P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 01/29/ /11/ /24/ /10/ /22/ /03/ /15/ /27/ /15/ /26/ /09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Kupuj akcje Cinema City zyskały już ponad 37%. Obecnie biorąc pod uwagę plany otward nowych ekranów, perspektywę ustabilizowanej marży na działalności kinowej oraz prawdopodobne wyniki z segmentu nieruchomości wyceniamy 1 akcję na 21,4 PLN i zalecamy Akumulowanie walorów spółki. Wyniki za 1Q 09 są znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zwracamy jednak uwagę, że wpływ na to miała transakcja o charakterze jednorazowym. Dzięki sprzedaży udziałów w Mall of Plovdiv spółka wykazała dodatkowo 21,5 mln EUR przychodu. Tym samym w segmencie związanym z nieruchomościami spółka pokazała zysk EBIT w wysokości 5,61 mln EUR. Dotychczas wynik na nieruchomościach był rozliczany w 2Q, co niwelowało słabsze wyniki osiągane w tym okresie w segmencie kinowym. W 2Q 09 spodziewamy się, że spółka pokaże jeszcze w segmencie nieruchomości pozostałą częśd zysku z opisanej transakcji. Podział wyniku na dwa okresy jest związany z udzieleniem zabezpieczonej pożyczki jednemu z nabywców udziałów (pożyczka została już spłacona). W ramach wszystkich segmentów spółka zwiększyła przychody o 51,5% r/r do poziomu 66,7 mln EUR. Wynik EBITDA zwiększył się do 15 mln EUR, z kolei wynik EBIT wzrósł do 11,3 ml EUR. Działalnośd kinowa wypracowała EBIT w wysokości 6,4 mln EUR, czyli o 1,3 mln EUR więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dystrybucja odnotowała stratę w kwocie 0,7 mln EUR, a segment nieruchomości pokazał zysk w wysokości 5,6 mln EUR. Przyjęliśmy, że w okresie przybędzie 381 ekranów. W 2009 roku zakładamy wzrost liczby ekranów do 683 na koniec okresu. W kolejnych 3 latach oczekujemy, że liczba ekranów zwiększy się o odpowiednio 102, 96 i 66 w 2012 roku. Są to założenia bardziej konserwatywne niż plany spółki. Zwracamy jednak uwagę, że w obecnej sytuacji trudno określid faktyczną liczbę otward z uwagi na prawdopodobne opóźnienia w budowie galerii handlowych. W 2009 roku oczekujemy, że przychody spółki wzrosną do 205,7 mln EUR, pomimo założonego 2% spadku przychodów z działalności kinowej liczonej w EUR. Na poziomie EBITDA oczekujemy zysku w wysokości 44,8 mln EUR. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozą powinien wzrosnąd do 27,7 mln EUR. Przy naszych prognozach spółka jest obecnie handlowana z dyskontem w porównaniu do grupy porównawczej. Przy obecnej cenie rynkowej EV/EBITDA 09 wynosi 6,1x, a w 2010 roku spada do 5,0x. Wycena SOTP [EUR] 4,81 Wycena porównawcza *EUR] 4,91 Wycena koocowa *EUR] 4,86 Wycena koocowa *PLN] 21,4 Potencjał do wzrostu / spadku +14% Koszt kapitału 11,3% Cena rynkowa [PLN] 18,81 Kapitalizacja [mln PLN] 957,48 Ilośd akcji *mln. szt.+ 50,92 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 22,00 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 14,80 Stopa zwrotu za 3 mc 24% Stopa zwrotu za 6 mc 22% Stopa zwrotu za 9 mc 1% Struktura akcjonariatu: I.T. International Theatres Ltd. 64,35% PTE BPH CU WBK SA 12,17% ING OFE 5,31% BZ WBK TFI 5,23% BZ WBK AIB Asset Management 5,00% Pozostali 7,94% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice CCINT WIG znormalizowany P 2010P 2011P 2012P Przychody [mln EUR] 157,4 189,1 205,7 225,3 257,0 285,7 EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 44,8 52,7 53,6 54,1 EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 27,7 33,6 32,7 31,6 Zysk netto [mln EUR] 15,6 16,2 18,6 22,1 21,2 21,6 P/BV 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 P/E 14,0 13,5 11,7 9,8 10,3 10,1 EV/EBITDA 7,5 6,5 6,1 5,0 4,7 4,5 EV/EBIT 13,6 11,7 9,8 7,8 7,7 7,7 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę SOTP oraz wycenę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Za pomocną wyceny SOTP uzyskaliśmy wartośd 4,81 EUR za akcję. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartośd 1 akcji spółki na poziomie 4,91 EUR. Wycena koocowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 4,86 EUR. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Wycena DCF działalnośd kinowe i dystrybucyjnej *EUR+ 4,44 Wycena cenrum hadlowego w Ruse [EUR] 0,29 Wycena centrum handlowego w Stara Zagora [EUR] 0,08 Wycena SOTP [EUR] 4,81 Wycena porównawcza *EUR+ 4,91 Koocowa wycena 1 akcji [EUR] 4,86 Koocowa wycena 1 akcji [PLN] 21,4 Wyniki Cinema City za 1Q 09 pokazują, że jak na razie podstawowa działalnośd spółki jest odporna na spowolnienie gospodarcze. W tym roku wyniki spółki istotnie poprawiła już w 1Q 09 i jeszcze poprawi w 2Q 09 transakcja sprzedaży udziałów w Plovdiv. W przyszłym roku spółka będzie chciała rozliczyd Mall of Ruse, co również w istotny sposób poprawi wyniki. W portfelu spółki jest jeszcze projekt w Stara Zagora, który z kolei powinien mied wpływ na wyniki w 2011 roku. W 2009 roku oczekujemy, że przychody spółki wzrosną do 205,7 mln EUR, pomimo założonego 2% spadku przychodów z działalności kinowej liczonej w EUR. Na poziomie EBITDA oczekujemy zysku w wysokości 44,8 mln EUR. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozą powinien wzrosnąd do 27,7 mln EUR. Przy naszych prognozach spółka jest obecnie handlowana z dyskontem w porównaniu do grupy porównawczej. Przy obecnej cenie rynkowej EV/EBITDA 09 wynosi 6,1x, a w 2010 roku spada do 5,0x. Silna pozycja w regionie CEE oraz dobra sytuacja finansowa są naszym zdaniem podstawą do dalszej przyszłej ekspansji Cinema City na nowych rynkach. Jest to jednak scenariusz na przyszłośd ponieważ w najbliższych kwartałach spółka będzie realizowała nowe projekty głównie w Rumuni. Biorąc pod uwagę plany otward nowych ekranów, perspektywę ustabilizowanej marży na działalności kinowej oraz prawdopodobne wyniki z segmentu nieruchomości zalecamy akumulowanie walorów spółki z ceną docelową 21,4 PLN. 2

3 WYCENA DCF DZIAŁALNOŚCI KINOWEJ I DYSTRYBUCYJNEJ Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentownośd 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Przyjęliśmy, że w okresie przybędzie 381 ekranów. W 2009 roku zakładamy wzrost liczby ekranów do 683 na koniec okresu. W kolejnych 3 latach oczekujemy, że liczba ekranów zwiększy się o odpowiednio 102, 96 i 66 w 2012 roku. Średnia frekwencja na 1 ekran w naszym modelu w 2009 roku wynosi 43,3 tys. widzów. W kolejnych latach zakładamy spadek frekwencji do ok. 39,4 tys. w ostatnim roku prognozy. W 2009 roku zakładamy spadek średniego przychodu z napojów i przekąsek do 1,25 EUR w przeliczeniu na 1 widza. Naszym zdaniem kolejne otwarcia ekranów w Rumunii powinny przyczynid się do ograniczenia spadku tego wskaźnika. Pomimo mniejszego dochodu ludności w porównaniu z bogatszymi społeczeostwami to właśnie w Rumunii obecnie średni przychód z napojów i przekąsek na 1 widza jest powyżej średniej osiąganej w innych krajach. W kolejnych latach prognozy po roku 2010 średni przychód w przeliczeniu na 1 widza wzrasta o ok. 3% r/r. Przychody z reklamy 2009 roku w naszej prognozie spadają o 15% r/r do 21,5 mln EUR. W przeliczeniu na 1 ekran oczekujemy spadku wpływów w 2009 roku o prawie 24% r/r. Wzrost przychodu na 1 ekran zakładamy dopiero w 2011 roku licząc na poprawę sytuacji gospodarczej i wzrost budżetów reklamowych. Szczegółowe założenia dotyczące przychodów i kosztów znajdują się w osobnym rozdziale. W prognozie nie zakładamy akwizycji. Jest to założenie ostrożne, gdyż silna pozycja spółki w regionie CEE oraz dobra sytuacja finansowa pozwolą na dalszą ekspansję w innych krajach. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na 2%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzieo roku. Metoda DCF sugeruje wartośd segmentu kinowego oraz dystrybucji na 225,94 mln EUR, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 4,44 EUR. 3

4 Model DCF dla działalności kinowej i dystrybucji 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży *mln EUR] 175,78 210,09 247,72 281,72 306,30 329,07 352,91 375,97 397,53 417,48 EBIT [mln EUR] 16,87 21,84 26,97 31,53 34,94 38,28 41,63 44,28 46,90 49,08 Stopa podatkowa 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% Podatek od EBIT [mln EUR] 3,21 4,09 4,98 5,77 6,33 6,88 7,41 7,82 8,24 8,60 NOPLAT [mln EUR] 13,65 17,74 21,99 25,77 28,61 31,40 34,22 36,46 38,66 40,48 Amortyzacja [mln EUR] 17,03 19,08 20,81 22,43 23,24 23,53 23,87 24,33 24,54 24,87 CAPEX [mln EUR] -32,84-31,59-31,57-25,30-21,34-22,14-23,67-23,19-24,36-25,45 Inwestycje w kapitał obrotowy *mln EUR] -1,70-1,15-1,85-1,68-1,44-1,34-1,40-1,36-1,27-1,17 Inwestycje kapitałowe *mln EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FCF [mln EUR] -3,86 4,08 9,36 21,21 29,06 31,45 33,02 36,25 37,57 38,73 DFCF [mln EUR] -3,65 3,52 7,35 15,13 18,80 18,42 17,46 17,27 16,09 14,90 Suma DFCF [mln EUR] 125,29 Wartośd rezydualna *mln EUR] 432,07 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln EUR] 166,28 Wartośd firmy EV *mln EUR] 291,57 Dług netto *mln EUR] 65,63 Wartośd kapitału*mln EUR] 225,94 Ilośd akcji *mln szt Wartośd kapitału na akcję *EUR] 4,44 Przychody zmiana r/r -2% 20% 18% 14% 9% 7% 7% 7% 6% 5% EBIT zmiana r/r 5% 29% 23% 17% 11% 10% 9% 6% 6% 5% NOPLAT zmiana r/r 5% 30% 24% 17% 11% 10% 9% 7% 6% 5% FCF zmiana r/r 701% -206% 129% 127% 37% 8% 5% 10% 4% 3% Marża EBITDA 19% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% Marża EBIT 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% Marża NOPLAT 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% CAPEX / Przychody 18,7% 15,0% 12,7% 9,0% 7,0% 6,7% 6,7% 6,2% 6,1% 6,1% CAPEX / Amortyzacja 193% 166% 152% 113% 92% 94% 99% 95% 99% 102% Zmiana KO / Przychody 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów -51% 3% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% Udział kapitału własnego 68,1% 70,5% 68,9% 73,7% 78,8% 83,9% 89,1% 94,1% 99,3% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% Udział kapitału obcego 31,9% 29,5% 31,1% 26,3% 21,2% 16,1% 10,9% 5,9% 0,7% 0,0% WACC 9,7% 9,8% 9,7% 10,0% 10,2% 10,5% 10,7% 11,0% 11,2% 11,3% 4

5 Wrażliwośd modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 0,7 4,1 4,4 4,7 5,2 5,7 6,0 6,4 6,8 7,3 0,8 3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6,2 6,6 0,9 3,6 3,8 4,1 4,4 4,8 5,0 5,3 5,6 6,0 beta 1,0 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,4 1,1 3,2 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 1,2 3,0 3,1 3,3 3,5 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 1,3 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 1,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 1,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 Wrażliwośd modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,7 6,9 6,5 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 5,0 4,8 0,8 6,5 6,0 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,6 4,3 0,9 6,1 5,6 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,2 3,9 beta 1,0 5,7 5,2 4,8 4,6 4,4 4,3 4,1 3,8 3,5 1,1 5,4 4,9 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,5 3,2 1,2 5,0 4,6 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 3,2 2,9 1,3 4,8 4,3 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 1,4 4,5 4,0 3,6 3,5 3,3 3,1 3,0 2,7 2,5 1,5 4,3 3,8 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 Wrażliwośd modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 4,4 4,7 5,1 5,6 6,2 6,6 7,0 7,6 8,2 3,5% 4,1 4,4 4,7 5,2 5,7 6,0 6,4 6,8 7,3 4,0% 3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6,2 6,6 premia za ryzyko 4,5% 3,6 3,8 4,1 4,4 4,8 5,0 5,3 5,6 6,0 5,0% 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,4 5,5% 3,2 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 6,0% 3,0 3,1 3,3 3,5 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 6,5% 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 7,0% 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 5

6 WYCENA PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH Dokonaliśmy wyceny 2 projektów deweloperskich w Bułgarii, chod zdajemy sobie sprawę z ryzyka błędu jakim obarczone są takie obliczenia, szczególnie obecnie w trudnych do przewidzenia czasach. Głównym projektem jest budowa centrum handlowego Mall of Ruse. Szacujemy, że powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 38 tys. m 2. Średnią cenę wynajmu utailiśmy na poziomie 17,5 EUR. Exit yield przyjęliśmy na poziomie 8%. Oczekujemy, że projekt zostanie oddany do użytkowania w 2010 roku. Zgodnie z naszą projekcją wartośd bieżąca przypadająca na 1 akcję spółki z Mall of Ruse wynosi 0,29 EUR. Szacunkowa wartośd projektu Mall of Ruse 2010 Zakładana powierzchnia użytkowa *m 2 ] Średnia cena wynajmu *EUR/m 2 ] 17,5 NOI [tys. EUR] Zakładany exit yield 8,00% Szacunkowa wartośd nieruchomości przy 8% exit rental yield *tys. EUR Średnia cena za 1 m2 *tys. EUR+ 2,625 Razem poniesione nakłady inwestycyjne *tys. EUR Wynik [tys. EUR] Koszt kapitału 11,28% Czynnik dyskontujący 1,19 Wartośd bieżąca po opodatkowaniu przypadająca dla CCINT *tys. EUR Wartośd bieżąca na 1 akcję *EUR+ 0,29 Drugim projektem, jest budowa centrum handlowego w mieście Stara Zagora. Spółka ma 55% udziałów w tym projekcie i spodziewany koniec inwestycji to 2011 rok. Szacujemy, że powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 25 tys. m 2. Średnią cenę wynajmu utailiśmy na poziomie 18 EUR. Exit yield przyjęliśmy na poziomie 8%. Oczekujemy, że projekt zostanie oddany do użytkowania w 2011 roku. Zgodnie z naszą projekcją wartośd bieżąca przypadająca na 1 akcję spółki z centrum handlowego w Stara Zagora wynosi 0,08 EUR. Szacunkowa wartośd centrum handlowego w Stara Zagora 2011 Zakładana powierzchnia użytkowa *m 2 ] Średnia cena wynajmu *EUR/m 2 ] 18,0 NOI [tys. EUR] Zakładany exit yield 8,00% Szacunkowa wartośd nieruchomości przy 8% exit rental yield [tys. EUR] Średnia cena za 1 m2 *tys. EUR+ 2,700 Razem nakłady inwestycyjne *tys. EUR Wynik [tys. EUR] Koszt kapitału 11,28% Czynnik dyskontujący 1,32 Wartośd bieżąca przypadająca dla CCINT *tys. EUR Wartośd bieżąca na 1 akcję *EUR+ 0,08 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 50%. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. Przy obecnej cenie rynkowej akcje Cinema City dla wskaźnika P/E na rok 2009 są notowane z 10% dyskontem do grupy porównawczej. W 2010 roku dyskonto wzrasta do 13%. Dla EV/EBITDA spółka również jest wyceniana niżej niż grupa porównawcza o odpowiednio 14% w 2009 roku i ok. 20% w 2010 roku. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 4,91 EUR. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2009P 2010P 2009P 2010P Regal Entertainment 15,6 13,6 8,5 8,0 Major Entertainment 10,0 9,5 5,0 4,8 Cinemax India 11,0 9,8 8,4 7,2 Cinemark Holdings 14,9 12,8 6,1 6,2 Mediana 13,0 11,3 7,3 6,7 Cinema City 12,0 10,1 6,3 5,4 Premia / dyskonto -10% -13% -16% -21% Wycena 1 akcji wg wskaźnika *PLN+ 4,7 4,9 4,6 5,4 Waga roku 50% 50% 50% 50% Wycena 1 akcji wg wskaźników *PLN+ 4,86 4,99 Waga wskaźnika 50% 50% Dyskonto - Wycena koocowa 1 akcji *PLN+ 4,91 Wycena koocowa spółki *mln PLN+ 249,76 Porównanie rentowności EBITDA Cinema City Cinemark Holdings Cinemax India Major Entertainment Regal Entertainment 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 09 Wyniki za 1Q 09 są znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zwracamy jednak uwagę, że wpływ na to miały transakcje o charakterze jednorazowym. Dzięki sprzedaży udziałów w Mall of Plovdiv spółka wykazała dodatkowo 21,5 mln EUR przychodu. Tym samym w segmencie związanym z nieruchomościami spółka pokazała wynik EBIT w wysokości 5,61 mln EUR. Dotychczas wynik na nieruchomościach był rozliczany w 2Q, co niwelowało słabsze wyniki osiągane w tym okresie w segmencie kinowym. W 2Q 09 spodziewamy się, że spółka pokaże jeszcze w segmencie nieruchomości pozostałą częśd zysku z opisanej transakcji. Podział wyniku na dwa okresy jest związany z udzieleniem zabezpieczonej pożyczki jednemu z nabywców udziałów (pożyczka została już spłacona). W ramach wszystkich segmentów spółka zwiększyła przychody o 51,5% r/r do poziomu 66,7 mln EUR. Wynik EBITDA zwiększył się do 15 mln EUR, z kolei wynik EBIT wzrósł do 11,3 ml EUR. Działalnośd kinowa wypracowała EBIT w wysokości 6,4 mln EUR, czyli o 1,3 mln EUR więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dystrybucja odnotowała stratę w kwocie 0,7 mln EUR, a segment nieruchomości pokazał zysk w wysokości 5,6 mln EUR. Wyniki skonsolidowane spółki *mln EUR] 1Q'08 1Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 44,0 66,7 51,5% 157,4 189,1 20,1% EBITDA 9,4 15,0 60,6% 34,7 41,6 19,7% EBIT 4,7 11,3 138,0% 19,3 23,2 20,3% segment kinowy 5,1 6,4 27,2% 14,4 16,0 11,3% segment dystrybucja -0,2-0,7-0,7 0,0 segment nieruchomości -0,1 5,6 5,6 7,2 28,3% Zysk netto 3,7 9,6 161,6% 15,6 16,2 3,7% Marża EBITDA 21,3% 22,6% 22,1% 22,0% Marża EBIT 10,8% 16,9% 12,2% 12,3% Marża zysku netto 8,4% 14,5% 9,9% 8,6%, spółka Wynik na działalności kinowej oceniamy pozytywnie. Spółka zwiększyła sprzedaż biletów o 22% r/r, co pozwoliło zneutralizowad wpływ osłabienia walut lokalnych względem EUR. Wartościowo sprzedaż biletów w 1Q 09 wzrosła o 5% r/r do 26,7 mln EUR pomimo tego, że w Polsce przychody ze sprzedaży biletów spadły do 16,3 mln EUR czyli o 4,7% r/r, a na Węgrzech o 4,2% do poziomu 2,7 mln EUR. Średnia cena biletu w 1Q 09 wyniosła 3,86 EUR czyli spadła o 14% r/r. Średnia cena w 2008 roku była na poziomie 4,55 EUR. W 2009 roku oczekujemy, że średnia cena biletów spadnie za sprawą osłabienia walut lokalnych względem EUR do poziomu 3,90 EUR. Niepokojąco wyglądają przychody uzyskane ze sprzedaży napojów i przekąsek. Jest to kluczowy obszar odpowiedzialny za wysokośd generowanej marży. Wartościowo spółka pokazała wzrost przychodów z tego obszaru do 8,13 mln EUR (+13,3% r/r) jednak oznacza to spadek średniego przychodu w przeliczeniu na liczbę widzów. Wskaźnik ten w 1Q 09 wyniósł 1,18 EUR w przeliczeniu na 1 widza. Oznacza to spadek o 13,8% q/q i 7,2% r/r. W 2008 roku średni przychód ze sprzedaży napojów i przekąsek w przeliczeniu na 1 widza wynosił 1,28 EUR, w 2009 roku w modelu zakładamy jego spadek do 1,25 EUR. Naszym zdaniem kolejne otwarcia ekranów w Rumunii powinny przyczynid się do ograniczenia spadku tego wskaźnika. Pomimo mniejszego dochodu ludności w porównaniu z bogatszymi społeczeostwami to właśnie w Rumunii średni przychód z napojów i przekąsek na 1 widza jest powyżej średniej osiąganej w innych krajach. Wpływy z reklamy w 1Q 09 wzrosły o 2,3% r/r i wyniosły ok. 5,3 mln EUR. Trzeba jednak zwrócid uwagę, że w przeliczeniu na 1 ekran oraz liczbę widzów odnotowana spadek wpływów r/r. W przeliczeniu na 1 ekran spadek wpływów z reklamy wyniósł 18% r/r. W kolejnych kwartałach nie oczekujemy poprawy tego wskaźnika. Bardzo trudna sytuacja na rynku reklamy oraz presja na obniżkę cenników prawdopodobnie będą negatywnie wpływad na wyniki spółki. W 2008 roku wpływy z reklam wyniosły 25,4 mln EUR. W 2009 roku zakładamy spadek przychodów o 15% r/r do 21,5 mln EUR. W przeliczeniu na 1 ekran oczekujemy spadku wpływów w 2009 roku o prawie 24% r/r. 8

9 Sprzedaż biletów oraz średnia cena biletów oraz wydatki na napoje i przekąski 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 5,2 4,1 6,0 4,6 5,7 4,4 5,9 6,2 6,9 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 3,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 Ilośd sprzedanych biletów *mln+ - lewa skala Średnia cena biletu *EUR+ - prawa skala Średnie wydatki na napoje i przekąski *EUR+ - prawa skala 0,0, spółka Wpływy z reklamy w ujęciu kwartalnym 8,0 16,0 7,0 14,0 6,0 12,0 5,0 10,0 4,0 3,0 2,0 5,1 6,0 5,2 7,2 5,2 7,4 6,4 6,4 5,3 8,0 6,0 4,0 1,0 2,0 0,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 Przychody z reklamy [mln EUR] Śr przychód z reklamy na 1 ekran *EUR+ Śr przychód z reklamy na 1 widza *EUR+ 0,0, spółka Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym 70,0 60,0 14,7% 16,8% 18,0% 16,9% 16,0% 14,0% 50,0 40,0 12,4% 11,3% 9,0% 10,2% 10,5% 9,6% 66,7 12,0% 10,0% 8,0% 30,0 20,0 38,2 42,1 41,5 39,6 44,9 47,1 48,1 51,6 6,0% 4,0% 2,0% 10,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 0,0% Przychody Marża EBIT, spółka 9

10 Wyniki segmentu kinowego w ujęciu kwartalnym 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Przychody [mln EUR] Marża EBIT, spółka Wyniki segmentu dystrybucja w ujęciu kwartalnym 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% Przychody [mln EUR] Marża EBIT, spółka Wyniki na nieruchomościach w ujęciu kwartalnym ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Przychody [mln EUR] Marża EBIT, spółka 10

11 ZAŁOŻENIA DO MODELU Wyniki skonsolidowane spółki *mln EUR] Przychody [mln EUR] Kina 124,1 154,7 158,0 192,7 230,0 263,6 287,9 310,3 333,7 356,4 377,6 397,1 Dystrybucja 23,0 24,5 17,8 17,4 17,7 18,1 18,4 18,8 19,2 19,6 20,0 20,4 Pozostałe (projekty deweloperskie) 10,4 9,9 29,9 15,3 9,3 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 Razem 157,4 189,1 205,7 225,3 257,0 285,7 310,4 333,2 357,2 380,3 401,9 422,0 Koszty operacyjne [mln EUR] Kina 109,75 138,68 140,10 171,05 203,20 232,29 253,10 272,17 292,28 312,31 330,87 348,24 Dystrybucja 23,66 24,44 18,82 17,20 17,55 17,90 18,26 18,63 19,00 19,38 19,77 20,16 Pozostałe (projekty deweloperskie) 4,75 2,73 19,06 3,50 3,50 3,90 3,98 4,06 4,14 4,22 4,31 4,39 Razem 138,2 165,9 178,0 191,8 224,3 254,1 275,3 294,9 315,4 335,9 354,9 372,8 Wynik EBITDA [mln EUR] Kina 28,38 33,29 34,44 40,27 47,11 53,28 57,48 61,08 64,75 67,85 70,65 73,13 Dystrybucja -0,23 0,43-0,54 0,65 0,66 0,68 0,70 0,72 0,75 0,77 0,79 0,82 Pozostałe (projekty deweloperskie) 5,71 7,23 10,91 11,79 5,82 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 Razem 33,85 40,95 44,81 52,71 53,59 54,11 58,33 61,97 65,66 68,79 71,62 74,14 Wynik EBIT [mln EUR] Kina 14,37 15,99 17,86 21,66 26,79 31,35 34,75 38,09 41,44 44,09 46,70 48,88 Dystrybucja -0,69 0,01-0,99 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 Pozostałe (projekty deweloperskie) 5,61 7,19 10,87 11,75 5,78 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 Razem 19,29 23,20 27,74 33,59 32,74 31,63 35,04 38,38 41,74 44,39 47,01 49,19 Marża EBIT Kina 11,6% 10,3% 11,3% 11,2% 11,6% 11,9% 12,1% 12,3% 12,4% 12,4% 12,4% 12,3% Dystrybucja -3,0% 0,0% -5,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Pozostałe (projekty deweloperskie) 54,1% 72,5% 36,3% 77,0% 62,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Razem 12,2% 12,3% 13,5% 14,9% 12,7% 11,1% 11,3% 11,5% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% Wyniki skonsolidowane spółki *mln EUR] % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Przychody [mln EUR] EBIT [mln EUR] Marża EBIT 11

12 Założenia dla modelu przychodów Liczba wejśd *mln Polska 12,6 14,6 16,6 17,4 17,7 18,0 17,9 17,5 17,1 16,8 16,5 Czechy 1,6 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 Węgry 3,3 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Bułgaria 0,7 1,2 1,5 2,3 2,7 3,1 3,4 3,7 4,0 4,1 4,1 Rumunia 0,6 1,6 3,6 5,9 7,9 8,8 9,4 9,9 10,3 10,6 10,8 Izrael 3,4 3,7 3,7 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Inne kraje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,5 2,5 3,5 4,5 5,2 Razem 22,2 26,5 31,1 35,4 38,5 40,5 42,1 43,6 44,9 45,8 46,3 Liczba wejśd na 1 ekran Polska 47,2 50,1 49,0 48,0 47,1 46,1 45,2 44,3 43,4 42,5 41,7 Czechy 41,2 40,7 39,8 39,0 38,2 37,5 36,7 36,0 35,3 34,6 33,9 Węgry 31,7 33,7 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 Bułgaria 52,8 55,6 54,2 53,1 52,1 51,0 50,0 49,0 48,0 47,1 46,1 Rumunia 43,3 45,1 44,3 43,9 43,4 43,0 42,6 42,2 41,7 41,3 40,9 Izrael 29,7 32,4 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 Inne kraje 0,0 0,0 0,0 43,9 43,4 43,0 42,6 42,2 41,7 41,3 40,9 Razem 40,3 43,3 42,8 42,5 42,1 41,7 41,3 40,8 40,4 39,9 39,4 Śr cena biletu *EUR Polska 4,7 3,8 4,1 4,4 4,8 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 6,0 Czechy 4,8 4,7 5,0 5,4 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 Węgry 3,5 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,4 Bułgaria 3,3 3,5 3,9 4,1 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 Rumunia 3,0 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 5,2 Izrael 5,3 5,2 5,4 5,7 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 Inne kraje 0,0 0,0 0,0 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 Razem 4,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 Liczba ekranów na koniec okresu Polska Czechy Węgry Bułgaria Rumunia Izrael Inne kraje Razem Udział poszczególnych krajów w przychodach ze sprzedaży biletów 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Polska, Czechy, Węgry Rumunia, Bułgaria Izrael Inne kraje 12

13 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI Bilans [mln EUR] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Kredyty pożyczki Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat *mln EUR] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody Koszty operacyjne Amortyzacja Koszty wynajmu Pozostałe koszty EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto CF [mln EUR] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 20% 9% 10% 14% 11% 9% 7% 7% 6% 6% 5% EBITDA zmiana r/r 20% 8% 18% 2% 1% 8% 6% 6% 5% 4% 4% EBIT zmiana r/r 20% 20% 21% -3% -3% 11% 10% 9% 6% 6% 5% Zysk netto zmiana r/r 4% 15% 19% -4% 2% 17% 15% 13% 10% 9% 5% Marża EBITDA 22% 22% 23% 21% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% Marża EBIT 12% 13% 15% 13% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% Marża netto 9% 9% 10% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 10% Stopa zadłużenia 48% 46% 43% 45% 41% 37% 33% 29% 25% 21% 21% Dług Odsetki / EBIT -13% -20% -22% -22% -16% -12% -8% -4% -1% 1% 2% Dług netto Dług / EV 33% 33% 34% 43% 37% 31% 25% 18% 10% 1% 0% CAPEX / Przychody 20% 19% 15% 13% 9% 7% 7% 7% 6% 6% 6% CAPEX / Amortyzacja 200% 193% 166% 152% 113% 92% 94% 99% 95% 99% 102% Amortyzacja / Przychody 10% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% Zmiana KO / Zmiana przychodów -14% 10% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Wskaźniki rynkowe MC/S 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 P/E 13,5 11,7 9,8 10,3 10,1 8,6 7,5 6,6 6,0 5,5 5,3 P/BV 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 P/CE 6,3 6,1 5,3 5,2 4,9 4,5 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 EV/EBITDA 7,4 6,9 5,7 5,4 5,2 4,5 4,0 3,5 3,2 2,9 2,6 EV/EBIT 13,3 11,1 8,9 8,8 8,9 7,6 6,4 5,6 4,9 4,3 3,9 EV/S 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 FCF/EV -0,2% -1,3% 1,4% 3,2% 7,5% 11,0% 12,7% 14,2% 16,6% 18,4% 20,2% BVPS 3,1 3,5 3,9 4,4 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 EPS 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 CEPS 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 FCFPS 0,0-0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 Payout ratio 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 60% 70% 70% 70% DYield 0% 0% 0% 0% 5% 5% 6% 8% 11% 12% 13% 13

14 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane i budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybucja farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentownośd netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahad wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąd papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniad inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedad w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwośd na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwośd na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudnośd w doborze odpowiednich spółek do porównao, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmiennośd (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Kupuj Wycena poprzedniej rekomendacji 17,1 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 14,01 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 09 Kupuj 1 11% Akumuluj 5 56% Trzymaj 1 11% Redukuj 2 22% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzed również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzed również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnieo ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeo, które w przyszłości mogą okazad się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwośd takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładad, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyd usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąd na jego treśd. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działao, które miałyby spowodowad, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 14

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P 08/03/2009 09/17/2009 10/29/2009 12/14/2009 01/29/2010 03/12/2010 04/28/2010 06/11/2010 07/23/2010 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 35,9 PLN 24 SIERPIEO 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CINEMA CITY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 17,1 PLN 21 PAŹDZIERNIKA 2008

KUPUJ CINEMA CITY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 17,1 PLN 21 PAŹDZIERNIKA 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 17,1 PLN 21 PAŹDZIERNIKA 2008 Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje kina posiada w sześciu krajach:

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P 05/06/2008 06/18/2008 07/30/2008 09/11/2008 10/23/2008 12/05/2008 01/23/2009 03/06/2009 AKUMULUJ WYCENA 14,5 PLN 27 MARZEC 2009 Wyniki za 4Q 08 były zbliżone do naszych oczekiwao. Przychody spółki wzrosły

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.6 PLN 08 GRUDZIEŃ 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową zdecydowaliśmy się utrzymać nasze wcześniejsze zalecenie Redukuj podnosząc cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 8-4-2 8-5-2 8-6-2 8-7-2 8-8-2 8-9-2 8-1-2 8-11-2 8-12-2 9-1-2 9-2-2 9-3-2 9-4-2 KUPUJ WYCENA 15,7 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 6 KWIETNIA 29 Wyniki za 28 były nieznacznie poniżej naszych oczekiwao.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 33. PLN 10 GRUDZIEŃ 01 Po słabych frekwencyjnie dwóch pierwszych kwartałach 01 roku spółka znalazła się w okresie odbudowy wyników. Zakładamy, że przynajmniej przez

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 18 listopada 2009

Komunikat prasowy Warszawa, 18 listopada 2009 Komunikat prasowy Warszawa, 18 listopada 2009 Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2009 Trwa dobry rok dla kin Sprawozdanie finansowe Spółki znajduje się na stronie internetowej www.cinemacity.nl

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA. PLN LIPIEC 11 Spółka jest wg nas ciekawą propozycją inwestycyjną w obszarze mediów/rozrywki i jest handlowana przy wskaźniku EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie 7.8-.7x,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Amrest Ambitne plany finansowane długiem

Amrest Ambitne plany finansowane długiem Dane podstawowe RAPORT Cena bieżąca (PLN) 77, Cena docelowa (PLN) 88,8 Min 52 tyg (PLN) 66,3 Max 52 tyg (PLN) 11,8 Kapitalizacja (mln PLN) 1661 EV (mln PLN) 2477 Liczba akcji (mln szt.) 21,57 Free float

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 30.3 PLN 21 LUTY 2013 Spółka pod koniec grudnia 2012 roku, po ogłoszeniu zakupu od osób powiązanych aktywów deweloperskich, została mocno przeceniona. Skala spadków

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE Q1-3 2018 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA Podsumowanie wyników Q1-3 2018 mpln YTD 2018 YTD 2017 Zmiana Zmiana % Grupa razem Przychody ze sprzedaży 393,9 328,0 +65,8 +20% Przychody gotówkowe

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

P 2013P

P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 1.58 PLN 12 WRZESIEŃ 2012 Z uwagi na skalę przeceny z ostatnich miesięcy akcji ATM Grupa decydujemy się zmienić nasze zalecenie Trzymaj na Kupuj. Na podstawie SOTP wyceniamy

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Wyniki finansowe Cinema City za 1 połowę 2010 3D: Dobre filmy, Dużo biletów, Dobre wyniki W pierwszej połowie 2010 Cinema City International N.V. ( Cinema City

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3. PLN 10 STYCZEŃ 01 Liczymy, że spółka właśnie przełamuje miesiące słabszych wyników w obszarze kina i kolejne kwartały licząc od 1Q 1 przyniosą wyraźne ożywienie.

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 28.3 PLN 18 LIPIEC 2012 Po słabym okresie 2Q 12 obawiamy się, że również kolejne dwa kwartały będą wymagające dla spółki pod względem utrzymania wysokiej frekwencji.

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3.54 PLN 11 MARZEC 2014 Jak już zwracaliśmy uwagę we wcześniejszych raportach spółka stanowi dobrą ekspozycję na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i zwiększenie budżetów

Bardziej szczegółowo