Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p r a c y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w s z k o l n i c t w a z a w o d o w e g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h : p i s e m n e j i us t n e j 1. W c ś c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k n i zę an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac a dzi ał aln oś os odar ze - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we - ods awy olog dag og - ody a auc zan a 2. C zę ś ć us t n a p ole g a n a udzi e le n i u p r ze z k an dy dat a odp owi e dzi n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z a d a n i a d o e t a p u p r a k t y c z n e g o i p y t a n i a d o e t a p u t e o r e t y c z n e g o p r z y g o t o w y w a n e s ą n a p o d s t a w i e s t a n d a r d u w y m a g a ń u s t a l o n e g o p r z e z Z w i ą z e k R z e m i o s ł a P o l s k i e g o ( U s t a w a o r z e m i o ś l e z d n i a 2 2 m a r c a , t e k s t j e d n o l i t y : D z. U. z r N r 1 1 2, p o z , z p ó ź n. z m. D z. U. z N r 1 3 7, p o z )

2 Zawód: monter instalacji gazowych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wiad omoś ci i u mieję tnoś ci wł aś ciwych d la k walif ik acji w zawod zie: K an dy dat n a m i s t r za p owi n i e n : 1. w z a k r e s i e t e c h n o l o g i i 1. 1 m i. p r e k t i i k i i n s t j i g c h ; 1. 2 n i g r i c e e m e n t ó i n s t j i g c h ; 1. 3 t e c h n i ę m t p r g c h ; 1. 4 m t p r ł ą c g c h, t y m p r ł ą c r P E ; 1. 5 s p ó b m t i m t g i e r i p r b ó g c h ; 1. 6 s p y r e g j i p i k ó k h e n e k g c h ; 1. 7 s p y p ą c n i ń c h i y c h g m p ł y n n y m ; 1. 8 e k s p j i p r b ó g c h ; 1. 9 s p y n t y j i i r n i s p n p t ą c y c h p r s p i g i i e ć ą ć n c s t s t e r k i p r b ó i ń y c h g m ; m i ą ą c e p r i r ó t ą ą c e p r k y i p r ó b y s c i i n s t j i g j. 2. w z a k r e s i e m a s z y n o z n a w s t w a 2. 1 s t e, t ę p n e h p r b y g i n i i c h i 2. 2 b i i g i e r ; 1. 1 i r e t c i ś n i e n i 1. 2 n i e i e c ą c e i r e g ą c e p i k ó g c h ; 1. 3 n m t i m t i n s t j i g j i i n i k ó 1. 4 n p i p r n e p r m t i m t s i e c i g j i i n i k ó 2. w z a k r e s i e m a t e r i a ł o z n a w s t w a : 2. 1 r e p g c h s p y i c h m n i 2. 2 m e r i y, k t ó r y c h k e s i ę i n s t j ę g i e m e n t y r e n i 2. 3 m e r i y i j i r g c h s i e c i g j ; 2. 4 t y t y m e n t m e r i ó s ł ą c y c h k y i i n s t j i g j, t ę p n y h : zn ać wy ag an a dot oj owan a wy on an a alac azowy zn ać ozn ac ze a af zn le w alac azowy zn ać olog on aż u ze wodó w azowy zn ać zas ady on aż u zy zy azowy w zy zy z ur zn ać os on aż u de on aż u azom zy zy or w azowy zn ać os ob ulac aln w uc azowy zn ać os ob odł ze a ur zą dze dom owy zas lan aze zn ać zas ady loat ac zy or w azowy zn ać os ob we lac odp owadze a ali ows aj zy alan u azu; zn ać um us un aj zę ze us zy or w ur zą dze op alan aze zn ać wy ag an a ob owi zuj zy odb or ze ob or az zas ady ob owi zuj zy wy on wan u zc ze ln oś alac azowe : zn ać os owan dos w an dlu zy or azowe ur zą dze a or az zas ady dzi ał an a; zn ać udowę zas adę dzi ał an a azom zy zn ać zas adę dzi ał an a duk or a a; zn ać ur zą dze a zab zp zaj uluj aln w azowy zn ać ar zę dzi a do on aż u de on aż u alac azowe odb or w; zn ać ar zę dzi a om ar owe zy dat zy on aż u de on aż u azowe odb or w. zn ać odzaj ali w azowy or az os ob ag azy owan a; zn ać at ał z wy on uj alac azową le uzb oj a; zn ać at ał do zolac ur azowy w azowe zn ać ak ualn as or at ał w uż do wy on wan a alac azowe dos w an dlu; K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r oz r ó ż n i a ć ob i e k t y b u d ow l a n e, p os z c z e g ó l n e e l e m e n t y b u d y n k u i i c h f u n k c j e ; 1.2. r oz r ó ż n i a ć c z ę ś c i s k ł a d ow e d ok u m e n t a c j i p r oj e k t ow e j i b i e g l e s i ę n i m i p os ł u g i w a ć ; 1.3. r oz p oz n a w a ć n a r y s u n k a c h m a t e r i a ł y b u d ow l a n e, m a t e r i a ł y d o w y k on y w a n i a i n s t a l a c j i w b u d y n k a c h n a p od s t a w i e n or m ow y c h oz n a c z e ń g r a f i c z n y c h ; 1.4. r oz r ó ż n i a ć r od z a j e i n s t a l a c j i b u d ow l a n y c h n a p od s t a w i e d ok u m e n t a c j i ; 1.5. r oz r ó ż n i a ć od b i or n i k i g a z ow e or a z e l e m e n t y u z b r oj e n i a n a p od s t a w i e p r oj e k t ó w, r y s u n k ó w m on t a ż ow y c h ; 1.6. od c z y t y w a ć w y n i k i p om i a r ó w i n s t a l a c j i g a z ow y c h z t a b e l, w y k r e s ó w, p r z y r z ą d ó w p om i a r ow y c h i u m i e ć j e w s p os ó b w ł a ś c i w y i n t e r p r e t ow a ć ;

3 1.7. k or z y s t a ć z i n f or m a c j i z a w a r t y c h w n or m a c h, p r z e p i s a c h, z a l e c e n i a c h m on t a ż ow y c h d l a r ó ż n y c h u r z ą d z e ń, od b i or n i k ó w g a z ow y c h i i n s t a l a c j i g a z ow y c h ; 1.8. b e z w z g l ę d n i e s t os ow a ć n a z w y, t e r m i n ol og i e, s f or m u ł ow a n i a, s y m b ol e d ot. i n s t a l a c j i g a z ow y c h, u r z ą d z e ń g a z ow y c h z a w a r t y c h n a r y s u n k a c h i i n s t r u k c j a c h. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2 w y k y w a ć l i c z e n i a z w i ą z a n e z z a d a n i a m i z a w y m i n a p s t a w i e d u m e n t a c j i p r e k t e j, n m, k a t a l ó w, i n s t r u k c j i ; 2 b i e g l e p r z e l i c z a ć j e d n t k i d ł u g c i, c i ś n i e n i a w z a k r e s i e t e c h n i k p i a r y c h w ł a ś c i w y c h d l a m t a ż u i n s t a l a c j i g a z y c h ; 2 w ł a ś c i w i e d i e r a ć m a t e r i a ł y d w y k y w a n i a i n s t a l a c j i g a z y c h, n a r z ę d z i a, s p r z ę t, p r z y r z ą d y p i a r e i b i e g l e s i ę n i m i p ł u g i w a ć ; 2 u m i e ć w ł a ś c i w i e d r a ć t e c h n i ę d r ó t m t a ż y c h i n s t a l a c j i g a z e j i p ł ą c z e n i y c h a p a r a t ó w i u r z ą d z e ń g a z y c h ; 2 b i e g l e l i c z a ć d ł u g c i c i n k ó w p r z e w ó w g a z y c h n a p s t a w i e d u m e n t a c j i ; 2 b i e g l e l i c z a ć i l c i p r z e b n y c h m a t e r i a ł ó w n a p s t a w i e d u m e n t a c j i t e c h n i c z n e j ; 2 s p z ą d z a ć k a l k u l a c j ę k z t ó w w z a k r e s i e z u ż y c i a m a t e r i a ł ó w, w y k y w a n i a r ó t m t a ż y c h i n s t a l a c j i g a z e j, a p a r a t ó w p ł ą c z e n i y c h i u r z ą d z e ń g a z y c h ; 2 s p z ą d z a ć i n w e n t a r y z a c j ę w z a k r e s i e i n s t a l a c j i g a z y c h n a p s t a w i e d u m e n t a c j i ; 2 u m i e ć d r a ć m a t e r i a ł y i s p r z ę t p i e d n i e d l a d a n e g z a k r e s u k s e r w a c j i i n s t a l a c j i g a z e j ; 2 z n a ć p r z y c z y n y w y s t ę p a n i a w s z e l a k i c h u s t e r e k i n s t a l a c j i g a z y c h a z z n a ć s p y i c h u s u w a n i a ; 2 k a l k u l a ć k z t y a z l i c z a ć n a l e ż n ć z a w y k y w a n ą p r a c ę ; 2 z n a ć p s t a w y p s y c h i i i p e d a g i k i ; 2 z n a ć i s t a ć m e t y k i n a u c z a n i a w z a k r e s i e s z k e n i a p r a k t y c z n e g u c z n i ó w i p r a c n i k ó w.1. on ob od ow od ok oj ow or og.2. os oś om ow on ow.3. ob o on ow om ow os.4. ob ol og o ob on ow ow od ow ow.5. ob oś od od ow od ok.6. ob oś ot od ok.7. or os on ob on ow ow od ow ow.8. or ow od ok.9. ob od ow o on ow.10. ow ow or os ob.11. ow os or ob oś on.12. od ol og og.13. os ow od ol o ow. 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a ć z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 3.1. z n a ć p r z e p i s y b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y or a z oc h r on y p r z e c i w p oż a r ow e j ob ow i ą z u j ą c e p od c z a s w y k on y w a n i a i n s t a l a c j i g a z ow y c h i p od ł ą c z e ń a p a r a t ó w i u r z ą d z e ń g a z ow y c h ; 3.2. c z u w a ć n a d p r z e s t r z e g a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, oc h r on y p r z e c i w p oż a r ow e i oc h r on y ś r od ow i s k a, ob ow i ą z u j ą c y c h p od c z a s w y k on y w a n i a i n s t a l a c j i g a z ow y c h, p od ł ą c z e ń a p a r a t ó w i u r z ą d z e ń g r z e w c z y c h p r z e z p od l e g ł y c h p r a c ow n i k ó w l u b u c z n i ó w ; 3.3. w s k a z y w a ć m i e j s c a z a g r oż e ń d l a os ó b, ob i e k t ó w b u d ow l a n y c h i i n ż y n i e r s k i c h, ś r od ow i s k a n a t u r a l n e g o, w y s t ę p u j ą c e p od c z a s m on t a ż u i e k s p l oa t a c j i i n s t a l a c j i g a z ow e j ; 3.4. c z u w a ć n a d u ż y w a n i e m p r z e z p od l e g ł y c h p r a c ow n i k ó w ( u c z n i ó w ) od z i e ż y r ob oc z e j i ś r od k ó w oc h r on y i n d y w i d u a l n e j p od c z a s m on t a ż u i e k s p l oa t a c j i i n s t a l a c j i g a z ow e j ; 3.5. w s k a z y w a ć p od l e g ł y m p r a c ow n i k om ( u c z n i om ), s k u t k i n i e p r z e s t r z e g a n i a n or m, p r z e p i s ó w, w a r u n k ó w t e c h n i c z n y c h p od c z a s s k ł a d ow a n i a i t r a n s p or t ow a n i a m a t e r i a ł ó w d o w y k on y w a n i a i n s t a l a c j i g a z ow e j ; 3.6. w s k a z y w a ć p od l e g ł y m p r a c ow n i k om ( u c z n i om ), s k u t k i n i e p r a w i d ł ow e g o w y k on y w a n i a i n s t a l a c j i i p od ł ą c z e ń a p a r a t ó w or a z u r z ą d z e ń g a z ow y c h ; 3.7. w s k a z y w a ć p od l e g ł y m p r a c ow n i k om ( u c z n i om ), z a g r oż e n i a d l a i c h ż y c i a, z d r ow i a z w i ą z a n e z p r a c a m i k on s e r w a c y j n y m i i n s t a l a c j i g a z ow y c h ; 3.8. z n a ć d z i a ł a n i a w p r z y p a d k a c h w y m a g a j ą c y c h u d z i e l e n i a p od l e g ł y m p r a c ow n i k om ( u c z n i om ) p i e r w s z e j p om oc y p r z e d l e k a r s k i e j, p od c z a s p r a c m on t a ż ow y c h, n a p r a w c z y c h i k on s e r w a c y j n y c h i n s t a l a c j i g a z ow y c h ; 3.9. p r ow a d z i ć i n s t r u k t a ż e z z a k r e s u b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y i p r z e p i s ó w p r z e c i w p oż a r ow y c h n a s t a n ow i s k u p r a c y, z g od n i e z ob ow i ą z u j ą c y m i z a s a d a m i m e t od y k i n a u c z a n i a.

4 Z ak res wiad omoś ci i u mieję tnoś ci zwią zanych z zatru d nieniem i d ział alnoś cią gosp od arczą K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r oz r ó ż n i a ć p od s t a w ow e p oj ę c i a i t e r m i n y z ob s z a r u f u n k c j on ow a n i a g os p od a r k i or a z p r a w a p r a c y, p r a w a p od a t k ow e g o i p r z e p i s ó w r e g u l u j ą c y c h p od e j m ow a n i e i w y k on y w a n i e d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 1.2. r oz r ó ż n i a ć d ok u m e n t y r e g u l u j ą c e z a t r u d n i e n i e or a z d z i a ł a l n oś ć g os p od a r c z ą ; 1.3. i d e n t y f i k ow a ć i a n a l i z ow a ć i n f or m a c j e d ot y c z ą c e w y m a g a ń i u p r a w n i e ń p r a c ow n i k a, p r a c od a w c y, b e z r ob ot n e g o i k l i e n t a ; 1.4. w y k or z y s t y w a ć i n f or m a c j e d ot y c z ą c e s p os ob u z a r z ą d z a n i a m a ł ą f i r m ą i z n a ć z a s a d y or g a n i z a c j i p r a c y ; 1.5. z n a ć z a s a d y n or m ow a n i a p r a c y i s y s t e m u p ł a c ; 1.6. w y k or z y s t y w a ć p od s t a w ow e w i a d om oś c i d ot y c z ą c e g os p od a r k i r y n k ow e j ; 1.7. w y p e ł n i a ć d r u k i r e j e s t r a c y j n e i r oz l i c z e n i ow e Z U S i d e k l a r a c j e p od a t k ow e ; 1.8. k or z y s t a ć z e ź r ó d e ł w i e d z y e k on om i c z n e j i p r a w n e j ; 1.9. z n a ć p od s t a w ow e p r z e p i s y p r a w n e i z a r z ą d z e n i a w y k on a w c z e w y n i k a j ą c e z k od e k s u p r a c y ; p os i a d a ć w i e d z ę d ot y c z ą c ą p r z e p i s ó w ok r e ś l a j ą c y c h z a t r u d n i e n i e i s z k ol e n i e p r a k t y c z n e m ł od oc i a n y c h u c z n i ó w w z a k ł a d z i e p r a c y. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l i z ow a ć i n f or m a c j e z w i ą z a n e z p od n os z e n i e m k w a l i f i k a c j i, p os z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m or a z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.2. s p or z ą d z a ć d ok u m e n t y z w i ą z a n e z p os z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m or a z z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.3. r oz r ó ż n i a ć s k u t k i w y n i k a j ą c e z n a w i ą z y w a n i a i r oz w i ą z y w a n i a s t os u n k u p r a c y ; 2.4. d ok on y w a ć r oz l i c z e ń i k os z t or y s ow a n i a w y k on y w a n y c h r ob ó t p od w z g l ę d e m op ł a c a l n oś c i p r ow a d z e n i a d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j. P p p K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : p s y c h i i c i : r u m i e ć r w ó j p s y c h i c z n y c z ł i e k a i c z y n n i k i n a n i e g w p ł y w a j ą c e a z c e c h y p s y c h i c z n e c i i j e j s k ł a d n i k i : c h a r a k t e r i j e g c e c h y, z d n c i i u z d n i e n i a ; z a i n t e r e s a n i a i s k ł n c i ; t e m p e r a m e n t i j e g r z a j e z n a ć p e j ś c i e p s y c h i c z n e d u c z e n i a s i ę i p r e s ó w p n a w c z y c h : p r z e t w a r z a n i e i n f m a c j i r z a j e p a m i ę c i ; c z y n n i k i i n d y w i d u a l n e w p ł y w a j ą c e n a m y w a c j ę n a u c z a n i a ; c z y n n i k i z w i ą z a n e z g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s p y p t ę p a n i a i r e a g a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s i f r u s t r a c j a ; t y p y s y t u a c j i t r u d n y c h ; r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u d n e p s y c h i i r w e j i w y c h a w c z e j : p i a d a ć w i e d z ę n t r e s ó w r w y c h ; b r a ć p u w a g ę c z y n n i k i r w e p s y c h i i p r a c y : r e ś l a ć w z a j e m n y w p ł y w i d z i a ł y w a n i e w u k ł a d z i e c z ł i e k p r a c a ; z n a ć e t a p y d t a n i a c z ł i e k a d p r a c y : od stawy sychologii i ed agogik i oraz metod yk a nau czania ol og os ob ow oś oz oz ow o or os ob ow oś - o ol oś ol - ow on oś - o od od ol og o oc oz - or od - ot - or os ob os ow ow ol og oz oj ow ow os. ok oz oj ow od oz oj ow. ol og ok od ow os os ow ow o

5 - w p r ow a d z e n i e d o p r a c y ; - s z k ol e n i e z a w od ow e i d os k on a l e n i e. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. ok r e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w p r oc e s i e p r a k t y c z n e j n a u k i z a w od u ; 2.2. z n a ć k r y t e r i a d ob or u m e t od n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e ć p os ł u g i w a ć s i ę p r og r a m e m n a u c z a n i a ; 2.4. z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a or a z k on t r ol i i oc e n y p r a c y u c z n i a ; 2.5. s t os ow a ć od p ow i e d n i e ś r od k i d y d a k t y c z n e w p r oc e s i e k s z t a ł c e n i a ; 2.6. p l a n ow a ć n a u c z a n i e w g p od s t a w y p r og r a m ow e j k s z t a ł c e n i a w z a w od z i e ; 2.7. s t os ow a ć s i ę d o s t a n d a r d ó w w y m a g a ń b ę d ą c y c h p od s t a w ą d o p r z e p r ow a d z a n i a e g z a m i n u p ot w i e r d z a j ą c e g o k w a l i f i k a c j e w z a w od z i e ; 2.8. d ob i e r a ć og n i w a i f or m y or g a n i z a c y j n e p r a c y d y d a k t y c z n o w y c h ow a w c z e j w k s z t a ł c e n i u z a w od ow y m ; 2.9. p r ow a d z i ć d ok u m e n t a c j ę p e d a g og i c z n ą w z a k ł a d z i e s z k ol ą c y m u c z n i ó w. k w w w 1. W y k o n i e p o m i u s l n o ś c i i n s t j i g j, k o n s e r j ą r i k e g o u r n i g g o. 2. W y k o n i e i n s t j i g j p r ł ą c n i e m k e g o u r n i g g o. II. Etap prak tyczny egzaminu obejmuje prak tyczne umiejętności z zak resu al if ik acji zaw od zie, ujęte tematach : an ar zc ze al ac azo we z wac zawo ów ws azan zą dze a azo we an al ac azo we z zy ze ws azan zą dze a azo we K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p or z ą d z i ć p l a n d z i a ł a n i a ; 1.2. s p or z ą d z i ć w y k a z n i e z b ę d n y c h s u r ow c ó w, m a t e r i a ł ó w, s p r z ę t u k on t r ol n o p om i a r ow e g o, n a r z ę d z i ; 1.3. w y k on a ć n i e z b ę d n e ob l i c z e n i a l u b s z k i c e p om oc n i c z e. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y : 2.1. g r om a d z i ć i r oz m i e ś c i ć n a s t a n ow i s k u p r a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę d z i a, u r z ą d z e n i a i s p r z ę t z g od n i e z z a s a d a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y or a z oc h r on y p r z e c i w p oż a r ow e j ; 2.2. s p r a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n, u r z ą d z e ń i s p r z ę t u ; 2.3. d ob r a ć od z i e ż r ob oc z ą i ś r od k i oc h r on y i n d y w i d u a l n e j. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j, o c h r o n y ś r o d o w i s k a i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o b j ę t y m i t e m a t a m i : W y k a n i e p i a r u s z c z e l n c i i n s t a l a c j i g a z e j, z k s e r w a c j ą z a w ó w i w s k a z a n e g u r z ą d z e n i a g a z e g 3 z y ś c i ć i n s t a l a c j ę z r d z y i z a n i e c z y s z c z e ń p r z y p a d k y c h p r z e z p r z e d m u c h a n i e s p r ę ż y m p i e t r z e m c i ś n i e n i u 0, 5 0, 6 M P a ; 3 d a ć k s e r w a c j i z a w ó w g a z y c h ; 3 d a ć k s e r w a c j i w s k a z a n e g u r z ą d z e n i a g a z e g 3 w y k a ć p i e r w s z ą p r ó b ę s z c z e l n c i ( p r ó b a s z c z e l n c i I r z a j u ), c z y n n i k i e m p r ó b n y m ( p i e t r z e m ) c i ś n i e n i u 0, M P a, z w r a c a j ą c u w a g ę n a s z c z e l n ć p ą c z e ń u t r z y m a n i e s i ę c i ś n i e n i a 0, M P a p r z e z 3 0 m i n u t, u w a ż a s i ę z a d ó d s z c z e l n c i i n s t a l a c j i ; 3 w p r z y p a d k u s p a d k u c i ś n i e n i a, p l e c m i e j s c a w a d l i w e w ą m y d l a n ą p r z y u ż y c i u p ę d z l a ; 3 s e r w a ć m i e j s c a w a d l i w e, w p r z y p a d k u p a w i e n i a s i ę p ę c h e r z y k ó w p i e t r z a, n i e s z c z e l n c i w t y c h m i e j s c a c h z l i k w i d a ć p r z e z d r ę c e n i e, u s z c z e l n i e n i e i p i ć p i e r w s z ą p r ó b ę s z c z e l n c i i n s t a l a c j i ; on om oś ow on or o ow o:.1.1. oc ow on ow o.1.2. ok on on or ow.1.3. ok on on o ow o;.1.4. on oś oś od ow o 1 oś oł 1 ow oś.1.5. ow od.1.6. ob ow oj ow oś ow ok on ow oś

6 s p or z ą d z e n i e p r ot ok oł u z p r ó b y s z c z e l n oś c i I r od z a j u ; w y k on a ć d r u g ą p r ó b ę s z c z e l n oś c i i n s t a l a c j i g a z ow e j ( p r ó b a s z c z e l n oś c i I I r od z a j u ), p op r z e z n a p e ł n i e n i e c z y n n i k i e m p r ó b n y m d o c i ś n i e n i a p r ó b y t j % m a k s y m a l n e g o c i ś n i e n i a r ob oc z e g o d l a d a n e g o r od z a j u g r u p y i p od g r u p y p r z e d u r z ą d z e n i a m i g a z ow y m i g d y w c z a s i e 5 m i n u t od u s t a b i l i z ow a n i a s i ę c i ś n i e n i a p r ó b y, p r z e p ł y w om i e r z n i e w y k a ż e p r z e p ł y w u c z y n n i k a p r ó b n e g o, w y n i k p r ó b y u z n a j e s i ę z a p oz y t y w n y ; s p or z ą d z e n i e p r ot ok oł u z p r ó b y s z c z e l n oś c i I I r od z a j u ; u t r z y m y w a ć ł a d i p or z ą d e k n a s t a n ow i s k u p r a c y ; w y k on a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y m c z a s i e ; u p or z ą d k ow a ć s t a n ow i s k o p r a c y, oc z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s p r z ę t, r oz l i c z y ć m a t e r i a ł y i z a g os p od a r ow a ć od p a d y W y k on a n i e i n s t a l a c j i g a z ow e j w r a z z p r z y ł ą c z e n i e m w s k a z a n e g o u r z ą d z e n i a g a z ow e g o: w y z n a c z y ć z a k r e s r ob ó t n a p od s t a w i e d ok u m e n t a c j i ; w y k on a ć ob r ó b k ę p r z e w od ó w i n s t a l a c j i g a z ow y c h ; d ob r a ć k s z t a ł t k i i n s t a l a c y j n e ; z m on t ow a ć e l e m e n t y i n s t a l a c j i g a z ow e j ; p od ł ą c z y ć u r z ą d z e n i e g a z ow e d o w y k on a n e j i n s t a l a c j i ; p r z e p r ow a d z i ć p r ó b y s z c z e l n oś c i i d z i a ł a n i a ; p os ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s p r z ę t e m or a z n a r z ę d z i a m i p om i a r ow y m i ; u t r z y m y w a ć ł a d i p or z ą d e k n a s t a n ow i s k u p r a c y ; w y k on a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y m c z a s i e ; u p or z ą d k ow a ć s t a n ow i s k o p r a c y, oc z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s p r z ę t, r oz l i c z y ć m a t e r i a ł y, z a g os p od a r ow a ć od p a d y. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a d n i ć s p os ó b w y k on a n i a z a d a n i a ; 4.2. oc e n i ć j a k oś ć w y k on a n e g o z a d a n i a. N i e zb ę dn e wy p o s aż e n i e s t an o wi s k do wy k o n an i a zadań e g zam i n ac y j n y c h o b j ę t y c h t e m at am i : 1. W y k o n an i e p o m i ar u s zc ze l n o ś c i i n s t al ac j i g azo we j, z k o n s e r wac j ą zawo r ów i ws k azan e g o u r zą dze n i a g azo we g o. W s k a z a n y od c i n e k i n s t a l a c j i g a z ow e j w b u d y n k u m i e s z k a l n y m d ob r z e oś w i e t l on y m i w e n t y l ow a n y m. S t a n ow i s k o p om i a r ow e : m a n om e t r c h a r a k t e r y z u j ą c y s i ę od p ow i e d n i ą k l a s ą d ok ł a d n oś c i ( c o n a j m n i e j k l a s y I ), p r z e p ł y w om i e r z z w b u d ow a n y m m a n om e t r e m. N a r z ę d z i a p om i a r ow e : m e t r ó w k a, s u w m i a r k a, p oz i om i c a, m a t e r i a ł y u s z c z e l n i a j ą c e, c z u j n i k g a z u, p or a d n i k i, n or m y, i n s t r u k c j e. M a t e r i a ł y : w od a m y d l a n a, p ę d z e l d o n a n os z e n i a n a m i e j s c a n i e s z c z e l n e, w r a z i e p ot r z e b y, w p r z y p a d k u n i e s z c z e l n oś c i i n s t a l a c j i i n i e m oż n oś c i u s z c z e l n i e n i a j e j p r z e z d r ę c e n i e, z k i e c z n c i ą c z ę ś c i e j w y m i a n y j e j e l e m e n t ó w : r u r y s t a l e c z a r n e b e z s z w u, r u r y m i e d z i a n e, ł ą c z n i k i k s z t a ł t k i p r z e j ś c i e, m a t e r i a ł y c z y s z c z ą c e a z z e s t a w n a r z ę d z i d m t a ż u i n s t a l a c j i g a z e j, i m a d ł d r u r, g w i n t n i c a, c i n a k d r u r S p r z ę t g a ś n i c z y I n s t r u k c j e s ł u g i s p r ę ż a r k i, g w i n t n i c y Ś r k i h r y i n d y w i d u a l n e j A p t e c z k a 2. W y k o n i e i n s t j i g j p r ł ą c n i e m k e g o u r n i g g o. P i e s z c z e n i e, d r z e w i e t l e i w e n t y l a n e z f r a g m e n t e m i n s t a l a c j i g a z e j G a z e ok on oś ow ow ow or o on ow o o ow ob o.. ob ow. od oc on.. an al ac azo we wr az z zy ze ws azan zą dze a azo we om ob oś on ow ow. ow u r z ą d z e n i a p om i a r ow e, od b i or n i k g a z ow y. S t ó ł m on t e r s k i. S p r z ę t i n a r z ę d z i a : i m a d ł o d o r u r, g w i n t ow n i c a r ę c z n a, g w i n t ow n i c a e l e k t r y c z n a, z e s t a w n a r z ę d z i d o m on t a ż u i n s t a l a c j i g a z ow e j, p i ł k a d o m e t a l u, g i ę t a r k a r ę c z n a, ob c i n a r k a k r ą ż k ow a, k a l i b r ow n i k i, e k s p a n d e r y, l u t ow n i c a, s p r ę ż a r k a. N a r z ę d z i a p om i a r ow e : m e t r ó w k a, s u w m i a r k a, p oz i om i c a, m a t e r i a ł y u s z c z e l n i a j ą c e, c z u j n i k g a z u, p or a d n i k i, n or m y, i n s t r u k c j e ob s ł u g i. M a t e r i a ł y : r u r y s t a l ow e c z a r n e b e z s z w u, r u r y m i e d z i a n e, ł ą c z n i k i, k s z t a ł t k i p r z e j ś c i ow e, m a t e r i a ł y c z y s z c z ą c e. P a l n i k g a z ow y z k om p l e t e m b u t l i g a z ow y c h d o s p a w a n i a ( l u t ow a n i a ), os ł on y, b u t l a z g a z e m ob oj ę t n y m ( a z ot ). S p r z ę t g a ś n i c z y. I n s t r u k c j e ob s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r od k i oc h r on y i n d y w i d u a l n e j. A p t e c z k a.

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Zawód: lakiernik p o r e c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n a i u s a ) e g z a m i n u o b e j m u j e : Z o m o ś c u m ę t ś c c c h d j z d z K a n d

Zawód: lakiernik p o r e c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n a i u s a ) e g z a m i n u o b e j m u j e : Z o m o ś c u m ę t ś c c c h d j z d z K a n d 2 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu L A K I E R N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K M O N T E R M A S Z Y M I U R Z Ą D Z E Ń K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Ą ÓŁ Ź ÓŹ Ó Ź Ź Ó Ź Ź Ś Ś Ó Ź Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ó ć Ó Ó ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ó Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ź ć Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź ć Ź Ó Ź ć Ó Ó Ó ć Ą Ś ć Ź Ś Ź ć Ó ź Ś Ł Ś Ś Ź Ś Ó Ź Ź Ź Ś Ś Ę Ź Ó Ś Ź Ó ć Ź Ź Ó ź Ó ć Ę Ó Ź ć

Bardziej szczegółowo

K O m 17 0 M. J anik, E. Ż elazowski ontr ol e Pl an k ont r ol i na r ok 2 0 0 2 zak ł ad ał p r ze p r owad ze nie 8 15 k ont r ol i. Z ad ania t e

K O m 17 0 M. J anik, E. Ż elazowski ontr ol e Pl an k ont r ol i na r ok 2 0 0 2 zak ł ad ał p r ze p r owad ze nie 8 15 k ont r ol i. Z ad ania t e RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 169 Kraków 2 0 0 3 V I I I D Z I A Ł A L N O Ś Ć W O J E W Ó D Z K

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c 2 8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M O N T E R - E L E K T R O N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ł ź ć Ó Ą Ą ź Ł Ą ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ź ź ź Ó Ł Ś Ó Ż ź Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć Ś ć Ł ź Ś ź ź ć Ń Ś ć ć ć Ż Ń ć Ą ć Ą ć ć Ą ć ć ć Ś Ł ć Ń Ł ź ź ć Ń ć ć ć ć ć Ł Ł Ą Ź Ó Ą Ż ź Ś ź Ź ź Ś Ó Ą Ż ź Ż Ś ć Ą Ń ź ć Ó Ó

Bardziej szczegółowo

Ń Ź Ł Ó Ą Ś ć Ń Ż Ź Ż ć Ź ć Ź ć Ż ć ź Ż Ś Ż Ż Ż Ś ć Ł ć Ż Ę Ż Ż Ż ć ć Ż Ź Ś Ę Ż ć Ł Ą Ź Ż ź ć Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż ŻĄ ć ć Ż ź Ż ć ć ź Ą Ż ŻĄ Ż Ż Ą Ą Ą Ę Ł Ś Ż ć Ż ć Ą Ż Ż Ś ć ć ć Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ś Ż Ą ć Ż

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ą Ń Ń Ń Ń Ń Ś ć Ó Ó Ó ź Ą Ń ź ć Ś ź Ń ć ć Ń ź Ń Ń Ś źć Ń Ś ź Ć Ń ź ć Ś ć Ń Ń ź ć Ń Ą ć ć Ń ź ź ź ź ź ź Ś ź Ś Ś ć ć Ń Ń ź ć ź ć ć ć Ś ć Ń ć Ń ć ć ć Ń Ą ć ć ź Ń ć Ł Ą ć Ć Ć Ń Ń Ć Ć Ń ć Ś Ń ć Ś ć Ń Ś

Bardziej szczegółowo

! "! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _

! ! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _ Odpady RAPORT O STANIE ŚRODOISKA OJEÓDZTIE AŁOPOLSKI 2002 ROKU 1 3 3 K r ak ó w 2 0 0 3 I V O D P A D Y Kinga Duleba, Dorota Łęczycka, Teresa Reczek C e l e n ad r zę d n y p ol it y k i e k ol og ic zn

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ź Ł Ź Ę Ś Ę Ę Ś Ą Ę Ś Ą Ć Ć ć Ę Ą Ł Ś ć ń ć Ł ć Ź ć Ę Ą Ą Ź ź ź ć ć ć ć ć ń ń ć ć ń Ó ź Ę Ą ć ć ć Ź ć Ź ć ć ń ń ć ń Ó ć Ą ń ć Ę Ą Ą ń ń ń ń ć ń ć ć Ź ć ń Ź ń ń Ć ń ń ń Ę Ą Ś Ą ń ć ń ć ź ń Ę Ś Ą Ąć

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo