ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)"

Transkrypt

1 Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest do zapewnena prawdłowego dzałana Systemu Kop Zapasowych (SKZ) poprzez zapewnene dostępnośc poszczególnych Komponentów zgodne z Kartą Usług. 1.2 ZAKRES USŁUGI: Na System Kop Zapasowych składają sę dwa następujące Komponenty: 1) Komponent Centralny System Backupu Elementam Komponentu są serwery (serwery tzw. klastra backupu) pełnące funkcję serwerów zarządzających, bblotek taśmowe oprogramowane wskazane w Załącznku nr 4 4A do Umowy. Centralny System Backupu został zbudowany w oparcu o rozwązane HP Data Protector, a wszystke jego Elementy rozlokowane zostały w COPD Central Usługoborcy realzują co najmnej następujące funkcje: zapewnene kop zapasowej dla systemów Usługoborcy w COPD Central; odmejscawane kop bezpeczeństwa; poprawne wydajne odtwarzane systemów Usługoborcy w sytuacjach awaryjnych; cyklczne odtwarzane na środowskach pomocnczych testowych; montorng poprawnośc wykonana kop zapasowych; raportowane wykonanych kop zapasowych; zarządzane składowskem backup owanych danych. 2) Komponent Regonalny System Backupu Elementam Komponentu są serwery, bblotek taśmowe, macerze dyskowe oprogramowane wskazane w Załącznku nr 4 4A do Umowy. Regonalny System Backupu został zbudowany w oparcu o rozwązane HP Data Protector oraz Mcrosoft Data Protecton Manager, a wszystke jego Elementy rozlokowane zostały w Jednostkach terenowych ARMR realzują co najmnej następujące funkcje: zapewnene kop zapasowej dla systemów Usługoborcy w Jednostkach terenowych ARMR; poprawne wydajne odtwarzane systemów Jednostek terenowych ARMR w sytuacjach awaryjnych; montorng poprawnośc wykonana kop zapasowych; raportowane wykonanych kop zapasowych; zarządzane składowskem backup owanych danych. Komponent może realzować równeż USKZ w COPD Zadana W ramach USKZ Usługodawca zobowązany jest do wykonywana, co najmnej nżej wymenonych czynnośc: 1) dzałana beżące: montorowane stanu pracy Komponentów SKZ; Strona 1 z 7

2 montorowane dostępnośc SKZ; montorowane wydajnośc Komponentów SKZ; montorowane stanu bezpeczeństwa; montorowane sesj backupowych; montorowane przestrzen dyskowej, na której meszczą sę bazy SKZ; montorowane stanu oraz wykorzystana urządzeń backupowych; montorowane stanu nośnków w SKZ; montorowane Komponentów Elementów zgodne z szablonem ustalonym w ramach Okresu przejścowego; zapewnene odpowednej wydajnośc umożlwającej pełną obsługę SKZ Usługoborcy podczas wykonywana odtwarzana kop zapasowej; obejmowane SKZ nowych Elementów, a także nowych elementów systemu nformatycznego Usługoborcy w trakce realzacj Umowy; wykonywane kop zapasowych zgodne z zatwerdzonym harmonogramem kop zapasowych; w COPD będą śwadczone nezbędne prace operatorske zwązane z prawdłowym śwadczenem USKZ, w tym obsługa nośnków danych wykorzystywanych w SKZ. Usługoborca zapewn nezbędne nośnk. analza logów pod kątem poprawnego dzałana Komponentów oraz podejmowane nezbędnych dzałań; obsługa Zgłoszeń dentyfkacja usuwane przyczyn ch występowana; przekazywane Zgłoszeń dotyczących Usług do Help Desk ARMR nadzór nad ch obsługą; rekonfguracje SKZ w zakrese archtektury, usług, dzałana, realzowanej Poltyk bezpeczeństwa, zberana nformacj raportowana; admnstracja kontam uprawnenam użytkownków; zarządzane bezpeczeństwem, analza logów pod kątem zdarzeń z obszaru bezpeczeństwa podejmowane nezbędnych dzałań; aktualzacja platformy systemowej programowej, usuwane podatnośc, nstalacja poprawek łat; obsługa platformy sprzętowej, systemowej, programowej usługowej Elementów Komponentów; obsługa Incydentów, przywracane poprawnośc dzałana Komponentów, ch Elementów funkcjonalnośc platformy systemowej aplkacyjnej; realzacja procedur wytycznych dostarczonych przez Usługoborcę; admnstracja SKZ; weryfkacja prawdłowośc wykonana kop zapasowych podjęce dzałań korekcyjnych w przypadku stwerdzena błędów; beżące dostosowywane harmonogramu sesj backupowych do aktualnych potrzeb w porozumenu z Admnstratorem Usług; gospodarka nośnkam w tym ewentualne odmejscawane zabezpeczene nośnków w sejfach wskazanych przez Usługoborcę (poza ch zakupem, dystrybucją utylzacją); okresowe odtwarzane systemów (systemy operacyjne, bazy danych, aplkacje, plk tp.) z kop zapasowych według harmonogramu ustalonego pomędzy Stronam na podstawe Zgłoszeń; awaryjne odtwarzane danych po awar lub na życzene Usługoborcy; szczegółowe dokumentowane dzałań w ramach obsług beżącej w Systeme obsług Zgłoszeń Usługoborcy; odtwarzane danych z kop zapasowych na podstawe Zgłoszena; przygotowywane nośnków z kopam zapasowym w celu ch odmejscowena lub przekazana nnym podmotom zewnętrznym; nadzór nad procesem usuwana neprawdłowośc w dzałanu Elementów oraz zgłaszane awar w menu Usługoborcy do podmotu śwadczącego usług serwsowe sprzętu oprogramowana, a także asysta przy pracach na mejscu w COPD; utrzymywane bazy konfguracj Elementów; współpraca z nnym admnstratoram Usług nnym podmotam śwadczącym usług nformatyczne dla Usługoborcy, przygotowane scenarusza backupu dla elementów podlegających backupow (dla stnejących nowych), dodawane nowych obektów do SKZ, utrzymywane bazy konfguracj Elementów; Strona 2 z 7

3 bezpeczne przewożene nośnków danych pomędzy Lokalzacjam Usługoborcy na żądane (maksymalne 6 razy w tygodnu) przy czym maksymalna lość nośnków przewożona jednorazowo 50 taśm LTO lub równoważna objętość, aktualzacje testy Komponentów. 2) dzałana proflaktyczne Dokumentacja okresowa (co 6 mesęcy) analza pozomu bezpeczeństwa nezawodnośc SKZ oraz rekomendowane nezbędnych dzałań; okresowe (co 3 mesące) przeglądy uprawneń; sprawdzane rekomendowane lsty uaktualneń (patche) co 6 mesęcy; planowane rekomendowane zman zwązanych z SKZ (co 6 mesęcy). W ramach USKZ Usługodawca przygotuje, dostarczy będze aktualzował Dokumentację USKZ, zawerającą co najmnej: archtekturę konfgurację Elementów, zasady procedury wykonywana backupu, harmonogram wykonywana backupu, nformacje o użytkownkach uprawnenach w SKZ, nformacje o wykorzystywanych nośnkach danych ch statuse, nformacje o hostach (klentach) SKZ ch konfguracj, nformacje o lcencjach wykorzystywanych przez SKZ, rekomendacje dotyczące SKZ, procedury przywracana funkcjonalnośc, postępowana w przypadku Nedostępnośc, procedury zarządzana backupam konfguracj Elementów; procedury wytyczne utrzymanowe; Szablon szczegółowy zakres Dokumentacj ustalony zostane przez Admnstratorów Usług Kerownków Utrzymana w Okrese przejścowym. Zmana szablonu wymaga każdorazowo akceptacj Kerownków Utrzymana. Dostarczene Dokumentacj nastąp w termne 4 mesęcy od dna rozpoczęca śwadczena USKZ, zgodne z 2 ust. 5 Umowy. Usługodawca zobowązany jest dostarczyć aktualzację Dokumentacj USKZ każdorazowo na konec każdego kwartału śwadczena USKZ, lczonego od dna dostarczena Dokumentacj zgodne ze zdanem powyżej Raportowane Usługodawca jest zobowązany raportować dzałana podejmowane w ramach śwadczena Usług, w szczególnośc dostarczać: 1) Raport mesęczny ze śwadczena USKZ, dostarczany przez Usługodawcę do 5 Dn roboczych po zakończenu okresu rozlczenowego, zawerający co najmnej: wynk dzałań beżących; statystyk dotyczące Incydentów w obszarze bezpeczeństwa dla poszczególnych Komponentów Elementów - zależne od zastnałych potrzeb wynkających z ncydentów bezpeczeństwa lub Zgłoszeń; czasy Nedostępnośc poszczególnych Elementów Komponentów ; rozlczene wykonana Usług w tym wylczene wskaźnków dostępnośc; nformacje o lczbe wykonywanych kop zapasowych (z zaznaczenem na prawdłowe neprawdłowe wykonane); wykaz wszystkch Zgłoszeń dotyczących USKZ, zawerający co najmnej: - data godzna wystąpena Incydentu, - data godzna zgłoszena Incydentu rejestracj Zgłoszena do Help Desk ARMR, - data godzna podjęca Zgłoszena do realzacj, Strona 3 z 7

4 - numer Zgłoszena w Systeme Obsług Zgłoszeń ARMR, - ops, numer, czego Zgłoszene dotyczy w podzale na Elementy Komponenty, - data godzna skompletowana Zgłoszena, - sumaryczny czas obsług Zgłoszena przez Usługodawcę, 2) Raporty na żądane (maksymalne 2 razy w mesącu), w szczególnośc: Raport z konfguracj poszczególnych Komponentów Elementów, Raport z wydajnośc poszczególnych Komponentów lub Elementów, Raport z przeglądu uprawneń użytkownków (lsta użytkownków, przyznane uprawnena w SKZ). Raport z pkt 2 zostane dostarczony zgodne z pkt 2 na adres malowy Admnstratora Usług. 3) Raport codzenny dostarczany do godzny 9.00, jednak ne późnej nż 30 mnut po zakończonej ostatnej sesj backupu, zawerający co najmnej nformację o wykonanych sesjach backupowych sesjach odtworzenowych nformacje o statuse ch wykonana. Harmonogram kop zapasowych zostane ustalony przez Admnstratorów Usług w Okrese przejścowym. 2 PARAMETRY USŁUGI 2.1 OBSZAR ŚWIADCZENIA USŁUGI: Usługą będze objęty obszar wskazany w Tabel nr 1: Tabela nr 1 Nazwa ośrodka CPD/ROPD Centrala Jednostk terenowe ARMR 2.2 OKNA SERWISOWE: W godz. 22:00 05:00, po uzgodnenu z Usługoborcą w termne co najmnej 3 Dn roboczych przed planowanym pracam 2.3 POJEMNOŚĆ USŁUGI Tabela nr 2 DEFINICJA PARAMETRU Ilość Elementów Komponentu Centralnego systemu Backupu Ilość Elementów Komponentu Regonalnego Systemu Backupu SPECYFIKA Zgodne z Załącznkem nr 4 do Umowy na dzeń zawarca Umowy Zgodne z Załącznkem nr 4 do Umowy na dzeń zawarca Umowy 2.4 SLA DLA USŁUGI: Pozom śwadczena USKZ zgodne z Tabelą nr 3: Tabela nr 3 OPIS ZGŁOSZENIA/DZIAŁANIA Zgłoszene zmany w konfguracj SKZ Zgłoszene odtworzena bazy danych Zgłoszene odtworzena nnych elementów systemów nformatycznych Usługoborcy objętych SKZ Zgłoszene dodana/usunęce elementu systemu nformatycznego Usługoborcy do SKZ harmonogramu kop zapasowych Zgłoszene przygotowana raportu na żądane CZAS REALIZACJI 12h 5h 48h Strona 4 z 7

5 Zgłoszene nne Czas na wykryce Incydentu zarejestrowane Zgłoszena Zgłoszene Nedostępnośc Zgłoszene Incydentów nnych Czas na podjęce Zgłoszena do realzacj (zmana statusu Zgłoszena w Systeme Obsług Zgłoszeń z Nowe na Realzowane) lub przekazane Zgłoszena do nnej Usług 1h 6h 1h 3 KOSZTY I ZASADY ROZLICZEŃ WYKONANIA USŁUGI 3.1 WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI MIESIĘCZNEJ KOMPONENTU (WDMK): Nedostępność Komponentu to nedostępność przynajmnej jednego jego Elementu powodująca brak możlwośc wykonana kop zapasowej jakegokolwek systemu nformatycznego ARMR lub jego elementu objętego SKZ bądź brak możlwośc jego odtworzena lub powodująca brak możlwośc realzacj jego funkcj zgodne z przeznaczenem Wskaźnk dostępnośc mesęcznej Komponentu jest wartoścą procentową, wskazującą faktyczną dostępność Komponentu w stosunku do Wymaganego Czasu Dostępnośc Komponentu, w mesęcznym okrese rozlczenowym, lczoną w następujący sposób odrębne dla każdego Komponentu: WDMK gdze: WCD WCD SCN 100% WCD to Wymagany Czas Dostępnośc będący loczynem dn kalendarzowych w danym okrese rozlczenowym, wyrażony w godznach; SCN to sumaryczny czas Nedostępnośc Komponentu w danym okrese rozlczenowym wyrażony w godznach. Jeżel WDMK < 0 to przyjmujemy na potrzeby oblczana WDM, że WDMK = WSKAŹNIK DOSTEPNOŚCI KOPII ZAPASOWYCH (WKP): Nedostępność kop zapasowych to brak wykonanej lub wykonana neprawdłowo kopa zapasowa zgodne z przyjętym harmonogramem kop zapasowych. WKP gdze: WCP WCP SCP 100% WKP=100% dla WCP=0 WKP to wskaźnk dostępnośc kop zapasowych; Strona 5 z 7

6 WCP to całkowta lczba kop zapasowych wymaganych w okrese rozlczenowym; SCP to całkowta lczba nepoprawne wykonanych lub newykonanych kop zapasowych w okrese rozlczenowym. 3.1 WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI MIESIĘCZNEJ (WDM): WDM Usług jest wartoścą procentową, lczoną w następujący sposób: WDM n 1 WG WDMK WGKP WKP gdze: WDM Wskaźnk dostępnośc mesęcznej Usług WG Waga tego Komponentu WDMK Wskaźnk dostępnośc mesęcznej tego Komponentu WGKP Waga dostępnośc mesęcznej kop zapasowych WKP- Wskaźnk dostępnośc kop zapasowych n lczba Komponentów Wag dla poszczególnych Komponentów (W G ) ): Centralny System Backupu - 0,50 Regonalny System Backupu 0,30 Waga dla W GKP 0,20 Obnżene wynagrodzena ryczałtowego z tytułu nedotrzymana dostępnośc mesęcznej (WDM) będze lczone na podstawe Tabel nr 4. Ostateczna wartość wynagrodzena mesęcznego jest loczynem wynagrodzena opłaty ryczałtowego procentowej wartośc parametru stosowanego do określena wynagrodzena za Usługę, zgodne z 8 ust. 2 Umowy. Tabela nr 4 WARTOŚĆ PARAMETRU DOSTEPNOŚCI MIESIĘCZNEJ (WDM) <98% - 100%> 100% <95% - 98%) 80% <80% - 95%) 50% mnej nż 80% 1% PROCENTOWA WARTOŚĆ PARAMETRU STOSOWANA DO OKREŚLANIA OPŁATY ZA USŁUGĘ W przypadku przekroczena SLA określonego w Tabel nr 3, Usługoborca będze nalczał kary zgodne z Tabelą nr 5: Strona 6 z 7

7 Tabela nr 5 TYTUŁ Zgłoszena zmany w konfguracj SKZ Zgłoszena odtworzena bazy danych Zgłoszena odtworzena nnych elementów systemów nformatycznych Usługoborcy objętych SKZ Zgłoszena dodana/usunęca elementu systemu nformatycznego Usługoborcy do SKZ harmonogramu kop zapasowych Zgłoszena przygotowana raportu na żądane Zgłoszena nnego w stosunku do czasu na wykryce Incydentu zarejestrowane Zgłoszena Zgłoszena Nedostępnośc Zgłoszena Incydentunnego w stosunku do czasu na podjęce Zgłoszena do realzacj (zmana statusu w Systeme Obsług Zgłoszeń z Nowe na Realzowane) lub przekazana Zgłoszena do nnej Usług Za każdy rozpoczęty dzeń opóźnena w stosunku do termnu dostarczena Raportu mesęcznego w stosunku do termnu dostarczena raportu codzennego Za każdy rozpoczęty dzeń opóźnena w w stosunku do termnu dostarczena Dokumentacj lub aktualzacj KARA 30,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 30,00 zł 300,00 zł 500,00 zł Strona 7 z 7

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata 2013-2020 na modernzację wytwarzana energ elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty?

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty? Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Usług informatycznych w zakresie zarządzania, administrowania i monitorowania oraz bieżącej obsługi utrzymania systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do umowy nr 18/DI/PN/2015 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy 1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług administrowania i utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia Gospodarki Własnej (dalej: SGW ), złożonego z komponentów opisanych w Rozdziale 6 Zakres komponentowy,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo