Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski"

Transkrypt

1 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P i m. h m. S t e f a n a M i r o w s k i e g o R o z k a z L. 1 5 / W y j ą t k i z r o z k a z u N a c z e l n i k a Z HRP o z k a z L. 1 1 / , z d n i a r. 1. Z a r z ą d z e n i a i i n f o r m a c j e I n f o r m a c j e I n f o r m u j ę o U c h waacłh N a c z e l n e g o S ą d u H a r c e r s k i e g o Z H P : n r 5 / X X X V I I I z d n i a 2 9 l i s t o p a d a r o k u w s p r a w i e z g ł o s z e n i a p r o p o z y c j i z m i a n w S t a t u c i e Z H P I n f o r m u j ę U co h w a ł a c h G ł ó w n e j K w a t e r y Z H P : n r 4 03 / z d n i a 3 g r u d n i a r. w s p r a wp il e a n u ks z t a ł c e n i a w Z wi ą z k u H a r c e r s t w a P o l s k i e g o n a r o k I n f o r m u j ę o D e c y z j a c h N a c z e l n i k a Z H P i S k a r b n i k a Z H P : n r 2 9 / z d n i a 4 l i s t o p a d a r. w s p r a w i e d o d a t k o w e j s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j z a d a n i o w e j d l a K u r s u K a d r y K s z t a ł c ą c e j I I s t o p n i a p W I C H E R o, n r 3 0 / z dn i a 7 l i s t o p a d a r. w s p r a w i e d o d a t k o w e j s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j z a d a n i o w e j d l a Z l o t u B e t l e j e m s k i e g o w Z a k o p a n e m, n r 3 1 / z d n i a 1 3 l i s t o p a d a r. w s p r a w i e k o n t r o l i w C h o r ą g w i K i e l e c k i e j Z H P, n r 3 5 / z d n i a 2 4 l i s t o p a d a r. w s p r a w i e doowdeaj t ks k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j z a d a n i o w e j d l a O b c h o d ó w l e c i a H a r c e r s k i e j S z k o ł y R a t o w n i c t w a, n r 3 6 / z d n i a 2 g r u d n i a r. w s p r a w i e d o d a t k o w e j s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j z a d a n i o w e j d l a S z k o l e n i a L i d e r C h o r ą g w i e P o d a n i e d o w i a d o m o c i w y n i k ó w w y b o r ó w P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i w y n i k i w y b o r ó w w ł a d z C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j z d n i a 1 8 p a U d z i e r n i k a r. K o m e n d a c h o r ą g w i h m. Z b i g n i e w P a w e ł S K U P I Ń S K I - k o m e n d a n t h m. D o r o t a K O Ł A K O W S K A - s k a r b n i k h m. J u l i a n n a Z A P A R T - c z ł o n k i n i k o m e n d y S t r o n a 1 z 8

2 h m. A d a m G A C E K - c z ł o n e k k o m e n d y p h m. J a k u b M A T U S Z C Z Y K - c z ł o n e k k o m e n d y p h m. M a c i e j K I E R E S- c z ł o n e k k o m e n d y R a d a c h o r ą g w i h m. A n n a K I R K I E W I C Z - p r z e w o d n i c z ą c a h m. Z b i g n i e w W A R Z Y Ń S K I i w i c e p r z e w o d n i c z ą c y h m. A g n i e s z k a C Z A J K O W S K A - W R Ó B E L - c z ł o n k i n i p h m. J ę d r z e j K O W A L E W S K I - c z ł o n e k h m. P a u l i n a L E W - c z ł o n k i n i p h m. Ł u k a s z L E W A N D O W S K I - c z ł o n e k h m. J a r o s ł a w R E U T - c z ł o n e k p w d. D a n i e l R Y D Z - c z ł o n e k h m. T o m a s z S I K O R A - c z ł o n e k p w d. A r t u r W O J T A S Z E K - c z ł o n e k h m. M a ł g o r z a t a Z I Ó Ł K O W S K A - c z ł o n k i n i K o m i s j a R e w i z y j n a h m. K r z y s z t o f W O J T A S - p r z e w o d n i c z ą c y p h m. V a n e t a N A W R O T i z a s t ę p c z y n i p r z e w o d n i c z ą c e g o h m. P i o t r 5 N I E G O C K I - z a s t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e g o p w d. G r z e g o r z G L A B I S Z i s e k r e t a r z p h m. P a t r y k P R Z Y K O T A - c z ł o n e k p r e z y d i u m p w d. S a n d r a T O K A R S K A - c z ł o n k i n i p h m. M a r t a B A J R A K O W S K A - S Y R E K - c z ł o n k i n i p h m. G r a W y n a O P U L S K A - c z ł o n k i n i h m. M i c h a ł M A R C Y N I U K - c z ł o n k i n i p h m. K r z y s z t o f M A K A R O - c z ł o n e k h m. A r k a d i u s z T O M C Z U K - c z ł o n e k S ą d H a r c e r s k i h m. M a r e k C H A R A Ń C Z U K - p r z e w o d n i c z ą c y h m. B a r b a r a C H R O 5 C I A K - c z ł o n e k h m. R y s z a r d G A C E K - c z ł o n e k h m. T e r e s a M A Z I A R Z - M A C H A Y - c z ł o n k i n i h m. Ł u k a s z N O W I C K I - c z ł o n e k h m. M a r i a n P U S Z K A - c z ł o n e k h m. M a r e k S T O C H M I A Ł E K - c z ł o n e k h m. K r y s t y n a W A 5 - c z ł o n e k S t r o n a 2 z 8

3 J a r o s ł a w Z I Ó Ł K O W S K I - c z ł o n e k h m. R y s z a r d V A R S K I - c z ł o n e k h m. H a l i n a V E L A Z N A - c z ł o n k i n i H o n o r o w a O d z n a k a P r z y j a c i ó ł H a r c e r s t w a N a w n i o s e k Z ł o t ą H o n o r o w ą O d z n a k ę P r z y j a c i ó ł H a r c e r s t w a o t r z y m u j ą : B o g u s ł a w B I E Ń K O W S K I i r e d a k t o r n a c z e l n y T y g o d n i k a E u r o r i e g- og l a c e n s i s, w ł a 6 c i c i e l f i r m y U s ł u g i W ywdnai c z e p B o d e k o, W a n d a K R Ę G I E L E W S K A i d y r e k t o r G i m n a z j u m z O d d z i a ł a m i D w u j ę z y c z n y m i n r 1 w K ł o d z k u I n n e N a w n i o s e k K a p i t u ł y H a r c e r s k i e g o Z n a k u S p a d o c h r o n o w e g o p r z y z n a j ę H a r c e r s k i Z n a k S p a d o c h r o n o w y d r u h n o m i d r u h o m : ć w. B a r t ł o m i e j o w i N O W A K O W I i C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a - n r , h m. L e s z k o w i P A L U C H O W I i C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a - n r , ć w. K r z y s z t o f o w i L U C H O W I i C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a - n r * * * 1. Z a r z ą d z e n i a i i n f o r m a c j e Z a r z ą d z e n i a P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i d e c y z j e K o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P : D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 6 / I X / z d n i a w s p r a w i e w y z n a c z a n i a d n i w o l n y c h. D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 7 / I X / z d n i a w s p r a w i e g ł o s o w a n i a K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P w t r y b i e e l e k t r o n i c z n y m n a d U c h w a ł ą w s p r a w i e p r z y j ę c i a pnlu a p r a c y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P n a o k r e s s t y c z e 2 0i 1 5 c z e r w i e c D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 8 / I X / z d n i a w s p r a w i e g ł o s o w a n i a K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P w t r y b i e e l e k t r o n i c z n y m n a d U c h w a ł ą w s p r a w i e p r z e d ł o W e n i a R a d z i e C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P p r o j e k t u p l a n u o p e r a c y j n e g o C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j n a r o k I n f o r m a c j e P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i, W e K o m i s j a R e w i z y j n a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j p o d j ę ł a n a s t ę p u j ą c e u c h w a ł y : U c h w a ł a n r 3 / I X / K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Zz H P d n i a 3 0 p a U d z i e r n i k a r o k u w s p r a w i e w y b o r u P r e z y d i u m K o m i s j i R e w ijz ny e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, S t r o n a 3 z 8

4 U c h w a ł a n r 4 / I X / K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 3 0 p a U d z i e r n i k a r. w s p r a w i e p o łw ao n i a s t a ł y c h z e s p o ł ó w K R C h D Z H P, U c h w a ł a n r 5 / I X / w s p r a w i e p o w o ł a n i a z e s p o ł u d s. k o n t r o l i d o k u m e n t a c j i f i n a n s o w e j K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o d I d o I I I k w a r t a ł u P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i s t a n o w i s kk a o m i s j i R e w i z y j n e j D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P : S t a n o w i s k o n r 1 / I X / w s p r a w ize ł o W e n i a k a s a c j i o d w y r o k u w s z. w r o t u w a d i u m p. B e c h c i c k i e g o. 3. C h o r ą g i e w Z w o l n i e n i az f u n k c j i Z. w a l n i a m z f u n k c j i K a p e l a n a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. pkwsd. R a f a ł a K a s p r z a k. a D z i ę k u j ę d r u h o w i z a d o t y c h c z a s o w e p e ł n i e n i e s ł u 8 b. S e r d e c ze n i d z i ę k u j ę z a p o s ł u g ę i 8 y c z ę s a t y s f a k c j i w p r a c y i n s t r u k t o r s k i e j i d u s z p a s t e r s k i e j M i a n o w a n i a n a f u n k c j ę M i a n u j ę n a k i e r o w n i k a W y d z i a ł u W s p a r c i a M e t o d y c z n e g o d r u h n ę h m. M i c h a l i n ę W o j t a s, H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j Z m i a n y o r g a n i z a cjyn e dzn i e m r. r o z w i ą z u j ęw y d z i a ł P r o g r a m o w o i M e t o d y c z n y d z i a ł a j ą c y p r z y K o m e n d z i e C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P Z d n i e m r. p o w o ł u j ę p r z y K o m e n d z i e C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P W y d z i a ł W s p a r c i a M e t o d y c z n e g o w s k ł a d, k t ó r e g o w e j d ą n a s t ę p u j ą c e R e f e r a t y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P : R e f e r a t Z u c h o w y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, R e f e r a t H a r c e r s kci h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s k i C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, D o l n o 6 l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w n i c z y, R e f e r a t N i e p r z e t a r t e g o ls az k u C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, I n s p e k t o r a t R a t o w n i c z y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. 4. R o z w i ą z a n i a i p o w o ł a n i a s z t a b ó w, k o m i s j i, k o m e n d k u r s ó w 4.1. R o z w i ą z y w a n i e i p o w o ł y w a n i e s z t a b ó w R o z w i ą z u j ę k o m e n d ę B i w a k u R e f e r a t u H a r c e r s k i e g o p S p o t k a n i e z M e t o d y k ą H a r c e r s k ą o w s k ł a d z i e : p h m. K a t a r z y n a R U D N I C K A, H u f i e c L u b i n i k o m e n d a n t k a f o r m y, p h m. K a t a r z y n a R O D Z E Ń, H u f i e c W r o c ł a w, p w d. M a r c i n N A J O W I C Z, H u f i e c O ł a w a. S t r o n a 4 z 8

5 R o z w i ą z u j ę k o m e n d ę B i w a k u p F u n d a m e n t o, w s k ł a d z i e : p h m. Ł u k a s z L E W A N D O W S K I, H u f i e c B y s t r z y c a K ł o d z k a i k o m e n d a n t f o r m y, p h m. M a t e u s z K O N C K I, H u f i e c L u b a, p w d. M a k s y m i l i a n V U R M A N, H u f i e c 5 w i d n i c a R o z w i ą z u jsęz t a b B e t l e j e m s k i e g o 5 w i a t e ł k a P o k o j u w s k ł a d z i e : p h m. K a t a r z y n a R U D N I C K A, H u f i e c L u b i n, p h m. N i k o l a R Y M A S Z E W S K A, H u f i e c Z i e m i W a ł bz ry s k i e j, h m. A l d o n a B I Ń K O W S K A, H u f i e c W r o c ł a w, p w d. M i r o s ł a w B I Ń K O W S K A, H u f i e c W r o c ł a w P o w o ł u j ę s z t a b X X I I I O g ó l n o p o l s k i e g o H a r c e r s k i e g o R a j d u G r a n i c a : p h m. J a k u b M A T U S Z C Z Y K, H u f i e c B i e r u t ó w - K o m e n d a n t R a j d u, h m. E l W b i e t a K U R I A T A, H u f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g - o z - c a k o m e n d a n t a d s. p r o g r a m o w y c h, p h m. K r z y s z t o f S T A C H Ó W, H u f i e c G ł o g ó w - z - c a k o m e n d a n t a d s. o r g a n i z a c y j n y c h, p w d. K a r o l i n a R A T A J C Z A K, H u f i e c G ł o g ó w - s z e f b i u r a rd au j, h m. H a n n a M U S U r, H u f i e c O l e 6 n i - c a s z e f p r o m o c j i r a j d, u p h m. M a r l e n a P I O T R O W S K A, H u f i e c O l e 6 n i c- a c z ł o n e k s z t a b u, p h m. J ę d r z e j K O W A L E W S K I, H u f i e c 5 w i d n i c - a c z ł o n e k s z t a b u R o z w i ą z y w a n i e i p o w o ł y w a n i e k o m e n d k u r s ó w Z. w a l n i a m z f u n k c j ik o m e n d a n t a W a r s z t a t ó w p K u U n i a I I o o r g a n i z o w a n y c h p r z e z M Z K K p K u U n i a o w d n i a c h w K ł o d z k u p h m. B a r t ł o m i e jl a i ss e k, H u f i e c K ł o d z k o P. o w o ł u j ę n a K o m e n d a n t a K u r s u P r z e w o d n i k o w s k i e g o o r a z Z g r u p o w a n i a K u r s ó w M e t o d y c z n y c h w d n i a c h o r a z w K o t l i p h m. K r z y s z t o f a S T A C H Ó W, K o m e n d a n t a H u f c a Z H P G ł o g ó w R o z w i ą z u j ę K o m e n d ę K u r s u P o d h a r c m i s t r z o w s k i e g o I N D U K C J A w s k ł a d z i e : h m. M i c h a l i n a W O J T A S, H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j, h m. A n n a B I N K O W S K A, H u f i e c W r o c ł a w, h m. Ł u k a s z B I N K O W S K I, H u f i e c O l e 6 n i c a, p h m. J ę d r z e j K o w a l e w s k i, H u f i e c 5 w i d n i c a, h m. E l W b i e t a K U R I A T A, H u f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, p h m. K r z y s z t o f S T A C H Ó W, H u f i e c G ł o g ó w, h m. J u l i a n n a Z A P A R T, H u f i e c 5 w i d n i c a. 5. M i a n o w a n i a i n s t r u k t o r ó w Z a m k n i ę c i e p r ó b y n a s t o p i e h a r c m i s t r z y n i / h a r c m i s t r z a S t r o n a 5 z 8

6 N a w n i o s e k C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i S t o p n i n si t r u k t o r s k i c, h z d n i a r o, k u z a m y k a m p r ó b ę i p r z y z n a j ę s t o p i e h a r c m i s t r z ydn ri u h n i e p h m. G r a c j i B o b e r, H u f i e c Z H P Ł a g i e w n i k i O t w a r c i e p r ó b y n a s t o p i e h a r c m i s t r z y n i / h a r c m i s t r z a N a w n i o s e k C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i S t o p n i I n s t r u k t o r s k, i z c h d n i a r o, k u o t w i e r a m p r ó b ę n a s t o p i e h a r c m i s t r z y n i d r u h n i e p h m. N i k o l i R y m a s z e w s k i e j, H u f i e c Z H P Z i e m i W a ł b r z y s k i e j P o c h w a ł y D z i ę k u j ę z a p r z e p r o w a d z e n i e K u r s u P od h a r c m i s t r z o w s k i e g o I N D U K C J A n a s t ę p u j ą c y m d r u h n o m i d r u h o m : h m. M i c h a l i n i e W O J T A S, H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j, h m. A n n i e B I N K O W S K I E J, H u f i e c W r o c ł a w, h m. Ł u k a s z o w i B I N K O W S K I E M U, H u f i e c O l e 6 n i c a, p h m. J ę d r z e j o w i K o w a l e w s k i e m u, H u f i e c 5 w i d n i c a, h m. E l W b i e c i e K U RI A C I E, H u f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, p h m. K r z y s z t o f o w i S T A C H Ó W, H u f i e c G ł o g ó w, h m. J u l i a n n i e Z A P A R T, H u f i e c 5 w i d n i c a D z i ę k u j e z a p r z y g o t o w a n i e p r z e p r o w a d z e n i e g r y o r a z u r o c z y s t o 6 c i p r z e k a z a n i a B e t l e j e m s k i e g o 5 w i a t ł a P o k o j u w d n i u j n i Ww ey m i e n i o n y m D r u h n o m, D r u h o m i j e d n o s t k ą : p h m. K a t a r z y n i e R U D N I C K I E J, H u f i e c L u b i n, p h m. N i k o l i R Y M A S Z E W S K I E J, H u f i e c Z i e m i W a ł b r z y s k i e j, h m. A l d o n i e B I Ń K O W S K I E J, H u f i e c W r o c ł a w, p w d. M i r o s ł a w o w i B I Ń K O W S K I E M U, H u f i e c W r o c ł a w, p h m. J ę d r z e j o w i K O W A L E W S K I E M U, H u f i e c 5 w i d n i c a, p h m. A g n i e s z c e S U R M I E, H u f i e c W r o c ł a w, p h m. Ł u k a s z o w i L E W A N D O W S K I E M U, H u f i e c B y s t r z y c a K ł o d z k a, S z c z e p o w i H a r c e r s k i e m u p K o r z e n i e o, H u f i e c W r o c ł a w, W r o c ł a w s k i e j D r u W y n i e H a r c e r e k i H a r c e r z y L e 6 n y c h p P ł o m i e n i e o, W r o c ł a w s k i e j D r u W ny i e H a r c e r e k L e 6 n y c h, D z i ę k u j ę i u d z i e l a m p o c h w a ł y z e s p o ł o w i z H u f c a Z H P G ł o g ó w z a o p r a w ę m u z y c z n ą p o d c z a s M s z y 6 w. z p r z e k a z a n i e m B e t l e j e m s k i e g o 5 w i a t e ł k a P o k o j u w d n i u r U d z i e l a m p o c h w a ł y 5 W r o c ł a w s k i e m u S z c z e p o w i H a r c e r s k i e m u p S z a n i e c o i m. P o w s t a c ó w W a r s z a w y o r a z W r o c ł a w s k i e j D r u W y n i e H a r c e r e k i H a r c e r z y L e 6 n y c h p P ł o m i e n i e o,z a p o m o c w p r z e k a z y w a n i u B e t l e j e m s k i e g o 5 w i a t e ł k a P o k o j u w i n s t y t u c j a c h p a swto w y c h o r a z j e d n o s t k a c h w o j s k o w y c h. S t r o n a 6 z 8

7 D z i ę k u j ę z a p r z y g o wt ao n i e i p r z e p r o w a d z e n i e A k c j i p P A M I Ę Ć o n a s t ę p u j ą c y m D r u h n o m i D r u h o m : h m. K r y s t y n i e U L I Ń S K I E J C, h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a Z H P, p w d. M i c h a ł o w i K o w a l c z y k, H u f i e c W r o c ł a w, h m. K a t a r z y n i e L E N K, H u f i e c W r o c ł a, w p w d. S ł a w o m i r o w i O B A R Z E, H u f i e c W r o c ł a w, p w d. J a k u b o w i O S T R O W S K I E M U, H u f i e c W r o c ł a w, h m. M a ł g o r z a c i e Z I Ó Ł K O W S K I E J, H u f i e c W r o c ł a w, h m. J a r o s ł a w o w i Z I Ó Ł K O W S K I E M U, H u f i e c W r o c ł a w, G r z e g o r z o w i D Ą B R O W S K I E M U, H u f i e c W r o c ł a w, J a k u b o w i D E R L I K O W S K I E M U, H u f i e c W r o c ł a w, M a t e u s z o w i D Z I U D A, H u f i e c W r o c ł a w, A l i c j i I wn o, H u f i e c W r o c ł a w, J o a n n i e K U Ć, H u f i e c W r o c ł a w, K r z y s z t o f o w i M O S I E W I C Z O W I, H u f i e c W r o c ł a w, K a t a r z y n i e K U R D Z I E L, H u f i e c W r o c ł a w U d z i e l a m p o c h w a ł y z a t e r m i n o w e u z u p e ł n i e n i e A r k u s z a A na l i z y H u f c a n a s t ę p u j ą c y m k o m e n d o m h u f c ó w : K o m e n d z i e H u f c a Z H P B o l e s ł a w i e c, K o m e n d z i e H u f c a Z H P B y s t r z y c a K ł o d z k a, K o m e n d z i e H u f c a Z H P Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j, K o m e n d z i e H u f c a Z H P G ł o g ó w, K o m e n d z i e H u f c a K a r k o n o s k ie g o Z H P w J e l e n i e j G ó r z e, K o m e n d z i e H u f c a Z H P K ą t y W r o c ł a w s k i e, K o m e n d z i e H u f c a Z H P K ł o d z k o, K o m e n d z i e H u f c a Z H P L u b a, K o m e n d z i e H u f c a Z H P L u b i n, K o m e n d z i e H u f c a Z H P O l e 6 n i c a, K o m e n d z i e H u f c a Z H P O ł a w a, K o m e n d z i e H u f c a Z H P P o l k o w i c e, K o m e n d z i e H u f c a Z H P V ó r a w i n a I n n e P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i l i s t ę o s ó b, k t ó r e u k o c zkyu łr y s P o d h a r c m i s t r z o w s k i m I N D U K C J A : p w d. D a r i a B A S Z C Z A K, H u f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, p w d. F i l i p C y g a n, H u f i e c 5 w i d n i c a, p w d. M a r c e l i n a J O R D A N, H u f i e c S y c ó w, p w d. A n n a K A M Z O L, H u f i e c S y c ó w, S t r o n a 7 z 8

8 p w d. A n t o n i K W I A T K O W S K I, H u f i e c G ł o g ó w, p w d. W o j e c i e c h M A R U S Z E W S K I, H u f i e c 5 w i d n i c a, p w d. A d a m N O W A K, H u f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, p w d. K a t a r z y n a S U C H I Ń S K A, H u f i e c O l e 6 n i c a, p w d. D a r i a S Z L A S K A, H u f i e c N o w a S ó l, C h o r ą g i e w L u b u s k a, p w d. M i c h a ł T O M I C K I, H u f i e c Z i e m i W a ł b r z y s k i e j, p w d. P i o t r W I E C Z O R E K, H u f i e c W r o c ł a w. S e r d e c z n i e g r a t u l u j ę. C z u w a j! h m. Z b i g n i e w P a w e ł S k u p i s k i S t r o n a 8 z 8

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó ż Ż Ż ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó Ż ć ó Ó ó ó ó ń ń ó ń Ż Ż ó ó ó ć ó ń Ą Ż ó Ź Ł Ż ć Ó Ó ó Ż Ż ó ć ń ń Ź Ź ó Ź Ź Ż ó Ó Ź Ż Ź ó Ż ó ó ó ó Ó Ź ć ó Ż Ż Ż ó ó Ź ó Ż ó ź Ż ć ć ó ń ó Ź Ć Ą Ż ć ć ó Ż Ż ó ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ś ś ż ó ś ń ż Ś ść ś ś ć Ś ć ż ó ż ś ż ś ć ż ż ó ż ś ż ż ż ś ó

ś ś ż ó ś ń ż Ś ść ś ś ć Ś ć ż ó ż ś ż ś ć ż ż ó ż ś ż ż ż ś ó ś ś ń ó ó ć ś ś ś ś ż ó ś ń ż Ś ść ś ś ć Ś ć ż ó ż ś ż ś ć ż ż ó ż ś ż ż ż ś ó ć Ą ś ś Ś ż ś ś ś ś ż ś ż ż ć ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ż ś ó ć ż ś ż ó ż Ń ś ż ś ś ś ś ó ć ś ś ś ć ż ó ó ń ś ś ś ó ó ń ż ó Ń ść

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ą ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ł ę ę Ż ę Ż ę ę ę ż Ż ę ń ę ę ę ę Ą ń ę ę Ź ę ę ż ż ę ę Ż ę Ż ę Ź ę ę Ą ę Ń ę ę ż ż ę Ą ę ź Ż ę ę ę Ó ć ń ę ę Ł ę ć ę ż ę Ń ę Ż ż ę ę Ż ę ę Ż ę ę

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ł ć ć Ź Ź Ą ź Ż ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ź Ź Ż Ż Ń ć ć Ń Ż Ź Ż Ź Ż ć Ó Ń Ż ć Ż ć Ę ć ć Ę Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż Ź Ź Ź Ż ć Ź Ź Ź Ź Ź Ż Ż Ę Ż ć Ę Ę Ź ć Ż Ż ĘĄ Ź Ź ć Ż Ź Ą Ż Ść Ż Ę Ź Ż Ż Ż Ź Ż Ż ć ć ć ŻŻ ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś ą ś ś ą ż ż

Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś ą ś ś ą ż ż Ł ż ń Ś ą ą Ę ń Ł ą ą ą ą Ń ą ą ą ą ś ą ż ą ż ąć Ś ą ś ą ś ą ą ż ń ż Ś Ę ń ą żź ż ż Ć ą ć ą ą ć ś ń ć śćś ń ć ć ść ż ą ś ż ż ą ń ż ż ą ś Ę ą ą ś ą ż ą ż ą ś ć ą ż ś ś ś ż ż ń ż Ć ś ż ą ś ś ś ć ś ą ą ś

Bardziej szczegółowo

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ś Ą ś Ż Ż Ł ź Ś Ż ż Ż ż ż Ó Ż Ę ś Ę Ę Ę ś ś Ł Ą Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ż Ą ś ś ś ś ś ś ć ść Ę ś ś Ą Ę Ą ż Ę ś śś Ę ś ś ś ś ż Ę ć ś ć ż ć Óź Ę Ę Ę Ą ś ś ś Ś ś Ż Ż Ż żć ś ś ź Ę Ę ś ś

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ę Ę ż Ę ć ń ń Ą Ą Ę ń ć Ą ń ń Ś ń ń ń ż ń ń ż ń ż ż ż ż ż ż ć ć Ą ź Ę ń ż ż ż Ż ż Ą Ł ż Ę ż ż Ę ć ć Ą ż ż ć ć ż ć ż Ę ż ż ń Ż ż ć Ą ż Ęć ń ż ż ń ć ć Ę Ł ż Ę Ę ć ż ń Ł ż Ż ż Ż Ę ż Ź ż Ź ż ź Ę Ź ń ż Ź ż

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć

Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć Ń Ń Ż Ś Ś ź Ą ŻŻ ź ć Ą ć ć ź Ą Ę ź Ę Ę Ę Ę ź Ę Ą ć ć Ę Ą ć Ą Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć Ź Ź ć Ź Ę ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ś Ż ć Ż ć Ż Ź ć Ż ć Ź ź ć ć Ż ć ć Ś Ż Ź Ś ć ć ź ć ć ć Ń ć Ż Ż ć Ę ź

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę ÓŁ ÓŁ Ó Ó ź Ą ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę Ę Ą Ę Ń Ą Ę Ą Ą Ę Ł ć ź ć ź Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ą Ą Ł ć ć ć Ą Ą ź Ą Ł Ą ź ź Ó Ę Ę ź ć ź ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ć ć ć Ć ć Ź Ć ź Ć ć Ą Ł Ń Ż ć Ź Ą ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ł ó óż ź Ł ó ó ó ó ć ć ć ć ć Ś ó ó ó ó ó ó Ż Ą ń ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ń Ą Ą Ą ŁŁ Ą ń Ł ó ó ó ó Ź ć ó ó ó ć Ą ó Ł ń ó ź ć Ź ć ź Ę Ę Ź ź ź Ż ź Ź Ń ź ć ź ć Ź ć Ź ć Ż ć ź ć ź ć ź ź ć Ą Ź ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł ź ź ź

Ł ź ź ź Ń ź Ó Ć Ą Ą Ń Ą Ą Ą Ą ź Ż Ł ź ź ź Ń Ń Ą Ą ź ź ź Ń Ł Ź Ł Ż Ń Ó Ł Ż Ś Ó Ą Ń Ł Ż Ś ź ź Ż ź ź ź Ą ź Ą Ą ź Ć ź ź Ń Ą Ą Ń Ł Ś Ą Ą Ł Ł Ą Ń Ń Ń Ł Ą Ą Ą Ż Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł ź Ó Ń Ł Ś Ż Ą Ą ź Ł Ó Ż Ł Ń Ś Ż ź

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń Ę Ł Łź Ł Ł Ł Ł Ń Ł Ę ń ż ń ź ź ź ź ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń ń ż Ń ż ż ż ć ż Ó ź ć ć ń Ó ć ń ń ż ż Ę Ź ż ć ż ń ż ż ż ń ż ń Ó ż ż ż ż ż Ń ż Ń ż ż ń ć Ęć ź ż ż ż ż ż ż Ź ż ń Ę ż ń ń ć Ą ń ń Ź Ę Ł Ą Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ń Ń

Ł Ś Ś Ń Ń Ą Ą Ć ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ń Ł Ó ź ź ź Ą ź Ś Ś ź Ź Ź Ź Ż Ź Ś Ż Ć Ź Ż Ż Ó Ś Ż Ń Ą Ó Ź Ś Ś ź Ł Ą ź Ź Ć Ź Ą Ż ź Ż Ó Ś Ą Ą Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ą ź ź ÓŻ Ś Ż Ź Ł Ż Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ł Ź Ś ź ź Ą ź Ź Ż Ó Ś Ż Ż Ź Ź Ź Ż ź Ź Ł Ń

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ć

Ó Ł ć ć ź Ź ź Ź Ź ź Ó Ó Ł ć ć Ó Ć Ó Ó ć ć ć Ź ć ć Ó ź Ę Ź Ę ć ć ć Ł Ź Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ó ć ć ć Ó ć Ó Ź Ó Ó Ó Ź ć Ó Ź Ó Ź Ź Ź Ó Ź Ź Ó Ó Ó ć ÓŹ Ź Ó Ć Ć Ó Ć Ó Ć Ź Ó Ó ć ÓÓ ć Ź ć ć Ź Ł Ę ć Ę Ę Ł Ł Ł Ź Ę Ę Ó Ń Ń ź Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć ć ń ń ć ć ć ć ń ć ń ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć Ó Ż ÓŻ ć Ó Ó Ż Ó Ż Ó ń Ó Ż ć Ż ń ź ć ć ć ć ć ć ć ń ź ń Ż ć Ł Ź ć ć ź ź ć ć Ż Ś Ż Ż Ó ć ź ć ć ń ć ń Ą ń Ą Ó ć Ó ć Ś ć ć ć ń Ś ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ż ć żń Ę ń żń Ę żń ż Ń Ą Ę ć ń ż Ł ń ć ź Ę ć ć ć ż ć ć ć Ę ń Ź ń Ę Ę Ę ń ń ż ż źń Ź ć Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ń ć żń żń ń ń ń ż Ł ć Ą ć ń ż ń ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ą Ą Ł Ł Ń Ą Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ą Ę Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ą Ą Ł Ą Ą Ą Ę ĄĘ Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ę Ó Ł Ą Ę Ą Ł Ę Ę Ą Ą Ź Ł Ń Ń Ą Ó Ż Ą ĄĘ Ę Ą Ą Ą Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ł Ę Ó Ł Ł Ł Ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo