KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008"

Transkrypt

1 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów nawozowych, skłoniły nas do zrewidowania prognoz dotyczących przyszłych wyników spółki. Nowa ustalona przez nas cena docelowa to 122,4 PLN. W konsekwencji zdecydowaliśmy się wydać dla akcji ZAP rekomendacje KUPUJ. Wzrost wyceny spowodowany jest w głównej mierze zmianą założeń dotyczących rentowności oraz poziomu przychodów. Uważamy że rewizja w górę założeń dotyczących marży spółki na poziomie zysku brutto na sprzedaży jest uzasadniona biorąc pod uwagę tendencje panujące obecnie na rynkach produktów chemicznych oraz niższą od zakładanej pierwotnie podwyżkę cen gazu ziemnego. Wycena upubliczniona 11 stycznia 2008 zakładała wzrost cen gazu o 30%, natomiast efektywny wzrost kosztów tego surowca to 11,8%. Zakładom Azotowym Puławy sprzyja przede wszystkim koniunktura w rolnictwie. Dążenie do intensyfikacji produkcji żywności, koncentracja ziemi, ograniczanie ilości nieużytków oraz sprawne wykorzystywanie dotacji unijnych przez polskie gospodarstwa stymulują popyt na nawozy a wysokie przychody rolników umożliwiają przerzucanie na nich rosnących cen surowców. Również poza granicami kraju popyt na produkty nawozowe jest bardzo silny. Niskie zapasy zbóż oraz nawozów azotowych w USA przy rosnącym zapotrzebowaniu wynikającym ze zwiększonej produkcji biopaliw a także cła eksportowe nałożone na producentów nawozów zlokalizowanych w Rosji i Chinach, będących największym eksporterem mocznika na świecie, spowodowały bardzo wyraźny wzrost poziomu cen nawozów na światowych rynkach. Kolejnym czynnikiem pozytywnie rzutującym na przyszłość spółki jest zamknięcie się rynku amerykańskiego na saletrę amonową importowaną z Ukrainy. spółce pomaga także dobra koniunktura w polskiej gospodarce stymulująca popyt w segmencie nienaowzowym. Rosnąca sprzedaż przedsiębiorstw działających w branży AGD oraz meblarskiej pozwalają mieć nadzieje na utrzymanie się tendencji wzrostowej przychodów spółki osiąganych na segmencie produkcji melaminy. Na początku maja bieżącego roku Puławy podpisały list intencyjny o strategicznym partnerstwie z Zakładami Chemicznymi Police. W naszej ocenie, nie należy się w najbliższym czasie spodziewać występowania pozytywnych efektów synergii wynikających z tego partnerstwa - zespoły robocze powołane do zbadania możliwości współpracy nie zakończyły jeszcze prac, a w sprawie stopnia integracji spółek decydujący głos, niezależnie od ww. postanowień, należeć będzie do Skarbu Państwa. Wyceny spółki dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz na podstawie analizy porównawczej do krajowych i zagranicznych podmiotów z branży chemicznej. Wycena DCF dała wartość spółki na poziomie 125,6 PLN na jedną akcję natomiast na podstawie wyceny porównawczej jedną akcję wyceniliśmy na 119,3 PLN. Ostateczna wycena jest średnią arytmetyczną z tych dwóch wartości i wynosi 122,4 PLN. 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 ZAP WIG znormalizowany Cena rynkowa [PLN] 107,1 Kapitalizacja [mln PLN] 2 047,2 Ilość akcji [tys. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 145,9 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 84,1 Stopa zwrotu za 3 mc -7,5% Stopa zwrotu za 6 mc -1,1% Stopa zwrotu za 12 mc -13,5% Wycena DCF [PLN] 125,6 Wycena porównawcza [PLN] 119,3 Struktura akcjonariatu: Skarb Państwa 50,7% Kompania Węglowa 9,9% ING OFE 5,0% Pozostali 34,4,% 05/06 06/07 07/08P 08/09P 09/10P 10/11P 11/12P Przychody [mln. PLN] 2 030, , , , , , ,3 EBITDA [mln. PLN] 274,4 252,3 505,0 379,4 421,1 438,8 442,2 EBIT [mln. PLN] 157,0 151,4 424,9 291,0 304,4 304,9 310,4 Zysk netto [mln. PLN] 131,4 130,0 360,1 224,4 235,0 234,4 238,0 P/BV* 1,7 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 P/E* 15,6 15,7 5,7 9,1 8,7 8,7 8,6 EV/EBITDA* 7,4 7,2 3,2 4,3 3,5 3,1 2,8 EV/EBIT* 12,9 12,0 3,8 5,6 4,9 4,5 4,0 *Przy założeniu ceny na poziomie 107,1 PLN. Analityk: Andrzej Kubacki Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice tel. (0-32) Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport.informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA Na podstawie sporządzonych prognoz wyceniliśmy wartość jednej akcji ZAP na 122,4 PLN. Wycena została oparta na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz analizie porównawczej ZAP do innych spółek notowanych na GPW oraz na giełdach zagranicznych. W zależności od użytej metody otrzymaliśmy różne wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość spółki na poziomie 2 280,1 mln PLN tzn. 119,3 PLN na akcje, z kolei na podstawie modelu DCF sporządzonego na lata 2007/ /2017 uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 2 400,1 mln PLN tzn. 125,6 PLN na akcje. Końcowa wycena jest średnią arytmetyczną tych dwóch wartości. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 125,6 Wycena porównawcza 50% 119,3 Wycena 1 akcji ZAP [PLN] 122,4 MODEL DCF Zmiany dotyczące głównych założeń: Zrewidowaliśmy w górę założenia dotyczące dynamiki cen produktów nawozowych i nienawozowych, w rezultacie czego CAGR przychodów w pierwszych czterech latach okresu szczegółowej prognozy wzrósł do poziomu 9,0%. W pozostałych 6 latach zakładamy dynamikę przychodów na średniorocznym poziomie 2,5% w rezultacie czego osiągnęliśmy średnioroczny CAGR przychodów w całym okresie szczegółowej prognozy na poziomie 5,1%. Zmianę założenia motywujemy tendencjami kształtowania się cen produktów nawozowych, kaprolaktamu i melaminy oraz aktualnymi prognozami dotyczącymi kształtowania się popytu na te produkty w przyszłych okresach. Zakładamy spadek cen produktów nawozowych o 2,2% w roku obrotowym 2008/2009 oraz ich późniejszy umiarkowany wzrost. Zrewidowaliśmy założenie dotyczące cen gazu w bieżącym roku. Zakładamy efektywny wzrost ceny zakupu gazu wraz z przesyłem, wywołany decyzją URE, na poziomie 11,8%. Przyjęliśmy że w późniejszych latach wzrost kosztów czynników produkcji nie zostanie w pełni zrekompensowany wzrostem cen produktów co doprowadzi do spadku marży. Otrzymana na podstawie założeń dotyczących cen produktów oraz kosztów prowadzonej działalności, marża brutto na sprzedaży na lata 2008/ /2017 kształtuje się na poziomie średnio 20,5%. Założenie oparliśmy o wyniki za I kwartał roku 2008 i przewidywania dotyczące sytuacji na rynkach produktów chemicznych oraz czynników produkcji a także szacowany wzrost cen gazu. Zakładamy, że przyszła dynamika cen produktów nie zrekompensuje w pełni wzrostu kosztów, co doprowadzi do spadku marży oraz jej późniejszej stabilizacji na poziomie 19,8%. Zrewidowaliśmy założenie dotyczące poziomu stopy wolnej od ryzyka. Stopa przyjęta w wycenie to 6,15%. Zmianę motywujemy wzrostem rentowności benchmarkowych obligacji dziesięcioletnich. Zrewidowaliśmy założenia dotyczące nakładów na CAPEX ponoszonych w poszczególnych latach. Szacujemy średnioroczny CAPEX w okresie szczegółowej prognozy na poziomie 135 mln PLN. W okresie rezydualnym przyjęliśmy nakłady na środki trwałe podlegające amortyzacji (CAPEX) na poziomie równym wartości amortyzacji. Założenie oparliśmy o informacje o planowanych wydatkach oraz szacunki własne dotyczące inwestycji koniecznych do utrzymania marży brutto na sprzedaży na zakładanym poziomie. Pozostałe główne założenia: Z uwagi na nadspodziewanie dobrą sytuację na rynku nawozów, która w dłuższym terminie wydaje się nie do utrzymania, zdecydowaliśmy się na przyjęcie współczynnika Beta na poziomie 1,1. Założyliśmy stały poziom generowanych w ciągu roku wolnych środków pieniężnych (FCFF) w okresie rezydualnym. W wycenie nie uwzględniliśmy ewentualnych przyszłych akwizycji z powodu braku danych cechujących się wystarczającym stopniem szczegółowości. Wycenę sporządziliśmy zakładając że kurs EUR będzie kształtował się na poziomie 3,3 PLN w długim terminie. Założyliśmy, że po zakończeniu prowadzonych inwestycji spółka będzie przeznaczała 70% zysku na dywidendę. Strona 2

3 WYCENA METODĄ DCF Model DCF [mln PLN] Model DCF 07/08P 08/09P 09/10P 10/11P 11/12P 12/13P 13/14P 14/15P 15/16P 16/17P Przychody ze sprzedaży 2745,3 2775,1 2924,2 3109,2 3200,3 3306,8 3393,1 3466,8 3538,5 3611,0 EBIT 424,9 291,0 304,4 304,9 310,4 321,8 330,3 337,4 344,2 351,1 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT 80,7 55,3 57,8 57,9 59,0 61,1 62,7 64,1 65,4 66,7 NOPLAT 344,1 235,7 246,6 246,9 251,5 260,6 267,5 273,3 278,8 284,4 Amortyzacja 80,1 88,4 116,7 134,0 131,8 129,7 127,7 125,7 123,9 122,0 CAPEX -140,6-271,5-177,0-94,9-99,6-104,5-109,7-115,1-118,9-122,4 Inwestycje w kapitał obrotowy -120,6-5,3-26,8-33,2-16,4-19,1-15,5-13,2-12,9-13,0 FCFF 163,1 47,2 159,5 252,8 267,3 266,7 270,0 270,6 270,9 271,0 PV DFCF 155,6 40,4 122,2 173,4 164,2 146,8 133,1 119,5 107,1 96,0 Suma PV DFCF 1258,3 TV 2329,7 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0,0% PV TV 825,2 Wartość firmy EV 2083,5 Dług netto -316,6 Wartość kapitału akcyjnego 2400,1 Ilość akcji [mln szt.] 19,1 Wartość kapitału na akcję [PLN] 125,6 Przychody zmiana r/r 24,5% 1,1% 5,4% 6,3% 2,9% 3,3% 2,6% 2,2% 2,1% 2,0% EBIT zmiana r/r 180,6% -31,5% 4,6% 0,1% 1,8% 3,6% 2,6% 2,1% 2,0% 2,0% NOPLAT zmiana r/r 180,6% -31,5% 4,6% 0,1% 1,8% 3,6% 2,6% 2,1% 2,0% 2,0% Marża EBIT 15,5% 10,5% 10,4% 9,8% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% Marża NOPLAT 12,5% 8,5% 8,4% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% CAPEX / Przychody 5,1% 9,8% 6,1% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% CAPEX / Amortyzacja 175,5% 307,1% 151,7% 70,8% 75,6% 80,6% 85,9% 91,6% 96,0% 100,3% FCF zmiana r/r n/a -71,0% 237,7% 58,5% 5,7% -0,2% 1,2% 0,2% 0,1% 0,0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 22,3% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% Kalkulacja WACC 07/08P 08/09P 09/10P 10/11P 11/12P 12/13P 13/14P 14/15P 15/16P 16/17P Stopa wolna od ryzyka 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% 6,15% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% Udział kapitału własnego 95,6% 97,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 4,4% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 11,4% 11,5% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym Beta -1,0% -0,8% -0,5% -0,3% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8% 1,0% 0,7 143,9 145,3 146,9 148,5 150,2 152,0 153,9 155,9 158,1 0,8 137,6 138,9 140,2 141,6 143,1 144,7 146,3 148,1 149,9 0,9 131,8 133,0 134,2 135,4 136,7 138,1 139,5 141,0 142,6 1,0 126,6 127,6 128,6 129,7 130,9 132,1 133,3 134,7 136,0 1,1 121,8 122,6 123,6 124,6 125,6 126,6 127,7 128,9 130,1 1,2 117,3 118,1 118,9 119,8 120,7 121,6 122,6 123,6 124,7 1,3 113,2 113,9 114,6 115,4 116,2 117,0 117,9 118,8 119,7 1,4 109,4 110,0 110,7 111,4 112,1 112,8 113,6 114,4 115,2 1,5 105,8 106,4 107,0 107,6 108,3 108,9 109,6 110,3 111,1 1,6 102,5 103,1 103,6 104,1 104,7 105,3 105,9 106,6 107,2 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym premia za ryzyko -1,0% -0,8% -0,5% -0,3% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8% 1,0% 0,0% 213,2 217,6 222,2 227,3 232,7 238,6 245,1 252,1 259,8 1,0% 185,0 187,9 191,1 194,5 198,1 202,0 206,2 210,6 215,5 2,0% 163,5 165,6 167,8 170,2 172,7 175,4 178,2 181,2 184,5 3,0% 146,6 148,1 149,7 151,5 153,3 155,2 157,2 159,3 161,6 4,0% 132,9 134,1 135,3 136,6 137,9 139,4 140,8 142,4 144,0 5,0% 121,8 122,6 123,6 124,6 125,6 126,6 127,7 128,9 130,1 6,0% 112,4 113,1 113,8 114,6 115,4 116,2 117,0 117,9 118,8 7,0% 104,5 105,0 105,6 106,2 106,8 107,4 108,1 108,8 109,5 8,0% 97,7 98,1 98,6 99,1 99,5 100,0 100,6 101,1 101,7 9,0% 91,8 92,2 92,5 92,9 93,3 93,7 94,1 94,5 95,0 premia za ryzyko Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,0% 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 1,0% 209,4 206,5 203,6 200,8 198,1 195,5 192,9 190,4 188,0 2,0% 190,4 185,7 181,1 176,8 172,7 168,8 165,1 161,5 158,1 3,0% 174,7 168,8 163,3 158,1 153,3 148,7 144,5 140,5 136,7 4,0% 161,5 154,8 148,7 143,1 137,9 133,2 128,7 124,6 120,7 5,0% 150,2 143,1 136,7 130,9 125,6 120,7 116,2 112,1 108,3 6,0% 140,5 133,2 126,6 120,7 115,4 110,5 106,1 102,1 98,3 7,0% 132,0 124,6 118,0 112,1 106,8 102,1 97,8 93,8 90,3 8,0% 124,6 117,1 110,5 104,7 99,5 94,9 90,8 87,0 83,6 9,0% 118,0 110,5 104,0 98,3 93,3 88,8 84,8 81,2 77,9 Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Do wyceny porównawczej wykorzystano sześć spółek z branży chemicznej, w tym cztery notowane na GPW, oraz dwie zagraniczne. Analizie poddaliśmy prognozowane wyniki spółek za okres Wycena bazuje na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBIT i EV/EBITDA. Do wyceny przyjęliśmy kursy zamknięcia z dnia Każdemu ze wskaźników przyznano wagę 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią wycen z tych trzech lat. Zmiany dotyczące głównych założeń: W wycenie uwzględniliśmy porównanie do ZA TARNÓW. ZA TARNÓW charakteryzują się zbliżonym do ZAP profilem działalności a dzięki IPO poznaliśmy rynkową wycenę tego podmiotu. Do wyceny przyjęliśmy prognozowane wyniki spółek za okres 3 lat. W wycenie upublicznionej dnia 11 stycznia 2008 porównywany okres obejmował wyłącznie lata 2008 i 2009 Zmianę porównywanego okresu uzasadniamy upływem czasu. Zmiana wyceny jest spowodowana zarówno istotnymi zmianami cen jak i prognoz przyszłych wyników porównywanych podmiotów. Wycena porównawcza P/E EV/EBIT EV/EBITDA CIECH 10,1 8,1 6,8 10,1 8,9 7,7 5,6 4,9 4,2 POLICE 5,1 6,4 6,9 3,4 3,5 3,7 2,7 2,7 2,8 SYNTHOS 7,6 6,4 5,4 6,0 5,0 3,7 3,4 2,9 2,1 ZA TARNÓW 8,3 8,4 9,1 3,9 5,4 7,1 2,0 2,7 3,6 BASF 10,8 11,1 10,9 6,5 6,6 6,2 4,7 4,8 4,6 YARA 10,0 13,0 12,6 7,6 8,5 8,0 7,6 8,5 8,0 Mediana 9,2 8,3 8,0 6,3 6,0 6,7 4,1 3,8 3,9 ZAP 5,7 9,1 8,7 3,9 5,4 4,7 3,2 4,1 3,4 Premia/dyskonto ZAP -37,9% 10,5% 8,6% -38,4% -10,2% -29,7% -20,2% 7,9% -12,3% Wycena według wskaźnika 139,9 99,2 98,5 138,6 118,5 138,7 115,4 105,3 119,3 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena według wskaźników 112,6 132,0 113,3 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena 1 akcji [PL} 119,3 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A Porównanie rentowności EBIT ZAP YARA BASF ZA TARNÓW SYNTHOS POLICE CIECH 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Na podstawie przeprowadzonej wyceny otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 2 280,1 mln PLN, co w przeliczeniu na jedną akcje daje 119,3 PLN. Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE W pierwszym kwartale roku 2008, będącym jednocześnie III kwartałem roku obrotowego 2007/2008 wyniki ZAP uległy bardzo wyraźnej poprawie zarówno w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i w ujęciu kwartał do kwartału. Na działalności operacyjnej wygenerowano ponad trzykrotnie więcej gotówki niż w analogicznym okresie poprzedniego roku a rentowność na wszystkich poziomach bardzo silnie wzrosła. Przychody wzrosły o 19,3% w ujęciu rok do roku, głównie za sprawą utrzymującego się, silnego trendu wzrostowego na rynku nawozów. Przy tym marża brutto na sprzedaży, wzrosła o 7,5 pkt. procentowych, co pociągnęło za sobą wzrost marży na wszystkich niższych poziomach. Głównie dzięki poprawie rentowności, bardzo wyraźnie wzrosła wartość przepływów pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej. Wartość przepływów pieniężnych netto wzrosła o 139 mln PLN, Cykl kapitału obrotowego netto wzrósł nieznacznie, głównie za sprawą spadku długości cyklu obrotu zobowiązań. Wyraźnej poprawie uległa rentowność aktywów oraz kapitału własnego, wzrosła również obrotowość majątku. W świetle panujących obecnie na światowych rynkach towarowych trendów cenowych, zrewidowana prognoza wyników opublikowana przez spółkę na rok 2007/2008 wydaje się być niezagrożona. Wyniki finansowe i prognozy zarządu - Zakłady Azotowe Puławy [w tys. PLN] IIIQ'06 IIIQ'07 Zmiana q/q 2005/ /2007 zmiana r/r 2007/2008P* wykonanie Przychody ,25% ,61% ,17% Zysk brutto ze sprzedaży ,90% ,23% ,99% EBITDA ,04% ,03% ,87% EBIT ,83% ,53% ,03% Zysk (strata) brutto ,68% ,27% ,81% Zysk (strata) netto ,38% ,05% ,27% Marża zysku brutto na sprzedaży 21,98% 29,48% 19,52% 17,39% 24,83% 21,98% Marża EBITDA 17,43% 23,24% 13,51% 11,44% 17,88% 17,43% Marża EBIT 13,32% 20,65% 7,73% 6,87% 14,65% 13,32% Marża zysku netto 11,39% 17,42% 6,21% 5,90% 12,51% 11,39% *prognozy własne *Rok obrotowy Zakładów Azotowych Puławy rozpoczyna się w lipcu. Źródło: Raporty okresowe spółki, Beskidzki Dom Maklerski S.A. Rentowność na poziomie EBIT w ciągu ostatnich 10 kwartałów 25% 20% 15% 10% 5% 0% IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 marża EBIT marża EBIT zannualizowana Źródło: Raporty okresowe spółki, Beskidzki Dom Maklerski S.A. Strona 6

7 PROGNOZY PRZYCHODÓW I MARŻ W roku obrotowym 2008/2009 zakładamy stabilizacje sytuacji na rynku nawozów (spadek cen w segmencie nawozowym średnio o 2,2%) oraz wzrost cen kaprolaktamu o 9,5%. W późniejszym okresie przyjęliśmy umiarkowany wzrost cen produktów nawozowych oraz stałe ceny melaminy i kaprolaktamu. Zakładamy że dynamika cen w segmencie nawozowym ukształtuje się w latach 2008/ /2010 na średniorocznym poziomie 3,7%. Przyjęliśmy że rosnące koszty produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem skokowego wzrostu cen gazu ziemnego, jaki miał miejsce od w wyniku decyzji URE, oraz stabilizacja cen nawozów, spowodują spadek marży brutto na sprzedaży z 25,6% w roku 2007/2008 do poziomu 20,5% w roku obrotowym 2009/2010. W kolejnych latach zakładamy niewielki spadek marży oraz jej późniejszą stabilizacje na poziomie 19,8%. Marża brutto na sprzedaży w latach 97/98 06/07 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 marża brutto na sprzedaży Średnia marża brutto na sprzedaży w latach 1997/ /2007 wynosiła 20%. 06/07 Źródło: Raporty okresowe spółki, Beskidzki Dom Maklerski S.A. Prognozowana struktura przychodów w okresie szczegółowej prognozy / / / / / / / / / /2008 Mocznik Saletra amonowa RSM Melamina Kaprolaktam pozostałe Strona 7

8 Prognozowany zysk na poziomie EBIT oraz rentowność EBIT ,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2016/ / / / / / / / / /2008 EBIT [mln PLN] marża EBIT [%] Zakładamy że w roku 08/09 w wzrost mocy produkcyjnych nie zdoła zrównoważyć spadku cen produktów nawozowych oraz wyraźnego pogorszenia rentowności produkcji nawozowej, co spowoduje spadek zysku EBIT o 31,5%. W kolejnych latach założyliśmy, że w wyniku dalszego wzrostu mocy produkcyjnych oraz cen nawozów wynik na sprzedaży będzie stopniowo rósł, ale w okresie szczegółowej prognozy nie osiągnie już poziomu z roku 07/08. Pomimo zakładanego przez nas pogorszenia zyskowności spółki, wyniki przeprowadzonej wyceny wskazują, że Zakłady Azotowe Puławy są obecnie niedowartościowane. PLANY ZAKUPU UDZIAŁÓW CIECHU W końcówce czerwca bieżącego roku Prezes ZA Puławy, Pan Paweł Jarczewski zadeklarował chęć wzięcia w udziału w ewentualnej emisji akcji Ciechu. Poinformował także, że analizowane są możliwości zakupu akcji tej spółki na rynku oraz przejęcia większościowego pakietu akcji. Decydujący głos w tej sprawie należy jednak do MSP, będącego największym akcjonariuszem obydwu podmiotów. Przedstawiciele ministerstwa wypowiadają się o ewentualnym połączeniu Ciechu i Puław z dużą dozą sceptycyzmu co pozwala przypuszczać, że do przejęcia nie dojdzie. W związku z powyższym w naszej wycenie nie uwzględniliśmy możliwości dokonania przez Puławy takiego zakupu. Strona 8

9 KOSZTY WYNAGRODZEŃ Dnia 1 lipca ZAP wszedł w spór zbiorowy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego wskutek nie uwzględnienia postulatów Związku dotyczących między innymi uruchomienia 15% podwyżki motywacyjnej oraz utworzenia funduszu mającego zapewnić bezpieczeństwo kapitałowe pracownikom w wypadku wystąpienia zdarzeń losowych bądź przejścia na rentę czy emeryturę. Całość kosztów ponoszonych z tytułu wynagrodzeń stanowiła w I kwartale bieżącego roku kalendarzowego 7,9% kosztów rodzajowych. W związku z powyższym wynik ww. sporu może mieć zauważalny wpływ na rentowność Spółki. W wycenie nie uwzględniliśmy tej potencjalnej jednorazowej podwyżki płac. Struktura kosztów w układzie rodzajowym [%]* Pozostałe koszty rodzajowe; 12,7% Amortyzacja; 3,7% Ubezpieczenia społeczne; 2,6% Wynagrodzenia; 7,9% Podatki i opłaty; 2,0% Pozostałe koszty materiałów i energii; 7,9% Zużycie gazu ziemnego; 38,1% Zużycie węgla; 6,3% Zużycie benzenu; 9,1% Zużycie energii elektrycznej; 9,7% Źródło: Raporty okresowe spółki, Beskidzki Dom Maklerski S.A. *Dane za 3 kwartał roku obrotowego 2007/2008 Strona 9

10 DANE FINANSOWE Sprawozdania finansowe za lata 2005/2006 i 2006/2007 oraz prognozy na lata 2007/ /2017 Bilans [mln PLN] 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Aktywa trwałe 681,6 673,7 820,5 954,1 962,1 920,4 885,2 857,2 836,2 822,7 814,8 812,3 Wartości niematerialne i prawne 11,2 8,5 22,4 19,1 16,5 14,4 12,7 11,3 10,2 9,4 8,7 8,1 Rzeczowe aktywa trwałe 640,2 635,0 680,4 861,4 915,4 874,9 841,0 813,8 793,6 780,5 773,0 770,7 Inwestycje długoterminowe 16,9 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 Pozostałe pozycje 13,2 13,6 101,0 57,0 13,6 14,5 14,9 15,4 15,8 16,2 16,5 16,8 Aktywa obrotowe 953,5 1006,4 1221,0 1197,5 1340,1 1519,1 1661,6 1793,0 1903,4 2005,9 2103,8 2198,0 Zapasy 148,0 152,5 195,0 197,1 207,7 220,8 227,3 234,9 241,0 246,2 251,3 256,5 Należności krótkoterminowe 286,0 363,0 489,5 494,8 521,4 554,3 570,6 589,6 605,0 618,1 630,9 643,8 Inwestycje krótkoterminowe 479,1 450,0 485,6 454,1 556,7 686,2 804,3 907,2 994,5 1077,2 1155,9 1230,7 Pozostałe pozycje 40,5 40,9 51,0 51,5 54,3 57,7 59,4 61,4 63,0 64,4 65,7 67,0 Aktywa razem 1635,1 1680,1 2041,4 2151,6 2302,1 2439,5 2546,9 2650,2 2739,7 2828,6 2918,6 3010,3 Kapitał własny 1173,7 1255,5 1583,1 1717,5 1896,4 2013,4 2110,7 2202,2 2282,2 2363,0 2445,1 2528,8 Kapitał (fundusz) podstawowy 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 Kapitał (fundusz) zapasowy 725,7 804,3 901,9 1172,0 1340,3 1457,8 1551,6 1634,9 1708,7 1784,5 1861,7 1940,4 Zysk (strata) netto 126,2 130,0 360,1 224,4 235,0 234,4 238,0 246,2 252,4 257,4 262,3 267,3 Pozostałe pozycje 130,8 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 Zobowiązania i rezerwy 461,4 424,7 458,3 434,1 405,7 426,1 436,2 447,9 457,4 465,6 473,5 481,5 Rezerwy na zobowiązania 76,4 68,7 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 Zobowiązania długoterminowe 111,5 60,6 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 247,6 269,1 297,7 318,0 287,8 306,0 315,0 325,5 334,0 341,2 348,3 355,4 Pozostałe pozycje 25,9 26,3 32,7 33,1 34,9 37,1 38,2 39,4 40,5 41,3 42,2 43,1 Pasywa razem 1635,1 1680,1 2041,4 2151,6 2302,1 2439,5 2546,9 2650,2 2739,7 2828,6 2918,6 3010,3 Rachunek zysków i strat [mln PLN] 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Przychody 2 030, , , , , , , , , , , ,0 Koszty produktów, tow. i mat , , , , , , , , , , , ,2 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 396,4 383,6 703,2 569,4 585,8 618,8 633,6 655,7 672,9 687,4 701,5 715,8 Zysk (strata) na sprzedaży 168,8 159,0 435,6 301,8 315,2 315,7 321,6 333,3 342,1 349,4 356,6 363,7 Wynik pozostałej działalności operacyjnej -11,8-7,6-10,7-10,8-10,8-10,8-11,2-11,5-11,8-12,1-12,3-12,6 Zysk z działalności operacyjnej 157,0 151,4 424,9 291,0 304,4 304,9 310,4 321,8 330,3 337,4 344,2 351,1 Wynik na działalności finansowej 5,2 7,0 19,7-13,9-14,3-15,4-16,7-17,8-18,7-19,6-20,4-21,1 Zysk (strata) brutto 162,1 158,5 444,6 277,1 290,2 289,4 293,8 304,0 311,5 317,8 323,9 330,0 Zysk (strata) netto 131,4 130,0 360,1 224,4 235,0 234,4 238,0 246,2 252,4 257,4 262,3 267,3 CF [mln PLN] 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Przepływy z działalności operacyjnej 197,9 156,4 340,7 371,5 394,9 357,3 375,1 379,8 388,1 394,1 398,2 401,9 Przepływy z działalności inwestycyjnej -361,3 103,0-140,6-271,5-177,0-94,9-99,6-104,5-109,7-115,1-118,9-122,4 Przepływy z działalności finansowej 193,5-102,6-49,3-131,4-115,2-132,9-157,3-172,4-191,1-196,2-200,6-204,8 Przepływy pieniężne netto 30,1 156,8 150,8-31,5 102,6 129,5 118,1 102,8 87,3 82,7 78,7 74,7 Środki pieniężne na początek okresu 147,9 178,0 334,8 485,6 454,1 556,7 686,2 804,3 907,2 994, , ,9 Środki pieniężne na koniec okresu 178,0 334,8 485,6 454,1 556,7 686,2 804,3 907,2 994, , , ,7 Strona 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Przychody zmiana r/r 24,5% 1,1% 5,4% 6,3% 2,9% 3,3% 2,6% 2,2% 2,1% 2,0% EBITDA zmiana r/r 178,9% -34,3% 4,7% 0,0% 1,7% 3,6% 2,6% 2,1% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r 180,6% -31,5% 4,6% 0,1% 1,8% 3,6% 2,6% 2,1% 2,0% 2,0% Zysk netto zmiana r/r 177,0% -37,7% 4,7% -0,2% 1,5% 3,5% 2,5% 2,0% 1,9% 1,9% Marża EBITDA 18,4% 13,7% 14,4% 14,1% 13,8% 13,7% 13,5% 13,4% 13,2% 13,1% Marża EBIT 15,5% 10,5% 10,4% 9,8% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% Marża brutto 16,2% 10,0% 9,9% 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,1% Marża netto 13,1% 8,1% 8,0% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% COGS / przychody 74,4% 79,5% 80,0% 80,1% 80,2% 80,2% 80,2% 80,2% 80,2% 80,2% SG&A / przychody 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% SG&A / COGS 13,1% 12,3% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% ROE 25,4% 13,6% 13,0% 12,0% 11,5% 11,4% 11,3% 11,1% 10,9% 10,7% ROA 19,4% 10,7% 10,6% 9,9% 9,5% 9,5% 9,4% 9,2% 9,1% 9,0% ROE - WACC 14,0% 2,1% 1,4% 0,3% -0,1% -0,2% -0,4% -0,6% -0,7% -0,9% Stopa zadłużenia 22,5% 20,2% 17,6% 17,5% 17,1% 16,9% 16,7% 16,5% 16,2% 16,0% Dług 72,3 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 3,5% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 3,7% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -4,6% 4,8% 4,7% 5,1% 5,4% 5,5% 5,7% 5,8% 5,9% 6,0% Dług / kapitał własny 4,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto Dług netto / kapitał własny -26,1% -23,8% -29,4% -34,1% -38,1% -41,2% -43,6% -45,6% -47,3% -48,7% Dług netto / EBITDA -81,8% -107,9% -132,2% -156,4% -181,9% -201,0% -217,2% -232,6% -246,9% -260,1% Dług netto /EBIT -97,3% -140,7% -182,9% -225,1% -259,1% -281,9% -301,1% -319,3% -335,8% -350,5% EV Dług / EV -25,3% -25,0% -37,4% -50,4% -64,7% -79,6% -94,5% -111,1% -129,7% -150,7% CAPEX / Przychody 5,1% 9,8% 6,1% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% CAPEX / amzacja 175,5% 307,1% 151,7% 70,8% 75,6% 80,6% 85,9% 91,6% 96,0% 100,3% Amortyzacja / Przychody 2,9% 3,2% 4,0% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3,4% Zmiana KO / Przychody 4,4% 0,2% 0,9% 1,1% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% Zmiana KO / Zmiana przychodów 22,3% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% Wskaźniki rynkowe 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 MC/S 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 P/E 5,7 9,1 8,7 8,7 8,6 8,3 8,1 8,0 7,8 7,7 P/BV 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 P/CE 4,7 6,5 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 EV/EBITDA 3,2 4,3 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 EV/EBIT 3,8 5,6 4,9 4,5 4,0 3,5 3,2 2,9 2,6 2,3 EV/S 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 FCF/EV 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 BVPS 82,8 89,9 99,2 105,3 110,4 115,2 119,4 123,6 127,9 132,3 EPS 18,8 11,7 12,3 12,3 12,4 12,9 13,2 13,5 13,7 14,0 CEPS 23,0 16,4 18,4 19,3 19,3 19,7 19,9 20,0 20,2 20,4 FCFPS 8,5 2,5 8,3 13,2 14,0 14,0 14,1 14,2 14,2 14,2 DPS 3,1 2,9 3,5 4,5 4,9 5,0 5,2 5,8 6,2 6,6 Payout ratio 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Dyield 2,9% 2,7% 3,3% 4,2% 4,6% 4,7% 4,9% 5,4% 5,8% 6,2% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A *Wskaźniki obliczano przy cenie jednej akcji ZAP na poziomie 107,1 PLN Strona 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Makler Papierów Wartościowych Tel. (032) Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz Tel. (032) Andrzej Kubacki Tel. (032) Marcin Stebakow Tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty free float - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/CE stosunek kapitalizacji rynkowej do sumy zysku netto i amortyzacji P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Strona 12

13 Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 08 lipca 2008 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 11 lipca 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie rekomendacje spółki Struktura rekomendacji BDM w IIIQ 08 Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji REDUKUJ 93,0 11 Styczeń ,1 PLN Kupuj 1 100% Akumuluj 0 0% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Beskidzki Dom Maklerski posiada pełne prawa autorskie do powyższego opracowania. Nieuprawnione powielanie, dystrybuowanie jest zakazane. Opracowanie zostało przygotowane przez BDM SA na podstawie ogólnodostępnych informacji z wiarygodnych źródeł, ale nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BDM SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Wydział Analiz, ul. 3-go Maja 23, Katowice, tel. (032) , fax (032) Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ , NIP , REGON Strona 13

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 93,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY

REDUKUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 93,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ WYCENA 93,0 PLN 11 styczeń 2008 Zakłady Azotowe Puławy należą do grupy spółek działających w branży chemicznej. Rosnące ceny zbóż będą najprawdopodobniej miały pozytywny wpływ na wyniki Spółki

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2018 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Kraków, 11 sierpnia 2016 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. I kwartał 2014 r. Kraków, 15 maja 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ I 2014 Szanowni Państwo, Minął I kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. I kwartał 2015 r. Kraków, 15 maja 2015 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Kraków, 15 maj 2017 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI Wydział

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2019 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2019 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e-mail: Strona www: EFIX Dom

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2013

Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2013 Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2013 Kraków, 7 listopada 2013 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: GROTA ROWECKIEGO 319, 43-100

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja B I Z N E S B E Z P A P I E R U RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja 2016 WWW.EDISON.PL SPIS TREŚCI 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo