P 2011P 2012P 2013P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P"

Transkrypt

1 (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku. W 2010 roku spodziewamy się poprawy wyników r/r. W naszych prognozach oczekujemy prawie 20% wzrostu przychodów ze sprzedaży, których dynamika przy założonej większej liczbie salonów sprzedaży powinna utrzymać się na dwucyfrowym poziomie do 2013 roku. Wraz ze wzrostem przychodów oczekujemy także istotnej poprawy rentowności na wszystkich poziomach, czemu powinna sprzyjać w szczególności stabilizacja kursów walutowych USD/PLN i EUR/PLN (kluczowe wyniki spółka powinna osiągnąć w 2 i 4Q, co naszym zdaniem zneutralizuje relatywnie słabszy okres 1Q bieżącego roku). Biorąc jednak pod uwagę ponad 11% premię z jaką notowane są walory spółki w porównaniu do naszej wyceny, podtrzymujemy wcześniejsze zalecenie Redukuj, wyceniając 1 akcję na 47,5 PLN. Według stanu na koniec 4Q 09 GK dysponowała siecią 556 salonów własnych marek CCC, BOTI oraz QUAZI oraz 136 placówek franczyzowych. W 4Q 09 przychody Grupy wyniosły 270,9 mln PLN (+22,3% r/r). Na działalności operacyjnej wypracowało 50,9 mln PLN zysku, co stanowiło 57,3% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Nieznacznie mniejszy spadek zanotował zysk netto, który w 4Q 09 ukształtował się na poziomie 40,0 mln PLN względem 26,4 mln PLN rok wcześniej. Narastająco za 12 miesięcy przychody GK wyniosły 922,7 mln PLN (+22,3% r/r), EBIT wyniósł 113,3 mln PLN (-14,1% r/r), zysk netto zanotował 15,5% spadek znajdując się na poziomie 86,6 mln PLN. Na słabszy niż rok wcześniej wynik netto, pomimo rosnących przychodów, istotny wpływ miały kursy walut. Zakupy towarów rozliczanych w USD oraz denominowane w EUR czynsze, które pomimo lekkiego umocnienie się polskiej waluty w 2H 09 sprawiły, iż marża netto ze sprzedaży oraz marża EBIT ukształtowały się na poziomach odpowiednio 12,0% oraz 12,3% względem 17,1% i 17,3% w analogicznym okresie rok wcześniej. W nowych szacunkach spodziewamy się uzyskania w 2010 roku 1,10 mld PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi 3,2% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1,14 mld PLN przychodów. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy 1,7% wzrost przychodów z 1,25 mld PLN do 1,28 mld PLN. Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2010 roku wyniesie 163,4 mln PLN, a zysk netto osiągnie kwotę 125,9 mln PLN. Tym samym podwyższyliśmy nasze poprzednie prognozy odpowiednio o: 4,4% i 4,1%. W 2011 roku spodziewamy się osiągnięcia 209,8 mln PLN zysku operacyjnego (+6,6% względem wcześniejszych szacunków) i 162,0 mln PLN zysku netto (+6,8%). W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwarć netto w 2010 roku do 80 salonów. Szacujemy, że w 2010 roku wyda na inwestycje w nowe salony 19,2 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 92,2 mln PLN (uwzględniając część wydatków na centrum logistycznodystrybucyjne oraz system IT). Zwracamy uwagę, że nasz model uwzględnia obecnie średnioroczną poprawę zysku operacyjnego spółki w okresie 2012/2010 o 18,8% oraz poprawę rentowności netto o ponad 3,3 punktów procentowych (co wynika z selektywnego otwierania salonów własnych oraz sprawdzonego modelu biznesowego). Powyższe założenia w naszej ocenie nie wskazują na posiadanie przez kurs akcji spółki potencjału do dalszego wzrostu, dodatkowo przy naszych prognozach spółka będzie handlowana z premią w porównaniu do grupy porównawczej. Przy obecnej cenie rynkowej EV/EBITDA 10 wynosi 12,0x, a w 2011 roku spada do 9,3x P 2011P 2012P 2013P Przychody [mln PLN] 769,0 922, , , , ,3 Wycena DCF [PLN] 48,6 Wycena porównawcza [PLN] 46,4 Wycena końcowa [PLN] 47,5 Potencjał do wzrostu / spadku -11,3% Koszt kapitału 11,1% Cena rynkowa [PLN] 53,5 Kapitalizacja [mln PLN] 2054,4 Ilość akcji [mln. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 55,5 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 38,5 Stopa zwrotu za 3 mc 20,2% Stopa zwrotu za 6 mc 25,6% Stopa zwrotu za 9 mc 52,2% Struktura akcjonariatu: LUXPROFI S.A.R.L. 34,5% Dariusz Miłek 12,4% Leszek Gaczorek 10,9% ING OFE 6,5% Pioneer Pekao Investment Management 6,0% Pozostali 29,8% Marcin Stebakow tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice (CCC) WIG znormalizowany 70,0 60,0 50,0 EBITDA [mln PLN] 146,0 131,6 185,8 237,3 261,7 304,1 EBIT [mln PLN] 132,9 113,3 163,4 209,8 230,5 269,8 40,0 Zysk netto [mln PLN] 103,5 86,6 125,9 162,0 179,4 212,5 30,0 P/BV 6,9 5,9 4,7 3,8 3,2 2,7 20,0 P/E 19,9 23,7 16,3 12,7 11,5 9,7 EV/EBITDA 15,4 16,1 12,0 9,3 8,3 7,0 EV/EBIT 17,0 18,7 13,6 10,5 9,5 7, Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 46,4 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 48,6 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 47,5 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 46,4 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 48,6 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 47,5 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): W związku z rozwojem organicznym średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2019/2010) prognozujemy na poziomie 6,4%. W naszych prognozach na 2010 rok spodziewamy się 19,8% wzrostu przychodów ze sprzedaży, których dynamika wraz z zakładaną ekspansją powinna utrzymać się na dwucyfrowym poziomie do 2013 roku. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży na koniec 2010 roku wyniesie 53,7% po wzroście z 52,4% zanotowanej w 2009 roku. Wzrost marży wynikał będzie ze zwiększenia skali działania spółki, która będzie mogła uzyskać korzystniejsze jednostkowe ceny zakupy towarów importowanych z Chin (rozliczanych w USD) oraz założonej stabilizacji kursu USD. W naszych prognozach na kolejne lata zakładamy, iż kurs USD oraz EUR wynosił będzie odpowiednio 2,80 i 4,1 PLN. Spowoduje to, iż marża brutto ze sprzedaży będzie ulęgać systematycznej poprawie, osiągając wartość 54,4% na koniec 2012 roku. W nowych kalkulacjach zmieniliśmy ilość otwieranych salonów własnych, co jednocześnie wpłynie na przychody grupy, przekładając się na poprawę efektywności sprzedaży liczonej na metr kwadratowy powierzchni. Według naszych prognoz liczba salonów sieci franczyzowej będzie ulegać zmniejszeniu. Nową liczbę otwarć netto w latach szacujemy odpowiednio na: 80; 73; 64; 61. Spodziewamy się, że sieć grupy na koniec 2010 roku wyniesie 808 placówek, co stanowić będzie 11,0% wzrost r/r. W 2011 ta liczba wzrośnie do 881 (+9,0% r/r), a w 2012 wyniesie 945 punktów handlowych (+7,3% r/r). Podtrzymujemy założenia dotyczące dynamicznego rozwoju marki BOTI, która będzie rozwijana w nowo powstających galeriach handlowych w mniejszych miastach ( tys mieszkańców), jednocześnie zmieniamy wielkość nowych salonów tej marki z 125 mkw do mkw. Podobny zabieg zastosowaliśmy z butikami QUAZI, których format zmieni się z 170 mkw do mkw. Nieznacznie ograniczony zostanie rozwój sieci CCC, która w dalszym ciągu będzie miała największy udział w przychodach obuwniczej grupy. W kalkulacjach przyjęliśmy, że średni koszt otwarcia 1 mkw wynosi 1,3 tys. PLN, przy czym w prognozach uwzględniliśmy stopniowy wzrost tego kosztu w zależności od marki. Oprócz powstawania kolejnych salonów, zakładamy, że konieczne będą nakłady modernizacyjne funkcjonujących lokali. Całkowity CAPEX na lata szacujemy na 220,4 mln PLN, przy czym w naszych kalkulacjach zakładamy wydatki poniesione na budowę centrum logistyczno-dystrybucyjnego oraz system informatyczny. W modelu uwzględnimy również dotację z UE w kwocie 38,8 mln PLN. Zakładamy spłatę wszystkich zobowiązań oprocentowanych spółki do końca 2015 roku. Przyjęliśmy stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 18%. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie prognozy ustaliliśmy na poziomie 2,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy tys. akcji. Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 1 864,6 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 48,6 PLN. 2

3 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1105,2 1280,7 1411,4 1578,3 1730,1 1804,2 1865,0 1901,8 1924,2 1939,1 EBIT [mln PLN] 163,4 209,8 230,5 269,8 301,3 309,5 315,5 320,9 324,4 326,7 Stopa podatkowa 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 29,4 37,8 41,5 48,6 54,2 55,7 56,8 57,8 58,4 58,8 NOPLAT [mln PLN] 134,0 172,0 189,0 221,2 247,1 253,8 258,7 263,1 266,0 267,9 Amortyzacja [mln PLN] 22,4 27,6 31,2 34,3 37,0 39,4 41,3 42,8 43,8 44,5 CAPEX [mln PLN] -92,2-65,9-62,3-58,3-58,3-55,6-53,3-49,4-48,0-47,3 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -130,5-53,6-39,9-51,0-46,3-22,6-18,5-11,2-6,8-4,5 FCF [mln PLN] -66,3 80,1 118,1 146,2 179,5 215,0 228,2 245,3 254,9 260,6 DFCF [mln PLN] -61,3 67,4 90,0 100,7 111,5 120,3 114,9 111,2 104,0 95,6 Suma DFCF [mln PLN] 854,3 Wartość rezydualna [mln PLN] 2914,2 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: + 2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1069,7 Wartość firmy EV [mln PLN] 1924,0 Dług netto [mln PLN] 59,4 Wartość kapitału[mln PLN] 1864,6 Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 48,6 Przychody zmiana r/r 19,8% 15,9% 10,2% 11,8% 9,6% 4,3% 3,4% 2,0% 1,2% 0,8% EBIT zmiana r/r 44,2% 28,4% 9,9% 17,0% 11,7% 2,7% 2,0% 1,7% 1,1% 0,7% FCF zmiana r/r 47,4% 23,8% 22,7% 19,8% 6,2% 7,5% 3,9% 2,2% Marża EBITDA 16,8% 18,5% 18,5% 19,3% 19,6% 19,3% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% Marża EBIT 14,8% 16,4% 16,3% 17,1% 17,4% 17,2% 16,9% 16,9% 16,9% 16,8% Marża NOPLAT 12,1% 13,4% 13,4% 14,0% 14,3% 14,1% 13,9% 13,8% 13,8% 13,8% CAPEX / Przychody 8,3% 5,1% 4,4% 3,7% 3,4% 3,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4% CAPEX / Amortyzacja 411,4% 238,9% 199,6% 170,2% 157,5% 141,0% 129,0% 115,4% 109,6% 106,3% Zmiana KO / Przychody 11,8% 4,2% 2,8% 3,2% 2,7% 1,3% 1,0% 0,6% 0,4% 0,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów 71,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% Udział kapitału własnego 72,4% 77,2% 83,4% 89,9% 94,5% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 27,6% 22,8% 16,6% 10,1% 5,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 9,8% 10,0% 10,3% 10,6% 10,9% 11,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0,70 48,7 51,8 55,5 60,2 66,3 74,6 86,5 105,0 137,5 0,80 45,9 48,6 51,8 55,8 61,0 67,8 77,3 91,4 114,6 beta 0,90 43,4 45,7 48,5 52,0 56,3 62,0 69,8 80,8 98,0 1,00 41,0 43,1 45,6 48,6 52,3 57,1 63,4 72,3 85,4 1,10 38,9 40,7 42,9 45,5 48,7 52,8 58,1 65,2 75,5 1,20 36,9 38,6 40,5 42,7 45,5 49,0 53,5 59,4 67,6 1,30 35,1 36,6 38,3 40,3 42,7 45,7 49,5 54,4 61,1 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 3,0% 51,8 55,3 59,6 65,2 72,5 82,8 98,0 122,9 171,3 4,0% 45,9 48,6 51,8 55,8 61,0 67,8 77,3 91,4 114,6 premia za ryzyko 5,0% 41,0 43,1 45,6 48,6 52,3 57,1 63,4 72,3 85,4 6,0% 36,9 38,6 40,5 42,7 45,5 49,0 53,5 59,4 67,6 7,0% 33,4 34,7 36,2 38,0 40,1 42,7 46,0 50,1 55,6 8,0% 30,4 31,5 32,7 34,1 35,7 37,7 40,1 43,1 47,0 9,0% 27,8 28,7 29,6 30,8 32,1 33,6 35,5 37,7 40,5 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3,0% 76,2 72,2 68,5 65,2 62,1 59,3 56,7 54,2 52,0 4,0% 67,4 63,1 59,3 55,8 52,7 49,9 47,3 44,9 42,7 premia za ryzyko 5,0% 60,2 55,8 52,0 48,6 45,5 42,7 40,3 38,0 36,0 6,0% 54,2 49,9 46,1 42,7 39,8 37,2 34,8 32,7 30,8 7,0% 49,2 44,9 41,2 38,0 35,2 32,7 30,5 28,5 26,7 8,0% 44,9 40,7 37,2 34,1 31,4 29,0 26,9 25,0 23,4 9,0% 41,2 37,2 33,7 30,8 28,2 25,9 24,0 22,2 20,6 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek zagranicznych, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy wagę 33%). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy również równą wagę 33%. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2010 jest notowany z 38% premią, która w następnym roku ulega obniżeniu do 9%. Według naszych szacunków w roku 2012 notowany jest z 6% dyskontem. Dla wskaźnika EV/EBITDA w latach obuwnicza spółka notowana jest z premią, która wynosi odpowiednio 105%, 74%, 48%. Wskaźnik EV/EBIT wskazując na istnienie 84% premii w 2010 roku, która w 2012 w wyniku wzrostu zysku operacyjnego ulega zmniejszeniu do 25%. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 46,4 PLN, czyli ok. 13,4% poniżej obecnej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P LPP 17,8 13,7 11,3 10,6 8,0 6,6 14,2 10,7 8,8 Geox 16,8 14,6 13,1 7,3 6,4 5,7 9,8 8,6 7,4 Tod's 15,8 14,3 13,2 7,6 6,7 6,1 9,5 8,3 7,4 Inditex 14,9 14,9 12,9 6,9 5,8 5,0 8,2 6,8 5,9 MARKS & SPENCER 21,1 18,7 16,4 10,9 9,4 8,0 15,1 13,0 10,9 Hennes & Mauritz AB 11,7 10,9 9,7 6,3 5,9 5,3 9,9 9,3 8,3 Mediana 16,8 14,6 13,1 7,6 6,7 6,1 9,9 9,3 8,3 23,1 15,9 12,4 15,7 11,7 9,1 18,2 13,3 10,3 Premia / dyskonto 38% 9% -6% 105% 74% 48% 84% 43% 25% Wycena wg wskaźnika 55,2 61,6 61,1 32,5 37,5 38,6 37,6 46,8 46,4 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 59,3 36,2 43,6 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Premia / dyskonto 0% Wycena 1 akcji [PLN] 46,4, Bloomberg Porównanie rentowności EBIT 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% LPP SA GEOX SPA TOD'S SPA PHILLIPS-VAN HEUSEN INDITEX MARKS & SPENCER GROUP PLC HENNES & MAURITZ AB-B SHS

6 WYNIKI FINANSOWE W 4Q 09 przychody wyniosły 270,9 mln PLN (+22,3% r/r). Na działalności operacyjnej Grupa wypracowała 50,9 mln PLN zysku, co stanowiło 57,3% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Nieznacznie mniejszy wzrost zanotował zysk netto, który na koniec grudnia 2009 ukształtował się na poziomie 40,0 mln PLN względem 26,4 mln PLN rok wcześniej. Narastająco w 1-4Q 09 przychody GK wyniosły 922,7 mln PLN (+22,3% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 113,3 mln PLN, co stanowiło 14,1% spadek w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Zysk netto zanotował 15,5% spadek i za 12 miesięcy 2009 roku ukształtował się na poziomie 86,6 mln PLN. Tym samym marża netto odnotowała blisko 31% spadek do 9,4%. W opinii Zarządu na słabsze wyniki wpływ miała odpisy z tytułu różnic kursowych, które obciążyły wynik kwotą ok. 3 mln PLN. Za 22,3% wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 1-4Q 09 odpowiadały salony otwarte dłużej niż 12 miesięcy. Wzrost sprzedaży na porównywalnych sklepach, kształtował się następująco: CCC: +5,1% BOTI: +9,1%, QUAZI: +10,1%. Jedynie salony porównywalne w Republice Czeskiej zanotowały spadek o 12,2% r/r. Zarząd podjął działania zmierzające do poprawy wyników segmentu czeskiego, poprzez zmiany personalne oraz nowy rodzaj kampanii marketingowej, który wraz z uproszczeniem wizualizacji witryn sklepowych powinien spowodować, iż w 2010 roku sieć CCC BOTY osiągnie próg rentowności. Na słabszy niż rok wcześniej wynik netto, pomimo rosnących przychodów, istotny wpływ miały kursy walut. Zakupy towarów rozliczanych w USD oraz denominowane w EUR czynsze, które pomimo lekkiego umocnienie się polskiej waluty w 2H 09 sprawiły, iż marża netto ze sprzedaży oraz marża EBIT ukształtowały się na poziomach odpowiednio 12,0% oraz 12,3% względem 17,1% i 17,3% w analogicznym okresie rok wcześniej. W 2009 roku średni kurs EUR/PLN zanotował wzrost o 23,2% r/r, a kurs USD/PLN wzrósł o 29,6% r/r. Sieć sprzedaży na koniec grudnia 2009 roku obejmowała łącznie 692 placówek, w tym 556 sklepów własnych: 254 salonów CCC w Polsce i 38 w Czechach, 213 salonów BOTI oraz 51 butików QUAZI. W 4Q 09 sieć sprzedaży powiększyła się o 33 sklepy własne (28 w Polsce oraz 5 w Czechach). W całym 2010 roku planowane jest otwarcie co najmniej placówek, z których większość stanowiły będą salony własne, w tym: 30 sklepów pod logo CCC (20 w Polsce, 10 w Czechach) 10 butików QUAZI, które prawdopodobnie będą przebrandowane z salonów BOTI 40 sklepów firmowych BOTI. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju organicznego w oparciu o salony własnych marek docelowo do 2014 roku ma składać się z 1000 salonów zlokalizowanych w Polsce oraz 70 salonów w Czechach: 400 salonów CCC (w tym 100 salonów franczyzowych) w Polsce 500 placówek BOTI (w tym 100 salonów franczyzowych) 100 butików QUAZI Wyniki skonsolidowane grupy [mln PLN] 4Q'08 4Q'09 zmiana r/r 1-4Q'08 1-4Q'09 zmiana r/r Przychody 221,5 270,9 22,3% 769,0 922,7 20,0% Zysk brutto ze sprzedaży 120,9 152,2 25,9% 405,3 483,5 19,3% EBITDA 37,6 56,3 49,7% 146,0 131,6-9,8% EBIT 32,4 50,9 57,3% 132,9 113,3-14,8% Zysk (strata) brutto 30,7 48,9 59,4% 123,2 104,8-15,0% Zysk (strata) netto 26,4 40,0 51,4% 103,5 86,6-16,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 54,6% 56,2% 52,7% 52,4% Marża EBITDA 17,0% 20,8% 19,0% 14,3% Marża EBIT 14,6% 18,8% 17,3% 12,3% Marża zysku netto 11,9% 14,8% 13,5% 9,4%, spółka 6

7 Wyniki spółki w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] ,3 50,4 146,0 77,6 129,4 61,8 164,8 88,9 135,1 66,9 272,6 259,9 223,9 229,6 197,2 200,4 166,7 138,3 152,2 109,0 119,6 115,8 102,2 77,1 58% 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 Przychody netto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży anualizowana 40% Średnie miesięczne kursy EUR/PLN oraz USD/PLN 5,0 4,5 EUR/PLN USD/PLN 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Sty'08 Lut'08 Mar'08 Kwi'08 Maj'08 Cze'08 Lip'08 Sie'08 Wrz'08 Paź'08 Lis'08 Gru'08 Sty'09 Lut'09 Mar'09 Kwi'09 Maj'09 Cze'09 Lip'09 Sie'09 Wrz'09 Paź'09 Lis'09 Gru'09 Źródło: NBP EBIT i zysk netto w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] ,0 29,4 41,3 27,3 35,5 26,4 32,4 30,9 39,2 40,0 50,9 24% 20% 16% 12% ,0 15,8 17,6 11,4 8,4 20,3 17,9 13,1 16,4 7,5 4,6 11,1 15,6 8% 4% 0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 ZN EBIT marża EBIT marża zysku netto 0% 7

8 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były w miarę zgodne z naszymi szacunkami, w których to zakładaliśmy osiągnięcie 268,3 mln PLN (+19,8% r/r) przychodów ze sprzedaży, oraz zysku z działalności operacyjnej na poziomie 54,1 mln PLN (+45,9% r/r). Według naszych szacunków w 4Q 09 obuwnicza spółka miała zarobić 41,8 mln PLN (+40,4% r/r), za co w głównej mierze odpowiadał dobry wynik z października, kiedy to spółka odnotowała miesięczny rekord pod względem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynoszący 139,1 mln PLN, który pozwolił na uzyskanie ok. 40 mln PLN zysku netto. Jak pokazały ostatecznie wyniki różnica w szacunkach była niewielka, a główną pozycją były ujemne różnice kursowe w kwocie ok. 3 mln PLN, które obciążyły zysk z działalności operacyjnej. AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży to nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji. W nowych szacunkach spodziewamy się uzyskania w 2010 roku 1 105,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi 3,2% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1 141,6 mln PLN przychodów. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy 1,7% wzrost przychodów z 1,25 mld PLN do 1,28 mld PLN, za sprawą poprawiającej się koniunktury, a tym samym popyty konsumpcyjnego. Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2010 roku wyniesie 163,4 mln PLN, a zysk netto osiągnie kwotę 125,9 mln PLN. Tym samym podwyższyliśmy nasze poprzednie prognozy odpowiednio o: 4,4% i 4,1%. W 2011 roku spodziewamy się osiągnięcia 209,8 mln PLN zysku operacyjnego (+6,6% względem poprzedniej prognozy) i 162,0 mln PLN zysku netto (+6,8%). Wzrost zysku operacyjnego wynikał będzie z dźwigni operacyjnej, która będzie generowana przez sklepy otwarte dłużej niż 12 miesięcy. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwarć netto w 2010 roku do 80 salonów. Tym samym inwestycje na 2010 w nowe salony wynosić będą 19,3 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 92,3 mln PLN (uwzględniając część wydatków na centrum logistyczno-dystrybucyjne wraz z unijnym dofinansowaniem oraz system IT). Spodziewamy się, iż całościowy CAPEX na lata dla wynosił będzie 220,4 mln PLN. Szacujemy, że w związku z kryzysem oraz upadłościami niektórych firm odzieżowych spółce udało się wynegocjować korzystniejsze warunki nabywania nowej powierzchni handlowej, co spowoduje nieznaczny spadek kosztów otwarć w przeliczeniu na 1 mkw powierzchni, który średnio szacujemy na 1,3 tys PLN, przy czym rozróżniamy tu koszt otwarć ze względu na markę. Zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią selektywnych otwarć oraz rozwijaniu własnej sieci sprzedaży, spodziewamy się, że otwarcia netto w latach ulegną zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio: 80, 73, 64 salonów względem poprzedniej prognozy mówiącej o otwarciu w tych latach odpowiednio: 118, 109, 102 placówek. W naszych prognozach na najbliższe lata założyliśmy zamianę przejmowanych salonów franczyzowych na salony własne, a kwotę na przejęcie ok salonów w 2010 roku szacujemy na ok. 10 mln PLN. Skorygowane prognozy wyników na 2010 i 2011 rok [mln PLN] zmiana r/r zmiana r/r poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 1 141, ,2-3,2% 1 258, ,7 1,7% Zysk brutto ze sprzedaży 602,8 594,0-1,5% 671,9 695,8 3,6% EBITDA 180,0 185,8 3,2% 226,5 237,3 4,8% EBIT 156,5 163,4 4,4% 196,8 209,8 6,6% Zysk (strata) brutto 147,6 153,6 4,0% 184,9 197,5 6,8% Zysk (strata) netto 121,0 125,9 4,1% 151,6 162,0 6,8% Marża zysku brutto ze sprzedaży 52,8% 53,7% 53,4% 54,3% Marża EBITDA 15,8% 16,8% 18,0% 18,5% Marża EBIT 13,7% 14,8% 15,6% 16,4% Marża zysku netto 10,6% 11,4% 12,0% 12,6%, Spółka 8

9 PROGNOZA PRZYCHODÓW W kolejnych latach naszej szczegółowej prognozy spodziewamy się, iż produkty obuwniczej spółki będą w dalszym ciągu cieszyły się dużym zainteresowaniem konsumentów, co z szacowanym przez nas nieznacznym wzrostem jednostkowej ceny za parę oraz rozbudową własnej sieci sprzedaży umożliwi wzrost udziału rynkowego, jak również przyczyni się do utrzymania dwucyfrowej dynamiki przychodów. W 2010 roku spodziewamy się, iż nabywców znajdzie 17,8 mln par wśród których 55,4% stanowiło będzie obuwie damskie ok. 16,6% męskie, a 28,1% dziecięce i młodzieżowe. W 2011 roku spodziewamy się, iż sprzedaż obuwia z salonów GK wyniesie 20,1 mln par, tak by w 2012 osiągnąć wartość 21,7 mln par. Jednakże zwracamy uwagę, iż popyt konsumpcyjny oraz czynniki pogodowe stanowią istoty element ryzyka. W dalszym ciągu siłą napędową grupy pozostaną salony własne marki CCC zlokalizowane w Polsce, które w 2010 odpowiadać będą za ok. 69,4% sprzedaży detalicznej szacowanej przez nas na 990,7 mln PLN. Wraz ze wzrostem liczby placówek drugą siłą będzie powstała w 2007 roku sieć BOTI, której udział na koniec 2010 szacujemy na 18,6%. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu udziału tej marki do 29%. Udział sieci QUAZI oraz salonów w Czechach szacujemy na odpowiednio 4,0% i 6,0%. W naszych prognozach na kolejne lata dla marki CCC założyliśmy wzrost przychodów w przeliczeniu na mkw, który w 2010 wyniesie +6,0% r/r. Nieznacznie większej dynamiki oczekujemy dla sieci BOTI (+9,2% r/r). Marka QUAZI w wyniku zmiany funkcjonowania zanotuje 9,0% wzrost rocznych przychodów w przeliczeniu na mkw. Od salonów własnych zlokalizowanych w Republice Czeskiej w 2010 roku oczekujemy nieznacznej poprawy (+2,6%) wskaźnika średniorocznego przychód ma mkw, który przedstawia się następująco: Średnioroczny przychód na mkw salonów własnych [w mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P CCC 6,5 6,8 7,2 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 QUAZI 6,3 5,6 6,1 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 BOTI 4,3 5,3 5,8 6,1 6,4 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 CCC Czechy 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 zmiana r/r CCC 14,2% 4,1% 6,0% 3,6% 2,1% 2,0% 1,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% QUAZI 59,9% -11,0% 9,0% 2,9% 2,4% 2,0% 1,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% BOTI 63,1% 23,0% 9,2% 6,2% 4,1% 3,0% 1,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% CCC Czechy 8,1% -2,0% 2,6% 1,6% 1,0% 1,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%, spółka Całkowita powierzchnia [tys mkw] oraz liczba salonów własnych P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Powierzchnia [tys. mkw] 102,2 128,2 151,2 174,5 191,9 212,9 232,7 243,7 252,4 257,4 260,6 262,7 CCC 72,4 83,2 95,4 105,9 114,6 122,9 129,9 134,7 138,2 140,8 142,4 143,4 QUAZI 5,5 7,7 8,3 9,1 9,8 10,1 10,8 11,4 11,9 12,2 12,4 12,5 BOTI 16,1 25,0 32,0 41,6 48,0 58,7 69,5 74,1 78,2 79,9 81,1 81,8 CCC Czechy 8,1 12,4 15,6 17,9 19,5 21,2 22,5 23,4 24,1 24,4 24,7 25,1 Liczba salonów brutto [szt] CCC QUAZI BOTI CCC Czechy Zmiana ilościowa [szt] CCC QUAZI BOTI CCC Czechy , spółka 9

10 W naszych kalkulacjach uwzględniliśmy zmiany formatu funkcjonowania salonów marek BOTI oraz QUAZI, które od 2010 będą otwierane w wielkościach odpowiednio mkw oraz mkw na salon. Wobec czego założyliśmy, iż średnia powierzchnia salonów własnych tych marek będzie się stopniowo zmieniać, podczas gdy format salonów marki CCC pozostanie na niezmienionym poziomie 320 i 325 mkw odpowiednio w Polsce oraz Czechach. Udział sprzedaży detalicznej w całkowitych przychodach kształtował się będzie na poziomie 89,6% w 2010 roku, przy czym wraz ze wzrostem liczby salonów własnych kosztem placówek franczyzowych w kolejnych latach spodziewamy się jego wzrostu do 97,4% do końca naszej prognozy. Na kolejne lata nie zakładamy zwiększenia liczby marek oferowanych przez. Proporcjonalnie udział franczyzy znacznie się zmniejszać, jednakże w naszych prognozach nie zakładamy całkowitej likwidacji sieci franczyzowej. Prognozowane przychody netto ze sprzedaży w latach [mln PLN] Przychody [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Saldo z wynajmu lokali 2,8 1,9 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Sprzedaż towarów i wyrobów 748,1 922,7 1103,1 1278,9 1409,6 1576,5 1728,3 1802,5 1863,2 1900,1 1922,5 1937,4 hurt 176,6 129,5 112,4 96,5 79,5 73,0 62,4 54,8 50,9 49,6 47,9 47,6 detal 571,5 793,2 990,7 1182,5 1330,0 1503,5 1665,9 1747,7 1812,3 1850,4 1874,6 1889,8 Razem 750,9 924,5 1105,2 1280,7 1411,4 1578,3 1730,1 1804,2 1865,0 1901,8 1924,2 1939,1 udział P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Saldo z wynajmu lokali 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Sprzedaż towarów i wyrobów 99,6% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% hurt 23,6% 14,0% 10,2% 7,5% 5,6% 4,6% 3,6% 3,0% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% detal 76,4% 86,0% 89,8% 92,5% 94,4% 95,4% 96,4% 97,0% 97,3% 97,4% 97,5% 97,5% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zmiana r/r P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Saldo z wynajmu lokali -18,8% -34,5% 13,7% -13,7% -1,0% -1,1% -1,1% -1,1% -0,7% -1,2% -1,5% -1,6% Sprzedaż towarów i wyrobów 42,1% 23,3% 19,6% 15,9% 10,2% 11,8% 9,6% 4,3% 3,4% 2,0% 1,2% 0,8% hurt 37,8% -26,7% -13,2% -14,2% -17,6% -8,2% -14,6% -12,2% -7,1% -2,5% -3,5% -0,6% detal 43,4% 38,8% 24,9% 19,4% 12,5% 13,0% 10,8% 4,9% 3,7% 2,1% 1,3% 0,8% Razem 41,7% 23,1% 19,5% 15,9% 10,2% 11,8% 9,6% 4,3% 3,4% 2,0% 1,2% 0,8%, spółka 10

11 PROGNOZA KOSZTÓW Wraz ze wzrostem działalności obuwnicza spółka będzie musiała dokonywać coraz większych zakupów w krajach Dalekiego Wschodu. Na koniec 2010 roku udział par z importu szacujemy na blisko 85,8%. W kolejnych latach spodziewamy się dalszego wzrostu znaczenia importu w całościowych zakupach obuwia do 88,5% pod koniec naszej prognozy. Udział produkcji fabryki w Polkowicach będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu z 11,2% na koniec 2010 do 9,1% w roku Spodziewamy się iż w latach sprowadzi do Polski odpowiednio 16,2; 19,0; 21,2 mln par obuwia wobec 13,5 mln par w roku Pochodną wzrostu zakupów będzie możliwość wynegocjowania korzystnych warunków dostaw w przeliczeniu na parę. Według naszych szacunków jednostkowy koszt pary z importu w 2009 wynosił 19,4 PLN (ok. 6,2 USD, przy kursie USD/PLN=3,12). W kolejnych latach spodziewamy się obniżenia jednostkowego kosztu do 19,2 PLN, wobec 21,8 PLN w roku Wzrost udziału tańszego importu nawet przy relatywnie wysokim kursie USD, który w kolejnych latach ustaliliśmy na poziomie 2,8 PLN, spowoduje poprawę marży brutto ze sprzedaży. Na koniec 2010 oczekujemy, iż marża ta wyniesie 53,7% i będzie o 1,3 punktu procentowego wyższa od uzyskanej w 2009 roku. Spodziewamy się, że spadek średniorocznego kursu USD w 2010 roku o ponad 10% wraz z szacowanymi upustami cenowymi ze względu na ilość zakupionych par oraz nieznaczną podwyżką obuwia w sklepach, spowoduje poprawę rentowności, przy założonym stałym poziomie kursów walutowych w kolejnych latach. W latach oczekujemy, iż przyjęta polityka zakupów będzie kontynuowana, przez co marża brutto ze sprzedaży ulegnie poprawie do ok. 54,4%. Rozwiązaniem, które przyczyni się do poprawy efektywności działania ma być planowany zakup systemu informatycznego specjalnie dedykowanemu branży detalicznej ułatwiającemu m.in. gospodarkę magazynową. Wraz z rozwojem bardziej rentownej, ale również i bardziej kosztownej sieci salonów własnych koszty sprzedaży ulęgną istotnemu zwiększeniu. Na poziom kosztów sprzedaży istotny wpływ ok. 64% mają koszty pracy oraz płacone (w części w EUR) czynsze. Dla marki CCC udział czynszów płaconych w EUR wynosi 70%, dla QUAZI jest to 82%, a dla BOTI 40%. Wzrost średniorocznego kursu EUR w 2009 o 23,1% spowodował wzrost średniego czynszu w przeliczeniu na mkw o blisko 44,6%. W naszych prognozach na kolejne lata zakładamy, iż 64% udział tych kosztów zostanie utrzymany. W związku z otwieraniem nowych placówek konieczne będzie również zwiększenie zatrudnienia, które uwzględniliśmy w naszych szacunkach. W 2010 roku koszty sprzedaży szacujemy na 412,5 mln PLN (+14,3% r/r). W kolejnych latach zakładamy utrzymanie kursu EUR na poziomie 4,1 PLN, jednocześnie w 2011 spodziewamy się wzrostu kosztów sprzedaży do 464,3 mln PLN (+12,6%) w wyniku wzrostu liczby placówek o 73 szt (+9,0%) oraz wzrostu liczby zatrudnionych o 478 osób (+13,0%). Jeśli chodzi o koszty ogólnego zarządu to biorąc pod uwagę wzrost grupy spodziewamy się nieznacznego ich wzrostu w każdym roku, tak aby ich udział wynosił 1,2-1,3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Na ujemny wynik z działalności finansowej znaczący wpływ będą miały rosnące koszty finansowe związane ze zwiększaniem zadłużenia na rozwój sieci oraz inwestycje. Spółka posiada limity kredytowe w wielkości ok. 200 mln PLN. Na koniec 2010 roku szacujemy, iż dług netto (DN) wyniesie 172,6 mln PLN tym samym wskaźnik DN/ EBITDA będzie kształtował się na poziomie 0,93x. Do 2011 roku spodziewamy się wzrostu zadłużenia spółki, które najbliższych dwóch latach stanowić będzie 38,0% i 29,6% kapitałów własnych. DN do kapitałów własnych w 2010 roku kształtował się będzie na poziomie 39,7%. 11

12 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 185,5 212,7 284,8 323,1 354,2 378,3 399,7 415,9 427,9 434,5 438,7 441,5 Wartości niematerialne i prawne 1,3 1,1 3,5 4,7 5,8 7,0 8,2 9,2 10,2 11,0 11,7 12,3 Rzeczowe aktywa trwałe 177,2 206,6 276,1 313,2 343,1 366,0 386,1 401,2 412,3 418,0 421,5 423,7 Aktywa obrotowe 306,6 372,4 440,3 510,2 551,7 614,5 695,4 765,2 855,6 933,9 1013,4 1094,0 Zapasy 203,2 246,5 285,5 330,9 364,6 407,7 446,9 466,1 481,8 491,3 497,1 500,9 Należności krótkoterminowe 88,0 65,1 127,3 147,5 162,5 181,8 199,2 207,8 214,8 219,0 221,6 223,3 Inwestycje krótkoterminowe 15,4 60,7 27,5 31,8 24,6 25,0 49,3 91,3 159,0 223,6 294,7 369,8 AKTYWA RAZEM 492,0 585,0 725,1 833,3 906,0 992,9 1095,1 1181,1 1283,4 1368,4 1452,1 1535,5 Kapitał (fundusz) własny 296,2 347,0 434,4 538,9 641,3 765,0 895,3 1015,5 1133,2 1215,2 1297,2 1379,4 Kapitał (fundusz) podstawowy 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Kapitał (fundusz) zapasowy 74,6 74,6 122,7 191,1 276,1 366,7 470,0 581,9 692,9 769,3 847,3 926,5 Zysk (strata) netto 103,5 86,6 125,9 162,0 179,4 212,5 239,6 247,8 254,5 260,2 264,1 267,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 195,8 238,0 290,6 294,4 264,6 227,8 199,8 165,6 150,3 153,2 154,9 156,1 Zobowiązania długoterminowe 14,7 102,2 102,2 102,2 102,2 102,1 62,1 22,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Długoterminowe % 12,7 100,2 100,2 100,2 100,2 100,1 60,1 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 181,1 135,8 188,4 192,3 162,5 125,7 137,7 143,5 148,3 151,2 152,9 154,1 Krótkoterminowe % 96,0 19,9 99,9 89,9 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PASYWA RAZEM 492,0 585,0 725,1 833,3 906,0 992,9 1095,1 1181,1 1283,4 1368,4 1452,1 1535,5 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 764,5 922,7 1105,2 1280,7 1411,4 1578,3 1730,1 1804,2 1865,0 1901,8 1924,2 1939,1 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 380,5 439,2 511,2 584,9 644,2 718,3 782,8 817,6 845,7 862,1 871,5 878,1 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 384,0 483,5 594,0 695,8 767,2 860,1 947,2 986,7 1019,2 1039,7 1052,7 1060,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 250,8 372,6 425,0 479,6 531,0 585,0 641,0 672,1 698,5 713,5 722,9 728,8 Zysk (strata) na sprzedaży 133,1 110,9 168,9 216,2 236,2 275,0 306,2 314,5 320,7 326,2 329,8 332,1 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -6,9 2,4-5,5-6,4-5,6-5,2-4,8-5,1-5,2-5,3-5,4-5,4 EBITDA 146,0 131,6 185,8 237,3 261,7 304,1 338,4 348,9 356,9 363,6 368,2 371,2 EBIT 126,3 113,3 163,4 209,8 230,5 269,8 301,3 309,5 315,5 320,9 324,4 326,7 Saldo działalności finansowej -8,0-8,5-9,8-12,2-11,7-10,7-9,2-7,2-5,2-3,6-2,3-0,9 Zysk (strata) brutto 118,2 104,8 153,6 197,5 218,8 259,2 292,1 302,2 310,4 317,3 322,1 325,8 Zysk netto 95,8 86,6 125,9 162,0 179,4 212,5 239,6 247,8 254,5 260,2 264,1 267,1 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 43,6 87,7 25,2 145,0 178,3 202,0 234,3 265,6 275,8 288,2 296,1 300,6 Przepływy z działalności inwestycyjnej -57,7-51,2-93,5-65,3-61,7-57,8-57,6-54,2-50,8-45,5-42,8-40,7 Przepływy z działalności finansowej 18,6 8,8 35,2-75,3-123,8-143,8-152,4-169,3-157,3-178,1-182,1-184,9 Przepływy pieniężne netto 4,5 45,3-33,2 4,3-7,2 0,4 24,2 42,1 67,7 64,6 71,2 75,1 Środki pieniężne na początek okresu 10,9 15,4 60,7 27,5 31,8 24,6 25,0 49,3 91,3 159,0 223,6 294,7 Środki pieniężne na koniec okresu 15,4 60,7 27,5 31,8 24,6 25,0 49,3 91,3 159,0 223,6 294,7 369,8, spółka 12

13 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r 40,4% 20,7% 19,8% 15,9% 10,2% 11,8% 9,6% 4,3% 3,4% 2,0% 1,2% 0,8% EBITDA zmiana r/r 92,4% -5,5% 41,2% 27,7% 10,3% 16,2% 11,3% 3,1% 2,3% 1,9% 1,3% 0,8% EBIT zmiana r/r 99,6% -14,8% 44,2% 28,4% 9,9% 17,0% 11,7% 2,7% 2,0% 1,7% 1,1% 0,7% Zysk netto zmiana r/r 100,9% -16,4% 45,5% 28,6% 10,7% 18,5% 12,7% 3,5% 2,7% 2,2% 1,5% 1,1% Marża brutto na sprzedaży 52,7% 52,4% 53,7% 54,3% 54,4% 54,5% 54,8% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% Marża EBITDA 19,7% 14,3% 16,8% 18,5% 18,5% 19,3% 19,6% 19,3% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% Marża EBIT 17,3% 12,3% 14,8% 16,4% 16,3% 17,1% 17,4% 17,2% 16,9% 16,9% 16,9% 16,8% Marża netto 13,5% 9,4% 11,4% 12,6% 12,7% 13,5% 13,8% 13,7% 13,6% 13,7% 13,7% 13,8% COGS / Przychody 49,8% 47,6% 46,3% 45,7% 45,6% 45,5% 45,2% 45,3% 45,3% 45,3% 45,3% 45,3% SG&A / Przychody 32,8% 40,4% 38,5% 37,4% 37,6% 37,1% 37,1% 37,3% 37,5% 37,5% 37,6% 37,6% SG&A / COGS 65,9% 84,8% 83,1% 82,0% 82,4% 81,5% 81,9% 82,2% 82,6% 82,8% 82,9% 83,0% ROE 34,9% 24,9% 29,0% 30,1% 28,0% 27,8% 26,8% 24,4% 22,5% 21,4% 20,4% 19,4% ROA 21,0% 14,8% 17,4% 19,4% 19,8% 21,4% 21,9% 21,0% 19,8% 19,0% 18,2% 17,4% ROE - WACC 24,9% 14,8% 19,2% 20,1% 17,7% 17,1% 15,9% 13,4% 11,3% 10,3% 9,2% 8,2% Dług 108,6 120,1 200,1 190,1 150,1 100,1 60,1 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 22,1% 20,5% 27,6% 22,8% 16,6% 10,1% 5,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 28,3% 25,8% 38,1% 29,6% 19,9% 11,2% 5,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -7,3% -7,5% -6,0% -5,8% -5,1% -4,0% -3,1% -2,3% -1,6% -1,1% -0,7% -0,3% Dług / kapitał własny 36,7% 34,6% 46,1% 35,3% 23,4% 13,1% 6,7% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 93,3 59,4 172,6 158,3 125,5 75,1 10,9-71,2-159,0-223,6-294,7-369,8 Dług netto / kapitał własny 31,5% 17,1% 39,7% 29,4% 19,6% 9,8% 1,2% -7,0% -14,0% -18,4% -22,7% -26,8% Dług netto / EBITDA 63,9% 45,2% 92,9% 66,7% 47,9% 24,7% 3,2% -20,4% -44,6% -61,5% -80,0% -99,6% Dług netto / EBIT 70,2% 52,5% 105,7% 75,5% 54,4% 27,8% 3,6% -23,0% -50,4% -69,7% -90,8% -113,2% EV 2 095, , , , , , , , , ,0 Dług / EV 5,2% 5,8% 9,2% 8,8% 7,1% 4,8% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody -7,6% -5,0% 8,3% 5,1% 4,4% 3,7% 3,4% 3,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4% CAPEX / Amortyzacja -446,0% -253,2% 411,4% 238,9% 199,6% 170,2% 157,5% 141,0% 129,0% 115,4% 109,6% 106,3% Amortyzacja / Przychody 1,9% 1,9% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% Zmiana KO / Przychody 7,5% -0,9% 11,8% 4,2% 2,8% 3,2% 2,7% 1,3% 1,0% 0,6% 0,4% 0,2% Zmiana KO / Zmiana przychodów 15,7% -2,3% 71,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 1 707, ,8 Wskaźniki rynkowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P MC/S 2,7 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 P/E 21,5 23,7 16,3 12,7 11,5 9,7 8,6 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 P/BV 6,9 5,9 4,7 3,8 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 P/CE 18,9 19,6 13,8 10,8 9,8 8,3 7,4 7,2 6,9 6,8 6,7 6,6 EV/EBITDA 15,4 16,1 12,0 9,3 8,3 7,0 6,1 5,7 5,3 5,0 4,8 4,5 EV/EBIT 17,0 18,7 13,6 10,5 9,5 7,9 6,9 6,4 6,0 5,7 5,4 5,2 EV/S 2,8 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 FCF/EV 3,5% -3,1% 3,6% 5,3% 6,7% 8,4% 10,4% 11,5% 12,9% 13,9% 14,8% 15,5% BVPS 7,7 9,0 11,3 14,0 16,7 19,9 23,3 26,4 29,5 31,6 33,8 35,9 EPS 2,5 2,3 3,3 4,2 4,7 5,5 6,2 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 CEPS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 FCFPS 1,9-1,7 2,1 3,1 3,8 4,7 5,6 5,9 6,4 6,6 6,8 6,8 DPS 0,0 0,3 1,0 1,5 2,0 2,3 2,8 3,3 3,6 4,6 4,7 4,8 Payout ratio 0,0% 11,8% 44,4% 45,7% 47,5% 49,5% 51,4% 53,3% 55,2% 70,0% 70,0% 70,0%, spółka 13

14 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Handel, przemysł spożywczy Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybutorzy farmaceutyków Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) chemia Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja REDUKUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 41,6 Data poprzedniej rekomendacji 17, Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 53,5 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 10 Kupuj 0 0% Akumuluj 3 50% Trzymaj 0 0% Redukuj 3 50% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 14

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki I kwartału są poniżej oczekiwań Spółki, ale nie mają wpływu na wyniki całoroczne. Mimo, iż podstawą strategii NG2

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q Wyniki i strategia Grupy NG2 Dzięki wysokiej marż y i utrz ymaniu kosztów pod kontrolą rok był najlepsz y w historii Grupy NG2. Podstawą strategii NG2 na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU Komunikat prasowy Polkowice, 24 sierpnia 2009 r. NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009

REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009 RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009 Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY Komunikat prasowy Polkowice, 19 lutego 2009 REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w roku pozostawiły spory niedosyt mimo rekordowego IV kwartału. W roku 2012 Grupa NG2 zwiększ y tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r.

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r. 69,0 64,0 59,0 54,0 49,0 44,0 39,0 34,0 Wycena Cena bieżąca [PLN] 44,6 Cena docelowa [PLN] 54,4 Potencjał do wzrostu / spadku +22,0% Wycena DCF [PLN] 54,9 Wycena porównawcza [PLN] 53,9 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007 Prezentacja wyników za 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 25 lutego 2010 r. NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r.

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r. Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok 2011 22 marca 2011 r. Centrum Od producenta Logistyczne do pacjenta w Ołtarzewie... Producent Dystrybutor Apteka Pacjent DTP System Sprzedaży Bezpośredniej

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach pierwszego półrocza ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego.

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Inwestycje zwiększą efektywność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2017 ROK

PODSUMOWANIE 2017 ROK PODSUMOWANIE 2017 ROK sprzedaż detaliczna 174,8 mln zł (wzrost o 20% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.114 zł/m2 w 2017 r. vs 1.111 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 52,8% do 51,2%) spadek kosztów

Bardziej szczegółowo

Nasze marki obecne w całym regionie

Nasze marki obecne w całym regionie Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1334 sklepów z czego: 382 Reserved 333 CROPP 292 House 226 Mohito 77 Sinsay 3 8 7 230 4 216 207 146 outlet 23 20 68 18

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach trzeciego kwartału ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych za I kw. 2019 roku Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Nosal Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Q3 2017

Prezentacja wyników Q3 2017 Prezentacja wyników Q3 2017 02 Prezentacja wyników kwartalnych Q3 2017 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została przygotowana przez CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ( CCC ). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r.

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r. Utrzymanie konserwatywnych założeo Cena bieżąca *PLN+ 137,9 Cena docelowa [PLN] 126,7 Potencjał wzrostu -8,1% Rekomendacja TRZYMAJ Poprzednia rekomendacja KUPUJ Cena docelowa [PLN] 128,2 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo