Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03"

Transkrypt

1 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03

2 July August September WIG (39,410.28, 39,410.28, 38,357.48, 38, ), TIM ( , , , ) October November December February March TIM S.A. Kurs akcji 10,15 zł Range roczny 4,60-11,60 zł Kapitalizacja 206,9 mln zł Free float 39,4 mln zł Udz. w WIG 0,07% Beta 0,18 Wol. śr. (1 m-c) WIG pkt TIM vs. WIG Struktura akcjonariatu K. Folta 18,15 % A. Wieczorkowski 14,83 % BZ WBK Inwestycje 10,94 % ING TFI 10,01 % AIG OFE 7,43 % K. Stogniew 7,18 % M. Nowakowski 6,37 % Opera TFI 6,04 % Pozostali 19,05 % Rekomendacja Kupuj Wycena 12,40 zł Poprzednie rekomendacje (6 m-cy) Data Rodzaj Kurs kupuj 8,60 zł Podsumowanie Podtrzymujemy rekomendację kupuj dla akcji spółki TIM SA wydaną 9 grudnia 2005 roku., podwyższając przy tym cenę docelową z 11,2 zł do 12,4 zł. Akcje TIM, tak jak poprzednio, zostały wycenione dwiema metodami: porównawczą i modelem DCF. W przypadku wyceny modelem DCF nie dokonano istotnych zmian, z tym że okres prognozy szczegółowej przeprowadzono dla lat (poprzednio ). Wartość akcji wynikająca z metody DCF wyniosła 12,0 zł (poprzednio 11,6 zł). W przypadku wyceny metodą porównawczą wartość akcji wzrosła z poziomu 10,8 zł do 12,9 zł. Spowodowane to zostało wzrostem cen akcji spółek użytych do porównania z akcjami TIM. W oparciu o analizę porównawczą wycena jednej akcji wyniosła 12,9 zł. Nowa, podwyższona cena docelowa akcji TIM wynika, więc głównie ze wzrostu wyceny porównawczej (+19,4%) spowodowanej niedoszacowaniem akcji spółki względem jej giełdowych odpowiedników, a w znacznie mniejszym stopniu z wyceny DCF (3,4%). Nowa cena docelowa akcji TIM wynosząca 12,4 zł stanowi średnią z wycen przeprowadzonych metodami porównawczą oraz DCF. Istotne wydarzenia w spółce od grudnia 2005 Spółka zrealizowała swe prognozy wyników finansowych na 2005 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły 250,7 mln zł (realizacja 100,3%), zysk operacyjny EBIT wyniósł 21,06 mln zł (realizacja 98,4%), a zysk netto 15,25 mln zł (realizacja 101,7%). Spółka poprawiła wydajność i efektywność sprzedaży odnotowano wzrost sprzedaży na 1 zatrudnionego o 37% do 814,3 tys. zł, oraz wzrost zysku operacyjnego na 1 pracownika o 34,5% do 68,5 tys. zł. Podtrzymujemy nasze prognozy wzrostu przychodów w roku bieżącym do 285 mln złotych, zysku operacyjnego do 24 mln zł, a zysku netto do 18 mln zł. Oczekujemy, że spółka może przeznaczyć na dywidendę więcej niż deklarowane wcześniej 6 mln zł (0,29 zł na jedną akcję stopa dywidendy 2,8% przy cenie akcji na poziomie 10,25 zł). Na przełomie roku doszło w spółce do istotnych (pozytywnych) zmian w stanie posiadania akcji TIM: swe zaangażowanie zmniejszyły osoby zarządzające i nadzorujące spółki. Akcje natomiast kupiły instytucje finansowe wśród akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA pojawiły się fundusz emerytalny AIG oraz Opera TFI. tys. zł P 2007P Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto EPS (zł) -0,41 0,04 0,55 0,75 0,88 1,05 P/E -25,0 290,4 18,8 13,7 11,6 9,7 BVPS (zł) 0,57 0,52 1,07 1,82 2,26 2,79 P/BV 17,97 19,61 9,60 5,64 4,54 3,68 Marża EBIT -2,18% 3,14% 6,48% 8,40% 8,42% 8,44% Marża EBITDA 1,12% 5,81% 8,29% 9,69% 9,82% 9,71% ROS -7,56% 0,57% 5,37% 6,08% 6,32% 6,72% ROE -84,78% 7,95% 51,05% 41,20% 39,12% 37,88% 2

3 WYCENA Wycena akcji TIM została przeprowadzona tak jak poprzednio metodą porównawczą oraz modelem zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF. Wycena końcowa akcji spółki, a zarazem nasza cena docelowa, stanowi średnią arytmetyczną z obu przeprowadzonych wycen. Wycena porównawcza W wycenie porównawczej użyto trzech wskaźników: P/E (cena do zysku przypadającego na jedną akcję), EV/EBITDA (gdzie EV = wartość rynkowa powiększona o dług netto, EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz P/EBIT (cena do wartości zysku operacyjnego przypadającego na jedną akcję). Przy wyliczeniu wskaźników uwzględniono prognozy wyników dla lat 2006 i Wartością końcową z wyceny akcji spółki metodą porównawczą jest średnia z wyceny dla każdego wskaźnika i poszczególnych lat. Wskaźniki wyceny porównawczej na podstawie wyników szacowanych na lata Cena akcji P/E '06 P/E '07 P/EBIT '06 P/EBIT '07 EV/EBITDA '06 EV/EBITDA '07 Alma Market 40,90 zł 15,0 13,3 13,7 11,9 8,3 7,7 Ampli 5,60 zł 7,4 6,1 5,3 4,1 5,5 4,6 CCC 35,00 zł 22,0 16,2 17,9 12,9 16,7 12,1 Eldorado 38,00 zł 12,6 10,7 9,1 8,1 7,1 6,7 Eurocash 6,75 zł 16,6 14,4 12,7 11,5 9,4 8,5 średnia 14,7 12,1 11,7 9,7 9,4 7,9 TIM 10,20 zł 11,2 9,7 8,7 7,7 7,5 6,7 Cena akcji 13,4 12,8 13,8 12,9 12,7 12,1 Wycena 12,9 Uśredniona wycena na bazie trzech wskaźników dla prognoz dla lat wyniosła 12,9 zł za akcję. Wycena modelem DCF Model wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych nie uległ istotnym zmianom. Nowy okres prognozy obejmuje lata Przyjęto nowe oszacowanie stopy wolnej od ryzyka i premii za ryzyko (założono spadek WACC z 8,2% w 2006 r. do 7,2% w 2010 r.) średni WACC w okresie prognozy wzrósł z 7,1% do 7,7%. W okresie prognozy założono średnią marżę EBIT na poziomie 8,4%, średnią marżę EBITDA na poziomie 9,6%. Nie dokonano zmian w zakładanych poziomach wielkości zysku operacyjnego, amortyzacji i wydatków inwestycyjnych. Suma FCF [mln zł.] 67,65 Suma DFCF [mln zł.] 53,31 stopa wzrostu FCF 1,0% Wartość rezydualna [mln zł.] 292,66 DRV [mln zł.] 201,96 DFCF+DRV [mln zł.] 255,27 Gotówka [mln zł.] 0,60 Dług [mln zł.] -10,80 Wartość KW [mln zł.] 245,07 Akcje Wartość na jedną akcję [zł.] 12,0zł Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość jednej akcji TIM SA wyniosła 12,0 zł. 3

4 Wycena końcowa Wartość akcji TIM S.A. oszacowana metodą porównawczą do średniej prognoz na lata wskaźników rynkowych spółek z branży handlowej notowanych na GPW wyniosła 12,9 zł. Na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wartość akcji spółki została wyznaczona na poziomie 12,0 zł. Średnia arytmetyczna z zastosowanych metod wyceny dała wartość końcową akcji TIM S.A. na poziomie 12,4 zł. Wyniki po czterech kwartałach 2005 roku Wyniki kwartalne TIM SA tys. zł IV kw IV kw zmiana (%) I-IV kw I-IV kw zmiana (%) Przychody ze sprzedaży ,3% ,1% Zysk operacyjny (EBIT) ,9% ,0% EBITDA ,5% ,6% Zysk brutto ,0% ,0% Zysk netto ,1% ,3% Zmiana pkt.% Zmiana pkt.% Marza EBIT 9,69% 7,16% 2,5% 8,40% 6,48% 1,9% Marża EBITDA 10,77% 7,16% 3,6% 9,30% 7,63% 1,7% Marża brutto 9,24%, 6,75%, 2,5%, 7,80%, 5,90%, 1,9%, Marża netto 7,34% 5,61% 1,7% 6,08% 5,37% 0,7% Źródło: raporty finansowe TIM SA Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, TIM zrealizował prognozę zysku netto na 2005 rok -15 mln zł (przekraczając ją nawet o 250 tys. złotych). Przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane w 100,3%, zysk operacyjny w 98,4%, natomiast zysk netto w 101,7%. Zysk netto za cztery kwartały 2005 roku wzrósł o 37,3% do 15,25 mln zł, zysk operacyjny zwiększył się o 57% do 21,1 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży wzrosły do 250,7 mln zł (+21,1%). W 2006 roku, prognozujemy wzrost przychodów ze sprzedaży do 285 mln zł (+13,7%), zysku operacyjnego do 24 mln zł ( +14,0%). Zysk netto wzrośnie do 18 mln zł (+18%). Oczekujemy wypłaty w formie dywidendy z zysku za 2005 rok przy najmniej 6 mln złotych, co daje 0,29 zł na jedną akcję spółki. Spodziewamy się utrzymania marż na zbliżonym poziomie do 2005 roku marża EBIT powinna wynieść 8,4%, marża EBITDA 9,8%, a zyskowność netto 6,3%. Spodziewana dalsza poprawa wyników umożliwi odnotowanie wysokiego zwrotu na kapitale własnym w wysokości 39%. 4

5 Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych kupuj oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej akumuluj oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej trzymaj oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań, co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego redukuj oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej sprzedaj oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej Rekomendacja długoterminowa rekomendacja jest aktualna w terminie 6 miesięcy od daty jej wydania, chyba że została zmieniona. Rekomendacja krótkoterminowa rekomendacja jest aktualna w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jej wydania chyba, że została zmieniona Biuro Maklerskie Banku BPH Zespół Analiz ul. Towarowa 25, Warszawa tel.: (22) , Piotr Banasik analityk, doradca inwestycyjny Jacek Buczynski analityk, makler papierów wartościowych Stefan Knopik kierownik zespołu, doradca inwestycyjny Dariusz Nawrot analityk, makler papierów wartościowych Biuro Maklerskie Banku BPH Al. Pokoju 1, Kraków tel.: (12)

6 Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BPH S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie nie zostało ujawnione emitentowi instrumentów finansowych, których dotyczy. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BPH dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w 10 pkt. 1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.im. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, że do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Warranted Equity Model (model uzasadnionej wyceny kapitałów własnych) uzależnia wycenę akcji spółki od efektywności działania spółki mierzonej zwrotem na kapitale własnym (ROE). Metoda ta opiera się na wyznaczeniu wartości spółki w oparciu o relację między spodziewanym ROE, a wymaganym przez inwestorów kosztem kapitału własnego dla danej spółki (COE).Im wyższe spodziewane ROE i niższe COE, tym wyższa wycena spółki, czyli w efekcie wyższa wycena wartości księgowej przedsiębiorstwa. Mocna strona metody to wycena na podstawie przyszłych, docelowych parametrów rentowności spółki. Słabe strony to subiektywizm w oszacowaniu przyszłej rentowności ROE, ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy, możliwość błędnego oszacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz wymaganej przez inwestora. Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest duża wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. Wycena modelem zdyskontowanych dywidend bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach z tytułu dywidend. Jej mocne strony to ujęcie w wycenie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidendy. Słabe strony to subiektywizm w oszacowaniu przyszłych wyników finansowych, ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy, możliwość błędnego oszacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz wymaganej przez inwestora. Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność wyceny. Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej wyceny oraz oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne. Opis wskaźników i miar używanych w raporcie P/E - (Cena/Zysk) - Cena / zannualizowany zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena / wartość księgowa przypadająca na jedną akcję P/CF (Cena/CashFlow) Cena do Cash Flow (Cash Flow - zysk netto plus amortyzacja) ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto / średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto / średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 6

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). CD PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo