Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu"

Transkrypt

1 PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju społeczno-gospodarczego zwązany z przechodzenem z fazy postndustralnej do fazy nformacyjnej przejawa sę w powstawanu nowych sektorów gospodarczych oraz nstytucj, które podejmują nowe funkcje wynkających z nowych potrzeb postępu cywlzacyjnego. Istotną cecha społeczeństwa nformacyjnego jest pojawane sę frm, które reprezentują nowy sektor przedsęborstw zwązanych z IT. Zróżncowana przestrzeń geografczna, przejawająca sę w określonym pozome rozwoju społeczno-gospodarczego różnej skal układów przestrzennych (od skal globalnej po skalę lokalną) sprawa, że układy te stwarzają często odmenne uwarunkowana dla nowych mpulsów rozwojowych zwązanych z fazą rozwoju nformacyjnego na ch obszarze (Kuklńsk 2001, Werzbck 1995, Zoło 2001, 2003). W śwetle przedstawonych przesłanek w nnejszych rozważanach podjęto problematykę kształtowana sę frm nformatycznych w przestrzen krajowej jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu. Zmerzać będzemy do określene tempa pojawana sę frm nformatycznych oraz ch wpływu na różncowane przestrzen krajowej. W procese kształtowana sę frm nformatycznych na terene naszego kraju zaznaczają sę dwe tendencje, jedna to podejmowane dzałalnośc nformatycznej przez frmy prowadzące wcześnej nną dzałalność, druga zaś to frmy, które od początku zwązane były z dzałalnoścą nformatyczną. Na wstępne przyjmujemy tezę, że pojawane sę frm nformatycznych na terene różnej skal układów przestrzennych jest wyrazem wkracza ch w fazę nformacyjnego rozwoju. Zmenane proflu dzałalnośc stnejących wcześnej frmy na nformatyczną czy powstawane nowych frm zwązanych z nformatyką wynka bowem z nowych potrzeb rynkowych pojawających sę w różnorodnych przedsęborstwach produkcyjnych, usługowych, czy nstytucjach. Zwązane są one z dążenem do podnoszena konkurencyjnośc swojej dzałalnośc, co powoduje koneczność zman organzacj pracy oraz przekazywana lub przyjmowana określonych nformacj nezbędnych dla sprawnejszego czy efektywnejszego dzałana. Ważnym zagadnenem w tym zakrese jest określene potencjału, rozmarów stopna naslena dzałalnośc nformatycznej w różnej skal układach przestrzennych. Istotny jest tu wybór odpowednch mernków, które odnoszą sę do różnych aspektów dzałalnośc frm nformatycznych, a to:

2 98 welkośc potencjału frm nformatycznych, który określa: lczba frm nformatycznych, potencjalne możlwośc ch pracy, wartość majątku, wartość rynkowa czy wartość akcj, rozmarów dzałalnośc frm: wartość przychodów, przychody na 1 pracującego, efektywnośc dzałalnośc frm: welkość zysków, zysk na 1 pracującego, możlwośc rozwoju: wartość nakładów nwestycyjnych, rynku pracy: lczba pracujących, lczba pracujących na umowy (zlecena) czy lczba zatrudnonych, naslena dzałalnośc frm nformatycznych, które określają wskaźnk przyjmujące jako układ odnesena: powerzchnę danej jednostk przestrzennej (np. lczba frm na 100 km 2, wartość przychodów na 100 km 2 ), ludnośc (np. przychody na 1000 meszkańców), lczbę pracujących (np. lczba pracujących w frmach nformatycznych do lczby pracujących ogółem), wartośc PKB n. Frmy nformatyczne na terene naszego kraju pojawły sę stosunkowo nedawno należy je traktować jako nowe elementy struktury przestrzennej przemysłu. Proces kształtowana sę frm nformatycznych był bardzo zróżncowany nawązywał do tempa wkraczana nformatyzacj do życa społeczno-gospodarczego. Analzując 700 najwększych krajowych frm nformatycznych funkcjonujących w 2002 r., okazuje sę, że powstawały one lub podejmowały dzałalność nformatyczną w zasadze po 1986 r. (tab. 1). Do 1986 r. tylko 6 frm reprezentowało dzałalność nformatyczną. Były to główne ośrodk oblczenowe ETO zlokalzowane najwcześnej w wodących mastach w 1965 r. (Warszawa, Katowce, Kraków, Łódź, Poznań) w 1966 r. (Bydgoszcz, Gdyna, Rzeszów). W następnych latach proces kształtowana sę frm nformatycznych był bardzo zróżncowany, czego wyrazem jest wahająca sę lczba frm podejmujących dzałalność nformatyczną od 6 w 1986 r. do 71 w Najbardzej dynamczny rozwój przedsęborstw nformatycznych nastąpł w latach , kedy ch lczba stopnowo zwększała sę z 19 do 71. Najwęcej ze współcześne dzałających frm nformatycznych powstało w latach , z którego to okresu pochodz 389 przedmotów, tj. 55,6% frm obecne funkcjonujących. Frmy nformatyczne charakteryzują sę bardzo zróżncowanym potencjałem ekonomcznym. Wskazuje na to zróżncowana wartość dochodów, która waha sę od 1,4 mln zł dla frm powstałych w 1985 r. do 2,6 mld zł dla frm powstałych w 1997 r. W obecnym potencjale gospodarczym frm nformatycznych najwększe znaczene odgrywają frmy powstałe w latach , które mały znaczne węcej czasu na rozwój zdobyce dośwadczena w zakrese funkcjonowana oraz perwsze opanowały rynek. Reprezentuje je 485 frm, które stanową 69,3% ogólnej ch lczby, a łączne przychody tych przedsęborstw obejmują 78,7% ogólnych przychodów krajowych frm nformatycznych. Znaczne mnejszą rolę odgrywają frmy powstałe do 1990 r. Reprezentuje je 98 frm, tj. 14,0% ch ogólnej lczby, a ch łączne przychody wynoszą 16,0% ogólnych przychodów. Podobne znaczne mnejsze znaczena mają frmy powstałe po 2001 r., które stanową 7,1% ogólnej lczby frm, a obejmują tylko 1,8% ogólnych przychodów. Pod względem przychodów domnujące znaczene mają frmy powstałe w latach Reprezentuje je 140 jednostek, czyl 20,0% obejmują 31,8% ogólnych przychodów. Współcześne funkcjonujące frmy, jak już wspomnano, podejmowały dzałalność nformatyczną od początku swojego powstana lub zmenały wcześnejszy profl dzałalnośc na nformatyczny. W konsekwencj występują pewne różnce mędzy okresem powstana frm nformatycznych a podjęcem dzałalnośc nformatycznej (tab. 1, 2). Spośród 700

3 Kształtowane sę frm nformatycznych domnujących w 2002 r. frm nformatycznych w Polsce, zmany proflu dzałalnośc dokonało 294 frmy, tj. 42,0% ch ogólnej lczby. Podejmowały one dzałalność nformatyczną po 2, a nawet po ponad 30 latach swojego stnena. Najlcznejsza grupa frm, która przejęła dzałalność nformatyczną dokonała tego po od 2 do 10 lat swojego stnena. Łączne w tej grupe są 223 frmy, tj. 31,9%. Natomast tylko stosunkowo nelczne frmy zmenały swoją dzałalność na nformatyczną po 16 latach swojej dzałalnośc, a reprezentuje je tylko 27 frm, czyl 3,8%. Śwadczy to o tym, ż frmy zmenające swój profl dzałalnośc odznaczały sę dużą elastycznoścą wraz z pojawenem sę nowego sektora nformatycznego dostosowały swoją dzałalność do nowych warunków możlwośc rozwojowych. Lokalzacja pozostałych 406 frm, tj. 56,0% dokonywana była pod wpływem nowych czynnków zwązanych z kształtowanem sę społeczeństwa nformacyjnego od początku swojego stnena zwązane było z dzałalnoścą nformatyczną. Tabela 1. Frmy nformatyczne w Polsce w 2003 r. wg roku podjęca dzałalnośc nformatycznej Rok podjęca dzałalnośc nformatycznej Lczba frm Przychody Struktura lczebnośc frm przychodów ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,71 2, ,71 5, ,43 2, ,14 5, ,00 9, ,00 6, ,14 3, ,14 5, ,43 7, ,29 10, ,71 11, ,14 7, ,29 9, ,14 6, ,57 3, ,86 1, ,86 0,41 x ,43 0,31 Ogółem ,00 100,00

4 100 Źródło: Oblczena własne na podstawe Raport Telenfo 500. Polsk rynek nformatyczny 2002, Mgut-meda, Warszawa, lpec 2003 Tabela 2. Frmy nformatyczne w Polsce w 2003 r. według roku powstana Rok podjęca dzałalnośc nformatycznej Lczba frm Przychody Struktura lczebnośc frm przychodów ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,29 0, ,14 0, ,86 0, ,57 0, ,43 0, ,14 0, ,43 0, ,29 0, ,14 0, ,14 0, ,29 0, ,14 0, ,14 0, ,29 0, ,14 0, ,86 0, ,43 0, ,86 0, ,29 2, ,57 5, ,57 8, ,86 7, ,86 15, ,14 17, ,14 10, ,43 4, ,86 3, ,43 2, ,71 3, ,29 4, ,71 1, ,71 6, ,86 0, ,43 0, ,57 0,18 x ,43 0,31 Ogółem ,00 100,00

5 Kształtowane sę frm nformatycznych Źródło: Oblczena własne na podstawe Raport Telenfo 500. Polsk rynek nformatyczny 2002, Mgut-meda, Warszawa, lpec W latach następował stopnowy wzrost lczebnośc obecne funkcjonujących frm nformatycznych, których do 1998 r. powstało 416, tj. 59,4%, a w następnych latach lczba ch wzrosła do 700 (2002). W przestrzen krajowej poszczególne układy regonalne charakteryzowały sę bardzo zróżncowanym warunkam dla ch lokalzacj rozwoju (tab. 3). Wskazuje na to zróżncowana dynamka przychodów frm oraz ch nerównomerne rozmeszczena w przestrzen krajowej (tab. 3). Przy ogólnej dynamce wzrostu przychodów 222,8%, dynamka poszczególnych województw wahała sę od 362,0% (lubelske) do 105,7% (opolske). Ponadtrzykrotnym wzrostem przychodu charakteryzowały sę frmy nformatyczne województwa lubelskego podlaskego, ale ch udzał w ogólnych przychodach był stosunkowo newelk zwększył sę z 0,9% do 1,3%. Od 200% do 300% zwększyły swoje przychody województwa: pomorske, łódzke, mazowecke, kujawsko-pomorske, śląske welkopolske, których udzał wzrósł z 17,7% do 19,2%. Najnższą dynamką od 105% do 160% odznaczały sę cztery województwa (małopolske, podkarpacke, śwętokrzyske, opolske), których udzał w ogólnych przychodach frm nformatycznych zmalał z 13,6% do 9,2%. Najkorzystnejsze warunk dla ch rozwoju stwarzało województwo mazowecke, na terene którego lczba frm nformatycznych zwększyła sę z 181 do 287, ale ch udzał w ogólnej lczebnośc frm zmnejszył sę z 43,5% do 41,0%. Natomast pod względem udzału w ogólnych przychodach, udzał frm województwa mazoweckego charakteryzuje sę systematycznym wzrostem, z 52,8% do 57,4%, podczas gdy obejmuje ono tylko 11,4% obszaru kraju skupającego 13,1% ludnośc. Zmnejszene sę lczebnośc frm nformatycznych o 2,5 punktów procentowych (pp) oraz zwększene sę ch udzału o ogólnych dochodach o 10,1pp wskazuje, ż frmy te charakteryzowały sę coraz wększym przychodam, co oznacza zarysowujący sę proces polaryzacj dzałalnośc gospodarczej tego typu frm w przestrzen krajowej, natomast stosunkowo mały udzał obszaru ludnośc wskazuje na znaczną ch koncentrację terytoralna demografczną. Znaczne mnejszą rolę odgrywają pod tym względem pozostałe województwa. Na drugej pozycj pod względem lczebnośc frm znalazło sę województwo małopolske, na terene którego lczba frm nformatycznych zwększyła sę z 33 do 69, a ch udzał w strukturze krajowej wzrósł z 7,9% do 9,9%, natomast ch udzał w ogólnych przychodach zmnejszył sę z 11,7% do 9,3%. Zwększene udzału frm o 2,0pp oraz zmnejszene ch przychodu o 2,4pp wskazuje, ż są to frmy o relatywne mnejszym potencjale. Trzecą pozycję zajmuje województwo śląske, na terene którego dynamka frm była neco nższa. Mmo wzrostu lczebnośc frm z 43 do 67, ch udzał w strukturze krajowej zmnejszył sę z 10,3% do 9,6%, a udzał w ogólnych przychodach utrzymał sę na pozome 8,3%. Czwartą pozycję zajmuje województwo dolnośląske, którego udzał w ogólnej lczebnośc frm zmnejszył sę z 8,2% do 8,7%, a w ogólnych przychodach zmalał z 12,3% do 10,5%. Te trzy wspomnane województwa (dolnośląske, śląske, małopolske) odznaczają sę mnejszą koncentracją przestrzenną frm nformatycznych. Łączne na ch terene lczba frm zwększyła sę z 110 do 197, ale ch udzał w ogólnej lczbe frm nformatycznych neznaczne zwększył sę z 26,4% do 28,2%%, natomast ch łączne przychody wyraźne zmnejszyły sę z 32,3% do 26,8% ogólnych przychodów, podczas gdy województwa te obejmowały 15,2% obszaru, na którym zameszkuje 36,3% ludnośc.

6 102 Tabela 3. Rozwój frm nformatycznych funkcjonujących w 2002 r. Województwo Lczba frm Dynamka przychodów ze sprzedaży Udzał przychodów frm Dolnośląske ,0 144,7 169,6 185,0 190,5 12,3 12,1 11,1 10,6 kujawsko-pomorske ,0 121,1 106,9 231,1 224,6 1,1 0,9 0,6 1,1 Lubelske ,0 166,5 280,8 292,7 362,0 0,5 0,5 0,7 0,7 Lubuske ,0 103,5 118,9 156,2 194,1 0,3 0,2 0,2 0,3 Łódzke ,0 135,7 150,3 200,8 244,4 0,9 0,8 0,7 0,8 Małopolske ,0 135,1 163,0 174,7 152,5 11,7 10,7 10,1 9,5 Mazowecke ,0 144,8 193,8 225,5 242,4 52,8 51,9 54,5 55,5 Opolske ,0 113,1 111,3 106,2 105,7 0,3 0,2 0,2 0,1 podkarpacke ,0 123,8 132,7 133,9 151,8 1,3 1,1 0,9 0,8 podlaske ,0 155,2 218,1 272,8 333,4 0,4 0,4 0,4 0,5 pomorske ,0 189,1 259,9 287,5 297,9 4,5 5,8 6,2 6,0 śląske ,0 177,3 208,0 224,5 222,3 8,3 10,0 9,2 8,7 śwętokrzyske ,0 133,4 136,1 152,3 125,5 0,3 0,3 0,2 0,2 warmńsko-mazurske ,0 148,7 175,5 213,6 176,4 0,5 0,5 0,5 0,5 welkopolske ,0 146,2 178,4 221,8 216,3 2,9 2,9 2,8 3,0 zachodnopomorske ,0 122,5 146,1 176,4 188,5 2,0 1,6 1,5 1,6 Ogółem ,0 147,2 187,6 214,5 222,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Źródło: Oblczena własne na podstawe Raport Telenfo 500. Polsk rynek nformatyczny 2002, Mgutmeda, Warszawa, lpec 2003

7 Kształtowane sę frm nformatycznych Kolejne pozycje zajmują województwa welkopolske, pomorske łódzke, na terene których funkcjonuje łączne 15,3% frm, które dostarczają 9,8% przychodów, a zajmują 21,2% obszaru z 21,2% ludnośc. Najmnej atrakcyjne dla lokalzacj frm nformatycznych były tereny województw mazursko-warmńskego, śwętokrzyskego opolskego. Na ch obszarze dzałało tylko 18 frm, które stanowły 2,6% ogólnej ch lczby generowały 0,7% całośc przychodów, podczas gdy obejmowały 14,4% obszaru, który zameszkwało 10,0% ludnośc. Relacja lczebnośc frm, ch przychodów oraz udzału powerzchn ludnośc poszczególnych województw wskazuje na znaczna koncentrację przestrzenną frm nformatycznych, co podkreśla zróżncowane warunk rozwoju frm nformatycznych na ch terene. W analzowanym okrese zaznacza sę jednak newelka tendencja do neznacznego wyrównywana dysproporcj przestrzennych w tym zakrese, na co wskazują zmnejszające sę wskaźnk koncentracj terytoralnej przychodów1 frm z 0,434 w 1998 r. do 0,425 w 2002 r. oraz wskaźnków koncentracj demografcznej przychodów2 frm odpowedno z 0,585 do 0,577. Zarysowane tendencje zman koncentracj dzałalnośc frm nformatycznych wpłynęły węc w newelkm stopnu na wyrównywanu dysproporcj w tym zakrese, na co wskazuje stosunkowo mała wartość współczynnka redystrybucj udzału przychodów3 frm poszczególnych województw, który wynos 0,067. Na jego wartość w podstawowym stopnu wpłynęły z jednej strony zwększające sę udzały w ogólnych przychodach województwa mazoweckego o 4,6 pp oraz województwa pomorskego o 1,5 pp, a z drugej województwa, które charakteryzowały sę najpoważnejszym zmnejszenem udzału w przychodach frm nformatycznych (małopolskego o 3,7 pp dolnośląskego o 1,7 pp). gdze: d udzał przychodów frm nformatycznych -tego województwa w ogólnych przychodach frm krajowych, l udzał ludnośc -tego województwa w ogólnej lczbe ludnośc kraju, 3 Wskaźnk redystrybucj przychodów frm nformatycznych (z) w latach oblczono na podstawe wzoru: 1 Wskaźnk koncentracj terytoralnej przychodów frm nformatycznych (k o) oblczono na podstawe wzoru: k o n 1 d 200 gdze: d udzał przychodów frm nformatycznych -tego województwa w ogólnych przychodach frm krajowych, o udzał obszaru -tego województwa w ogólnej powerzchn kraju, 2 Wskaźnk koncentracj demografcznej przychodów frm nformatycznych oblczono na podstawe wzoru: k l n 1 d 200 z n 1 gdze: d udzał przychodów frm nformatycznych -tego województwa w t 1 (1998) t 2 (2002) w ogólnych przychodach frm krajowych. d t1 200 d o l t 2

8 104 Potencjał frm nformatycznych w przestrzen krajowej wykazuje najslnejsze powązana z pozomem rozwoju gospodarczego wyrażony wartoścą PKB. Wyrazem tego jest wysok współczynnk korelacj wartośc PKB z welkoścą przychodów wynoszący 0,991 oraz lczbą frm 0,912. Natomast potencjał ten w neco mnejszym stopnu zwązany jest z lczbą pracujących w gospodarce narodowej, dla której wartość współczynnka korelacj w stosunku do przychodu wynos 0,786, a lczby frm 0,850. Natomast najsłabszy zwązek zaznacza sę mędzy lczbą ludnośc a lczbą frm 0,776 wartoścą przychodów 0,705. Wskazuje to na slne powązana rozwoju dzałalnośc frm nformatycznych z pozomem rozwoju gospodarczego, merzonego welkoścą PKB, a w mnejszym stopnu z rozmaram rynków pracy potencjałem demografcznym. Wskaźnk naslena lczby frm oraz wartośc przychodów na powerzchnę lczbę meszkańców obrazują bardzo zróżncowaną strukturę przestrzenną kraju w zakrese pozomu nformatyzacj województw (tab. 4). Podkreślają to wartośc przychodów frm nformatycznych na jednego meszkańca, które wahają sę od 2,5 tys. zł do 0,03 tys. zł, przy wartośc współczynnka zmennośc odchylena standardowego 165,9%. Domnujące znaczene pod tym względem ma województwo mazowecke odznaczające sę najwyższym wskaźnkem przychodu frm nformatycznych na meszkańca 2,5 tys. zł. Drugą grupę o wysokch wskaźnkach tworzą województwa dolnośląske (0,8 tys. zł), pomorske (0,6 tys. zł) małopolske (0,6 tys. zł). Trzeca grupa obejmuje pęć województw (śląske, zachodnopomorske, welkopolske, kujawsko-pomorske podlaske), które charakteryzują sę wartoścam wskaźnków od 0,1 tys. do 0,4 tys. zł. Znaczne nższym wartoścam wskaźnków (od 0,05 do 0,1) odznacza sę kolejna grupa województw (podkarpacke, łódzke, lubelske, lubuske, warmńsko-mazurske). Natomast najnższym wartoścam odznaczają sę dwa pozostałe województwa (śwętokrzyske, opolske). W układze przestrzennym wyraźne zaznacza sę położone w centralnej częśc województwo mazowecke, zwarta grupa województw północno-zachodnch (zachodnopomorske, welkopolske, kujawsko-pomorske) o średnch wartoścach wskaźnków oraz strefa województw wschodnch o najnższych wskaźnkach wskaźnków (ponżej 0,1 tys.) cągnąca sę od województwa warmńsko-mazurskego po województwo podkarpacke. Podobny układ przestrzenny województw przedstawa nam wartość wskaźnka lczby frm na 100 tys. meszkańców. Równeż zdecydowane wyróżna sę tu województwo mazowecke o najwyższym wskaźnku (5,6 frmy na 100 tys. meszkańców), dwa połudnowe województwa (małopolske, dolnośląske) oraz zwarty obszar województw zachodnch o wartośc wskaźnków (od 1 do 2) oraz dwa pasmowe układy województw o najnższych wskaźnkach (ponżej 1) cągnące sę od województwa kujawsko-pomorskego przez województwo łódzke do opolskego oraz województwa wschodnej Polsk od województwa warmńsko-mazurskego po województwo podkarpacke. Na różnce wartośc analzowanych wskaźnków wpływa potencjał frm nformatycznych poszczególnych województw, którego wyrazem jest wskaźnk wartośc przychodów na 1 frmę, wahający sę od 45,0 mln zł w województwe mazoweckm do 4,5 mln w województwe opolskm. Wysokm wskaźnkam (od 35 mln do 40 mln zł) cechują sę województwa dolnośląske pomorske, natomast najnższym (ponżej 10 mln zł) województwa: opolske, śwętokrzyske, łódzke lubelske.

9 Kształtowane sę frm nformatycznych Tabela 4. Oddzaływane frm nformatycznych na przestrzeń krajową w 2002 r. Lczba frm na: Wskaźnk natężena Przychody frm na: km 2 Województwo Przychód na frmę tys. w zł Odchylene od średnej krajowej Lczba frm na: Przychody frm na: km km 2 meszkańców meszkańca km 2 meszkańców meszkańca Przychód na frmę tys. w zł dolnośląske 3,1 2,1 118,4 812, ,6 114,7 164,7 138,2 120,6 kujawskopomorske 1,0 0,9 13,3 115, ,7 47,5 18,5 19,6 41,3 Lubelske 0,8 0,9 6,9 79, ,8 47,2 9,7 13,5 28,6 Lubuske 0,9 1,2 4,9 67, ,3 65,0 6,8 11,5 17,7 łódzke 1,3 0,9 11,6 81, ,8 50,3 16,1 13,8 27,4 małopolske 4,6 2,1 119,0 555, ,0 116,4 165,5 94,4 81,1 mazowecke 8,1 5,6 362, , ,3 305,5 504,7 428,0 140,1 opolske 0,7 0,7 3,3 29, ,2 36,0 4,6 5,0 14,0 podkarpacke 0,8 0,7 11,3 96, ,4 38,9 15,7 16,4 42,1 podlaske 0,5 0,9 6,0 100, ,3 49,7 8,4 17,1 34,3 pomorske 2,0 1,7 73,8 618, ,3 92,5 102,7 105,2 113,7 śląske 5,4 1,4 151,2 394, ,7 77,3 210,4 67,0 86,7 śwętokrzyske 0,6 0,5 3,2 29, ,7 29,5 4,5 4,9 16,8 warmńskomazurske 0,2 0,3 3,9 66, ,4 15,3 5,5 11,3 74,2 welkopolske 1,5 1,4 21,5 191, ,9 74,9 29,9 32,5 43,4 zachodnopomorske 0,7 0,9 16,3 219, ,2 51,5 22,6 37,3 72,5 Ogółem 2,2 1,8 71,9 588, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Źródło: Oblczena własne na podstawe Raport Telenfo 500. Polsk rynek nformatyczny 2002, Mgut-meda, Warszawa, lpec Przedstawona analza wskazuje, ż przestrzeń krajowa stwarza bardzo zróżncowane warunk dla powstawana nowoczesnych frm zwązanych z nformacyjną fazą rozwoju społecznego. Generalne naslene występowana tego typu frm nawązuje do pozomu rozwoju gospodarczego, o czym śwadczy wysok wskaźnk korelacj mędzy frmam a PKB. Przestrzenny obraz nformatyzacj kraju podkreśla znaczene województwa mazoweckego jako wodącego ognwa gospodarczego kraju, a także województw małopolskego dolnośląskego. Poza nm wyróżna sę generalne grupa województw zachodnch o wyższych wskaźnkach naslena procesów nformatyzacj oraz grupa województw wschodnch o najnższym stopnu nasycena dzałalnoścą frm nformatycznych. Podstawowy wpływ na tak układ mają regonalne rynk stwarzające zapotrzebowane na usług nformatyczne nawązujące do pozomu rozwoju gospodarczego oraz pozom kwalfkacj nformatycznych. Wydaje sę, ż na obszarach Polsk wschodnej koneczne jest upowszechnene kształcena nformatycznego, co pownno pocągnąć za sobą pojawane sę frm nformatycznych podejmujących e-pracę na odległość. Procesy te dają pozytywne re-

10 106 zultaty (m.n. upowszechna sę tego typu praca w Indach, gdze prowadzą swoją ksęgowość lczne frmy amerykańske). Pownny temu sprzyjać korzystne warunk przyrodncze, które w Polsce wschodnej są szczególne atrakcyjne jako mejsca zameszkana wysoko kwalfkowanej kadry nformatycznej. Lteratura Gospodarka oparta na wedzy. Wyzwane dla Polsk XXI weku, 2001, red. A. Kuklńsk, Warszawa Werzbck A.P., 1995, Perspektywy cywlzacj śwatowej XXI weku a przemany w Polsce, [w:] Śwat przyszłośc a Polska. Komtet Prognoz Polska w XXI weku, Warszawa Zoło Z., 2001, Informatyzacja przestrzen gospodarczej jako wyznacznk konkurencyjnośc regonu, [w:] Konkurencyjność mast regonów a przedsęborczość przemany strukturalne, red. A. Klask, Prace Naukowe AE w Katowcach, Katowce, s

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 19, Nr 4/2015, tom I Wydzał Zarządzana Admnstracj Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Zntegrowane podejśce do spójnośc rola statystyk publcznej Paweł Dykas

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai Ekonomczne uwarunkowana wzmocnena współpracy transferu wedzy mędzy nstytucjam naukowym przedsęborstwam na terene polsko ukrańskego obszaru transgrancznego Dla potrzeb wykonanego w ramach projektu Opracowane

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE. Marek Gałązka

SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE. Marek Gałązka SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ... 23 ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 1, 2013 SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE

WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE Grażyna Trzpot Anna Ojrzyńska Jacek Szołtysek Sebastan Twaróg Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE Wprowadzene Zapewnene

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36, T. 1 Barbara Batóg *, Jacek Batóg ** Unwersytet Szczecńsk ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty 74 LIDIA LUTY ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 11, z. 1, 214 WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Lda Lut Katedra Statstk Matematcznej

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA TUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Katarzyna Zeug-Żebro * Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ANALIZA PRZETRZENNA PROCEU TARZENIA IĘ POLKIEGO POŁECZEŃTWA TREZCZENIE Perwsze prawo

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza dagnoza sytuacj fnansowej wybranych branż notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych w latach 997-998 W artykule podjęta została próba analzy dagnozy

Bardziej szczegółowo

TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE

TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Katarzyna CHEBA * TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Streszczene Pozom warunk życa ludnośc w Polsce są slne przestrzenne zróżncowane. W pracy na przykładze województw w Polsce

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY W BELSKUBAŁEJ J /{J OT u Q.0 ru rrr^ 'yyy..(0 P O U F N E Egz. nr S Dane wstępne mogą ulec zmane NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWE

Bardziej szczegółowo

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym 194 Dr Marcn Salamaga Katedra Statystyk Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Wpływ modernzacj gospodark w sferze dzałalnośc proekologcznej na jakość środowska naturalnego w Polsce w układze regonalnym WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna rynku energii elektrycznej w latach 2007-2008 1)

Analiza ekonomiczna rynku energii elektrycznej w latach 2007-2008 1) Analza ekonomczna rynku energ elektrycznej w latach 2007-2008 1) Autor: Marek Detl 2) (Buletyn Urzędu Regulacj Energetyk - nr 6/2009) Elektroenergetyka jest jedną z kluczowych branŝ w Polsce. Jej dzałane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Zad 2 Dynamika zatrudnienia mierzona indeksami łańcuchowymi w ostatnich pięciu latach kształtowały się następująco: Lata Indeksy ( w %)

Zad 2 Dynamika zatrudnienia mierzona indeksami łańcuchowymi w ostatnich pięciu latach kształtowały się następująco: Lata Indeksy ( w %) Analza dnamk Zad. 1 Indeks lczb studującch studentów w województwe śląskm w kolejnch pęcu latach przedstawał sę następująco: Lata 1 2 3 4 5 Indeks jednopodstawowe z roku t = 1 100,0 115,7 161,4 250,8 195,9

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury zbiorowości statystycznej

Analiza struktury zbiorowości statystycznej Analza struktury zborowośc statystycznej.analza tendencj centralnej. Średne klasyczne Średna arytmetyczna jest parametrem abstrakcyjnym. Wyraża przecętny pozom badanej zmennej (cechy) w populacj generalnej:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2012 Elżbeta Kacperska 1 Katedra Ekonomk Rolnctwa Mędzynarodowych

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ Radosław Trojanek Katedra Inwestycj Neruchomośc Unwersytet Ekonomczny w Poznanu e-mal: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 102 111 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Bardziej szczegółowo

Wnioski dla polityki gospodarczej

Wnioski dla polityki gospodarczej Wnosk dla poltyk gospodarczej Zatrudnene w Polsce 2006 Wnosk dla poltyk gospodarczej Mmo mającej mejsce obecne cyklcznej poprawy, Polsce ne udało sę w ostatnch latach zmnejszyć dystansu dzelącego ją od

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Analiza zmienności czasu przejazdu linii metra

Analiza zmienności czasu przejazdu linii metra BAUER Marek 1 Analza zmennośc czasu przejazdu ln metra WSTĘP W powszechnej opn metro jest najlepszym systemem transportu mejskego. UmoŜlwa szybke przemeszczena pasaŝerów, a jego uŝyteczność rośne w marę

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 39 23 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyk ISSN 899-392 Edyta Mazurek Unwersytet Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna Aalza wyku fasowego - aalza wstępa dr Potr Ls Welkość wyku fasowego determuje: etowość przedsęborstwa Welkość podatku dochodowego Welkość kaptałów własych Welkość dywded 1 Aalza wyku fasowego ma szczególe

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. dr Łukasz Ambroziak

Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. dr Łukasz Ambroziak Ocena pozycj konkurencyjnej nowych państw członkowskch UE w handlu zagrancznym produktam rolno-spożywczym dr Łukasz Ambrozak Zakład Ekonomk Przemysłu Spożywczego Warszawa, 22 lstopada 2013 r. Plan wystąpena

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012 Mara GOLINOWSKA, Mchał KRUSZYŃSKI, Justyna JANOWSKA-BIERNAT Unwersytet Przyrodnczy we Wrocławu, Instytut Nauk Ekonomcznych Społecznych Pl. Grunwaldzk 24A, 50-367 Wrocław e-mal: mara.golnowska@up.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Natalia Nehrebecka. Wykład 2 Natala Nehrebecka Wykład . Model lnowy Postad modelu lnowego Zaps macerzowy modelu lnowego. Estymacja modelu Wartośd teoretyczna (dopasowana) Reszty 3. MNK przypadek jednej zmennej . Model lnowy Postad

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Wstęp Bogdan Supeł W ostatnm czase obserwuje sę welke zanteresowane dzannam dystansowym do produkcj materaców. Człowek około /3 życa

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Badane optymalnego pozomu kaptału zatrudnena w polskch przedsęborstwach - ocena klasyfkacja Prowadząc dzałalność gospodarczą przedsęborstwa kerują sę jedną z dwóch zasad

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycji. Ryzyko jest to niebezpieczeństwo niezrealizowania celu, założonego przy podejmowaniu określonej decyzji. 3.

Ryzyko inwestycji. Ryzyko jest to niebezpieczeństwo niezrealizowania celu, założonego przy podejmowaniu określonej decyzji. 3. PZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFOMTYCZNYCH 3. 3. Istota, defncje rodzaje ryzyka Elementem towarzyszącym każdej decyzj, w tym decyzj nwestycyjnej, jest ryzyko. Wynka to z faktu, że decyzje operają

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4

0 0,2 0, p 0,1 0,2 0,5 0, p 0,3 0,1 0,2 0,4 Zad. 1. Dana jest unkcja prawdopodobeństwa zmennej losowej X -5-1 3 8 p 1 1 c 1 Wyznaczyć: a. stałą c b. wykres unkcj prawdopodobeństwa jej hstogram c. dystrybuantę jej wykres d. prawdopodobeństwa: P (

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metody predykcji czasu życia baterii na obiekcie i oceny jej aktualnego stanu na podstawie analizy bieżących parametrów jej eksploatacji.

Opracowanie metody predykcji czasu życia baterii na obiekcie i oceny jej aktualnego stanu na podstawie analizy bieżących parametrów jej eksploatacji. Zakład Systemów Zaslana (Z-5) Opracowane nr 323/Z5 z pracy statutowej pt. Opracowane metody predykcj czasu życa bater na obekce oceny jej aktualnego stanu na podstawe analzy beżących parametrów jej eksploatacj.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji ZAJĘCIA Pozycyjne ary dyspersj, ary asyetr, spłaszczena koncentracj MIARY DYSPERSJI: POZYCYJNE, BEZWZGLĘDNE Rozstęp dwartkowy (ędzykwartylowy) Rozstęp dwartkowy określa rozpętośd tej częśc obszaru zennośc

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany Wykład II ELEKTROCHEMIA Wykład II b Nadnapęce Równane Buttlera-Volmera Równana Tafela Równowaga dynamczna prąd wymany Jeśl układ jest rozwarty przez elektrolzer ne płyne prąd, to ne oznacza wcale, że na

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych Instytut Badań Systemowych Polskej Akadem Nauk Janusz Mrofords Komputerowe wspomagane procesów decyzyjnych w sklepach welkopowerzchnowych z wykorzystanem optymalzacj welokryteralnej metod przyblżonych

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Parametry statyczne tranzystorów bipolarnych

Ćwiczenie 2. Parametry statyczne tranzystorów bipolarnych Ćwczene arametry statyczne tranzystorów bpolarnych el ćwczena odstawowym celem ćwczena jest poznane statycznych charakterystyk tranzystorów bpolarnych oraz metod dentyfkacj parametrów odpowadających m

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz.

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz. WSHG Karta przedmotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka Rekreacja Zarządzane marketng Stacjonarny / nestacjonarny III/I stopna Nazwa przedmotu Wymar godznowy poszczególnych form

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 16 (XXXI) Zeszyt 2 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2016 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach

Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach Zeszyty Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Naukowe 4 (94) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 15; 4 (94): 145 161 OI: 1.15678/ZNUEK.15.94.411 Monka Mśkewcz-Nawrocka Katarzyna Zeug-Żebro Katedra Matematyk Unwersytet

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych)

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych) Statystyka - nauka zajmująca sę metodam badana przedmotów zjawsk w ch masowych przejawach ch loścową lub jakoścową analzą z punktu wdzena nauk, do której zakresu należą.

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW ANETA BECKER, Aadema Rolncza w Szczecne JAROSŁAW BECKER Poltechna Szczec sa Streszczene W artyule scharateryzowano wyorzystane

Bardziej szczegółowo

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE. Streszczenie

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE. Streszczenie Marcn Wśnewsk Unwersytet Ekonomczny w Poznanu Katedra Teor Penądza Poltyk Penężnej METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE Streszczene Jednostk samorządu

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku 136 AGNIESZKA KOZERA, JOANNA STANISŁAWSKA Nerównośc Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 mgr Agneszka Kozera 1 Katedra Fnansów Rachunkowośc Unwersytet Przyrodnczy w Poznanu dr

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agrbusness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(10) 2008, 135-145 ZRÓŻNICOWANIE KONDYCJI FINANSOWEJ GMIN WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Aldona Standar, Joanna Średzńska Unwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza przestrzennych zmian regionalnego produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1995-2008

Analiza przestrzennych zmian regionalnego produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1995-2008 Barbara Batóg * Jacek Batóg ** Analza przestrzennych zman regonalnego produktu kraowego brutto w Polsce w latach 1995-2008 Wstęp Badana przeprowadzane w zakrese kształtowana sę rozwou gospodarczego w uęcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów

Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów Katarzyna Skora * Klastry turystyczne szansą rozwoju mkroregonów Wstęp Celem artykułu jest przedstawene możlwośc rozwoju gospodarczego regonów, w wynku podejmowana ncjatyw klastrowych w branży turystycznej.

Bardziej szczegółowo