2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),"

Transkrypt

1 J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c i r e k l a m o w e j n a t e l e w i z o r a c h L C D i e k r a n a c h L E D (D i g i t a l S i g n a ) g e s t e r o w a n iu m a s z y n a m i p r z e m y s ł o w y m i ( o b r a b i a r k i C N C, w y c i n a r k i l a s e r o w e ) p r e z e n t a c ji d o w o l n e g o m a t e r i a ł u a u d i o / v i d e o w p o j a z d a c h s a m o c h o d o w y c h u l t r a p ł y nynm o d t w a r z a n iu s t r u m i e n ia h w b i u r z e i d o m u w w y s o k i c h r o z d z i e l c z o c i p r z e c h o w y w a n i u i w y m i a ni e p l i k ó w w f i r m i e l u b d o m u (N e t w o r k A r e a S e r v e) r i n s t a l a c j a c h t y p u C C T V, I n t e l i g e n t n y D o m N a n a s z a s o r t y m e n t s k ł a d a j : s i p ł y t y g ł ó w n e m i n-i i T X ( 1 7 x 1 7c m ), n a n o -I T X ( 1 2 x 1 2 c m ) o r a z p i c o-i T X ( 1 2 x 7, 2 c m ) o b u d o w y d o p ł y t g ł ó w n y c h t y p u D e s k t o p, S e r w e r o r a z R a c k1 9 m i n i a t u r o w e z a s i l a c z e p i c o P S U e k r a n y d o t y k o w e a d a p t e r y, p r z e j c i ó w k i, t a m y, k a b l e S A T A n o n i k i d a n y c h ( k a r t y C F, d y s k i S S D 2, 5, S S D m i n i -E P Cx Ip r e s s) z a s i l a c z e s t a b i l i z o w a na ec / D C o p r o g r a m o w a n i e

2 M i n i a t u r o w e r o z w i z a n i a t o n i e t y l k o o b s z a r n a s z e j d z i a ł a l n o c i, tae l e p a s j a. R o z s z e r z a m y o f e r t o n o w e p r o d u k t y, s t a l e o b s e r w u j c r o z w i j a j c y s i p r n i e r y n e k p l a t f o r m I T X. P r o w a d z i m y w ł a s n e t e s t y p o d k t e m w y d a j n o c i i e n e r g o c h ł o n n o c i z e s t a w ó w P C, d z i k i c z e m u j e s t e m y w s t a n i e f a c h o w o i p r o f e s j o n a l n i e d o r a d z i p r z y w y b o r z e p l a t f o r m. N a s z e d o w i a d c z e n i e p o z w a l a u n i k n p r o b l e m ó w p r z y m o n t a u k o m p u t e r ó w m i n i -P C. W k r ó t c e r ó w n i e z o s t a n i e u r u c h o m i o n e f o r u m b r a n o w e d o w y m i a n y i n f o r m a c j i I: T X -F o r u m. p l Z e s t a w y, k t ó r e p r o p o n u j e m y s o d p o w i e d n i o d o s t o s o w a n e z a r ó w n o p o d k t e m p a r a m e t r ó w t e c h n i c z n y c h, j a k i w y m a g a s t a w i a n y c h p l a t f o r m o m I T X. D o p o d s t a w o w y c h z a d a Ø p r o p o n u j e m y z i n t e g r o w a n e p r o c e s o r y I n t e l A t o m o r a z A M D Z a c a t e, c h a r a k t e r y z u j c e s i p a s y w n y m c h ł o d z e n i e m i n i s k i m p o b o r e m e n e r g i i. D o b a r d z i e j w y m a g a j c y c h z a s t o s o w a Ø u k ł a d y f i r m y I n t e l L G A / 7, 7 5w ł c z n i e z u k ł a d a m i g r a f i c z n y m i f i r m y n V i d i a.

3 P r o p o z y c j e k o n f i g u r a c j i z e s t a w ó w m i -P n ic Z e s t a w I p ł y t a g ł ó w n a I n t e l D 9G4 S5 E J T A t o m 1, 6 G H z ( p a s y w n i e c h ł o d z o n y ) d e d y k o w a n a o b u d o w a z b l a c h y p a m i 2 G B S O D I M M D D R 2 d y s k t w a r d y S a m s u n g 2, G B z i n t e g r o w a n e z a s i l a n i e n a p ł y c i e g ł ó w n e j z a s i l a n i e z e w n t r z n- e z a s i l a c z s t a b i l i z o w a n y 1 2 V 5 A 1 x D -S U B, 1 x D V I, 3 x U S B 2 (. t0 y ł ), 2 x U S B 2. 0 ( f r o n t ) 1 x L A N R e a l t e k 1 G b p s C h a r a k t e r y s t y k a : o b s ł u g a d e d y k o w a n y c h p r o g r a m ó w ( s a l e k o n f e r e n c y j n e, a p t e k i, m a ł e b i u r a ) r o d o w i s k a t e s t o w e L i n u x, U n i x p u n k t y d o s t p o w e W i F i, r o u t e r y s i e c i o w e C e n a n e t t o : z ł W y m i a r y (H x W x D ) : x 3 9 x m m

4 Z e s t a w I I p ł y t a g ł ó w n a Z o t a c G e F o r c e I T X W i F i p r o c e s o r I n t ep l e n t i u m D u a l C o r e E , 0 G H z L G A u n i w e r s a l n a o b u d o w a M z a p e w n i a j c a o p t y m a l n e c h ł o d z e n i e n i s k o p r o f i l o w y w e n t y l a t o r A k a s a z i n t e g r ow a n y u k ł a d g r a f i c z n y n V i d i a G e F o r c e p a m i 2 x 2 G B D D R 2 d y s k t w a r d y K i n g s t o n S S D 4 0 G B z a s i l a n i we e w n t r z n e - p r z e t w o r n i c a p i c o P S U 9 0 W 2 0 p i n z a s i l a n i e z e w nt r z n e - z a s i l a c z s t a b i l i z o w a n y 1 2 V 5 A 1 x D -S U B, 1 x D V I 1, x H D M I 6 x U S B 2. 0 t( y ł), 2 x U S B 2. 0 ( ft r o n u k r y t e z a p r z e d n i m p a n e l e) m 1 x L A N R e a l t e k 1 G b p s 1 x W i F i b / g C h a r a k t e r y s t y k a : p r e z e n t a c j a t r e c i r e k l a m o w e j n a t e l e w i z o r a c h L C D L/ E D o d t w a r z a n i e m a t e r i a ł u w w y s o k i c h r o z d z i e l c z o c i a c h m o l i w o z a w i e s z e n i a w p i o n i e ( o p c j a ) C e n a n e t t o : z ł W y m i a r y (H x W x D ) : 6 2 x x 2 2 0m m

5 Z e s t a w I I I p ł y t a g ł ó w n a I n t e l D H 6 1 A GT h i n m i n i -I T X e n e r g o o s z c z d n y p r o c e s o r I n t e l C o r e i T 2, 5 G H z L G A u n i w e r s a l n a o b u d o w a M z a p e w n i a j c a o p t y m a l n e c h ł o d z e n i e n i s k o p r o f i l o w y w e n t y l a t o r A k a s a z i n t e g r o w a n y u k ł a d g r a f i c z n y I n t e l H D / p a m i 2 x 2 G B D D R 3 S O D I M M d y s k t w a r d y I n t e l S S D 4 0 G B z i n t e g r o w a n e z a s i l a n i e n a p ł y c i e g ł ó w n e j z a s i l a n i e z e w n t r z n- e z a s i l a c z s t a b i l i z o w a n y1 9, 5 V 4, 6 2 A 1 x D V I-I, 1 x H D M I, 1 x -S e A T A 2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 2. 0 ( f r o n t u k r y t e z a p r z e d n i m p a n e l e m ) 1 x L A N I n t e l 1 G b p s o p c j o n a l n i e : m o d u ł W i F i b / g / n C h a r a k t e r y s t y k a : o d t w a r z a n i e m a t e r i a ł u w w y s o k i c h r o z d z i e l c z o c i a c h k o m p r e s j a m a t e r i a ł u v i d e o m o l i w o z a w i e sz e n i a w p i o n i e ( o p c j a ) s t a r t s y s t e m u W i n d o w s 7 w 1 0 s e k u n d ( f u n k ca j S p e e d B O O T ) C e n a n e t t o : z ł W y m i a r y (H x W x D ) : 6 2 x x 2 2 0m m

6 Z e s t a w I V p ł y t a g ł ó w n a A s u s P 8 H 6 7 -I 6 x S A T A m i n i -I T X e n e r g o o s z c z d n y p r o c es o r I n t e l C o r e i T 2, 5 G H z L G A o b u d o w a s e r w e r o w a C h e n b r o E S x H D D 3, 5 z a s i l a c z w e w n t r z n y W n a p d S o n y D V D -R W S l i m S A T A n i s k o p r o f i l o w y w e n t y l a t o r A k a s a z i n t e g r o w a n y u k ł a d g r a f i c z n y I n t e l H D / p a m i 2 x 2 G B D D R 3 d y s k t w a r d y 2 x S e a g a t e 1 T B 3, 5 ( m o l i w o r o z s z e r z e n i a o d w a k o l e j n e ) 1 x D V I-I, 1 x H D M I, 1 x -SeA T A 6 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 2. 0 ( f rn ot ) 1 x L A N R e a l t e k 1 G b p s o p c j o n a l n i e : k a r t a F i r e W i r e, m o d u ł W i F i b / g/ n C h a r a k t e r y s t y k a: p r z e c h o w y w a n i e d a n y c h : d o k u m e n t y f i r m o w e, z a p i s z m o n i t o r i n g u k a m e r, i t p. s z y b k i d o s t p d o d y s k ó w t w a r d y c h 3, 5 ( o b s ł u g a H o t S w a p ) p r e c y z j a w y k o n a n i a e l e g a n c k i w y g l d C e n a n e t t o : z ł W y m i a r y (H x W x D ) : x x 2 6 0m m

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

Ó ę ę Ą ę ć ę ę ć ę ę ę ę ź ę ę Ł Ó ć ę ę ę ę Ó ź ć ć ć ć ę ę ź ć ć ę ę ź ęć ź ź ź ę ź ę ę ę ę ę ć ę ć ę ź ęć ę ę ę ę ę ć ć ź Ź Ś ć ę ź ę ć Ę ę ź ć ę ę ę ę ę ę ę ć ę ź ę ę ź ę ę ć Ó ę Ę Ś ć ć ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ł Ś Ą ź ź ź ć ź ź ź ć ź ź ź ć Ó ź ź ź ź ć ź ć ć Ę ć ź ź ć ź ć ź ź ć Ą Ń Ż ć ź ź ź ź Ń ź ć ź ć Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ę ć ź ź ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ź ź ć Ó ć ź ź ć ź Ą ź ź ź ź ć Ś ć ź ć ć ć ć ź Ł Ł Ą

Bardziej szczegółowo

Ś ś Ł ń ń ś ś Ś ś Ę ę ś ę ś ĘŚ ś Ęś ę ĘŚĆ ĘŚ Ęś ĘŚ ĘŚ ę ĘŚĆ ĘŚĆ ĘŚĆ ĘŚĆ Ęś ĘŚĆ ĘŚ ĘŚĆ ń ĘŚĆ ĘŚ ĘŚĆ ę ĘŚ ś Ęś ń ś ś ś ę ź ę ś ę ś Ź ń ę ń ś ń ń ę ń ń ń ń Ę ś ń ęś ń ń ń ę ń Ż ś ń ń ę ń ś ń ń ń ę ś ń ś Ż

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ą Ę ń ź ń Ż ć Ż ń ć ń Ś ń Ż Ż Ł ń ń ź ń Ść Ą ń ć ź Ó ć ń ć ń ń ć Ę ń Ę ć ń Ę Ż ź ć ń ń ć Ę ń Ż ć Ż Ż ć Ż Ó Ę ć ć Ł Ę ć ć Ż ń Ń Ż Ść ź Ę Ż Ź ź Ż Ó ć ć ń Ń Ż ć Ź ć ź Ś Ó ć Ż ć Ó ć Ę Ą Ż ć Ż ć Ęć ć Ż

Bardziej szczegółowo

ź ć Ż ż ć Ś ż ć Ę ż Ż ż ć Ż ć Ś ż Ż Ż ż ć ż ż Ż ż ż Ż ż Ś ż ż ż ć ć Ż ć Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć Ś Ś ż ć Ż ć Ż ć ć Ó Ś ż Ż Ó Ż ć ż ć Ż ć ż ć ż ć Ż ć Ż ż ć Ó ć ż Ó ż Ż ć Ż ż ż ć Ś Ś Ś ć ż ć Ż Ż ć ć Ż ż Ż Ż ć ż

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

ż ę ć ę ę ę ę ę ę ę ć Ż ę ę ę ż ę ę ę ę ę Ż ć ż ż ę ż Ę ć ę ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ł Ę ę ż Ę ć ę Ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ę Ł ę ę Ą ż Ę ż Ę ż Ę ż ę Ą Ą ę Ę ę ę Ż ź Ż Ż ż ć ź ź ę ż Ę ż Ę ę Ę Ę ć ż ę ć ż ć ź Ł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2005 r. Dz.U.05.102.855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6.

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6. .. \ TRASPORT O A A -B A A Ż O W A apisy i zpak_i Wagny sbwe. typu sbweg -B-88 00-1/ SZYOWY Zamiast 1 B -80/ 00-1/ Oznaczenia różne Grupa katagwa 00 1, Przedmit arkusza nrmy, Przedmit wn niniejszeg arkusza

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Óń Ź ń Ń ż ż ć ż ć ć ż ż Ą ż ć Ó Ó ż ż ć ń ń ń Óń Ó ń ń Óć ć ć ń ń ń ń ń Ś ń ń ń ż ć ć Ś Ł ż ń ż ż Ś Ó Ó ń ń ń Ś Ś ć Ó ń Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ń Ś Ó Ę ń ń Ó Ó ń ń Ś ż ń Óń Ó Ś ń Ó Ś ń ż ń ż Ó ć ń ń ń ż Ó

Bardziej szczegółowo