,-, j / 20 I ". KON~EN-CJA ' GENERALNA MIĘDZY PdLSKĄ R fecząpos 'POLITĄ. LUDOWĄ A KROLES/T~EM BELGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",-, j / 20 I ". KON~EN-CJA ' GENERALNA MIĘDZY PdLSKĄ R fecząpos 'POLITĄ. LUDOWĄ A KROLES/T~EM BELGII"

Transkrypt

1 l) - -+I ~ )---w--a-r-s-z- : a-w-a-- _:d_ p TRE'SCI Poz.:. J\lEJ RZEC Z Y PO SPO LITEJ LUDOWEj'... i_8_ ' _2_I_p_a_ź_d_~_ ~ e_r_n_i_k_a_ ) _1_9_6_ 7-_r :... ~ UMOW A MIĘDZYNARODOWA 20l...;- Konwencja general na między Polską Rzeczą p ospo l itą Ludową a Królestwem Belgii o 'zabezpiecze niu ' spo lecznym sporządzona w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r '02 '-;- O'świadqenie rządow z dnia 4 p i\ździernika 1967 r. \V spraviie \'ymiany dokumentó\\r ratyfikacyjnych Kón- ' ' ' r RGZPp'RZĄDZEN IE RADY 'MLNISTRÓW ' _ wencji gene.ralnej milldzy Pó l ską R z ęcząpos p ohtą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpi eczeniu sp ołecz - ~' n ym s p orząclzp n ej w Bruk-seli dnia 26 listopada1965r. '.. ' '. '203 - 'L dnia 26. w r ze 'śnia 1967 ' r. w sprawie l zasą. d okr eś l anja wysokośc i katpien i ężny'ch ' wymierzanych ' zakła d om za prze:kraczimie il o ś ~ PV1pw.dopuszczalnycJl do. wydalania do powietrza atmos f ery~ ~l1~g o.. )... I' '.. 0 :;..'. '.} ' O Ś WIAD.cZENIE RZAQOWE ' ~ ~ 4 - '~ dńia ' 30 w.fześn i a ~ r. w sprawie przysta pienia ~ Demohatyc.znej Republiki Konga do Kónwenc j i.nlię.' dzynarodowej' o u jed~ostajn'jen i u niektórych zasad do tyczącyc h konosamentów wraz z Proto k olęm podpisania sporządzo1hlj w ~ruks li d nia' 25 sierpnia 192( L ' - l ~ ~>Nr4(1 :m j 20 I. KON~EN-CJA ' GENERALNA MIĘDZY PdLSKĄ R fecząpos 'POLITĄ. LUDOWĄ A KROLEST~EM BELGII J' ' t ' ' O ZABE ZPIECZENIU SPOŁECZNYM < -. ; ; I 'poą dwn. w B''li d~ ia 26 Ijtopada 1%5 L ''. '.. ( W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej ~udowej. Au Nom de la Republique Populaire de'.poi9gne '.:' 'R4\DA PA~ snvl ' LE CONSEIL D'ETAT PO LSKIEJ ' RZECZYP 08POŁITEJlUDOWEj DE LA REpUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE l J ;. p odaje do powszecj' nej wi a domości : li tous ceux qui' ces PreSe'lltes 'L ettres verr-ont '- ' f'ailsa voir c;:e qui suif: ' - W ' dniu 26 ' list-opa~ a ' 196 1~ roku p'odpisana została }V. Une Conv;ention gene~ra1e entre 'la 'Repuplique P0pu la ir~ Brukseli Ko~w;~ n cja g:neral~ ~ 1L-ę dzy r:~lską ~ze cz'ąpospolitą de Polegne et le RQyatl.me de Belgic[ue l';ur la secuhte scciaie ': :{.. udową a 'Kr'Olcstwem Belgu Q z a b ezple~z ei1lu spjł;e cznym '.a ete J aite a '.Bruxelles le 2Q n ovcmore 1965 Conve'ntion.dont ~ na s tępujący~ ~rzm'ie ~fu dos ~j'lnym:... I. la teneur suit:.>.~ ' ' KO N1\1I[1EIĘNDC~..JyA p- GOEL~S~;'RĄA L t.? CONVENTION GENEJ;łA LE ALGEMEEN V ERDRAG ;. _h '. ENTRE LA REPUBU QUE TUSSEN ' DE VOLKSREPUBLlEK POLEN!łZECZAPÓ$ POU T r\ LUDO TĄ POPULA!RE DE POEOGNE :EN HET KO~ INK R IJK BEtGIE F A KR6 LESTWTIM aelgiir ET LE ROYAUME DE BELGlq UE BETREFfENDE DESOCIALE.0 ZABEZPIECZENIU SPO ŁEC?NYM SUR LA SECURITE SOCIALE J ZEKERHEID Ra~a Państ~ a POlS~i~ j R ~e;zjtp~spo ~ Le' Conseil d-etat de la Repu bl i~u~ I'e Raad van StaLe' van de Vol k~r~pu - ~it e j 'Ludowej. Populaire de Pológne b Eek Palen i. et en. J Cł'JO;!<:fÓlewSka Mość Król ~ę}9ów : S11 M~j es te le Roi des Belges Z i.jn ę M a je5t e i ~ cle KCinir:9 tl er Bel - l gen. pragriąc zapewj1ić korzyś c i wynika-..a n im es du (ibir de garantir le be- '... Bezield!net het verlar.ge'ri het vojqce z llstawoda\vtw o zabezpi ł~ zeni u n e f ke des legisl ations sur la s ecurite ~ rdee l van cl ~ wetgevingen bctrejfen- spotecznym obi Umawi(ljący ~ h s i ę sociale en V igtl e ur dans les de ux Hats de de sociale 'zekerbeid welke in bei.d e -Pańs tw. nsobom; do których u5tawo~. ' contractants aux personnes aux quel - ~~rdragslultende ' Staten va-n Krach t d~\'ł5tw a te- s~osuj ą się lub s tot ~W aly le s s'appliquent ou ont ete appli.quecs zijn te waarb-o.rgen aan deperson'e n srę ' ces legislatiohs J. ' Op wie' deze wctgevingen' van tcepas- ;... ' ~in9 z-ij)l óf:1 toegepast w ordeń. postanowili zawrzeć Kbnwen dję ' j w ' Gnt- resolu de' concl ute. une Conven. He bbel). oeslot!;!l1 een Verdrog te siui i t ym c ęl u mianowali ' ~w ych pęlho mcic- tion ' et '3 cet effet ont nonuue l eurś ' ten en hebben te dien e inde hun ge-.. n ik ÓW a ' mianówkie: plenipoten tiaiies savoir: v ~ l mac h ti gden aangesteld :te welen :. ~ ~d~ ' PaJ1StW~ RoJskiej Rz ~cz pospo- Le Conseil d'eta t de la Reptiblique De. ;Raad van State van ' d~ ' V olksr;elitej Ludowej - Popillaire de PoJogne: _ publiek Po1en: Fani) Aleksandra BURSKIE O ;. Mon>~ ieh~ A'leksańcler BURSKI ' ''De Hee r Aleksander BURSKI pr.z'ewoclniczqce-go KomItetu Prar.x P r~j iclel)( du C?inite ' el u Travail et ł ~ V oor'zitt ~r v a n ' het Cofnile' VOOI. ' ipłac...ele? Salal!es. Arbeid ~ n Lo ń en ~ :Jeg o Królc~ika ' Mość K~ól Bejów - S a Jv:!ajeste le Roi des Belges: Zij ne f-.1ajesleh de Kohing de r BeJ -. p. ~: ahi; \;ę ~R O u'hoń ' 'M pnsieur Her v e BRO UBON {]e~~ Hee r Herve ' BROUHON'; Minls tra d pleki Sp olecznej Ministrp. de la Ptevoya nce S'ociale;' Minister yan S o~ial e V oorzorg;.... ' l! j

2 ~ r. ~ którzy.. po ~vyil1\an.i:~ : s'{9- ych'pelnońl oc~ 'tn1ct:w. uznal}ych. ;;:adbbre i sp :9rządzo;.'J)e.;w należytej fqrmi zgodzili' się ' n.a ł1.9stępującepo:srahow}t~nia: J _ --.j ;;F{):st-:ANQWłENI:A OG~)L'NE. '. ' -1 j. -~. ;. ' ''f' ' Lesquels a~reg 'avoirechange leurs pleinspouvoirs reconnu's en bl}ntje et daejotm(! so.nt ' conyen tl~ 'des ' rlispositi-ons suivantes: JI~P0511'I()~S ' GENERt\LES ' 2. Ni)1ie'jsza Konw encja : stosować '2. - Ta presente Couv;:ntiohs:apsię będ zie tówni e żdo ~vsz :y stl).ich. a ;<:.- \ pliqllera e g a~ement ' a tpus les r) t;ct ę s tój.: ilstavl oda\v t źych lub z 'arzą dzeń... Iegislatifs ou: reglen;<~nt airesqui ' ont Die na uit\~ iss:ę lin.g )' van ' hun NoI- machten vvelke o) pgoe de en ej;ioorlijke \Torm wer.den bevonden omtrent volgende ' bepalillgei} overeergęko.me;l. zi}ą : i TITEl: t ' <... Arly]~uł 1. I r Les ' travailleurs ressottissapts. p6io. nąisęubelgessa'!.aries o.u a~sjmile~ <t\lx:. si'tlarti!s \ E~iles JegislątiQns ' qe se '\ 9urite ' sóciale enumer.eeg d]:.article 2. i.dt\ Ią p r-ese.ntej;onventlop :sońt 'so.umis :r:e.s.jile ~tiveme ~ t ~Lp( dite~i legislations l!:ppik. abl~s. en Beig~que olfen. {łologne et en beneficiel1t dąpls les 'męllles cou-. d-itfons 'que les' reśi;'~rtissan ts';de cha c un '0' \' ' de ces Etats.. De 'PoÓlseóf B.elgischeonderdanen gie j.vefkneihęr in ~ ąp.di ęłlst > iiji? ot. in!'ję'(~1ge ' d~ ) n :~~Li ei : 2. van 'qlt (Ver~ dr~${ op.9e~.opj:~~ \~e tgey}nyęn:;-'. ~~\t:\~ fęn!le de sócia'le zekerheid' mel': werk-.) '!1 ę ~ęrs An ' ~gąnq i ens!.gej i j~g~sl~ejd zi ln: o ; wqnde'n ' respetti~v!!lijk.aan e1e. in~ Bel::-. gi~ ' of in :. Pbl~11 vąn ~ kf.achh~ijnd e' wet- I 'gpviiige~; onde~worpen ' ęn gló!uieteu:.qe..v'o6ohlelen etvan :Qnder clezfhfde v o'6t~ waar den 'ais. de onderdanęn:- van elk ' dezer Slaten~ I Article 2.. ' Arfikel.2. ; o1. Vstawol~aWslwąn\i.o zalje'żpie~ czeniu Sflol.eczń}; m c-' do którycq stesuje :sję nrniejsza Konwencją ' ;;ą: ' -' J. :.. t.....!' 1).v.. B e l g i.i -...; ) Oby'.vatele polscy lub be'igljscypra-;' cą~y:l'lky.~~jeinnj ; lu~.~. ~ nim~ ' Hó~ na!1i Itl\ze:f.llsl!-ę}'l..9(lawsV.va ; i:(~abe-'lpie g;: eni~l }&po łęcz:nyil}:wyd).}epyme ;W artykule 2 ':ilint~jszel; I\ptnr:eu..cji ~poąlegajtl :;odpr5. wiednio. tymże ustaw odawstyvo!l1 ; sto-. ij~ J. ''.! >'... ~...!' 1.'-':-..'...~.' ;. ' ~'.. ~.;i so':v.anyl1).. w' ~ Belg ij;jl1lł;~.' Pol~ce~ i 1\:0- itzystają z 'nicli' pa tych 'o samy:chwa :;'unkach ' Jak;obyyv.ateię okaidęgo. z tyci). Państw. }' ;;0;>'.. :' 'a) ' ~usta-wod '~wstwo ; dotyczące llbezpie ~. ćz'ęnia ' na ': wypadekghorohy l' inwa~ \ lid~t:w a r'obotnilww ' p.ra'ćbw(rii16ów ' '. umysłowyćp. 'roj:)otników '; górni- ' :~!.E:~ Ó~t iv;~:~:;j::y..'. 'v \:~~ >~ ;~; '~.' 'b) ustawoda:ws~\~9 P ;<ijyczącę ].ensji staiczej.ina przeżycie robotników i.pr<a~ó}vrrikó ~l.jjlw1~łow YCh; c)~ łlśtawodawstw9 ~' dotyczące pensji ' starczef i na 'pr~eżyć:' le rbbotników ' górników j ''i nimi zr6wnę.nych;. q) i;~s ta V'Iod a\\s.t wo do ty i'~:ą ce 'ljł s iłków o.; rodzinnych pr~c~.:wuików na.jem-. nych; ' _. 'ust ~ ~~ octa: wstwo : I:!otyc;:zące ' wypadf ów przy pracy; ' ~s tawodawstw 'o ~otyc~ące c ~or'ób zawodówych; j. ' 2). w. R o I s c e. ( a};';sta~qd awstwo' ó.g'ólne o ' ubeźpie-.; oczeniu na wypadek choroby Lma-. <;ierzyllstwa; : usta'wóclawstwo o ;.llbezpiec;zeniy 'r'o 'r dzinriyd1;.. <:) 'usta\v oda Wgt wo ogó!rte o.p bezp iecz eriilr 'pracowll'fk6w!1ł! ' starośći nw w1pa ~ ek ' tnwanai.twa ' i : śtn'i'erel; ' ~.. dr ust a joda ;wstwo ~pecj.alń;f oubez- ~~ i. I_' :.'.<t-' I_-..~..~;;_~. ''h '.1. -I..;.;.'.:'~(... piedenill górnilcó.v'ina staro~<:': na- wypadek :im... alidztwa i śmierci. l....:..:. LesleglslationsdeseCilll'ite; so- ' ci~ie i aylxquelles s' appliqu'e la pr:es~nte Convention sont: 1:. Eri B e I'g i ql; e: ' a)lalegislation ' te1.ative : a<rassurance maladie-invalidite' des ouv'ri ~ rs des ' ęrnployes. et desouvriefs mineurs; by Ja!eb'isidtion ' r~:l~dvea ' fa p~nsioh ' deletraite ~et de SUT\; i~ (iesol!v riers etdes emplóyes;.. :' c) la legis'lati~n ' ;elaiive a ' la'; pension de.' retf.~it'e et de ~l~rv.ie de's 'ouvriers;. łlllneurs et ass llln\ęs;.. 'i d) Ja Iegislation.. relativeaux allocations f!lmiliales des.tril\j:ailleurs. salaries;. ej Ia..legislation relati~e aux accidents du fravail;.. ' f) -la legi~laiidn relative ailx <maladies professiorrnelles. ł 2. En Pa)o'gne: a) Ja legis!.ation generale sdr. l'ass;lrance encas' de-m aladie e t de ma. teini U~; h). 1ą legislćltion ' sur ' l'asstlrance fa- miuale; ' ' c) Ila legislation generale.sur l'assu' rance' des: tra\ia ~ lleurs eu 'Cas ' ge vieillesse invalidite: deces;. ' I d) l.a legislation spęcia le sur l' assurance ;des 'inlnetlrs en >cas cle vieil~ r~ sse; invalidite deces. ~\ ~ 1. ~ -:- ~e wetgę'vingeń. hetreffentle de sociale zekerheid \vaarqp dit Ve r drag tbepass.eli.jk' is zijn:.': 1. I n B e ł g i e:. ' al. dę wet~jeving ' betre:fleilde de ziekteen invalidlteit~zekeril1g 'vo.or ar~ nęiders ;bed ienden en mrjilwerk'er~;. tir de ; ~e(ge~ingr betre fien~ę ' h~t~ ~; ljst ' en o' ~:vęr1evingspensioeh vuorar;be~ ld J~. en be.dienden; o; c} ' de jvetgevihg beti:effende het.rust~.. enoverlęvingspensloen \roor lllijn~ wexkers :eh' ermede gelijkgestelden. d).. de '~'~ tge'v+ng ' bet.terf~nc!e <i~kin - ''' d.~.r bijsla~r voorwerknempś;. ~ ę) de vetgevingbetreffende de ar. b eidsgnge~jal1en; f) '-(le wetgeving betref!e~de ' debe.r-. oepszi ęlt tenr ' 2. ; In P'::Q le ń: a). de' algemene wetgevlng betreff~nde de ' verzekering in\geval van ziekte.. ep. moederschap;. ~ b) dę \vetg ~ ving.lcbetrefferidęde ge~ żiń~vetzeker-ing; c) ' de algeltif he wetgiwing betreueńdę :: de. \ierzek e'ring der. arbeide r''l in ge 'valvan ouderdom ~ invt1lidi te'i t' ' o~er ~ li]'~h' ~ 'T'. '. d) de bijżond er e I wetgev.ing betrcffehdede verzekering dei mijnwerk ersin 'g'eval varl oude rdo m inva-. lidfteit overlijden Dit Verdrag wórd~ even:eej;is '(iln toepę. ~ si ~ g op ahe iię tg'evende.. {yf '. re g lem enfęliroe ak'ten wel.~~ dein p~ i: a - \.....

3 ~ 'Dziennik Ust.aw Nr 40 ' 307 ~ Poz; -to' :-----ł :----c-----~--.''kt ore -zmlem j y l 't! b. uzupem. l ' 'j y ' a t Ib o k' lo- ' re :zmienią : lu~;'. uzupełnią ust rw?tl a w- stwa.' w~mjemone w... l n~ H~Jszego arlykułu.....' \ J'ednak;że ' Konweócj ą: bę<!-zie się ' stosovi aó: '...'.. modifxe on com piele oll qul;mod.ifie ront 01.1 comple leronł: l.es leyislali-ons. enumerees au paragraphe 1 d.ll ph~! S0 nt arucie. TOll!efois elle ne s'a.ppliquercl' : ar ' do aktów; ustawod-a:wczyc.lub za- a) an:c actes I~;]islalils 01:1' reglen;e;'- graaf 1 v.an ~ d ic artiker ~'beao~lde w gevingch ge\~i.i~! gd :of ~a'l'l~je\: uld a)o.p d.e.. w etgfov end~eo.f. r e glfłmenlair e FZądzeń. wprowadzających ~O\vy rq- lilires couli'rant une branche nollvel- auen balrehencle een' ni ~ uwe.tak ' dzaj.. zabezpieqenia społec t nego le de la securile s odale 'que ' 5i~ un ' van de ' sqciale~ zekerheid; indien tylko 'IN razie zaw~ rcia drllpowied- arrangement intervient ij. c'et euet : tussen cle. verdragsluitencle. StaJen niegoporoz.urjflienia w- tyrh przed- entre lęs Eta ts' conlracta!lls;' daarómfrent _ een - ; Overeenkomsl miocje pomiędzy Umawiają!cymisię c wor dt ' gesloten:i ' Pa tlś t wami '..l.'... > -.. ' '&4': ben of zullenwijz~ge n : ofa2nli'un:~n......' ': '~' ; ' '-. ' I... H e:t zal evenwcl s!echts van. toepas- singzijn:' l -.. I1f ~lo -akt'6'\';' ; ilitqw~d'a wczyc~ hlb. za:' Q) aux Clcleslegislatifs on re9ierrien-. b). op de ~tgev.e.~de of ~e gleme'iltalre >-.... ' r zą d ze ń.rozciaaaja:cych:;if'ln'iej ac e tairęs ' cilu':etcnclrorjt )es; re.giil1es aklen'~ Waarblj ~ cte '. ' t;estaande ' teg'e- ' - s)!st~my ~ a ' rto~;'~ka~~' g?r:je( l~p~l~y. ~ ex;lśj'ants il' de h ~uyciies cut.ągofies '.. Jingen. tdf ' nietl:ve Jcąte g9 rlie ~n V~l} lllonych ' c ~ t yjk.o 'yv raz.l'e' 'braku i' ~' d-e'{pćhenć'iaiie~ ' qt'te. s'i1 n'{'; ą:{ pas :: ' '\ ferec'b!igae:n 'l-l1ittleb'reid.wqrcl'eń ; i'ri- _ spr'z eći\' u ' Rzą dll ' żiiihteres6wihl~ao ::{~: A't&ef'i'egtHp. opp'0ś i tfo.naltdt; o-«ye!1'~ J :<;li~n '.dooi ' ' (łe 'l~i~~reri li~i: van 'c1'ó' :5k >_ ~ -. ~' : P-ańsfvia ': n9tyąk~wat1~g<? ' z.4tlb~; i.: ~}~.emeńf;::~e; l't!la.t :łnl.eress e; nol1flee t'r.okken <S'taa'e bir1p:en eeił ' per i Ócle' 'S: drugiego Pallstwa '\v. 1:ep'lliti e' trzech ' -I - a il. :!G.oltVerrLe1nent ;:cle' l'ąutre. Etat. van d'tie.ma ad d.. t_e. iek~lllen c van~t.miesięcy 'od ; d'aty '\\r iędo\~; g()~ jógł o~ '' d(r.fś..~ Ulr.Ele!.a\. da. : t'rą f;s.~oh~~.d~ ter ~ ~ 3i=t. 0ff i ćl el f ue Kę;ndm1łking 'van be- > szeiłfa wyr:nien-:. i ~~ YĆh. \ akta'i'v''''-:-:::' '. ~\..... ';'<'.;.:' 0.: j~:~t~j::5:~.:;.. ~' :;.';1e. '.. ' ~~: ~... y~~~~ a~iol'( O. f~it.'. '~~';~. '~.. ~~'~.!t~~ ~} '.:'d~.ełde akten... ' laf' d~ ire:g~ ring. '-v~n t; :;~~~~t3;:~~r~fa'::;;!:9;~~::d::~: t ;b~. :.. Artybrł : ~._...0.:.'t ~Et~'S1f 3t-:~ Ts ~.. ~'~ ;.--: ~. ':; -;.:~~;; -;.~r-:t-r~ir '3.' ' ' l?os.tai1owienia niuiejs; tj.: K l'iwencji ' ~ L;s :-z4i:ś.pbsi~i~n; ' ({~ ;l{li\ ;:~~; '~~tlc 'ón-.' L~ę ' 't~;pifr~~e~ Va'~~'dit 'v~ rhra 'g : zijn. ~ nie stosl.lją '$ię: ' ' '-':.~.. lehą6~pes 'ap p} iquent pas: '~ ~'~ ij.:iet vai} t-'gejj'assi~ g:. ' 'I.'. ;_. - elo zawodowyep uf7ędniko'jl' dyplo:i;l.ux 'agents d:iplomatiques et co'nsu- op 'de ąiplorrialieke en coh~i.11aire J. nia'tycznyeh \..konśul~rnycj łą czl) ie. łaiie~?e. carrh~re Y'.-t ompris. les a ~le nt e ri van ' beroep : met inbegrip z lliz ęd mk am l w.chodzącym w skład..fon-c} :oąnaues a ppartenant au :caclre van ~e?m}:)tel1.<;iren _dre tqt het kakąncelarii; des chancelleries.; der van de. ~anse lari3en behoren.; -:-. el o mar-ynijltzy marynarki hajjdlo- ~a~r~ ma-dns de..la m~rine mar~h~d~;.eip de. zeeliecle? ter koo p vąarcl j j; '. wej;... '...:.. 'do pracowników ' innych niż pra- -- ~ux 'trgvaille urs auties ql;e le~ tr.a- - op de andęre w erknemers.phn (~e '-: C C}\\I nic y.n?jep'nl ILLQ z!ó'wn ni }.n~y :vai!leurs salari~s ou assimjles tllx werknemers in 10bn'dienst of ' ~r meje l~11y~l ~... ' '. ' salaifes....:: c de gelijkg~:~:le ld ~n ' ' '. I.;.: I' 1. Pre.cownicy ria ieml;i- lllb zrów~ nani :z najemnymi prze'z llst ~hw oaaws~wa s t05 bw~ne VI ka~dym z. lxi ha- ] OW Z<ltrną n 1 0m w jenl)yrrl z ~ ch krajów Fo dlef;ują llstawodawstv om obo-' wiążującym vv m~ejsc ll ich' p-acy: l 2. Od za'sady ustalonej 1 ni ' ni cj s żego artikltiu ustala s:ę n astęp u - j<lce 'w y jątk i :. a) pracownicy naje1nnl -lub ż nimi zrównani zatruc]'nieni ' w. M;raju innym n i ż kraj icll staleg~miejs C a zamieszkania przez pr'zec1 ~ i. jorst w o mające w kraju ' -ich zam es'lkania zuk1ad pri!cy. w lctó r ynł zajinteresowani S'i.} normalnie zatrudnienjpodl eg ają llstawoda.\'.:st-wolll 0IJOWią z u j ącym w kfilju icn ' zwykłego ' z alrud nienia j eżeli ic11z&t~l1dnie ~ie Jlu ' tewtorium drugleqo kraju' ~l: przekracza okresu clwunas-tu IrlleS!qcy; IV przypadku gdyby tp zatrudnienie przedłnżalo s'ię.wskl.l.tekfmieprze- widzi anych powocló0 pci1d pit~r wo.tnie przewic17iemy: o';:re'1 i prze'-. krocży!o okres d\-v una's tu ' liestęqr. 1. ~> Le s ' ttavailleurs sular.i~s ou assimiles aur ' sala rićs par les Leg islations a pplicables daps chacun des -pays contractants.occupes dans 1'U11. de 'Ces pays- sont soumis aux legislations en vigue'ur au' Iieu de leur travail 2 - Le prini::ipe po~e au paragraphe l' dlt present article C8mrOl:te les I.. \ exceptlons SUlvantes: ). _ a) 'les travaijłeurs sala:ries' OLI.a~~imi -. les oceupes dans. un pays illllre que J c~lji 'de ' Ieur reside!1ce habituelle. ' p:u une entrepriśe- ayant dans 1e llays' cle cette re!s iclence un elabli.ssemen t doi1t les interesses re:event normalcment demeurent sgulnis aux legislations en vigueur dans fe.' pays de ieur lieu de travail h abitnel potlf' autant que lcur ofc UPr-tion s:ur le territoire du 'cleuxielile.pays ne se. pr.oionge pas au dera' de dome mois; dans Je cas OU celte occupalion se prolonge.ant pour des motifs imprevisibles au ' c1ela de la duróe ' pri- ni iliyeme.nt prevue e;::ce ~lęruit 'dou- 'ze :inois l'ap-plication d es.. ' l - Iegi ~la- ' Aitikel4'. I :'.' '...[ l -'- De werk n'erij.ćrs -ih r6ondienst' ~. ~._.. ~ ';... ~!' \1 Q\ermede g2j-ij~ge~relden il1 gevolge de. w ę tgevingen' _ van' eiie. der. ve{dragshii-.. t ende landen' d:e in' Mrl. van Cieze lal) a e!1 telve r~{g:estelcl ~ zijn : vuen o~det. de toe(p3ssjn9 va.ncle vigerende w~t -.. gevingen van de pla~ts ' WiliHZLJ arbeiden..-~....~ 2.. -:;- 'Op het principe in ' p~r agrl af 1 v ~ n cl ij artikel gehuldigcl WOf<:len vol- ' g ~ nc1e tllt :(;ondetingen g~maaft:... ' Ęl).de.werknemers :of etmecle gelijkoestelqen d fe 7 in een ' an~et land elan dat v'anh:nn.gewonel v ęr blij f -. picia ts' tewerkgest-ejd :voi.glen door eejj. onc1ernemfng vielke in het land v an qe'z~ Yf3 T.blijfplą.ats.een imich-. ting heeft '. w::wrvńn betrokkenell. norinaal llfhangel1 bi ijvem aan 'de vigerencle wetg'evingen van het land.. VGn illin gew'ope wcrkpj'ęia ils onr.er~. '. I '-. worpeti v-oor' z<wer -hun teverkstel-... I ' ling in hel and.er land n ie t la~ger elan twaalf ni a and ~ n cllllht!; ing'e\ral' deze tewerkstelling wcjcns on'[o orliene redenen; oe aihvankelijk.voor;iene. cl\lut overschrijqt.ę n lal1~ - ge'r dan t Waalf : mil ą.n1e nc!nurt kan....

4 .. : DZiennik Ustao 'Nr 40. '-;: stośo-wa ri'ie :l1~ t awodawsfw ' ob 't)\';'ią~ zlljąt ycn w kr'a} ({ ' zwykłego ' z'atr ud~ : Bien'ia ;' bęfiziemoył o by ć Wyjątko- ' w~o utrzymane za zg-odą właściwych ' wjatjzkra}u pr.ż ejśct lwego :Ziłl rud~. nil~ nia; wniosek ' b ' przedłużeriiri pę '.' 'W j;nien hy <; z.ł 9 i.ony.' przed.upływem okresu 'c dwui:lastu JJ~ie$ięcy ;.' ~. ~.' '.. ~.~..~' Po.t~~ ~--~~ ~~.t ~ nen'sen ' vtgueufdans l'e payś ' 1JU..I de; -t~epaśsi'n!l va!1 d'e y(gei~nlf~. ' lieli d'e... havail ' habituel : poldrae)[~ welgeylugen v1m het land. vąn 'de cepuo~he ireinent. eti~ ; mainfeniie.. ge w H:~e werkplaafsulhlondedijk: geavec ' l'ic'ć ord desautorites co.m ;pe~... ~ handhaafą blijveitf 'na' oveiteg 'met tentes d~pays 'dl-i 1ieu ~le l ~tini ail' <óe\>e'f legde ove rh:ede~ ) van Jlet o.c; casiq'nnej. Lademandeo de pro1on-. ' -land van ' de- toevallige. werkp-lil'ą-is. { g:<lti m doit etre ihh~duite ' avilnt De... aanvraag om v~r}eng l ng' m Je (. l' e:xpiratroą ' du lelai de douze -moisj vóel het vefslrijken 'van def. termijn' ł<.. van. twaau m.aanaen inyediend WOr-.. ' 'ilen.'. ' '. - ' c '.'. :.Q) l'es ' travai1leurs salatieg; ~Quils5imi- l>). ' de 'werr:n~mersof eonetie g-eiijk ~ '<..les ~es entreprrs es-jllibliques ou. pri- 'gesteldeń van ee openbarę ofpri- ' ve'es de transport de 'l'un 'des pays ;> vil't e' vtfrvoeron.clern:emj~gen vall' een.. ' ' ' coi!tragtants : o.ccupesrla ns 'l'allh e. -' tł:~i 'Ve~raysl u ft~nde land~ n:' die' ' pays.;'so'tt fftrne fa~ołjc~opetm'<laenfe ;liiirz:kj 'thrl:eli}k <\-: '. I seit ~ p as5. a:gerement soit CQn1»le per-' \ Jiet'Zika'Ys rei i~nd: pc'rs dn~e~ roi'het ' < stlone1 a'ilib'111ant '~ś 6h t 7excl-H siyem en t ' '>'~der ';:randt~w erk ge~te hr) w o.'r d.ęil! :S:frllIllis' aux.'; disjsos ittońs: ~n ' vlgueu~ < { :. zijh :i tri:łs 'ł'tiit:end. ond:er\v-d.j'fl!~~ii aan< '. ~'1 rlań-s 're < pay-s~ '0il l'entr-eprise -a ' san o: (łe ' łie!j a.hnyen welke vańu lua.c hi' 'f 4i'Ą. ~ ;... 'ł t <: :: l d ' d ' <.' ztjn 'm. łet. lam. waar e on ~rne-. O... ':mmi~kham zetefheeh;< ;.: -\ ch d~ \v<etkhe :m er s 'oi ermei1~e <gelljk-. '.' :' g~s fe)den: van':een : offi <;'iele. ad!tilni. s t-rahev e c dię'n s.t d i'e van ' e e n d~ r. ;verdiaer~luit ende landen in 1iet 'andef l~;d wof'd:efl gedetąchec;d; ' zijn ' j! :end~r~ofrl'e 'n < a ~n de' bepaiipge.n wełlie '<tari kr ach t żijll ' in h~t ;oiimd ' ' '.;;: i 0 < J}';> o '.; o : ' V'anwaa'r zij 'g.'edetacheerd : vvohłen ;~'. ' ł( :t Niqeln~ Ó<I an'i ~:a(hiiiniśfra-.eji '~. :t: ' '-c- ' Les... lł'lltorrt ~ s arlmf~ls-t iatj Z;es ' 3:; '::' : D'e. haogste ' admi:nistni He:ye ~'. lttmawi a ją: q'.c h się ;' Państw będą megly' ~u premesd s Eta(sconhactants. pour- o'verheden dei v erdragsluitebae st~te n ;' pjze.w ldz.ieć :za wspólną ' zgodą wyjątki - ronr! p.reveir :'(i'un commun a q::ohł; des.~ mo-ge'jl )n gemeen overl~g.. op dec-.ip.... ~ 'z'asad-usf;tlony'dl w lniniejs.zeg o ' ~e x c eptions aux reglesenoncees&jlpa- ~ parag r..a af 1 van 'ditartikel gestelt: e a.dyk:uru.oi' 1i'my te będ'l mog-ly'! róyj~ ' -ragraphe ' 1 du p.esent article. EHes ' )ie ge'l'en tiitzonderinge.n bepalen..: Zij 'u-i-eż uzgodnić.. żewyjąlki ' przewiclzia- 'pollrront convenir.egalen1.ent que 1 e s ~mogen te.vens overeenkome.n dat d'e Ile' W 2 n ie bę..dą mia.!y.' zas.tosqwanic;t ;0 excepti:ons. prev\ies au : paragraphe ' 2- ' b1jparagi:a'af2 bepaa'lde ui~zonde rin- ~ '.. Jl'iektólych <S'lezegóinych przyp~d - ne s'apphqueront 'pa's. danscettains ca~. gem. in' s'l9mmry-e ' bijzbp.det e :. gevallen. ~mih;-.. 'f.\ ~'.. ~ '. '. ' p1htictli'i erś. ' niet. zulleri-toe9epa:sl worde:n; ' > ~.' pc '?:... :~. ~ \'''; -<.;~.~.t;:'~.. Ailid e 5. r<:~ Jl J.stiih 3wleNia ':j ClI:(yk.i.ri.l!C' ' l stosu- L~~ dispos'iti;ns- du paraqraph;e l de ją ' Słęd~ pr &r:;.o ~nrkó ~v' n~j~nin'ych klb l'.artide ' 4 sdnt'a'pi)lfcables aux tr avai1. 2 ńimiżrówrl'anycł1 nie-zalezneod ich Ieurs salarlesbu assimile; quelle q~e obywatelstwa 7oatrudriiohych w poi- soit leur riatio~ah t ~ ; occupes dans 'le~ skich ' lub belgrjsldch przedst?-wiciel- p-ostes diplomatiques ou consulaires '.: sl \ i:lc~ dypl o.malyczn ycti.l ub ~H z ędach polona.is ou belges ou qui S9nt au konsuląrny ch ' br?:t' do osób zatrudni o' 'service personnef d'i}gents de ' ces nych prież h~zęd ników tych przedsta- pos;tes. w-icięlstw lub' UFzęcfóW. '~ '... ' j ~~ Flilkie a p~~cpwnicy ~ajemn i l~b Toutefois ' ces travailleurs salaries 'z nill~i zrównani którz)' są 'obywilt-ela- '.ou assiihiless'ils sont des ressort.ismi. Pa'llstwa rejjrezento:-vanego przez.' sants de l'etat representepar 1e poste pri edstawicielstwo dyplcllńatyczn'e' lubdiplomatique ' óu.consuiaire' peuvent UJząd kons'lllarny ' mogą wyhrać mię - opte~ entre l'application def ia legislilo zy stos'owam m ustawodawstwa kra- o lion de leui- P?łYs d'origine et celle du' '-jil wys yłającego a stosowaniem usta~ ' lieu de1emr travail. wodawstwa ' kraju miejsca ' ich prpcy.: ' t :;~ Ty T 'UŁ II:.... _ :.-1': :'.... l.. ' POS:rArNOWIENIA. SZ.C:ZEGOWWE.' '.'. '. '... ~o ' l}p ~ P. ~J aj ~<. ': ' \ - I. Swiadtzeifiii. na.' wypadek dhj;foby ł... rmacierzyństw~. _ < \ ' \ P ratowni ~ y naje'mni lub z nimi zrów- : na ńi. udając v s'ię z Polski dq. Belgii lud' \ >~. DI5POSlnONS PARTICULIEjl.ES PreStaurin's ~n casde maladie et de matern.iye:'. ArUcle 6 Les tra vaillellrs salaries (}u assimi- 185 qui se rendent tle' p o'iogne eń Bel- #. ' AFtikel 'o. ' ( be' ):;ejąengeąv a n paragraaf l v ~ n artik!~ l 4 zinvan l oepassifig op' ~db ' weikilemers oj ernfe '~e gelijkgest e-lrlen~ van ' w lke. ńationatiteit 'Ook die in POQlse ' ot. B~lgische ~ dip10matieke ot consu~~ire posten of in de pę rsoonlijke qienst ' van -agenten d.ezer poste!} te7 ' werkgesteld żijn. i>e z e\ve~knemers of er.mede' g~lijk l aesteldert kunnen evenvvel in.dien zij ' ~nderdan~~ zijn.van de ' Staa t Verk~ door ' d~ ' diplomatieke. of 'consulaire post worcftverte.genwoordigd kię zen tusse'n de toepassing van de wetgeving ' van hlin lanw van herkomst en die v.an \ de 'plaat;; waar ;ij-arbeiden;' -.;.... ) ':;-. ::ritel ri. ' BJJZON't>ERE '~~P~LINÓ EN e -'...: JiQ o fd ~t uk L RrestaHes in~eval- Vilq dekle ';en mo.eders:cbap. :~ J Artike1 6; De ' ~ werknemer;; of\ 'er~1 e ~ e ' gelijk'- '~' gestelden 'tfie zich van Polcen l)aa.i Bel- (

5 Dziennik Usta w N r 40 30U '.!..-. od wro-t~l:~~ : j~-:też OS O b--y-u-p-r+-~-w-n-i-o-n-e---g-iq-u-e- -O-l!-i-n-V-e -rs~l~'~~t benecicieil[ ii insi wspól nie z nimi zami es z kałe ' r~' kraju (LU e leuis ayants ' clloit vivant sous lmi r no w~ go miejsca pracy koizylstają w Łoi t dansle pays du nollvedll licu ue tym kraju z eświadczel'l u'\)e z p~ ec zenićł travaij cles ' j)-resla lions de l'asslir';nce ' na wypadek choroby jeżeli: maladie de ce pays; pom ' allla'n l ql'rey : I. 1) poc l' J ę l l ' W tym k' raju' p r aę \ najem-. ną lub z nią zrównaną; 2) choroba ujawniła się po ich lfz Y - b yciu na - tei'ytorium teg.o kraj! l; 3) spełniają warun~i w y maga~e d la korzystania z tych świadczeń prze z ustawodawstwo kraju nowego miejsca pracy z. li względnieniem okresu ubezpieczenia w.kraju j kłóf.o.. : opuśclli i okresu. ubezpieczenia.. po podjęciu pracy w drugim kraj u 1. ~ ils aient effectuedans' ce pays' un travail sil Iarie Oli asslmue; ' ~. - l'affeclion se soit declaree posterieuremenl a 'lem entree SUI le terriloire cle ce pa ys; 3 ---; ils remplissenl les conclilions re-' quises pollr beneiicier cle ces prestations au regmcl d~ la legislatjon du pays de.leur nollv eua ~ fieu de lravail compte te pu de. la periode d'assurance dansle pays qu'ils quitlent et de la. perio.de poster ie'ure a l e~l r mise au travail dalls l'autre'7 A r ticle 7. ' P(}-7; ~.'201 ' _._-----' _._--- -_... yie of omgekeero begeven ~jcni et e!l : ~ evenals hl!l1 rcc:bthe'ooe-ncfe n die in het land van hun nle:i\ve werkplil<lts onder hun dale ver'biijven cle ' prestaties vćlllde verzckniilu teuer'.ziekte van dil land: v ~ or 'l.o ver: ( 1. -'- zij tn (tit lanir loonaf bei ~ \' o l cla ' I 3; - a rme de ~je}jjk g e s te! de 'afb e'id- ver- ' r ic:lt h e bbc1't; cl e aa!1 ddeninfj zich na hun aankomsl o p. he~ gron:clgebied van cli! lxhlcl ' hecft V'ov.(gedaan; zij de 'vete i'sce voorwaarden ver lllj e l~ 0m ' d c'le '~H es t aties votgens de \.. et~jev illg Nu n het;.-iancl;';vdn h un n;e'll we wet: plaals leo ~e!1i e len; r e ken[r.~l h O'llclel1t1 met de v ei zekerings;;. riode 'in het Iind' ' dat zij 'eriaten - e n..met de peride na h lm :tewerkstellirrg ' in' her ander land. Arti.kel 7.. : - # - I Pracow nicy- najemni i z nimi :zró w nani n.dając y s ię z Polski d o ~ e l!łii ll1p od wiotnie jak te ż osoby u~rawnione wspólnie z nimi zamieszkałe \V kraju nowe go mie jsca pracy. ko rzyst ają w t ym k raju ze. świadc z eil 'ubezpieczenia na wypaclek mac ierzyń stwa j eżeli: l} podję li w ty m k raju pracę najemną lub z nią zrównaną; 2) spełn iają warunki; w yln agane.. dla korz:ystania.z tych świad cze ń przez ustiiwodawstwo kraju nowe go miejs c:apracy z uw z ględnieni em o-kresll ubezpieczenie( w kraju który opu-.\ śc ili i okresu \lber.pieczenia pa podj t~c iu pracy w dr ugim kraju. Art ykuł 8. Zliczan:eokresó\vo k tórych IllOWćl w'.artykule 6 punkt 3 i w a rtykule 7 punkt 2 stosuje się tylko wówczas jeżeli zatrudnienie w kraju nowevo- miej' sca pracy n astą pi w terminie }.!clneuo. m ie siąca Dd zaprzestania za til'c1nienia w kraju poprzedniego m iejsc~ p rć.!cy (. Artykuł 9. Osoby uprawnione do pe nsji inwalidzkiej starczej rodzinnej l~b na przeżycie przyznanej bądżna podstawie postan wiefl n i niejs ~ cj Kc nwenc ji ł)ądż j e d ~'ni e na podsta wie usta wo{]a \\'st wa jednego lub drugiego k raju jqk też osoby uprawnione wspólnie z n imi 7a mie.szkale k orzys 't a ją w kraju zamiesz 'kan ia ze św iad cze ń w nalurze z ubezpieczenia na wypadek choroby i m ćb cierzyństwa j eże li sp e lnia ją warunki Les ( t ravailleurs salari.es au a SSlml J~s aux sillar ies gui se rencl e nt dę Po- ' logne e~ Belgique ouinversement beneficient ainsi gue leu'rs a yants elroit v ivant sous l.e ur toit dans. le pays du n ouveau lieu de travail des preslalions d e ]' assurance maternite de ce pays p CIm a ulant que: 1. - ijs aient e ffectue dans' ce pays un travail salarie ou assimile; 2 - ils remplissent les ~' conditions requises pour beneficier cle ces pres Latioils an r egard oe la le.gislation du pcłys de lem nouveau lieu de travail compte tenu de la periocl e c1' ass urance d aris fe. pays qu'ils q llillenl et cle I~ Reriode posterie ure alelir mise au travail clans l'aulre pays. Article 8 I La totalisation des period es visees ił I'article 6 ' 3 et ararlicie 7 2 n'est a pp licab!e g ue si l'occupation dans le pays du nollveju li c u cle travail a lie u dans un c1ć:ai cl 'tm mois _ ił compler c'e la fin cl e J' occupa tion dam le Bays cle I'ancien lieu cl e travail. Artic!e 9 Les IjerstJllnes titulaires el'une pens ion d'invalid:le cle vieill esse d e. surv:e ou familiale.attr ibuec: soit e n v erlu des elis positions cl e la prescn te Conventicn soit seulem e nl e n ve rfll cl e Ja h>' ] isl ~lio n del'l1n ou de l'aulre pay s contractant bene' icient elles-mem es ainsi quc le m s a yan ts el roit vivil.nt SOl1S lem toit (10S 'riresliltions e n natllfe ele l' assl!rance mal ijd ie-malcrnite cl ansle pays d e residence si elles r'em- De werknemers of e rmede gelijkgeste']c!en elie zich. VC!ll Polen '.naar. Belgie of omgekeerclber;even genieten evenals hun re~htt:e bb e nden ąie ' in het..land van h prl' nlenwe werkplaats oncler h lln clak v '~ ~ blijv en cle ailkeringen van de m oec1erschapsve r zekering van dat lanci Voor zoyer : 1 ~ zi j in dal land loonarbeid of daarmec1 e ge'~ ijkge s telcl e arbeid ve.rricht hebben; 2. - zij de. vereiste- v D-0fwaarden; ve1'~ vui\en om v-dlgen ś d'e welgev:i.ng van he l laljlel van hun njemve' w erk plaats cle ze uitk er ing ~ n te genie ten rekening h oude nclll'let de ver zckl~ ringsperiode in het land 'dat 'li j verlaten en met cl e petiod e na hun tew.erkstelling in het ancler lancl. Artikel R. De' in a'rtikel 6 3 en in a rtikel 7 2 beclqelde perioclen worclen siechts samengefe Id inclien cle le werkstelling in hel land van cle nielrwe werkplaals binnen een termhn van e en maćulcl geschiedt t e rekenen vanaf het eincle vanc1e tewerkslelling in h et land van cle vroegere werkplaals. Artikel 9. De per.~o n e n elle. gerechtigd zijn op ecn irrv;licliteits- ouder-cloms- overlevings- of gez:nspel1s:ocn dat toegek e nel is hetzij I;rochtens de bef~a linc;e n v an cl it V erclrau hetij al!een lerilc h tens de ' wel:~ievin9 V im bel ene of hel anc1er vcrdransiuitencl land Cjenie le n voor henzelf even~l1s voor h un onde r h un dak vcrblij'.'e nc1e rechthc buencl0n de verslrekkin(;en Vil.n de ziekle- e n rnoederschapsverzekering in het la nd

6 . DzienniR Usia\v Nr 40 dl a przyznenia świa d czeó według 1'lsta V\rOdilws!wa tegokrajli. Swiadcz..en ia te obci ążctją ' właściwe instytlicje k raju zamiesz.k ania. R o z d z i a l II. Swiadczenia na wypadek inwalidztwa inne niż udzielane z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zalvodovej.. ArfykLIi Pracownikom najemnym lub z '- f nimi zró.wnanym obywatelom.po ls kim lub belgijskim którzy w obu krajach by li objęci kolejno lub na przemian jedn ym lub kilkll systemamiubezpienen ia na w y pildek inwalidztwa okresy ubezpieczenia przebyte w tych sy: slemach lub 'okresy uznane' za równo- I znaczne z okresami ubezpieczenia 'na podstawie tych systemów zlicza się na \~anll1kach przewidzianych 'JIo' aro;.. tyklii.e 16 1 i 2 zarówno tlla usta-!~'ni a jmlvia do świadczeń pieniężuych lub w naturze jak też dla utrzymania lub odzysk'ania -t go prawa. 7 ' 2. Świadczenia pi e nię ż;!t e z ubez-. pieczenia na wypadek i!lwalidztwa są przvzna wane stosownie do p rzeplsow t eg ~ ustawodawstw'a które stoso w ało się do zainteresowaneao.w chwili pierwsz.ego stwierdzenia ~ przez lekarza 'cqoroby lub wypadku i obciążają- ins ty tucję właści~'fą w ' myśl tego ustawodawstwa. 3. J e dnakże inwalidztwo wynika-.. ją ce z choroby stwierdzone j przed upł ywem. jednego roku od przybycia pracownika do danego kraju ń ie daje uprawlllen do ' żadnego św.radc:ze nia pi.e niężnego ze strony tego kraju. Je :leli - z a i nłeresowany objęty by ł' poprzednio systemem ubezpieczenia.na ; ypądek inwalidztwa w d.rugim kraju korzysta on ze świadc z.ell pieńięż ny ch przewidzianych przez ustawodawstwo tego kraju.i na warunkach t e goż ustawodawstwa. ' Odmienne od p o stanowień artyku- ' lu 10 Ji 2' praw il do śv.'iadczeń z tyt u ł U' inwalidztwa pracowników którzy. p mi! ega li ustawodawstwu specjalnemu 'górqików i z niuli irównanyth ' \v 'Po!-. sce i w Belgii są usta lane wed!ucj zą s: d określ~nych v.' artykule jeże li z. uwzg l ędnie n iem zliczonych ok resów pracownicy ' ci spełniają warunki przewidzi[lne przez te ustawodawst'łia specjalne: J eże' li pracownicy # pl issen t les condit ions pour l'octro i de ces prestalions d'apres la legislc1tion. d~ ce p~ys. Ces prestalions s on.t ił ia charge. cl es organismes cpmpelents du 'Pays de residence. C h ap i t r e II. Prestations u'invalidite autres que celles servies en cas d'jłccid eil t du travail ou de maladie proiessłonnelie. Article Pour les travailleurs sa laries ou as~lmi lćs ressortissants polonais ou be l'les qui ont e te affilies successivemont ou allornatlvement cl ansles cle ux 'Pays con~racta nts ci. un ou plusieurs ' regi mes cl'assurance invahdite.les periodes d'assmance accolllplies sous cę :> re;pmes ou les f.'eriodes reconnues equ.i va lentes Et deś periodes d'assurance e n vertu des dits regimes sont totalisees dans. les conditions prevlles a lix paragra phes 1 el 2 cle l' article 16; tant en vue de la detenninalion du d roit aux prestations en especes ou en nature qu'en vue du maintien ou du r ecotlvrement de ce droit. '2. - Les p restatlens en especes de l'assurance invalidite so n t liqllide:s {:unformement aux disp'05ahions de la l--egislation qui Mait applicable ci l'interes~ au moment de la premiere con-. statation medicale>-de la maladie W-ł de. l'accidgnt et supportees par l'organisme compet ~ nr aux termes de cette legisla- tion Toutefois l'invalidite resultant d'une mala die constalee m o ińs d'un an apres l'arrivee du Itrava ~Jleur dans un pays IW d onne lieu -ci. a ucune prestation en especes de la part- de ce pays. Si l'inteesse etc'it soumis anterieuremen t ' ił. ~m regime d'assmanceinvalidite dans I'autre pays il benófic:e des prestations e n especes prev l1 es par; la legislation de ce pays et dan s les conditions de ce tle legislation. A r ticle 11. Par derogation aux dispesitions du paragra phe 2 de l'aitkle 10 l es droit9 aux prestatio-ns dnnvaliclite d es travail-. leurs qui ont.ete assujettis'-a la legislatlon sp~ciale ~les ouvriers mineurs et assimiles en Pologne et en Belgique sont cle termines s\.mvant les r e~! l es defintes a u paraaraphe 4 ' cle -l'article 16 lorsque compte tenu cles periodes totalisees ces trava illetrrs remplissent les cenclitions prevlles par lescliles le- -Poz van de ' efblijfplaats inćli e n ' zij vol-. doen aan d e voor waarclen tot to (nning ' van d ie verstrek ki nuen ov e r ~en komstig de wetueving ' va n dat lanel. Bedoe.lue verstr e k k in~j en J..;omen ten ' laste Vi:l1 d-e bevoeqde instel)inuen van het land van de verbhj fplaats. H o o f d s t u k II. Invaliditeltsuitkcringen andere dall ({ie we!ł;:e in geval van c rueidsongcvul Ol beroepsziekte uitgekeerd word en...arlikel 1Ó Vocr cle Pooise of Belgische onderclanen. wcrkne)ne'fs ol ennecje cje':: lijkgest1:lcle--n uie acht eree nvol~ler]s. e[ beurtel ir.. l}s in beiele V er-d rda s IL!i te nl:e'~ lanc1en bij een of meprdere re~jeli tl~:e n van ' i nvai iditę.itsverzekering ailngesoten waren worde n. cl e in Cie ze rec!el ingen volbrachte ve rzekeringsperiodcn of de perioctc n wclke kt'achtens bede- elcle <rec-eli ngen ais '.ierze.kerinusperiod e n erke ł!d zi jn 'onde'r cle in p ar a~jta- fen 1 e n 2.vi'J. 11 art j\;el 16 b ep Ją.1de \'0- orwaarclen s:'tnte n ~!e t eld zowel met het oog op cle v JstślelEnu.van het recht op t:ctkeringen of verstrekk ingen ais met he t ol3g op 1.1C t beboud oi he t her- ' ste l van dit r ecjlt Ge uitkeringen yan de i nvaliditeitsverzekering worden uitbetaalf overeenkomstig de be pil Ungen van cle wetgeving welke op bela'nghe bbende ' v a n toepassing w as op het ogenblik van de eerste meclische ' -vaststehing' v a ń de ziekte of van het ongeval en k omen ten lasie van de instelling die luiclens d e ze wet b e vo ęg d iso 3. ~ Nochtans geeft 'de invaliditeit v oortvloeiencl' uit een 'ziekte welke m inder dem een jaar ' na de aankomst van de werknemer in een land vastges.teld wordt geen aanleiding tot een uitkering vanwege dit land. Indien helangh~bbende v oorheen aan een regeling veor inva liditeits'verzekering in b e t ander land.onder;.vorpen ~wa s geniethij de bij d e wetgevtng van dat land bepaalcle uhkering onder de voorwc:e.rden va n deze wetgeving. Artikel 11. In afwijking van cl e bepalinge n van paragraaj. van artikel lo \vorden de rechten op de invaliditeitsuitkeringen hm de werknemers dio aan de bijznndere we tge ving voor mijnwerker~ 'ell '. erjnecle gelijkgestelden in Polen en in Eelgie onderworpen zijn geweest. overeenkomstiu de in pa ragr;:;af 4 van attikel 16 bepaalcle regel'en vast(1es-te: d wanneer re\eni nq h OllCl end met de 53- mengelelcle perioden ell e werknemers v i ' (.

7 .. Dziennik Usta w t:-jr. 40. ~. :n ł..:-;-. '.-.r ~ '--'---:-- --'-~---: -'c: ~._-~-----'-. =--._-':::'_:~.:.:o...~~ ci. n~e spełniają warunków żadneg~.z obu ustawodawstw; prawa ich są ' usta lane ' w myśj postari6w~eń. ą-rtykullł i O~: g isla tions spe0ia les. L()'FsCjue ce's tr a-. vailleursne rclnp! issent pas 'les ' con- ditiórs d-esdeuk leyjś J a [ łons ' je!u rs dro its. salll! de ~e nnine.:; en verlu ~es djspos.itionscle l'arhcle 10. pour 'lą delecmil'lation du 'montant de la p~ńsion ou de ' 'l'indeinnited'invali. dite dusal.alire acc-or de dan.s.. 1e.piys de l'{i)f.anisme 1:l eb~iteur auj(; travaił: le'uts' de la ciłte~:orie professj.j)nne14e a laqlielle' 1'1[łte re~se a'ppaitenait ił c 'et~ te date.. de -in beclge1de ~ijz. (j.ndere we l\;e:riil'g bepaalde voof\'{ainden vervuile l1 Indian deze werknemers ni.et a an d e v..o Q[w'aarderi VJfl o ejrl.e w et'~i evi ng el i v 6ldo~ n wo rdęi!1 h ib reditep k t adłtens de bepalingen. van a~ tikel id vastg ~stel d. Art y kuł 12 ' Je~eli ube7.piec;zony o ~f~ l' mo~ wą W ą4'j: ykuie J 1. pyl w dniu p~ws :ta nia ' ĆłiOfDby luh. w yi>-adklł. które sllo ały in witl idzt \'ló tatrudni~ny w innym ' Icraju l niż kraj lktótęg o instyt i1- cja. zóbowiązan!i jest. do. udzielahi.:i świ 'adc zellp 'rzyjmu fe się. cha ustalenia ': pensji 'iu1l zasiłku inwahd.zkie.g0 Żiif.0- '; bek' ptzy:sł~lgują 'Cy W.. kraju zobowlą'l:a ~ nej instytttcji pf<lco wnikor~ t ej kateggt) i' zaw~l~w.ej dd które'j- ' naie.żat ~in.teresowany.v tym' dniu... I j. Art ykul łj.: i '\c... ~' -ł Jeże li pc}. iiiw ie'~z~niu. pensj>i hl'}) 'lasi'lki.l inwahdzkie.g.o.uhezpie.czouy'od.-. zyskadduich pr~wo \~y pł atę ś.wi~dc ze ń wznawia. i:nstytucja~. żobgwiąz:hł.j. pierwotniecfo priy z iianl~. pensji. łub. -zasiłhl 0> He in walidzlwo S!)ow0dówa- ' '11e zostało ' chof(~bą lub wypadkierm k1:ór~ ' uzas'a-diifąły prżylirianfe tej pen-. sji lub zasiłku.. 2. Jeż ~ li po cof nięciu pelisji lub zashku 'inwalidzkiego stan z ~ r.ow 'i il ubezpie'czonego uzasad:nię. p:rzyz-llimie. pensj-i lub zasiłku ' in w alkłzk1 ę go' ś ;': iadczenie to p'fzyzraje. się według ZiiSiia. ustalonych w ćlrtyku ie l O z 'l1wzgłędnieniem w razie potrzeby postan{)wień artykułu 11. Art yk uł ' { 14. '.' D1a 'otwarcia prav;a do pensji lub żashku inwalidzkie'go - za okres... czasie którego \iai:nteresowany p~win ien otrz y mać zasiłki pielliężne z ty: tu'f U 'ubezpieczenia na w1padek thoro.by ' pi;zed przyznaniem pensji lub zasil-. ku inwalidzki.ego u vaża si ę we wszystkich przyradkach okres prz~widzian 'y 'v przez l1stawoaawstwg kraju 'w ~tórym. zarnteresowany 'pracowa1 'w chw.iii. ' gdy powstala cłt0>igiba tub nastąpił wypadek' które 'spowoclpwaly inwajidzt ~vo. AItiCl;e 12. Lorsque l' a5sm e' visę a l' m:ticj.e 11. a la dale 011 esl 5u-rvenu.e ' ta maladie ayant entraine l'invajj<ii1e. etilit occiłpe dans le 'pays autre que celui de l'o[ga~ nisme debiteur ii est ten u compte Arli~eł 12. ~ I. ' Wanu er de in.artikel 11 Ihe.doelde. verzekerde op de d3lum v{aaróp de ziekte met invaliditeit. ais gevo19. zich. heeft vóor(!edaall fn het an:der land ' dart dat va~ de instel1i ng d ie 'tle: uilke ring. ~lerschuł!ili:g d.. is t;ewerkges~teld was w.ordt er vo.or de vas tsteljing ' vm het ' be.dtag van het 11lvaliditeH-spehcsi oen oi van -'de irł'.'-alidi-teł t s~l itkertn.g ~;re!{iming ~eb.oudsn ;met het I-o('}fi dat in het land v.an' de hlsteh i.ng Yw~tke ge:' u ~~hela nng. verschuldigd is toei!eketld worill aan. cle '... erkriemers VJ1:G de heroe ~ s cat eg{) rie wa.ar toe bela'nghebbende opd i~ da-. tum' behoor{{.e.. '. Artkl:e 13.. Arti.lt..el 13.. i.. ' J.. '- ' : L '-:- Si a prę :>.suspensiqn. deła I ~. L -'-': 'In<ilien de verzekerdj; 41a 'eert pel.si on ou de hndemnit e ' d' invałidite 'schor~in g v~n' het ' in v<l:lidłteitsjp errs'ioen '. i' assu{e. f'ecduvre.son dr'oit ' lese r:vli~ e (Jf van de invalidite itsui.tkering. zijn des pre stauons est repris par.l'or~c1:- recht teruq ve r1a'tjgt ; worden de :pre- U!SHle debiteur de.la pensioll 'ou. d e stihies opilielui uit'l3et aaid ~ dc)fl.r de innnd:emn1te ; primibivementacc;:oniee. s-teuing we ł k ~ ber.lgl 'l1v.ańk:elijk. t~ł0rsque l'etat d'in'vaed.ite est -irii putabl.e tgekend.e. pen~ iqen.o {)ł de. llhkecinq d' la mat.aru.e ou.a l'ac{:ide;t ayan't 'ąlo: - verschu1cli.gd. was wiilnneer.de łrvali-. ;t1'le '1'attrahuticn'l de cetle pensi0+t 'ou..-piteh kań toeges-chreven w{)hien. aan - tndemńile. 1i-e 'ziekte of imldlet ongeval w:aary-ock l 2. - S i; ap r~s 511ppresion de la p ension clll de l'indemnite d'inval.idit.e i'ha.f de l'assur.e justifie l'oc tw t d'l{lł~ pensi~n ou d'une indemnhe d'invauclite; cetle derq.iere est'liquidee' Sl1i.~IG\nt les regles fixees ił l' article 10 compte'' tenu. le ' ca-s echeant -des ;UiSpos1tionsde l' ar ticie 11. Arlich~14. Pour l'ouverture dli droit a la _ p~ns ion o'u il l'indemni.te d' invalidite la' p eriq~le ' 'pendantlaq\.lel!e l'intejesse doit av'oir re!; u ['in:demnite en esp-ece:s au litre cle l'assurance malai:i.ie prea1ab lement ił I' attribution el(e la pension lhl de rind-emnile dj.'il1valkli t e est dans tolis les cas la duree prevu~ par tii leyislatichl du pays dans le-quel ił tra.- vaillait:. au llloluent ou est surv~nu ta. \ mala<i.ie~u l'acddenl ayant entr.. ine l'invahdite. d~ td~k~ n~ing va n. d i.ł t pensio~n ~ o~ van dle. llltkermg verantwoord was.. _:.:t Indien: 'na de. ~łsc h.a Hing 'fan h et łriv ahrl i teit:sp~nsi aen óf van de in- ' va l:i.dit-eitsuitkeiinq de toekenning ~un een iny«1h.d.heitspensioeil.' (}f livau ~ą. in val1d'iteit?11itk~ ri'ng! wegens de toestand van d'e verzel(e rde verantwoord ' is vorelt.da t_ pe'ns1o'en. ~f.che uitkerin'g {) vereeńkomst-i.q de im arrtikei. ło vast.geste1de '. reqelen uit!tet.aa l<l \' waa'fbij. in' vo.orlcgluencl gevirl Jlneł (il.e bepalin- '. ~ van artike.1 11 rek~.riłng.ajent 'ge~ h.oud.en. -..' Artikel ; t 'I 1' t Voor het ve.rkiugen ' va.1?- het re'ć ht op' het inv<ll idil:eits:pensioen dl 0-p).de'. imi alidhe.itsuitk<iflug is de petii6cle ge-. ' durende dewe.lke belanghehbeode.d.e. u ~ tketjrig toegekend :ingevpi'ge j de Z1ek- ' tev-er;ekering vóór de n;ttbeta1llng van het. ' i~v~li cłi!eitsp ~lł~;i{ł ell of :viafn 'd'e inv ahtht~ltsmtkerm.g 4:1~.oet bekomen heb M n:.it1 dk >ge vał..ae d'lłt{f he:p <1l.a~d in de. wetgevinq yań ' h.eł lanu waar hlj.. ~ I '. wel'kl~ 'Op.het o'ge:nhji-k {Jat (e y.;ekte of hel ongeval ńjet ~lhr.dkdit-e it ais (;!.ev Qlg 'zich voor.~j'e da p n. heeft. I y -]o.' y

8 . ft\:ijy~uł. 15. ~ Pensja' inwalidzka ' ł~ip ż as'iiek 'inwa- ' ~ J i dz~~ ulega ' zamianie na pensj.ę star '~: cią ' w ehwiji spęłnienia się ' warunków w'jtmagimych przez ustawodaw stwb jednegq z 'Um'awia 'j ący ch ~ię Państw któr.ego instytucja zóbowiązan 'a jest do ucfzia fu' w' pf>!1oszeniu' ciężar:ów pensji starczej Stosuje się w 'tym przy. ~ padku.'pos lanowien'ia.iozdzialu ut. l li I ' - ~-... ArUcie 15. La pens\on d'invalidite ' ou l'indem nite d'invaiidite est transformee le cas echeant; en pehsion ' de ' vjeilies ~ę au moment ou' se ' 'trolłvent re'inplte's les conailions ręqllises par Ja h~gisjation d'un des deux' Etats cpnlractants dont (organisme est susceptib!.e de participer aux charges de' la pf!nsion de vieil- -łes s' e.. Il es.t fait a:pplication le cas echeantr ' ' des dlsposi~ions dli chapitre III ci-ap ~es. li ()z -d :z i a l ' lii. '.. C h a p i t r e III. ' '1'-._' l. - } I~' ~ ~~r~!. 1>: { <r-: : ~. I.. 1 Sw'iadtz'etił'ij~ n'ii':' staróst' T ' świadczenia- P res tahó~ s 'de ' vieilfesse.'et : pl'est ~tions not' wypadek śńiferd (p~nśjey inne niż de 'dee-es (penslon)' 'auttes 'qtie- celles ud'iie!ane ztytuju \fypadkq. I>tzy ' pra- ' seilie's 'en cal4 d'atcident cdu havaii ou cy lup thor~hy ' zawpdowej. ' y ' de maladie prójessionnehe.' ' '-~. ~' j\.' rl yk uił' 16 Arhcle 16 ó enia na ' st a rqść i 'na wypapek śniier-gimes d'assurance-vleillesse ' au d' assucil(pensjel o.!<.(esy ubefpieczenia prze- r'an:ce.deces!pension les per iodes d'asby te W. t ych ~y ste in ~c~ lub okresy. surance acc'omplies' sous 'ces regimes l1 z n~ ne za -l r ~i:n oz nać ine ':-i' o}>.resami Ou l es' perio'des 'reconpues' eqllivalentes _... Hbe:ipieczoiiia 'na ' pocls.tawie ' tych ::.y- '. fi des petiocles ' d;assurance 'en vertu slomów zlicz; 'się pod yiar:unkiem że ' ' ' des clits 'Legimes' sont ' total'isee ś a la < ':si'i{)iie p'okrywają zar(.r'~''ięo dla' usta- ~ o ńdjho n qu'el1es ne se!'iuperposent ''leni!l'prctw:il' d'ó światlc zeń ;jak.- te_ż dlci >pas: lant' en vue de ~HI.. de:te minchioir 'tl[hymanr~ lub ' odzyskami'! tego.- pra- du drou alix preslations qu'en Vue dl1 - :'ya'.q maintien ' ou du recouvrernent de ce '.i.~ - ~! t'. ~- 'j' ' \r dtoit. ~ '...' -' Okresami 'ró\vno'znacznytn r z okresami ' u b eż pie ~ze hia są- w kązdym' krajlr te o'kresy które II WaŻ cine są i a takie ';' =_p'rzoz ustawodawstwo- tegó.:k raju ~.... ' uznany 2g rownoznaczn y z okresem ubezpieczenia ita poqstawie ' tak ustawoda wst\va polskiego jhk\ ustawóaa ~ł~ t~a ' belgijskiego; bę d źcie uw'zn lęd 'niodv. przy PJzyznawa~1 '~ ś w;i aclczeń przez ins tytuc j ę- tego kraju '\v którym zaiiąe-resowany byt za trud-.r Les perio:qe's fi '.pfendreen consi d ~~ rati'on comme ~quivalentes 'a des pe~ r i'bdes' d'assurarice sont; ' dans c;:haqu.e pays cclles considerees comme teiles ' p ~r; ' la jegisla:tion de ce pays. '. I. Toute periode Ieconnue 'eql)ivalente a un ę ~ perióde d'assurance en ' v ei'tu~ a la fqis cle la legislation polonaise et de la iegisfation belge est pr'ise en compte pollr la liql~i dat'ioqde s prestii tioil.s par les organismeś dij pays ou Finteresse a travaille en dernier liell nion~r ostatnio przed tym okresem ava'nt la periode en callse. ; ~ < 2:-' Przy?t~sowaniu llst ij'\ oda\vs t~ 2 -. ' Potu l'application d~s leqiss'pecjalnych )fqtyczącyc h.. górnikó~~ ' lations speci;jles r el~t iv e s aux ouvriers ) : z nirp i zró\\inanych zjlcza si ~ :.r tylko m ineut s e't assimiles sont seltlcs tota. bkresy ' pr.zebyte. na podstawie Jl'ch '. ' lisee s lesperiodes accomplies 00 verlu ~ us'iawódawslw ' -de c.e.s legislat\ons '... ' ' ' 3. Jeże li ' okr'esy o których mo:wa vi 2.. nie' da ją prawa do świad czeń przewjdzianych w. ustawoda\vstwie s pecjalny m ; uwa ża się je 'la. wa:zne dla. _ przyznania I..w iadc żeń ' przewidzianych W lfstawoclatvstwie: ogólnym. '.... '4' L'orsąue les periodes vlsees au paragraphe 2 n'ont 'pu donner df'('l'it aux avantages prevlls par la legis[a- ' tlon 'speciale etles s.ont considedes c'omme valables pom 'la liquidation d es.. ayantages :prevus par lalegislation ge 'p.e'ra'le. _ Artikel 15. Het in validiteits pensioen 'or cl e in..valicli.teitsliilke;rin!l wordt in ' vo.ork? men d' gę V al in '\oud er.d óms pens i oen _Ollt 'gezet z<?dra ' vblclailn is a ~n d ę voor: 'waarden vereist ' i'ngeyolge de we t g ~ ~ vi'n.g van e~n van beid.e verdragsluiten- _ de Staten waarvan de tnsteliing ' tot de 'lasten'van het ouderclomspe:nsioen ńloet b ii'd ra. gę n:.<. ' : L Prac6wnikom )Jajenmym ' l ll~ z ' '1. ~ P OU[ les ' tra~ai1le ur s 'salaries n imc ztównl'nyu1 ' oby'waleiorn pc>lskim ou: ai siniiles res&ortissanfs polonais au' lub' be:lgijskim 'którzy w obu krajach beiges ql\ i cint ~te affiliessljccessive- ' : 'byli 'objęci kol:e jno lub na pyz ęinian c m ent olt alternativement' dans l es deux' ' je't1nym lub 'icilhl sy steinarni' ube:qsi'e < 'pays contractants fi mi Oli plusiems Te- In voorkpmend ' g evą C zijn ~le hepalingen' van onderstaand ~oo fd s lli K ' III van toepa.ssing.. ' H o 0.[ d s t u~ ' IIL Ou(leti:lómsuHk'eringeti en ' Uitkeringęll bij ' overlijden (pensioen) heh.live' ceze weh(e in yeva)' van arbeidsongeval of beroepsziekte verleeiid ~orden. \... J ; Artikel 1'6 t'. ~ ' Vy6r de POQlse ~ of 'Belgische onderdanen; -i.verkneu)ers: of eri11ede ge- lijkges'tertle!} die achtere ę nv olner:is 0( '.. beur teli n gś.' in' beide ' verd (ag;;luitende 'lartdenbij ee!1 ~f ~:ei'sch:i ll~ n de. rege~ ~ lingen ' vobr ()Lide rdonisverzekering d ' vefz.e kerii:!g bij overlijde n! pe n s i oęn a'anaeslo.ten wa'ie'fl 'worel.en ' cle ollder ' die Uregeling.' volbrd'thte v erzekęri n gs- perloden bi d~ periodęnw elke ' krach ~ < t en s bedoe:lde_ regelinqeli aj? verzeke.;! ringsperiocl.en erkenel zijn scimenge teld ' op voorwaarde da t 'zfj ' ni:et t we ernaal ' a a rige r~kehd worden zo'e'l vo'or cle vas'tstelling Viln het t ech t.op d~ ' ultke- ' r ingen ais vour het behoud ot henwt ~ sfe! van elit Yecht. De pet<iciden welk e a Is 'gelijkwaardig I r met' verzekeringsperioden 1TI aanmerking moeten wor0en genomeq. Zij ll ~ in elk 'land : dte ' welke inc;'evolge de wet- geving van' da t land a lś cl usda ni.g wofden beschouwct Elke periocle '.elke tezelfc1ertijd k rachtep ś qepootse en de Belgische ; wetgeving -' ai s ' ver z ekeiin~jspo[iod e worelt - ęrkend wordt vooi de uitbetalinnvań ' de uitkeringen. in aatlltl0 rki ng ' genomen lcoor cle instellinqcn ~an h.ef lc: nd waar helanqhebbon(l e het laa.lst Vóór- bedoelqe: p ~rlode iew0fkl h ee ~L ~ 2..:... Voor de toepilss ip.q V Cll) cle ' bijz ondere \e t g evin~!.epb ą tr e F rf nrl(~ :90 mijnwery:i>rs el1 q rr(ede (j0l i jk':;es:p ' den w cr'cien a ; lećn c:l ~ ~tachje r' s d :ę wetgev:in crcn. v ollj rachle perioden sa- m e n g~ te d \V3n l1~ er c~.e in _ pf1ra Qrć!.af 2 b et~ oe Ide perioden ~Jeen roch t l: oncicn geven op cl e in d e l? ij7.0 ndore wol;!cving bcpaal::!e' voorcfelen. wo~';kn 'lij b esćho uwd' als gelilcri.d ' voor c~e u lt): f' taling van:de voord o ':e~ waarin cl e algeinene wel geving voorz;et.

9 dla w. -=~+-~:. ~ D '?i~enn.~k.. 0s~aw~:~r $wiadczenia; ~o których \~be;= pi ecżony' ma' prawo ze' slr.ony każq.ej ' zainter~sowi:lllej instytwji ).1sta!asię ' w za?adzie przez zmnlęjs-zenie ;yso- o Foft ~ j ' ś :;yia.c!peń ~dó j 'k1órych m;~ ~by pra.wq gdyby całość okrąsów p k(órychpió\va \V' 1 -'; '2.niniej!;zego arty~ułu ~(Jstała pr 7:..ebyt~ wqclpowied n jfll: systeil}ie proporc~onalnie do dłu- I g ośpi. okresów ptzebytych o tymsysternie --..-'.:. : ' k~ida ' instytucja ustala 'vved!ug: oho' wiązu]ąceg9 ią llstawodawst wa i bior ąc pod uvvagę. calośćol~resów llpez pieczenia bez ' w?glę'qu 'J).a to w któ-. ltm kraju okresy te ' ~ostały przebyte. C ~ ~'4>?:4in.t~1:e s Q w: a I1;Y~lf~j3~JiJ;ia-- )V;ilI\lJl5~~ -; w.y;~gal1.ę l~.q' ~~lw:<~ia 2.lł a ~ći;; ~Q ś wj-a~ -. tych' na podstawie teg-o '.c zeń -pgę;~v:i~ ~iąll y:cj:t ~przęz )~p h!sti-l ).'f~ :- o ' 'o d i.nv:s.tjo;'' : 0.' ''; ' \. o.: ;i. Instytltcja ta ustęla o ' po~ządku wysokość ' świadczei):' do których zainteresow.any miałby'prawo gdyby wszyst'k.ie Zlicz'0ue okr~sy ubezpiecze nia zosti:iły przebyte wyłącznie na pod- sta \'ie obowiązl1j~ceg'o ją ustawoclaw- (. - stwai znin)ejsza tęwysokośćproppr rata ue la 'dur~e des periodesaccom-. cjonal;nie: dą cbu99ści okresóvi ' ptzeljy-. usta~odaw stwa.. Jednakże żadne świadcz enie nie obciąża.. darfej instytuch. ' jeżeli 9besy pri ebyte nil podstawie ustawodaw's twa... o:pqvriąf:u]ącego tęin's.tytucję nie yiy~ noszą. v'jcqłości Jednego rokp. zawieraj.ącego pizt:;~vidz-iaq.e przez tó usta- wóda-{vsiw Q róczne; Jjlinimum dili:. ęrel{~~ f ' tvwnej.. proey lu!;>.. dili Zró.wI\ęnYCh z.. efe~ty!ną pracą;.. tym pj'4yp.ądk.~jn; stytucja drugieg-o krajl~ ponosi )v c~- łości c'iężar świadc 'reń do który.ch u;jf:!~ pieczony 'ma prawo.wedlug lls.t~'- ' worlawslw~. ' ObOVł.iązującego tę ip.stytucję : z. uwzg'lęąnieniem cajości oki'e-. ' sów ubezpi eczel1i~. '. 5. Jeżeli według ustawodawstwa jedneg'o balu prawo do pensji 'nie jest u z ależnione ' od -:stażu. lecz powstaje z roku n'a rok w1 aś ciwa instytucja te- gó kraju ' l\sta).ćiipraw9 -do pepsji b~zpo- ś recłn io i wyląq;ni e \ zależności >od okresów: ub'ezpj~cze~ia p~~eby~ychw tym kraju i okresów. uzfwnych ~a rów_ nozqatzh.e z okresami. ubezpiećzęni a na podstawie Jlstawodaw stvąa te'go k r. ąju; Q;:~N t ym 'przypa'cfkh. v~la ściwą : i~sty~llcja s tosltj'e p ostartowfeń'ia ttstawóda;vls.t \AlB. tego ~ltr}lhi1 kt ó rę' ' odnoszą ię!ia 'uqei: pieczonych' osi ilgających 'Inek' ~ upr?w-. niaj ą c y db pensji' w dnlli w.- którym cle'cyzja wyw oluję skutki Artykyl Je że li przy uwzg lędnieniu caio$' i okresów () 'którylth iilowa wąrtyku~..a '.. '. ' ' - ~!ł o'- - '.:.c '...:...~-:-.!'' -';- ; : '0.l.- ~' _' '-: :...!... l lp~q.z: _;2QJ J ~ - 'J '''f':' ~ ~- _... - 's '; ~-. ' i I 4. Les avan tage ~ ' auxquels un LI' - De voordele'n w:aaropecn ve r- assllre peut pr etendre. cle la part de ż ekerde VJ n w eg~ ~ ' elke ~an de b2vo' ~ cł).ącup. des organismes ' compelenls eqqe instf' liingen c (l.ąp s p raa k.- k : ći n ma-. soął delr tmines en prii}cipe en > [e~ ken.worden prif!ci p!cel vaslgesteld duisaht l e : montant des avant.ages aux-. d00thet i:ieclrag le ' v ~i'!11irid e~f ń ' van quels.j r alirait droit si. la tola'li teo ćl e s de.- voor?el~n waarllp h~j.re'1t1t. z6u: _ ' periodes visees ' a{l'l( p 1lrćlgraphesl et hebben lhdleaal d ~ in para9r afen 1 2 oi~desslls avait ete ef fec tueę sous Je en' ~ 2 ' hierhovcn b ę doelde ' perio- regime corresponllant ~t ' ce au. prą- den oncler de over 'enstemmende re-.rata cle Ia cl uree des per iod'eś e f fec -. g e'li n g volbracht war.en 'en zuli~~ naar tuees sous C le regime. : rata van de 9UlU d~ ander dile regą - ling volbrai=hte' p eri oc1en.~... j... Chaqlle orgai1isme dele rn\ine d'apres Elke instel!ing bepaalt v9lgeps hain la legislatlon qui ' lui est propre et eigen w~t u evi llg en ' r:ekenirig qollden~. c Oln-pte tenu de la totalite. des perio- 'met he t tcitaa(:cter ' verzeketingsperio-. des d'ass'ur ance. sans. clis tinction du ' d en zonde~ onderscheid' vanc.. Het. vetpays' ~ontra ~tant '; ou ~l1esont ele 'a<:-. dragslljhenwlanclwaa'r: zij.~e'(ct!en vol- c {)\lwhęs. i.t:i n t~re&sę l'e\lni t 4e.>i ' 'f~1 ; bjtą;!s'!}t. ;9f\~e lang4e!?m~q.ę 9.ę.; y<=;j~hs~~ ditions ' t!-!g.ui.~sj R.Ou L.:ay:oiri' dr.q.~ ;.a ą* v:opr~~~~de~ ~-*_ę-{;'{ll~~~ 1?ITI.\!.ero~ ~i tr~ ł:lelł ;.r a v:antęlg gs. prev~ls' pąr '. <:: ęjte l ęg~~~h ljerr:opdfl v:~w ~4f ten :~ppr m 9 ęf ę ;.\.~k tion: '.. '.0'.'. '. gevmg.-yqorzlet..- '. r.!.~ '\' ' II determine pour ordre lemontant Zij bep.a.alt voor or.de.het!.beclrag des avantages auxquels I'interesse au~.. ViJll tle voofdelenwaarop bel!mghebrait droit si toutes fes' periodes cvassu- b nde recht zon h.e'bbe~ :in1ie.nai rance c totajoisees avaient et.e accom-.de sa~engetelde:-ve.r.zekerlllgspenoden.plies 'e.x~lusivement sous sa propre le- uitsluitend -on~er haar eigen we~gevi!łg ~ gislalion et reduit ce montant' clll i)fp~'. voibrac;:ht warem enve rmin(h~~ 't Idąb.e - drag' naarrata vanc1e duur.. der 'puder plies sous 'fa.~ite 1egislation. becloelde w~~geyi~g ~volb~achtel p erio~ ~~ ~ ' Toutefois aucuneprestation n'est Nochtans neemt een insteliinq geen prise en charge par un organisme lors enke.le uitkering te ' haren Iast ę yan'- que les perjodes accomplies sous l'em- neer de perioden welke onder 4~ ' vopr pi re de la h~gi s latior'i ' qtli le. renitn:at.- haar geldende we\geying zijnvol. ~raeht. teignenl pas ' au total une annee com- ' in -t()laql.. niet ę~a j~ar ' be r'e~k1n met portąntle!)1lnimlim annuel de' jour~ ' het jaarlijks mini1p.uw aan. qt;we r ~tę ne.esde' travail effe~ttfou ' de: j(ll.irnee~ ' dam~.n of ~ rmeq.e_ ge ~ \jkg ~ste~delą.~~e~ assimilees au travail effectif pt:e'(u par. dat' ID deze wetgevmg ' IS bepaala;.m' cetle h~gisl:rtion; 'dans ce' cas 1'orga- ' dat geval draagt' de ~~st elli ng ~ an 'he t' n i. sine de l' autr e pays ' supporte la ander ' land :de _1-011 e C;'19 e. last ran de charge entiere'des avaritages auxquels vootd efen waarop d-e verzeker.de 'recht I'assme a droit d'a.pies la legislation heeft ingevolge de op. die instehing qui l&git cet' organisme et compte tenu toepassejijke vetgevihg en i~kening de la: totalite des periodes d' assurance houdend hlet ' de t otale duur yan de verzelc'eringsperiocleh..! ' I ' Si d'apres la legislation d'un 5. - Indien o'er'eenkomstig de des pays contractants le droit. a la wefgeving van een clet verdra91'luiten- pension n'est pas subordonne fi Tac' de landen het recht op- h et pęnsioen complissement. d'un stage inais est acquis ' annee par. anne~; l'organisme competent de ce pays' calcule le droit a la peńsion directement et exclusivement enf ondion; <;les per iodes d: as- surance accom p lieś dans ce pays.'et des' ' perio-des. rećonnu es equivalentes a ' d e s' 'perioileś d'assurance en ver.tu. de la; h~gislatidn 'de ce pays; l'orgariislne ccimpetent fait applic'au 9>n d'ans ce cas des dis'position's de la le9is1ation c de \ ce pa ys ql~i -g'ónt appfcables aux' ass'ures cpii a la clilte a.laquelle la cleciśion ' scrtit ses' effets atteignent 'l'age rlormaf de lapension.. Article 17. Lorsqll'un a'ssuje ; compte tellu cle l~ tdtalite des pęjiocles ' visees ' a ux. para- niet afhankęlijk is van het v'olbrengen vari ee~ wachtłijd ; raaa r jaa~ ~a jaar verworven' is bereke'nl. de bejvoegde illstelji~g. van. dat lafl{l hęt - r ~cm 'op perisloen. rechtstre'el~s en uit ~ln~tena nam' verhouding van de vep:exermgs- ~erioden welke in dat la nd voflb ~ a~h t. zitn en van de hacht'ens de- wetg~vl!lg van: 'dat' land ~'als ver źekeringspf riocle Q.. ei'ke~de ' pe.rioden;. i~ -dat- gevfl: past de bevoegde instejring cle bepahngen van. _de wetgeving van dat la hd ' toe. welke gelden voor de verzekerclen elie op cle.dat um' dat cle 'beslissing llitw~r: king. heelt d~.. non'n~le pensili.. o~nge -.rechligde leeftljcl ~et 'e l ken. :-... ;.'. 1 l; Artikel. 17. WaD)leer. eeliverz ekę rde. r 4keńi ng.h ouderid meth'et tola'alva;n del in pa-' '. f.'1 l' 1

10 '..; 'I u~e:?piętzoń.y.... nie. speł-. graphesl \.et 2 de.. l'arlicle 16. qe.remrua jednóclesnre.warunków wy.inag.a- 'cplh ' pas ' a\l mem~llłomen 't les copdinych. ~przezusta-wodawst wa obu. ~ra- _' t.iańs exigees par les :lęgislatfans u-es jów jego' prawo do pens!jl : tl~tala się < : ; d~iux ' pa.ys son '-droit a ' p'e'nsión 'es[. ~ve(ąug każc)ego ustawodawstwa ~.~\'f '. etabli.ąit' regar4de chaqtle [e yisl a tio..n '''~: mia r~ ' spe{niatj}d' przez u?ezpieczonego au.. fur et a m~surequ' il re1lltili t ces tycl)..warunków. ćonditions. : :. tag rai.nl ~:~ri 2~an a 'rtik~j 16h'rdoelde A perioden: 'op ' helzehde ' ogeńblik' de.. door' devjefgevingen. -vaą beide landen.. vereis t~ voorw~aarderi. niet-' : v rv'llit :< vor'dl z}jn}ccht op'pens{oen vplgeńs._. etke wdgevijlg vastgeśleld 'naarmate' hij dcze ' vootwa.ardert vervult Ar.ty~uł 18. 'Articie 18. Artikel 18. '. L ' Pr~ewidziane przez specjalne us Ławodirwstwopolskłe ' lu5 belgilskie pra~v.9 k~lmul.owa~ia p'erisji starciei z <.. z!tobkiem górniczym.. przysłliguje ;za ) j nteres6wariym.którzy kontynuująpi'ą- - cę ';'w kopfllh i'~ch ' drugiego Ęraju - jeże li': śpel~ipjąwarunki ' pr zewidziane dla.kq_ izystimlai takieg'oktl.mu:lowanla' ptrez ' us tilwoqil'-\vst wo.' speg'jalne >teg-o krafu'. J ( l' ( ~. ) ~. -~ ~ : ' PrzewIdziane prz-eź specjab1e ' useaw:ódavvstvyo 'belgijskie prawq ku- ' mu1owanip pen.s.ii.. wcześnrejs.zej. z' za iópkiem górnic~ym pr} ys;i.lguje ha varunkach i.. w granicach ' ustalonych przeil to llstawodawstwc:> lylko' zai nteies~wc!nym któlzy 'lcqntynullj~ pracę :w. belgijskich kopalp.ia;;:h węgla.. '3. Odmi~nnie ;;(1 po'slanowieó. artyktó{ 16 przyżnij1ni~ górnik.od1 pn:e.'iqziih~e jp'rzezbelg'ijskie usta \\1 oda w ' s two specjalne wczeslllejszej pen~ji za~lrzeżolłe ( jęst dla zainteresovianych. ł;tó'rzy sp'em-i'ają - w-aru]1ki wymattane.przez to us.taw9d~wstwo z ~H;'łZględnie -. nlen-i ićh ' pracy ; wyłącznie. w belgij-. s~i łi kopalhiac h.wę'gla. -. Artykął 19. '1. - Le droii de cumujer une pen- 1. '- ' H~t rechtoiii' een 'ouderdomssion. ' de vieillesse avec' un salairemi- pens'ioen-met.een mijllw.erk e-r~ 106n te ńier; pr;~~u par l~ legislatiqn speci'clle CLImuleren zpals in..de Poolse q~ Bel- POlól:wi śe oiłbelge est. r~cbnl)u!lux gische bij zqn.de-re> ~etg;v ingis.b e:ra~ l~ ln.teres'sesqui continl1ent a ttavaiiler.. ~or~t erken~ ; aande \jelanghebb ~nde n ~ i;l.arrs 'les. ll}irres -dec' fautie ' pays'' s'us d} ' m 'de mi]mm vai}:het anq~l lćmd.. rempliss:ent les condi'tionsprevue's pp.r blijven werken irtdi en zij cle in; d..e: lałegislation gpecialede c~ pays p0ui bijzond'i:jrewetgei'llgvan' d'at land be: ; benefłci~~ ' d'l cuir... ul mentionne. _. ~ paalcle ':.vóor'w uar:(ferr vejvujren OIU:~ op: ' hedoelde. cu~ulafie. gerechtigd. rez.ijn~.'. 2. ~ H'ettec'ht om 'het in de ' Bel- _'~ gische bijzonder-e. wetgevlng bepaalde vervroe'gd pensioen met ęen ni~jnwer-. keisloon te cumuleren. wordt onder :de; v00rwaard~n 'en binnen de' in ~oórnie+ '. de wet~jev) ng vaslgestelcle I p~tken al- 1. ' leeh erkend aali 'de belanghebbertden.' 2..:... Le droit'd'e ctunuler l.a pen-' Sion. anticipee prevu ' par la ' legis!ation specic:łle belge avec un ' salaire min ier il'e'streconnu dims. les c<onditions et dan:s 'leś limiles fixees par l~clit'e legls~!'ati'onquaux inter.e sses qlli continuent. a tr~tvailler chns le ś. ńli nes de holliue belges:.. 3. ' - Par deroga-tion anx clisposi-. hons. de l'arucle 16 1octroi : 6Lix ollvriers 'mineurs de ' la pcnsion. anti- cipee prevue ' par la legislation ' Si3e-. dale belge e~t re ś erv.ę aux intercss&s... q~li rempiissent les conditians. exigees pih la dit'e leqisla.tion. c0ip-pte le'n'll d~ liwfs services dan.s les senles 'mines '.de hanine. belgęs. ArUcle ~ 19.. I):ilż'dy ubezpieczony mo ze ''W. chwili To LIt assjue au moment.ou 's' ouvre. powstania pra\va ' do pensji 'zreiygno- son droit ił pension peut renoncer aą 'wać z korzyści wynikających.i posta~ ' ben e Hc.e. des dispositións de1'article 16- n:f)wien a:rty!>.\~il? 16 nfniejszej Konwcn ~. de la presente Convention. Les aval1~ '''':'cjl- Wó\vczaś. świadczenia do.których. tę ges auxqneis ri 'peut pre'tendr-eau.. lnia łby. on ' p~a\;':'q na pcdstawie każde - Wre de chacuue dąs iegislatjon.s na- ) go z ustawoda wst\v. krajowych ~ą przy-. >-tiona!es sont'alors '1iquides separemerh z 'qa węne oddzielpie c przez za:lntereso.. par. les. otgahismes> in:teress8s inclę-. wane instytucje ńiezależnieodokre- ' pendamment des.periodes d'asśurans; e ' ' ;s'(w ' ub-e7.'piecze nia lub :'uznanych za'.( Oli reconnues 'equivalentes accomplie.s. ' pnebytych 'w o dillgrm da...l1s.l'alllrepays.'... ~. '\ -:~ ' R ~ z dzia ł.:iv. ~~ -'. ~ :P6~łanCc~vlen ia. ~~ s'p~iu~ 'd!a ~.... ~. ' -' ~ozdźiiłłówii: i.m. ~.rtyku~jo..... : \ lo.). l Jdeli Llstpwoclawstw'o jedne-go z kra- ' jó \v< llj:leir;ia od. \vihunku zamjesz~~- ' n i awypla tępe nsji lub zasiłków ' jny.a- lidzkicll albo pensji. SlilTCZych rodzin nych :j 'na. przeżycie iiiezależnie?d tego. zy~ przysługują one. w myś1. art y-.: C h a ~j t r e IV: -. ' '.. DisP0~itiÓ!lS ' ;;onununes' <l.lx chapures 'II et III... <;..;<. ArliCle 20. Si ' la d egiślati'o:n ' de.: l'un: des pays eon tracturits subordonne a des tonditians 'de : r~ sidenc ele ' pcl'ie;nerrt des 'pęnsions 9L1 in'denmites 9-'in\r~lid i1e '. ou c!es ' pen.'sions de. vi'eillesse ' de survie et familia}e: qu'elle's ' sojent duęs ęn.(.;...' ' Uie. in de 13elgisshe ~te ~p.kolenmijn ~ n. ~ f >i 'blijven werkeil. '_ ~ ' 3. ~ In afw'ijkiijg V\Ul de Ibepalin-. gen van ą.rtike.1 16 wordt de toekenning' aan cle mijn werkers van flet. bij de Helfiische bijzonę ere wetgeving bep~ '- ' ąlde vervroegd ' pensioen voorb'eh q~i ;. den ' aan -' (h~ belanghebbencteńc]ie ó de 't 'bij.-bedg-ei-de. wetge-v+ng~ vereiste 'voor \.v:aclr~en vervulien; ' al leen~ekenhig houd'en:d' met bun; p-renste~. in'de Bęl'L. ~ gisellę steenkoleti'mijn~rr ~ '. '... A ftikęl t9. ' ~ ';. +eder verzeke~de kan bij ' het ontstaan van ' zijn rech~ 'op pensioen af~. zien ven het voor'deel :der' bepalingen.~ vim artikel J 6 ~an dit Y erdrag. De vco.tdelen 'waarop hij op dtond ' van elke ' : mitiońale 'wetgeving aanspraak ' kan maken worden ' 'alsdan a (ź on(jerlijk do'or' de betrok'ken ' iasteliingen ultge-' heni. afg'ez.iep. van dq in net arider l : lifnd yolbr.a-dite verzekeringsperiodęn ' ofdaa-rmede ~ls gelijk\;'~ a ~li'dig' erkeń- :;f; d:ę p!':'-iódeii :. '~ ' '. ':... '< Geme~nschappe1i!k'e bepa;iilge-n 'aaw..... IH)ofdsfukkc.n If en 'In.... (. \. 'Artikel 20. _ ; Indien de \vctr;~ ving - van een der v erdtaoslui tenc!c. lilndćn cle ' lli rlietaling van de~ inya licli teit.sp~e Ds l oenen '-ox -Liit- '-. keringen.ot v-ande' o'c(ie'r'dor\ls~. _ 15'er-.;;-. levings~ en.gezin spellsigerren vun ~er J:ni]fsvoorwaarden -<afhaakeiijk maakt ~ ~ - I.

11 DZ teńńik Usta \v Nr 40 :ns. ~ ~ ~--~ ~--~~----~~ kulu 16 czy. też 9bUczahe są y' yłą-c'l uie '1W z~.leżqlj~ci od ok r~ s6w ~lbezpie.. czenia ' przebytych _na p'ódstawte ' tego u~taw 'odawslwa to wanlhku tego n'je - sl osuje ' sfę do-obywateli. polskich lub' I.. 'belgijskich u Qpóki zamieszkują w. Jednym z obu krajów.. applicali61l cle l'aru; le 16 (}uc;i L' h~es en 'fonction ' des śeulespćriód(~s c d'as o _ suxa!}ce acctjmplies 'cn vettn de 'cr.tle lt~gjs l al lo n Les 'dites conditions 'de re- '. side m:e ne sont pas 'opposablcs aux o ressortissants ' polonals OH belges. lant qu'ijs rj s id~ ntclans 1'1l;1 <:r-<; cleux pays con[rac tants _. _--~ ~- -: _~ -- I.. of z.ij nu!:itj lq (~p'i.~ ssing van a rti!\'et j( verschuldiud'iijn' of 'alleen naai- ~ ve:r ~ hdud inu vąn 'ue lvrachtens tlie'''t.tqe 'vi'ng 'volbrachte. \Terzeker:ngsperiotlen be reke o'el ' worden. kl1nn'e n '- bedoe!ci'e - verbl ijjsvootwaarclen' ' nie t i ngcbr':lcbt worelen- tegen de ' Poolse ~(BeJgis the ońc1e r danen. zolang zij- in een dei ver dragsluitencle landen verblijven. Artykuł JezeU według ustawodawstwa jednego kraju. uw zg lędnia s ię przy przyzna'aniu.świ ;adczeń prz~ciętny zarobe t 'ż cale gś:l o!~ resu ubezpieczenia lub. z 'cz~śti 'tego okresu pr ze ciętny' zaro.- A r tykuł 22. ~.. : Z głoszenie :wniojl;u 'o świadc zeni e do jednej z instytucji w których za i-nteiesowaąy był ubezpieczony b ę d zie uznane za ważne P.Izez rnne wlaści;we instytucje. Article 21. :'-Si d'apre;; 'la legisialion de lin des pays conlract:ants la Iiquidalion des ' pre-stalions lient cample dli śalaire.moyell. de la periode entlere d.' as~ura:nce Olt d'linę partie d ec ladite per Lod'e. - bek dla oelide-llta świ a dczeń obciąża- le sal-air e meyen p r.is en consid.ela.tion ją cycb t ę n ' kraj ok reśla się wc(]jug pour ' le calcul d'es pr.es t-a lions.'il 1a - 'z.aróbków ustalonych' w:-okresie ugezpieczeni'a '- przebytego' w tym kfaju. pres les salaires constates pendah~ 'la charge ąe ce pays est delermine tl'a~ - :periode d' assurance ' accomplie dans' ledit pay~. ArUcIe 22. L'introduction d'unc demande de pr ę - s tation ' ił run c!t:;s organismes aupres ' dlląll e l.j'~nte[ ess ea ele assll r~: est consider$e comme valable par les autres 'organismes competeąts; Artikel 21. Indien inge'v'oj-ge de wetgeving van een der verdragslllitencle l a nch~n T.bij ' de uitbetaling der.uitkeringen Tekening worctt gehou:cten me't. nel ' g.emi.dcleld lo Oli van de vohedi'ge verzekerfngs- '..' pedode ot ' van een ge~le:elte van deze' periode;: w <;łr dt het gemiddeld locn.:d a-tvoor de bere keliing- yan. de tfitke rin~ gen ten las!:e von dat land in aanmef- king wordt genomen bepaald naar. verh ouding yan '. de 'lonen welke ti]dejis. de in voormeld land volbrachte v f!fże ' keringsperiode' wef~den vas 'tge~teld. Artilcel 22. '- D ę i~diehing vąn een aanvraag om prestaties bij 'een van cle instellingen : waarbij belanghebbencle v e r zęker d was ~ wor~:lt dooi de' andere bevoęgde Anstel-. linge~ ais ' ge ldig. b~sch~liwo. ' I R ąz d z i a ł ' V. C h a p i t re V. H o o f d s t li k '{. Swiad~zenJa rod ~inne. - PrestaUons faniiliales. Gez4tsprestaties. Art ykuł 23. Article 23. Artike l 23:.. '. jeż'el i~ llstawodawst'wo krajowe i.u.a ~ leżnia p.owstanie prawa do świadczeń 'rodzinnych 'od przebycia okresów zatrudnienia lub z' nimi' zró wnan y!:h uw zglę dnia s i ę te okresy przebyte ; tak w 'jednym jak i w drugim kraju. Si la leg-islahon nattoda le ; J'ollverture' du drait aur pr-estations Jamiliales a 1'accomplissement de perio des de travaii ou assimilees 'il est tenu c~mpte des perioc1es effec'tuees ' tant dans hm q ~le 'dans l'auhe pays. Imtien de natiooale wetgeving het ingaan van het ~e'cht ' op gpzinspresta.' tl es a!hankelijk ri:laaktvan het vol- bre'ngenvan arb~idspejioderi of ge l'ij'k~ geslelde periodcn- worcl.t er rekening 'geholldenmet de perio'den welke. zo- ' wel in he t' ene ais in ' het ancler land vo!bracht we rde~. '. Ro z dz i a i VI.. Chapit're VI. H o o f d s Lu k VI. '- Svradczeniaz tytułu ' wypadku przy pracy lub choroby za'wodowcj. Artykuł 24. J eżel i ustawodawstv.rb j e dn~ego z krajów lizafeżnia od wórunku' zamieszka' n la w'r;p.latę śvvi' adgz eń należnych. z tytu ł u.wy!jadku przy pracy lljb c'ho(oby ':1.a\\1odowej warunk u' lego nie stosuje się do obywilteli.polsk ich lub be lgijskich dopóki z am i eszkują w jednym' z~ obu krafów Prestations en cas d'ac'cident;du trav'ail ou de maladie proiessionnelle. -.' A r.t icle 24. Si la legis la non de l'tin des ' pays ' contractants subc1tcl onne a 'des ' condi tions ' de residence i Je pa iemen t des prestatlons dties en cas d' accident clu ' travau 'ou de majadie ' professionnelle ' les dites ~ conditions cle ~esi c1 e nc e ne sont pas 'op'posa bl es aux ressorlissants ' polonais OLI helges; tant qu'ils re5iclent dans l'un des' deux pays contractants Prestaties in gev'al _ van arueldsongeval 'of beroepsziekte. Artikel 24. 'c Indie'n cle wetgeving van ' Mn tle~ verdragslllitende ląnd 'en de ttitbelą!ing van' dę ' in ' ueval vćii}arbe rd son<;eval ) of ' be roepśzie'k te.ve~chu l digde. pres.ta- ties.van verbli lrśvóórwaa-rde n afhan-:' keji jk illaakt k:l'nnen ' pedoe!de verbji jfsvoorwaard'en niej in gebracht WOL den tegen de ' Poolse of de Belgis c h ę ł ondeidanen zolaną zij in een van beide ver(lr~gsluitende. ' iand e n ver hl--i.jven.' ' ' j ' Artylwl 25. Article 25 Artikel 25 Świad~ ze nia pt~e\v 'iaz i ane przez ustawodawstwo )JeJgijskie których przy-. 'V' s preślation spr ev u es par la legis- la tiop. belge 'dont l'octroi est subor. I :De in de Be!gische wetgeving bepaalde prestalies 'wailivgn de toekenning I

12 'znaw~ ~ uzale±ni9ne ' jest od 'warunku ' -::P({~9stąJ a!lra. :.; l?ot r ze?bi ~ ' i ;'~y p~ac~ne.' są tylko~lprawtfionym\ ~ za1h '[eszkąiyin '- ~ BęlgiL ~.:' ; - ' '~ '-'..'.. Artyk\ ll > 26'. : '. 'I -' ~- J. ~. j ; -~ r 1. ' 'i '. _'.'.~... Każd'y ' wypaqek' przy pra'cy lub p!::zyp'adek '' cji'qrblw ' zawodowej ktćióm. nl e gł polski 'pracownik. w ~elgii lub -~ belgi Iskil~t9c SJwni~ '~w J;o'1~ce; a' któty Spo\Todowaf d uh' mo że spowodować śinierć ' lllb t twałą n-ieżg.olność 'catko- wilą lub częściową pqwinien b yć tł~ ';' tyfik-ówan y. pr:zez. 'pr~codawcę lub właściwe.. I Instytucje luiejsc0w'ynl utzęd<1m '.. -ł :. _ ~' korrslllanlym. Pliń ;>tw a; \;knweqo 'p O'sżkó clówany jest: óbyw'atelefll. ~' ' '.' )~-:'. ~ ~ -... I )-.'~ ; J ArNk~lr21 ~' ' ~)..~\. ~.-.~. ~.~:;~'.!;.. ': ~ '~ :.. ' ' L Jeieli' ube;rpieczony któręmu pr-zyznane lostaló _ ~~~ ia~cz enie~'z ' ty. lulu ' c h;o~q by zawoclowej w. jednynt' ktajl~ ' zgłasza wniosek o oqszkoclowa- h~ę :7: tytuhl': cluli'oby. zaw0d6wej te ~fo ~ saniegoróclzaju na '~podstii;'7 je llśta wo: ~ '~ clawsl\va kraju nowego 'mie}s'c-a pracy ' zo bow:iązany jest tłożyć w ł aściwej ln- 5tytucji tego 'kraju- oświaclczenie o od- szkodowaliil~ prro:cnanyl? ;pop~zednio._i.lytu!u ' tej cflorooy. <Instytucja z04o- : :: wiąza ną do przyżna!iia nowych ' świad < 'czen p otl'ąkt u je ' uzyskane poprzeclńi e. ocls.zkotloiy.a'nie ta~ - jakby' onoabcią - źą tó tę instytu cję ' - ' ~_;.~~.' -~.!. -'I \~~-.. :'.~' '.':oi<l'.... ~~. ~.!.. : ~~... -.~.. ;4.. ~. ' J '~4:';-~ Jeśh. ~?i nt er ~?~(}yj al11: ~ą!nie~z- kuje ~w 'jrpjym kraj:u n iż. ~raj w k tó-. ry.m IF!i cown ile naba wił się cho!oby zawodowej' wniosek o odszkodowanie może b yć zgłoszony do wj'asciwej ins tyt~lć:ji krajl{'w którym'zainteres (Hv.~ ny zamieszkuje '.W t y~n 'przypadku' wniosekpqwinjen hyć spor żądzony VI %ormie i według 'w-ymogow ustawodawstwa zobowiązane~jo kr!ijti. ' - ~ R Q z d z i a ł' Vn. t..;> d~ nne b: une condition d e :b ęsoin. ne afhankelijk. i;sv-'an eejl staat. ~3l P ' }le:: sout servies cqll;allx oe'mefic>ialr'es resi~ bcieflej' worden ęnl~el ;. ailn: de : ilj..;'i;ł~igje dant ęl~.a e lgique. ; '_' ' - '\ietblijvende geiechtigden' ui.~bętaald. :' ~ ~:. _. 'i Article 26..Tout a9cident. du travail ou malactie professioqnene sm-venu a_ 'un - travaille'ur R.o!o.ilais en.belgiqueou a un travailte ur' belge e r). Pologne et qui a oc- casionne ou.qui st de nai:ure a óccasion ner soił la mort 'soit l) Ile incapa- ' cite permanente tolale ou ' pilrtielle doitetrenotifi.e par..r.eml~ ioyeur ol! p:n les oiganismes comp-etenls aux au~g rl t_es ii:on!)q!~jre~)?c~)ęs ~~ l.e.tat ~Uqll~ : reśsortit 'Ia vidime: ' '..1-:'.. '~ ~r;tide 'l.}. - '''' ~ -Lorsque l'assme ~uą(tel lwe prestation au fitre' de' ma.ladfe pro~e ~' sionnelle a ete attribueedans ~m p'ays!. introclidt' une clema n~le '.. d'indemnisation au titre de maladi!! ' professionn ell;ę cle meme nature -en ap-plication de 'la legis!atioti du pays da nouveau!iel! de ' travąil ił esl tenu de presentet a. l' or- ganisme competent dudit pays un_~ d~ cia'(iition relatlve a '1' i nctęm.ij.isaliouat tflbuee anteriemement a la suite de cette malśdle. Lorganisly.e charge ge 1'attribution cle nouvelles prestations \ consider'e rir 1'indelunisation acąu ise an: terieurement - comme ' si elie avait ::ete.' ' śer.yi'e:: a 'sa ehaige' ; ~!.. 2: ~ ' li.orsque l'inh'nesse re;;-ile darr~ un p~ y s autre q ~t e cefui elans 'le quelłe. havailleur a acquis la malud~e profe s~iounelle la ' derriande ó ' i ndemńisation ' pent etre introcluite a I'org 'ił: pism e competent du pays de residence cle l'interesse Dans <;e cc\s la demande' doił ihre etciblie dans les fon ges et c o ąclitions exige ~ spar la legislation clu pays debłt eu r. ' c Ij a p: i t r e VII. :.!. Ąrtikel. 26 ' - E'I~ ~rb~ici~b ngeval ' ;t' b e; oep~'if~{t~ : o ver ko~1err.ilan een P00}se ' v-1etknelner '.. in Belgie of aan een Eelgische werk~ n erąer in Polen ' en dat '!letzij dedood' hetzij een blijvende voll'edige' ofge- ' deehelijke arbe idsong'eschiktheid veroorza<;łkt heeh of ka n veroorzaken m C!let tlogi de werkgever of doo.r:. d~ beyoe gdą insteuingf.u a ~n cle ) plaęl;tś.~ e)~jk i: SO:l)s~l}f~r~ ; q ve r~e{l 'e~'-;vę]) :~~. St aai' waarvan net slachtof1e r onder.-'. da~ń.'~s ' t e~ ~enniś 'g e:b ra 'f~ t ';wo~d~ ti : - ~: \ ~:.~. o'f.. ~.~ J y :;ArtLkeJ 2~. : '.- ' ; 1. - Wanneer de verzek.erde aan wie' ' een pr~~ta ti ~ wę~ens : b e roe p~. :>:iekte 'in een lallcl toegekend werd in toe passing vąn de 'welge:-iing v a no het land v.an cle nieuwe verl;:plaats een aan.vraag':. Oi~ schadeloos5telling w egeris hejo 'eps~ie kte r van ' aezę lhie aard ind-ient moet h~j 'de bevoeqde (n 'sterling van -genoe~tl land een verkla- r ług overleggen welke betrek~in~r h e~r t op 'cle voorheen ten gevolge ~an ' cl ie' \ziekte ' toegekende ' st hadelcoss.tey-.!ing.' De inst ęlllng wetki met cle loe-' ' kerinin'g van 'de' n.i'eu we ' prestaties be~ '.;-' ' Iast is; 'lal :de voorheenvejworver:i ' s i:l1ideióbsst e ili ~g ' J~ e s ci:i olnven ~lsof zi j ~' t e hiuen ' Iast ę 'tje tćf'll1tbe t aalćl.. r r l.-..'. r' ~ ~. '2. ~ WanneeT.. de. 13 e Ian g he bb.end~ lfi eenanp~r land; verbl-ijft ~ dan - :clat : vjar ' de werimemer de :bero.e psziekte heet t' opgeclaail kan cle aanvraag om ' schacle'loosstelling \ngecliead WO[(l!'l bij de bevoegcte irtstelling Y~m he t lal)ci van de ver ~l ijf p laats van.de _ be lang- hebhql1de In cli t ' geval m oet de aa n- vfaqg opgema.akt ' worcten in de.vormen.. ~n oócter ' de YOorwaarden vereisl bij de 'wetgeving v:an.het laud dat de uitker ing verschuldigd i~. ' J ' Ho o! ci s't u k VII. -' Odszkodowanie lub' zasiłek pogr.zeoowy.c -1'- -'o \ Art.irkuł : ~8;.. I. l' - 1~ :-. \'' <. - l. Pracov.;J;1icy najemni ' I ~lb z nimi ; zrówn.ani udaj ący sig z jednegp kr~jll.... j~ (i'o ;d iugiego ;otwilmij4 prawo ~ do zasil- - l):u p'ogrzebowego przewidzianego przez \.ljstawodawstw o pcilskię;ltlb do odszko-'. d'pwc1l1 p'ogrzebowych ' przewidi ianych prze? ustaw'qdawstwo beigijskie sto- só'wnie' do ustawo.clawstwa kraju no- ~i.vegqmię jsgap~ ęcy j ~i eli: '!mhimnite ou ahocation fune;aire.?- i... ArUcle' Les travailleu:rs salaiies' '(lu' assimiles qui se xendent' d'un pays dans' l' ~utr ;e; ollvrirtmt - droit 'a l'allq ~ calion funeralre prevue par' la legisla- tiqn polon'aise au ' a ~I X ' indemńj les 'funeraires pt evuesparla legislation b e l~ ge conforme~ent d. la l ~g i s1at ion ' qu pays du nouveau tieu de travąil ' pouf Cllltant que: -. ;... '.' Uitkering Ol toelage ' VOtlf'. f _~:..... 'ł... ' begriiieniskosten.. - '< Artik'et 2ą;' -:--0 ~ r. ~t; >..~. L'.:-' De we'rk nereers'_ ot e'r'inede gejl jkg'estelden. dr~. zich - v.au het ene. );-~. land naar 'het a!lclere 'b e~:ev~ri o pe R ę!l 'L:- het recht op de' bij. de P?9J~e wet g~e - '.j.~ ving voorziene toelaue voor hegraf.e- n iskosten' of op cle bij clę Ę el gische wetgeving voorzi'eh-~ uitkering ę n v.o?r.. begiafeniskósten ~ overe enk'o mstig de \ vetgeving van het lancl van cle nieawe ; :~' wericplaat5 ' voor zovęr: ' ')'... ' '..

13 O'...._.....~'.. _.. _ '- ' 317 f.)ii~~~~~y ~t~ ~J:J~4Q. '~ ' ' POl.: 201. : ~ _..._._-;- 1) \ p.odjęl i w lym kr'frjll prac'ę n ój0in~ l hą 1[111 z -nią z róv';'naną i 2) spełniają w chwili śmierci Wl1rlln ki 'wymagane dla' kórzystania ze świadc.zeń pr ze~ 1Ist.::wodaW~l-wó kraju nowego m!cjsca prą.cy z '. inv zględ nieniem ot<fesll ubezpieczenia Vi kraju: który.opuścili i okresu libezp'ieczenia 'pa padj ~c~ ll pracy VI ~lrugim kraju. ~ 2 Vi razie śmierci osop'y pobierającej pensję z wł aściw yc h ' inst ytl1cji Olj ~l :k'rajl'l\v' na. :podąta\vie zliczonych. akre~ó w ' ubezpiec;zenia.oraz ''ii raz ie ' śm.ierci członka' jej rc<.i'ziny: ' ż as ij~k b- l~lb ad~lfodawa l1ie 'pagrzebawe przy- '. s fuguje z właści we]-' ihsl ytlicji kraju IW kt~ryjn pracownik był ostatnia lioezpie'd:any: je że li przy uwzględnieniu zlic:zonych ~ akr'eśów spełnione s ą wa iuiijci wylliagaile przez ustawodawstwo.? tego kiaju.. 3. \1 Fazie śmierci.osoby pabie- r'ającej pensję z. irstytucji tylka jednego kraju lub świadczenie przyslugu-. jące na po'dstawieoelgijskiego ustal w.otlawst\va. 'dotyczącegb - wypadków 't' I pr;:'y pracy lub chatób zawodowych oniz w fazje śmierci człanlca radziny t ~i. osqijy zasiłek lub odszk.adowanie p'ogrzebo~;ę przysłll9ilję zwła$ciwe j instytucji kraju zobowiązilnega ' da wyplaeania. pensji lub Ś wiadczehia je ' żeli spełnione' S ą warunki wymagane ' przez u;>tawodawstw~ fego ' kraju. j l) ilsaiellt. etfectue d'aps ce pays lin travad sil lari!'! au 'a'ss'imile; 2) i!s remplissentaumament du 'dćces Jes candiuans requiscspour Je bel1e:ice de;> prcslallons au reuard ' de ' la ' leuislation<iiu pays de lpar ' nouveau licu. de travail call1ple. tenu de la 'period e d'asśurance dans le paysqu'iis ant quitle et de :lu periocie poste:'ieure i1 Jem mise au travail dans Tautre pays 2 - En cas de deces d'une person- ' ne beneficianf d'une pension des orga- P:isme~' taml{etentes des deax ' pays I cantractants' par tatalisatlan des periodes d ' assufi:fncę ainsi qu'en 'cas de de- ces d'un membre de sa famille l'allacalion ou inclertlnite fu:ńer a i re est du-e par J'arganisme compecent du pays dims leiquel ' le ' travaijleur avait ele assllre en ciernier Hen si.en tellant compte des periodes totalisees les 0andHións exigees' par la legisiation de ce pays sant rempl'ies 1.1 zij in dit land 10011Br:2eidof ermc:!e gelijkges1el(i~ arl;eid verricht hej)- ben' 2) zij 'op het ogenbłlk Van het ' ovet- lijcten de vereislf vo'or\vaar 'ct ę n v er- ' vullen om de ltitkeringen ingevalge 'de wetgeving va.n het la'1d \ an!l.!.lll 'nieuwe werkpiaats ' te 'genieten ' rekening hbudend met de verzeke- ' ringsperiode i~ het land datzij verlatcn hebben en met dę peribde val.. gend ' ap de aanvan~ van 'het werk in het andcr 'land :- in ge'~' al van a'verlijden van egn persoondiegerechtigd is.op eel). pe ljsioen varnvege de~ ąevoegde instellingen van ' beide verdi agslltitende ' lan- 'de n door samentelling ' van de verze- ' keringsperioden:.alsmede in gevći! van overlijdenvan een!id van -zijn gezin iso de toelage ar yitk.ering voor begraf- ' eniskasten verschuldigd door de bevoegd.e' instelling van het land waar de werknemer' hęt laałsf verzekerd -WjlS indien ' rek'ening' houdend met de sa~ ' menge t~jd~ ~eriaderi de bij; tle wetge- ' '. ving ' va~ dit land vereiste v~arwaard e;i- vewllld zijn 3. ;...: En ras de cteces d'une pers'onne beneficiant d'iwe pensioil aupres ęen persoan diegerechtigd ' is op een 3. - ~Q geval van overlijden van de J'organisme d'unseul des pays (:on-. pens.iaen. van~vege de in'stelling van trąctants ou p.'une prestatian due en een enkel der verdragsj'uitende landen v ertu d.e~ la Iegislatian łbelge relative of : ~ peen lii tkering verschuicj;igd kr'ach- '~ aux' accidents du travelii au <lux mala(ifes professiannejles ainsi qli' en cas de cle arbeiasongevajjen or de berpeps tens de Belgische' vvetge ving betre ffe n ~ de dec es d'un membre de la familie ziekten ' alsmede 'in geval van averlijden van' een lid v<in het gezin van:deze de cetfe pers~mne l' allocalian au~ l'in- demnite funeraire'i est due par 1'orga- ' persaan i's de taelage ar de uitkering n isme compelent cdu pays debiteur de voorbegrafenfs k6sten verschulcligd da- la pension ou de la pre.station : siles or de bevaegde 'instellip.g \Zan 'het limd-. ' condition5 exigees par la legislation dat het pensiqen ' of de ' uilkeringver- de ce pays 'sontremplies. I schuldigd is indien de bij de wetge~ wini] vari dit.land vere~si e ;ootwaarden vervuld zijn. ' T Y T U Ł III ' WZ'AJEJĄNA POMOC ADMINISTR~CY JNA. T I T R E III. ENTR'AIDE'ADMINISTRATIVE ArUcle 29. Artykuł :..:. Les autorite's ' adi)1inislratives 1. Organy administracji oraz insty-.pinsi que les.organismes d' assurances tucje ube;zpieczel'l )ub zapezpieczenia ' ou desecurite sociale des de;ux Etats s ffołecznega obu UmawiającYc!l s 'ę contragta~ts se prihe(ant ml;tuei 'leme~t PaIlslvl b ędą ' udzielać sobie wzajeml).:e leurs bons affices; dans la meme me- 'paniacy W takim sdmym zakresie jak- sure que s'i! s:agiss'ait de l'ap ~lica - bychodzho a slasawanie ich własnych t ionde leurs prapres regimes 'de secusystemów za bezple.czenia s połeew ego. rite sacjale. ' Poro4nmie~ie admin istrac:.yjn'e 'o)ue~ Un arranuement administratif detcrśli. jakie organy t instyfucje I~a żu e go minera les autarites et arganismes de z obu UmaWia jącycą ' się Pailstw' będą chacun Q.gs deux Elals contractaritsqui. up rawniańe ' da be zpośred nie ga kore.. seront habilites a correspandre ' di rec ~ spondowania ~iędzy sobą 'VI! tym ce- tement enlre~u:lta cet 'effet ainsi qu'a f lu oraz da centralizowania \\'Tniosków _ cehtratiser 'les (lenl'a nde~ ' des ' interes:: zainteresawąnych i Wypłaly świadcze ń ' j 5eS et Je'> verserrients de prestations. T JT E L III- ~ ADMINIŚTRATIEF HULPBETOON. Artikel29>. 1: ~ De administratieve averheden alsmede de ' 'vefzekeringsins-tellin gen gf de instelling'en Voor sadale zek eiheid van.. beide verdragsluiterrde Staten verlenen anderling hlm goede ' d'lemsten in d eżelfde ~ mate alsaf het de Jaepass'irig v..an hun ęige h saciale-zekerj1eidsregelingen gald.. Bij ęen admini s tratieve schikking : warden ''de overheden en de instellingen van ęjk ' der beide verdragsluiten-' de Staten bepaald die bevaegcl verklaard warden rechtstreelcs :JIlet elkaai' te dien eincle briefwisse'ling te voeren alśook.. de ąanvra g en der bejanflhebbenden' en cle śtortinqen ve.n de uitke-. r ingen te entralise ~~m. \

14 Dziennik Ustaw- Nr 40 '. '.. ' 2. Wymienione Qrgany 'i jnstytu Gjebędą llipgly'di'a tyf h samych...c.eló\\r?' J. 1 zwracać się ' ~..' _ pomocniczo ' do przedsta- 1'1 ' wide1stw dyplo~nat:ycznych L urzęqów' _ konsularnycłi ' d.rug i ego Państw!! r' '. '. '. 3. Przedstawicielstwa dyplomatycz : nę.i urzędy '. konsularne ]edneg.o 'z obu paftslw mogą zwracać się bezpośrednio c1.oorganówadministracji i krajovwc'h 'instytucji ub eżpiecze'il ll:lb zcfbezpiecze 'luia s'polecznego drugie~~ Państwa ~ celu.l\zyskania wszelkich informacji. potrzebnych dla ochrony interesów. swych. cibywatelt. ~;... Artykuł 30. '\ ~'.?.1. ~.volri(i:mia od.opłat re jestra t \. c y ji;1ych ;7 S~d.oWYSl\ stemplowych i ~Qn-. s.lilarl)ych : pl'żewidziane przezustawo- ; dawst'ivydednego ' zl):mawiającycli się '.. ~ Państ w d.la dokt\mentów. PTzedklaclan)\ch organom instytucjom lub sądom' tegopiliist~v'arozciągają si ę na odpov~:iednie ' -dokumenty.~ prz~dkładane. w celu :' stosowania niniejsze'] Konwencji '.' orgimem.instytucjom lub.s:ądom. giego P 'aństwa.. } :.-.. \ ~ '.. '. * 27 Przy stq ~ ówanru niri. ie~ jszego dtu- artykułu jak~r ' wnież altyku1'6w 31 j 32 \\'yraz.sifdy:' oznacza: ' \';} P.olsc~.:: sądy Whłś. c iwe w ;za -' kresie rub~zpiećz~niaspoięgznego.: \'..-~.. - w Bęlgii - ' sądy adminis :traćyjne ~ 3. ' )Vshrstkie ; aktydokulueiity 'j dowócfy PJz.edkladane w wykonanili ninie]s'ze j Kon\vehcji zwolnione' są od : legalizacji przez przedstawi ci e lśtwa dy~ plomatyczne i ~lrzędy konsularne... ArtykuJ 3J. Pisma 'kierowane w Gelu stosowania ninr~jszej Koniencji_'ptże Z': ospby z niej. k &r ~ystając.e.1łlb prz~z~tga~y )J}St~{ tucj e ' lub s.ąd)' do o(9anaw mst ytucji lub sąm drugieg(}państwą ' będ:ą ' re-o r dagowane' w jednym z BfZędQwych ję- z.yków obu Państw :.' I ' :''.. Art'yk~ł 32. :..'\ -.. _' '.. '~.. ' ' W'nioski - i :' odwołania które powinny być wniesione w określonym te~minie qo organó{v insty'tucji lub 'sądów Jed: negó i Urria~iających się Pań;;t w wlakiwych': di~ :;' prźy:jmą~ania wnioskó:w - ' Ces autorites et organismes pourront 'subsidiaitement recourir dans le meme but 'al1interv'ention des auto ' r.ites diplomatiques et.consh.laires. de l'autre Etat.. 3' --' Les autorit$s < diplomatiques et consu1aifesde l'un des delf'x Etals pellveńt infervenir directemen( allpres des a'utorit'es adminislratives et cles org'ąnismes nationaux d'assurances ou cle' securile sociale d ~ f'autre Etat en vue de reclleillir totls renseignement!? utiles ;. piiur la defense des interets de lellis ressortissants \' ; Artide Le. b<~n~fice des exemptiojs dl.\ ' droit d' e~r~gistrement de gr eh~ cle timbre' et de taxei coiłsltlaire s _ pre~ v'ues. par la legislation. d.e l'un '.cles Eta'ts cop.tractants po ~lr leś pieces d.. produire aux' autorite~ ' or.ganismes -oli. juridirtións de ' cel Etat est' etendj.l.. au~ pi.eces ~correspondańtes ci prodliire; pour l'applicationcle lapresente Con~. venfion aux autorites organismes. ou. ' juridictjons de' l'autre Etat. '.. 2 ~ Pour I'applitatio nclll ph')sent article alns~ ~1l~~1es. arli C}~ :s ;. 31 et 32 le t~rme 'Jnndlct-lons' des lgne: '. ~....:... en Poldgne: ' 'Ies ~uridiclions com:. petentes en ~ m:atie re. ~e securite :'so-. cia1 ę ;....:... en Betgiqn'e: leśj ~ridiction s admi- ' ~ n lsfraliv~s. I 3 T ()l.1 ~ a!= te? ' dot urhent's et piece$' quelćonques a produire pout l'exec.u'tion cle la pre'sente Converition sont' clispenses du ' visa de l(~ g alisation des autorites dip.lóirlatiques 'et tonsu-. laires.. I' - 2..:... Deie overheden eninstellin~.s: :g'~ n.fnogen bgve ndieji. ' vo6r' het zelfsi~ ' cl óel ć beroep ' doen op de' tussenkoil). st! van de \.1i piomatieke en consu}.aire_ ' overheden Van de andere. Staat. ~ :.- '.. -t fo. ~.~ -y I - ~ 3..::...:. De ' diplomat.ięke en. consu- _A) laire overheden van.;'een.' va ~ bę ide '. Stalen~unnen rechtslteeks bij cle ad: ~' min iśt ratieve overhederf en cle n ati (j )lale ver~ekerings inst e llilig en 'o r iirs lel:. ' : lingen VOor sociale zekęrheid van de andere ' Staat. tuśsenbeide ' k cmen óm 'a II e i~licht.ingente verzamelen: w~ lke :. v'oor' d'e' verdedtgingvin den ' b e iarigęn '. van hun' onclerdanen nuthg ' zijn -. -1~ i ;; Artil{el ~O : ' ~.' ' '''''1' ' '. ;.: I 1'' ~ :! : De v.rijstelling vaą : de Tegi-' js ~r au'e '-grii r;ie ; er 2'ege l recht ę n en.'va n. ' de consula.ire taks en ~\ vdo~ g f1ss:1ne '~~n '.... bia de. wetgeving van een.:.der. v-er.dragsrluitende Staten voor het indienen van s tukken bij cle. overheden ' ~instemn- '.gen or rechtsmachteh' van ' CIeze Staak.. geldt tevt=ms voor de. overeenkon1stig~ slukken vveike. voor cde t oe pas-5ing :. v~.n dit yer.drag bij de : overheden.instei- lingen of rechtsmas'hlę n vap de andere StaatIPoeten ingediend worden':. 2. ~. ~óor d~' ;oepas~ing ;v:an ::dit..'. - - r artikel alsmede vap de. artike len..:ą. ~n 32 bepa-alt de l.~itclrukking ' rechl.$' 'machten: T- inpolen: de ~ op.het stuk xan so;. dale ' zeke'rheid ' JJevoe\lde 'reclits~ l'ilachteu;.' \.. ~ } I.. in Belgie: de adh:tinistratieve rechtsmathten AlIe akten bescheiden' en om. h et even- welke..stulcken die. ::oor de uitvoeiing van ' dit Verdrag 'moeten worcle n ingediend worden van het vi 's tmi voor echtver:klaring van de d ~ pl Óc matieke. en consulaire Qvęrhed:en Wfi:j gesteld. Artide 31. Artikel '. 'Les c<1mmlln;~ations adress~es pom De mededeling ~n ivelke vobr. de toe- ' l'ap?lication de la pr~seri te - CQnventi.{)n ' pass i ng. van cl it Ver.cJrag ~l o or. de' gepar les. bęnericiaires de )'Cette. Convep.- -r ecłl'tigden vandit. Verdrag of clo ()'r de tion ' ou par les. a:utorites org.anismes. 'Overheden instellingem or rechtsmach: bu jliridictions a LIX aujorttes organis-. t en~ aan de overheden 'instellingen of mes Clu 'juridkt ~o ns de - l'autre' Etat ' rechtsmachten: van de aridlr~ Staa!' c seront. rectigees dans J'une -des l angłl e s w'orden overqemaakł worden Jn e~~ ( :~ officielles des de.ux Etats ' v~'n de offici~le lanclstafen van' berele ~taten 'bpgesteld... i - -: Articli~ 32. Artikel 32.. j. ~. Les demandes et -les- recours. qui de- De aanvra.genen beroepen welke. vraient ihre ' introclaits d-;'ms un delai binneneen vastg'est 'elćle termijn bijeen determine aupres d'une auto'r'he d'un v oór het ontvangen der' aanvrageri' of organisme. ou d'une. jur:idictiond'un. beroepen op het stllk val'lsociaie ze- ';. des Etat~ contracfants c.ompetenc polu kerh;eid bevoe~de overheid. ins tel~i ng :. :..' <.'

15 '-. Dziennik Ustaw Nr 4D Poz. ''LOr -'--~ ' '---- '-_. ' - lub odwolań w zal;resie~ zub e zpj e czenia ' spolecznego będą uważane za nadające się do- przyj~-cia. jeże li zdstaly wniesion e IV tym samym te rminie do odpowiedniego or9i1tiu instytucji lub sądu dtugieyo' PailSllĄ'fr; \V iy'm przypadku 'ten ostatni organ instytucja lub s ą cl powinien ' pr z es1 il ć beziwlqcznie ~vt1'io s ek lub cd;voian ie dó właś c iwej ięsl yluc ji. Ar:tykuł 33. ' l. Naculne o.~gany adminisl r.acji Umawiaj<:c ych się Państw- w ydadzą t e zpośre:lll i o. sz;:zególov e zcl rz ą dz e nia w ce lu wykonywa ri.iil n:niejsze j K6nwenc ji. Te same organy adminislracji b ę dą się zilwiadamia 'ć we właściwy m czasie o zmiańacll które las z ~:y w ich krajach w listawodawslvfie lub zarząd z eniach - 'clotyczących systemów wymienionych - w artvknle 2. '. ' i.' J. 1'1' 2. Wlaś'Ciwe organy lub urzędy każdego z Uma wiających się Pailstw bęcl'l się zawiadamiać o innych przepisach wydanych w celu wykonywa; nia niniejsze j Konwencji w ich krajach. recevoi'r les clomamles ou des recours en matiere de s~curite socjale sont consic!eres comme recevabies :;;' ils sont presen l.es dans le meme detai aapres d'une i:ntcgrit2 d'ud organ'i5me O~ l (rune juridiction correspondan t de l'clthre Etat. Dans ce CdS cetle dernie re aulor He.ou ce dornier organisme OLt cetle derniere juridic{[on devra transmetlre sans ret:.ud ces demandes m!.ces re COllrS ił l'organisme. comp tept. Article 33. ' 1. - Les a u.l6rili's auministratlves suprl.!mes des Etats coo -t ract'1l'~ t s arre ( teront directement. les mescl Le5 de detilil pbm l'e~eclltion de Ha presenie Convontion. - Les 'men1es autorites aclminislratives se communiqueront en Lem ps ulile Jes modifications Silrvenues clans lej legis-. lauon oula re;jlementation de ieur pays COllcernant les n gimes ellume[(~s a larhcle Les dutorites ou services competents d.e chacun ' des pays contractan!.s se- communiqueront les autres d ispositiolls prises en vue de l'execution de la presente Convention a 1'inter;eur de lem propre pays. of r ę chlsmacht van een der verdragsh i tende Stale-n inoeten \\iorden' inge diend worclen ais ' ontvankelij;t b(: SChOllWd indierl zij bione n dezchde termijn bij cen overeenslemmelld\ ' overheid instelling of rechtsmacht VU;1 de cmdere Staat ińgediencl worcled. In elit ~eval moel cieze faatste overhe id. inste:li~g of dew laatsle rechtsmacht die aanvra.gen of beroepen onverw ijjd c ai'!n de bevoegde insteliing overmaken. -~ Artikel D.e hongste adulin:isłratieve ov e rhęden van cte' veidragshtitende Stalen s-tel.len rechtstreeks ' de. de lail-.\ maatr.ege!en tot u'itv~e ~ idg ' van Cli.t Ver- drag vas!. Dezelfde administrati.eve overheden elelen elkaar te ge!egener tijd de wijzigingen mecle welke in ele welgeving of ' de reg'elementeling van hun lal).d lnet betrekking tot dę in 9rtikej 2 vermelde regelingen ing-evoerd werden. ) ' 2. - De bevq.egdeoverheden of arensten van -elk der verdragsluitende l<tnden clelen elkaar de andete bepalingen mede welke voor cle ttitvoering van clit Verdrag in hun eigen land getroffen worden. Artyku ł 34. Naczelnymi orqimami administracji w k-ażdym z Umawiających się Państw są w rozumieniu niniejszej Konw~ncji: w Polsce - Przewodniczący Komi- tet u Pracy i Płac ;- I w Eelgii - Minister Zabe zpieczenia Sp o!ecznego. Artic!e Dn.t. consideres dans chacun des Elats c0ntractąnts comm e a ator i tes aclmini 'stratives suprem-es au sens de la pres ente Convention: en Pologne: le Presldent clu Comile du travo.il et des salaires; en Belgiqlw: le Miflistre de la Pre-# vóyance sociale.. Arlikel 34. W arden in eik ' der veldr~gsłuitend e. --5taten ais houg.ste administratieve ąver ;- - hed-eq. in de zin. ~im dit Verdray be:' schouwd:.. in Pojen: cle Voorzitter van de Arbeids- en:l::j.onraad in Belgie: de Minister van SociaFe Voorzorg. T Y TU Ł IV. TITR E IV TI T E L IV. rostanowienia ROZNE I Artyku ł 35. i. Instvlucje zooow ią zane do udzie!3_nia świad'c wń w myśl niniejszej K onwencji wywtąz ują sią ważnie ze swych zo bowią za ń w 'walucie swego kr?ju. VI razie wydania w jednym lub w drugilll haju przepisów zmierzając;yc h do oaraniczenia obrotu dewizami podjęte- będą be z zwłocznie za zgodą obu Rządów' środki w celh zapewnienia -Przekazywania stosownie dó postano~ vrie~ niniejszej Konwencji przyslu91.1- Jijcych ww}emnie należności. c!srositlons DfVERSES. Artic le 35. I. - Les organisrues aebileurs de pr<:stations sociales en vertu de 1.'1. pre5ente Convent.ion s'er lihereront v alablement dans la mon'naie de ' leur pays. Alb ca OU d:es dispiositions. se-rale:nt arretees dd>ns l' UU Olf dans l' au~re des cleu'{ pays contractar.ts en v;u e ' de- so.umeltre a des restrlclions le com'merce des devises' de_s )1lesures seraienr prises aussit6t d'ac <?orcl 'enlre les deux Gouvernements pom assurer c o nfor~ luement' aux clispositions de la presenle Convenlion les tran;;fe rls des sommes dpes de part et 'autr!. ALLERLEI BEPALlNGEN Artikel 35.. L - Ce instewngen dlb krdchtens 'clit Verdrag soc.iale voprzieri inigen verschuldigd zijn hetajrn elew op geldige wijze' uił de munt val): hun land. - ' ImUen~ in het een okan lej det ver- clragslaitertde l'anden - schickkinfjen g:e ~> troffen worcren.' te n eimie de- de'v.iezen- harićlel te bep e'rken d ierren- er onrrjd ~euijk in overleg met bejde Re~!erin ~I n maatreqelen genomen om volgens de bepaltngen van dit V e rdrag de overdr ąs: ht van de onderlinq vc rschulcfigde s'ommen te ~erze kcre r! _

16 . \ 2. Insl Yl u cj azohow ią z an a do - tldzi e - ' lania r.ellt i pensji. k t-órych wysgkdść mje ~ięczna jest n iż sza od kw?ty; b1ueślonej w ' drodze ' zwyklej Wymiany ' listów między naczelnymi organami administracji o-bu' krajów może wypłacać wymienione renty i pe nsje kwartałnie;p6 t0ciuie lub roczriie;.'. i' Instytucja ta mo że-' również wypł acić jednórazowo skapitali z owaną wartość rent lub pensji których w'y s oko ś ć miesię cz na jest ni ższ a od k woty ustalonej w trybie przewidzianym. w poprzednim zdań i u. ' A rtykuł 36. ' ' ~20 t' 2. L'organisme debi leur de tentes ou pensions dont le montant mensuel est infei-ielu <\' lme somme d eter~ minee par un simple echange ' cle lettres entre les autorj tes admin'istratives ' su- premes des deulc' pays contractants pe u1-payer les dites rentes e t pens~ons tdmestriejlement. semestriellement ou annuellemenl... IIpe ut ega lement ' racheter moyennant le paiement d'une somme repiesentant leur valeur e n capilal les rente's ou pensions dont le montant' mensuel 'est inferienr ił une somme fixee ainsi qll'il.est prevu ił l.'alinea preceden't. Article De instelltng ' che ' re ate'n: Qf pensi'oenen ver sch uldigd is waa1'...ian he t in-aand elijks bedrag.lager is elan een ' clo ~r gewone briefwisseling ttls-. sen de hoogs te admin is tralieve overhedeh van beiel e verdragsluitende landen vaslq eslejtje som kan cleze rohlen ep p ensioenen driemaancleli.jks half- ' j~a ~li jks of jaarlijks uitkeren ''; Zij kane-veneens mits een som.te be talen 'welke met d e waarcle ervan' in kapilaal overeenslemt de renlen' or p ensioenen afkopen waarvan het maanclelijks bedrag lage r is dan een som yaslgesteld O j) de. in vorig lid bepaalde wijze:.~ '... I ' Przekazywanie do Pol ski św i a d cze ń nale żnyc h z tytlll u ustawodawslw belgijskich o za-bezpieczeniu ' spolecznym uprawnionym osobom zamieszkałym w Polsce bę d z i e dokonywane za pośrednictwem polskiej instytl\cji.ce n tr aliz ują ce j w.sposóh ustalony w poroz;lmi-eniu zawartym pomiędzy naczel- ' nymi organąmi ' administra.eji.ljma\viających. się Państw. 2. Przekazywanie do Belgii ś wia d-. czeń należnych z tytulti ustawoclawsl w olskich o zabezpieczen iu spolecznym. uprawn ionym osobom z ami eszka ł y m w Eelgij będ zie dolsonywane za. P!ł śr e Cil. nict\v.~m l;>elgij skiej instylubl centraliz 'ującej w sposób ustalony: w.por ozumieniuzawartym pomięelzy nacf.eln y mi organami administracji' Umcrwiają ~ yc h się -Państw. Art ykuł 37. VV celu usltalenia stopnia inwalidztwa instytucje ubezpieczeniowe każ{leg o kraj ~l uw z ględniać będą stwierdzenia lekarskie i informacje zebrane przez instytucje ubezp ie ezeńiowe clrugiego kraju. r Insty tucje te zachowują j ednakże prawo przeprowadzenia badania zain: teresowanego przez lekarza według swego wy boru 1. - L e transfert eli Pologne. d~prestations dues au ' titre des legis1atjons. belges sur la securite sociale a des ben e[iciaires residanl en Pologne sera effectue par l'intermediaire de l'o rg anismęcent r alisateur polonais suivan t les' modalites definies dans Hn ' arrangement conclu ej;ltre les autoiites a dministratives supremes des Etats contractants Le transfer t e n BeJgique des prestations dues au W re des lc:~ g isjations 'polonaises sur la securite sociai a des beneiciairrs residant en ' Eelgigpe sera eftectue I?~r l'inter;.m ediair.e de l'organisme centr;ąlisat e ur b ~!ge suiv ant les mqdaiites d.e fi nies dans 'up aro rangemenf conc'l u enlre les callt orites adniinisl-ratives ' supremes des Etals c'ontractants. Article 37.. P our l'appreciatioi1.. du degre d'in validile les organismes c!'assuranc:e cle chaque pays font etat' des constata tions meclicales et (Ies renseignements recueillis par les organismes d'assllrance de ' l' autre pay s. lis conservent tcutefois le droit de fir-e procede't par un meclecin de leur. ch-oix a l'ex amen cl e l'interesse i L - De overelracht naar Polen van cle tuqevojqe' de Belgische wetgeving op het stuk van socid1e z e kć rheicl Ver schuldigc1e uitkeringerr aan ; 'in Pole'n verblijvencle gerechti'gclen geschieclt door bemiddeling v i3 n cle Poolse cen- _ traliserende ins.telling overeenkomstig nadere regelen welk'e vaslqeslelcl wor- den in een. tussen cle hoogste admini- ' s tr~lie v e. overneden van de vetdrags J~l ltende Stnten qenomen schikking : D e overdracht naar ' BeJgie van de 'ingevojge de Poolse wetgeving ophet stuk van socjale zekerheid veto. s c:hnlcjjgcle uitkeringen aan in Belgie v ęr.p Jijven.de '. gerecht-igclen geschie(it d om bemicl delin'q van cle Belgische ~~ ntraiis ere nde i~s teiiitlq: Qveree nl~.oms tig nacleie rene len welke vastgesteld 'Norden in een tussen de. hoogste.: aclministralieve ' overheden van de verclragsluitende Staten genomen schikking Artikel 37. V oor 'cl e schatting van cle invaliclitellsgraad houden de. ver7.ekeringsinstellin ~e n van elk land rekeninq met de - medische vas tstell ingen en cl e.inlkhtingen wejke de verzekeringsins lejlin ~je n v Gn het ancler land ingewoj;me l1 h ebbe'l1. Zij behoucl en evenwel h et 'reellt belanrlhebbende door een geneesheer vaii lwn keuze te la ten onderzoeken. 'fi Artykuł 38 F or malności k tóre mogą b yć przewidziane w usfawgdawslwie'lub zarzą -. dzeniach jednego z Unlawiającyc hsi ę P aństw w sprawie w y płaty p oza je. go terytoril m świad czeń ucl zie l ślnyc h przez in:;t ylucjezabezpieczenia s po ~ łecz neg o bę(lą slosowane na t ych-sa- m yc h warunkach Jak do \vlasnyt h oby: '\ Article 38. Les fo rmajites C{ue les cl isposilions legales ou re(jjementil-i res del'lm' des Etals ccntraclanls pourraient prevoir pom le service en ' dehors de son [erritoire des pr~ ~t i1li 6n s clispenseespar S0S orqardsrllcs de. secul-ite. soc L.l~e s ~ appji(iudo nt ecja! emeilt (luns r~s m ~ mes ccncfitions Cjll'aux nationaux aux Artikel 33. De formaliteiten \v elke bij wettelijke of re91ementaire be p:ilinqe n 'van: cen el e r verelraqsluitende Staten kunn e n vast(~e sl el ~l' word e n voor he t be t alen bniten 7.ijn qrondgeljierl van. cl e door' z ~ in so ciale -7 f' k er heids i nstehin ~ pri ve rleenrle' ui tk'e rinqen 'lijn eveneeris; oncler cle-zelfde. vocr\.vaarcle n ais op cle '.

17 I ' j:. ~'ł._ I~... '- _D_7:~~_~_~_ik_ ' _U~t_a_\\j ~~r j._o_~_~+~ _ --:- ~ ~-'----:-_~=~ ~ ---_--:- ::...:.~.:..-...:--::-=-----;-~P'Li. '~ ~atefi ' rówrii eż't do ' osób ' liprawnj'o~~ ~ h d'b tych świadpeń w myśl nip.iejsz~t Kon:w enc ji.' p~'isonnes admises au henefice de ces pr statiolls en veitu de ' Iapre~e.!1 te. Co?ventlol1. la~!iye~ 6te n~{r~n :iąepa ssi ąg Q'P d'( P9r- ' S0ll~n die kraćhtensdit Vę rdtag beeoeldeuitke:(ipge I.1 geniete-n. ' ł' i Artykuł f..).. J. ). ( Wszelkie tnróności dotyczą~ e ' in ter ' prefa cji i 'sto ś!o \v ania niniejsz-=:j KQn wencji będą '(ozs t~iyg'ai1'e za ' \vspólj1ą zgodih prżez nacielne organy 'admini: $liaqji Um~nvi<hących s ię P~ństw. ' ' ' 'f.-'.t ' ' Ar ticie 39. Toutes les diffic{ut-es relatives a l'in-' terpr ~t ation et A l'ap-plicatlon de lą presente ' Conventi0ll.seront. reglees d'ul) commun 'accord par.lesaut9rltes ~dmillistr.anves supremes des-' Etąts contractimts. ' -.'..: '. Alle ll!oeilijkhed~n bij 'de' inte r p~eta ' tie en de toepilsstn9 van dltvefdrag ' wor~en in gemeen'-' ove.rleg doof de hoogsle aclministratieve' overheqen Van Ile verdragslulteride i Slalen. geregel<l... ł : ';. ' ~!. \.t ~;~ :.. ;<: ~~~ 1''-.:' ) :~ '~( -' :'ft. ':: \' ~ (~ :~'-:. ;.' 1'. Niniej-sza Konwencjg podjega ; ~ iatyfikpcji; ; wymiilna dokumentów; ra-. tyfikacyjnych mistąpi.wmożliwie naj ' ;bti'?szym c!lasie: 'Ił ~arszawie. ~ :'.~ J'.' <I... _2.Konwe~c J ~.: wej~\~ i e '.Y:l i YS i'2:; pietws'ze.go dn'hi fdiesi ąca który nas tą : pi po :~'yńli~n i edóltum entów' -ra(yf~ a- : : ~yjt1yc h. ' I -.. 'j! l _ Art Y~ llv4t'. ti; ~.'. ~.. ;t l.. Na'st ąpi żie}vfdowa~ie ' sytu'acji ' byłyc h : pracowhików :n ~je m'nych hib ' 2równanych 'z'*'najemnymi Jakrów~ni eż : sytu <;I.c ji p.prawnion.ych c zł onków ich Jod 7 inj eż ęli l Chodzi o :ich p 'r!iwa: ~ o pę~s ji iilwi:llidfkie} starczej na 'pri e- żyl;ie.lub ro_d~ inm'i j: ' ' ';. ' J. ;. ' ' ''. it je±iu' wyp!~fa: ' pensji z~tala za \i; ie '~';s2onii ' 'z ~p ~w 'odu ' ich'obywatefstw\i ' ' -- hib' zamieszica'nia; ' '.. 2) : j~ Ż'eJ~i ' pensj~nie JOst~ l~ p~~yżn~na ' ' ;.z p'o-wodu i ćl';. obyw ąt el stwa : ich :za... mieszkania 'li.lb) powodu Dl)iakuzli-. c żen ia ' ohesów ubezpieczenia lub okresów 'z I:1imi ztów'nanych p r ze-~ 9ytych w obu krajach;. ':3) jezel-i pensja zosta ł a '. zmniejszona ~ po\yodu ichobywatelstwa ' hib ~amie śzk a'nia ; 4).jezeli z~s Uosowanie KOll\~encji 'spówoduję prz.yznarie i!ll pensji wy'żr ' sz:ej od ' ś1wiadc zeń z który ~ h juj; korzystają lub mogliby.. ko~zystać I' 'gllybyzgł;06 ilio to wuiosek. ' 2.\ Zrewidowanie nastę p uje na wni<o:sek zainteresow~ ny ch zgłoszony za p oś r ednictwem właściwych instytucji!obu kr aj Q~W: (. _'... :Przy znanie. ko rzyśc i ' I:1apo cis ~ awi e tyep ' wn iosków n a s tęp lije od pierws ~e godnia mi esiąć a n as tępująu;;g o ' p'o n~i e ~ ' s\ą cu w któryi11 wnioski 'zostaly zgl 6-. I.. ' szone... Article 40: s.~ -~ ~. L La ' presen te Convention ~cj';a.rawie~ et l e~ instruments de ratifica ; tlon en serontechanges aussitot que possible a Varś'ovie. --. ' 2. Elle enhera en. vigueur ' le premier' du moissu ~c edant a {:ęlui qill Iuivra l'~hang 'e des ' ratifications I ~.'. l - Dit VeJ.drag zal 'bekrachtigcl ' wq{den en de bekrachtigingsoork>ónden :wllen;- iodi a Jllogelijk te Warschatt' uitgewisse-ld~'orden; 2;': Hetiłal ~a~ kf~icht worelen pe eerste dag 'vandle ~~ed.e maand wel~e op' de' 'uitwisseling de:( 'hekrachtigings- ' oorkonden VOIgt; 'l Ar.tic-1e 41. ' Ąrtikel '41' ~. '..... '.. \- '.' ' '. \' Serirrfivfsee la situationrlt='s 'l: ~ De toestarid van ' de gew;ezen luic'ienś tr'availleurs salaries ou assi- ' wer:k-n ~ners of ermede gelijk'~jeślejd:e-n.; ~iles allx'salarie!iainsi que celle de alsqok ' die van. hun rech'tht bbenden;' leurs ayanf.s -dwit.e n ce qui concerne wat be'rieft hlinaanspr.aken 'op inva Ii~ h~ urs dwi-ts a une p<msion d'invalidile d1teits- ' ollderdoms; over:ievings- of d'e vieillesse de survie ou ' familiale: gezinśpensioenen. worót ~erz l e R: _;. '. \ ' ~. 1'0.)' sf'te pai ~ me-ht' 4e la 'pensi6i:i a ete suspen{luen' 'f<lison de lenr' natio'- r nalite}'ou c-d'e Teru ' reśicfence; --'. 2 ): si l~ pension ~'a pas ele ~~c~;'d ;~ e en raison de lem nationali~ e de lem residenceou a dmaut de. fa totaiisation des periodes d'assu- r'ance ou des periodes assimilees B-c-(omplies dansles deux pays; 3 )' si la ' pensiona ete r&hlite en raison de leirf nationalite' ou de leur. Tesidence; 4 ) si l' ap.plication de la ~onvention a puur effet de.lem accqrde-r une pen ion superieure aux avantages dont ils Jj enefkient deja ou auralent ' pu ' beneficier ' s'ijs en ~ivei e nt ' fait' la' demande. 2' J La rev1slon a lieu a 'l~ '. demande dies in teress es inttoduite par l'intermediaire ' des organismes compet ent s ~e~ deux ~ays : corttrac tants '-: I '. '.. c ~ S dbma'ndes 'sortent ledrs eff~t s le pr e m i ~ rdti mois qui suit c;eiuiau cours d uqu~ l elles' son l. in'trod6iie.s. '_'... '''.~. <\.': ' '1 )' 'hidi eń d :~ (tlit.lf~:talirig '-Va-:n.~het ' pen :- ~~.s:i'ciep \.veg-l{ns hll.n:' itationalheit 'of.. h lin.\rerblijfpjaats.\oieid gesche:rsl: }.<.. -.~.:.; ~'.''~ ' \~łf. ~< '{ <.\!'{::. ~~. 2 ) indieriheh pe.nsioen nie.t. w-eld : t oe~ gekend wegens hli.n'c n~-tionalife it. hun verblijfplaats of omqat de' ver-'.- flekeringsperioden ot ge-iijkgestelde ~ penoden we:ke in beid:e lan(len I' ' ~erden volbracht n iet samenge- _'tel-d ~ ijn; ' 3 ) iridien' het pensioeh ' V\iegenś hun : < 'ilationahteit. o~hu n ' verblij'fplaats ' werd v'e'rminderd;. 4 ) indien de to epas5!~g v a n het- V e r ~ drag tot gevolg heeft dat hun een h 6ger pensioed w.ordt ' loe ge'kęnd dan de- voordel.ll welke zij reeds.'. geniete!1 i o ~ haddet). ~ unn\e ~ geni ~ :. 'ten ffiqesten zij deze aangevraa.gd hebben.... \ 2. De ;łreni'enl ng ' geschiectt' op -aa~vraag van de belanghebbenden welke langs de bevoegde instejlingspyi)li bei de ve ri:lr~a g s luit~!lct e \l.and e n ;o n~.. ingediend wordt.. I ' Die ęa!lvragęn:. 'ł1e bb e n.uv}verking de' eeste dag viln de mac':l1d volgend ~ p d;e)n de loop: waiuvap.. ii) inge- diend \.verde'r( '. 1

18 JeżeIi jednak wnioski zo?taną zgło '- TOliU;;f.ois si ces demandes sont i)l' szone vi terminfe dwóch łat od daty tro'dl:lites ' dans' le delai de deux ans wejścia w z);ć ie niniejszej Kon weiicji ' d ' compter de. la date de la mise en przyzn<hlie k.or zyści na pocl gta wie ~ lyqh Vi 'gu~lrde la presen[ e C Ol1 :ęn ti o n e I-.. wniosków na stęp uj e ' od pierwszego g.nia. ' lesprod-lii'senr. Jeurs efjelś. a' partir cdu ' mi'eśiąca naslęp uj ąceg o po podpisanilł 1 er jolu' du mois qui ' suit la signature Konwe n~ ji. :.. de la Convention ' Art ykuł' 42. J Article 42. W anneer bedoelde. aaj1v.~agen binnen de ' terl11ijn v:an ' t\vee j.aar te re!{en-en '''' van-af de ' d1łtuffi van het \Tan :k r a ~ ht worden ' Viln. dit Verdrag ingedi'end worden hebben zij e Ve nwel tlit'wer!>irrg de e.erste.dag' van de maahd votgend. bp de qndertekening van het V e!fdrag;;. Artikel 42 ; 1. N~ni e js z a Konwencja. zawarta jest:na CZil.5 nie określońy : Może ' 06a. być wypowiechiajla przez każde z Uma- wiającyc h ię : Pa'!1stw; Wypowiedzeni.e. ~. powinno b yć notyfiko\:vane :. najp6:ź'riler na () miesięcy przep l1ply'wemdanego (loku k al endarzowego; wowczas.traci. ori~ ' nl'oc.z ~o ńc e m te'g~- roku. ~ W.ra.zie wypowiedzenia niniejszej Konwencj[ jej postan.o\vre-nia. hę. dą na-dal s tós ~)\:vane do: p r.aw n~q ytyc h h ez względu mi ' przepisy. ogran i.cza ją~ ce ~które wł aściwe systemy n1og1yby. ipr z e widzieć na \vypiuieif pobytu upraw;~ nionegp za - granicą I.ub.z pow. du ob-: c ego obywatelstwa L La pre~ente Convenlion esl.cdnc; lue.pouf une duree : ipclete:rmirree: Elle peut etre clenoncee par. chacun. d e ~ Etats contra.ctants La ctenonciation dę vra 'elre ' ll'otiri-ee au plus tard6 mois. f a.vant l' expir ati o n :~ cle..chacjue. annee civile consideree;. elle ~'esserą al ors d' e~re en vigueur a la fin d.e cetle annee :- Dlt Verdra'g wordt. voor onbe: ~. p'aa!de nuuf gesloten ' Het ka.n d 0'0 P.elk der vetd ragsl lli tenąe Staten 'opgezegd woiu.en. De ópze\łg in 9. moet : leń. l aatste' z.es maanu vóór net 'versi'rhjkiin ~ f. ' -....: < -'.....(:1( v1m.elk' bes houwd k a-1e lld er jąar betekeud wanien; he.t' boud( dan.op v.an - kracht te zi jn op he:t 'eind1: van dat - - ~. ' 2 '~. En cas.. de ~ denonciatio n: le's' ' : 2 0:- N-iettegens'taa.nc1e de:' peper- '.0 ~ sti p111a!ions ' de' la.presenle O;mveIltiol). k eild'e 'hesch i kk in ge~ waarin (te~.b ~ettok -'; o;; r esteronł. appijcab1e:s'.aux dioits :acquis ' : ken : r ea e1i nge n v oor : h e-r~j(')val.van :ver:: ; n o nob ~tant l e~cl f sp_osit io 'ns restr'icti'yes. l'>li]f ' 'V'a'n ceen: rechtbehbende: in ~;.h etque lęs H~g imeś. infeiesse's pre 'voirąien t ' ' Duitenlancj of ' O!Y! red en v ą.n ęep r ę - pot!r l~. cas - de sejom il )'et rangęr.d' un. el11de nati.on a:liteit zouden. ' voorzien ayant d't o1t ou': e'fl ni.'isi)!i d'lin~ natio.-. blijven de. bepąlingen van dit ';jeqrag(~. 'nalite etrangh e:'. i-n neval :lm. opzegg:irig icip: de ' v e[ ~y or-....' venjechte.n ' val1to.epass.in;g;. -: '. _.. 3> ' J eżeli ~hodzt o ' llprawn'ieilia. 3 ~ En ce qui conge'rrie les drohs ~ 3:. ~. rje: bepillinnen' van d ił' v'er~. : j ~k ie przysługiwaly:by z tytułu okres'ów. enc'oufs d' atquisition a'f[.erenls ~i:'np(. ~l r!'i. rr blijven van to.epassirig. crhder de. f l.jb e~pfeczen ia pr ż'e };ytyc h przed da tą pedodes d'assluance accorn.plioes ante- o v06rwaarden die in qemeen c OV. ErrJ~fI ' '. ' utr ąty ' mocy przez niniejszą konwen.rieurel11ept -d la dale a ' lagu:elle Ja.pre- : d b~r de veidra' g sluitende ' Stal~ n ' 'zl;ilcn. cję -Postill1owienia t ej ckonwencj( bę - s ente ' Con'vention 'cessera d'ccre.- en.-.' w otden ' vastc';es te'td op de' nog rtlt; Lt6n. dą sto sow:ane na warunkach l lstalqnygh v igueur; ies stipulalións de 'cette Con~ ' volle verworven techten' b etrdłenue.~ '. za wsgójn 'ą zgod ą.. Um.5wiających. s.ię v eń tión resler.ont' a pplica ble.s _..dan~ les ' d ~ ' ' v 'erz e keti n gs[)'e ri o~le n cue v'ojh~ij c ht : <;: ońditio ns :.qui:; ~' s e r o nt. clerinies niun. -le.rden.vóór- cle datum. w a ęrop 9ft V... er~. commuil accorclpar:jes.e ta~~ tontrac':-. drag zal ophol~d~n 'va'n' k:racht tezijn.. t ants. ;. Państ w '.. ) ' :0~.:( ': ~ < :. \:'. 'N'a d.owód - czego. wyżej wymienieni - p ełnomocnj cy poglpisali nini e jszą Ken..węncję i opatrzyli ją swymi pi ec zę - - r... : CJamL l' _'f!. Sporządzano ' w Brukseli dnia 26 listopada 1965 roku w dwóch egzempla.rzach w językach PQlSkim fr ancllskim ' ' j ' h1de rland ~ki;u- ' przy 'czym j-vszystkie trzy. teksty m a ją ' j ed nakową moc.. En foi tle qlloi les plenipó~enti a ir e s respecths ont slqne.la presel!te Convention' et l' ont revetne de lelus cach'ets. Pait d Bruxelles le 26 n 6vembre 1965 e.n 'double exe~plaire' ' e'n l.':l1i gue< po:'. lonaise fran<;:aise. et. necriandaise ies trols. textes faisant 'egalel11ent foi.. ' Ten blij ~e waarvap. ' d~ '~ respe c tieve. gevolmachtigde n dit V erdrati.op.c1.erte kend t ebben en het van hun zęgel s hebbenv.oqrziel1. '. Gedaan te Br'u'ssel op 26 ry.ovember.1965 :c in tweevoud in de Poo]se de. F~an iie 'e~de ' Neclerlandse ' ta.al cle clf' ~.' t f'k~fe n zijncle gelqkejtjic authentiek I.... in'lieni-u Pol skiej Rz c.zypospolit-ejll1d6wej: Po'Vr' 'Ia Republique Popqlaire de Pologne: :V Of}'f de Volk śrep ub l(ek li'olen: I AleKsander B l:i. rski ' I 'W im i~'nju Królestwa Be lgii:.:po'uf Je RoyalH\1e de Belgique:....- Voor het Koninkrijk )3elgie:.! I j-terve Brouhon. -. ~. L. I l.' '. '. '. t. I.. '. I.. :~.

19 I D:z.~ennik Ustaw'Nr ' Po zaznajom.ieniuslę z ' fxłwy'ższq Kmwencj:ą Rada Puń - s iwa uzn a ła ją i uzna}e: :za sluszflą.zatówno w c.a.ltośc i ja'k' i> każd:e z póstanowi~ń w niej zawa.rt ych; o św iadcza ~e jest ; odil prz.yjęta rat yhk.ow a na.i pol W ienlzonn. OT<lZ przylze kę' ze bęili.ie niezmiennie zacnowy.wana.. l '. 0' '.. ~.: f. ~o ;. Na dowód czego v.n{dal1y zosłal Akt l niniejszy opiltrzon-y p i eczęciąpof s ki ejib:eczypo spolit ej LudoweJ. '. ;' - ;. f.. c.' :' '~ Dano w War'szawie. dl)ia. 4 kw.ietnia 1966 t.okll.... '... L. is. 1. Pne wodnkz.ąq Rady :PaiJslwa: ' E O chab.. Minister Sp i a v.;~ag ra~icz'llyc-h: ;.. ' W Z. 1..WJBJeWcz. '.'.. \ l.. '.Apres fl!oi r vuet 'e~am:inę luli te:' Ctjnventi~ h 'le ' COrlSC1I d:ętat I'ca il)'l.pr OLlVe etap.prollv{> en 'Toules et cb Clclln~ ~le s dispq:;itions. qui y s~inl(ontenues ; d~c!ar eq;.!e la Con~'e-nUo 'n 'susmention.nee est a cce[;lće ra\ipee. et coj!firmee'c et pronlel. qu'el1e sera iljvio la b lement.ogserv će.... En Poi' de Q uoi les Pre5e n!es Lettres 'ont e le chblivrees. ' revet Łles~- dh Sceau de.la ' IH~ptlbli(j\lę Popul~ire \ dg Pólog~e.. Donne a Varsovie Je 4 avril 1966; ( Presidf'llt.' du C on~eil ' d\e ~ot: ~ ; S.. E. Ochab 'i ' :. 4tIin is'lr e des AHilire's ' Etrangeres: \ W z. J.. Wiuiew.l.~ z.. ~:. \... : ~ i ' 202. : '~... OSWlAJ)CZENIE' R ZĄD0W-E' ' J.4 dn:ia.( pazdziernika 1967 r. \ '.' \ I W sprawie.wymiany dokumentów laty~ikacyjnycb Konwencji gen:er~lłtej ' Jlłięe:ty Po.lską.R z~t:ziłłio.spoji.tą'- L.!' dową :. ił KnHestwe;m Belgii D zabez-pieczeniu 5po.łecznymsporządz'O'nej w Bnłks cu d nia 26 listopada r t.! l' - P ooaje. się niniejs.iym do wiadom oś ci że- 'zgodnie z l na.stąpiła. w W ars.lawiednhl.1() 'sierpnia '1967 r. wymiana do~ art ykułu. ~O Konwencji genf!rainej mięuz:y PoIskij R ze cząp~. k umentów ratyfika ~y j ńyc h.powyższe j :-kollwencjl' : spoli tą J.udo\~ą a Kr~Je it wem B~' J gii o. ~a b~zpi:eczeniu spo Zgodnie ' z 2 - artykułu - 40 konwencjiweszla je~n~ ~ SP]'d'O~~ J w. BUk~~;~. 26 ht opada 1965 ': ::n~:~ ~P:::':~~:::':YC~; RaPock ' '.' I~ ;)o ~... ' ł \ I' i ROZPORZĄDZEŃIE RADY MINISTRÓW - ''.. \.!Z dnia 26 wrz'f; śnia 1967 t. w sprawfe zasad. określan ia wy.sokości kiu pien iężnycb w)imienanych. zal.łiidąm za przekracza'nie iiofd p y łów.. J tlopuszf;zafnych do \vydalania do. powietrza' atmmferycznego.. Na pd-ctsth\ie art. 15 ust. 3 ustawy ż dńia 21 kwietnia H?ti6 'L P ochron ię powietrza ' atmosferycznego I?TZę d zanieczyszczaniem (Dz U. Nr 14 poz. 87) zar z ądza s'ię C'o nastę-. puje : Wojewódzki organ do spraw ' ochrony' powielrz.a wymierza ' zakładom kary p ieniężnezil przekróczenie QOPUSZ- czajiiych. d~ wydajania do' powietrza atmos rycznego ilości ' p yłów okreśj bnyć h: ) fila zakładów nowo. budowanych l ub pr%ełmdowywanych (rozbud01'ywany:<;h Plodernizowanych) ~ w try bie art. 4 ust..2 ustawy z dnia 21 'kwietnia 1!?66 r. o ochronie po~ ' wietrza atmosfery\znego przed za ń ieczyszczaniem '(Dz. U. Nr14; poz. 8)1) zwanej' dalej ustinvą. I ' 2) dl~ zakl ~ dów ' istn ieją cych w dniu 30 lipca ~ 966 r. -:- w trybie art. 13 ust. 2 ustawy...f '- 2. W 'r~~ie ' wymierzenia zakładowi kary piel1lęznej nale ż y rewnocześpie podąga~ do ocip.o\yi~dz i ajhośc i. karno-a d- ministracyjnej OS&DY' hżycz!le W zak ładzie! wipne zpniedball - zgofrmle z art. 14 ustawy Ka-fę pi e n ię ż ną (Q.l usl. 1) ob t i cza ' się ' w ~.posó b na stępuj ący : ilo$~ pył6w wyraż~ną w kgh pr te krac'biljącą dol)l\szczalne.d.o wydalania przez dany żaklad ilo$ci. mnoży s ię p r ~ ez sta wk ę jednos tkową ' 2. S~.awk a jednostkowa. \yy nosi p:tvy przekroczenip dopuszczalnej do wy<lahmi~ ilośc i pylóv. : do 50% od 50: do lc{)l!a po~ad zl za Kgii ' 70: zł za kglh 100 z: ż a kgh. 3. ' 1. Jeże li za kł 'l d na j;:tóiy : j uż.raz nołożon o ' kii ~ę pieni ężną naclal przekruc;za il oś ć py łó w dqpu ~zc'za.lnyc h do wydalania woje wódzki oryan ' do spraw ochrony J pwiclrza vivmierza. 7. ak ł aclowi k arę pie ni pz ną trż\.c kr o: n ; e \vvżs 'z. a ekl 1 '. ' ustalqn:ej zgodnie z 2.

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 19 MAJA 2016 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Lollipops and gifts catalog

Lollipops and gifts catalog Lollipops and gifts catalog N r po o p na la k ę y n p wt z z. K ż ro k es r n k i y k, kt w ma i ł za i j nt. W k n s p r ra y n, ro n e p, y na r y ła k. L z N r po r fi j d r k n nt c E r o Hi p p F

Bardziej szczegółowo

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 匧 { a 5 5 a. Y Ç 匧 t { í 受 受 受 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { { NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 ᐧ勇 w 2 pis eśᐧ勇i ᐧ勇

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONWENCJA. podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dziennik Ustaw Nr 211 14760 Poz. 2139 2139 KONWENCJA mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu si

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Stan finansów w ochronie zdrowia

Stan finansów w ochronie zdrowia Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Stan finansów w ochronie zdrowia Stanisława Golinowska Seminarium BRE-Bank/CASE Warszawa 12.06.2008 Plan wypowiedzi 1. Jak było do 2004 r począwszy od reformy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo