Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w "

Transkrypt

1 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1 c ś c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k n i. w zę an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: ac un owoś zawodowa dok um ac a dzi ał aln oś os odar ze un zawodowy zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe ods awowe zas ady oc on odowi a ods awowe ze awa ac ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we ods awy olog dag og ody a auc zan a 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w: t e c h n olog i a m as zy n ozn aws t wo m at e r i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z Z wią ze k R ze m iosł a P olskie g o ( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w y c h d l a k w a l i f i k a c j i m i s t r z a w z a w o d z i e C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h a w s z c z e g ó l n o ś c i : s t o s o w a ć o k r e ś l e n i a i n a z e w n i c t w o t e c h n i c z n e z z a k r e s u a c z d u ń s k i c h, r o z z n a w a ć m a t e r i a ł y b u d o w l a n e z u w z g l ę d n i e n i e m w ł a ś c i w o ś c i, c e c h t e c h n i c z n y c h i z e z n a c z e n i a ; r o z r ó ż n i a ć d s t a w o w e e l e m e n t y b u d o w l i z e w z g l ę d ó w k o n s t r u k c y j n y c h o r a z i c h o g n i o o d r n o ś c i ; w y k o n y w a ć r y s u n k i i s z k i c e d o t y c z ą c e t r z o n ó w k u c h e n n y c h, e c ó w i k o m i n ó w ; o d c z y t y w a ć ł o ż e n i e e l e m e n t ó w b u d o w l i, i c h w y m i a r y i k s z t a ł t y z d o k u m e n t a c j i o j e k t o w e j, r y s u n k ó w a r c h i t e k t o n i c z n o u d o w l a n y c h, k o n s t r u k c y j n y c h i i n s t a l a c y j n y c h ; r o z z n a w a ć m a t e r i a ł y i e l e m e n t y b u d o w l a n e n a d s t a w i e s y m b o l i i o z n a c z e ń g r a f i c z n y c h ; r o z r ó ż n i a ć t y e c ó w i k o m i n k ó w, z u w z g l ę d n i e n i e m z a s a d i c h w y k o n y w a n i a i s t o s o w a n i a, n a d s t a w i e r y s u n k ó w, o s u, f o t o g r a f i i ; r o z z n a w a ć u r z ą d z e n i a i n a r z ę d z i a s t o s o w a n e d o a c z d u ń s k i c h ; z n a ć i s t o s o w a ć w y m a g a n i a d o t y c z ą c e w y k o n y w a n i a, n a a w i e k s o a t a c j i e c ó w, k o m i n k ó w o r a z e l e m e n t ó w u r z ą d z e ń g r z e w c z y c h ; z n a ć i s t o s o w a ć w y m a g a n i a d o t y c z ą c e r e m o n t u i n a a w y k a n a ł ó w d y m o w y c h i k o m i n ó w ; a n o w a ć, o r g a n i z o w a ć i w y k o n y w a ć m o c n i c z e r o b o t y m u r a r s k i e, b e t o n i a r s k i e, z b r o j a r s k i e, t y n k a r s k i e, c i e s i e l s k i e, ś l u s a r s k i e i k o w a l s k i e ; o c e n i a ć a w n o ś ć w y k o n a n y c h r o b ó t z d u ń s k i c h ; a k t u a l i z o w a ć w i e d z ę w z a k r e s i e n o w y c h t e c h n o l o g i i s t o s o w a n y c h w z d u ń s t w i e ; n a ć i s t o s o w a ć o b o w i ą z u j ą c e i n s t r u k c j e i r e g u l a m i n y b e z e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y ; P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2 d o b i e r a ć w i e l k o ś ć i r o d z a j e c a l u b k o m i n k a d o r o d z a j u m i e s z c z e n i a ; 2 d o b i e r a ć m a t e r i a ł y d o b u d o w y e c ó w i k o m i n k ó w z u w z g l ę d n i e n i e m t y e c a l u b k o m i n k a i r o d z a j u m i e s z c z e n i a ; 2 d o b i e r a ć s z ę t, n a r z ę d z i a i z y r z ą d y m i a r o w e z u w z g l ę d n i e n i e m w y k o n y w a n y c h a c z d u ń s k i c h ; 2 o b l i c z a ć k o s z t y z u ż y c i a m a t e r i a ł ó w d s t a w o w y c h i m o c n i c z y c h o r a z w y k o n a n i a a c z d u ń s k i c h w o r c i u o d a n e z z e d m i a r u l u b o b m i a r u r o b ó t ; 2 o b l i c z a ć i l o ś ć s k ł a d n i k ó w z a a w y, b e t o n u l u b m a s y t y n k a r s k i e j n a d s t a w i e r e c e u r y ; 2 z n a ć i w s k a z y w a ć s s o b y z y g o t o w a n i a d ł o ż a d w y k o ń c z e n i e w i e r z c h n i o k r e ś l o n y c h t y w e c ó w i k o m i n k ó w ; 2 z n a ć i w y k o r z y s t y w a ć d s t a w o w e i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e g o s d a r k i r y n k o w e j ; 2 s ł u g i w a ć s i ę k o m t e r e m w d s t a w o w y m z a k r e s i e ; pi 1.5. b py pi pi pl pi pl z pi pi.2. pi pu pi pa.5. pt.6. pó pi pu 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a ć z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 3.1. s t o s o w a ć z e pi s y b e z pi e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y, o c h r o n y z e c i w ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a o b o w i ą z u j ą c e w r o b o t a c h b u d o w l a n y c h z u w z g l ę d n i e n i e m a c z d u ń s k i c h ;

3 3.2. z n a ć i w s k a z y w a ć z a g r o ż e n i a d l a z d r o w i a i ż y c i a w y s t ę pu j ą c e d c z a s w y k o n y w a n i a a c z d u ń s k i c h i t o w a r z y s z ą c y c h r o b ó t b u d o w l a n y c h ; 3.3. w s k a z y w a ć s k u t k i n i e w ł a ś c i w e g o w y k o n a n i a r o b ó t z d u ń s k i c h o r a z n i e s t o s o w a n i a n o r m i z e pi s ó w d o t y c z ą c y c h w y m a g a ń t e c h n o l o g i c z n y c h ; 3.4. d o b i e r a ć ś r o d k i o c h r o n y o s o b i s t e j d o r o d z a j u w y k o n y w a n y c h a c z d u ń s k i c h ; 3.5. z n a ć i w s k a z y w a ć s s o b y u d z i e l a n i a m o c y z e d l e k a r s k i e j s z k o d o w a n y m d c z a s w y k o n y w a n i a a c z d u ń s k i c h ; Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i z w i ą z a n y c h z z a t r u d n i e n i e m i d z i a ł a l n o ś c i ą g o s p o d a r c z ą. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, w s z c z e g ó l n o ś c i : r o z r ó ż n i a ć d s t a w o w e j ę c i a i t e r m i n y z o b s z a r u f u n k c j o n o w a n i a g o s d a r k i o r a z a w a a c y, a w a d a t k o w e g o i z e s ó w r e g u l u j ą c y c h d e j m o w a n i e i w y k o n y w a n i e d z i a ł a l n o ś c i g o s d a r c z e j ; r o z r ó ż n i a ć d o k u m e n t y r e g u l u j ą c e z a t r u d n i e n i e o r a z d z i a ł a l n o ś ć g o s d a r c z ą ; i d e n t y f i k o w a ć i a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e w y m a g a ń i u a w n i e ń a c o w n i k a, a c o d a w c y i k l i e n t a pi P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e z w i ą z a n e z d n o s z e n i e m k w a l i f i k a c j i, s z u k i w a n i e m a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s d a r c z e j ; 2.2. s r z ą d z a ć d o k u m e n t y z w i ą z a n e z s z u k i w a n i e m a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z z d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s d a r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n i a ć s k u t k i w y n i k a j ą c e z n a w i ą z y w a n i a i r o z w i ą z y w a n i a s t o s u n k u a c y. P o d s t a w y p s y c h o l o g i i i p e d a g o g i k i o r a z m e t o d y k a n a u c z a n i a K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : y c h o l o g i i o s o b o w o ś c i : r o z u m i e ć r o z w ó j y c h i c z n y c z ł o w i e k a i c z y n n i k i n a n i e g o w y w a j ą c e o r a z c e c h y y c h i c z n e o s o b o w o ś c i i j e j s k ł a d n i k i : c h a r a k t e r i j e g o c e c h y, z d o l n o ś c i i u z d o l n i e n i a ; z a i n t e r e s o w a n i a i s k ł o n n o ś c i ; t e m r a m e n t i j e g o r o d z a j e z n a ć d e j ś c i e y c h o l o g i c z n e d o u c z e n i a s i ę i o c e s ó w z n a w c z y c h : z e t w a r z a n i e i n f o r m a c j i r o d z a j e m i ę c i ; c z y n n i k i i n d y w i d u a l n e w y w a j ą c e n a m o t y w a c j ę n a u c z a n i a ; c z y n n i k i z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s s o b y s t ę w a n i a i r e a g o w a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s i f r u s t r a c j a ; t y s y t u a c j i t r u d n y c h ; r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u d n e y c h o l o g i i r o z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : s i a d a ć w i e d z ę n t o k r e s ó w r o z w o j o w y c h ; b r a ć d u w a g ę c z y n n i k i r o z w o j o w e y c h o l o g i i a c y : o k r e ś l a ć w z a j e m n y w y w i o d d z i a ł y w a n i e w u k ł a d z i e c z ł o w i e k a c a ; z n a ć e t a d o s t o s o w a n i a c z ł o w i e k a d o a c y : w o w a d z e n i e d o a c y ; s z k o l e n i e z a w o d o w e i d o s k o n a l e n i e 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2 o k r e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w o c e s i e a k t y c z n e j n a u k i z a w o d u ; 2 z n a ć k r y t e r i a d o b o r u m e t o d n a u c z a n i a ; 2 u m i e ć s ł u g i w a ć s i ę o g r a m e m n a u c z a n i a ; pł pe pa pł py pł py

4 2.4. z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a o r a z k o n t r o l i i o c e n y a c y u c z n i a ; 2.5. s t o s o w a ć o d w i e d n i e ś r o d k i d y d a k t y c z n e w o c e s i e k s z t a ł c e n i a ; 2.6. pl a n o w a ć n a u c z a n i e w g d s t a w y o g r a m o w e j k s z t a ł c e n i a w z a w o d z i e ; 2.7. s t o s o w a ć s i ę d o s t a n d a r d ó w w y m a g a ń b ę d ą c y c h d s t a w ą d o z e o w a d z a n i a e g z a m i n u t w i e r d z a j ą c e g o k w a l i f i k a c j e w z a w o d z i e ; 2.8. d o b i e r a ć o g n i w a i f o r m y o r g a n i z a c y j n e a c y d y d a k t y c z n o w y c h o w a w c z e j w k s z t a ł c e n i u z a w o d o w y m ; 2.9. o w a d z i ć d o k u m e n t a c j ę pe d a g o g i c z n ą w z a k ł a d z i e s z k o l ą c y m u c z n i ó w. I I. E t p r t y c z n y e g z i n u m i s t r z o k i e g o o b e j m u j e p r t y c z n e u m i e j ę t n o ś c i z z r e s u k i f i k j i z i e, u j ę t e j e y m z t e m ap ak am ws ak ak wal ac w awo dz w dn at ów; 1. W y k o n i e f r m e n t u o k r e ś l o n e g o t y p u p i e c z e j t e c h n o l o g i i z p o ą c z e n i e m p r z e k o m i n o g o n p o t e k u m e n t j i. 2. W y k o n i e k o m i n k z e j t e c h n o l o g i i z p o ą c z e n i e m p r z e k o m i n o g o n p o t e k u m e n t j i. an ag a w adan wr az dł do wo du we a ds awi do ac an a w adan wr az dł do wo du we a ds awi do ac 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p or zą dzi ć p lan dzi ał an i a;, 1.2. s p or zą dzi ć wy k az n i e zb ę dn y c h s ur owc ó w, m at e r i ał ó w, s p r zę t u k on t r oln o p om i ar owe g o, n ar zę dzi ; 1.3. wy k on ać n i e zb ę dn e ob li c ze n i a, r y s un k i lub s zk i c e p om oc n i c ze. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y : 2.1. zg r om adzi ć i r ozm i e ś c i ć n a s t an owi s k u p r ac y m at e r i ał y, n ar zę dzi a, ur zą dze n i a i s p r zę t, zg odn i e z zas adam i b e zp i e c ze ń s t wa i h i g i e n y p r ac y or az oc h r on y p r ze c i wp oż ar owe j ; 2.2. s p r awdzi ć s t an t e c h n i c zn y m as zy n, ur zą dze ń i s p r zę t u; 2.3. dob r ać odzi e ż r ob oc zą i ś r odk i oc h r on y i n dy wi dualn e j ; 3. W y k o n a ć z a d a n i a e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o b j ę t y m i t e m a t a m i : 3 w y k o n a n i e f r a g m e n t u o k r e ś l o n e g o t y e c a w z a d a n e j t e c h n o l o g i i w r a z z d ł ą c z e n i e m d o z e w o d u k o m i n o w e g o n a d s t a w i e d o k u m e n t a c j i : 3 w y t y c z y ć r o b o t y n a d s t a w i e d o k u m e n t a c j i ; 3 z y g o t o w a ć d ł o ż e ; 3 w y k o n a ć c o k ó ł ; 3 w y k o n a ć o b u d o w ę ; 3 w y k o n a ć k o m o r ę l e n i s k a ; 3 w y k o n a ć d ł ą c z e n i e d o k o m i n a ; 3 s a w d z i ć d r o ż n o ś ć i c i ą g d ł ą c z e n i a ; 3 w y k o n a ć w y k o ń c z e n i e o b u d o w y ( u k ł a d a n i e k a f l i, t y n k o w a n i e, l i c o w a n i e, o s a d z a n i e e l e m e n t ó w m e t a l o w y c h ) ; 3 s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i i s z ę t e m ; 3 k o n t r o l o w a ć j a k o ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r k i ; 3 u t r z y m y w a ć ł a d i r z ą d e k n a s t a n o w i s k u a c y ; 3 w y k o n a ć z a d a n i e w z e w i d z i a n y m c z a s i e ; 3 u r z ą d k o w a ć s t a n o w i s k o a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y, z a g o s d a r o w a ć o d d y.1. pu pi pa pa w y k o n a n i e k o m i n k a w z a d a n e j t e c h n o l o g i i w r a z z d ł ą c z e n i e m d o z e w o d u k o m i n o w e g o n a d s t a w i e d o k u m e n t a c j i w y t y c z y ć r o b o t y n a d s t a w i e d o k u m e n t a c j i ;

5 3 z y g o t o w a ć d ł o ż e ; 3 w y k o n a ć c o k ó ł ; 3 w y k o n a ć k o m o r ę l e n i s k o w ą ; 3 w y k o n a ć d ł ą c z e n i e d o z e w o d u k o m i n o w e g o ; 3 w y k o n a ć o b u d o w ę ; 3 s a w d z i ć d r o ż n o ś ć i c i ą g d ł ą c z e n i a ; 3 u t r z y m a ć ł a d i r z ą d e k n a s t a n o w i s k u a c y ; 3 w y k o n a ć z a d a n i e w z e w i d z i a n y m c z a s i e ; 3 u r z ą d k o w a ć s t a n o w i s k o a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y i z a g o s d a r o w a ć o d d y pa pa. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a d n i ć s s ó b w y k o n a n i a z a d a n i a ; 4.2. o c e n i ć j a k o ś ć w y k o n a n e g o z a d a n i a ; N i e z b ę dn e wy p o s aż e n i e s t an o wi s k do wy k o n an i a z adań e g z am i n ac y j n y c h o k r e ś l o n y c h t e m at am i : 1. W y k o n i e f r m e n t u o k r e ś l o n e g o t y p u p i e c z e j t e c h n o l o g i i z p o ą c z e n i e m p r z e k o m i n o g o n p o t e k u m e n t j i. W y d z i e l o n e s t a n o w i s k o r o b o c z e l u b k a b i n a e g z a m i n a c y j n a o w i e r z c h n i m i n i m u m 6 m ² z b e t o n o w y m d ł o ż e m o r a z m o ż l i w o ś c i ą d ł ą c z e n i a d o z e w o d u k o m i n o w e g o M a t e r i a ł y d o b u d o w y e c ó w : c e g ł a ł n a, s z a m o t o w a, k l i n k i e r o w a, y t y s z a m o t o w e, k a f l e, y t k i w y k ł a d z i n o w e, ę t y z b r o j e n i o w e M a t e r i a ł y w i ą ż ą c e : g l i n a, c e m e n t, w a o, g o t o w e m i e s z a n k i d o z a a w, m a s y w y r ó w n u j ą c e i w y g ł a d z a j ą c e M a t e r i a ł y i z o l a c y j n e M a t e r i a ł y d o w y k o ń c z e n i a w i e r z c h n i : m a s y t y n k a r s k i e, d k ł a d y d t y n k, g o t o w e w y r o b y m a l a r s k o l a k i e r n i c z e, y t k i c e r a m i c z n e, e l e m e n t y m e t a l o w e M a t e r i a ł y d o z y g o t o w a n i a d ł o ż a : m i e s z a n k i b e t o n o w e, e f a b r y k o w a n e y t y d k ł a d o w e N a r z ę d z i a t n ą c e : ł a d o d r e w n a, s z l i f i e r k a r ę c z n a z k o ń c ó w k ą k ą t o w ą, m a s z y n a d o c i ę c i a k a m i e n i a, ł a z e n o ś n a e l e k t r y c z n a, ł a d o l e k k i e g o b e t o n u, s z c z y e z d w ó j n y m z e g u b e m, n ó ż N a r z ę d z i a d o o b r ó b k i w i e r z c h n i z e w n ę t r z n y c h : w i e r t a r k a, m ł o t, g ą b k a, d z e l m a l a r s k i, z e c i n a k, w y g ł a d z a r k a, w k r ę t a k, k l u c z d o ś r u b, m ł o t e k g u m o w y, m i e s z a d ł o, w i a d r o P o m o s t r o b o c z y P r z y b o r y m i a r o w e : z y m i a r t a ś m o w y, o n m u r a r s k i, z i o m i c a, c a l ó w k a, k ą t o w n i c a W a r u n k i t e c h n i c z n e w y k o n a n i a i o d b i o r u r o b ó t I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń Ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j A e c z k a an ag a w adan wr az dł do wo du we a ds awi do ac. pi pe pł pł. pn pł. pł. pi pi pi pc. pę pi.. pt. 2. W y k o n i e k o m i n k z e j t e c h n o l o g i i n p o t e k u m e n t j i z p o ą c z e n i e m p r z e k o m i n o g o. W y d z i e l o n e s t a n o w i s k o r o b o c z e l u b k a b i n a e g z a m i n a c y j n a o w i e r z c h n i m i n i m u m 6 m ² z b e t o n o w y m d ł o ż e m o r a z m o ż l i w o ś c i ą d ł ą c z e n i a d o z e w o d u k o m i n o w e g o M a t e r i a ł y d o b u d o w y k o m i n k ó w : c e g ł a ł n a, s z a m o t o w a, k l i n k i e r o w a, y t y s z a m o t o w e, k a f l e, y t k i w y k ł a d z i n o w e, ę t y z b r o j e n i o w e M a t e r i a ł y w i ą ż ą c e : g l i n a, c e m e n t, w a o, g o t o w e m i e s z a n k i d o z a a w, m a s y w y r ó w n u j ą c e i w y g ł a d z a j ą c e M a t e r i a ł y i z o l a c y j n e M a t e r i a ł y d o w y k o ń c z e n i a w i e r z c h n i : m a s y t y n k a r s k i e, d k ł a d y d t y n k, g o t o w e w y r o b y m a l a r s k o l a k i e r n i c z e, y t k i c e r a m i c z n e, e l e m e n t y m e t a l o w e M a t e r i a ł y d o z y g o t o w a n i a d ł o ż a : m i e s z a n k i b e t o n o w e, e f a b r y k o w a n e y t y d k ł a d o w e N a r z ę d z i a t n ą c e : ł a d o d r e w n a, s z l i f i e r k a r ę c z n a z k o ń c ó w k ą k ą t o w ą m a s z y n a d o c i ę c i a k a m i e n i a, ł a z e n o ś n a e l e k t r y c z n a, ł a d o l e k k i e g o b e t o n u, s z c z y e z d w ó j n y m z e g u b e m, n ó ż N a r z ę d z i a d o o b r ó b k i w i e r z c h n i z e w n ę t r z n y c h : w i e r t a r k a, m ł o t, g ą b k a, d z e l m a l a r s k i, z e c i n a k, w y g ł a d z a r k a, w k r ę t a k, k l u c z d o ś r u b, m ł o t e k g u m o w y, m i e s z a d ł o, w i a d r o P o m o s t r o b o c z y P r z y b o r y m i a r o w e : z y m i a r t a ś m o w y, o n m u r a r s k i, z i o m i c a, c a l ó w k a, k ą t o w n i c a W a r u n k i t e c h n i c z n e w y k o n a n i a i o d b i o r u r o b ó t I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń Ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j A e c z k a an a w adan a ds awi do ac wr az dł do wo du we. pe pł pł. pn pł. pł. pi pi pi pc. pę pi.. pt.

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń ż ć Ę Ę ś ą ą ż ą ą ń ś ą ą Ą Ę Ą ą ą ą Ź ć ą ą ś ą ą ą Ą Ę Ą Ł ą ą ą ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń Ą ą ż ż ą ą ż ś ż ź Ę ż ż ń Ę Ś Ę ś ż ą ą ą ż ś ś ś ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ą ś ż ś

Bardziej szczegółowo

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó ć ź ż ź ż Ę Ż ż Ó Ę Ę Ó Ą Ę Ó ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ś Ż ć Ś Ę Ż Ę Ż Ę Ę Ż Ę Ś Ę Ę Ę ć ć Ó ć Ż ź Ó Ż Ż Ś Ż Ś Ą Ś Ż Ł Ł Ż Ż Ó Ó Ó Ą Ż Ó Ń Ż Ż ć Ę Ąć Ó Ż Ó Ż ć Ę ć ć Ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł ź Ż Ł Ż ć Ę Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł Ą Ż Ż Ż ź ź Ż Ą Ą Ź Ł ź Ż Ż Ż Ł ń Ł ń Ż Ź ć Ż Ś Ł Ż Ż Ą Ż Ą Ł ć Ż Ż Ł ć ć Ś ć Ł Ó Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ż Ś ń Ę Ż Ż Ż ź Ż Ś Ż Ł Ś ć Ę Ł Ś Ó ć ń Ę Ł Ż Ż ń Ż ń Ł ź Ł ć Ł ć Ż Ż ź ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ł

Ł Ń Ł ć Ł Ń Ł ź ć Ę Ł Ę ć Ż Ę Ń Ż Ś Ą Ę Ę Ą Ą ź ź ź Ń ź Ń ź Ą Ę ć Ę ź ć Ń Ę ź ź Ż Ś ć Ń ć Ó ź ć ć ć Ć Ę Ę ć Ę Ę Ą ć ź Ę ź Ń ć Ę Ę Ż Ś ź ź Ę Ń Ó Ę ź Ę Ę Ń Ż Ż Ą Ń Ę ć Ę ć ć Ą Ę ć ć ź Ę Ń Ń ź Ś ź ć Ę Ę Ł ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż ż Ó Ę ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż Ł Ć Ę ż Ł ż Ć ż ż ż ń ą ą ż ą ą ń ż ą ą ą ą ą ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ą ą ą ą ą ż ż ż ż ń ż ą ą ą ż żą ą ń ą ą ą ż ą ż ą żą ą ż Ą ą

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ń Ś Ę Ś Ś ń Ż ą ż Ż ą ą żą ąż ż Ż Ż Ż ą ą Ż ż ą Żą ą ą ą ż Ś ą ą Ż ż ą ą ą ą Ż Ż ć ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ą ą ą Ż ń ą ą ń ż ń Ż Ś ą ą ż ą ą Ś Ś ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł Ł Ń Ń Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł ż Ę ż ż ś ś ż ć ż ś ś Ę ż Ę ż ś ś ż ż ś ś ś ż ż ż ś ść ż ś ż ż ż ż ż ź ś ż ż ś ż ż ś ś ś ż ć ż ż ć ś ż ś ś ż ś ż ż Ę ż ż Ź ź ź ś ź ż ż ż ź ż ż ść ż ś ś ś ż ź ż ś Ń ź ż ź ż

Bardziej szczegółowo

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ć ź ź ż ć ż ż ć ć ż ż ć ć ć Ź ż ć ż ź Ź Ź ć Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ź ż ć ć Ę ć Ą ć ż ć ż Ę Ź ż ź ż ć ź ż ć ź ż Ż ż Ź ć Ą Ś Ż Ń ż Ń ć Ń Ń ż Ą Ś Ł ć ż ż ż Ę ż Ń Ą ż ć Ł Ą ż ć ż Ą ż Ę Ę Ą ż ź Ą Ę

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż Ś Ą ż ż Ą ńż ń ż ż ż ż ż ż Ą ż żń ź Ś ż Ę ż ń ź ń ż Ę ź ń ż ż Ś ż ń ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń żń ż ż Ę ż Ś ż ż ż ż ć ń Ą ż ż ń ż ż ż ń ż ż ż ż ć Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć

Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć Ł Ę Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ś ć Ć ć Ś Ć ć ć Ś ć Ś ć Ś ć Ś Ć Ź ć ć ź Ź ć Ś Ć Ć Ą Ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ź Ć Ź Ź ŚĆ Ś Ę ź Ś Ź Ź Ź ć ć Ś Ś Ś Ś Ź Ź Ś Ś Ć Ś ć Ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć Ł Ł ć Ł ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ć ć Ł Ę ć ć ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć ć Ć Ę ć ć Ę Ż ć Ż ź Ę ć Ę Ż ć ź ć ć ć Ę ć Ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć Ę Ł ź ć ć Ę ź Ć Ł ć Ó ź ć Ę Ł Ń Ó Ł Ę ć ŚĆ Ó Ó ć ć Ż Ż ć Ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć Ń

ć Ń ć Ń ć ź Ł Ń Ń ź Ł Ń Ń Ń Ń ź ź ć Ń ź Ń Ń ź Ś Ś ź Ś Ś Ń Ń Ń Ę Ś Ę ć ź ź Ę Ś ź Ą ź ź Ś Ś Ę ć Ń Ń Ń Ń Ń ć Ń Ń ć Ł Ł Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę ź Ą ć Ł Ę Ę Ś ć ć Ę Ł Ę Ż Ą ź Ł Ą ź Ę ź ć Ę Ł Ę ćł Ł Ł Ą ź Ł Ę ź ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć

Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ź Ś Ś Ś Ę Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę ć ć ź Ę Ę ć Ę ć ć Ć ć ć ć ć Ę ć Ć ź ć ź Ą Ą ź Ę Ę ć ć ć ć ć Ę Ó Ż Ę Ę Ó Ś Ó ć ć Ż ć Ś Ś ć ć Ś Ś Ś Ś Ś ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź Ą Ś ć Ą Ę Ś ź ć Ó ć Ę

Bardziej szczegółowo

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż Ą ń ż ż ż Ś ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż ż Ś ń Ł ń ż ć ż ż ż ż Ł Ł ż ż ć ż ń Ź ć ż Ę ż ń ć Ź ż Ł ż Ł ż ż ć Ś ż ć ż Ą ż ń ż Ź ż Ź Ą ż ń ż ż ń ć ż ć ć ż ż ż ż ć ż ć Ś ż ń ż ż Ź ż ć ż Ę ż ć ż Ę Ą ń ż Ę Ź ż ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ź Ł ń Ż Ż ń Ą ć ń ń ń Ż Ł ń ń ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ń Ę Ę ń ń ć Ż Ż Ą Ą Ż ć ć ń ć ć ń ć ń ń Ż Ż ń Ż Ż Ż ń Ź Ż Ż Ę ń Ł ń Ś Ł Ż ń ń Ś ń ć Ż Ż Ż Ę Ł Ż ń ń Ż ń Ą Ż ń Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ł Ą ż ż ż ź Ł ć Ł ż ć ć Ść ć ź ż ż Ź ć ć ć ć ć ć ć ż ż Ś Ś ż Ś ć ż ć ć Ł Ść ż Ś ż Ś ż ć ż ć ć ć ż ć ż ć ż ż ż ż ć ż ż Ł ć ż ć Ł ż Ź Ę ż ż Ś ć ż ż ć Ź Ś ż Ą ż ć Ś ć ć ż ć ć Ś ż Ź Ł ć ć ć Ć ć ć Ś ć ż

Bardziej szczegółowo

ż

ż ż ż ż ń Ł Ń Ś Ę ż Ą ż ż ż Ż ż Ę ń ż ż ż Ą Ą ż Ą ń ż ń ć ż ć ć Ę Ą ż Ń Ę Ę Ę ż ź ż ż ć ż ż ć ć Ę Ą ż Ę ż ć ż ć ż Ę Ą ż Ę Ę Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ć ż ń ć ń ż ż ż Ą Ę Ą ń ń ń ń ń ż Ą ć ż Ź ż ć Ą Ż ż Ś Ą ż Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż Ż ż ż ś ś ż ż ż ś ż Ż Ź ś Ź Ź ś ś ż ż ś ś ś ś Ż ś Ż Ę Ż Ż Ż ś ż Ż ś ś ś Ż Ą ż ś ś ź Ż ż ż ś ś ż Ł Ż ź ż ż ś ś Ę ż ż ż ż Ę ś ż ć ś Ę ż ś ż ś Ż ż ś ż ś ść ść Ę ż ż ż ś ż Ą Ż Ś ś Ą Ż ż ż ś Ę ś Ż ś Ń ś ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ż Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ć Ż Ę ż Ż Ź Ź ż Ż Ż ć Ż ż ć ż ć Ż Ż Ż ż Ż Ń ż Ż Ż ż ż ż ć ć Ż ć Ź ż ż Ź ż ć ż ć Ę ć ż Ł Ż ż ż ć ć Ż Ż ż Ż ż Ż ć Ż Ż ć Ż ż Ż Ż ć ć ć ć Ę ż ż ż Ę ź ż Ź Ź ż Ż Ń ć Ż Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą Ą Ł Ą

ć Ą Ą Ł Ą ź ź ź ć ć Ą Ą Ł Ą ź ź Ę Ą ź Ą ć Ł Ł Ą Ś Ę ź ź Ą Ą ź ć ć Ł Ę ć ź ć ć Ą Ć ź ź ź ć ć ć ć ć ź ź ć ć ź ć Ś Ę ć ć ć ć Ł ź ź ź ź ć Ę Ż ć ć ć ć Ę Ę ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć Ć ć Ł Ł Ę Ę ć Ę ć ź ć Ń Ł Ł Ł Ś ć ć ć Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć Ł ź Ą Ł Ę Ż Ę Ą ź ź Ę Ę Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć ź Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę ź ć Ę ć Ę Ł ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę ź ź ź ź ź Ę ź ź ź Ę ć ć Ń ź ź ź ź ź Ą ć ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł ę Ą Ł Ł Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ł ś ś ś ś ę ś ę ę ś ść ść ść ę ę ę ść ę ś Ą Ą ś Ż ść Ź Ś Ą ę ść ść ść Ą ś Ż ę Ż Ń Ą Ł ś ę ś ę ś ś ę ś ś ść Ę Ś ś Ś ś Ś ś Ś ź ę ź ę ść ś ę Ę ś Ł ść

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń Ś Ą Ń ż Ą ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ń ź ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ż ń Ą ż ń ń ż ń Ń Ę ż ź ń ż ć ć ń ż ż ż ń ż ż ż ć ć ń Ń ń ż ż Ń ć Ę ń ć ć ż ż ż ż ń Ę ń ż Ź Ś ż ć ć ż Ś ż ż ć ń ń ż ć ć ż Óż ń ń ż ż ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ż ż ć Ą ż ż Ł ć Ż ż Ż Ż Ż Ż

ć ż ż ć Ą ż ż Ł ć Ż ż Ż Ż Ż Ż Ł Ę Ł ż Ż ć ż ż ć ż ż ć Ą ż ż Ł ć Ż ż Ż Ż Ż Ż ż ż Ł ż Ż Ł Ż Ż Ż Ż ż ż Ż Ż Ż ć ć ż ć ż ż ŻĄ ć ć ż Ż Ż ż Ż Ż ć Ż ź ć ż Ę Ż Ę Ż ć Ż Ż ć Ż ć ż Ż Ż ż Ż Ą Ż ć ż ć Ś Ą ż Ż Ż Ż ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż Ż ż ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ł Ł ć ć Ś Ź Ć Ś ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ś Ć Ć Ś ź Ć ż ż ź ż Ć ć ż Ć Ć ż ż ź Ć Ś Ś ż ż ć ż ż Ć ż Ć Ś Ś Ź Ć Ę ż Ś Ć ć ć ź ź Ś Ć Ś Ć Ł Ś Ź Ś ć ż Ś Ć ć Ś ż ÓŹ Ś Ś Ź Ś Ś Ć ż ż Ś ż

Bardziej szczegółowo

ń ś ć ś ż Ż ńż ć Ą żż ĄŁ Ą

ń ś ć ś ż Ż ńż ć Ą żż ĄŁ Ą ń ś ć ń ż Ł ż ń ń ń ś ć ś ż Ż ńż ć Ą żż ĄŁ Ą Ą ź ć Ę ż ć ź ź ż ź Ó ść ś ć ć ść ŁĄŁ Ą ś ż ć ń Ę ć ż Ł ś ść ć ś ź ź ź ń Ą ć Ę Ę ś ś ś ś Ł Ł Ś Ś ś Ż ś ś ś ż ć Ą ś Ę Ę ź ć ś ź ż Ę ć Ę Ą ć ś Ą ść ć Ę Ę Ł ść

Bardziej szczegółowo

Ł ż Ą ż Ę Ę Ż Ż Ż Ż Ż ż Ż ń Ś Ś Ś Ż Ż Ó Ż Ó ż

Ł ż Ą ż Ę Ę Ż Ż Ż Ż Ż ż Ż ń Ś Ś Ś Ż Ż Ó Ż Ó ż Ą Ł ć Ż Ł ż Ą ż Ę Ę Ż Ż Ż Ż Ż ż Ż ń Ś Ś Ś Ż Ż Ó Ż Ó ż ć Ż ć Ż ŚÓ Ż ń Ą ń ć Ż ć Ą ć Ż Ż ń ć ń Ł ń ć Ł Ł Ż ż Ł Ż Ż Ż ż ń Ó Ż Ż Ł ń ć Ą Ż Ż Ą Ż Ś ć Ś Ł Ł Ł ń ć Ż ń Ś ć ż ź Ż ć ż Ż ć Ł Ż ż Ł ć ć Ń Ł Ż Ę ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż Ł ę ź ę ż ę ć ęż ę ę Ł ć ę ę ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż ż ż ę ę ż ć ę ę Ń ę ę ż ę ę żę ż ć ę ć ę ę ć ę ć Ź ż ć ę ę ę Ą ę ę ę ź ę ż ę Ó ż ę ę ż ć ć ź ż ę ę ę ż ę ż ć ę ę ż ę ę ż ż ć ę ę

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć ć Ł ś ś Ć ć ć ń Ć ć ń Ć ń ć ć Ć Ć Ć ń ć Ł ś ć ń ć Ć ś Ć ń ć ć ź ś ś ść Ł ść ś ć ź ć ś ć ś ć ć ć ć Ć ś ś ć Ć ń ś ź ć ź ć ś ń ń ń ś Ą źć Ć Ć Ć ć ź ć ź ś ć Ę Ć ś ć ś ć ć ś Ć ć ś Ę Ć Ć ć ź ć ć Ć ń Ę ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść Ś Ś ś ś ś ś Ą Ą ź ź ć ź Ę ś ń ś ś Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść ć Ę ć Ą ś ś ń ń ć ś ś ń Ń ś ś ć ć ń ś ź ś ść ń Ź ń ść ś ń ń ść ś ś ń ść ń ść

Bardziej szczegółowo

ż ć Ę ż ż ż Ń Ł ż ż ż ż ż ż ż ż

ż ć Ę ż ż ż Ń Ł ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć Ę ż ż ż Ń Ł ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ń ż ż Ń Ń Ń ż ć ż ż ć ż ż ż ć Ą Ń ż ć ć ż ż ż ż ć ćż ż Ń Ń Ł ż Ń Ń Ń ć Ń ć ć Ń ż Ń Ń ż ż ż ć Ń ć ż ć ć ć ć Ń ż Ń Ń ć Ń Ę ż Ń ż ż ż Ł ż ć ż ć ż ż ż ż ć ć ż ż ć ź ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż Ę Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż ś ś ś ć ś Ż ć ź ż ś ż ć ź ź ź Ę ć ż Ń ść ć Ł Ż ś ść ś ż ć ż ć ć ć ć ć ść ć ś ś ć ż ź ć ć ż ś ć Ę ś ż ć ść ć ź ź ś Ź ś ść ś ś ć ś ż ż ś ś ś ś ś ż ś ś Ź ż ś Ś ś

Bardziej szczegółowo