P 2011P 2012P 2013P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P 2013P"

Transkrypt

1 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które w niedalekiej przyszłości pozwolą spółce na poprawę marż, wyceniamy 1 akcję na PLN tj. 21,9% powyżej aktualnej ceny rynkowej i dlatego zalecamy kupno walorów spółki. Przy naszych prognozach spółka jest obecnie handlowana z dyskontem w porównaniu do grupy porównawczej, która bezpośrednio wynika z perspektyw poprawy wyników wywołanych restrukturyzacją kosztową. Przy obecnej cenie rynkowej EV/EBITDA 10 wynosi 9,8x, a w 2011 roku spada do 7,2x. Grupa jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej odzieży. Według stanu na koniec grudnia 2009 dysponowała siecią 829 salonów własnych marek Reserved, Cropp, House, Esotiq, Mohito. W 1-4Q 09 przychody GK wyniosły 2 002,5 mln PLN (+23,4% r/r). W wyniku znaczącego wzrostu kosztów spowodowanych deprecjacją polskiej waluty względem USD o 43,6% wzrósł koszt własny sprzedaży powodując tym samym spadek marży brutto ze sprzedaży o 6,7 punktu procentowego do 52,8%. Na działalności operacyjnej GK wypracowała 182 mln PLN zysku, co stanowiło 15,2% spadek w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Jeszcze większy spadek zanotował zysk netto, który na koniec 2009 ukształtował się na poziomie 106,2 mln PLN względem 167,5 mln PLN rok wcześniej. Na jego poziom istotny wpływ miał wzrost kosztów finansowych. W 2010 roku spodziewamy się osiągnięcia 2 259,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 2,3% w stosunku do poprzedniej prognozy. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy 0,7% wzrost przychodów względem poprzednich szacunków z 2 519,3 mln PLN do 2 537,0 mln PLN. Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2010 roku wyniesie 257,0 mln PLN (+10,6% względem poprzedniej prognozy), a zysk netto osiągnie kwotę 183,0 mln PLN (+14,2% r/r). Podobnie zmieniliśmy nasze poprzednie szacunki dotyczące 2011 roku, w którym to spodziewamy się osiągnięcia 351,1 mln PLN zysku operacyjnego (+34,2% r/r) oraz 262,0 mln PLN (+40,2% r/r) zysku netto. Wzrost zysków w nowych prognozach wynika ze zmian kursów walut, jak również uważamy, że wzrost rentowności możliwy będzie dzięki poczynionej redukcji kosztów oraz poprawie efektywności salonów działających co najmniej przez 12 miesięcy. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwartych w 2010 roku salonów, których łączna liczba na koniec roku wynosić będzie 936 sztuk względem 819 sztuk w poprzedniej prognozie. Wraz ze wzrostem liczby salonów proporcjonalnie wzrośnie również powierzchnia handlowa. W nowych prognozach szacujemy, iż do końca 2010 roku GK dysponować będzie 328,0 tyś mkw powierzchni handlowej, co stanowi przyrost o 39,6 tyś mkw (+13,7% r/r) względem 2009 roku. Różnica pomiędzy poprzednimi szacunkami dotyczy powierzchni przejętej do konkurencji borykającej się z problemami finansowymi. Wycena DCF [PLN] 2379 Wycena porównawcza [PLN] 2251 Wycena końcowa [PLN] 2315 Potencjał do wzrostu / spadku +21,9% Koszt kapitału 10,6% Cena rynkowa [PLN] 1900,0 Kapitalizacja [mln PLN] 3325,9 Ilość akcji [mln. szt.] 1750,3 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 1975,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 1406,0 Stopa zwrotu za 3 mc 19,5% Stopa zwrotu za 6 mc 14,8% Stopa zwrotu za 9 mc 61,7% Struktura akcjonariatu: Grangefont Limited 20,0% Piechocki Marek 18,5% Lubianiec Jerzy 12,9% SA 1,2% Free Float 47,3% Marcin Stebakow tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice WIG znormalizowany P 2011P 2012P 2013P Przychody [mln PLN] 1623,0 2002,5 2259,8 2537,0 2807,5 3065,1 EBITDA [mln PLN] 281,1 278,1 355,6 460,0 547,2 614,7 EBIT [mln PLN] 214,8 182,0 257,0 351,1 432,2 494,2 Zysk netto [mln PLN] 167,5 106,3 183,0 262,0 335,0 389,3 P/BV 5,7 4,8 3,8 2,9 2,4 2,1 P/E 19,4 31,3 18,2 12,7 9,9 8,5 EV/EBITDA 13,2 12,8 9,8 7,2 5,8 4,9 EV/EBIT 17,3 19,5 13,6 9,4 7,4 6, Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 2379 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 2251 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta uwzględniający wartość zadłużenia spółki. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2019/2010) prognozujemy na poziomie 7,0%. W naszych prognozach na 2010 rok spodziewamy się nieznacznego wzrostu dynamiki sprzedaży w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni dla poszczególnych marek Grupy, co wraz z rosnącą liczbą salonów spowoduje presję na wzrost kosztów funkcjonowania. Oczekujemy, iż doświadczenia spółki zdobyte w trudnym 2009 roku pozwolą już w 2010 na poprawę marż. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży, po spadku w 2009 roku do 52,8%, w tym roku wzrośnie do 54,7%. Pozytywny wpływ na to będą miały niższe koszty związane z zakupami towarów oraz aprecjacją PLN w stosunku do USD. W kolejnych okresach prognozujemy stopniową jej poprawę do poziomu 60,3% w roku W wyniku obniżenia kosztów funkcjonowania (m.in. negocjacje stawek czynszowych płacących w EUR, oraz redukcji pozostałych kosztów) marża EBIT ulegnie poprawie z 9,1% w 2009 do 16,6% w 2014 roku. Średnioroczny kurs USD i EUR w 2010 ustaliliśmy na poziomie odpowiednio 2,87 i 3,86. W kolejnych latach prognozy kursy ustaliliśmy na stałym poziomie 2,8 i 3,8. Według nowych szacunków Grupa na koniec 2010 roku będzie dysponować 936 salonami tj.: 290 Reserved, 255 Cropp, 106 Esotiq, 224 House, 61 Mohito, powodując iż łączna powierzchnia na koniec 2010 wyniesie 328,0 tys mkw co będzie stanowiło wzrost o 39,6 tys mkw (+13,7% r/r). W naszych kalkulacjach nie uwzględniamy scenariusza pozyskiwania dodatkowych powierzchni handlowych pod salony franczyzowe, tak jak to miało miejsce w 2009 roku. Spodziewamy się, że sieć Grupy wyniesie w 2011 roku salonów, co stanowić będzie 11,9% wzrost r/r. W 2012 ta liczba wzrośnie do tak by w 2013 wynieść salonów. Dzięki większej sile przetargowej oraz wynegocjowanym upustom przyjęliśmy, że koszt otwarcia 1 mkw od 2010 roku wyniesie średnio 1,5 tys PLN. Oprócz powstawania kolejnych salonów, zakładamy, że konieczne będą nakłady modernizacyjne funkcjonujących lokali. CAPEX na nowo powstałe salony w latach szacujemy na 186,0 mln PLN. Spodziewamy się, iż w związku z agresywna polityką wyprzedaży w 2009 roku, w kolejnych latach zapasy będą musiały być odbudowane, co spowoduje wzrost wskaźnika rotacji zapasów w stosunku do poziomu z końca 2009 roku. W naszych kalkulacjach zakładamy jego stopniowy wzrost do poziomu 82 dni w 2013 roku. W prognozie nie zakładamy akwizycji oraz w kalkulacjach uwzględniliśmy dywidendę dla akcjonariuszy począwszy od jej wypłaty z zysku uzyskanego w roku Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2,0%. Do obliczeń przyjęliśmy akcji. Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 4 164,5 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję PLN. 2

3 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 2259,8 2537,0 2807,5 3065,1 3309,6 3506,1 3694,4 3870,0 4030,5 4158,7 EBIT [mln PLN] 257,0 351,1 432,2 494,2 548,4 580,4 612,9 640,6 658,7 676,2 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 48,8 66,7 82,1 93,9 104,2 110,3 116,5 121,7 125,2 128,5 NOPLAT [mln PLN] 208,2 284,4 350,1 400,3 444,2 470,1 496,5 518,9 533,6 547,7 Amortyzacja [mln PLN] 98,6 108,9 115,0 120,5 125,7 130,1 133,5 136,3 138,8 140,6 CAPEX [mln PLN] -140,0-127,0-130,8-136,0-139,7-139,4-139,2-141,9-143,9-142,6 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -93,3-63,6-100,0-58,5-40,8-32,7-31,4-29,3-26,7-21,4 FCF [mln PLN] 73,4 202,6 234,3 326,3 389,5 428,1 459,3 484,1 501,6 524,3 DFCF [mln PLN] 68,3 170,7 178,8 225,2 243,1 241,7 234,5 223,5 209,4 197,9 Suma DFCF [mln PLN] 1993,2 Wartość rezydualna [mln PLN] 6256,3 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: + 2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 2361,9 Wartość firmy EV [mln PLN] 4355,1 Dług netto [mln PLN] 190,6 Wartość kapitału[mln PLN] 4164,5 Ilość akcji [mln szt.] 1750 Wartość kapitału na akcję [PLN] 2379,0 Przychody zmiana r/r 12,8% 12,3% 10,7% 9,2% 8,0% 5,9% 5,4% 4,8% 4,1% 3,2% EBIT zmiana r/r 41,2% 36,6% 23,1% 14,3% 11,0% 5,8% 5,6% 4,5% 2,8% 2,7% FCF zmiana r/r -65,8% 175,9% 15,6% 39,2% 19,4% 9,9% 7,3% 5,4% 3,6% 4,5% Marża EBITDA 15,7% 18,1% 19,5% 20,1% 20,4% 20,3% 20,2% 20,1% 19,8% 19,6% Marża EBIT 11,4% 13,8% 15,4% 16,1% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,3% 16,3% Marża NOPLAT 9,2% 11,2% 12,5% 13,1% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,2% 13,2% CAPEX / Przychody 6,2% 5,0% 4,7% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,7% 3,6% 3,4% CAPEX / Amortyzacja 142,0% 116,7% 113,7% 112,8% 111,1% 107,1% 104,3% 104,1% 103,7% 101,4% Zmiana KO / Przychody 4,1% 2,5% 3,6% 1,9% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 36,3% 22,9% 37,0% 22,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,8% 11,5% 11,2% 10,7% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% Udział kapitału własnego 76,2% 80,9% 86,3% 95,8% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Udział kapitału obcego 23,8% 19,1% 13,7% 4,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,3% 10,4% 10,4% 10,5% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 3

4 Wrażliwość modelu DCF stopa wolna od ryzyka / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym Wzrost/spadek w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,20% ,30% stopa wolna od ryzyka 5,40% ,58% ,70% ,80% ,90% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym Wzrost/spadek w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 2,0% ,0% Premia za ryzyko 4,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych spółek działających w branży handlu detalicznego. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Ostatecznie porównując wyniki ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 3 940,4 mln PLN, co odpowiada wartości PLN na jedną akcję. Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę na poziomie 50% w ostatecznej wycenie. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2010 będzie notowany z 8% dyskontem, które w kolejnych dwóch latach dzięki redukcji kosztów funkcjonowania zwiększy się do 23% i 29%. Dla wskaźnika EV/EBITDA sytuacja wyglądać będzie podobnie. Dyskonto w 2010 roku wynosić będzie 5%, a w latach handlowane będzie z 18% i 23% dyskontem w porównaniu do mediany wskaźników z grupy porównawczej. Wskaźnik EV/EBIT wskazując na istnienie 6% premii w 2010 roku, która do roku 2012 zamienia się w 21% dyskonto. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P NG2 SA 17,1 13,3 12,0 12,5 9,8 8,7 14,3 11,0 9,9 HENNES & MAURITZ AB-B 21,2 18,6 16,5 13,5 12,0 10,5 15,3 13,6 11,9 KAPPAHL AB 12,1 11,4 10,4 8,0 7,2 6,6 10,9 9,5 8,9 INDITEX 21,5 18,9 17,1 10,9 9,4 8,3 15,1 12,9 11,0 GUESS? INC 19,0 16,2 14,4 9,8 8,2 7,0 11,4 9,7 8,2 PHILLIPS-VAN HEUSEN 20,4 16,9 13,5 9,5 6,0 4,9 11,3 6,8 5,5 Mediana 19,7 16,6 13,9 10,4 8,8 7,6 12,9 10,4 9,4 18,2 12,7 9,9 9,8 7,2 5,8 13,6 9,4 7,4 Premia / dyskonto -8% -23% -29% -5% -18% -23% 6% -9% -21% Wycena wg wskaźnika 2062,4 2478,6 2667,2 2006,7 2320,3 2459,5 1787,9 2088,2 2388,7 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 2402,7 2262,2 2088,3 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena 1 akcji [PLN] 2251 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Porównanie rentowności EBITDA 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% NG2 HENNES & MAURITZ AB KAPPAHL HOLDING AB INDITEX GUESS? INC PHILLIPS-VAN HEUSEN Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 5

6 WYNIKI FINANSOWE W 4Q 09 przychody GK wyniosły 543,6 mln PLN (+3,1% r/r). W wyniku mniejszych zamówień towarów, (co spowodowane było polityką wyprzedaży zapasów) spadek o 4% zanotowały koszt własny sprzedaży powodując tym samym wzrost marży brutto ze sprzedaży o 2,5 punktu procentowego do historycznego poziomu 65,3%. Na działalności operacyjnej nowa Grupa Kapitałowa wypracowała 123,8 mln PLN zysku, co stanowiło 34,8% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Większe koszty finansowe spowodowały spadek zysk netto, który za trzy miesiące kończące się w grudniu 2009 ukształtował się na poziomie 83,5 mln PLN względem 73,9 mln PLN rok wcześniej. Na zdecydowanie lepszy niż rok wcześniej wynik netto, istotny wpływ obok restrukturyzacji kosztowej miał poziom kursów walutowych oraz wzrost kosztów finansowych. Zakupy towarów rozliczanych w USD oraz denominowane w EUR czynsze wraz z aprecjacją polskiej waluty sprawiły, iż marża EBIT ukształtowała się na poziomie 22,8% względem 17,4% w analogicznym okresie rok wcześniej. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom rosnących kosztów, które wraz ze wzrostem powierzchni handlowej powodowały presję na spadek marż zarząd wprowadził plan restrukturyzacji. Skupiono się w nim na głównych ośrodkach koszto-twórczych m.in. czynsze, koszty osobowe, oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem salonów. Wprowadzona restrukturyzacja działalności przy wzroście powierzchni handlowej w 4Q 09 o 28,6% r/r, przyczyniła się do spadku kosztów osobowych w sklepach własnych o 35,8% co wraz ze zmniejszeniem pozostałych kosztów o 36,9% przyczyniło się do spadku ogółu kosztów funkcjonowania salonów własnych o 24,8%. Na uwagę zasługuje fakt negocjacji stawek czynszowych płaconych w EUR, które w przeliczeniu na krajową walutę oraz metr powierzchni spadły w 4Q 09 o 5,8% r/r przy wzroście ogólnej powierzchni handlowej o 28,6% jak i 10,7% wzroście kursu EUR w 4Q 09. Narastająco w 1-4Q 09 przychody nowej GK wyniosły 2 002,5 mln PLN (+23,4% r/r). Marża zysku brutto ze sprzedaży w wyniku droższych zakupów sprowadzanych towarów zanotowała spadek o 6,7 punktu procentowego do 52,8%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 182,0 mln PLN, co stanowiło 15,2% spadek w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, tym samym marża EBIT spadła do 9,1% z 13,2% w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco za 1-4Q 09 zysk netto wyniósł 106,3 mln PLN, co stanowiło 26,3% spadek w porównaniu z tym samym okresem rok wczesnej. Marża netto wyniosła wówczas 5,1% względem 10,3% w 1-4Q 08. Sieć sprzedaży na koniec września 2009 roku obejmowała łącznie 841 placówek, w tym: 261 salonów marki Reserved, 229 marki CROPP, 200 salonów marki HOUSE oraz odpowiednio 91 i 53 punktów z markami Esotiq oraz Mohito. W ciągu 12 miesięcy 2009 roku sieć sprzedaży powiększyła się o 64,1 tys mkw (+28,6% r/r) powodując, iż na koniec grudnia całkowita powierzchnia zajmowana przez GK wyniosła 288,3 tys mkw. Największy wpływ na tą dynamikę miało przejmowanie lokalizacji od konkurencji, która boryka się z problemami finansowymi. Dzięki temu GK udało pozyskać się ok. 20 tys mkw po korzystnych cenach, co również znacząco wpłynęło na obniżenie CAPEXu w przeliczeniu na mkw. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju w 2010 roku sieć sprzedaży może zwiększyć się o ok. 40 tys mkw. Wyniki skonsolidowane grupy [mln PLN] 4Q'08 4Q'09 zmiana r/r 1-4Q'08 1-4Q'09 zmiana r/r 4Q'08* 4Q'09 zmiana r/r 1-4Q'08* 1-4Q'09 Przychody 527,3 543,6 3,1% 1 623, ,5 23,4% 560,9 543,6-3,1% 1880,6 2002,5 6,5% Zysk brutto ze sprzedaży 330,9 355,0 7,3% 965, ,2 9,6% 351,2 355,0 1,1% 1106,0 1057,2-4,4% EBITDA 113,4 123,8 9,2% 281,1 278,1-1,1% 120,6 147,3 22,1% 310,6 278,1-10,5% EBIT 91,8 123,8 34,8% 214,8 182,0-15,2% 97,6 123,8 26,8% 235,9 182,0-22,8% Zysk (strata) netto 73,9 83,5 13,0% 167,5 106,2-36,6% 79,0 83,5 5,7% 181,9 106,2-41,6% zmiana r/r Marża brutto ze sprzedaży 62,8% 65,3% 59,5% 52,8% 62,6% 65,3% 58,8% 52,8% Marża EBITDA 21,5% 22,8% 17,3% 13,9% 21,5% 27,1% 16,5% 13,9% Marża EBIT 17,4% 22,8% 13,2% 9,1% 17,4% 22,8% 12,5% 9,1% Marża zysku netto 14,0% 15,4% 10,3% 5,3% 14,1% 15,4% 9,7% 5,3% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka, * pro-forma - z uwzględnieniem wyników GK Artman przez cały okres 6

7 Wyniki spółki w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Średnie miesięczne kursy EUR/PLN oraz USD/PLN Źródło: NBP EBIT i zysk netto w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 7

8 AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży to nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji. W 2010 roku spodziewamy się osiągnięcia 2 259,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 2,3% w stosunku do poprzedniej prognozy. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy 0,7% wzrost przychodów względem poprzednich szacunków z 2 519,3 mln PLN do 2 537,0 mln PLN. Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2010 roku wyniesie 257,0 mln PLN (+10,6% względem poprzedniej prognozy), a zysk netto osiągnie kwotę 183,0 mln PLN (+14,2% r/r). Podobnie zmieniliśmy nasze poprzednie szacunki dotyczące 2011 roku, w którym to spodziewamy się osiągnięcia 351,1 mln PLN zysku operacyjnego (+34,2% r/r) oraz 262,0 mln PLN (+40,2% r/r) zysku netto. Wzrost zysków w nowych prognozach wynika ze zmian kursów walut, jak również uważamy, że wzrost rentowności możliwy będzie dzięki poczynionej redukcji kosztów oraz poprawie efektywności salonów działających co najmniej przez 12 miesięcy. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwartych w 2010 roku salonów, których łączna liczba na koniec roku wynosić będzie 936 sztuk względem 819 sztuk w poprzedniej prognozie. Wraz ze wzrostem liczby salonów proporcjonalnie wzrośnie również powierzchnia handlowa. W nowych prognozach szacujemy, iż do końca 2010 roku GK dysponować będzie 328,0 tyś mkw powierzchni handlowej, co stanowi przyrost o 39,6 tyś mkw (+13,7% r/r) względem 2009 roku. Różnica pomiędzy poprzednimi szacunkami dotyczy powierzchni przejętej do konkurencji borykającej się z problemami finansowymi. Wykorzystanie nadarzającej się okazji pozwoliło na redukcję wydatków CAPEX w przeliczeniu na 1 mkw powierzchni, które to według naszych szacunków wyniosły ok. 1,5 tyś PLN. Tym samym wydatki inwestycje w nowe salony w 2010 roku wynosić będą 77,9 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 140,0 mln PLN. Spodziewamy się, że wraz ze strategią powiększania udziału rynkowego spółka będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć sprzedaży. Spodziewamy się, że otwarcia w latach wyniosą odpowiednio: 111, 109, 98 salonów. Oprócz otwierania nowych powierzchni w centrach handlowych rozwój sieci opierał się będzie również na ewentualnym przejmowaniu placówek upadających firm, jednakże ze względu na dużą niepewność nie uwzględniamy ich w naszych prognozach. Szacujemy, iż łączna powierzchnia GK w latach zwiększy się odpowiednio o 35,1 tyś mkw i 34,5 tyś mkw. W naszych kalkulacjach nie uwzględnialiśmy akwizycji oraz zwiększenia liczby oferowanych marek. Skorygowane prognozy wyników na 2010 i 2011 rok wraz z prognozą na 1Q 10 [mln PLN] zmiana zmiana r/r r/r poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie 1Q'09 1Q'10P zmiana r/r Przychody 2 313, ,8-2,3% 2 519, ,0 0,7% 463,1 422,7-8,7% Zysk brutto ze sprzedaży 1 311, ,7-5,7% 1 448, ,0 0,8% 218,6 227,7 4,2% EBITDA 335,2 355,6 6,1% 371,5 460,0 23,8% 21,3 29,7 39,3% EBIT 232,3 257,0 10,6% 261,6 351,1 34,2% -2,7 5,0 Zysk (strata) brutto 198,0 225,9 14,1% 230,7 323,5 40,2% -3,9-2,3-41,7% Zysk (strata) netto 160,2 183,0 14,2% 186,9 262,0 40,2% -7,8-2,3-70,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 56,7% 54,7% 57,5% 57,5% 47,2% 53,9% Marża EBITDA 14,5% 15,7% 14,7% 18,1% 4,6% 7,0% Marża EBIT 10,0% 11,4% 10,4% 13,8% -0,6% 1,2% Marża zysku netto 6,9% 8,1% 7,4% 10,3% -1,7% -0,5% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka Z opublikowanych raportów bieżących wynika, iż wstępne przychody osiągnięte w 1Q 10 przez grupę wyniosły 418 mln PLN, co pozwoliło zrealizować marżę na poziomie 53,4%. Z naszych kalkulacji wynika, iż przychody w 1Q 10 wyniosą 422,7 mln PLN (-8,7% r/r), co pozwoli zrealizować marżę w wysokości 53,9%. Szacujemy, iż powierzchni handlowa w pierwszych trzech miesiącach 2010 roku zwiększyła się o 8,4 tys mkw i na koniec marca wynosiła 296,9 tys mkw, co spowodowane było dodaniem 31 nowych placówek. Wzrost powierzchni wraz ze spadkiem przychodów spowodował 29,1% spadek sprzedaży (r/r) w przeliczeniu na mkw. Spodziewamy się, iż spółce udało się poprawić dyscyplinę kosztową, co z obserwowanym w 1Q 10 spadkiem kursu EUR/PLN o 11,2% spowodowało obniżkę czynszu w przeliczeniu na mkw powierzchni o 16,6%. Pozostałe koszty mające wpływ na marżę netto ze sprzedaży również odnotowały spadek, co umożliwiło wypracowanie dodatniego wyniku po uwzględnieniu kosztów SG&A. Ujemne saldo na pozostałej działalności operacyjnej spowodowało obniżkę zysku EBIT, który wg naszych szacunków w 1Q 10 wyniósł 5,0 mln PLN. Koszt finansowe spowodowały, iż spółka odnotowała stratę netto, którą szacujemy na 2,3 mln PLN. 8

9 PROGNOZA PRZYCHODÓW W kolejnych latach naszej szczegółowej prognozy spodziewamy się, iż produkty spółki będą w dalszym ciągu ciszyły się dużym zainteresowaniem konsumentów, co wraz szacowanym przez nas wzrostem sieci sprzedaży przyczyni się do utrzymania dwucyfrowej dynamiki przychodów do 2012 roku. Spodziewamy się, iż w całym 2010 roku GK osiągnie 2 259,8 mln PLN (+12,7% r/r) przychodów ze sprzedaży. W dalszym ciągu siłą napędową grupy pozostaną salony marki Reserved, które w 2010 odpowiadać będą za ok. 56% sprzedaży grupy. Drugą siłą GK wraz ze wzrostem liczby placówek będą marki Cropp oraz House, które razem odpowiadać będą za ok. 34% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Szacujemy, ze marki pozostałe tj. m.in. Promostars i Henderson w 2010 roku stanowić będą o ok. 8% przychodów. Udział obu nowych marek Esotiq oraz Mohito w skonsolidowanych przychodach szacujemy odpowiednio po ok. 1,1-2% przez okres trwania prognozy. Prognozowane przychody netto ze sprzedaży w latach [mln PLN] Przychody [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P GK 1880,0 2005,5 2259,8 2537,0 2807,5 3065,1 3309,6 3506,1 3694,4 3870,0 4030,5 4158,7 Reserved 1089,1 1119,8 1263,5 1421,0 1576,6 1732,5 1883,2 1999,8 2114,6 2227,4 2337,6 2426,6 Cropp 335,3 365,7 417,0 462,9 502,8 532,9 559,0 581,0 602,1 620,6 637,9 654,5 Esotiq 21,0 24,0 28,2 31,7 37,8 43,4 48,9 52,8 56,1 59,0 60,6 61,9 House 312,9 307,2 346,0 396,3 448,2 500,4 552,2 597,6 639,3 674,9 701,4 719,0 Mohito 8,7 20,9 25,1 34,8 44,1 52,8 60,4 67,1 72,7 76,9 80,2 82,5 Pozostałe 113,1 168,0 179,9 190,2 198,0 202,9 205,9 207,8 209,6 211,3 212,8 214,1 Udział GK 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Reserved 57,9% 55,8% 55,9% 56,0% 56,2% 56,5% 56,9% 57,0% 57,2% 57,6% 58,0% 58,4% Cropp 17,8% 18,2% 18,5% 18,2% 17,9% 17,4% 16,9% 16,6% 16,3% 16,0% 15,8% 15,7% Esotiq 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% House 16,6% 15,3% 15,3% 15,6% 16,0% 16,3% 16,7% 17,0% 17,3% 17,4% 17,4% 17,3% Mohito 0,5% 1,0% 1,1% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Pozostałe 6,0% 8,4% 8,0% 7,5% 7,1% 6,6% 6,2% 5,9% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% Zmiana r/r GK 6,7% 12,7% 12,3% 10,7% 9,2% 8,0% 5,9% 5,4% 4,8% 4,1% 3,2% Reserved 2,8% 12,8% 12,5% 11,0% 9,9% 8,7% 6,2% 5,7% 5,3% 4,9% 3,8% Cropp 9,1% 14,0% 11,0% 8,6% 6,0% 4,9% 3,9% 3,6% 3,1% 2,8% 2,6% Esotiq 14,3% 17,6% 12,5% 19,0% 15,1% 12,5% 8,0% 6,3% 5,1% 2,8% 2,2% House -1,8% 12,6% 14,5% 13,1% 11,6% 10,4% 8,2% 7,0% 5,6% 3,9% 2,5% Mohito 140,0% 20,3% 38,6% 26,7% 19,7% 14,4% 11,1% 8,3% 5,8% 4,3% 2,9% Pozostałe 48,5% 7,1% 5,7% 4,1% 2,5% 1,5% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka W związku z dynamicznym wzrostem powierzchni handlowej w naszych prognozach na najbliższe lata dla większości marek GK spodziewamy się wzrostu przychodów w przeliczeniu na mkw, który na poziomie GK w 2010 zanotuje jednak spadek o 0,9% r/r, który spowodowany będzie większą dynamiką otwarć względem przychodów (13,7% vs. 12,7%). Szacujemy, iż zwiększenie powierzchni handlowej oraz obecność marek GK w centrach handlowych przyczyni się do wzrostu przychodów, jednakże niewiadomą pozostaną wydatki konsumenckie. W marcu wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym w grupie odzież i obuwie znajdował się na poziomie -2,4 względem -12,2 i -13,2 w styczniu oraz lutym. Spodziewamy się, iż proces poprawy efektywności działania istniejących salonów będzie odbywał się stopniowo, dlatego już w 2011 roku oczekujemy poprawy wskaźnika jakim jest (ogólny) przychód na mkw. 9

10 Średnioroczny przychód na mkw marek GK [w tys PLN], powierzchnia [tys mkw] oraz liczba salonów [szt] Przychód ma mkw [w tys PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P GK 8,4 7,0 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 Reserved 7,6 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1 Cropp 8,8 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 Esotiq 4,8 3,8 3,9 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 House 9,1 6,9 7,0 7,1 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 Mohito 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 zmiana r/r GK -17,1% -0,9% 1,4% 1,1% 0,9% 0,9% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% Reserved -19,4% 2,3% 3,0% 2,3% 1,8% 1,5% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7% 0,6% Cropp -16,8% 2,3% 1,9% 1,7% 1,4% 1,1% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,1% Esotiq -20,8% 4,2% 3,1% 2,3% 2,4% 1,5% 0,8% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3% House -24,7% 1,5% 1,1% 1,3% 1,8% 1,7% 1,5% 1,2% 0,9% 0,8% 0,5% Mohito -9,5% 4,5% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,0% Powierzchnia [tys mkw] GK 224,2 288,5 328,0 363,1 397,6 430,0 460,3 484,9 508,1 529,6 549,5 564,5 Reserved 143,9 176,7 203,0 221,1 239,3 257,9 275,7 289,6 303,2 316,7 330,3 340,2 Cropp 38,1 50,5 56,5 62,1 66,8 70,0 72,7 74,9 77,1 79,1 81,1 83,0 Esotiq 4,4 7,1 8,1 8,8 9,9 10,9 11,9 12,7 13,3 13,9 14,2 14,5 House 34,3 44,7 49,6 56,2 62,7 68,8 74,6 79,6 84,1 88,0 90,7 92,6 Mohito 3,6 9,5 10,9 15,0 18,9 22,5 25,5 28,2 30,3 31,9 33,2 34,1 Liczba salonów [szt] GK Reserved Cropp Esotiq House Mohito Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka W prognozach na kolejne lata wzięliśmy pod uwagę stopniowe nasycanie się rynku odzieży, dlatego też liczba otwarć powierzchni handlowych będzie ulegała stopniowemu ograniczeniu. Według naszych szacunków w 2011 roku GK uruchomi 35 tys mkw. powierzchni, tak by w latach powierzchnia handlowa wyniosła odpowiednio 34,5; 32,4 oraz 30,3 tys mkw. W prognozie na kolejne lata nie zakładamy zwiększenia liczby marek oferowanych przez, jak również nie zakładamy możliwości zwiększania powierzchni handlowej poprzez przejęcia od konkurencji, tak jak to miało miejsce w 2009 roku. Po zaprezentowanych wynikach za trzy miesiące 2010 roku widać, iż sprzedaż w tych jest gorsza odpowiednio o 13%, 6% i 8% od porównywalnych okresów rok wcześniej. Spodziewamy się, iż poprawa koniunktury nie nastąpi w 2010 roku, za co w głównej mierze odpowiadało będzie rosnące bezrobocie. Dlatego czynniki makro jak i warunki pogodowe będą stanowiły istotny element ryzyka odzieżowej spółki. Miesięczne przychody ze sprzedaży [mln PLN] 240, ,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 10

11 PROGNOZA KOSZTÓW Wraz ze wzrostem skali działania odzieżowa spółka będzie musiała dokonywać coraz większych zakupów w krajach Dalekiego Wschodu. Szacujemy, iż sytuacja z 2009 roku (ograniczonych zakupów i wyprzedawania zapasów) w tym roku nie będzie miała miejsca. Spółka w ciągu 2009 roku zmniejszyła swoje stany magazynowe o 146,8 mln PLN, tym samym wskaźnik rotacji zapasów spadł do dawno nienotowanego w spółce poziomu ok. 58 dni. Z naszych szacunków wynika, iż w całym 2009 roku GK sprowadziła o ok. 21% mniej odzieży niż w roku poprzednim. Niewątpliwe taki ruch był podyktowany wysokim kursem walut, który w istotnym stopniu wpływa poziom uzyskiwanych marż. Według naszych szacunków średnioroczny wzrost kursu USD o blisko 30% w 2009 roku spowodował 18% wzrost średniej ceny zakupu jednostki towaru wyżarzonej w PLN do 16,5 PLN. Dla porównania w przeliczeniu na USD wartość jednostki uległa zmniejszeniu o 5,9% tj. z 5,6 USD do 5,3 USD co można wytłumaczyć negocjacjami cenowymi oraz spadkiem wartości USD względem chińskiej waluty. Spodziewamy się iż w latach wraz ze wzrostem powierzchni handlowej oraz koniecznością uzupełnienia zapasów, spółka będzie zmuszona do zamawiania większej ilości odzieży z Dalekiego Wschodu, wobec tego ilościową dynamikę w tych latach szacujemy odpowiednio na +10% i +8%. Spowoduje to, iż wskaźnik rotacji zapasów wzrośnie w najbliższych latach odpowiednio do 68 dni i 72 dni. Ciekawym wskaźnikiem obrazującym efektywności wykorzystania zapasów jest poziom zapasów w przeliczeniu na mkw powierzchni. W 2009 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1 121,6 PLN (- 46,5% r/r). Zwiększenie zamówień wraz z szacowanym przez nas wzrostem powierzchni spowoduje, iż w najbliższych dwóch latach wskaźnik ten odnotuje wartość 1 301,2 PLN oraz 1 397,4 PLN. Szacujemy, iż założone przez nas zwiększenie ilości zamawianych w 2010 roku towarów zostanie w części zniwelowane przez 7,8% spadek średniorocznego kursu USD/PLN do poziomu 2,87, co jednocześnie pozwoli na poprawę marży brutto ze sprzedaży. Na koniec 2010 roku oczekujemy, iż marża ta wyniesie 54,7% wobec 52,8% w roku ubiegłym. W kolejnych latach prognozy założyliśmy stabilizację kursu USD na poziomie 2,8 PLN, która przy wzrastającej efektywności sprzedaży pozwoli na poprawę marży brutto ze sprzedaży, która w 2011 zwiększy się do 57,6%, a następnie do 59,2% w 2012 roku. Rozwiązaniem, które również może przyczynić się do poprawy efektywności jest wybudowane centrum logistyczne w Pruszczu Gdańskim. Elementem ryzyka mogą być również ograniczone możliwości negocjacji cenowych z chińskimi partnerami, które spowodować mogą wzrost jednostkowych cen sprowadzanych towarów. W części ryzyko to może być zniwelowane przez częściowe podwyżki cen w sklepach. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż o całkowitej likwidacji ryzyka związanego z czynnikami kursowymi w krótkim czasie nie może być mowy. Aby zapobiec istotnemu wzrostowi kosztów związanych z bieżąca działalnością salonów własnych spółka zmuszona była do wprowadzenia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych. Spodziewamy się, iż szeroko zakrojona akcja ograniczania wydatków zacznie przynosić profity, wobec czego w 2010 roku oczekujemy wzrostu marży netto ze sprzedaży z 9% do 12,3%. Według naszych obliczeń wdrożony model oszczędności pozwoli spółce na dojście do rentowności netto ze sprzedaży do poziomu 16,9% w 2013 roku. Jednakże zwracamy uwagę, iż dalszy wzrost tego wskaźnika będzie ograniczony, gdyż wzrost skali działania spowoduje presję na wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A). Na poziom tych kosztów istotny wpływ mają koszty pracy oraz płacone w EUR czynsze. Według naszych szacunków wzrost powierzchni handlowej w przeliczeniu na mkw w 2009 o 28,6% przy jednoczesnym wzroście kursu EUR (+23,1% r/r) przyczynił się do nieznacznego wzrostu czynszów płaconych w sklepach własnych (tj. +7,6% r/r). Płacone w EUR czynsze stanowią ok. 48% ogółu kosztów ponoszonych w sklepach własnych. Koszty osobowe, których udział w kosztach wynosi ok. 23% zanotowały w tym samym okresie spadek o 30,3% r/r. Jeszcze większą obniżkę (-35,3% r/r) odnotowały pozostałe koszty, do których zaliczyć możemy m.in. energię jak i pozostałe usługi oraz opłaty dla franczyzobiorców. Pozostałe koszty mają ok. 30% udział w ogólnych kosztach w sklepach własnych. W naszych prognozach na kolejne lata spodziewamy się, iż ww. udziały kosztów zostaną utrzymane, podobnie jak i kurs EUR, który od 2011 roku przyjęliśmy na poziomie 3,80 PLN. W związku z otwieraniem nowych placówek konieczne będzie również zwiększenie zatrudnienia, co przy założonym przez nas wzroście kosztów pracy oraz liczby placówek spowoduje presję na wzrost kosztów sprzedaży w przeliczeniu na mkw. 11

12 Prognozowane koszty funkcjonowania na mkw Koszty P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P na mkw powierzchni własnej: czynsz [PLN] 382,0 411,0 361,6 364,8 364,8 364,8 364,8 364,8 364,8 364,8 364,8 364,8 koszty osobowe [PLN] 284,0 198,0 192,0 191,2 191,6 192,2 192,8 193,3 193,9 194,5 195,1 195,7 pozostałe koszty [PLN] 394,0 255,0 261,0 264,1 267,0 269,3 271,2 272,7 273,8 274,5 274,7 274,9 Koszty funkcjonowania sklepów własnych [PLN] 1 060,0 864,0 814,6 820,2 823,5 826,3 828,8 830,8 832,5 833,8 834,6 835,3 udział czynsz [PLN] 36,0% 47,6% 44,4% 44,5% 44,3% 44,1% 44,0% 43,9% 43,8% 43,8% 43,7% 43,7% koszty osobowe [PLN] 26,8% 22,9% 23,6% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3% 23,4% 23,4% pozostałe koszty [PLN] 37,2% 29,5% 32,0% 32,2% 32,4% 32,6% 32,7% 32,8% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% Koszty funkcjonowania sklepów własnych [PLN] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% koszty poza sklepami własnymi na mkw powierzchni całkowitej [PLN] 598,0 458,0 462,0 468,0 492,0 504,0 516,0 528,0 540,0 552,0 564,0 576,0 Suma wszystkich kosztów na mkw powierzchni całkowitej [PLN] 1 471, , , , , , , , , , , ,2 SG&A na mkw [PLN] 3 258, , , , , , , , , , , ,2 KS 2 827, , , , , , , , , , , ,6 KOZ 431,6 313,3 292,5 299,1 302,8 306,9 309,3 312,4 314,9 317,6 320,1 322,6 udział w SG&A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% KS 86,8% 89,6% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% KOZ 13,2% 10,4% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% EUR/PLN 3,5 4,3 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Powierzchnia sklepów własnych [tys mkw] 172,6 220,7 252,6 279,6 306,2 331,1 354,5 373,4 391,2 407,8 423,1 434,6 Całkowita powierzchnia [tys mkw] 224,2 286,6 328,0 363,1 397,6 430,0 460,3 484,9 508,1 529,6 549,5 564,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka Szeroko zakrojona akcja ograniczania kosztów na każdym z poziomów działalności w czasach zawirowań przyniosła spodziewane efekty, które według naszych szacunków w kolejnych okresach przyczynią się do wzrostu rentowności. Jednocześnie spodziewamy się, iż zaprezentowane w prezentacjach kwartalnych poziomy kosztów w przeliczeniu na mkw powierzchni w dłuższym horyzoncie czasowym nie będą możliwe do utrzymania. Dlatego już w 2011 roku spodziewamy się, iż wzrost powierzchni handlowej o 35,1 tys mkw (+10,7% r/r) spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania sieci sprzedaży o 2,4% r/r. W 2010 roku spodziewamy się, iż suma wszystkich kosztów funkcjonowania obniży się o 6,2%, co spowodowane będzie spadkiem kosztów czynszów o 12% r/r wraz z prognozowaną przez aprecjacją PLN względem EUR o 10,6%. Podobnego zachowanie oczekujemy w przypadku kosztów SG&A. W 2010 roku szacujemy, iż spadek SG&A w przeliczeniu na mkw powierzchni wyniesie ok. 2,8%. Spowoduje to, iż koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu w przeliczeniu na mkw wyniosą odpowiednio 2 632,1 PLN (-2,3% r/r) i 292,5 PLN (-6,6% r/r). W 2011 roku w wyniku wzrostu liczby placówek o 111 szt (+9,9%) spodziewamy się wzrostu kosztów sprzedaży do 2 691,9 PLN przy jednoczesnym wzroście powierzchni sprzedaży o 10,7%. Jeśli chodzi o koszty ogólnego zarządu to biorąc pod uwagę wzrost grupy spodziewamy się nieznacznego ich wzrostu w każdym roku, tak aby ich udział wynosił ok. 4,3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Na ujemny wynik z działalności finansowej znaczący wpływ będą miały koszty finansowe związane z obsługa zadłużenia, w tym z emisją obligacji, która pozwoliła zrolować zadłużenie krótkoterminowe. Na koniec 2010 roku szacujemy, iż dług netto (DN) wyniesie 174,4 mln PLN tym samym wskaźnik DN/ EBITDA będzie kształtował się na poziomie 0,5x po spadku z 0,8x na koniec W kolejnych latach nie spodziewamy się istotnego wzrostu zadłużenia spółki, które w kolejnych dwóch latach stanowić będzie 41,7% i 30,6% kapitałów własnych. DN do kapitałów własnych w 2010 roku kształtował się będzie na poziomie 20%. 12

13 Szacujemy, ze wzrost przychodów ze sprzedaży w najbliższych latach, których CAGR 14/10=10% przy zwiększeniu skali działania, wdrożonym programie restrukturyzacyjnym jak i założonej stabilizacji kursów pozwolą spółce na utrzymanie w ryzach kosztów funkcjonowania, które w kolejnych okresach naszej prognozy spowodują poprawę rentowności operacyjnej. Rentowność EBIT na koniec 2010 szacujemy na 11,4%. Spodziewamy się, że do 2014 rentowność operacyjna odzieżowej spółki dojdzie do poziomu 16,3-16,6%, gdzie powinna utrzymać się do końca naszej szczegółowej prognozy w wyniku szeregu czynników opisanych wcześniej. Zysk operacyjny [mln PLN] oraz marża EBIT i EBITDA Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 13

14 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 770,4 740,4 782,0 800,2 816,0 831,4 845,4 854,7 860,4 866,0 871,2 873,2 Wartości niematerialne i prawne 91,6 91,1 84,9 86,0 86,9 87,7 88,4 89,0 89,6 90,1 90,6 91,0 Rzeczowe aktywa trwałe 472,7 442,0 489,8 506,8 521,8 536,5 549,7 558,3 563,5 568,5 573,2 574,8 Aktywa obrotowe 655,8 622,5 729,1 989,7 1166,9 1252,3 1427,7 1684,6 1774,7 1861,9 1942,0 2022,3 Zapasy 470,3 323,5 426,8 507,4 623,9 698,2 753,9 798,6 841,5 881,5 918,1 947,3 Należności krótkoterminowe 89,5 100,9 113,8 127,8 141,4 154,4 166,7 176,6 186,1 195,0 203,1 209,5 Inwestycje krótkoterminowe 90,3 198,0 188,5 354,5 401,6 399,7 507,1 709,3 747,1 785,4 820,9 865,6 AKTYWA RAZEM 1426,2 1362,9 1511,2 1789,9 1982,9 2083,8 2273,1 2539,2 2635,1 2727,9 2813,2 2895,5 Kapitał (fundusz) własny 565,2 687,3 869,9 1132,0 1362,1 1617,4 1860,4 2109,5 2182,5 2253,9 2319,7 2386,4 Kapitał (fundusz) podstawowy 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kapitał (fundusz) zapasowy 436,3 620,3 726,5 909,5 1066,7 1267,7 1462,3 1681,2 1727,9 1777,4 1829,0 1882,0 Zysk (strata) z lat ubiegłych 9,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Zysk (strata) netto 167,5 106,2 183,0 262,0 335,0 389,3 437,7 467,8 494,1 516,1 530,3 544,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 861,0 675,6 641,2 657,9 620,8 466,3 412,7 429,8 452,7 474,0 493,5 509,1 Zobowiązania długoterminowe 322,3 346,9 346,9 346,9 276,9 91,2 7,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Długoterminowe % 306,5 345,8 345,8 345,8 275,8 90,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 534,8 325,9 291,5 308,2 341,0 372,3 402,0 425,9 448,8 470,1 489,6 505,2 Krótkoterminowe % 247,4 82,9 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PASYWA RAZEM 1426,2 1362,9 1511,2 1789,9 1982,9 2083,8 2273,1 2539,2 2635,1 2727,9 2813,2 2895,5 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 1623,0 2002,5 2259,8 2537,0 2807,5 3065,1 3309,6 3506,1 3694,4 3870,0 4030,5 4158,7 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 658,0 945,2 1023,1 1077,0 1146,7 1227,8 1314,7 1389,1 1462,1 1530,0 1596,5 1646,5 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 965,0 1057,2 1236,7 1460,0 1660,8 1837,2 1994,9 2117,0 2232,3 2340,0 2434,0 2512,2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 730,7 862,1 959,4 1086,1 1203,9 1319,8 1423,6 1514,8 1600,1 1682,3 1759,1 1821,0 Zysk (strata) na sprzedaży 234,3 195,1 277,3 373,9 456,9 517,4 571,3 602,2 632,1 657,6 674,8 691,1 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -19,6-13,0-20,3-22,8-24,7-23,3-22,8-21,7-19,2-17,0-16,1-15,0 EBITDA 281,1 278,1 355,6 460,0 547,2 614,7 674,2 710,5 746,4 776,9 797,5 816,7 EBIT 214,8 182,0 257,0 351,1 432,2 494,2 548,4 580,4 612,9 640,6 658,7 676,2 Saldo działalności finansowej -1,5-42,0-31,1-27,6-18,7-13,6-8,1-2,8-3,0-3,5-4,0-4,6 Zysk (strata) brutto 213,2 140,0 225,9 323,5 413,6 480,6 540,3 577,6 610,0 637,1 654,7 671,6 Zysk netto 167,5 106,3 183,0 262,0 335,0 389,3 437,7 467,8 494,1 516,1 530,3 544,0 CF [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu 195,4 322,8 213,9 322,7 362,9 458,2 523,3 563,0 593,6 620,6 639,9 660,7-577,2-74,6-137,3-123,8-127,0-132,1-135,7-135,0-134,8-137,6-139,9-138,8 418,2-140,5-85,7-33,0-188,8-327,9-280,2-225,7-421,1-444,7-464,5-477,3 36,4 107,7-9,0 166,0 47,1-1,9 107,4 202,2 37,7 38,3 35,5 44,6 53,4 89,7 197,5 188,5 354,5 401,6 399,7 507,1 709,3 747,1 785,4 820,9 89,8 197,5 188,5 354,5 401,6 399,7 507,1 709,3 747,1 785,4 820,9 865,6 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 14

15 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r 23,4% 12,8% 12,3% 10,7% 9,2% 8,0% 5,9% 5,4% 4,8% 4,1% 3,2% EBITDA zmiana r/r -1,1% 27,9% 29,3% 19,0% 12,3% 9,7% 5,4% 5,0% 4,1% 2,6% 2,4% EBIT zmiana r/r -15,2% 41,2% 36,6% 23,1% 14,3% 11,0% 5,8% 5,6% 4,5% 2,8% 2,7% Zysk netto zmiana r/r -36,6% 72,2% 43,2% 27,9% 16,2% 12,4% 6,9% 5,6% 4,5% 2,8% 2,6% Marża brutto na sprzedaży 52,8% 54,7% 57,5% 59,2% 59,9% 60,3% 60,4% 60,4% 60,5% 60,4% 60,4% Marża EBITDA 13,9% 15,7% 18,1% 19,5% 20,1% 20,4% 20,3% 20,2% 20,1% 19,8% 19,6% Marża EBIT 9,1% 11,4% 13,8% 15,4% 16,1% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,3% 16,3% Marża netto 5,3% 8,1% 10,3% 11,9% 12,7% 13,2% 13,3% 13,4% 13,3% 13,2% 13,1% COGS / Przychody 47,2% 45,3% 42,5% 40,8% 40,1% 39,7% 39,6% 39,6% 39,5% 39,6% 39,6% SG&A / Przychody 43,1% 42,5% 42,8% 42,9% 43,1% 43,0% 43,2% 43,3% 43,5% 43,6% 43,8% SG&A / COGS 91,2% 93,8% 100,8% 105,0% 107,5% 108,3% 109,1% 109,4% 110,0% 110,2% 110,6% ROE 15,5% 21,0% 23,1% 24,6% 24,1% 23,5% 22,2% 22,6% 22,9% 22,9% 22,8% ROA 7,8% 12,1% 14,6% 16,9% 18,7% 19,3% 18,4% 18,7% 18,9% 18,9% 18,8% ROE - WACC 5,2% 10,7% 12,8% 14,2% 13,5% 12,9% 11,6% 12,1% 12,3% 12,3% 12,2% Dług 428,7 362,8 345,8 275,8 90,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D /(D+E) 31,2% 23,8% 19,1% 13,7% 4,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 45,4% 31,2% 23,7% 15,9% 4,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -23,1% -12,1% -7,9% -4,3% -2,7% -1,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,6% -0,7% Dług / kapitał własny 62,4% 41,7% 30,6% 20,2% 5,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 231,2 174,4-8,7-125,8-309,6-500,4-709,3-747,1-785,4-820,9-865,6 Dług netto / kapitał własny 33,6% 20,0% -0,8% -9,2% -19,1% -26,9% -33,6% -34,2% -34,8% -35,4% -36,3% Dług netto / EBITDA 83,1% 49,0% -1,9% -23,0% -50,4% -74,2% -99,8% -100,1% -101,1% -102,9% -106,0% Dług netto / EBIT 127,0% 67,8% -2,5% -29,1% -62,7% -91,2% -122,2% -121,9% -122,6% -124,6% -128,0% EV 3557,1 3500,3 3317,3 3200,1 3016,3 2825,5 2616,6 2578,8 2540,5 2505,0 2460,3 Dług / EV 12,1% 10,4% 10,4% 8,6% 3,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 4,9% 6,2% 5,0% 4,7% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,7% 3,6% 3,4% CAPEX / Amortyzacja 102,5% 142,0% 116,7% 113,7% 112,8% 111,1% 107,1% 104,3% 104,1% 103,7% 101,4% Amortyzacja / Przychody 4,8% 4,4% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% Zmiana KO / Przychody -4,0% 4,1% 2,5% 3,6% 1,9% 1,2% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów -20,9% 36,3% 22,9% 37,0% 22,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 P/E 31,3 18,2 12,7 9,9 8,5 7,6 7,1 6,7 6,4 6,3 6,1 P/BV 4,8 3,8 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 P/CE 16,4 11,8 9,0 7,4 6,5 5,9 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 EV/EBITDA 12,8 9,8 7,2 5,8 4,9 4,2 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 EV/EBIT 19,5 13,6 9,4 7,4 6,1 5,2 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 EV/S 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 FCF/EV 6,0% 2,1% 6,1% 7,3% 10,8% 13,8% 16,4% 17,8% 19,1% 20,0% 21,3% BVPS 392,6 497,0 646,7 778,2 924,0 1062,8 1205,1 1246,8 1287,6 1325,2 1363,3 EPS 60,7 104,5 149,7 191,4 222,4 250,0 267,3 282,2 294,8 302,9 310,8 CEPS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 FCFPS 122,8 42,0 115,7 133,9 186,4 222,5 244,6 262,4 276,5 286,6 299,5 DPS 0,0 0,0 0,0 59,9 76,5 111,2 125,0 240,5 254,0 265,3 272,6 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 31,3% 34,4% 44,5% 46,8% 85,2% 86,2% 87,6% 87,7% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka 15

16 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Handel, przemysł spożywczy Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybutorzy farmaceutyków Krzysztof Zarychta tel. (032) chemia Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja AKUMULUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 1 177,0 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 1 900,0 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 10 Kupuj 1 50% Akumuluj 1 50% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 16

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 1 177 PLN 7 MAJ 2009 jest spółką zajmującą się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) w oparciu o marki własne. Począwszy od listopada

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Nasze marki obecne w całym regionie

Nasze marki obecne w całym regionie Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1334 sklepów z czego: 382 Reserved 333 CROPP 292 House 226 Mohito 77 Sinsay 3 8 7 230 4 216 207 146 outlet 23 20 68 18

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r.

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r. Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok 2011 22 marca 2011 r. Centrum Od producenta Logistyczne do pacjenta w Ołtarzewie... Producent Dystrybutor Apteka Pacjent DTP System Sprzedaży Bezpośredniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku 29 sierpnia 2011 roku Nasze marki obecne w całym regionie 30 czerwca 2011roku sieć detaliczna LPP liczyła 835 sklepów, z czego: 294 Reserved 252 CROPP 219 House

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym 2011 Warszawa, 1 września 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2018 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo