P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży). Wynika to zarówno z pogorszenia koniunktury gospodarczej w końcówce ubiegłego roku (szczególnie na rynkach wschodnich) jak i czynników o charakterze jednorazowym. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 39,8 mln PLN (+2,2% r/r; nasza prognoza 43,4 mln PLN; konsensus rynkowy wynosił 43,9 mln PLN). EBIT w 4Q 08 był o 46,0% gorszy od naszych szacunków (oraz o 40,2% poniżej konsensu). Rentowność operacyjna spadła z 16,6% do 9,8% (negatywny wpływ miały na to m.in. odpisy na należności z rynków wschodnich). Wynik netto w mniejszym stopniu odbiegał od naszych prognoz i wyniósł 3,9 mln PLN (+14,0% r/r, o 11,3% gorzej od konsensusu rynkowego). W związku ze słabnącą koniunkturą w budownictwie krajowym (która na popyt na materiały wykończeniowe przekłada się z pewnym opóźnieniem) oraz problemami rynków wschodnich, zdecydowaliśmy się skorygować w dół prognozę przychodów w 2009 roku do 178,8 mln PLN (-4,8% w stosunku do poprzedniej wersji). Spodziewamy się, że EBIT wyniesie 20,8 mln PLN (korekta o -26,5%) a zysk netto 13,3 mln PLN (korekta o -29,4%). W 2010 roku spodziewamy się spadku przychodów ze sprzedaży do 173,8 mln PLN (-2,8% r/r), zysku EBIT do 20,5 mln PLN (-1,3% r/r) oraz wzrostu zysku netto do 13,7 mln PLN (+3,0% r/r). W celu ograniczenia wpływu dekoniunktury Nowa Gala kontynuuje szereg działań redukujących koszty. Liczy także na większą konkurencyjność eksportu dzięki osłabieniu kursu PLN. Na korzystne postrzeganie spółki wpływa duży i rosnący cash flow z działalności operacyjnej. Natomiast niekorzystnie na rentowności, przy praktycznie braku możliwości przenoszenia kosztów na odbiorców krajowych, odbijają się podwyżki cen gazu i energii z końcówki ubiegłego roku. Wartość godziwą Ceramiki Nowej Gali ustaliliśmy na poziomie 138,1 mln PLN, czyli 2,49 PLN za akcję (biorąc pod uwagę ich liczbę po umorzeniu dotychczas nabytych w tym celu akcji własnych). Wyceny dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na bazie wyceny porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 136,5 mln PLN, czyli 2,46 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 139,6 mln PLN czyli 2,51 PLN za akcję. Wycenie według modelu DCF przypisaliśmy wagę 50%, wycenie porównawczej 50%. Biorąc pod uwagę wyniki naszej wyceny, która jest o około 13% wyższa od aktualnej ceny rynkowej, obniżamy naszą rekomendację z KUPUJ do AKUMULUJ, obniżając także cenę docelową z 3,22 PLN do poziomu 2,49 PLN. Uważamy, że akcje spółki na tle grupy porównawczej są stosunkowo tanie i w dużej mierze uwzględniają już pogorszenie wyników spółki nawet przez dwa najbliższe lata. Redukcja wyceny w stosunku do poprzedniego raportu wynika głównie z niższych niż wcześniej prognozowanych wyników Ceramiki Nowej Gali w kolejnych latach a także ze zmian cen akcji i prognoz wyników porównywanych spółek. Wycena DCF [PLN] 2,46 Wycena porównawcza [PLN] 2,51 Wycena końcowa [PLN] 2,49 Potencjał do wzrostu / spadku 13,0% Koszt kapitału 11,4% Cena rynkowa [PLN] 2,20 Kapitalizacja [mln PLN] 125,5 Ilość akcji [mln. szt.]* 57,0 *docelowo 55,5 mln szt po planowanym umorzeniu Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 3,80 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 1,95 Stopa zwrotu za 3 mc -7,2% Stopa zwrotu za 6 mc -42,0% Stopa zwrotu za 9 mc -43,4% Struktura akcjonariatu: Piotrowski Waldemar 18,9% Millennium TFI 11,1% AS Hansabank 9,2% Jupiter NFI 6,7% AIG OFE 5,3% Pozostali 48,7% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P 2012P Nowa Gala WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 141,0 192,0 178,8 173,8 183,2 198,2 EBITDA [mln PLN] 34,4 47,1 40,3 39,0 40,6 43,2 5,0 4,5 EBIT [mln PLN] 20,8 28,0 20,8 20,5 23,1 26,0 Zysk netto [mln PLN] 14,6 21,0 13,3 13,7 16,5 19,6 P/BV 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 P/E 8,4 5,8 9,2 8,9 7,4 6,2 EV/EBITDA 5,6 4,3 4,7 4,3 3,9 3,5 EV/EBIT 9,2 7,2 9,1 8,2 6,8 5,9 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 mar 08 kwi 08 maj 08 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Ceramika Nowa Gala opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Otrzymaliśmy zbliżone wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 2,51 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 2,46 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji Ceramiki Nowej Gali wynosi 2,49 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 2,46 Wycena metodą porównawczą 50% 2,51 Wycena 1 akcji Ceramika Nowa Gala [PLN] 2,49 Z wypowiedzi zarządu po prezentacji danych za 4Q 08 wynika, że spółka liczy się z możliwością spadku sprzedaży w 2009 roku. Plany CNG zakładają utrzymanie sprzedaży krajowej na ubiegłorocznym poziomie ale należy spodziewać się niższych wpływów eksportowych, zwłaszcza na Wschodzie. By zrekompensować spadek sprzedaży w tym kierunku spółka planuje walczyć o inne rynki, gdzie sprzyja jej słaby kurs PLN. Jak na razie pozytywnie na poziom sprzedaży krajowej wpływają duże projekty komercyjne. Pod dużym znakiem zapytania stoi jednak naszym zdaniem utrzymanie popytu w 2H 09 i 2010 roku, ze względu na zauważalne wstrzymanie nowych inwestycji w budownictwie kubaturowym. Indywidualny popyt w Polsce także nie wyhamował jeszcze zbyt gwałtownie (jest to jednak tylko kwestią czasu w sytuacji wzrostu bezrobocia). W celu zredukowania kosztów spółka podejmuje szereg działań optymalizacyjnych (redukcja zatrudniania, podniesie wydajności, zaostrzenie kontroli wydatków, redukcja kosztów surowców). Liczy także na większą konkurencyjność na rynkach strefy euro, dzięki osłabieniu PLN. Niekorzystny wpływ na rentowność mają natomiast podwyżki cen gazu i energii (o około 20% r/r). Nie ma także raczej miejsca na podwyżki cen na rynku krajowym (natomiast dzięki osłabieniu PLN spółka ma możliwość dokonania redukcji cen na rynkach eksportowych bez większego uszczerbku dla marż). Spodziewamy się spadku wartości sprzedaży w 2009 roku i 2010 roku oraz spadku rentowności w 2009 roku. Uważamy, jednak że akcje spółki na tle grupy porównawczej są stosunkowo tanie i w dużej mierze uwzględniają już pogorszenie wyników spółki nawet przez dwa najbliższe lata. Biorąc jednak pod uwagę słabsze od oczekiwań wyniki spółki w końcowych miesiącach ubiegłego roku, obniżenie naszych prognoz finansowych na kolejne lata i co za tym idzie spadek ceny docelowej z 3,22 PLN do 2,49 PLN obniżamy naszą rekomendację z KUPUJ do AKUMULUJ. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (6,39%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Obniżyliśmy nasze prognozy przychodów na 2009 i 2010 rok odpowiednio do 178,8 mln PLN (poprzednio 187,9 mln PLN) oraz 173,8 mln PLN (188,0 mln PLN) Obniżyliśmy szacowaną przez nas rentowność brutto na sprzedaży w kolejnych dwóch latach 30,4% w 2009 oraz 30,6% 2010, w późniejszym okresie zakładamy jej wzrost do 31-32% (m.in. skutek wyższej sprzedaży i mniejszego udziału amortyzacji w kosztach rodzajowych). W związku z brakiem planów dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych w najbliższym czasie, na lata zakładamy roczne nakłady inwestycyjne odpowiednio na poziomie 8,9 mln PLN i 8,3 mln PLN. Spodziewamy się także, że CAPEX w okresie rezydualnym będzie równy amortyzacji z 2017 roku. W modelu DCF przyjęliśmy teoretyczną stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 19%. W rachunku zysków i strat uwzględniamy natomiast, że efektywna stopa podatkowa spółki jest niższa ze względu na inwestycje w SSE (do obliczeń przyjęto stopę w wysokości 16%). Przewidujemy regularną wypłatę przez spółkę dywidendy w każdym roku naszej szczegółowej prognozy na poziomie co najmniej 40% skonsolidowanego zysku netto (w modelu nie uwzględniamy dalszego skupu akcji ze względu na brak możliwości oszacowania dokładnych wydatków na ten cel i czasu kiedy zostaną one poniesione). Zakładamy spłatę wszystkich zobowiązań oprocentowanych spółki do końca naszej szczegółowej prognozy. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym pozostawiliśmy na poziomie 1,0%. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych kolejnych przejęć spółek z branży. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 55,56 mln akcji (po odjęciu zakupionych przez spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia według stanu na dzień roku). Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 18 marca 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 136,5 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 2,46 PLN. Strona 2

3 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 178,8 173,8 183,2 198,2 209,2 217,2 222,4 226,1 228,8 231,0 EBIT [mln PLN] 20,8 20,5 23,1 26,0 27,9 29,6 30,6 30,7 30,6 30,5 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 4,0 3,9 4,4 4,9 5,3 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 NOPLAT [mln PLN] 16,9 16,6 18,7 21,1 22,6 24,0 24,8 24,9 24,8 24,7 Amortyzacja [mln PLN] 19,5 18,5 17,5 17,1 17,3 16,8 16,3 16,4 16,5 16,6 CAPEX [mln PLN] -8,9-8,3-11,4-15,0-17,5-17,5-16,7-16,7-16,7-16,6 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -1,8 3,0-5,6-8,9-6,5-4,7-3,1-2,2-1,6-1,3 FCF [mln PLN] 25,6 29,7 19,2 14,3 15,8 18,6 21,2 22,3 23,0 23,4 DFCF [mln PLN] 23,7 24,9 14,6 9,8 9,8 10,3 10,7 10,1 9,3 8,5 Suma DFCF [mln PLN] 131,7 Wartość rezydualna [mln PLN] 227,4 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 1,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 82,7 Wartość firmy EV [mln PLN] 214,4 Dług netto [mln PLN]* 80,6 Wartość nabytych akcji własnych** 2,7 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 136,5 Ilość akcji [tys.]*** Wartość kapitału na akcję [PLN] 2,46 Przychody zmiana r/r -6,9% -2,8% 5,4% 8,2% 5,6% 3,8% 2,4% 1,7% 1,2% 1,0% EBIT zmiana r/r -25,7% -1,3% 12,4% 12,8% 7,2% 6,1% 3,3% 0,4% -0,3% -0,5% FCF zmiana r/r 448,9% 16,0% -35,4% -25,6% 10,8% 17,1% 14,5% 5,1% 3,1% 1,6% Marża EBITDA 22,5% 22,5% 22,1% 21,8% 21,6% 21,4% 21,1% 20,8% 20,6% 20,4% Marża EBIT 11,6% 11,8% 12,6% 13,1% 13,3% 13,6% 13,8% 13,6% 13,4% 13,2% Marża NOPLAT 9,4% 9,6% 10,2% 10,6% 10,8% 11,1% 11,2% 11,0% 10,8% 10,7% CAPEX / Przychody 5,0% 4,8% 6,2% 7,6% 8,4% 8,1% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% CAPEX / Amortyzacja 45,9% 45,2% 65,2% 87,7% 101,3% 104,4% 102,8% 102,3% 101,3% 100,3% Zmiana KO / Przychody 1,0% -1,7% 3,0% 4,5% 3,1% 2,2% 1,4% 1,0% 0,7% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów -13,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% Udział kapitału własnego 75,7% 79,1% 82,9% 86,5% 88,4% 90,8% 93,9% 96,9% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% Udział kapitału obcego 24,3% 20,9% 17,1% 13,5% 11,6% 9,2% 6,1% 3,1% 0,0% 0,0% WACC 10,2% 10,3% 10,5% 10,7% 10,8% 10,9% 11,1% 11,2% 11,4% 11,4% *skorygowany o dotychczasowe wydatki na skup akcji w 1Q 09 (wg stanu na ) **bieżąca rynkowa wartość akcji własnych nabytych w ramach drugiego buy-backu, nie dotyczy akcji nabytych w celu umorzenia *** liczba akcji pomniejszona o akcje nabyte w celu umorzenia wg stanu na Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 2,39 2,51 2,66 2,84 3,05 3,32 3,67 4,14 4,80 0,8 2,25 2,36 2,49 2,65 2,83 3,07 3,36 3,75 4,28 beta 0,9 2,12 2,22 2,34 2,47 2,64 2,84 3,09 3,41 3,85 1,0 2,00 2,09 2,19 2,31 2,46 2,63 2,85 3,12 3,49 1,1 1,89 1,97 2,06 2,17 2,30 2,45 2,64 2,87 3,17 1,2 1,79 1,86 1,94 2,04 2,15 2,28 2,45 2,65 2,90 1,3 1,69 1,75 1,83 1,91 2,01 2,13 2,27 2,45 2,67 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 2,54 2,68 2,85 3,05 3,30 3,61 4,03 4,60 5,43 4% 2,25 2,36 2,49 2,65 2,83 3,07 3,36 3,75 4,28 Premia za ryzyko 5% 2,00 2,09 2,19 2,31 2,46 2,63 2,85 3,12 3,49 6% 1,79 1,86 1,94 2,04 2,15 2,28 2,45 2,65 2,90 7% 1,60 1,66 1,72 1,80 1,89 1,99 2,12 2,27 2,46 8% 1,43 1,48 1,53 1,60 1,67 1,75 1,85 1,97 2,11 9% 1,28 1,32 1,37 1,42 1,48 1,54 1,62 1,71 1,82 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 3,82 3,63 3,46 3,30 3,15 3,01 2,87 2,75 2,64 4% 3,40 3,20 3,01 2,83 2,67 2,53 2,39 2,27 2,15 Premia za ryzyko 5% 3,05 2,83 2,64 2,46 2,30 2,15 2,01 1,89 1,77 6% 2,75 2,53 2,33 2,15 1,99 1,84 1,71 1,59 1,48 7% 2,49 2,27 2,07 1,89 1,73 1,59 1,46 1,34 1,24 8% 2,27 2,04 1,84 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,04 9% 2,07 1,84 1,65 1,48 1,33 1,19 1,07 0,97 0,87 Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych producentów materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach. Dla każdego roku ustaliliśmy wagę 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Nowej Gali ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 139,6 mln PLN, co odpowiada 2,51 PLN na jedną akcję. Zmiana wyceny w stosunku do poprzedniej rekomendacji jest spowodowana istotnymi zmianami cen akcji i prognoz wyników porównywanych podmiotów. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 2,20 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Ceramika Nowa Gala jest notowana z 23,5% dyskontem w roku Dla lat wg naszych założeń, spółka będzie notowana z 1,5% i 3,1% premią. Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2009 spółka będzie handlowana z 3,2% dyskontem a w 2010 roku z 2,4% premią. Natomiast dla EV/EBITDA w 2010 roku dyskonto wynosi 21,4%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Cersanit 23,3 9,3 7,0 6,6 5,6 4,7 10,8 8,7 6,7 Decora 21,7 6,0 5,3 5,5 5,6 5,1 7,9 8,3 7,4 Śnieżka 9,1 7,9 7,3 5,6 5,3 4,9 6,9 6,6 6,0 Panariagroup 88,1 8,4 5,9 5,4 4,6 4,0 19,9 12,6 9,5 Granitifiandre 9,3 7,2 5,9 4,4 3,4 3,0 10,6 6,9 5,5 Geberit 10,9 10,7 9,8 6,7 6,3 5,6 8,2 7,7 6,8 Masco Corp - 26,6 11,7 12,3 7,8 6,3 29,8 11,9 9,0 Uralita 12,0 11,4 9,7 5,9 4,9 4,6 8,0 6,7 6,2 Mediana 12,0 8,8 7,2 5,8 5,5 4,8 9,4 8,0 6,7 Ceramika Nowa Gala 9,2 8,9 7,4 4,7 4,3 3,9 9,1 8,2 6,8 Premia/dyskonto do Ceramiki Nowej Gali -23,5% 1,5% 3,1% -18,3% -21,4% -18,8% -3,2% 2,4% 1,4% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 2,87 2,17 2,13 2,97 3,02 2,86 2,31 2,13 2,16 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 2,39 2,95 2,20 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 2,51, wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT Nowa Gala Uralita Masco Corp Geberit Granitifiandre Panariagroup Śnieżka Decora Cersanit 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 4Q'07 4Q'08 zmiana r/r 2007* 2008* zmiana r/r 4Q'08P** odchylenie 2008P** odchylenie Przychody 38,9 39,8 2,2% 141,0 192,0 36,1% 43,4-8,3% 195,6-1,8% Zysk brutto ze sprzedaży 14,3 14,3 0,4% 47,5 63,2 33,0% 14,9-3,8% 64,0-1,2% EBITDA 10,7 9,0-15,9% 34,4 47,1 36,9% 12,2-26,4% 50,4-6,6% EBIT 6,5 3,9-39,8% 20,8 28,0 34,8% 7,2-46,0% 31,0-9,5% Zysk (strata) brutto 3,9 4,2 7,7% 16,4 24,4 48,6% 5,8-27,3% 25,6-4,8% Zysk (strata) netto 3,4 3,9 14,0% 14,6 21,0 44,3% 4,8-18,3% 21,5-2,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 36,7% 36,0% 33,7% 32,9% 34,3% 32,7% Marża EBITDA 27,4% 22,6% 24,4% 24,5% 28,1% 25,8% Marża EBIT 10,0% 10,6% 11,7% 12,7% 13,3% 13,1% Marża zysku netto 8,8% 9,8% 10,3% 11,0% 11,0% 11,0%, Raporty okresowe spółki, *dane na podstawie skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok, **prognoza BDM z Spółka opublikowała już skonsolidowany raport roczny za 2008 rok ( ). Dane finansowe w nim zaprezentowane nieznacznie odbiegają od wyników przedstawionych wcześniej w sprawozdaniu kwartalnym. W skali 2008 roku w raporcie rocznym wykazano o 201 tys PLN wyższy koszt własny sprzedaży oraz o 556 tys PLN mniejsze koszty administracji i sprzedaży. Per saldo wynik EBIT i zysku netto są o 355 tys wyższe niż w sprawozdaniu kwartalnym. Poniżej prezentowane dane za 4Q 08 odnoszą się do raportu kwartalnego, natomiast informacje o wynikach w skali roku do raportu rocznego. Wyniki Nowej Gali w 4Q 08 były dość rozczarowujące (gorsze od naszych prognoz jak i od konsensusu rynkowego). Przychody ze sprzedaży wyniosły 39,8 mln PLN (+2,2% r/r), czyli o 8,3% niżej od naszych założeń. Sprzedaż krajowa osiągnęła poziom 32,7 mln PLN (+12,4% r/r). Natomiast eksport spadł o 28,1%, na czym szczególnie zaważyło załamanie rynków za naszą wschodnią granicą. W skali roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 192,0 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 36,1% r/r. Należy jednak pamiętać, że wyniki Ceramiki Gres konsolidowane są dopiero od września 2008 roku. Gdyby pod uwagę brać wyniki pro-forma spółek, łączne przychody ze sprzedaży fakturowanej (nie uwzględniają korekty z tytułu premii za obrót) wzrosły w 2008 roku o niecały 1%. Biorąc pod uwagę dane pro-forma sprzedaż krajowa w ubiegłym roku wzrosła o około 5% r/r a eksport spadł o około 14% r/r (przez okres 1-3Q 08 negatywny wpływ umocnienia PLN a następnie w 4Q 08 załamanie popytu na rynkach wschodnich). Wybrane skonsolidowane dane finansowe Nowej Gali [tys PLN] % 37% 34% 31% 28% 25% 22% IQ'05 IIQ'05IIIQ'05IVQ'05IQ'06 IIQ'06IIIQ'06IVQ'06IQ'07 IIQ'07IIIQ'07IVQ'07IQ'08 IIQ'08IIIQ'08IVQ'08 Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży, Raporty okresowe spółki Rentowność brutto ze sprzedaży osiągnęła w 4Q 08 poziom 36,1% i był niższa niż rok wcześniej o 0,7 pp (w 4Q 08 zaksięgowano jednak ujemną pozycję na kosztach nieprzypisanych, co powiększyło zysk brutto ze sprzedaży o 1,4 mln PLN, bez tej pozycji marża wyniosłaby wtedy 32,6%). Osłabienie PLN miało pozytywny wpływ na rentowność brutto ze sprzedaży eksportowej, która wzrosła do 36,1% (w 4Q 07 było to 24,4%, jest to najwyższy poziom od 3Q 06). Rentowność brutto ze sprzedaży krajowej wzrosła w 4Q 08 do 36,6% z 35,4% rok wcześniej. W skali całego roku rentowność brutto ze sprzedaży spadła z 33,7% do 32,9% (wpływ na to miały m.in. koszty związane z remontami i rozbudową mocy produkcyjnych w połowie ubiegłego roku). Strona 6

7 Geograficzna struktura przychodów ze sprzedaży [tys PLN] Geograficzna struktura zysku brutto ze sprzedaży [tys PLN] IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ' IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 Kraj Eksport Kraj Eksport Wy nik nieprzy pisany, Raporty okresowe spółki, dane skonsolidowane Zysk operacyjny w 4Q 08 był o 46,0% gorszy od naszych szacunków (40,2% poniżej konsensusu rynkowego) i wyniósł 3,9 mln PLN (-39,8% r/r). Rentowność operacyjna spadła z 16,6% do 9,8%. Wpływ na taki obraz tej pozycji miało kilka czynników. W 4Q 08 na poziomie kosztów administracyjnych i sprzedaży naniesiono roczną korektę konsolidacyjną w wysokości około 0,5 mln PLN, która powiększyła tą pozycję. Dodatkowo, w związku z trudną sytuacją ukraińskich odbiorców, spółka zawiązała odpis aktualizujący należności w wysokości 0,9 mln PLN. W skali całego roku EBIT ukształtował się na poziomie 28,0 mln PLN. Rentowność operacyjna spadła z 14,7% do 14,6%. Na poziomie salda z działalności finansowej spółka zanotowała w 4Q 08 nadwyżkę w wysokości 0,3 mln PLN, co jest efektem dodatnich różnic kursowych z pozycji bilansowych, które per saldo przewyższyły odsetki. W całym 2008 roku ujemne saldo na tej pozycji wyniosło -3,6 mln PLN (dodatnie saldo różnic kursowych wyniosło 2,2 mln PLN). Spółka nie stosuje zabezpieczających instrumentów pochodnych ze względu na naturalny hedging. Na koniec 2008 roku posiadała kredyt na 2,1 mln EUR. Eksport jest dość mały (20,1% w 2008 roku) a część surowców zakupywana jest za granicą. Wynik netto w 4Q 08 ukształtował się na poziomie 3,9 mln PLN (+14,0% r/r, 18,3% poniżej naszych prognoz). Wzrost r/r do zasługa wspomnianego dodatniego salda z działalności finansowej oraz zaksięgowania niższego podatku (efekt rozwiązania rezerwy powstałej przy przejęciu Ceramiki Gres, oraz osiągnięcia większości zysku w SSE). W całym 2008 zysk netto wyniósł 21,0 mln PLN (pro forma w 2007 było to także około 21 mln PLN). Struktura skonsolidowanych kosztów rodzajowych % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% amortyzacja w ynagrodzenia z narzutami surow ce i materiały gaz i energia elektryczna usługi obce podatki i opłaty pozostałe koszty reprezentacji i reklamy, Raporty okresowe spółki Struktura wartościowa skonsolidowanej sprzedaży [tys PLN] Struktura ilościowa skonsolidowanej sprzedaży [tys mkw, PLN/mkw] Płytki nieszkliw ione Płytki szkliw ione Terakota Dekoracje Pozostała sprzedaż Płytki nieszkliw ione Płytki szkliw ione Terakota Średnia w ażona cena, Raporty okresowe spółki Strona 7

8 KOREKTA PROGNOZ Z wypowiedzi zarządu po wynikach spółki wynika, że spółka liczy się z możliwością spadku sprzedaży w 2009 roku. Plany CNG zakładają utrzymanie sprzedaży krajowej na ubiegłorocznym poziomie ale należy spodziewać się niższych wpływów eksportowych, zwłaszcza na Wschodzie (Ukraina, Rosja, kraje bałtyckie; oprócz spadku popytu, rynki te charakteryzują się problemami z płynnością odbiorców; zwracamy uwagę, że ten drugi czynnik może przełożyć się na konieczność zawiązania większych rezerw w najbliższych kwartałach). By zrekompensować spadek sprzedaży w tym kierunku spółka planuje walczyć o inne rynki, gdzie sprzyja jej słaby kurs PLN. Jak na razie pozytywnie na poziom sprzedaży krajowej wpływają duże projekty komercyjne. Pod dużym znakiem zapytania stoi jednak naszym zdaniem utrzymanie popytu tego segmentu w 2H 09 i 2010 roku, ze względu na zauważalne wstrzymanie nowych inwestycji w budownictwie kubaturowym, czego skutki z opóźnieniem przełożą się na popyt na wykończeniowe materiały budowlane. Rozpoczęte inwestycje są jeszcze siłą rozpędu kończone a indywidualny popyt w Polsce nie wyhamował jeszcze zbyt gwałtownie (wydaje się, że jest jednak tylko kwestią czasu w sytuacji wzrostu bezrobocia). Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce r/r Rynek mieszkaniowy w Polsce [tys szt] 50 60,0% 45 50,0% ,0% 30 30,0% ,0% 15 10,0% 10 0,0% ,0% -20,0% sty-02 maj-02 wrz-02 sty-03 maj-03 wrz-03 sty-04 maj-04 wrz-04 sty-05 maj-05 wrz-05 sty-06 maj-06 wrz-06 sty-07 maj-07 wrz-07 sty-08 maj-08 wrz-08 sty ,0% wydane pozwolenia na budowę mieszkań mieszkania oddane do użytkowania mieszkania w budowie, GUS, GUS W celu zredukowania kosztów spółka podejmuje szereg działań optymalizacyjnych. O 10% redukowane jest zatrudnienie (ustąpiła także presja płacowa ze strony pracowników). Poprawiana ma być wydajność. W tym celu CNG w 1Q 09 inwestuje w automatyzację pakowania na linii polerowania w Nowej Gali oraz nowoczesną linię szkliwienia w Ceramice Gres (łącznie 6 mln PLN). Całościowy CAPEX w tym roku szacujemy na 8,9 mln PLN. Prowadzone są także działania zmierzające do ograniczenia kosztów surowców (renegocjacja cen i poszukiwanie tańszych dostawców), uproszczenia struktury organizacyjnej czy zaostrzenia kontroli wydatków. Na plus spółce należy zaliczyć rosnący cash flow z działalności operacyjnej (+21,7 mln PLN w 2007 roku, +26,9 mln PLN w 2008 roku, dodatkowo w 2008 znacznie zwiększono stan zapasów magazynowych w przejętej Ceramice Gres). Niekorzystny wpływ na rentowność mają natomiast podwyżki na przełomie 2008/09 cen gazu i energii (o około 20%). Nie ma także raczej miejsca na podwyżki cen na rynku krajowym (natomiast dzięki osłabieniu PLN spółka ma możliwość dokonania redukcji cen na rynkach eksportowych bez większego uszczerbku dla marż). Słabsze od oczekiwań wyniki za 4Q 08 oraz ogólnie za 2008 roku, zdecydowane pogorszenie obecnej oraz prognozowanej sytuacji makroekonomicznej w regionie CEE przekładają się na weryfikację w dół naszych poprzednich prognoz. Nienajgorzej wygląda na razie sytuacja makroekonomiczna w Polsce, źle jest natomiast za naszą wschodnią granicą. Produkcja budowlanomontażowa w Polsce wzrosła w styczniu o 7,4% r/r (przez większość miesięcy 2008 roku wzrost utrzymywał się na poziomie dwucyfrowym, a całkowity wzrost w 2008 roku wyniósł 12,9%, styczniowa prognoza IBnGR mówi o dynamice w 2009 roku na poziomie 4,2%). Natomiast w Rosji spadek wskaźnika w styczniu wyniósł 16,8% r/r (w całym 2008 roku zanotowano wzrost o 12,8% r/r,). Na Ukrainie po dwóch miesiącach produkcja budowlana skurczyła się o 57% r/r (w całym 2008 spadek wyniósł 16% r/r). W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w Polsce spadł do najniższych poziomów od przełomu 2002/03 roku. Oceny klimatu koniunktury w budownictwie są w lutym negatywne, gorsze niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Spowodowane jest to pogorszeniem ocen dotyczących bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. Zwraca uwagę wzrost znaczenia, jako bariery w prowadzeniu działalności, braku popytu oraz utrudnionego dostępu do finansowania kredytowego. Spodziewamy się, że spadku wartości sprzedaży w 2009 roku i 2010 roku oraz spadku rentowności operacyjnej w 2009 roku (wzrost cen energii i gazu w końcówce 2008 roku bez możliwości podniesienia cen produktów; wraz z przedłużaniem się okresu dekoniunktury może nasilić się naszym zdaniem presja na pewne obniżki cen; pozytywny wpływ osłabienia PLN jest naszym zdaniem stosukowo nieduży: eksport stanowi niewielką część sprzedaży a część surowców zakupywana jest za granicą; z drugiej strony CNG działając w dużej mierze w segmencie premium, konkuruje z płytkami importowanymi, których ceny w związku ze słabszym PLN są mniej atrakcyjne). Prognozujemy osiągnięcie w 2009 roku przychodów na poziomie 178,8 mln PLN (-6,9% r/r, zakładamy spadek wolumenu o 7% przy utrzymaniu średnich cen na poziomie z 2008 roku), zysku operacyjnego w wysokości 20,8 mln PLN (-25,7% r/r) oraz zysku netto w kwocie 13,3 mln PLN (-37,0% r/r). Tym samym zredukowaliśmy nasze poprzednie prognozy o odpowiednio: 5%, 26% oraz 39% (szacunki dotyczące 2010 roku obniżyliśmy o odpowiednio 8%, 27% i 29%). Strona 8

9 Spółka kończy właśnie pierwszy buy-back w ramach, którego planowano nabyć 1,5 mln akcji (dotychczas zakupiono 1,487 mln akcji za 5,1 mln PLN) w celu umorzenia. Równocześnie prowadzony jest drugi skup akcji w którym CNG może nabyć 9,9 mln akcji (dotychczas zakupiono 1,244 mln akcji za 3,8 mln PLN). Akcje z drugiego buy-backu mogą być wykorzystane na dowolny cel, w tym także do odsprzedaży w przyszłości przez spółkę w celu sfinansowania rozwoju firmy. Na koniec 2008 roku dług netto wzrósł do 80,1 mln PLN z 68,8 mln PLN na koniec 2007 roku. Prognozowany wskaźniki dług netto/ebitda 09 kształtuje się na bezpiecznym poziomie 1,7x (przy założeniu wypłaty 40% skonsolidowanego zysku netto jako dywidendy, alternatywnie można zakładać przeznaczenie równowartości tej kwoty na skup akcji). Dla porównania dla Cersanitu prognozujemy, że wyniesie on na koniec 2009 roku 2,9x. Skorygowane prognozy wyników na 2009 i 2010 rok [mln PLN] 2009 poprzednio 2009 aktualnie zmiana 2010 poprzednio 2010 aktualnie Przychody 187,9 178,8-4,8% 188,0 173,8-7,5% zmiana Zysk brutto ze sprzedaży 60,7 54,4-10,4% 60,8 53,2-12,5% EBITDA 47,4 40,3-15,0% 46,1 39,0-15,3% EBIT 28,3 20,8-26,5% 28,0 20,5-26,6% Zysk (strata) netto 18,8 13,3-29,4% 19,1 13,7-28,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 32,3% 30,4% 32,4% 30,6% Marża EBITDA 25,2% 22,5% 24,5% 22,5% Marża EBIT 15,1% 11,6% 14,9% 11,8% Marża zysku netto 10,0% 7,4% 10,2% 7,9% Prognozowane skonsolidowane wyniki Ceramiki Nowej Gali [mln PLN] 50,0 50,0% 40,0 40,0% 30,0 30,0% 20,0 20,0% 10,0 10,0% 0,0-10, ,0% -10,0% EBITDA EBIT zysk netto przychody zmiana r/r, Raporty okresowe spółki Prognozowane wskaźniki dług netto/ebitda, EPS, DPS, DYield 2,4 24,0% 2,0 20,0% 1,6 16,0% 1,2 12,0% 0,8 8,0% 0,4 4,0% 0,0-0, ,0% -4,0% dług netto/ebitda EPS DPS DYield Strona 9

10 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 192,3 191,6 181,0 170,9 164,8 162,7 163,0 163,7 164,1 164,5 164,7 164,8 Wartości niematerialne i prawne 30,3 28,4 26,7 25,0 23,3 21,7 20,1 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Rzeczowe aktywa trwałe 152,7 152,7 143,9 135,5 131,0 130,6 132,4 133,9 134,3 134,7 134,9 134,9 Aktywa obrotowe 108,0 133,2 138,0 143,9 148,6 152,9 160,7 166,5 169,6 172,6 175,3 183,4 Zapasy 56,4 74,9 74,5 72,4 76,3 82,6 87,2 90,5 92,7 94,2 95,3 96,2 Należności krótkoterminowe 43,9 50,0 52,2 50,7 53,4 57,8 61,0 63,3 64,9 65,9 66,7 67,4 Inwestycje krótkoterminowe 7,0 7,6 10,6 20,0 18,1 11,7 11,8 12,0 11,3 11,7 12,5 19,1 Aktywa razem 300,3 324,8 319,0 314,8 313,5 315,6 323,7 330,2 333,8 337,1 340,0 348,2 Kapitał (fundusz) własny 192,0 199,0 203,3 211,7 221,4 232,6 244,4 256,9 269,8 282,7 295,8 303,7 Kapitał (fundusz) podstawowy 57,0 57,0 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 Kapitał (fundusz) zapasowy 120,4 129,2 138,3 146,2 153,0 161,3 171,1 181,8 193,5 205,7 218,3 226,0 Zysk (strata) netto 14,6 21,0 13,3 13,7 16,5 19,6 21,5 23,3 24,5 25,2 25,6 25,9 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108,3 125,8 115,7 103,1 92,1 83,0 79,3 73,3 64,0 54,4 44,3 44,5 Rezerwy na zobowiązania 15,2 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 Zobowiązania długoterminowe 39,6 53,5 53,5 53,5 53,5 42,5 37,5 30,5 20,5 10,5 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 53,4 56,5 46,4 33,7 22,7 24,6 26,0 26,9 27,6 28,0 28,4 28,7 Pasywa razem 300,3 324,8 319,0 314,8 313,5 315,6 323,7 330,2 333,8 337,1 340,0 348,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody netto ze sprzedaży 141,0 192,0 178,8 173,8 183,2 198,2 209,2 217,2 222,4 226,1 228,8 231,0 Koszty produktów, tow. i materiałów 93,5 128,8 124,4 120,6 125,9 135,2 142,4 147,3 150,5 153,4 155,7 157,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 47,5 63,2 54,4 53,2 57,4 63,0 66,8 69,9 71,9 72,7 73,1 73,3 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 25,2 34,0 32,2 31,3 33,0 35,7 37,7 39,1 40,0 40,7 41,2 41,6 Zysk (strata) na sprzedaży 22,3 29,2 22,3 21,9 24,4 27,3 29,2 30,8 31,8 32,0 31,9 31,8 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -1,5-1,2-1,4-1,4-1,3-1,3-1,3-1,2-1,2-1,2-1,3-1,3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20,8 28,0 20,8 20,5 23,1 26,0 27,9 29,6 30,6 30,7 30,6 30,5 Saldo pozostałej działalności finansowej -4,3-3,6-5,0-4,3-3,4-2,8-2,3-1,9-1,4-0,8-0,1 0,3 Zysk (strata) brutto 16,4 24,4 15,8 16,3 19,7 23,3 25,6 27,7 29,2 30,0 30,5 30,8 Zysk (strata) netto 14,6 21,0 13,3 13,7 16,5 19,6 21,5 23,3 24,5 25,2 25,6 25,9 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 21,7 26,9 35,7 39,1 31,8 30,5 34,5 37,2 39,0 40,0 40,6 41,2 Przepływy z działalności inwestycyjnej -59,1-17,5-8,8-8,1-11,0-14,7-17,3-17,2-16,5-16,5-16,4-16,6 Przepływy z działalności finansowej 38,0-8,9-23,9-21,6-22,6-22,1-17,2-19,8-23,2-23,2-23,4-17,9 Przepływy pieniężne netto 0,7 0,5 3,0 9,4-1,9-6,4 0,1 0,2-0,6 0,4 0,8 6,6 Środki pieniężne na początek okresu 6,3 7,0 7,6 10,6 20,0 18,1 11,7 11,8 12,0 11,3 11,7 12,5 Środki pieniężne na koniec okresu 7,0 7,6 10,6 20,0 18,1 11,7 11,8 12,0 11,3 11,7 12,5 19,1 Strona 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 36,1% -6,9% -2,8% 5,4% 8,2% 5,6% 3,8% 2,4% 1,7% 1,2% 1,0% EBITDA zmiana r/r 36,9% -14,4% -3,2% 4,0% 6,4% 4,8% 2,6% 1,0% 0,5% 0,0% -0,1% EBIT zmiana r/r 34,8% -25,7% -1,3% 12,4% 12,8% 7,2% 6,1% 3,3% 0,4% -0,3% -0,5% Zysk netto zmiana r/r 44,3% -37,0% 3,0% 21,1% 18,3% 10,0% 8,3% 5,4% 2,6% 1,8% 1,0% Marża brutto na sprzedaży 32,9% 30,4% 30,6% 31,3% 31,8% 31,9% 32,2% 32,3% 32,1% 31,9% 31,7% Marża EBITDA 24,5% 22,5% 22,5% 22,1% 21,8% 21,6% 21,4% 21,1% 20,8% 20,6% 20,4% Marża EBIT 14,6% 11,6% 11,8% 12,6% 13,1% 13,3% 13,6% 13,8% 13,6% 13,4% 13,2% Marża brutto 12,7% 8,8% 9,4% 10,7% 11,7% 12,2% 12,8% 13,1% 13,3% 13,3% 13,3% Marża netto 11,0% 7,4% 7,9% 9,0% 9,9% 10,3% 10,7% 11,0% 11,1% 11,2% 11,2% COGS / przychody 67,1% 69,6% 69,4% 68,7% 68,2% 68,1% 67,8% 67,7% 67,9% 68,1% 68,3% SG&A / przychody 17,7% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% SG&A / COGS 26,4% 25,9% 25,9% 26,2% 26,4% 26,4% 26,5% 26,6% 26,5% 26,4% 26,4% ROE 10,6% 6,5% 6,5% 7,5% 8,4% 8,8% 9,1% 9,1% 8,9% 8,7% 8,5% ROA 5,4% 4,9% 6,5% 4,2% 4,3% 5,3% 6,2% 6,6% 7,1% 7,4% 7,5% ROE - WACC 0,5% -3,7% -3,9% -3,1% -2,3% -2,0% -1,9% -2,0% -2,3% -2,7% -2,9% Stopa zadłużenia 38,7% 36,3% 32,8% 29,4% 26,3% 24,5% 22,2% 19,2% 16,1% 13,0% 12,8% Dług 87,7 77,7 65,7 53,5 42,5 37,5 30,5 20,5 10,5 0,0 0,0 D / (D+E) 27,0% 24,3% 20,9% 17,1% 13,5% 11,6% 9,2% 6,1% 3,1% 0,0% 0,0% D / E 37,0% 32,2% 26,4% 20,6% 15,6% 13,1% 10,2% 6,5% 3,2% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -12,8% -24,2% -20,9% -14,8% -10,6% -8,3% -6,5% -4,6% -2,5% -0,4% 1,1% Dług / kapitał własny 44,1% 38,2% 31,0% 24,2% 18,3% 15,3% 11,9% 7,6% 3,7% 0,0% 0,0% Dług netto 80,1 67,1 45,7 35,4 30,8 25,7 18,5 9,2-1,2-12,5-19,1 Dług netto / kapitał własny 40,2% 33,0% 21,6% 16,0% 13,2% 10,5% 7,2% 3,4% -0,4% -4,2% -6,3% Dług netto / EBITDA 169,9% 166,4% 117,1% 87,2% 71,2% 56,8% 39,9% 19,5% -2,6% -26,5% -40,6% Dług netto / EBIT 285,8% 322,1% 222,4% 153,2% 118,1% 92,0% 62,5% 29,9% -3,9% -40,7% -62,7% EV 205,5 189,3 167,9 157,6 153,0 147,9 140,8 131,4 121,0 109,7 103,1 Dług / EV 42,7% 41,0% 39,1% 33,9% 27,8% 25,4% 21,7% 15,6% 8,7% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 9,2% 5,0% 4,8% 6,2% 7,6% 8,4% 8,1% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% CAPEX / Amortyzacja 92,5% 45,9% 45,2% 65,2% 87,7% 101,3% 104,4% 102,8% 102,3% 101,3% 100,3% Amortyzacja / Przychody 10,0% 10,9% 10,6% 9,5% 8,6% 8,3% 7,7% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% Zmiana KO / Przychody 10,1% 1,0% -1,7% 3,0% 4,5% 3,1% 2,2% 1,4% 1,0% 0,7% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 38,2% -13,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% 59,4% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S* 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 P/E* 6,0 9,2 8,9 7,4 6,2 5,7 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 P/BV* 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 P/CE* 3,1 3,7 3,8 3,6 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 EV/EBITDA* 4,4 4,7 4,3 3,9 3,5 3,3 3,0 2,8 2,6 2,3 2,2 EV/EBIT* 7,3 9,1 8,2 6,8 5,9 5,3 4,7 4,3 3,9 3,6 3,4 EV/S* 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 BVPS 3,49 3,66 3,81 3,98 4,19 4,40 4,62 4,86 5,09 5,32 5,47 EPS 0,37 0,24 0,25 0,30 0,35 0,39 0,42 0,44 0,45 0,46 0,47 CEPS 0,70 0,59 0,58 0,61 0,66 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,76 FCFPS 0,52 0,35 0,26 0,29 0,33 0,38 0,40 0,41 0,42 0,42 0,00 DPS 0,15 0,10 0,12 0,15 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,32 0,33 Payout ratio 40,0% 40,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0%, * Obliczenia przy cenie 2,20 PLN Strona 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow tel. (032) Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, budownictwo, sprzęt medyczny Łukasz Janus tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja KUPUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 3,22 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 2,20 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 09 Kupuj 1 11% Akumuluj 3 33% Trzymaj 2 22% Redukuj 2 22% Sprzedaj 1 11% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 18 marca 2009 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 24 marca 2009 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ Strona 12

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008 KUPUJ WYCENA 4,6 PLN 17 CZERWCA 2008 Ceramika Nowa Gala to producent wysokiej jakości gresowych płytek podłogowych, obecnie plasujący się na czwartym miejscu wśród polskich wytwórców płytek ceramicznych.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 I KWARTAŁ DANE RYNKOWE I KWARTAŁ 2013 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE H1 2018 80 70 60 50 40 Przychody ze sprzedaży w mln PLN 81,3 69,5 1H 2018 1H 2017 7,0 6,0 5,0

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2013 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 12 maja 2008 r. Maj 2008 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2008 Wyniki Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Ceramika Nowa Gala SA Wyniki finansowe IV kwartał 2015 roku Warszawa, marzec 2016 r. Dane rynkowe spółka liczba akcji kapitalizacja (kurs 1,29 zł za akcję) indeks rynek ticker zarząd spółki strona internetowa

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ)

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) SPRZEDAJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) 13 MARCA 2009 Wyniki za 4Q 08 potwierdziły nasze obawy dotyczące negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego i dużej ekspozycji na rynki wschodnie

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2018 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2014 r. DANE RYNKOWE 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY 54 54 50 50

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 39,8 PLN (w tym 1,70 PLN DIV/akcję) 26 MAJ 2011 Obniżamy prognozę wyników na 2011 rok (przede wszystkim niższa marża brutto ze sprzedaży) i korygujemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo