P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów pozyskuje z rynków eksportowych, w pełni wykorzystał osłabienie PLN. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 wyniosły 52,2 mln PLN (+48,4% r/r, 28,7% q/q). Rentowność brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 50,8% i była wyższa od zanotowanej w 1Q 08 (41,8%) ale niższa od pokazanej w 4Q 08 (53,5%). Spadek marży w ujęciu kwartalnym HTL tłumaczy przygotowaniami do wzrostu produkcji (obecnie spółka jest w trakcie rozbudowy mocy produkcyjnych, wiąże się to także za wzrostem zatrudnienia). Na poziomie EBIT HTL wypracował 17,6 mln PLN (+88,3% r/r, +37,2% q/q, zwracamy uwagę stosunkowo niskie koszty sprzedaży, które w ujęciu rocznym wzrosły jedynie o 1,9%). Na poziomie salda działalności finansowej spółka wykazała neutralną wartość (odsetki od obligacji zostały zrekompensowane przez dodatnie saldo różnic kursowych). Na poziomie netto HTL osiągnął w 1Q 09 rekordowy w swojej historii wynik 17,5 mln PLN (+161,5% r/r, +25,8% q/q). Według zapowiedzi zarządu w 2009 roku HTL planuje sprzedać 2,4 mld szt urządzeń (w 2008 roku było to 1,6 mld szt). Po 1Q 09 wykonanie planu wynosi 19,2% ale sprzedaż ma stopniowo przyspieszać w kolejnych kwartałach, szczególnie w 2H 09 po zakończeniu rozbudowy mocy. Po wynikach 1Q 09 skorygowaliśmy nieznacznie nasze prognozy (wynika to m.in. z wyższej rentowności brutto ze sprzedaży, niższych niż zakładaliśmy kosztów sprzedaży oraz spadku WIBOR u, który wpływa na wielkość odsetek od obligacji, utrzymaliśmy założenie o średnim kursie EUR/PLN w 2009 roku na poziomie 4,4 oraz obniżyliśmy USD/PLN z 3,4 do 3,3). Spodziewamy się, że w tym roku spółka zanotuje 233,5 mln PLN sprzedaży, 74,3 mln PLN zysku operacyjnego oraz 65,6 mln PLN zysku netto po skorygowaniu wyników o wpływ wyceny programu motywacyjnego w kwocie 1,3 mln PLN (w poprzedniej prognozie było to odpowiednio 235,6 mln PLN, 70,5 mln PLN oraz 61,0 mln PLN). Od naszej ostatniej rekomendacji TRZYMAJ kurs akcji spółki wzrósł o 15% (w tym samym czasie WIG zyskał 34%). Obecny poziom cenowy walorów spółki uważamy za odpowiadający jej wartości fundamentalnej. Podnosimy naszą wycenę, z 10,2 PLN do 11,5 PLN oraz podtrzymujemy rekomendację TRZYMAJ. Sądzimy, że potencjał dalszego wzrostu kursu akcji spółki jest dość ograniczony a spodziewane bardzo dobre wyniki w kolejnych kwartałach są już uwzględnione w bieżącej cenie akcji. Uważamy, że spółka może być bezpieczną inwestycją w sytuacji korekty spadkowej na rynku akcji (czemu powinno towarzyszyć osłabienie PLN), jednak przy realizacji scenariusza kontynuacji wzrostów na szerokim rynku, może zachowywać się relatywnie słabiej P 2010P 2011P 2012P Wycena DCF [PLN] 11,6 Wycena porównawcza [PLN] 11,4 Wycena końcowa [PLN] 11,5 Potencjał do wzrostu / spadku -2,4% Koszt kapitału 11,3% Cena rynkowa [PLN] 11,75 Kapitalizacja [mln PLN] 761,2 Ilość akcji [mln. szt.] 64,8 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 12,2 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 6,8 Stopa zwrotu za 3 mc 26,6% Stopa zwrotu za 6 mc 64,3% Stopa zwrotu za 9 mc 76,7% Struktura akcjonariatu: Czernecki Andrzej 39,9% Noryt Company Establishment 30,3% Wyszogrodzki Wojciech 7,8% OFE Polsat 6,7% Pozostali 15,3% Krzysztof Pado tel. (0 32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice Przychody [mln PLN] 80,6 142,8 233,5 280,3 320,7 361,1 EBITDA [mln PLN] 14,6 44,8 89,0 109,7 122,4 134,7 EBITDA skoryg. [mln PLN] 17,1 47,7 90,2 109,7 122,4 134,7 EBIT [mln PLN] 8,2 34,5 73,0 88,4 99,4 110,1 EBIT skoryg. [mln PLN]* 10,7 37,4 74,3 88,4 99,4 110,1 Zysk netto [mln PLN] 1,7 30,7 64,4 80,1 75,0 85,7 Zysk netto skoryg. [mln PLN]* 4,2 33,7 65,6 80,1 75,0 85,7 P/BV 6,5 5,1 3,6 2,6 2,1 1,7 P/E 457,4 24,6 11,8 9,5 10,1 8,9 EV/EBITDA 58,5 19,5 10,1 7,7 6,5 5,4 EV/EBIT 104,7 25,3 12,3 9,5 *wynik skorygowany o wycenę opcji menedżerskich, która obciąża koszty zarządu 8,0 6,6 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki HTL Strefa opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Otrzymaliśmy zbliżone wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 11,4 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 11,6 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji HTL Strefa wynosi 11,5 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 11,6 Wycena metodą porównawczą 50% 11,4 Wycena 1 akcji HTL Strefa [PLN] 11,5 1Q 09 potwierdził silną pozycję rynkową spółki oraz jej odporność na zawirowania gospodarcze. Znaczące osłabienie kursu PLN w stosunku do EUR i USD zostało przez HTL wykorzystane do wygenerowania rekordowych w ujęciu kwartalnym wyników na poziomie przychodów, zysku EBIT oraz zysku netto. W ujęciu ilościowym sprzedaż w 1Q 09 była nieznacznie słabsza niż w 4Q 08 ale wynika to zdaniem spółki z przyczyn formalnych związanych z momentem księgowania przychodów. Po 1Q 09 wykonanie rocznej prognozy sprzedaży ilościowej urządzeń (2,4 mld szt) wynosi 19,2% a sprzedaży wg walut (33,5 mln EUR i 28,0 mln USD) odpowiednio 20,0% dla EUR i 22,1% dla USD. Znaczący wzrost sprzedaży ma nastąpić głównie w 2H 09, gdy ukończona zostania, prowadzona obecnie, rozbudowa mocy produkcyjnych (na inwestycje w 2009 roku spółka przeznaczy około 80 mln PLN). Po raz kolejny zwracamy uwagę, że spółka działa w branży, gdzie koniecznością jest wykorzystanie zaawansowanych technologii produkcji, przez co istnieją wysokie bariery wejścia a sam rynek będzie należał do odpornych na zawirowania gospodarcze w kolejnych latach. Impulsem do wzrostu popytu na produkty wytwarzane przez spółkę powinna być wchodząca w życie w sierpniu, po okresie przejściowym, europejska dyrektywa regulująca sprawy bezpieczeństwa w kwestiach używania jednorazowych przyrządów przez personel medyczny. Przełożyło się to już na wzrost takich rynków jak Niemcy, Francja czy Skandynawia (zdaniem spółki w Polsce na razie nic w tej sprawie się nie dzieje). Duże nadzieje wiąże się także z rynkami krajów rozwijających jak Chiny czy Indie, gdzie rośnie świadomość w kwestiach bezpieczeństwa i higieny w służbie zdrowia. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostaje postępujący wzrost zachorowań na cukrzycę. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10 letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10 letnich obligacji skarbowych (6,28%, w poprzednim modelu było to 6,09%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Podtrzymaliśmy prognozy ilościowej łącznej sprzedaży nakłuwaczy i lancetów na poziomie 2,4 mld szt w 2009, 2,7 mld szt w 2010 i 3,0 mld szt w Prognozy dotyczące segmentu igieł do penów pozostawiliśmy na razie na ostrożnym poziomie (17,6 mln PLN w 2010 roku), ze względu na ograniczoną ilość szczegółowych informacji na ten temat. Do obliczeń przyjęliśmy średnie kursy walutowe na poziomie EUR/PLN=4,4 oraz USD/PLN=3,3 (wcześniej było to EUR/PLN=4,4 oaz USD/PLN=3,4). Po wynikach 1Q 09 skorygowaliśmy w górę prognozowaną roczną marże brutto ze sprzedaży z 45,7% do 46,7% (marża może być wyższa, jeżeli w kolejnych kwartałach utrzymałyby się kursy walutowe z 1Q 09). Obniżyliśmy prognozowany stosunek kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży z 7,6% do 6,3% (efekt m.in. rozpoczęcia pakowania produktów w USA; stały poziom w całym okresie prognozy). Wzrost FCFF w okresie rezydualnym pozostał na poziomie 2,5%. CAPEX w okresie rezydualnym pozostawiliśmy na poziomie o 5% wyższym od amortyzacji z 2017 roku. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 64,782 mln akcji (łącznie z emisją 399,34 tys akcji serii C3 w ramach programu motywacyjnego w 2009 roku) Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 22 maja 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 748,7 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 11,6 PLN. 2

3 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 233,5 280,3 320,7 361,1 392,7 422,6 449,7 473,8 495,5 509,7 EBIT skoryg.[mln PLN] 74,3 88,4 99,4 110,1 118,6 126,4 133,3 139,2 144,1 146,6 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 14,1 16,8 18,9 20,9 22,5 24,0 25,3 26,4 27,4 27,9 NOPLAT [mln PLN] 60,2 71,6 80,5 89,2 96,1 102,4 108,0 112,7 116,7 118,8 Amortyzacja [mln PLN] 16,0 21,4 23,0 24,6 26,2 27,6 28,9 30,1 31,1 32,1 CAPEX [mln PLN] 81,3 34,4 37,4 38,4 38,7 38,5 38,9 39,0 39,0 39,1 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 22,0 11,4 9,8 9,8 7,7 7,3 6,6 5,9 5,3 3,4 FCF [mln PLN] 27,3 47,1 56,3 65,6 75,9 84,2 91,4 97,9 103,5 108,3 DFCF [mln PLN] 25,8 40,6 44,0 46,3 48,2 48,0 46,9 45,1 42,8 40,3 Suma DFCF [mln PLN] 376,4 Wartość rezydualna [mln PLN] 1327,6 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,5% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 493,8 Wartość firmy EV [mln PLN] 870,3 Dług netto [mln PLN] 121,6 Wartość kapitału[mln PLN] 748,7 Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 11,6 Przychody zmiana r/r 63,5% 20,0% 14,4% 12,6% 8,8% 7,6% 6,4% 5,4% 4,6% 2,9% EBIT zmiana r/r 98,5% 19,0% 12,5% 10,7% 7,8% 6,6% 5,5% 4,4% 3,5% 1,8% FCF zmiana r/r 19,5% 16,5% 15,7% 11,0% 8,6% 7,1% 5,7% 4,6% Marża EBITDA 38,6% 39,1% 38,2% 37,3% 36,9% 36,5% 36,1% 35,7% 35,4% 35,1% Marża EBIT 31,8% 31,5% 31,0% 30,5% 30,2% 29,9% 29,7% 29,4% 29,1% 28,8% Marża NOPLAT 25,8% 25,5% 25,1% 24,7% 24,5% 24,2% 24,0% 23,8% 23,5% 23,3% CAPEX / Przychody 34,8% 12,3% 11,7% 10,6% 9,9% 9,1% 8,6% 8,2% 7,9% 7,7% CAPEX / Amortyzacja 510,0% 161,2% 162,5% 155,7% 147,6% 139,5% 134,5% 129,8% 125,5% 122,1% Zmiana KO / Przychody 9,4% 4,1% 3,1% 2,7% 2,0% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% Udział kapitału własnego 62,8% 72,2% 76,4% 88,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Udział kapitału obcego 37,2% 27,8% 23,6% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 9,4% 9,9% 10,1% 10,7% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 0,7 11,1 11,9 12,8 14,0 14,7 15,5 17,6 20,5 25,0 0,8 10,4 11,1 11,9 12,9 13,5 14,2 15,9 18,3 21,7 beta 0,9 9,8 10,4 11,1 12,0 12,5 13,1 14,5 16,4 19,1 1,0 9,2 9,7 10,3 11,1 11,6 12,1 13,3 14,9 17,0 1,1 8,7 9,1 9,7 10,3 10,7 11,2 12,2 13,5 15,3 1,2 8,2 8,6 9,1 9,7 10,0 10,4 11,3 12,4 13,9 1,3 7,7 8,1 8,5 9,0 9,3 9,7 10,4 11,4 12,6 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 3% 11,9 12,8 13,8 15,2 16,1 17,1 19,6 23,3 29,2 4% 10,4 11,1 11,9 12,9 13,5 14,2 15,9 18,3 21,7 Premia za ryzyko 5% 9,2 9,7 10,3 11,1 11,6 12,1 13,3 14,9 17,0 6% 8,2 8,6 9,1 9,7 10,0 10,4 11,3 12,4 13,9 7% 7,3 7,6 8,0 8,5 8,7 9,0 9,7 10,5 11,6 8% 6,6 6,8 7,1 7,5 7,7 7,9 8,4 9,1 9,8 9% 5,9 6,1 6,4 6,7 6,8 7,0 7,4 7,9 8,5 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 19,1 18,0 17,0 16,1 15,2 14,5 13,7 13,1 12,5 4% 16,7 15,5 14,5 13,5 12,7 11,9 11,2 10,6 10,0 Premia za ryzyko 5% 14,7 13,5 12,5 11,6 10,7 10,0 9,3 8,7 8,2 6% 13,1 11,9 10,9 10,0 9,2 8,5 7,9 7,3 6,8 7% 11,7 10,6 9,6 8,7 8,0 7,3 6,7 6,2 5,8 8% 10,6 9,5 8,5 7,7 7,0 6,4 5,8 5,3 4,9 9% 9,6 8,5 7,6 6,8 6,2 5,6 5,0 4,6 4,2 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki sześciu spółek, producentów i dystrybutorów zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz spółek farmaceutycznych związanych z rynkiem diabetycznym. W porównaniu do poprzedniej wyceny z grupy porównywanych spółek usunęliśmy, ze względu na niejasną sytuację, Bioton. W jego miejsce wprowadziliśmy Roche Holding. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach. Dla każdego ustaliliśmy wagę 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki HTL Strefy ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 737,6 mln PLN, co odpowiada 11,4 PLN na jedną akcję. Zmiana wyceny w stosunku do poprzedniej rekomendacji jest spowodowana istotnymi zmianami cen akcji i prognoz wyników porównywanych podmiotów. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 11,75 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E HTL Strefa jest notowana z 11,4% dyskontem w roku Dla lat wg naszych założeń, spółka będzie notowana z 21,8% i 11,1% dyskontem. Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2009 spółka jest handlowana z 24,6% premią. Natomiast dla EV/EBITDA w 2010 roku premia wynosi 14,9%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Optopol 41,1 14,6 8,3 9,5 6,6 5,3 10,9 7,2 5,7 Stryker 13,5 12,1 11,6 6,9 6,0 5,9 8,4 7,3 7,0 Novo Nordisk 17,1 14,7 14,1 9,7 8,8 8,6 11,3 10,3 10,0 Abbott Laboratories 12,0 10,7 10,4 8,2 7,2 6,9 10,4 9,1 8,7 Roche Holding 13,2 11,6 11,2 6,3 5,8 5,5 7,4 6,8 6,5 Becton Dickinson & Co 12,9 12,2 11,8 9,1 6,8 6,5 9,3 8,8 8,4 Mediana 13,3 12,2 11,4 8,6 6,7 6,2 9,9 8,0 7,7 HTL Strefa 11,8 9,5 10,1 10,1 7,7 6,5 12,3 9,5 8,0 Premia/dyskonto do HTL Strefy 11,4% 21,8% 11,1% 17,4% 14,9% 5,0% 24,6% 18,8% 3,4% Wycena wg wskaźnika 13,3 15,0 13,2 9,7 10,1 11,2 9,0 9,7 11,4 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 13,8 10,3 10,0 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 11,4, wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT HTL-Strefa Optopol Stryker Novo Nordisk Abbott Laboratories Roche Holding Becton Dickinson & Co 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% 32,0%

6 WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 1Q'08 1Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 35,2 52,2 48,4% 80,6 142,8 77,1% Zysk brutto ze sprzedaży 14,7 26,5 80,3% 29,0 60,3 108,0% EBITDA 11,9 21,1 77,8% 14,6 44,8 206,6% EBIT 9,3 17,6 88,3% 8,2 34,5 322,1% Zysk (strata) brutto 6,7 17,6 162,0% 1,7 30,8 1725,2% Zysk (strata) netto 6,7 17,5 161,5% 1,7 30,7 1746,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 41,8% 50,8% 36,0% 42,3% Marża EBITDA 33,8% 40,4% 18,1% 31,3% Marża EBIT 26,5% 33,7% 10,1% 24,1% Marża zysku netto 19,1% 33,6% 2,1% 21,5%, spółka Rezultaty finansowe za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku były dużo lepsze niż rok wcześniej ale zgodne z naszymi oczekiwaniami. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 wyniosły 52,2 mln PLN (+48,4% r/r, 28,7% q/q) a zysk brutto ze sprzedaży 26,5 mln PLN (80,3% r/r, 22,0% q/q). Rentowność brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 50,8% i była wyższa od zanotowanej w 1Q 08 (41,8%) ale niższa od pokazanej w 4Q 08 (53,5%). Spadek marży w ujęciu kwartalnym HTL tłumaczy przygotowaniami do zwiększenia skali produkcji (wzrost zatrudnienia i wzrost zużycia materiałów). Na poziomie EBIT spółka wypracowała 17,6 mln PLN (+88,3% r/r, +37,2% q/q). Zwracają uwagę na stosunkowo niskie koszty sprzedaży, które w ujęciu rocznym wzrosły jedynie o 1,9% (jest m.in. efekt uruchomienia własnej pakowni produktów w USA). W ciężar pozostałych kosztów operacyjnych HTL zaksięgował 1,8 mln PLN, głównie z tytułu nagród dla pracowników za zeszłoroczne osiągnięcia. Na poziomie saldo działalności finansowej spółka wykazała neutralną wartość. Odsetki od obligacji zostały zrekompensowane przez dodatnie saldo różnic kursowych. Na poziomie netto HTL wypracował w 1Q 09 rekordowy w swojej historii wynik 17,5 mln PLN (+161,5% r/r, +25,8% q/q). Wybrane skonsolidowane dane finansowe HTL Strefy [tys PLN] % 50% 45% 40% 35% 30% 25% IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 20% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży, Raporty okresowe spółki 6

7 Kursy USD/PLN oraz EUR/PLN 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 USD/PLN EUR/PLN, NBP Rentowność brutto ze sprzedaży na tle średnich kwartalnych kursów USD/PLN oraz EUR/PLN 5,00 60,00% 4,50 50,00% 4,00 40,00% 3,50 30,00% 3,00 20,00% 2,50 10,00% 2,00 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 0,00% rentow ność brutto ze sprzedaży USD/PLN EUR/PLN, NBP, spółka Struktura walutowa przychodów [PLN] 100% 90% 80% 3% 3% 2% 2% 5% 5% 4% 5% 2% 32% 1% 1% 70% 54% 58% 60% 50% 40% 30% 92% 92% 94% 93% 66% 20% 44% 41% 10% 0% Q'09 USD EUR PLN SEK, spółka Rentowności brutto ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wg segmentów 65,0% 55,0% 45,0% 35,0% 25,0% 15,0% 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne Ogółem, Raporty okresowe spółki 7

8 Skonsolidowane przychody wg segmentów [tys PLN] Sprzedaż ilościowa [tys szt] Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q' Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne Razem, spółka, spółka Sprzedaż w ujęciu geograficznym w 1Q 09 Udział walut w przychodach po przeliczeniu na PLN w 1Q 09 Polska; 0,9% Pozostałe; 4,3% USD; 41,0% UE; 35,4% USA; 59,4% EUR; 58,2% PLN; 0,9%, spółka, spółka Generalna poprawa wyników w ujęciu r/r jest pochodną dwóch czynników: rozwoju sprzedaży produktów oraz najlepszych relacji kursów walutowych w historii notowań spółki na GPW. Średni kurs EUR/PLN (na koniec każdego miesiąca) w 1Q 09 wyniósł 4,60 a USD/PLN 3,56 (w 1Q 08 było to odpowiednio 3,56 i 2,33 a w 4Q 08 3,85 i 2,91). W ujęciu ilościowym sprzedaż była nieznacznie poniżej założeń (460,9 mln szt urządzeń; wykonanie prognozy rocznej po 1Q 09 to 19,2%; od tego roku spółka niestety przestała publikować dane ilościowe w podziale na segmenty) ale zdaniem spółki wynika to z kwestii formalnych (transport produktów i moment księgowania sprzedaży). Największy przyrost sprzedaży ilościowej szykowany jest na 2H 09, co związane jest z prowadzoną obecnie rozbudową zakładu, dlatego wszystko wskazuje na to, że spółka nie powinna mieć kłopotów z wykonaniem rocznej prognozy (2,4 mld urządzeń). Nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy na 2009 rok i kolejne lata. W naszych prognozach obniżyliśmy założenia co do średniego rocznego kursu USD/PLN z 3,4 do 3,3 (średni roczny kurs EUR/PLN w 2009 pozostał na poziomie 4,4). Nieznacznie podnieśliśmy prognozowaną rentowność brutto ze sprzedaży (jednak powtórzenie wyniku z 1Q 09 na poziomie 50,8% jest mało prawdopodobne przy silniejszej złotówce). Założyliśmy także niższy stosunek kosztów sprzedaży do przychodów (było 7,6%, jest 6,3%) a z drugiej strony uwzględniliśmy dodatkowe pozostałe koszty operacyjne, które spółka wykazała w 1Q 09. Niższe ujemne saldo działalności finansowej to efekt spadku WIBOR u a co za tym idzie niższych odsetek od obligacji. Jak informowano na konferencji po wynikach za 1Q 09, spółka powróciła do większej aktywności w obszarze stosowania zabezpieczeń walutowych, wykorzystując sprzyjające kursy (docelowo spółka stosuje strategię zabezpieczania około 50 75% przepływów walutowych netto; w 2009 roku pod uwagę trzeba brać też fakt, że spora część kosztów inwestycji, nieznacznie mniej niż połowa, nominowana jest w EUR i USD). Prognozujemy, że przychody spółki wyniosą w bieżącym roku 233,5 mln PLN, EBIT ukształtuje się na poziomie 73,0 mln PLN (skorygowany EBIT to 74,3 mln PLN; w kosztach zarządu uwzględniamy podawaną przez spółkę w raporcie rocznym korektę kosztów zarządu z tytuły wyceny opcji menedżerskich serii C4 w wysokości 1,3 mln PLN) a zysk netto osiągnie 64,4 mln PLN (skorygowany 65,6 mln PLN). Spodziewamy się wzrostu rentowności brutto ze sprzedaży z 42,3% w 2008 roku do 46,7% w 2009 roku a także rentowności EBIT z 24,1% (skorygowana 26,2%) w 2008 roku do 31,3% w 2009 (skorygowana 31,8%). W 4Q 09 planowane jest rozpoczęcie produkcji igieł do penów (pen needle, używane do wstrzykiwania insuliny). Spółkę interesuje zajęcie czołowej pozycji na tym rynku (docelowa produkcja miałaby wynieść około 1 mld szt rocznie, co dałoby spółce 1/3 rynku). W prognozach sprzedaż igieł do penów uwzględniamy od 2010 rok (na poziomie 17,6 mln PLN w 2010 roku, 30,8 mln PLN w 2011 roku). Założenia ilościowe i wartościowe sprzedaży tego segmentu w porównaniu z poprzednią prognozą pozostawiliśmy bez zmian. 8

9 Skorygowane prognozy wyników na 2009 i 2010 rok [mln PLN] zmiana zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 235,6 233,5-0,9% 282,8 280,3-0,9% Zysk brutto ze sprzedaży 107,6 109,1 1,4% 126,2 128,6 1,8% EBITDA 85,1 89,0 4,5% 103,0 109,7 6,5% EBIT 69,2 73,0 5,5% 81,8 88,4 8,0% Zysk (strata) netto 59,7 64,4 7,8% 72,5 80,1 10,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 45,7% 46,7% 44,6% 45,9% Marża EBITDA 36,1% 38,1% 36,4% 39,1% Marża EBIT 29,4% 31,3% 28,9% 31,5% Marża zysku netto 25,3% 27,6% 25,6% 28,6% Prognozowane skonsolidowane wyniki HTL Strefy [mln PLN] 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% EBITDA EBIT zysk netto przychody zmiana r/r, Raporty okresowe spółki Prognozowane wskaźniki dług netto/ebitda, EPS, DPS, DYield 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% dług netto/ebitda EPS DPS DYield, Raporty okresowe spółki 9

10 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 198,9 229,6 295,0 308,1 322,4 336,2 348,6 359,6 369,5 378,5 386,4 393,5 Wartości niematerialne i prawne 82,5 82,2 82,3 82,5 82,9 83,2 83,5 83,9 84,2 84,4 84,7 84,9 Rzeczowe aktywa trwałe 116,4 147,4 212,7 225,5 239,6 252,9 265,1 275,7 285,3 294,0 301,7 308,6 Aktywa obrotowe 50,2 59,8 81,4 136,9 201,2 216,3 196,5 224,5 243,5 263,4 284,4 304,5 Zapasy 12,7 22,1 36,1 43,4 49,6 55,9 60,8 65,4 69,6 73,3 76,7 78,9 Należności krótkoterminowe 14,1 24,2 39,6 47,5 54,4 61,2 66,6 71,7 76,3 80,3 84,0 86,4 Inwestycje krótkoterminowe 21,1 9,5 1,7 42,1 93,2 95,3 65,2 83,5 93,7 105,8 119,7 135,2 Aktywa razem 249,1 289,4 376,4 445,0 523,6 552,5 545,1 584,1 613,0 641,9 670,8 698,0 Kapitał (fundusz) własny 116,1 149,2 213,6 293,7 368,7 454,4 507,0 543,0 569,4 596,0 622,8 648,6 Kapitał (fundusz) podstawowy 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kapitał (fundusz) zapasowy 110,9 108,0 138,7 203,0 283,1 358,2 401,0 429,6 450,2 471,9 494,6 518,1 Zysk (strata) netto 4,2 30,7 64,4 80,1 75,0 85,7 95,4 102,9 108,6 113,5 117,6 119,9 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133,0 140,2 162,8 151,3 154,9 98,1 38,2 41,0 43,6 45,9 48,0 49,3 Rezerwy na zobowiązania 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Zobowiązania długoterminowe 122,7 123,6 123,6 123,6 123,6 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 9,6 15,5 37,6 25,9 29,3 33,0 35,9 38,6 41,1 43,3 45,2 46,5 Pasywa razem 249,1 289,4 376,4 445,0 523,6 552,5 545,1 584,1 613,0 641,9 670,8 698,0 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody netto ze sprzedaży 80,6 142,8 233,5 280,3 320,7 361,1 392,7 422,6 449,7 473,8 495,5 509,7 Koszty produktów, tow. i materiałów 51,6 82,5 124,4 151,7 175,4 199,7 218,5 236,4 253,0 268,0 281,8 291,5 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29,0 60,3 109,1 128,6 145,3 161,3 174,2 186,1 196,8 205,8 213,7 218,1 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 20,7 25,9 34,4 39,8 45,4 50,7 55,0 59,1 62,7 66,0 68,9 70,7 Zysk (strata) na sprzedaży 8,3 34,4 74,7 88,8 99,9 110,6 119,2 127,1 134,0 139,9 144,8 147,4 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 0,1 0,1 1,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8,2 34,5 73,0 88,4 99,4 110,1 118,6 126,4 133,3 139,2 144,1 146,6 Saldo pozostałej działalności finansowej 6,5 3,7 8,6 8,3 6,8 4,3 0,8 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Zysk (strata) brutto 1,7 30,8 64,4 80,1 92,7 105,8 117,8 127,0 134,1 140,1 145,2 148,1 Zysk (strata) netto 1,7 30,7 64,4 80,1 75,0 85,7 95,4 102,9 108,6 113,5 117,6 119,9 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 12,0 36,6 68,0 98,5 94,9 104,7 114,4 122,2 129,6 136,1 141,6 148,8 Przepływy z działalności inwestycyjnej 130,8 40,7 81,3 33,9 35,7 36,1 36,8 37,1 37,2 37,1 36,9 39,1 Przepływy z działalności finansowej 118,8 7,1 5,5 24,2 8,0 66,5 107,8 66,8 82,3 86,9 90,8 94,1 Przepływy pieniężne netto 0,0 11,3 7,8 40,3 51,2 2,0 30,1 18,3 10,2 12,1 14,0 15,5 Środki pieniężne na początek okresu 20,8 20,6 9,5 1,7 42,1 93,2 95,3 65,2 83,5 93,7 105,8 119,7 Środki pieniężne na koniec okresu 20,6 9,5 1,7 42,1 93,2 95,3 65,2 83,5 93,7 105,8 119,7 135,2 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 77,1% 63,5% 20,0% 14,4% 12,6% 8,8% 7,6% 6,4% 5,4% 4,6% 2,9% EBITDA zmiana r/r 206,6% 98,8% 23,3% 11,6% 10,1% 7,5% 6,4% 5,3% 4,3% 3,5% 2,0% EBIT zmiana r/r 322,1% 111,9% 21,0% 12,5% 10,7% 7,8% 6,6% 5,5% 4,4% 3,5% 1,8% Zysk netto zmiana r/r 1746,1% 109,6% 24,4% 6,3% 14,2% 11,3% 7,8% 5,6% 4,5% 3,7% 2,0% Marża brutto na sprzedaży 42,3% 46,7% 45,9% 45,3% 44,7% 44,4% 44,0% 43,8% 43,4% 43,1% 42,8% Marża EBITDA 31,3% 38,1% 39,1% 38,2% 37,3% 36,9% 36,5% 36,1% 35,7% 35,4% 35,1% Marża EBIT 24,1% 31,3% 31,5% 31,0% 30,5% 30,2% 29,9% 29,7% 29,4% 29,1% 28,8% Marża brutto 21,6% 27,6% 28,6% 28,9% 29,3% 30,0% 30,1% 29,8% 29,6% 29,3% 29,1% Marża netto 21,5% 27,6% 28,6% 23,4% 23,7% 24,3% 24,3% 24,2% 24,0% 23,7% 23,5% COGS / przychody 57,7% 53,3% 54,1% 54,7% 55,3% 55,6% 56,0% 56,2% 56,6% 56,9% 57,2% SG&A / przychody 18,2% 14,8% 14,2% 14,2% 14,1% 14,0% 14,0% 14,0% 13,9% 13,9% 13,9% SG&A / COGS 31,5% 27,7% 26,2% 25,9% 25,4% 25,2% 25,0% 24,8% 24,6% 24,4% 24,3% ROE 20,6% 30,1% 27,3% 20,4% 18,9% 18,8% 18,9% 19,1% 19,0% 18,9% 18,5% ROA 9,7% 0,7% 10,6% 17,1% 18,0% 14,3% 15,5% 17,5% 17,6% 17,7% 17,7% ROE WACC 11,5% 20,7% 17,4% 10,2% 8,1% 7,5% 7,7% 7,8% 7,8% 7,6% 7,2% Stopa zadłużenia 48,4% 43,3% 34,0% 29,6% 17,8% 7,0% 7,0% 7,1% 7,2% 7,2% 7,1% Dług 126,1 139,9 123,9 123,6 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 43,6% 37,2% 27,8% 23,6% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 77,2% 59,1% 38,6% 30,9% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 10,7% 11,8% 9,4% 6,8% 3,9% 0,7% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 1,0% Dług / kapitał własny 84,5% 65,5% 42,2% 33,5% 13,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 116,6 138,1 81,8 30,4 32,3 65,2 83,5 93,7 105,8 119,7 135,2 Dług netto / kapitał własny 78,1% 64,7% 27,9% 8,2% 7,1% 12,9% 15,4% 16,5% 17,7% 19,2% 20,9% Dług netto / EBITDA 260,5% 155,3% 74,6% 24,8% 24,0% 45,0% 54,2% 57,7% 62,5% 68,4% 75,7% Dług netto / EBIT 338,4% 189,2% 92,6% 30,6% 29,4% 54,9% 66,0% 70,2% 76,0% 83,1% 92,2% EV 873,1 899,3 843,0 791,6 728,9 696,0 677,7 667,5 655,4 641,5 625,9 Dług / EV 14,4% 15,6% 14,7% 15,6% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 28,5% 34,8% 12,3% 11,7% 10,6% 9,9% 9,1% 8,6% 8,2% 7,9% 7,7% CAPEX / Amortyzacja 395,5% 510,0% 161,2% 162,5% 155,7% 147,6% 139,5% 134,5% 129,8% 125,5% 122,1% Amortyzacja / Przychody 7,2% 6,8% 7,6% 7,2% 6,8% 6,7% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% Zmiana KO / Przychody 12,4% 9,4% 4,1% 3,1% 2,7% 2,0% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 28,6% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S* 5,3 3,3 2,7 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 P/E* 24,6 11,8 9,5 10,1 8,9 8,0 7,4 7,0 6,7 6,5 6,3 P/BV* 5,1 3,6 2,6 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 P/CE* 18,4 9,5 7,5 7,8 6,9 6,3 5,8 5,5 5,3 5,1 5,0 EV/EBITDA* 19,5 10,1 7,7 6,5 5,4 4,8 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 EV/EBIT* 25,3 12,3 9,5 8,0 6,6 5,9 5,4 5,0 4,7 4,5 4,3 EV/S* 6,1 3,9 3,0 2,5 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 BVPS 2,3 3,3 4,5 5,7 7,0 7,8 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 EPS 0,5 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 CEPS 0,6 1,2 1,6 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 FCFPS 0,3 0,4 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 70,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% * Obliczenia przy cenie 11,75 PLN 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: handel Krzysztof Pado tel. (032) e mail: Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) e mail: dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja TRZYMAJ Wycena poprzedniej rekomendacji 10,2 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 11,75 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 09 Kupuj 1 17% Akumuluj 3 50% Trzymaj 1 17% Redukuj 1 17% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 12

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 4,21 PLN 19 CZERWIEC 2009 Trakcja Polska pokazała za 1Q 09 wyniki finansowe gorsze niż rok wcześniej ale zbliżone do konsensusu rynkowego. Spory negatywny

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 13,6 PLN 03 LUTY 2011 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji (akumuluj) kurs akcji Grajewa wzrósł o ponad 45%. Uważamy, że przy obecnej cenie rynkowej inwestorzy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport.

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 343,8 PLN 21 LISTOPAD 18, 13:25 CEST Kęty pokazały lepsze od naszych

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 45,1 PLN (w tym dywidenda 1,40 PLN) 14 MAJ 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji dla spółki (KUPUJ z 27 października 2009 z ceną docelową

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P KĘTY REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 103,2 PLN 16 LUTY 2009 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji kurs akcji spółki zyskał 10%, w tym samym czasie WIG stracił 1,8%. Wprowadzenie zmian

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 8-4-2 8-5-2 8-6-2 8-7-2 8-8-2 8-9-2 8-1-2 8-11-2 8-12-2 9-1-2 9-2-2 9-3-2 9-4-2 KUPUJ WYCENA 15,7 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 6 KWIETNIA 29 Wyniki za 28 były nieznacznie poniżej naszych oczekiwao.

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

KĘTY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST

KĘTY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 lis 18 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST Spółka zaprezentowała już wstępne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2018 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 20,1 PLN 29 LISTOPAD 2017, 12:32 CEST Od czasu naszej ostatniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo