T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M"

Transkrypt

1 P R E Z E N T A C J E 1 9

2 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o n d y c j a j e g o k i e r o w c y Z a n i m w y r u s z y m y a u t e m n a w a k a c j e g. o k o n s k g l o s. c o m w a u c i e. W a< n e j e s t, b y n i e b y a o n a G R Z E G O R Z O K O Ń S K I z b y t w y s o k a. N a d m i a r c i e p k a - w J e ś l i p o d r ó b i n i e z a d z i a a u s y p i a j ą c o. 7 r e d n i a e0l i p o d j ê l i0m y d e c y z j ê o J e l i p o d j ę l i m y d e c ywzyj -ę o t e m p e r a t u r a p o w i n n a w y n o s i ć t r w a b a r d z o j ew d z i e nw a k a c j e s a m o c h o - 2 0u 2 2 C. A l e z b y t n i s k a t e m p e dr ła - u g o, w a r t o d e m, m u s i m y z a d b a ć z a r ó w - t u r a t e< n i e j e s t n a j l e p s z a, n a j l e p i e j n o o j e g o s t a n t e c h n i c z n y, o n j a a - k i a b y b y a 2u 3 s t o p n i e n i< s z a n i< z p d a r - z e m n ą ć s i ę, s z ą s p r a w n o ć. n i I e w y s t a r c z d y o - n u j ą c a n az e w n ą t r z p o j a z d u. z j e ś ć i u m y ć s i ę l a ć p y n u w d y o c i e r a c z e k, o b e j r z e ć P o d r u g i e, w y m u s z o n a p o z y c j a n a s t a c j i p r o g n o z ę p o g o d y w i y p i ć k a w ę t u< w s a m o c h o d z i e p o w o d u j e d u g o t - p r z e d w y j c i e m zd o m u, b y s k o n - r w a y u c i s k z n a k o c z e n i a w ó - b e n z y n o w e j c e n t r o w a ć s i ę j n ew a d z i e... k i e n n e r w o w y c h, c o s k u t k u j e b ó - N a j a t w i e j, c h i y b a n a j l e p i e j l e m k r ę g o s u p a k a i r k u, k t ó r y m o - r z y s z p o d r ó< y m o< e b y ć d l a k i e r u - p o d j e c h a ć p r z e w d y j a z d e m n a s t a - < e u t r z y m a ć s i ę p r z e z k i l k a j d ą n c i e. g o w s p a r c i e m. W s p ó l n e r o - c j ę d i a g n o s t y c z n ą, b y f a c h o w D c l y a t e g o w a r t o u n i e ć n i e c o l u s z t e m r o - w y, c z y p i e w a n i e p o m o g ą p r z y j r z e l i s i ę s a m o c h o d o w i k o - w s t e c z n e, a b y p o d c z a s j a z d y p z o a d - t r z y m a ć c z u j n o ć k i e r o w c y. s p r a w d z ą s t a n h a m u l c ó w, o p o n, c h o w a ć p o z y c j ę w y p r o s t o w a n ą. P a s a< e r m o< e t a k< e k o n t r o l o w a ć o c e n i ą o l e i j n n i e p y n y e k s p l o a t a - I s t n i e j ą t e< d o d a t k o w e, p o< y t e c c z z a - s j a z d y e g i z e k w o w a ć l i c z b ę p o - c y j n e, z w r ó c ą u w a g ę n w a i a t a - n e a k c e s o r i a s a m o c h o d o w e, n p. s t o j ó w p od r o d z e. i c h j a k o u ć s t i a w i e n i e. P r o z k y a z j i m a t y / n a k a d k i n f a o t e l k i e r o w c y. A c o d o t y c h o s t a t n i c h, t o o b o - m o g ą p o d p o w i e d z i e ć, b y p ó k i j e s z - u R e d u k u j ą o n e n a c i s k z a r ó w w - i ą z u j e j e d n a s p r a w d z o n a z a s a - c z e c z a s, w y c z y c i ć u k a d k l i m a n t o y - n a s i e d z i s k u, j n a a k o i p a r c i u. d a : z a t r z y m a j s i ę p r z y n a j m n i e j r a z z a c y j n y, ą c z n i w e y m z i a n ą f i l t r a. D z i ę k i r e g u l o w a n e j c z ę c i p o d p a n r a - t r z y g o d z i n y j a z d y. P o d c z a s t a - D o n a s n a t o m i a s t b ę d z i e n a l e< a c i o a k r ę g o s u p a d o p a s o w u j ą s i k i ę e g o o d p o c z y n k u w a r t o w y k o n a ć w y c z y s z c z e n i e s z y b, z a t a n k o w a - d o p l e c ó w, p o p r a w i a j ą c k o m f o r t p r z y n a j m n i e jk i l k a p r o s t y c h ć w i - n i e s a m o c h o d u, s p r a w d z e n i e a p j - a z d y u t u m a c z y J a c e k P o z n a s c k z i e, j a k p n r a z y k a d p r z y s i a d y, t e c z k i g a i n i c y. z f i r m y T e m p u r P o l s k a. p a j a c y k i l u b s p a c e r, b y d o t l e n i ć R o z p o c z y n a j ą c d u g ą j a z d ę, P o n a d t o u z a c h o w a j m y o c z y m ó z g i p o p r a w i ć k r ą< e n i e n a s z e j z w r ó ć m y u w a g ę n a t e m p e r a t u r ę o t w a r t e s z e r o k o. A k t y w n y t o w a k - r w i a.

3 P R E Z E N T A C J E 2 1 W w a k a c j e d a r m o w e z a j ę c i a s p o r t o w e, p l a s t y c z n e i t e a t r a l n e P r z y g o t o w a n i a d ow a k a c j i z a k o c z o n e. P l a n d o p i ę - t y j e s t n a o s t a t n i g u z i k. R o d z i c e p r z e d s z k o l a k ó w n i e m u s z ą s i ę m a r t w i ć c o z r o b i ą z m a l u c h a m i, g d y u r l o p i m s i ę s k o c z y : p i l s k i e p r z e d s z k o l a, b ę d ą p e n i y d y< u r y. B i b l i o t e k a z o r g a n i z u j e n a t o - m i a s t w a k a c j e z w y o b r aw n i ą, c z y l i c z y t a n i e k s i ą< e k, s u c h a - n i e a u d i o b o o k ó w, w a r s z t a t y p l a s t y c z n e i t e a t r a l n e o r a z p r o - j e k c j e f i l m o w e. D z i e c i b e z p a t - n i e b ę d ą m o g y k o r z y s t a ć z g i e r p l a n s z o w y c h. T a k< e w M u z e u m O k r ę g o - w y m o d b y w a ć s i ę b ę d ą w a r s z t a - t y t e m a t y c z n e p t. T a j e m n i c z y o g r ó d. Z a j ę c i a w e w t o r k i i c z w a r t k i, a c e n a z a w a r s z t a t y t o j e d y n e 5 z o t y c h. W i e l e a t r a k c j i c z e k a n a n a j - m o d s z y c h w R e g i o n a l n y m C e n t r u m K u l t u r y. u N i e z a b r a k n i e k i n a w t e c h - n i c e 3 D, b ę d ą w a r s z t a t y t e a t r a l - n e, t a n e c z n e, f o t o g r a f i c z n e i p l a s t y c z n e u z a c h ę c a S t a n i s a w D ą b e k, d y r e k t o r R C K w P i l e. B ę d z i e m o< n a t e< r o z w i j a ć t ę< y z n ę f i z y c z n ą. M O S I R p r z y u l. B y d g o s k i e j o r g a n i z u j e L e t n i ą A k a d e m i ę P i k i N o< n e j c o d z i e n n i e o dg o d z d o 1 3. W t y c h s a m y c h g o d z i n a c h L e t - n i a A k a d a m i a T e n i s a Z i e m n e g o, n a k o r t a c h p r z y u l. D ą b r o w s k i e - g o. A w w e e k e n d y n a P o t k a c h o d 1 2. d o1 5. i n s t r u k t o r z y b ę d ą z a b a w i a ć d z i e c i, o r g a n i z u - j ą c k o n k u r s y z n a g r o d a m i. A q u a p a r k p r z y g o t o w a b i l e - t y r o d z i n n e i z n i< k i d l a s t u d e n - t ó w i d z i e c i. N a w e t z a s a u n ę m o d z i e< z a p a c i m n i e j, b o j e d y - n i e 4 0 g r o s z y z a m i n u t ę. P r z e z c a e w a k a c j e c z y n n e b ę d ą O r l i - k i i M i a s t e c z k o R u c h u D r o g o w e - g o. M i e j s k i O r o d e k P o m o c y S p o e c z n e j o r g a n i z u j e z k o l e i k o l o n i e d l a d z i e c i z u b o< s z y c h r o d z i n. W s u m i e z t a k i e g o w y - p o c z y n k u s k o r z y s t a d z i e c i. u P r z y g o t o w u j e m y t e< k o l o - n i ę t a n e c z n ą, k t ó r a d z i e c i o m s i ę n i e z w y k l e p o d o b a u d o d a j e W a n d a K o l i s k a, d y e k t o r M O P S. J u< o d c z e r w c a b ę d z i e m o< - n a t e< k o r z y s t a ć z o d k r y t e g o b a - s e n u, z n a j d u j ą c e g o s i ę n a t e r e - n i e O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w C z a r n k o w i e. P y w a l n i a j e s t c z y n n a p o d o b n i e j a k w l a t a c h u b i e g y c h : w p o n i e d z i a k i o d 1 5. d o 2 0., a w p o z o s t a e d n i o d 1 0. d o 2 0. u C e n y b i l e t ó w r ó w n i e< s i ę n i e z m i e n i a j ą. C a o d z i e n n y b i l e t n o r m a l n y t o w y d a t e k r z ę d u 7 z, a u l g o w y t o 5 z. K a r n e t y m i e - s i ę c z n e s ą o d p o w i e d n i o w c e n i e 7 0 i5 0 z u i n f o r m u j e K r z y s z t o f C i m o s z k o, d y r e k t o r O S i R w C z a r n k o w i e. u W t r o s c e o k o m f o r t w y p o c z y w a j ą c y c h z m i e n i l i m y n i e c o o t o c z e n i e b a - s e n ó w. M a m y n a d z i e j ą, < e p o p r a - w i e t o i c h k o m f o r t u d o d a j e. L a t o n a d w o d ą m o< n a t e< s p ę d z i ć wt r z c i a n c e. O d 1 l i p c a d o d y s p o z y c j i p l a< o w i c z ó w b ę d ą t r z y k ą p i e l i s k a, s t r z e< o n e p r z e z t r z c i a n e c k i c h r a t o w n i k ó w d r u - < y n y W O P R A n i o y. Z n a j d u j ą s i ę o n e t r a d y c y j n i e : d w a n a d j e z i o - r e m S a r c z i j e d n a n a dl o g o. S w o - j e o f e r t y p r z y g o t u j ą t e< p l a c ó w k i k u l t u r a l n o - o w i a t o w e. W C z a r n k o w i e l e t n i ą a k c j ą k o o r d y - n u j e M i e j s k i e C e n t r u m K u l t u r y. W T r z c i a n c e s w o j e z a j ę c i e z o r g a - n i z u j e m. i n. M o d z i e< o w y D o m K u l t u r y i b i b l i o t e k a. W S P Ó P R A C A : T O M F O T. W I E S Ł A W S Z M A G A J D l a d z i e c i p r z y g o t o w a n o m. i n. d a r m o w e z a j ę c i a p l a s t y c z n e. B ę d ą t e w a r s z t a t y f o t o g r a f i c z n e, t a n e c z n e i f i l m y 3 D W a k a c j e t u, t u : P i ł a p r z y g o t o w a ł a m o c a t r a k c j i, n u d n o n i e b ę d z i e w T r z c i a n c e i C z a r n k o w i e F O T. W P i l e j e s t w i e l e p l a c ó w z a b a w. Te n n a W y s p i e j e s t o b l e g a n y p r z e z n a j m ł o d s z y c h, t e r a z m o n a k o r z y s t a ć t e z s i ł o w n i W A K A C J E Z R E M O N T E M a W R e g i o n a l n y m C e n t r u m K u l t u r y w w a k a c j e b ę d z i e t r w a ł r e m o n t, a l e w s z y s t k i e z a j ę c i a o d b ę d ą s i ę z g o d n i e z p l a n e m z a p e w n i a S t a n i s ł a w D ą b e k F O T. A R C H I W U M N A L A T P R E Z E N T A C J E 2 1 W w a k a c j e d a r m o w e z a j ę c i a s p o r t o w e, p l a s t y c z n e i t e a t r a l n e P r z y g o t o w a n i a d ow a k a c j i z a k o c z o n e. P l a n d o p i ę - t y j e s t n a o s t a t n i g u z i k. R o d z i c e p r z e d s z k o l a k ó w n i e m u s z ą s i ę m a r t w i ć c o z r o b i ą z m a l u c h a m i, g d y u r l o p i m s i ę s k o c z y : p i l s k i e p r z e d s z k o l a, b ę d ą p e n i y d y< u r y. B i b l i o t e k a z o r g a n i z u j e n a t o - m i a s t w a k a c j e z w y o b r aw n i ą, c z y l i c z y t a n i e k s i ą< e k, s u c h a - n i e a u d i o b o o k ó w, w a r s z t a t y p l a s t y c z n e i t e a t r a l n e o r a z p r o - j e k c j e f i l m o w e. D z i e c i b e z p a t - n i e b ę d ą m o g y k o r z y s t a ć z g i e r p l a n s z o w y c h. T a k< e w M u z e u m O k r ę g o - w y m o d b y w a ć s i ę b ę d ą w a r s z t a - t y t e m a t y c z n e p t. T a j e m n i c z y o g r ó d. Z a j ę c i a w e w t o r k i i c z w a r t k i, a c e n a z a w a r s z t a t y t o j e d y n e 5 z o t y c h. W i e l e a t r a k c j i c z e k a n a n a j - m o d s z y c h w R e g i o n a l n y m C e n t r u m K u l t u r y. u N i e z a b r a k n i e k i n a w t e c h - n i c e 3 D, b ę d ą w a r s z t a t y t e a t r a l - n e, t a n e c z n e, f o t o g r a f i c z n e i p l a s t y c z n e u z a c h ę c a S t a n i s a w D ą b e k, d y r e k t o r R C K w P i l e. B ę d z i e m o< n a t e< r o z w i j a ć t ę< y z n ę f i z y c z n ą. M O S I R p r z y u l. B y d g o s k i e j o r g a n i z u j e L e t n i ą A k a d e m i ę P i k i N o< n e j c o d z i e n n i e o dg o d z d o 1 3. W t y c h s a m y c h g o d z i n a c h L e t - n i a A k a d a m i a T e n i s a Z i e m n e g o, n a k o r t a c h p r z y u l. D ą b r o w s k i e - g o. A w w e e k e n d y n a P o t k a c h o d 1 2. d o1 5. i n s t r u k t o r z y b ę d ą z a b a w i a ć d z i e c i, o r g a n i z u - j ą c k o n k u r s y z n a g r o d a m i. A q u a p a r k p r z y g o t o w a b i l e - t y r o d z i n n e i z n i< k i d l a s t u d e n - t ó w i d z i e c i. N a w e t z a s a u n ę m o d z i e< z a p a c i m n i e j, b o j e d y - n i e 4 0 g r o s z y z a m i n u t ę. P r z e z c a e w a k a c j e c z y n n e b ę d ą O r l i - k i i M i a s t e c z k o R u c h u D r o g o w e - g o. M i e j s k i O r o d e k P o m o c y S p o e c z n e j o r g a n i z u j e z k o l e i k o l o n i e d l a d z i e c i z u b o< s z y c h r o d z i n. W s u m i e z t a k i e g o w y - p o c z y n k u s k o r z y s t a d z i e c i. u P r z y g o t o w u j e m y t e< k o l o - n i ę t a n e c z n ą, k t ó r a d z i e c i o m s i ę n i e z w y k l e p o d o b a u d o d a j e W a n d a K o l i s k a, d y e k t o r M O P S. J u< o d c z e r w c a b ę d z i e m o< - n a t e< k o r z y s t a ć z o d k r y t e g o b a - s e n u, z n a j d u j ą c e g o s i ę n a t e r e - n i e O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w C z a r n k o w i e. P y w a l n i a j e s t c z y n n a p o d o b n i e j a k w l a t a c h u b i e g y c h : w p o n i e d z i a k i o d 1 5. d o 2 0., a w p o z o s t a e d n i o d 1 0. d o 2 0. u C e n y b i l e t ó w r ó w n i e< s i ę n i e z m i e n i a j ą. C a o d z i e n n y b i l e t n o r m a l n y t o w y d a t e k r z ę d u 7 z, a u l g o w y t o 5 z. K a r n e t y m i e - s i ę c z n e s ą o d p o w i e d n i o w c e n i e 7 0 i5 0 z u i n f o r m u j e K r z y s z t o f C i m o s z k o, d y r e k t o r O S i R w C z a r n k o w i e. u W t r o s c e o k o m f o r t w y p o c z y w a j ą c y c h z m i e n i l i m y n i e c o o t o c z e n i e b a - s e n ó w. M a m y n a d z i e j ą, < e p o p r a - w i e t o i c h k o m f o r t u d o d a j e. L a t o n a d w o d ą m o< n a t e< s p ę d z i ć wt r z c i a n c e. O d 1 l i p c a d o d y s p o z y c j i p l a< o w i c z ó w b ę d ą t r z y k ą p i e l i s k a, s t r z e< o n e p r z e z t r z c i a n e c k i c h r a t o w n i k ó w d r u - < y n y W O P R A n i o y. Z n a j d u j ą s i ę o n e t r a d y c y j n i e : d w a n a d j e z i o - r e m S a r c z i j e d n a n a dl o g o. S w o - j e o f e r t y p r z y g o t u j ą t e< p l a c ó w k i k u l t u r a l n o - o w i a t o w e. W C z a r n k o w i e l e t n i ą a k c j ą k o o r d y - n u j e M i e j s k i e C e n t r u m K u l t u r y. W T r z c i a n c e s w o j e z a j ę c i e z o r g a - n i z u j e m. i n. M o d z i e< o w y D o m K u l t u r y i b i b l i o t e k a. W S P Ó P R A C A : T O M F O T. W I E S Ł A W S Z M A G A J D l a d z i e c i p r z y g o t o w a n o m. i n. d a r m o w e z a j ę c i a p l a s t y c z n e. B ę d ą t e w a r s z t a t y f o t o g r a f i c z n e, t a n e c z n e i f i l m y 3 D W a k a c j e t u, t u : P i ł a p r z y g o t o w a ł a m o c a t r a k c j i, n u d n o n i e b ę d z i e w T r z c i a n c e i C z a r n k o w i e F O T. W P i l e j e s t w i e l e p l a c ó w z a b a w. Te n n a W y s p i e j e s t o b l e g a n y p r z e z n a j m ł o d s z y c h, t e r a z m o n a k o r z y s t a ć t e z s i ł o w n i W A K A C J E Z R E M O N T E M a W R e g i o n a l n y m C e n t r u m K u l t u r y w w a k a c j e b ę d z i e t r w a ł r e m o n t, a l e w s z y s t k i e z a j ę c i a o d b ę d ą s i ę z g o d n i e z p l a n e m z a p e w n i a S t a n i s ł a w D ą b e k F O T. A R C H I W U M N A L A T

4 2 2 P R E Z E N T A C J E P R E Z E N T A C J E 2 3 W T O R E K, 1 7 CZ ERWCA, s o b i e t a k z w a n ¹ p o c z t ¹ p a n t o f l o - w ¹. T o n a j l e p s z a r e k l a m a. u P r z y j e d a j ¹ d o n a s r o d z i n y, k t ó r e n a s z n a j ą. B y l i r a z i w r a c a j ą z a r o k. J a k m ó w i ą : p r z y j e< d< a j ą p o s p o k ó j i c i s z ę u w y j a n i a G r a - < y n a o s o, w a c i c i e l k a g o s p o - d a r s t w a a g r o t u r y s t y c z n e g o. u W w e e k e n d j e c h a l i m y z m ę< e m n a d m o r z e, z a p r o p o n o w a l i m y t a k i w y j a z d t a k< e n a s z y m g o - c i o m, a l e o n i n i e c h c i e l i, w o l e l i w i e j s k ą c i s z ę u d o d a j e. T u r y c i w y b i e r a j ą c a g r o t u r y - s t y k ę p o w i n n i s i ę l i c z y ć z t y m, < e l u k s u s ó w j e d n a k n i e b ę d z i e. C z a - s e m c z u ć o b o r n i k, a c z a s e m k u - r y p i e j ą o w i c i e. S ą t o u r o k i w s i, d o k t ó r y c h m i e s z c z u c h o m t r u d - n o s i ę c z a s e m p r z y z w y c z a i ć. u Z r e g u y j e d n a k c i, k t ó r z y w y b i e r a j ą a g r o t u r y s t y k ę w i e d z ą, z c z y m o n a s i ę ą c z y u m i e j e s i ę p a n i G r a< y n a o s o. B y p r o w a d z i ć a g r o t u r y s t y k ę n i e w y s t a r c z y k i l k a p o k o i d l a t u - r y s t ó w i a z i e n k a. T e r a z t u r y c i o c z e k u j ą d o d a t k o w y c h a t r a k c j i. W W a l e n t y n o w i e o f e r u j ą p r z e - j a< d< k i k o n n e i b r y c z k ą. P o d o b n i e j e s t w J ę d r u s i o w e j C h a c i e w K o c i e n i u W i e l k i m, w p o w i e c i e c z a r n k o w s k o - t r z c i a n e c k i m. K o n i e t o t u p o d s t a - w a. D r Z o f i a W o j c i e c h o w s k a, w s p ó w a c i c i e l k a g o s p o d a r s t w a J ę d r u s i o w a C h a t a, j e s t d y p l o m o - w a n y m t e r a p e u t ą h i p p o t e r a p i i. W i e l e l a t t e m u p r z y j e c h a l i t u z m ę< e m z P o z n a n i a. S z u k a l i w K o c i e n i u W i e l k i m s p o k o j u, t e - r a z t e n s p o k ó j o f e r u j ą s w o i m g o - c i o m. u D o n a s d o c i e r a j ą c i, k t ó r z y s t r o n i ą o d z g i e k u i g w a r u, n i e i n - t e r e s u j e i c h b i e g a n i e z k n a j p y d o k n a j p y, s z u k a j ą p r z y r o d y i u n a s j ą m a j ą n a w y c i ą g n i ę c i e r ę - k i u t u m a c z y Z o f i a W o j c i e c h o w - s k a. O c z y w i c i e o f e r u j e n i e t y l k o k o n i e il a s, a l e t a k< e w y g o d n e w a r u n k i o d p o c z y n k u, z a n i e d u - < e p i e n i ą d z e. A g r o t u r y s t y k a t o z a t e m d o s k o n a a o f e r t a d l a c a - y c h r o d z i n, b o m o< n a t u w y p o - c z ą ć r a z e m z d z i e ć m i. a W i e ś s i e l s k a i a n i e l s k a. T a k m o n a w y p o c z ą ć! A g r o t u r y s t y k a s t a j e s i ę c o r a z b a r d z i e j p o p u l a r n a, t o j u n i e t y l k o m o d a n a a k t y w n y w y p o c z y n e k, t o t e s z a n s a n a s p a l e n i e s t r e s u p o a k t y w n y m m i e j s k i m y c i u z a w o d o w y m z d a l e k a o dz a t ł o c z o n y c h p l a i s z l a k ó w g ó r s k i c h G o s p o d a r s t w a a g r o t u r y s - t y c z n e n ap ó n o c y W i e l - k o p o l s k i p o j a w i a j ą s i ę j a k g r z y b y p o d e s z c z u. N i c d z i w n e - g o. W a l o r y k r a j o b r a z o w e n a s z y c h t e r e n ó w s ą n i e z a p r z e c z a l n e. L a - s y, j e z i o r a, r z e k i u r z e k a j ą s w o i m u r o k i e m t u r y s t ó w z o d l e g y c h c z ę c i k r a j u. L u b i ą t u w y p o c z y - w a ć s z c z e g ó l n i e t u r y c i z e 7 l ą s k a o r a z zo k o l i c o d z i. C o r a z c z ę c i e j w y b i e r a j ą c p ó n o c W i e l k o p o l s k i, a n i e z a t o c z o n e i h a a l i w e p l a< e n a d m o r s k i e, c z y t e< p r z e p e n i o - n e s z l a k i g ó r s k i e. C o r a z c z ę c i e j z a g l ą d a j ą t u t e< t u r y c i z z a g r a n i - c y. D o t a c j e u n i j n e n a p r z e b u d o - w ę w i e j s k i c h d o m ó w n a k w a t e r y, z k t ó r y c h b a r d z o w i e l e g o s p o - d a r s t w j u< s k o r z y s t a o, p o z w o l i - y n at y l e p o p r a w i ć b a z ę, < e t u r y - s t a d o s t a j e w s z y s t k i e n i e z b ę d n e _ m i e j s k i e^ w y g o d y, a j e d n a k k o - r z y s t a z u r o k ó w w s i. S p o k o j u, c i - s z y, w i e< e g o p o w i e t r z a i d o b r e - g o, e k o l o g i c z n e g o j e d z e n i a. N a w s i n i e j e s t n u d n o C i s z a i s p o k ó j, k o m u m o< e k o j a - r z y ć s i ę z n u d ą, a l e n i e w g o s p o - d a r s t w i e p a n i G r a< y n y o s o z W a l e n t y n o w a, w p o w i e c i e p i l - s k i m. J e j o s o s i ó w k ę o d l a t o d w i e d z a j ą t u r y c i n i e t y l k o z P o - z n a n i a, c z y B y d g o s z c z y, a l e c o r a z c z ę c i e j w a n i e z e 7 l ą s k a. I n f o r - m a c j e o j e j k w a t e r a c h p r z e k a z u j ą Tu r y ś c i z m i a s t a m ó w i ą, e p r z y j e d a j ą n a w i e ś p o c i s z ę i s p o k ó j G R A Y N A Ł O S O Ś W i e ś t o t e d o b r e j e d z e n i e, d o m o w e j r o b o t y i m l e k o p r o s t o o d k r o w y... ZO F I A W O J C I E C H O W S K A Tu r y s t ó w n a w i e ś p r z y c i ą g a s p o k ó j, c i s z a, l a s i w i e j s k i e c h a t y z p i ę k n y m i o g r o d a m i. D o n a s z e g o r e g i o n u p r z y j e d a d u o m i e s z c z u c h ó w z e Ś l ą s k a, o n i c e n i ą s o b i e c z y s t e p o w i e t r z e P O P U L A R N O Ś Ć N A S Z Y C H G O S P O D A R S T W A G R O T U R Y S T Y C Z N Y C H R O Ś N I E Z R O K U N A R O K T U R Y Ś C I S Z U K A J Ą T A M O D S K O C Z N I O D Z G I E Ł K U D U Y C H M I A S T, W Y P O C Z Y W A J Ą U N A S N A W E T M I E S Z K A Ń C Y Ś L Ą S K A! W J ę d r u s i o w e j C h a c i e w K o c i e n i u W i e l k i m w p o w i e c i e c z a r n k o w s k o - t r z c i a n e c k i m j e s t n i e t y l k o g o s p o d a r s t w o a g r o t u r y s t y c z n e, a l e t e m o n a s k o r z y s t a ć z h i p p o t e r a p i i 2 2 P R E Z E N T A C J E P R E Z E N T A C J E 2 3 W T O R E K, 1 7 CZ ERWCA, s o b i e t a k z w a n ą p o c z t ą p a n t o f l o - w ą. T o n a j l e p s z a r e k l a m a. u P r z y j e< d< a j ą d o n a s r o d z i n y, k t ó r e n a s z n a j ą. B y l i r a z i w r a c a j ą z a r o k. J a k m ó w i ą : p r z y j e< d< a j ą p o s p o k ó j i c i s z ę u w y j a n i a G r a - < y n a o s o, w a c i c i e l k a g o s p o - d a r s t w a a g r o t u r y s t y c z n e g o. u W w e e k e n d j e c h a l i m y z m ę< e m n a d m o r z e, z a p r o p o n o w a l i m y t a k i w y j a z d t a k< e n a s z y m g o - c i o m, a l e o n i n i e c h c i e l i, w o l e l i w i e j s k ą c i s z ę u d o d a j e. T u r y c i w y b i e r a j ą c a g r o t u r y - s t y k ę p o w i n n i s i ę l i c z y ć z t y m, < e l u k s u s ó w j e d n a k n i e b ę d z i e. C z a - s e m c z u ć o b o r n i k, a c z a s e m k u - r y p i e j ą o w i c i e. S ą t o u r o k i w s i, d o k t ó r y c h m i e s z c z u c h o m t r u d - n o s i ę c z a s e m p r z y z w y c z a i ć. u Z r e g u y j e d n a k c i, k t ó r z y w y b i e r a j ą a g r o t u r y s t y k ę w i e d z ą, z c z y m o n a s i ę ą c z y u m i e j e s i ę p a n i G r a< y n a o s o. B y p r o w a d z i ć a g r o t u r y s t y k ę n i e w y s t a r c z y k i l k a p o k o i d l a t u - r y s t ó w i a z i e n k a. T e r a z t u r y c i o c z e k u j ą d o d a t k o w y c h a t r a k c j i. W W a l e n t y n o w i e o f e r u j ą p r z e - j a< d< k i k o n n e i b r y c z k ą. P o d o b n i e j e s t w J ę d r u s i o w e j C h a c i e w K o c i e n i u W i e l k i m, w p o w i e c i e c z a r n k o w s k o - t r z c i a n e c k i m. K o n i e t o t u p o d s t a - w a. D r Z o f i a W o j c i e c h o w s k a, w s p ó w a c i c i e l k a g o s p o d a r s t w a J ę d r u s i o w a C h a t a, j e s t d y p l o m o - w a n y m t e r a p e u t ą h i p p o t e r a p i i. W i e l e l a t t e m u p r z y j e c h a l i t u z m ę< e m z P o z n a n i a. S z u k a l i w K o c i e n i u W i e l k i m s p o k o j u, t e - r a z t e n s p o k ó j o f e r u j ą s w o i m g o - c i o m. u D o n a s d o c i e r a j ą c i, k t ó r z y s t r o n i ą o d z g i e k u i g w a r u, n i e i n - t e r e s u j e i c h b i e g a n i e z k n a j p y d o k n a j p y, s z u k a j ą p r z y r o d y i u n a s j ą m a j ą n a w y c i ą g n i ę c i e r ę - k i u t u m a c z y Z o f i a W o j c i e c h o w - s k a. O c z y w i c i e o f e r u j e n i e t y l k o k o n i e il a s, a l e t a k< e w y g o d n e w a r u n k i o d p o c z y n k u, z a n i e d u - < e p i e n i ą d z e. A g r o t u r y s t y k a t o z a t e m d o s k o n a a o f e r t a d l a c a - y c h r o d z i n, b o m o< n a t u w y p o - c z ą ć r a z e m z d z i e ć m i. a W i e ś s i e l s k a i a n i e l s k a. T a k m o n a w y p o c z ą ć! A g r o t u r y s t y k a s t a j e s i ę c o r a z b a r d z i e j p o p u l a r n a, t o j u n i e t y l k o m o d a n a a k t y w n y w y p o c z y n e k, t o t e s z a n s a n a s p a l e n i e s t r e s u p o a k t y w n y m m i e j s k i m y c i u z a w o d o w y m z d a l e k a o dz a t ł o c z o n y c h p l a i s z l a k ó w g ó r s k i c h G o s p o d a r s t w a a g r o t u r y s - t y c z n e n ap ó n o c y W i e l - k o p o l s k i p o j a w i a j ą s i ę j a k g r z y b y p o d e s z c z u. N i c d z i w n e - g o. W a l o r y k r a j o b r a z o w e n a s z y c h t e r e n ó w s ą n i e z a p r z e c z a l n e. L a - s y, j e z i o r a, r z e k i u r z e k a j ą s w o i m u r o k i e m t u r y s t ó w z o d l e g y c h c z ę c i k r a j u. L u b i ą t u w y p o c z y - w a ć s z c z e g ó l n i e t u r y c i z e 7 l ą s k a o r a z zo k o l i c o d z i. C o r a z c z ę c i e j w y b i e r a j ą c p ó n o c W i e l k o p o l s k i, a n i e z a t o c z o n e i h a a l i w e p l a< e n a d m o r s k i e, c z y t e< p r z e p e n i o - n e s z l a k i g ó r s k i e. C o r a z c z ę c i e j z a g l ą d a j ą t u t e< t u r y c i z z a g r a n i - c y. D o t a c j e u n i j n e n a p r z e b u d o - w ę w i e j s k i c h d o m ó w n a k w a t e r y, z k t ó r y c h b a r d z o w i e l e g o s p o - d a r s t w j u< s k o r z y s t a o, p o z w o l i - y n at y l e p o p r a w i ć b a z ę, < e t u r y - s t a d o s t a j e w s z y s t k i e n i e z b ę d n e _ m i e j s k i e^ w y g o d y, a j e d n a k k o - r z y s t a z u r o k ó w w s i. S p o k o j u, c i - s z y, w i e< e g o p o w i e t r z a i d o b r e - g o, e k o l o g i c z n e g o j e d z e n i a. N a w s i n i e j e s t n u d n o C i s z a i s p o k ó j, k o m u m o< e k o j a - r z y ć s i ę z n u d ą, a l e n i e w g o s p o - d a r s t w i e p a n i G r a< y n y o s o z W a l e n t y n o w a, w p o w i e c i e p i l - s k i m. J e j o s o s i ó w k ę o d l a t o d w i e d z a j ą t u r y c i n i e t y l k o z P o - z n a n i a, c z y B y d g o s z c z y, a l e c o r a z c z ę c i e j w a n i e z e 7 l ą s k a. I n f o r - m a c j e o j e j k w a t e r a c h p r z e k a z u j ą Tu r y ś c i z m i a s t a m ó w i ą, e p r z y j e d a j ą n a w i e ś p o c i s z ę i s p o k ó j G R A Y N A Ł O S O Ś W i e ś t o t e d o b r e j e d z e n i e, d o m o w e j r o b o t y i m l e k o p r o s t o o d k r o w y... ZO F I A W O J C I E C H O W S K A Tu r y s t ó w n a w i e ś p r z y c i ą g a s p o k ó j, c i s z a, l a s i w i e j s k i e c h a t y z p i ę k n y m i o g r o d a m i. D o n a s z e g o r e g i o n u p r z y j e d a d u o m i e s z c z u c h ó w z e Ś l ą s k a, o n i c e n i ą s o b i e c z y s t e p o w i e t r z e P O P U L A R N O Ś Ć N A S Z Y C H G O S P O D A R S T W A G R O T U R Y S T Y C Z N Y C H R O Ś N I E Z R O K U N A R O K T U R Y Ś C I S Z U K A J Ą T A M O D S K O C Z N I O D Z G I E Ł K U D U Y C H M I A S T, W Y P O C Z Y W A J Ą U N A S N A W E T M I E S Z K A Ń C Y Ś L Ą S K A! W J ę d r u s i o w e j C h a c i e w K o c i e n i u W i e l k i m w p o w i e c i e c z a r n k o w s k o - t r z c i a n e c k i m j e s t n i e t y l k o g o s p o d a r s t w o a g r o t u r y s t y c z n e, a l e t e m o n a s k o r z y s t a ć z h i p p o t e r a p i i

5 2 4 P R E Z E N T A C J E

6 P R E Z E N T A C J E 2 5

7 2 6 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z id o l a s u w a r t o w c h o d z i ć, a l e t r z e b a g o u s z a n o w a ć. Z ł a m a n i e z a s a d m o e g r o z i ć n a w e t ś m i e r c i ą L a s t o n i e p r z y d o m o w y o g r ó d e k Z. a c h o w a j r o z s ą d e k io s t r o n o ś ć aa W a k a c y j n y p o b y t w l e s i e z n i e c e n i e o g n i a p o z a m i e j s c a m i m o< e b y ć f a s c y n u j ą c ą p r z y g o d ą w y z n a c z o n y m i d o t e g o c e l u u b y t a k j e d n a k b y o, t r z e b a p r s z i e ę z w a c i c i e l a l u b z a r z ą d c ę d o n i e g o p r z y g o t o w a ć. l a s u, w y p a l a n i e w i e r z c h n i e j T r z e b a p r z e d e w s z y s t k i m w a r s t w y g l e b y p o i z o s t a o c i r o - p r z e s t r z e g a ć u s t a l o n y c h z a s a d l. i n n y c h, p a l e n i e t y t o n w i y u -, z P r z e d e w s z y s t k i m, j a k z a w s z j e ą t k i e m d r ó g u t w a r d z o n y c h p r z e s t r z e g a j ą l e n i s c t y r a< i a c y, i m i e j s c w y z n a c z o n y c h d p o o b y - w l a s a c h n i a t e r e n a c h r ó d l e - t u l u d z i, w j a z d t e n r a e n l e n y n y c h, n ao b s z a r z e ą k, t o r f o w i s p k o j a z d a m i u n i e t y l k o s a m o c h o - i w r z o s o w i s k, j a k r ó w n i e< o d w - d a m i, a l e t e< m o t o c y k l a m i, c z y l e g o c i 1 d 0 o 0 m o d g r a n i c y l a - r u a d a m i - p o z a d r o g a m i p u b - s ó w j e s t z a b r o n i o n e w y k o n y w a - l i c z n y m i, w e i j c i e n t a e r e n o b - n i e c z y n n o c i m o g ą c y c h s p o w o - j ę t y c a k o w i t y m z a k a z e m w s t ę - d o w a ć p o< a r, s z c z e g ó l n i e : r p o u - n p. s z k ó k i l e n e. N i e w o O l d n p o c z y w a j t y l k o w m i e j s c u d o t e g o p r z e z n a c z o n y m F O T. B R U N O F I D R Y C H / P O L S K A P R E S S E t e< p a r k o w a ć b i w a k o w a ć p o z a I j e s z c z e j e d n o u z a b a w y w y z n a c z o n y m i m i e j s c a m i, w l e s i e n p. A S G, c z y p a i n t b a l l, p u s z c z a ć l u z e m p s ó w, p o s z y ć p, o w i n n y b y ć p r o w a d z o n e w t e - c i g a ć, c h w y t a z ć a b i i j a ć z w i e - d y, g d y i c h o r g a n i z a t o r m a z g o - r z ą t, z a m i e c a z ć a n i i e c z y s z c z a ć d ę n a d l e n i c z e g o. P o d j ę t e g l e b ę w i o d y, r o z k o p y w a ć g r u n t n a d z i k o m o g ą s t a ć s i ę p r z y c z y - i r o z g a r n i a ć c i ó k ę. O c z y w i c n i ą e t r a g e d i i, g d y g r a c z e z n a j d ą s i ę z a b r o n i o n e j e s t t e< n i s z c z e n p i. e n a t e r e n i e o b j ę t y m p o l o w a - d r z e w, k r z e w ó w i i n n y c h r o l i n, n i e m, c z y n p. w y r ę b e m l a s u. i n i s z c z e n i e u r z ą d z e o b i e k - L e n i c z y m o< e t e< o k r e l i ć, j a - t ó w t u r y s t y c z n y c h o r a z t a b l k i i c e r e j o n y s ą o s t o j a m i z w i e r z y - i z n a k ó w i n f o r m a c y j n y c h. n y, c z y c h r o n i o n y m i u p r a w a m i S z c z e g ó l n i e s u r o w e z a s a d y p a l - e n y m i.a n u j ą w p a r k a c h n a r o d o w y c h i r e z e r w a t a c h p r z y r o d y. g. o k o n s k g l o s. c o m G R Z E G O R Z O K O Ń S K I

Ł Ł Ą Ą Ą ż ń ż ń ż ń Ż Ż Ś ń Ż ń ć Ł Ą ń Ż Ś ń ć ń ć ń Ż ć ć ń ń ń ż ć ń ŁĄ ż ć ć ć ć ń Ż Ź ć ć ć ń ż ŁĄ Ł ż Ł Ąż ń ć ż ŚĆ ż Ł ń Ć Ś Ę ń ń ż ź Ż ń ć Ę ń ć ż ć ć ń ń Ć ć ż Ż ć ć ć ćż Ż ć Ż Ę Ż Ż Ść Ż ż

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ź ń Ł Ź ć ż Ą ń ą Ś Ó Ż ć Ś ż Ą Ą ż ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ŁĄ Ź ń ż ą Ł ą ć ń ż ą Ą ą ą ż ć ą ą Ć ż ą ń ż ż ż ź ż Ź ń ć Ż ą ń ń ą ż ż ą Ą ą ż Ź ć ż Ą ą ą Ł ć Ś ń Ą ń Ż Ź ż ż ń ą ż ć ą ń Ś ą Ź ą ż ć Ź

Bardziej szczegółowo

Ż Ą ż ż ć Ó Ś Ś ż ć ŁĄ Ł Ś Ś ć Ś Ś Ż Ó Ść ć ŚĆ ć Ó ć ć ż ć Ż Ó Ś Ą Ż Ą ż ć Ż ć ż ż Ś Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ś ż ż ż ż Ś Ó Ż Ą ż ż Ó ż Ó Ó Ż ć Ź Ó ć ć Ż ć ż ć Ź Ó Ż ć Ż Ó Ż Ł Ś Ś ż ć ż ż ć ć ć Ó Ą Ż ć ć ć Ó ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ź Ł Ę ć ŁĄ Ł ć Ł Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ó Ó ć ć Ż Ż Ó Ż Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ó ć ć Ć ć Ą Ż Ó Ź ć ć ć ć Ó Ż Ż ć Ł ć Ó Ż Ó Ż Ć Ó Ć Ó ć Ź Ć ć Ć Ź ÓŹ ć Ą Ó Ż Ó Ę Ż Ó ć Ó ć Ż ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ż Ó ć ć Ó Ż Ż ć ć ć ÓŹ

Bardziej szczegółowo

Ę ź ć Ó Ś ŁĄ Ż Ó Ź Ż Ę Ż Ó Ó Ź Ł ć Ó ć Ż ć ć Ż Ó ć Ó ć ć Ó Ź ć Ż Ś Ó Ść Ó ć Ę Ż Ć Ę ć ć Ż Ś Ż Ó ć ć ć Ó ć ŚÓ Ż Ż ć Ź ć ć ŚÓ Ą ć Ź Ż Ś Ś Ź Ń ć ć Ść Ź ć Ź ć Ó ć ć Ó Ó Ó Ś Ś Ę Ó Ś Ś Ż Ó Ś Ś Ś Ó Ś Ę Ś Ś ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ł Ą ź Ł Ł Ć Ą Ł Ż Ł Ś Ł Ć Ć ź ć Ż ć ć ź Ą Ż Ż ć ć ć ź ć ć Ł ć Ź ź ć ć ć ć Ó Ó Ó Ó Ś ć Ź ź ć ć ć ź ć ć ć Ń ć Ś Ń ć Ś ć ć ź ź ć ć Ł Ą ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ł ć Ó ć ć ć ć ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ń ć ć ć Ąć

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ź ć Ś ź Ń ć ć Ę Ł ć ź ć ć Ę Ę Ś Ę Ę Ł ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę ć ć ź Ę Ś ź ć ć ć Ś ć ć ć Ę ź Ę ć Ł ć ŁĄ Ś Ż Ś Ń Ż ć ć Ó Ę ć ć Ó ć ć Ł Ł ć ć Ń ź ć ć Ń Ą ć Ś Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ź Ń ć ć Ł ć Ą Ń Ę Ę Ę Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ó ż ą ł ą ż ą ł łą ł ł ł ł ą łą ż ą ł ą ć ń ą ą ą ł ł ż ł ą ź ż ć ł ł Ą ń ń ą ł łą ć ą ł ć ą Ą ł ć ł ł ą ł ą ń ż ą ń ą ł ą ń ń łą ż ą ł ą ć ą łą ł ł ą ą ł ł ł ą ł ł ą ą ł ć łą Ą ł ć łą ą ł ż Ą ą ą ż

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó ó ż Ą ó ó ó ń ż ó ó ń Ą ó Ń ż ó ż ó ó Ł ó Ł Ą Ś ż ń Ó ż ż ó Ń ć ć ż ó Ą ż ż ó ż ó Ł ó ó ż ó ż ż ż Ć ż Ą ó ó ż ŚÓ ż Ą ż Ś ó ń Ó ó ń ó ż Ą ó Ś ć ó ó ń ź ó źó ó ó ż ż Ć Ć ó Ż Ś ć ó ó ó ó Ó ż ó ń ń ó

Bardziej szczegółowo

ź ź ź Ł ź Ł Ł Ł Ł Ł ź Ż Ł Ż Ś Ł ź Ó Ł Ą Ś Ś Ś Ł Ł ź Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ź ź Ł Ą Ę Ł Ł Ł Ę Ś Ę ź ź Ą ź Ł ź ź Ł Ł ź ź ź Ą Ł Ł ź Ł ź Ł Ł Ś Ą ź ź Ę Ę ź ź ź Ą ź ź Ś Ą ź Ś Ś Ś Ł ź Ś Ł Ś Ź Ę Ó Ę Ą Ś Ą ź Ł Ł Ę Ś Ś ź Ś

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ź Ż ć Ś Ą Ć Ł Ą Ł Ł Ś Ś Ń Ś Ś ć ć Ą ć ć ć Ść ć Ść Ł Ł Ą ć Ź Ż ź Ź Ń ć Ś Ą Ą Ł ć ć ć ć ć ź ć ć Ą ć ź ź ź Ł ź ź ć ź Ą Ą ź ć ć ć Ł ć ć Ą Ń ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą Ą ć Ą Ł ć Ą Ą Ó Ó Ą ć ź ź ć ć ć Ą Ą Ą ĄĄ Ł

Bardziej szczegółowo

Ą ń ż ź ż ż ż ź ź Ą ń ź ź Ć Ł ń Ą Ą ż Ę Ę ń ź ź ź ź ż ż ź ź ż ź ź ź ź ż ź ż ź ż ź ń ź ż ń ź ż Ó ń ń ń ż ż Ą ź ż ż Ę ż ż ż ż Ć ż ż Ą Ą ż ź ż ź ź ń Ę ń Ą ż ż ń ź ź ź Ę ż Ś ż Ć ń Ę ż Ę Ę Ę Ę Ś ź Ę ź ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ź ć Ń Ą ź Ę Ą Ę Ż Ą ć Ż Ą Ź Ą ć Ą Ż Ę Ó ź ć Ą Ą Ę Ą Ą Ą Ą ć ź Ś ć ć ć ć Ś Ę ć ć ć ź Ą ć ć Ą ć ć Ź ć ć ć Ę ć ć ć Ź ć Ą Ń Ń ć ć Ą ć Ą ć ć Ż ć ź Ó Ż ć ć ć Ą ć Ó Ż ć ć Ą Ę Ą ć Ż ć ć Ó Ó Ż ź ć Ż Ę Ż ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ń Ł Ś ÓŁ ż Ż ż Ż ćż ż Ź ż Ż ć ż ć ź ż Ę Ż Ę ć ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż Ż ć ż ć Ż Ż ć ż Ó ź Ż Ż Ź ż ż Ż ż Ż Ż ż ż ć ć Ż ż ć ż Ż Ść ć ż ć ż ć ć Ż ć ż Ż Ż ż ć ż ż Ó Ż ć ż ć ż ż ć ż ż Ż ć Ż ź Ę ć Ó ź Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ć Ą Ł Ł Ó ó ó ó Ż ó ż ż ż ó ó ó Ś ż Ż Ź ó ż ż Ó ó ó Ź ż Ż ó ó Ź ż ż ó ó ć Ó Ż ó ó ż ź ż ż ż ż ć Ó ó ć Ś ó ó ó ó ż ó ó ż ż ó ż ó Ś ó Ź ó Ż ó ż Ś ż ó ż ó ż Ź Ź Ż ó ż ó Ś ó ż ć ż ż ó ó Ż ó Ź ó ó ó Ó ó ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ź Ć Ą ć Ą ż Ć Ł Ł Ł Ą ć Ź ż ń ć ń ż ż ż ż Ź Ź Ą ż Ć ż ż ż ż ż Ą Ą Ć Ź ż ć ż ż Ą Ź Ą ż ż ć ż Ć Ą Ą ż Ą ź ż Ą ż Ź ż Ą ż ż ż ć Ąć ć Ą ć ż Ć Ą Ź Ą ż ż Ą ż Ą Ą ĄĄ Ą ż ż Ą Ć ż Ą ż ż ż ć Ą Ą Ł ż Ć ć ĄĄ Ą ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ł ń ż Ó Ę ń ż Ą Ż Ż Ż ń ż ż ń ć ż Ł ć ć ć ż Ż ż Ó ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż Ż ć ż ć ć Ż ń ż Ó ż ć Ż ć Ó ż ć ż Ó ń ż ź ń Ź ć ż ć ż Ż Ź ż Ł ż ż Ł ń Ą ż Ó ćż ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż ć Ż ć Ż ć ż Ó Ó ż ć ć Ń ć ż ć ć ż ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ĄŻ ŚĆ Ż Ś Ą Ą ć Ś ź ć Ż Ż Ż ż Ó ż Ł Ś Ą ć Ż Ą Ś Ł Ś Ą Ł Ą ź ć ż Ś Ł Ś Ż Ą Ś ć Ą ć Ł Ą Ó Ł ć ć ż ż ć ć ż Ą Ż Ł Ś Ś Ą Ż ż ż Ż Ś Ś ć Ż ż ż ż Ż ż Ś Ż ź ż ć Ó ć Ż ż ż ż ź Ą ż ć ż ż ź ż ż Ą Ł Ś Ż ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł ż ć ż ć ć ć ć ż ż ć ć Ł ć ź ć źć ż ż ź ź Ń ż Ń Ą ż ż Ł Ń ż Ń ż ż ż ź ż Ń ź ż ż ż ć ż ż ż ć ć ć ć Ą Ą ż ć ż ż ż ż ż ż ż ć Ó ż Ą Ó ż ć ć Ń ż ć ć ć ż ż Ą ć ż ŁĄ Ą ż Ą Ą Ł Ł ź ź ż Ł ź ż Ą ż ż Ó ć ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ą Ó Ś Ó Ś Ó Ś Ż Ó Ś Ó ć Ź ć ć ń ć ć Ż Ż ĄĄ ć Ź ć Ó ć ń ń ń ń ń Ś ń Ź Ś ń ń Ó Ó ć Ó Ź ć Ż ć Ó Ż Ó Ż Ó ć Ź Ś Ś Ą Ć ń ć Ż ń Ó ć Ś Ś Ć Ś Ź ć ń ć ń Ż ń Ś Ż ń ń Ó Ó Ś Ś Ąń ń ń Ż Ż Ś ń Ą Ą Ś ć ń Ś Ó ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ś Ó Ó Ę Ó Ó Ó Ń Ś ć ć Ó Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ĄĄ ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ćę ć ć ć ć Ę Ę ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć Ę ć ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ź Ą ź Ń Ł ź Ę Ł Ń ż ż ż Ź Ł ć ć Ą ź Ę ż Ć ć Ł ż ć ć ć ż ć ć ż ć ć ż Ę Ź Ę ć Ś Ę ć ź ż ź ż Ę ż Ł ż ż ż ż ź Ń ć ż ż Ó Ś Ś ż Ą Ś Ą Ź ź ż ż Ę Ź Ź ż ź ż Ź Ź ć ć ć ź ć ż ż Ź żć ć ć Ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ą ż ś ć ż ń ś ą Ę ś ą ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń ść ńźóń ń Ć Ć Ż Ś ńó ż ć ą ś ą ś ś ńą Ą Ś ą ż ś ś ż ż Ą ż ą ś ć ż ń ś ń ś Ę ą ą Ę ż ą ś ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń Ó ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ź ć Ż ć Ś ć Ś Ś ż ćż Ż ć Ść ć Ź Ę Ę Ś Ź ż Ś ć ż ć ć ż ż ć ć Ż ć ć Ż ć Ć Ż ć Ść Ź Ż Ź Ś Ż Ż ć Ż Ś ć Ę Ż Ś Ż Ż Ę Ó Ś Ę Ż ż Ś Ż ż ć Ć Ź ż Ż Ż ż ż Ź Ż ć Ż Ś Ę Ś ć Ść ż ż Ż Ż Ź Ó Ż Ć Ó Ó ż Ś ć Ś Ś Ę ć Ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ź Ż Ń Ń Ń Ć Ź Ź Ż Ż Ć Ź Ć Ź Ć Ż Ć Ź Ń Ń Ź Ż Ń Ż Ź Ź Ł Ą ź Ń Ź Ź Ż Ą ź Ą Ź Ź Ź Ń ź Ż Ń Ź ź Ę Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ć ź Ź Ź Ź Ć Ź Ź Ź ź Ą Ź Ę Ć Ę Ż Ż Ń Ę Ż Ź Ż ź Ę Ć Ń Ż Ź Ź Ź Ą Ż Ł Ż Ż Ć Ż Ź Ł Ź ź Ą Ź Ó Ź ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ł ą Ł Ł ż Ł Ł Ź ą ę ą ą ę ż ę Ę ą ą ź Ą ąą ś ę ą ą ę ś ę ś ść ę ż ę ś ę ś ś ę ę ą ę ś Ł ą Ł ę ę ś ę ę ś ę ś ą ą ę ś ę ś ę ę ś ę ę ś ę ą ę ś ę ą ę ę ś ż ę ś ę ę ą ęć Ś Ś ę ść ą ą Ó ę ś ę ę ęć ą ę ś ę ę

Bardziej szczegółowo

Ź Ż Ż Ź Ó Ść Ś Ó Ż Ż ć ć Ś Ż Ź Ś Ś ć Ó Ą Ź Ż Ą ć Ź Ź Ż Ś Ż ć Ś Ź Ś Ż Ż ć ć Ś Ś Ż Ó Ś Ę ć ć Ś Ż Ż Ż ć ć ć Ź Ź Ś Ę Ź Ź ć Ś ć Ś Ż ć Ć Ż Ść Ź Ź Ś Ść Ż Ź Ź Ś Ś Ż Ł ć Ś Ź Ó ć Ź Ś Ż Ś Ą Ś ź Ź ć ć Ś Ś Ą ć Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

ś Ł Ę ś Ł ś Ś ś ś ź Ż ść Ż ść Ó ś ś ś ś ś Ó Ż ś ś ś Ż ś Ż ć ś ć ś ś Ż Ź Ż Ż Ś ś ś ść Ż ś ś ć Ż Ż Ż ś ś ć Ż Ż ś Ż Ż ć ś Ż Ń ś ść ś ś Ś ś Ż ść ś Ś ś Ó ś Ś ć ś ś Ż ś ś ć Ż Ż ś ś Ż ś ć ś ś ś ść ś ś ś ś ź Ż

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż Ś ć ć ż ź ż Ź ż Ś ć Ę ż Ł ć ć Ść ć ć ć ż Ść ż Ł Ę Ś ć ż ż Ó Ą Ś ż Ś ż ż Ś ż Ś Ś ż ż Ś ż Ó ż Ą ż Ł ć ż Ł Ść Ó ż Ą Ł ć ż Ś Ą ż ż ż Ł ż ć Ź ć ż ć Ł Ń ż Ł Ł ć ć Ś Ź Ś Ó ć ż ż Ś ż ż ż Ź ż Ź ż Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ę Ż Ę Ę Ó Ł Ł Ą Ą Ż Ż Ę ć Ż ć ć Ł Ł Ź Ś Ó Ó Ó Ś Ą Ą Ą Ę Ł Ś ć Ę ź Ź Ł ć Ź Ź Ę Ą ć ć ć Ń Ń Ł Ź Ł ć Ź ć Ą ć Ź Ź ć ć Ą ć ć Ź Ę Ą ć Ą ć ć Ń Ź Ł Ę Ź Ś Ó ć Ł Ę Ź Ę Ą Ń Ą Ś ź Ę Ż Ź Ę Ą Ś Ę Ł ć ć ć ć ć ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ż ć ć ć Ć ć ć ć Ą Ę Ą ć ć Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ż Ż ć ź Ź ć ć Ż ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ż ć ć ć ź Ż Ż Ż Ż ć Ż ć Ć Ś ć ź ć ć Ż Ł Ł ć ć ć Ą ć Ą ć ć ć Ż Ż Ą ć Ż ć Ć ć ć Ą ć Ż ć ć ć ź Ć Ó Ę Ń

Bardziej szczegółowo

ń ć ć ń ć ć ć Ó Ę Ę ĄĄ Ą Ę Ę Ę ń ć Ę Ę ć Ą Ą Ą Ę Ę ć Ę ĘĄ Ą ć Ę Ą ć Ę ć ć Ę ć Ę Ą Ę Ę Ź Ą ć Ę ć ć ć Ę ć ć Ę Ę Ś Ę ć Ą ć Ę ń Ą Ę Ę Ę Ą ń Ę Ę Ć ń ć ć ć ń ć ń Ę Ć Ę ń ć Ę ć ć ń Ę Ę Ę ń ń Ą ń ć ć Ę Ę ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ł Ó Ę ź Ę ć ń Ę ń ń Ł ń ć ń ń ń Ę Ć ć ć Ę ć Ł Ą ń ć ć Ę Ó ć Ń ć ć Ę Ę Ę Ę ć ń Ł ć Ł ń ń Ó Ł ć ć Ę Ę ń Ó ź ć Ę Ś Ł Ł ź ć ć Ą ć Ł ć Ę ć Ą ń Ó Ś ć ń Ł Ę ć Ę Ę Ę Ę ź ń ń ć ć ń ć ń Ę ć Ę ć Ę Ę ź Ę ń ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ź ź ń ń ń Ż Ł Ó Ń Ł Ź Ą Ł Ś ź Ą Ż ń Ź ń Ą ń ź ź ź ń Ź ń ń Ź Ż ź ń ń ń ń ń ń ń Ź ń ń Ą Ż Ą ń Ź Ó ź Ż Ź ń ń ń Ł ń ń Ź Ż ń Ó Ź ń ńź Ą ń Ź Ź Ńź ń Ą ń ńź ń Ź Ż Ó Ó ń ń Ż Ć Ż Ć Ź ń Ź ń ń Ż Ą Ł ń Ć ź ń

Bardziej szczegółowo

ó ó ó Ł ó Ę Ę Ę ć ć Ó ć Ź Ć ć ż Ę ć ć ź ć Ź ć ć ć ć ź ć ć ć Ł ć ć ć ż ć Ś ź ż ć ć ć ż ź ć ż ć ż ć ć ć ć ć ć ż ć ć ź ć ż ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ż ć ć Ź ć ć ź ć Ą ć ć ć ć ć Ąć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

ż ź ż ź ź ź ż ż ź ź ź ź ź Ń ź ź ź ź ź Ź ź ź ź ź ź ź ż ć ż ć ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż Ó Ń ż Ź ż ć Ą Ą ż ż ż Ą Ą Ą ż ż ź ż Ó ć Ó ż ć Ź ć Ą Ą Ą ż ż ć Ą ż Ó Ą ż Ą ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ń Ą Ą Ó Ą Ń Ń Ą Ń Ó ć Ń Ó Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ż ń ć ń ń ń ż ż Ś ń ż ż ĄŚ ń ż ż ĄŚ Ą Ł ż Ń ż ź ń ż ń ń ź ż ć ż Ś ż ż ż Ś Ą ć ż Ł ż Ą ż ź Ś ź ń ż ń ż ć ż Ś ż Ą ż ż ć ń Ł Ą Ś ż ń ć ż ż Ś ż ż ń Ą ż ż Ś ć ÓŁ ż ń ż ć ż ż Ś ż ż ż ć Ó Ł Ć ń ź ż ć ż Ś ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ó ó Ł ó ó ó ź Ź ś ś Ł Łó Ź ó Ź ś ź ó ć Łó Ź ć ć ó ść ó ść ś ó ć ść Ł ś Łó Ź Łó ź ść ó Ą ó ó ź ó ś ó ó Łó Ź ś Ł ó Ż ó ć ó śź Łó ź ś ś ó Ż ć ś ó Ź Ź ś Ł ó ó ó Ł ś Ż Ź ó ó ó ć Ą ś ó ź ó ó ó ó ó Ż Ż ś

Bardziej szczegółowo

Ł ż ż ź ć ń ż Ę Ą Ż Ż ń ź ż Ę ć ż ź Ó ż Ż Ś ż ń Ę ż Ó ń Ę Ę ż ń ż Ą Ę ż ń Ą Ę ż Ą Ą ń ć ć ż ń ń ż ż ć ż Ę Ń ć ż ż ń Ę ń Ę Ń ć Ą ż Ę ż ć ż ć Ł Ń ń ń ń Ę ń ć ż ż ź ż Ę ń ć ż ż ć Ł ń ż Ą Ą ż Ń Ę ź ż Ą Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ę ź Ę Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ę Ż ć ć Ż Ę Ą Ś ć ć Ą Ż Ś Ż ć Ż Ę Ż ć Ż Ę Ż Ą Ż ć Ż ć Ś Ś ć ć Ż Ś ć ć Ż Ż ć ć Ś Ż Ż ć Ś Ż Ę Ż Ś ć Ą Ż Ż ć Ś Ż ź Ść Ż Ę Ż Ż Ż Ś Ą ć ć Ść Ó ź Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź Ś Ó Ż Ż Ę Ó Ź Ś Ź Ź ć Ć Ź Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ż ź Ę ź Ł Ś ź ź ź Ź Ż ż Ł Ś Ś Ś ć ć ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż ż Ą Ę Ś Ś Ś Ś ć Ż Ż Ś Ą Ż Ł ć Ź Ł Ł Ż ż Ś Ś Ż Ó Ż ż ć Ż Ł Ś Ł ć Ż Ś Ż ć Ó Ł Ż Ń Ż Ń ż ć Ż ć Ś ć Ż Ż Ż Ż ż Ś Ż Ż Ż ż Ż Ń Ż Ń Ó Ż Ż Ż Ś ż ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ś Ę Ż ź ń Ś ń Ż Ż ń Ź Ę Ó ń Ż Ż Ż Ę ń Ż ń Ż ź ń ź Ż Ł ń Ś Ż Ł Ś Ż Ż Ę Ż ń ń Ż Ż Ń Ż ń Ż Ż Ę Ż Ż ń Ź Ę Ź ń ń Ż ń Ż Ę Ż Ą Ź Ź Ź ź ń Ż Ż Ż Ż Ą Ż ń Ż ń ź Ę Ż Ż Ż ń Ż Ę Ń ń Ź ń ń Ż Ę Ż ń Ź ń ń Ż Ę ń ń Żń

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć Ą ć Ź ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć ć ź ć ć Ś ć Ź Ą Ś ć Ł ć ć ć ć ć ć ć Ść Ó ź ź ź Ź Ź Ś ć ć ć Ź Ź ć Ó Ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł ź Ś ć ć ć ć Ó ć ć ć ć ć ć ź Ś ć ć ć ć Ń Ó ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ś ś ś ż ś ó ż ś ó ć ż ó ó ć ó ż ó ń ó Ę ó ó ó ó ó ó ó ś ó ś ó ś ó ś ó ó ś ż ó Ś ó ó ś ó ś ś ń ó ó ń ś ś ó ó Ź ó ś ć ś ż ć ż Ś ś ś ć ś ś ć ó Ę Ł ń Ą Ę Ź Ę Ń ś ń ż ó ń Ę Ł ó ó ż ó ż Ą Ł ś ż ć ś ń Ć ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

ÓŁ ć ć Ś Ź ć Ś ŚÓ ć ć Ę Ł ć Ę Ś Ę ć Ą ć Ł Ł Ę ć Ł ź ć Ł ć ć ć Ś ć ć Ę ć ć ć ć Ł Ść Ą ć Ę ź ź ć ć Ś Ś ć Ł ć ź Ś ć ć ć Ł ć ć ć Ó Ś ćą ć ć ć Ś Ą Ę Ść ć ć Ł Ó ć Ś Ź ć ć ć ć Ó ć Ę Ę ź Ś Ź Ó Ść Ź Ś Ł Ł ć Ą Ę

Bardziej szczegółowo

Ł ś Ś Ę ść ś Ę Ś ś Ś ś Ę Ą ś ś ć ś ć Ą ź ś ś ść Ę ść Ą Ś ść ść Ś Ś Ź ść ś ś Ń Ź Ę ź ć ć ć ść ć ść ść ść ś ć ć ś ś ć ć ć ś ś ć ś ć ś ś Ń ść Ę ś ś ść ć ś Ęć Ń ć ć ć Ę ć ś ś ś ś ś Ę ć ć Ź Ł ć Ś ć ć Ł ć ć

Bardziej szczegółowo

ś ż ś ż Ź ś Ł ś ś ś ś Ź ó ś ó ó ó ć ż ó Ą Ć ć ś ś ó ó ó ć Ł ś ó ść ó ć ś ó Ź ś ó ć ś Ź ś Ź ż Ł ó Ź ó ź ś Ł ś ść ś ś ść ś ć ś ś ś ść Ą ś ś ś ó Ą ś ś ć Ź ś ó ś Ą ś ś ż ś ś ś ś ć ć ó ś ś ś ś ś ś ś ż ó ś ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ę Ę Ą ŁĄ Ł Ć Ł Ń ŁĄ Ł Ń Ó ŁĄ Ł Ó Ę Ó Ą ź Ę Ą Ę Ą ź Ć ź Ń ź ź Ą Ę ź ź ź Ź ź Ę Ą ź ź Ą Ę Ł Ł ź ź ź ź Ł Ą Ą ź ź ź ź ź Ę ź ź Ę Ę ź ź ź ź ź Ą Ń Ą ź Ą ź Ę ź Ą Ę ź ź ź ź Ą ź Ą Ą ź ź ź ź Ą Ą ź Ę ź Ń Ł Ą ź

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć ź Ś Ś Ń Ś ć ć ź ć ć ć ź ź ź Ń ź Ó Ó ć ć ć ź Ś ć ć ć źć ć ć Ń Ą Ł ć Ł ć ć ć Ł ć ć ć ć Ś ź ć ć ć Ą ć ć ć ć Ś Ń ć ź Ą ć ź Ń Ł ć ć ć źć ć ć ć ć ź ć ć ć Ś ć ć ć ź ć ź Ą ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ż ć ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ź Ł ź Ó Ł

Ę Ę ź Ł ź Ó Ł Ń Ę ź ź Ę Ę Ę ź Ł ź Ó Ł źź Ę Ę Ę Ż Ź Ź Ę ź ć Ż Ę Ś Ś ź Ś Ś ź ć Ę Ę Ę Ś Ę Ę Ś Ź ź Ś ź Ź Ś Ś Ź Ś Ń Ś Ę Ś ć Ł Ź Ł Ć Ó Ę Ś ź ź ć Ź ź Ę Ę Ź Ś Ś ź Ę Ź Ę Ę Ś Ś Ę Ś Ó Ę Ó Ź Ż Ł Ę Ś Ę Ń Ś Ź Ś Ę Ę Ś Ź ź Ź Ź Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę Ę ć ć

Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę Ę ć ć Ś ć ć Ę ź Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę Ę ć ć Ę ć Ń ź ć ć ć ć ć Ę ć Ł ć ć ź ć ć ć ć ź Ę ć Ś Ź Ś Ź ź Ę Ń Ę Ś Ś Ś Ć ć ź Ś Ś Ł Ś ć Ś Ś ć Ł Ą Ę Ą ź Ą ź Ó ź ć ć Ó ć ź Ć Ż ź ź ź ć ć Ł Ą Ę Ł Ó Ó Ą Ą Ę Ą Ś

Bardziej szczegółowo

ź ź Ę

ź ź Ę ź Ó Ł ź ź Ę ź Ś Ł Ń Ę Ż Ę Ł Ł ź Ą ź ź Ł Ł ź Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź Ł ź Ś Ł Ń Ł Ś Ł ź ź Ę Ś Ś ź ź Ą Ę Ł Ł Ł ź ź Ę ź ź ź Ł Ł Ź Ź Ł Ł ź Ó Ł ź Ł Ł Ą Ć Ą Ś Ł Ł Ł Ł ź Ź Ł Ł Ł ź Ł ź ź ź Ł Ł Ź Ś Ż ź ź Ś Ś Ł Ł ź Ł ź Ą Ą

Bardziej szczegółowo