Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au cis co. co m ) C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 1

2 In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y k t o t o j e s t? C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 2

3 Agenda 1 I n yn i er wspa r ci a spr z eda y w polsk i m bi ur z e C i sco 2 P r ojek t u k li en t a X obowi ¹z k i i dz i a ³a n i a i n yn i er a 3 C z y t o wsz yst k o? C o jesz cz e r obi i n yn i er w C i sco C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 3

4 In yni e r w p o l s k i m b i u r z e C i s c o W sp ³pr a cuje z dyr ek t or em spr z eda y dla ok r eœlon ego sek t or a J est odpowi edz i a ln y z a opi ek ê t ech n i cz n ¹ n a d ok r eœlon ym K li en t em lub gr up¹ K li en t w P e³n i r olê t ech n i cz n ego wspa r ci a spr z eda y N i e z a jmuje si ê dz i a ³a n i a mi pospr z eda n ymi i n st a la cj¹, k on f i gur a cj¹, ur uch omi en i em spr z êt u C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 4

5 In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y m u s i P osi a da و n i ez bêdn ¹ wi edz ê by swobodn i e pr owa dz i و r oz mowê t ech n i cz n ¹ z K li en t em U mi eو pok a z a و z a let y i wa dy r oz wa a n ych r oz wi ¹z a R oz umi eو ja k r oz wi ¹z a n i a t ech n i cz n e i mplemen t owa n e pr z ez K li en t w wp³ywa j¹ n a pr owa dz en i e i ch bi z n esu W i dz i eو t o cz ego i n n i n i e dost r z ega j¹ budowa و wi z je dz i a ³a n i a or ga n i z a cji K li en t a po wdr o en i u t ech n ologi i C i sco C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 5

6 In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y p o t r z e b u j e C i ¹g³ego k sz t a ³cen i a w z a k r esi e: Technicznym B iznes o wym S o f t -s k il l s Z dobywa و cer t yf i k a cje C i sco or a z cer t yf i k a cje br a n owe Bez poœr edn i ego k on t a k t u z n a jn owsz ymi t ech n ologi a mi by m c swobodn i e je pr ez en t owa و i demon st r owa و i ch dz i a ³a n i e C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 6

7 P o na d t o i n yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y D oœو du o podr uje W k r aj u d o j azd d o K l ient w Z a g r anicê s zk o l enia, s eminar ia, s p o t k ania f ir mo we it p. P oœwi êca cz a s n a k sz t a ³cen i e E-l ear ning S zk o l enia S amo k s zt a³cenie R oz li cz a si ê z ma n a ger em, cz yli pot r z ebuje t r och ê cz a su n a dz i a ³a n i a wewn êt r z n e C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 7

8 Agenda 1 I n yn i er wspa r ci a spr z eda y w polsk i m bi ur z e C i sco 2 P r ojek t u k li en t a X obowi ¹z k i i dz i a ³a n i a i n yn i er a 3 C z y t o wsz yst k o? C o jesz cz e r obi i n yn i er w C i sco C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 8

9 P o j a w i a s i ê t e m a t C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 9

10 In yni e r C i s c o p o w i ni e n P R O A K T Y W N IE Sk on t a k t owa و si ê z K li en t em i um wi و n a spot k a n i e t ech n i cz n e Sk on sult owa و ja k i z a k r es ma t er i a ³u bêdz i e dysk ut owa n y podcz a s spot k a n i a O k r eœli و n a i le mo li we jest om wi en i e po ¹da n ych t ema t w w cz a si e spot k a n i a P R Z Y G O T O W A ئ SI ت D O SP O T K A N I A C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 10

11 S p o t k a ni e z K l i e nt e m St a r a j si ê z r oz umi eو pot r z eby K li en t a pomyœl ja k K li en t : pot r z eba / pr oblem -> r oz wi ¹z a n i e N i e b j si ê u ywa و wi edz y n t. r oz wi ¹z a C i sco z a pr opon uj t e r oz wi ¹z a n i a, k t r e T woi m z da n i em s¹ opt yma ln ymi dla uz ysk a n i a po ¹da n ego ef ek t u pr z ez K li en t a S U C H A J K L I E N T A!!! Z A U F A N Y M D O R A D C K t a B¹dں li en C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 11

12 Po s p ot k a n i u p od s u m ow a n i e Pot w i e r d z e n i e w s p l n e g o z r oz u m i e n i a S z an o wn i P an o wi e N i n i e j s z y m c h c i a³b y m j e s z c z e r az p o d z i êk o waو z a n as z e d z i s i e j s z e s p o t k an i e o r az p r z e s ³aو p o d s um o wan i e p o d j êt y c h us t al e : 1/ I n t e g r a c j a C i s c o U n i f i e d C o m m u n i c a t i o n z M i c r o s o f t O C S > wy m ag an e ws p ar c i e d l a "t y p o we g o " d o c e l o we g o œr o d o wi s k a u y t k o wn i k a t z n. M O C, S h ar e p o i n t, m o l i wo œو o d e b r an i a r o z m o wy z p o z i o m u M O C, M S O ut l o o k, t e l e f o n I P > i n t e g r ac j a w z ak r e s i e "c l i c k -t o -d i al ", s e r v e r p r e s e n c e, c o n f e r e n c i n g > Z g o d n i e z us t al e n i am i p r z e s y ³am l i n k d o s t r o n y z i n f o r m ac j am i d o t y c z ¹c y m i i n t e g r ac j i M i c r o s o f t O f f i c e C o m m u n i c a t i o n s S e r v e r E n t e r p r i s e E d i t i o n t o C i s c o U n i f i e d P r e s e n c e 6. 0 ( 1) a n d C i s c o U n i f i e d C o m m u n i c a t i o n s M a n a g e r 6. 0 ( 1) h t t p :/ / i s c o.c o m / ap p l i c at i o n / p d f / e n / us / g ue s t / p r o d uc t s / p s 7240 / c 1237/ c c m i g r at i o n _ a ae a28.p d f > t e s t y r o z wi ¹z an i a C i s c o - j ak o j e d n e g o z r o z wa an y c h - w s t y c z n i u P r z e wi d y wan y c z as t r wan i a t e s t w - 14 d n i. S k al a - 15 s t ac j i r o b o c z y c h. 2 / W y c e n a r o z w i ¹z a n i a C i s c o U n i f i e d C o m m u n i c a t i o n d o k o l i s t o p o i e d o p r z e s z o s t i e c e n t n r o z i o b e j m e g o s e r r y C i s c o U C M z o p r o g r o i e m t e l e f o n s e r i i t e l e f o n s e r i i t e l e f o n s e r i i z p r z y s t i C P t e l e f o n s e r i i t e l e f o n s e r i i z E x t e n d e d B t e r y i D e s k t o p C h g e r o n p o r m 1 0 / / ( p o o n a m b r d o z e s t C U V A P r e s e n c e S e r v e r b r o g o c h d o f U n i t y U n i f i e d M e s s i n g V o i c e G e C i s c o z p o r t e m E > c a ad a (m l wi 26/ 11) ³an a an wy a ws êp a wi ¹z an a uj ¹c : 2 we 7825 am wan 6.x 110 w w w 7965 awk am w w 7921 at ar wszystkie tel ef y z ta i za tel ef i ezp zewo wym i) 10 aw w 1 10 am an al wy ax w 1 ag 1 at way > uz up e ³n i e n i e k o n f i g ur ac i i o o f e r t ê s z k o l e n i o w¹ - C i s c o L e ar n i n g C r e d i t s 3 / S p o t k a n i e w C i s c o R e m o t e T e c h n i c a l B r i e f i n g C e n t e r ( R T B C ) > p l an o wan e w o s t at n i m t y g o d n i u p r z e d œwi êt am i B o e g o N ar o d z e n i a t j p o m i êd z y 17, a 21 g r ud n i a z wy ³¹c z e n i e m 20 g r ud n i a. > p l an o wan y z ak r e s : C i s c o U n i f i e d C o m m un i c at i o n, r o z wi ¹z an i a b e z p i e c z e s t wa C i s c o. J e e l i p o j awi ¹ s i ê j ak i e œ i n n e t e m at y, k t r e m o g l i b y œm y z aad r e s o waو, a k t r y m i j e s t e œc i e P a s t wo z ai n t e r e s o wan i - p r o s i m y o i n f o r m ac j e. J e el i j a kieko l wiek za p isy p o d su m o wa n ia b u d z¹ P a stwa w¹tp l iwo œc i, l u b te j e el i ںl e zin ter p r eto wa ³em n a sze u zg o d n ien ia p r o szê o ko n ta kt i sko r yg o wa n ie. O c zywiœc ie sa m p o zo sta j ê d o d ysp o zyc j i c el em u d ziel en ia d o d a tko wyc h in f o r m a c j i i wyj a œn ie C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 12

13 F ol l ow -u p s p ot k a n i a : p r z y g ot ow a n i e k on f i g u r a c j i w s t êp n y c h i w y c e n a C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 13

14 F ol l ow -u p s p ot k a n i a : Pr e z e n t a c j a w R T B C P r ezent acj a d l a k l ient a o m wienie zag ad nie t echno l o g icznych (p p t ) D emo ns t r acj a r o zwi¹zania na p r zyg o t o wanym zes t awie u r z¹d ze (k o nieczne p r zyg o t o wanie zes t awu s amo d ziel nie l u b z p o mo c¹ k o l eg w) P o k az f u nk cj i, k t r ymi K l ient wyr azi³ zaint er es o wanie P o k az f u nk cj i, k t r e in ynier u wa a za war t o œcio we d l a o r g anizacj i k l ient a P r z e d s t aw ie n ie w ar t o œci b iz n e s o w e j r o z w i¹z an ia Z r n ico w an ie s iê w z g l êd e m k o n k u r e n cj i RTBC Re m o t e Te c h n i c a l Br i e f i n g Ce n t e r C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 14

15 T e s t y r o z w i ¹z a ni a P r z ygot owa n i e lub wsp ³pr z ygot owa n i e pla n u t est w W sp ³pr a ca z P a r t n er em C i sco w z a k r esi e pr z epr owa dz en i a t est w K on i ecz n oœو i n t egr a cji z r oz wi ¹z a n i a mi f i r m t r z eci ch I n st a la cja w lok a li z a cji k li en t a lub w la bor a t or i a ch C i sco Podsumowanie t est w C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 15

16 J e s z c z e ( m i n. ) j e d n o s p ot k a n i e z K l i e n t e m D emo si ê podoba ³o! T est y si ê powi od³y! Z est a wi en i e spr z êt u pr z ygot owa n e! K li en t wi e, e r oz wi ¹z a n i e spe³n i a jego wyma ga n i a! K li en t C i uf a!!! K li en t uz ga dn i a z D yr ek t or em Spr z eda y C i sco i P a r t n er em C i sco wa r un k i f i n a n sowe C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 16

17 S U K C E S t o! R oz wi ¹z a n i e t elei n f or ma t ycz n e wdr o on e t er mi n owo i p³yn n i e R oz wi ¹z a n i e r ea li z uj¹ce wsz yst k i e z a ³o on e cele i f un k cjon a ln oœci R oz wi ¹z a n i e dz i a ³a j¹ce z godn i e z ocz ek i wa n i a mi K li en t a R oz wi ¹z a n i e, k t r e poma ga k li en t owi pr owa dz i و w³a sn y bi z n es S U K C E S K L I E N T A!!! Suk ces C i sco C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 17

18 Agenda 1 I n yn i er syst emowy w polsk i m bi ur z e C i sco 2 P r ojek t u k li en t a X obowi ¹z k i i dz i a ³a n i a i n yn i er a 3 C z y t o wsz yst k o? C o jesz cz e r obi i n yn i er w C i sco C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 18

19 Pr e z e n t a c j e n a k on f e r e n c j a c h b r a n ow y c h i n i e t y l k o C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 19

20 P u b l i k a c j e p r a s o w e C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 20

21 N a u k a, na u k a, na u k a C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 21

22 In yni e r s ys t e m o w y C i s c o k t o t o j e s t? T ec h nic z ny z auf any dor adc a k l ient a Pr ac a z l udںmi dl a l udz i C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 22

23 P yt a ni a i o d p o w i e d z i C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 23

24 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. C i s c o C o n f i d e n t i a l 24

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO STATISTICAL BULLETIN OF LÓDZKIE VOIVODSHIP II II nd QUARTER 2011 ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 ZNA KI UMOWNE SYM

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION

FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 FORENSIC APPLICATION OF A RAPID TEST FOR RED HAIR COLOUR PREDICTION AND SEX DETERMINATION Wojciech BRANICKI 1, Paulina WOLAÑSKA-NOWAK 1, Urszula BRUDNIK

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

MUNICIPAL SEWAGE AS A SOURCE OF CURRENT INFORMATION ON PSYCHOACTIVE SUBSTANCES USED IN URBAN COMMUNITIES

MUNICIPAL SEWAGE AS A SOURCE OF CURRENT INFORMATION ON PSYCHOACTIVE SUBSTANCES USED IN URBAN COMMUNITIES by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 MUNICIPAL SEWAGE AS A SOURCE OF CURRENT INFORMATION ON PSYCHOACTIVE SUBSTANCES USED IN URBAN COMMUNITIES Marek WIERGOWSKI, Beata SZPIECH, Krystyna REGU

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

HUMAN NUCLEAR AND MALE Y-CHROMOSOME DNA QUANTIFICATION BY REAL-TIME PCR ASSAY

HUMAN NUCLEAR AND MALE Y-CHROMOSOME DNA QUANTIFICATION BY REAL-TIME PCR ASSAY by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 HUMAN NUCLEAR AND MALE Y-CHROMOSOME DNA QUANTIFICATION BY REAL-TIME PCR ASSAY Agnieszka MIROWSKA 1, Ryszard PAW OWSKI 2, 3 1 Fac ulty of Phar macy,

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CENTRUM OBRÓBKOWEGO 5-CIO OSIOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CENTRUM OBRÓBKOWEGO 5-CIO OSIOWEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CENTRUM OBRÓBKOWEGO 5-CIO OSIOWEGO 26-09-2012 r 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert

Bardziej szczegółowo

Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna

Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna Chorzowskie Studia Polityczne Nr 5/2012 Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna 24 czerwca 2013 20:52:27 Chorzowskie Studies in Politics No. 5/2012 Barriers to Modern Democracy a Global Perspective

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

EVALUATION OF EVIDENCE VALUE OF REFRACTIVE INDEX MEASURED BEFORE AND AFTER ANNEALING OF CONTAINER AND FLOAT GLASS FRAGMENTS

EVALUATION OF EVIDENCE VALUE OF REFRACTIVE INDEX MEASURED BEFORE AND AFTER ANNEALING OF CONTAINER AND FLOAT GLASS FRAGMENTS by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 EVALUATION OF EVIDENCE VALUE OF REFRACTIVE INDEX MEASURED BEFORE AND AFTER ANNEALING OF CONTAINER AND FLOAT GLASS FRAGMENTS Grzegorz ZADORA 1, Dariusz

Bardziej szczegółowo