LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) Cena docelowa (zł) WIG LPP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP"

Transkrypt

1 Kupuj Cena bieżąca (zł) Cena docelowa (zł) Dane na r. Kurs (zł) WIG (pkt.) Kapitalizacja (mln zł) Free float (mln) Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys. szt.) Min. (52 tyg.) (zł) 925,00 Max (52 tyg.) (zł) 1 668,00 LPP S.A. jest firmą zajmujacą się projektowaniem oraz dystrybucją odzieży w Polsce, jak i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Do końca października ub. r. markami własnymi spółki były Reserved, Cropp oraz Esotiq. Od lisopada 2008 r., po przejęciu Artmana, portfolio grupy zostało rozszerzone o marki House oraz Mohito. Grupa LPP dynamicznie zwiększa skalę działalności, chociaż m.in. osłabienie kursu PLN negatywnie wpłynęło na wyniki pierwszego kwartału br. Import towarów z Azji oraz czynsze rozliczane odpowiednio w USD i EUR były czynnikami zwiększającymi presję na obniżenie marży brutto ze sprzedaży. W naszej opinii postępująca stabilizacja w gospodarce globalnej oraz stabilna konsumpcja krajowa, przy prognozowanej aprecjacji PLN będą sprzyjały wzroście wyceny LPP. Struktura akcjonariatu (wg % ogólnej liczby głosów na WZA) Marek Piechocki 32,56 Jerzy Lubianec 29,44 Grangefont Ltd. 11,13 Pozostali 26,87 LPP, WIG WIG LPP N D 2009 M A M J J A S O Sobiesław Kozłowski Makler papierów wartościowych (022) (tys. PLN) P 2010P 2011P Przychody EBIT EBITDA marża EBITDA 17,3% 14,4% 17,2% 17,6% Zysk netto EPS P/E* 15,4 15,4 11,6 9,4 P/BV* 4,6 3,5 2,7 2,1 EV/EBIT* 14,6 13,4 8,8 7,0 EV/EBITDA* 11,12 9,7 7,0 5,8 P- prognozy skonsolidowane DM Banku BPS *wskaźniki zostały wyliczone przy cenie rynkowej na poziomie zł za akcję

2 WYCENA Wycena akcji LPP została przeprowadzona dwoma metodami: porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Do obliczenia wyceny końcowej przyjęto średnią arytmetyczną z wyników obu wycen. Waga Cena [PLN] Wycena DCF 50% 1556,94 Wycena porównawcza 50% 1694,68 Implikowana wartość 1 akcji 1626 WYCENA PORÓWNAWCZA Wycena porównawcza została dokonana na podstawie spółek zagranicznych o zbliżonym profilu działalności. W większości przypadków skala działalności spółek dystrybuujących odzież, notowanych na warszawskiej giełdzie, znacząco odbiega od skali działalności LPP, dlatego też wycena mnożnikowa bazuje na spółkach zagranicznych. W metodzie porównawczej wykorzystane zostały trzy mnożniki rynkowe P/E (cena do zysku netto przypadającego na akcję), EV/EBITDA (wartość ekonomiczna w relacji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz EV/EBIT (wartość ekonomiczna w relacji do zysku operacyjnego). Wskaźniki rynkowe dla LPP porównano z odpowiednimi mnożnikami pozostałych spółek na lata W wycenie końcowej wagi każdego z zastosowanych mnożników są równe i wynoszą po 1/3. P/E EV/EBITDA Buckle 13,1 12,0 11,4 6,2 5,9 5,4 7,1 6,8 6,2 Espirit 14,3 12,7 10,7 9,7 8,3 7,1 11,0 9,8 8,5 Gap 16,4 15,3 14,0 6,7 6,5 6,2 9,0 8,6 8,0 Geox 17,2 15,4 14,8 8,1 7,5 7,2 10,1 9,6 9,0 H&M 21,4 18,7 16,2 13,1 11,4 9,9 14,8 13,0 11,3 Inditex 20,0 18,0 15,4 10,6 9,4 8,0 14,8 12,9 11,2 Mediana 16,8 15,3 14,4 8,9 7,9 7,2 10,6 9,7 8,7 LPP ,4 11,6 9,4 9,73 6,97 5,78 13,43 8,75 6,98 Implikowana wartość 1 akcji LPP 1602,0 1944,5 2247,0 1321,3 1687,0 1846,9 1108,1 1637,6 1857,7 33% 33% 33% 1931,2 1618,4 1534,5 Wycena akcji 1 694,68 Dane po zakończeniu sesji r. Implikowana wartość z zastosowanej wyceny porównawczej to 1 694, 68 zł na jedną akcję LPP.

3 WYCENA MODELEM DCF Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT Podatek dochodowy od EBIT NOPLAT Amortyzacja Zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto Nakłady inwestycyjne Free Cash Flow to Firm (FCF) WACC 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 10,9% Współczynnik dyskontujący 0,98 0,89 0,80 0,72 0,65 DFCFF Zsumowana wartość zdyskontowanych FCFF Stopa wzrostu FCF po okresie prognozy 1,50% Wartość rezydualna Zdyskontowana wartość rezydualna Wartość brutto przedsiębiorstwa (EV) Wartość długu Gotówka i jej ekwiwalent Wartość długu netto Wartość kapitału dla akcjonariuszy (EqV) Ilość akcji [w tys.] 1 750,277 Cena jednej akcji wynikająca z DCF Założenia przyjęte do wyceny metodą DCF: 1. Przepływy pieniężne dyskontowane są na koniec października 2009 r. 2. Wycena nie uwzględnia wartości aktywów pozaoperacyjnych. 3. Zakładamy brak wypłaty dywidendy w okresie szczegółowej prognozy. 4. W okresie szczegółowej prognozy przyjęliśmy stopę wolną od ryzyka na poziomie 6,00 proc., natomiast premia za ryzyko założyliśmy w wysokości 5,00 proc. 5. Po roku 2013 zakładamy wzrost FCF na poziomie 1,5 proc. 6. W okresie szczegółowej prognozy współczynnik Beta, uwzględniający wartość zadłużenia w relacji do kapitałów własnych, maleje z 1,76 w 2009 r. do 1,10 w 2013 r obligacji zamiennych na akcje zostaje wykupione przez spółkę w terminie zapadalności obligacji. 8. Przyjęliśmy stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 19 proc. 9. Szacujemy przeciętny koszt otwarcia 1 mkw. w 2009 r. na zł i w późniejszych latach szczegółowej prognozy korygujemy tą wartość o stopę inflacji. 10. Założyliśmy inflację na poziomie 3,5 proc. w 2009 r. i 2,7 proc. w kolejnych latach szczegółowej prognozy. 11. Średnioroczny kurs EUR/PLN przyjęliśmy w wysokości 4,34 w 2009 r., oraz konserwatywnie w kolejnych latach odpowiednio na poziomie 4,16, 4,10, 4,00 i 4,00 w 2013 r. Ponadto założyliśmy w okresie prognozy stałą relację EUR/USD w wysokości 1, W okresie szczegółowej prognozy nie uwzględnialiśmy przejęć.

4 Analiza wrażliwości Zmiana Stopy wzrostu FCF WACC 0,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% +1,00 pp ,50 pp pp ,50 pp ,0 pp WYCENA KOŃCOWA Wartość akcji LPP oszacowana wg metody porównawczej wyniosła 1 694,68 zł., natomiast wartość akcji LPP wyliczona modelem DCF wyniosła 1 556,94 zł. Średnia arytmetyczna z obu wycen dała cenę na poziomie zł. Na tym poziomie wyznaczamy krótkoterminową cenę docelową i rekomendujemy kupno akcji LPP. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszt własny sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży marża brutto na sprzedaży 56,4% 58,8% 59,9% 61,2% 61,4% Koszt działalności operacyjnej Koszty sprzedaży jako % przychodów ze sprzedaży 39,1% 38,5% 38,9% 39,7% 41,0% Koszty ogólnego zarządu jako % przychodów ze sprzedaży 5,8% 5,6% 5,5% 5,5% 5,4% WYNIK NA SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNIK BRUTTO Podatek dochodowy WYNIK NETTO

5 Skonsolidowany bilans aktywa Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe i śr. pieniężne SUMA AKTYWÓW Skonsolidowany bilans - pasywa Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe SUMA PASYWÓW

6 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) netto Amortyzacja Zapłacony podatek dochodowy Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

7 Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych: kupuj oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej akumuluj oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej trzymaj oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań, co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego redukuj oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej, sprzedaj oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej, Rekomendacja długoterminowa - rekomendacja jest aktualna w terminie 6 miesięcy od daty jej wydania, chyba, że została zmieniona. Rekomendacja krótkoterminowa - rekomendacja jest aktualna w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jej wydania chyba, że została zmieniona Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 9 /11B Warszawa, tel.: , fax: Analitycy: Sobiesław Kozłowski - makler papierów wartościowych tel.: (0 22) Elżbieta Wojdalska tel.: (0 22) Departament Emisji: Ewa Kostrzewa, makler papierów wartościowych tel. (0 22) Justyna Zalewska-Cieślińska tel. (0 22) Maklerzy: Ludmiła Kryńska, makler papierów wartościowych tel. (022) Bogdan Dzimira, makler papierów wartościowych Tel.: (022) Grzegorz Kołcz, makler papierów wartościowych Tel.: (022) Artur Kobos, makler papierów wartościowych Tel.: (022) Lech Kucharski, makler papierów wartościowych tel.: (022) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma kredytów, papierów dłużnych, oprocentowanych pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT zysk z działalności operacyjnej EBITDA zysk z działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) zysk z działalności operacyjnej podzielony przez przychody ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) EBITDA podzielony przez przychody ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/aktywa) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) kursu akcji podzielony przez roczny zysk netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartość Księgowa) kurs akcji podzielony przez wartość księgową przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] kurs akcji podzielony przez sumę przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) dywidenda przypadająca na akcję podzielona przez zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) zysk na akcję podzielony przez dywidendę na akcję

8 Raport analityczny wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Raport analityczny został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania maklerskich instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest odpowiedni dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż sformułowane czynniki ryzyka. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS SA jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z nasza wiedza, pomiędzy Domu Maklerskiego Banku BPS SA oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej DM Banku BPS dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Wycena metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. DCF uznawany jest za metodologicznie jedną z najlepszych metod wyceny. Wadą metody jest duża czasochłonność oraz wrażliwość na zmiany parametrów. Wycena metoda porównawcza bazuje na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki z odpowiednimi mnożnikami innych porównywalnych spółek. Zaletami wyceny mnożnikowej jest niska czasochłonność oraz opieranie się na prawie jednej ceny. Wadą jest zmniejszenie znaczenia czynników specyficznych dla wycenianej spółki.

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09 SK-15 SK-45 SK-200 WIG 48500 48000 47500 47000 46500 46000 45500 45000 44500 44000 43500 43000 42500 December 2011 February SK-15 SK-45 SP500 SK-200 Decem ber 2011 February 15000 10000 x100 1330 1320 1310

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01 WIG SK-15 50500 50000 49500 49000 48500 SK-45 48000 47500 47000 SK-200 46500 46000 45500 45000 15000 10000 x100 Mar Apr May Jun Jul Aug SP500 1380 1370 SK-15 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 SK-45 1290

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

12 września 2008r. Numer ewidencyjny 08/09/02

12 września 2008r. Numer ewidencyjny 08/09/02 Raport analityczny WILBO S.A. r. Numer ewidencyjny 08/09/02 Wycena Akcje WILBO SA zostały wycenione dwiema metodami: porównawczą WILBO vs. WIG i modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycenie

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Duda. Kupuj 1,89 zł. Sektor: spożywczy Data: 20.04.2011. Analityk: Robert Kurowski, makler p.w.

Duda. Kupuj 1,89 zł. Sektor: spożywczy Data: 20.04.2011. Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. Sektor: spożywczy Data: 20.04.2011 Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. Duda Kupuj 1,89 zł Podstawowe dane Kurs bieżący (zł): 1,56 Liczba akcji (tys. szt): 308891 Kapitalizacja (tys. zł): 481871 Free

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim Open Finance Polska, Usługi Finansowe

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012* 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012* 2013P 2014P 2015P CIECH SPRZEDAJ (POPRZEDNIO SPRZEDAJ) WYCENA 25,4 PLN 12 LUTY 2014 W naszej opinii wycena spółki jest dość wymagająca i nie uwzględnia szeregu ryzyk operacyjnych. Do tej pory konkurencyjność u podnosiły

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje S&P 500 (USA) Indeks Zamknięcie [pkt.] NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100

Bardziej szczegółowo