Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 12 maja 2014 r. jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego raportu Zarządu. Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu przez odesłanie informacje zawarte w punkcie Nr 4. Ogólny opis sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres zakończony 31 marca 2014 r. opublikowane w Skonsolidowanym Śródrocznym Raporcie Zarządu z dnia 12 maja 2014 roku. Aktualizacja nr 1 Podsumowanie Str. 12 pkt. B.7 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Znaczące zmiany sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Str. 47 pkt 3. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Str. 89 pkt. 9 Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Przychody ze sprzedaży w zakresie działalności kontynuowanej Zysk (strata) brutto na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe

2 Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu W I kwartale 2014 roku Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 263,5 mln zł w porównaniu do 289,1 mln zł w I kwartale 2013 roku, co spowodowane było uzyskaniem niższych przychodów przez PCC Rokita SA w obszarze obrotu energią elektryczną. W analizowanych okresach odnotowano również spadek rentowności na wszystkich poziomach wyniku finansowego, co wynikało z bardzo dobrych warunków rynkowych w I kwartale 2013 roku, kiedy to w segmencie alkaliów obserwowano wyjątkowo wysokie ceny wskutek obniżonej podaży głównych konkurentów. Suma bilansowa na koniec marca 2014 nie zmieniła się znacząco w porównaniu do wartości uzyskanych na koniec grudnia 2013 roku (nastąpił nieznaczny spadek z mln zł do mln zł na dzień ). W strukturze aktywów również nie odnotowano znaczących zmian nadal około 75% aktywów stanowią aktywa trwałe. Zmiany miały miejsce w strukturze pasywów w związku z podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy kapitał własny uległ zmniejszeniu o 54,2 mln zł, co przy jednoczesnym wzroście zobowiązań ogółem o 44,1 mln zł (głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania) przełożyło się na zmniejszenie udziału kapitału własnego w sumie pasywów z 51% na koniec roku 2013 do 46% na koniec marca 2014 roku. W obydwu analizowanych okresach Grupa generowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, natomiast przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej były ujemne, co przełożyło się na zmniejszenie środków pieniężnych na koniec I kw. w 2013 i 2014 roku. Aktualizacja nr 2 Str. 94 pkt 9.1 Sytuacja finansowa dynamika w % IQ 2014/ IQ 2013 dynamika przychodów ze sprzedaży -8,9% dynamika zysku brutto ze sprzedaży -18,7% dynamika zysku ze sprzedaży -33,7% dynamika EBITDA -29,3% dynamika EBIT -34,6% dynamika zysku netto z działalności kontynuowanej -35,3% 2

3 Spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 roku w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego wyniósł około 9%. Zmniejszenie przychodów ogółem nastąpiło w związku z niższymi o 17 mln zł przychodami PCC Rokita z obrotu energią elektryczną. W analizowanym okresie zmniejszeniu uległ również koszt własny sprzedaży, ale był to spadek mniej niż proporcjonalny względem spadku przychodów, co było główną przyczyną ujemnej dynamiki wyniku na każdym poziomie. Aktualizacja nr 3 Str. 94 pkt 9.1 Sytuacja finansowa Rentowność IQ 2014 IQ 2013 marża brutto ze sprzedaży 17,1% 19,1% marża ze sprzedaży 6,0% 8,3% marża EBITDA 10,7% 13,8% marża EBIT 6,6% 9,2% marża zysku netto z działalności kontynuowanej 5,5% 7,7% W I kwartale 2014 roku Grupa uzyskała niższą niż w analogicznym okresie roku marżę brutto ze sprzedaży, co spowodowane było głównie warunkami rynkowymi w I kwartale 2013 roku, kiedy to dzięki obniżonej podaży głównych konkurentów na rynku alkaliów obserwowano wyjątkowo wysokie ceny w tym segmencie. Zmniejszenie marży brutto ze sprzedaży z 19,1% w I kw do 17,1% w I kw było główną przyczyną spadku rentowności Grupy na pozostałych poziomach wyniku finansowego. Aktualizacja nr 4 Str. 95 pkt 9.1 Sytuacja finansowa wskaźnik płynności Wskaźnik płynności bieżącej 1,0 1,3 Wskaźnik płynności szybkiej 0,7 0,9 Wskaźnik natychmiastowy 0,1 0,2 Wskaźniki płynności w analizowanym okresie I kwartału 2014 roku utrzymywały się poniżej rekomendowanych poziomów uznawanych za bezpieczne, jednocześnie Grupa posiadała płynność finansową i terminowo wywiązywała się ze swoich zobowiązań. Ponadto, Emitent na bieżąco monitoruje zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki ewentualnego pogorszenia zdolności płatniczej oraz podejmuje działania w kierunku maksymalizacji udziału kapitału długoterminowego w finansowaniu Spółki. Aktualizacja nr 5 Str. 96 pkt 9.2 Wynik operacyjny 3

4 IQ 2014 IQ 2013 Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk na działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej w I kwartale 2014 wyniósł 17,5 mln zł, co oznacza spadek o około 35% z kwoty 26,7 mln zł na koniec marca 2013 roku. Głównymi przyczynami spadku wyniku EBIT było zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz obniżenie rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży brutto. W analizowanym okresie styczeń-marzec 2014 koszty ogólnego zarządu spadły o około 26%, co jednak nie zniwelowało spadku marżowości na wyższym poziomie wyniku. Obniżenie rentowności brutto ze sprzedaży przy jednoczesnym wzroście kosztów ze sprzedaży przełożyło się na spadek zysku ze sprzedaży o prawie 34%. W I kwartale 2014 roku Spółka uzyskała niższe saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co również przyczyniło się do niższego wyniku na poziomie zysku operacyjnego w I kwartale 2014 vs. I kwartał 2013 r. Aktualizacja nr 6 Str. 98 pkt 9.2 Wynik operacyjny Przychody ze sprzedaży IQ 2014 IQ 2013 Grupa PCC Rokita w tys. zł dynamika w % -8,9% PCC Rokita SA w tys. zł dynamika w % -10,3% Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły w I kwartale 2014 o około 9% vs. I kwartał 2013, natomiast jednostkowe przychody ze sprzedaży zmniejszyły się w tym okresie o około 10%, co w obydwu przypadkach wynikało ze spadku przychodów z obrotu energią elektryczną w PCC Rokita SA. Aktualizacja nr 7 Str. 99 pkt 10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta (zarówno krótko- jak i długoterminowego) 4

5 Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Inne skumulowane dochody całkowite Zyski zatrzymane Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe pozostałe zobowiązania finansowe PASYWA RAZEM Na koniec marca 2014 roku wartość kapitału własnego Grupy wyniosła 478,2 mln zł, co oznacza spadek o około 54 mln zł w porównaniu do końca grudnia 2013 roku. Zmniejszenie to było głównie wynikiem podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy decyzji o przeznaczeniu całości zysku netto PCC Rokita SA za rok 2013 w kwocie 68,7 mln zł na wypłatę dywidendy. Zobowiązania i rezerwy wzrosły z poziomu 507,4 mln zł na koniec grudnia 2013 roku do wartości 551,5 mln zł na koniec marca 2014 roku, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań. Zobowiązania odsetkowe z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umów leasingowych w porównywanych okresach kształtowały się na podobnym poziomie około 260 mln zł. Aktualizacja nr 8 Str. 100 pkt 10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta (zarówno krótko- jak i długoterminowego) wyszczególnienie wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,15 0,95 wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,54 0,49 wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,30 0,29 wskaźnik zadłużenia oprocentowanego 0,26 0,25 wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,00 1,07 Większość wskaźników zadłużenia w I kwartale 2014 roku utrzymywała się na podobnym poziomach do wartości uzyskanych na koniec grudnia 2013 roku. Wzrost wskaźnika zadłużenia kapitału własnego wynikał jednocześnie ze wzrostu zobowiązań i rezerw oraz spadku kapitału własnego wspomnianych powyżej. 5

6 Aktualizacja nr 9 Str. 101 pkt 10.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz przepływów środków pieniężnych Emitenta IQ 2014 IQ 2013 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu W pierwszym kwartale 2014 roku Grupa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 43,3 mln zł w porównaniu do 46,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto za okres styczeń-marzec 2014 w wysokości 14,4 mln zł został skorygowany o kwotę 11,1 mln zł, na co znaczący wpływ miała amortyzacja (10,7 mln zł), a zmiany w kapitale obrotowym zwiększyły saldo przepływów o 17,5 mln zł. Dla porównania zysk netto za I kwartał 2013 roku wyniósł 22,3 mln zł, jego korekty 9,5 mln zł, zmiany w kapitale obrotowym 11,0 mln zł, natomiast rozliczenia z tytułu zapłaconych odsetek oraz zapłaconego i zwróconego podatku dochodowego wyniosły 3,5 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej w I kwartale były ujemne i osiągnęły wartość -27,8 mln zł, co wynikało przede wszystkim z pozycji płatności za rzeczowe aktywa trwałe w kwocie -26,8 mln zł. Środki pieniężne netto wydane w związku z działalnością inwestycyjną w I kwartale 2013 również były ujemne (-16,0 mln zł), a największą pozycją stanowiły wydatki na rzeczowe aktywa trwałe. Najważniejszymi pozycjami w działalności finansowej w analizowanych okresach I kw i 2014 była wypłata dywidendy na rzecz jednostki dominującej PCC SE. Przepływy netto z działalności finansowej w I kwartale osiągnęły wartość -31,0 mln zł, z czego dywidenda wyniosła 30 mln zł, natomiast w I kwartale 2013 roku były to odpowiednio kwoty -58,1 mln zł i 49,2 mln zł. Suma przepływów pieniężnych netto w latach była ujemna, co spowodowało zmniejszenie środków pieniężnych na koniec marca 2014 roku o 15,5 mln zł i o 27,8 mln zł na koniec marca 2013 roku. Aktualizacja nr 10 Str. 154 pkt 20.6 Śródroczne i inne dane finansowe Emitent opublikował dnia 12 maja 2014 roku śródroczny skonsolidowany raport zarządu, który nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. Śródroczny Raport Zarządu został zamieszczony na stronie internetowej Emitenta: Aktualizacja nr 11 Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie Str

7 7. Do skonsolidowanych danych śródrocznych Grupy Kapitałowej opublikowanych dnia 12 maja 2014 roku i zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta: 7

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego S.A.-Q za IV kw. 2003 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Przy sporządzaniu raportu za 2003 r. przyjęte zostały takie same zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo