26% 17% 12% 9% 8% 6% 4% 3% Zysk netto zmiana r/r -10% 19% 35% 24% 17% 11% 10% 8% 6% 5% Marża na sprzedaży 21% 22% 24% 26% 27% 28% 29% 30% 30% 30% Marża EBITDA 50% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 48% Marża EBIT 21% 21% 23% 25% 26% 28% 28% 29% 30% 30% Marża netto 14% 14% 17% 19% 21% 23% 24% 25% 26% 26% ROE 11% 13% 16% 18% 19% 20% 20% 20% 20% 20% ROA 6% 8% 10% 13% 15% 16% 17% 17% 17% 17% ROE - WACC 0% 2% 4% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 7% Stopa zadłużenia 43% 38% 31% 25% 18% 17% 17% 16% 15% 15% Dług D / (D+E) 31% 24% 16% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% D / E 45% 32% 19% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odsetki / EBIT -20% -16% -10% -5% 0% 1% 3% 6% 7% 9% Dług / kapitał własny 55% 39% 24% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto Dług netto / kapitał własny 38% 32% 19% 6% -5% -13% -21% -27% -32% -36% Dług netto / EBITDA 94% 75% 44% 15% -11% -32% -52% -69% -86% -102% Dług netto / EBIT 223% 175% 92% 28% -21% -57% -88% -116% -141% -166% EV Dług / EV 22% 17% 12% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CAPEX / Przychody 41% 30% 24% 21% 19% 19% 19% 19% 19% 19% CAPEX / Amortyzacja 141% 108% 93% 88% 84% 89% 93% 97% 99% 100% Amortyzacja / Przychody 29% 28% 25% 24% 22% 21% 20% 19% 19% 19% Zmiana KO / Przychody 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 25% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Wskaźniki rynkowe MC/S 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 P/E 19,1 16,1 11,9 9,6 8,2 7,4 6,7 6,2 5,9 5,6 P/BV 2,1 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 P/CE 6,1 5,4 4,8 4,3 4,0 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 EV/EBITDA 6,1 5,4 4,6 4,0 3,5 3,1 2,8 2,5 2,2 2,0 EV/EBIT 14,5 12,7 9,6 7,7 6,4 5,5 4,8 4,2 3,7 3,3 EV/S 3,0 2,7 2,3 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 FCF/EV 5,2% 8,5% 11,0% 13,5% 15,1% 16,6% 18,4% 20,4% 22,6% 24,6% BVPS 3,8 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,5 6,9 7,4 EPS 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 CEPS 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 FCFPS 0,5 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 DPS 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 Payout ratio 47% 60% 60% 60% 70% 70% 70% 70% 70% 70% DYield 3% 3% 4% 5% 7% 9% 9% 10% 11% 12% RAPORT ANALITYCZNY Strona 17

18 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, handel, budownictwo Marcin Stebakow tel. (032) Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 7,92 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 08 Kupuj 6 86% Akumuluj 1 14% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 28 sierpnia 2008 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 2 września 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ RAPORT ANALITYCZNY Strona 18

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P 05/06/2008 06/18/2008 07/30/2008 09/11/2008 10/23/2008 12/05/2008 01/23/2009 03/06/2009 AKUMULUJ WYCENA 14,5 PLN 27 MARZEC 2009 Wyniki za 4Q 08 były zbliżone do naszych oczekiwao. Przychody spółki wzrosły

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku Wyniki za dziewięć di ić miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki za 9 miesięcy 2009 r. Poprawa wyników operacyjnych Pozyskania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 16 listopada 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 16 listopada 2018 roku Warszawa, 16 listopada 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU 8-8,5 mld zł - prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) 1,8-2 mld zł - prognozowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. 12 maja b.r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. 12 maja b.r. Wyniki finansowe za I kwartał 216 r. 12 maja b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w I kwartale 216 roku Przychody za I kw. 216 roku wyniosły PLN 39 mln (-3% k-d-k oraz % r-d-r) Rentowność relatywnie stabilna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r.

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r. Wyniki finansowe za III kwartał 216 r. 27 października b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia za 9 miesięcy 216 roku Przychody za 9 miesięcy 216 roku wyniosły PLN 1.15 mln (-2% r-d-r) i PLN 373 mln w III

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo