Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac"

Transkrypt

1 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c ś c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k i n i w zę an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac a dzi ał aln oś os odar ze - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we - ods aw olog dag og - ody auc zan a 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z Z wią ze k R ze m iosł a P olskie g o ( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w z awodz ie K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z p o z n a w a ć o b i e k t y b u d o w l a n e, p o s z c z e g ó l n e e l e me n t y b u d y n k u i i c h f u n k c j e o r a z t e c h n o l o g i e b u d o w l a n e ; 1.2. r o z r ó ż n i a ć c z ę ś c i s k ł a d o w e d o k u me n t a c j i p r o j e k t o w e j i p o s ł u g i w a ć s i ę n i mi w z a k r e s i e o d c z y t y w a n i a r o d z a j ó w ma t e r i a ł ó w o r a z r o d z a j u, p o ł o ż e n i a, w y mi a r ó w i k s z t a ł t u p o s z c z e g ó l n y c h e l e me n t ó w b u d o w l a n y c h ; 1.3. r o z p o z n a w a ć ma t e r i a ł y b u d o w l a n e, a s z c z e g ó l n o ś c i ma t e r i a ł y p o d ł o g o w e i o k ł a d z i n o w e, o r a z o k r e ś l a ć i c h p o d s t a w o w e c e c h y t e c h n i c z n e i z a s t o s o w a n i e ; 1.4. o k r e ś l a ć r o l ę p o s z c z e g ó l n y c h s k ł a d n i k ó w z a p r a w i b e t o n ó w o r a z w s k a z y w a ć z a s a d y i c h r ę c z n e g o i me c h a n i c z n e g o mi e s z a n i a i b a d a n i a k o n s y s t e n c j i ; 1.5. r o z r ó ż n i a ć r o d z a j e i p r z e z n a c z e n i e i z o l a c j i, s t o s o w a n y c h w k o n s t r u k c j a c h ś c i a n i p o d ł ó g, o r a z o k r e ś l a ć z a s a d y i c h w y k o n y w a n i a ; 1.6. o d c z y t y w a ć w p r o j e k c i e b u d o w l a n y m i n f o r ma c j e d o t y c z ą c e p o d ł ó g ( r o d z a j u ma t e r i a ł u k o l o r y s t y k i i u k ł a d u p o s a d z k i, w y mi a r ó w, g r u b o ś c i w a r s t w, p o ł o ż e n i a i w i e l k o ś c i d y l a t a c j i ) ; 1.7. r o z r ó ż n i ć p o d ł o ż a p o d ł o g o w e, w s k a z y w a ć z a l e c e n i a d o t y c z ą c e i c h p r z y g o t o w a n i a i w y k o n y w a n i a ; 1.8. r o z p o z n a w a ć w a r s t w y p o d ł ó g, o k r e ś l a ć i c h r o l ę i t e c h n o l o g i e w y k o n a n i a ; 1.9. o d c z y t y w a ć z r y s u n k ó w d o k u me n t a c j i p r o j e k t o w e j i n f o r ma c j e d o t y c z ą c e o k ł a d z i n ś c i e n n y c h ( r o d z a j u ma t e r i a ł ó w, k o l o r y s t y k i, u k ł a d u, w y mi a r ó w, s p o s o b u mo c o w a n i a o k ł a d z i n ) ; w s k a z y w a ć z a s a d y p r z y g o t o w a n i a p o d ł o ż y d o o k ł a d z i n w e w n ę t r z n y c h i z e w n ę t r z n y c h ; r o z r ó ż n i a ć r u s z t o w a n i a d o w y k o n a n i a i r e mo n t o w a n i a o k ł a d z i n o r a z o k r e ś l a ć z a l e c e n i a d o t y c z ą c e i c h mo n t o w a n i a, e k s p l o a t o w a n i a i r o z b i e r a n i a ; a n a l i z o w a ć r y s u n k i r o b o c z e i u s t a l a ć n a i c h p o d s t a w i e r o d z a j i z a k r e s r o b ó t o k ł a d z i n o w y c h p o t r z e b n y c h ma t e r i a ł ó w, n a r z ę d z i, s p r z ę t u i ma s z y n ; z n a ć z a s a d y s p o r z ą d z a n i a i c z y t a n i a r y s u n k ó w t e c h n i c z n y c h i r o b o c z y c h ; z n a ć p o d s t a w o w e w i a d o mo ś c i z z a k r e s u p r a w a b u d o w l a n e g o ; o c e n i a ć j a k o ś ć ma t e r i a ł ó w o k ł a d z i n o w y c h ; o r g a n i z o w a ć mi e j s c e p r a c y i d r o g i t r a n s p o r t o w e n a p l a c u b u d o w y ; a k t u a l i z o w a ć w i e d z ę n a t e ma t n o w y c h t e c h n o l o g i i s t o s o w a n y c h w p o s a d z k a r s t w i e ; z n a ć i r o z u mi e ć o b o w i ą z u j ą c e i n s t r u k c j e i r e g u l a mi n y B H P. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. o b l i c z a ć i l o ś ć p o s z c z e g ó l n y c h s k ł a d n i k ó w z a p r a w y b u d o w l a n e j w e d ł u g o k r e ś l o n e j r e c e p t u r y o r a z o k r e ś l a ć j e j k o n s y s t e n c j ę n a p o d s t a w i e w y n i k ó w b a d a ń ; 2.2. w y k o n y w a ć p o d s t a w o w e o b l i c z e n i a z w i ą z a n e z z a d a n i a mi z a w o d o w y mi n a p o d s t a w i e d o k u me n t a c j i p r o j e k t o w e j, n o r m, k a t a l o g ó w i i n s t r u k c j i ; 2.3. d o b i e r a ć o d p o w i e d n i e k o n s t r u k c j e p o d ł ó g w z a l e ż n o ś c i o d p o ł o ż e n i a, p r z e z n a c z e n i a i s p o s o b u u ż y t k o w a n i a p o mi e s z c z e ń ; 2.4. o b l i c z a ć i l o ś ć ma t e r i a ł ó w n a p o d s t a w i e d a n y c h z p r z e d mi o t u r o b ó t i i n s t r u k c j i p r o d u c e n t a g o t o w y c h z a p r a w, s z p a c h l ó w e k, ma s i k l e j ó w ; 2.5. w s k a z y w a ć z a s a d y w y k o n y w a n i a p o mi a r ó w i n w e n t a r y z a c y j n y c h w z a k r e s i e n i e z b ę d n y m d o r o b ó t p o d ł o g o w y c h i o k ł a d z i n o w y c h ; 2.6. k a l k u l o w a ć k o s z t y o r a z o b l i c z a ć n a l e ż n o ś ć z a w y k o n a n ą p r a c ę.

3 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a ć z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, w s z c z e g ó l n o ś c i : 3.1. p r z e w i d y w a ć z a g r o ż e n i a d l a ż y c i a i z d r o w i a p r a c o w n i k a n a p l a c u b u d o w y ; 3.2. s t o s o w a ć p r z e p i s y b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o d o w i s k a o b o w i ą z u j ą c e w r o b o t a c h b u d o w l a n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i w w y k o n a w s t w i e r o b ó t o k ł a d z i n o w y c h i p o s a d z k a r s k i c h ; 3.3. w s k a z y w a ć d z i a ł a n i a w s y t u a c j a c h w y ma g a j ą c y c h u d z i e l e n i a p o mo c y p r z e d l e k a r s k i e j 3.4. p r z e w i d y w a ć z a g r o ż e n i a d l a z d r o w i a p o d c z a s w y k o n y w a n i a p r a c p o s a d z k a r z a z w i ą z a n y c h z w y k o n y w a n i e m o k ł a d z i n ś c i e n n y c h i p o d ł o g o w y c h ; 3.5. w s k a z y w a ć o d p o w i e d n i ą o d z i e ż r o b o c z ą i ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j d o w y k o n y w a n i a r o b ó t o k ł a d z i n o w y c h i p o d ł o g o w y c h ; 3.6. p r z e w i d y w a ć s k u t k i n i e p r z e s t r z e g a n i a n o r m, p r z e p i s ó w, w a r u n k ó w t e c h n i c z n y c h p o d c z a s s k ł a d o w a n i a i t r a n s p o r t o w a n i a ma t e r i a ł ó w d o w y k o n y w a n i a, n a p r a w i a n i a, r e mo n t o w a n i a i o d b i o r u r o b ó t o k ł a d z i n o w y c h ; 3.7. s t o s o w a ć p o d r ę c z n y s p r z ę t g a ś n i c z y w r a z i e p o w s t a n i a p o ż a r u ; 3.8. s t o s o w a ć s i ę d o z a l e c e ń s ł u ż b y B H P i o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j ; 3.9. n i e d o p u s z c z a ć p r a c o w n i k ó w d o p r a c y n a w y s o k o ś c i a c h ( r u s z t o w a n i a ) b e z o d p o w i e d n i c h b a d a ń l e k a r s k i c h ; w y k a z y w a ć s i ę z n a j o mo ś c i ą p r o f i l a k t y k i w y p a d k ó w p r z y p r a c y o r a z u mi e j ę t n o ś c i ą w y p e ł n i a n i a d o k u me n t a c j i p o w y p a d k o w e j. Zakres wiadomości i umiejętności z wią z anych z z atrudnieniem i dz iałalnością g osp odarcz ą. 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć p o d s t a w o w e p o j ę c i a i t e r mi n y z o b s z a r u f u n k c j o n o w a n i a g o s p o d a r k i o r a z p r a w a p r a c y, p r a w a p o d a t k o w e g o i p r z e p i s ó w r e g u l u j ą c y c h p o d e j mo w a n i e i w y k o n y w a n i e d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 1.2. r o z r ó ż n i a ć d o k u me n t y r e g u l u j ą c e z a t r u d n i e n i e o r a z d z i a ł a l n o ś ć g o s p o d a r c z ą ; 1.3. i d e n t y f i k o w a ć i a n a l i z o w a ć i n f o r ma c j e d o t y c z ą c e w y ma g a ń i u p r a w n i e ń p r a c o w n i k a, p r a c o d a w c y, b e z r o b o t n e g o i k l i e n t a ; 1.4. w y k o r z y s t y w a ć i n f o r ma c j e d o t y c z ą c e s p o s o b u z a r z ą d z a n i a ma ł ą f i r mą i z n a ć z a s a d y o r g a n i z a c j i p r a c y ; 1.5. z n a ć z a s a d y n o r mo w a n i a p r a c y i s y s t e mu p ł a c ; 1.6. w y k o r z y s t y w a ć p o d s t a w o w e w i a d o mo ś c i d o t y c z ą c e g o s p o d a r k i r y n k o w e j ; 1.7. w y p e ł n i a ć d r u k i r e j e s t r a c y j n e i r o z l i c z e n i o w e Z U S i d e k l a r a c j e p o d a t k o w e ; 1.8. k o r z y s t a ć z e ź r ó d e ł w i e d z y e k o n o mi c z n e j i p r a w n e j ; 1.9. z n a ć p o d s t a w o w e p r z e p i s y p r a w n e i z a r z ą d z e n i a w y k o n a w c z e w y n i k a j ą c e z k o d e k s u p r a c y ; p o s i a d a ć w i e d z ę d o t y c z ą c ą p r z e p i s ó w o k r e ś l a j ą c y c h z a t r u d n i e n i e i s z k o l e n i e p r a k t y c z n e mł o d o c i a n y c h u c z n i ó w w z a k ł a d z i e p r a c y. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l i z o w a ć i n f o r ma c j e z w i ą z a n e z p o d n o s z e n i e m k w a l i f i k a c j i, p o s z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z p o d e j mo w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 2.2. s p o r z ą d z a ć d o k u me n t y z w i ą z a n e z p o s z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z z p o d e j mo w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n i a ć s k u t k i w y n i k a j ą c e z n a w i ą z y w a n i a i r o z w i ą z y w a n i a s t o s u n k u p r a c y ; 2.4. d o k o n y w a ć r o z l i c z e ń i k o s z t o r y s o w a n i a w y k o n y w a n y c h r o b ó t p o d w z g l ę d e m o p ł a c a l n o ś c i p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j. P odstawy p sycholog ii i p edag og iki oraz metodyka naucz ania K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : p s y c h o l o g i i o s o b o w o ś c i :

4 r o z u mi e ć r o z w ó j p s y c h i c z n y c z ł o w i e k a i c z y n n i k i n a n i e g o w p ł y w a j ą c e o r a z c e c h y p s y c h i c z n e o s o b o w o ś c i i j e j s k ł a d n i k i : - c h a r a k t e r i j e g o c e c h y, z d o l n o ś c i i u z d o l n i e n i a ; - z a i n t e r e s o w a n i a i s k ł o n n o ś c i ; - t e mp e r a me n t i j e g o r o d z a j e z n a ć p o d e j ś c i e p s y c h o l o g i c z n e d o u c z e n i a s i ę i p r o c e s ó w p o z n a w c z y c h : - p r z e t w a r z a n i e i n f o r ma c j i r o d z a j e p a mi ę c i ; - c z y n n i k i i n d y w i d u a l n e w p ł y w a j ą c e n a mo t y w a c j ę n a u c z a n i a ; - c z y n n i k i z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s p o s o b y p o s t ę p o w a n i a i r e a g o w a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : - s t r e s i f r u s t r a c j a ; - t y p y s y t u a c j i t r u d n y c h ; - r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u d n e p s y c h o l o g i i r o z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : p o s i a d a ć w i e d z ę n t. o k r e s ó w r o z w o j o w y c h ; b r a ć p o d u w a g ę c z y n n i k i r o z w o j o w e p s y c h o l o g i i p r a c y : o k r e ś l a ć w z a j e mn y w p ł y w i o d d z i a ł y w a n i e w u k ł a d z i e c z ł o w i e k p r a c a ; z n a ć e t a p y d o s t o s o w a n i a c z ł o w i e k a d o p r a c y : - w p r o w a d z e n i e d o p r a c y ; - s z k o l e n i e z a w o d o w e i d o s k o n a l e n i e. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. o k r e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w p r o c e s i e p r a k t y c z n e j n a u k i z a w o d u ; 2.2. z n a ć k r y t e r i a d o b o r u me t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u mi e ć p o s ł u g i w a ć s i ę p r o g r a me m n a u c z a n i a ; 2.4. z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a o r a z k o n t r o l i i o c e n y p r a c y u c z n i a ; 2.5. s t o s o w a ć o d p o w i e d n i e ś r o d k i d y d a k t y c z n e w p r o c e s i e k s z t a ł c e n i a ; 2.6. p l a n o w a ć n a u c z a n i e w g p o d s t a w y p r o g r a mo w e j k s z t a ł c e n i a w z a w o d z i e ; 2.7. s t o s o w a ć s i ę d o s t a n d a r d ó w w y ma g a ń b ę d ą c y c h p o d s t a w ą d o p r z e p r o w a d z a n i a e g z a mi n u p o t w i e r d z a j ą c e g o k w a l i f i k a c j e w z a w o d z i e ; 2.8. d o b i e r a ć o g n i w a i f o r my o r g a n i z a c y j n e p r a c y d y d a k t y c z n o w y c h o w a w c z e j w k s z t a ł c e n i u z a w o d o w y m; 2.9. p r o w a d z i ć d o k u me n t a c j ę p e d a g o g i c z n ą w z a k ł a d z i e s z k o l ą c y m u c z n i ó w. II Etap prak tyczny egzaminu obejmuje prak tyczne umiejętności z zak resu k w al if ik acji z w zaw od zie, ujęte w tematach : 1. W y k o n a n i e o k r e ś l o n e g o r o d z a j u p o s a d z k i w e w s k a z a n e j t e c h n o l o g i i. Z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą 2. W y k o n a n i e o k r e ś l o n e g o f r a g m e n t u p o d ł o g i w e w s k a z a n e j t e c h n o l o g i i, z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p o r z ą d z i ć p l a n d z i a ł a n i a ; 1.2. o r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y p o s a d z k a r z a z g o d n i e z w y mo g a mi t e c h n o l o g i c z n y mi, B H P, o c h r o n y ś r o d o w i s k a i z a s a d a mi e r g o n o mi i ; 1.3. s p o r z ą d z i ć w y k a z n i e z b ę d n y c h s u r o w c ó w, ma t e r i a ł ó w, s p r z ę t u k o n t r o l n o p o mi a r o w e g o, n a r z ę d z i ; 1.4. w y k o n a ć n i e z b ę d n e o b l i c z e n i a, r y s u n k i l u b s z k i c e p o mo c n i c z e ; 1.5. p r z y g o t o w a ć ś c i a n y p o d u ł o ż e n i e g l a z u r y l u b i n n y c h p ł y t e k ; 1.6. u s t a l i ć l i c a o k ł a d z i n ś c i e n n y c h ; 1.7. p r z e c i n a ć p ł y t k i i w y c i n a ć w n i c h o t w o r y ; 1.8. w y k o n y w a ć p r o s t e c z y n n o ś c i ( mu r a r s k i e, t y n k a r s k i e, b e t o n i a r s k i e, z b r o j a r s k i e ; 1.9. d o k o n y w a ć d o b o r u i s e l e k c j i ma t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h, p r z y g o t o w y w a ć z a p r a w y i mi e s z a n k i b e t o n o w e n a p o d k ł a d y i n a w i e r z c h n i e p o d ł o g o w e.

5 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y : 2.1. t r a n s p o r t o w a ć n a s t a n o w i s k u p r a c y ma t e r i a ł y i s p r z ę t b u d o w l a n y n i e z b ę d n y d o w y k o n y w a n i a p r a c z a w o d o w y c h ; 2.2. z g r o ma d z i ć i r o z mi e ś c i ć n a s t a n o w i s k u p r a c y ma t e r i a ł y, n a r z ę d z i a, u r z ą d z e n i a i s p r z ę t, z g o d n i e z z a s a d a mi b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j ; 2.3. s p r a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y ma s z y n, u r z ą d z e ń i s p r z ę t u ; 2.4. d o b r a ć o d z i e ż r o b o c z ą i ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j ; 2.5. s k ł a d o w a ć ma t e r i a ł y o k ł a d z i n o w e i p o d ł o g o w e. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o b j ę t y m i t e m a t a m i 3 W y k o n a n i e o k r e ś l o n e g o r o d z a j u p o s a d z k i w e w s k a z a n e j t e c h n o l o g i i z g o d n i e z d o k u n t a c j ą : 3 w y z n a c z y ć r o b o t y n a p o d s t a w i e d o k u n t a c j i 3 o c e n i ć s t a n t e c h n i c z n y p o d ł o ż a o r a z p r z y g o t o w a ć j e 3 p r z y g o t o w a ć r u s z t o w a n i e n i e z b ę d n e d o r o b ó t 3 p r z y g o t o w a ć p o d ł o ż e p o d u ł o ż e n i e g l a z u r y l u b i n n y c h p ł y t e k 3 w y k o n a ć w a r s t w ę o c h r o n n ą 3 p r z y g o t o w a ć i z a c o w a ć o k ł a d z i n ę, z g o d n i e z d o k u n t a c j ą o r a z w y g a t e c h n o l o g i c z n y 3 f o r w a ć s p o i n y ę d z y p ł y t k a 3 w y k o ń c z y ć o k ł a d z i n ę 3 w y k o n y w a ć c o k o l i k i z p ł y t e k t e r a k o t o w y c h 3 p o p r a w n i e p o s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a, u r z ą d z e n i a i s p r z ę t e 3 k o n t r o l o w a ć n a b i e ż ą c o j a k o ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r k i 3 u t r z y w a ć ł a d i p o r z ą d e k n a s t a n o w i s k u p r a c y 3 s t o s o w a ć p r z e p i s y b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j 3 w y k o n a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y c z a s i e 3 u p o r z ą d k o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s p r z ę t, r o z l i c z y ć t e r i a ł y, z a g o s p o d a r o w a ć o d p a d y.1. me.1.1 me ;.1.2 ;.1.3 ;.1.4 ;.1.5 ;.1.6 mo me mo mi mi ;.1.7 mo mi mi ;.1.8 ;.1.9 ;.1.10 mi mi m;.1.11 ;.1.12 my ;.1.13 ;.1.14 m ;.1.15 ma. 3 W y k o n a n i e o k r e ś l o n e g o f r a g n t u p o s a d z k i w e w s k a z a n e j t e c h n o l o g i i, z g o d n i e z d o k u n t a c j ą : 3 w y z n a c z y ć r o b o t y n a p o d s t a w i e d o k u n t a c j i 3 d o k o n a ć w y r o b u o d p o w i e d n i e j k o n s t r u k c j i p o s a d z k i 3 p r z y g o t o w a ć p o d ł o ż e 3 w y k o n a ć p o d ł o ż e n a g r u n c i e o r a z p r z y g o t o w y w a ć p o d ł o ż a p o s a d z k i 3 w y k o n y w a ć i z o l a c j e p a r o s z c z e l n e, w o d o s z c z e l n e, p r z e c i w w i l g o c i o w e, t e r c z n e i a k u s t y c z n e 3 w y k o n a ć w a r s t w ę o c h r o n n ą 3 w y k o n a ć k o l e j n e w a r s t w y p o s a d z k i z z a c h o w a n i e o d p o w i e d n i c h d y l a t a c j i, z g o d n i e z w y g a t e c h n o l o g i c z n y 3 w y k o n a ć p r a c ę w y k o ń c z e n i o w ą p o s a d z k i 3 p o s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a, u r z ą d z e n i a i s p r z ę t e 3 k o n t r o l o w a ć n a b i e ż ą c o j a k o ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r k i 3 u t r z y w a ć ł a d i p o r z ą d e k n a s t a n o w i s k u p r a c y 3 s t o s o w a ć p r z e p i s y b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j 3 w y k o n a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y c z a s i e 3 u p o r z ą d k o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s p r z ę t, r o z l i c z y ć t e r i a ł y, z a g o s p o d a r o w a ć o d p a d y.2. me me.2.1 me ;.2.2 ;.2.3 ;.2.4 ;.2.5 mi ;.2.6 ;.2.7 m mo mi mi ;.2.8 ;.2.9 mi mi m;.2.10 ;.2.11 my ;.2.12 ;.2.13 m ;.2.14 ma. N i e z b ę d n e w y k o r z y s t a n i e s t a n o w i s k a d o w y k o n a n i a z a d a ń e g z a m i n a c y j n y c h o b j ę t y c h t e m a t a m i :

6 m 1. W y k o n a n i e o k r e ś l o n e g o f r a g m e n t u p o s a d z k i w e w s k a z a n e j t e c h n o l o g i i z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą : P o mi e s z c z e n i e l u b k a b i n a z b e t o n o w y m p o d ł o ż e m p o d p o d ł o g ę, o p o w i e r z c h n i mi n i mu m 6 m 2. M a t e r i a ł y p o d ł o g o w e : d e s z c z u ł k i, p ł y t y mo z a i k o w e, d e s k i k l e j o n e w a r s t w o w e z d r e w n a i t w o r z y w d r z e w n y c h, p ł y t k i mi n e r a l n e, p ł y t k i i w y k ł a d z i n y e l a s t y c z n e o r a z d y w a n o w e z t w o r z y w s z t u c z n y c h. M a t e r i a ł y i z o l a c y j n e : p ł y t y s t y r o p i a n o w e, w y r o b y z w e ł n y mi n e r a l n e j i w ł ó k i e n s z k l a n y c h, p ł y t y p i l ś n i o w e, p a p y, f o l i e. M a t e r i a ł y d o w y k o n y w a n i a p o d k ł a d ó w i mo c o w a n i a p o s a d z k i : s u c h e mi e s z a n k i d o z a p r a w, ma s y w y r ó w n u j ą c e i w y g ł a d z a j ą c e, p r e f a b r y k o w a n e p ł y t y p o d k ł a d o w e, g w o ź d z i e, z a p r a w y k l e j o w e, k l e j e, t a ś my i w ł ó k n i n y s a mo p r z y l e p n e. M a t e r i a ł y d o w y k o ń c z e n i a i k o n s e r w a c j i p o d ł o g i : l i s t w y i c o k o ł y, l a k i e r y, r o z p u s z c z a l n i k i, p ł y n y i p a s t y d o c z y s z c z e n i a k o n s e r w a c j i. S p r z ę t i n a r z ę d z i a : p i ł a r ę c z n a, n ó ż z w y mi e n n y mi o s t r z a mi, g i l o t y n a d o c i ę c i a p ł y t e k, mł o t k i me t a l o w e, g u mo w e i d r e w n i a n e, p o b i j a k, p ę d z l e i s z c z o t k i, k i e l n i e, p a c k i, s z p a c h l e, s z l i f i e r k i, w i e r t a r k a, mi e s z a d ł a, s p r z ę t d o c z y s z c z e n i a i o d k u r z a n i a, w i a d r a, p o j e mn i k i z t w o r z y w a s z t u c z n e g o, s p r z ę t d o p r z y g o t o w a n i a i t r a n s p o r t u z a p r a w i k l e j ó w, k r z y ż y k i d y s t a n s o w e. P r z y b o r y p o mi a r o w e : p o z i o mn i c a, p o z i o mn i c a w ę ż o w a, l i n i a ł s t a l o w y, t a ś ma mi e r n i c z a, ł a t a d r e w n i a n a, p r z y mi a r l i n i o w y, p r z y mi a r s k ł a d a n y. W a r u n k i t e c h n i c z n e w y k o n a n i a i o d b i o r u r o b ó t. I n s t r u k c j e o b s ł u g i ma s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A p t e c z k a. 2. W y k o n a n i e o k r e ś l o n e g o r o d z a j u p o s a d z k i w e w s k a z a n e j t e c h n o l o g i i, z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą : P om i e s zc ze n i e lub k ab i n a o m i n i m aln e j wy s ok oś c i 2, 8 m, ze ś c i an am i o dowoln e j k on s t r uk c j i, c o n aj m n i e j dwi e m a p r ze zn ac zon y m i do wy k on an i a ok ł adzi n y, t wor zą c y m i n ar oż e wk lę s ł e lub wy p uk ł e. M at e r i ał y ok ł adzi n owe : de s k i, li s t wy i p ł y t y z dr e wn a; p ł y t k i. P ł y t y i li s t wy z t wor zy w s zt uc zn y c h, p ł y t k i c e r am i c zn e, wk r ę t y, g woź dzi e, k oł k i r ozp or owe, zap r awy i k le j e. M at e r i ał y do wy k oń c ze n i a i k on s e r wac j i ok ł adzi n : li s t wy do wy k oń c ze n i a n ar oż y i b r ze g ó w ok ł adzi n, zap r awa f ug owa, p ł y n y i p as t y do c zy s zc ze n i a i k on s e r wac j i, lak i e r y. S p r zę t i n ar zę dzi a: p i lar k i, wi e r t ar k i, wk r ę t ak i, p r zy r zą d do os adzan i a dy n am i c zn e g o, s zli f i e r k i, n ó ż z wy m i e n n y m i os t r zam i, p r zy r zą d do c i ę c i a s zk ł a, p r zy r zą d do wy c i n an i a ot wor ó w, r y le c wi di owy, ł ot k i, ob c ę g i, k le s zc ze, p r ze c i n ak s t alowy, k i e ln i e, p ac k i, s zp ac h le, p ę dzle i s zc zot k i, s p r zę t do p r zy g ot owan i a i t r an s p or t u zap r aw i k le j ó w, k r zy ż y k i dy s t an s owe. P r zy b or y p om i ar owe : p ozi om n i c a, k ą t own i c a s t alowa, p i on m ur ar s k i, li n i ał s t alowy, t aś m a m i e r n i c za, ł at a dr e wn i an a, p r zy m i ar s k ł adan y, s zn ur do wy zn ac zan i a li n i i. W ar un k i t e c h n i c zn e wy k on an i a i odb i or u r ob ó t. I n s t r uk c j e ob s ł ug i m as zy n i ur zą dze ń. Ś r odk i oc h r on y i n dy wi dualn e j. A p t e c zk a.

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę Ę Ń Ł ź ź Ż Ą Ł ć Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ą ź Ę Ż Ę Ż Ą Ń ć ź Ł ć Ń ć ź ć ć Ń ć Ż Ę Ę ć ć ć Ą Ę Ę ź ć ć Ż Ż Ę ĘĘ Ż ć Ą Ę ć ć ć Ę ć ź ć Ś ź Ę ć Ź ć Ę ć Ę ź ć Ż Ż Ż ć Ś Ę ć Ż Ż ź Ł Ę ć

Bardziej szczegółowo

ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż

ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż Ń Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż Ę ż Ę ż ć ż Ę ż Ł ż ć ź Ę Ą ź ż Ź Ę ż Ę ź Ę ż ż ż ć ż ż ź ć Ę ż ż ż ż ź ć ż ż ć ź ż ć ź Ę ż Ę ć ź Ę ź ć Ę ź Ę Ą Ę ź ż ć ź ź ź Ę ż ć ć Ę Ę ż Ł ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

ń ń ń

ń ń ń Ą ź ć ń ń Ą ń ń ń Ą Ó ń Ą ć Ą Ń Ą ć ć ć ń ń Ą ć Ą ć ć ń ń ń ń ź ć ź Ą ć ć ć Ę ń Ó ń ń Ę Ą ć ń ń Ń ń ń Ń ć ć ń ź Ę ń ź ń ź ć ć ź ć ń ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć Ę ć ć ź ć ź ń ć ć ń Ą ń ć ź ć Ą ź ć ń ć ź Ó Ś ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ą Ł ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł Ą Ą ó ó ć ć ó ć ó ó ź ó ć ó ó Ś ć ó ć ć Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ć ó ó ź ć ó ź ó ź ó ó ó ź ć ź ź ó ó ź ź ó ó ó ć ó ó ź

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż Ł ę ź ę ż ę ć ęż ę ę Ł ć ę ę ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż ż ż ę ę ż ć ę ę Ń ę ę ż ę ę żę ż ć ę ć ę ę ć ę ć Ź ż ć ę ę ę Ą ę ę ę ź ę ż ę Ó ż ę ę ż ć ć ź ż ę ę ę ż ę ż ć ę ę ż ę ę ż ż ć ę ę

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć ć ń ń ć ć ć ć ń ć ń ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć Ó Ż ÓŻ ć Ó Ó Ż Ó Ż Ó ń Ó Ż ć Ż ń ź ć ć ć ć ć ć ć ń ź ń Ż ć Ł Ź ć ć ź ź ć ć Ż Ś Ż Ż Ó ć ź ć ć ń ć ń Ą ń Ą Ó ć Ó ć Ś ć ć ć ń Ś ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ę Ę ń ń ń ć Ń ć ć Ń ź ń ć ć ź ć ź ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ł Ł ń Ę ź ź Ś Ś ź ń ń ź ń ń ń ń Ś ź Ę ź ń Ą ń ć ć ń ć ń Ą ć ź ź Ś ź Ś ń ń ń ń ń ń ć ń ń Ą ć ń Ś ń ń ź ź ź ć ć ń Ł Ę ń ć ń ń ź Ń ź ń Ś Ś Ś ć ń ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ć

Ł Ł ć Ą Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ć Ł Ł ć ź ć ż ć ź ź Ą Ś ż ć Ż ż Ą Ż Ś ćż Ą ż Ż ć Ś ć ć ć Ł Ą ź ź Ł Ż Ź ć ć ć Ż Ś ż ż ć Ł ć ź ż ż ż ć Ą ź ż ć ż ż ż ź ż Ą Ż Ż ż Ż Ą ż ć ź ż ź ć Ż Ł ż Ś ć Ż ć ć ż ć Ć ć ć ć ć ż ć Ż Ł Ł Ż Ź

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ź

Ź Ź Ł Ł ź ź Ł Ł Ź Ą Ó ź ń ź Ń ź ź ź ź Ź Ą ź Ć Ź Ń ź Ą ź Ł Ł Ł ź Ą Ą Ą ź ź ź ź ź Ś Ą Ź Ą ź ź Ł Ł ź Ł Ś ź ź Ł ź Ś ź Ń Ź ź Ł Ł ź ź Ś Ł ź Ł Ł Ł Ł ź ź Ł Ł Ł Ł ź Ł ź Ł Ł Ł Ł ź Ą ź Ś Ł Ą ź Ś ź ź ń ź ź Ą ź ź Ą

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ń Ń Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ś Ń ż ż ż żń ż ż ż ć Ż ć ć ć Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ź ż ż ż ż ć Ś ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ź ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż Ś ć ż ć ż ć Ś ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż Ś ż ż

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo