OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE Streszczene. Celem artykułu jest porównane model optymalzacyjnych opartych na welowymarowej analze porównawczej wykorzystujących wskaźnk fundamentalne ze strategą nwestowana w wartość. Wykorzystano dane zaczerpnęte z GPW w Warszawe. Słowa kluczowe: nwestowane w wartość, analza fundamentalna, welowymarowa analza porównawcza (WAP), metoda BMS, analza portfelowa. OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS Summary. The purpose of ths artcle s to compare some optmzaton models usng the multdmensonal analyss and fundamental ndexes wth the nvestng strategy n value. Some data from GPW n Warsaw were used. Keywords: nvestng strategy n value, fundamental analyss, comparatve multdmensonal analyss, port folo analyss. 1. Wstęp Podejmowane decyzj nwestycyjnych jest procesem złożonym, który zachodz w dynamczne stochastyczne zmenającym sę otoczenu ekonomcznym gospodarczym. Decydent ma do wyboru wele metod nwestycyjnych, mędzy nnym metod opartych na analze techncznej, fundamentalnej, welowymarowej analze porównawczej (WAP) teor portfelowej. Z ekonomcznego punktu wdzena wybór najkorzystnejszej decyzj, najlepszej strateg nwestycyjnej jest klasycznym problemem optymalzacyjnym [1, 10]. W artykule wykorzystano szereg czasowe z GPW w Warszawe. Skonstruowano klka różnych model teoretycznych opartych na welowymarowej analze porównawczej,

2 222 A. Mastalerz-Kodzs wykorzystujących wybrane wskaźnk analzy fundamentalnej. Modele te porównano z modelem, w którym jako główne kryterum wykorzystano nwestowane w wartość. Dostępność przekrojowo-czasowych danych ekonomcznych umożlwa korzystane z welu różnych metod analz loścowych. Dane panelowe dotyczące rynku kaptałowego są powszechne dostępne, np. na stronach GPW, NBP. Za pomocą różnych metod loścowych dane fnansowe możemy analzować tworząc optymalne stratege nwestycyjne. Wększość rozważanych model optymalzacyjnych w kontekśce decyzj nwestycyjnych ma charakter welokryteralny. Poprawne właścwe zdefnowane preferencj decydenta powala na uzyskane optymalnego rozwązana. Posługwane sę metodologą WAP daje nwestorow możlwość otrzymana stopy zwrotu z długotermnowego portfela o wele wyższej anżel przez zastosowane klasycznego modelu Markowtza [7, 8]. Porównane różnych strateg nwestycyjnych za pomocą metodolog WAP na podstawe danych z gełd śwatowych zostało zameszczone w pracy [8]. W nnejszym artykule posłużono sę także, znanym z lteratury, podejścem nwestowana w wartość [3, 5, 9] porównano go z WAP. W artykule wykorzystano szereg czasowe danych wchodzących w skład ndeksu WIG20 z GPW w Warszawe. Wybrano wskaźnk analzy fundamentalnej za lata Na podstawe macerzy danych skonstruowano klka różnych model teoretycznych opartych na welowymarowej analze porównawczej, wykorzystujących wybrane wskaźnk analzy fundamentalnej. Modele te porównano z modelem, w którym jako główne kryterum wykorzystano nwestowane w wartość. Publkacja składa sę z dwóch zasadnczych częśc: teoretycznej, w której krótko omówono wybrane stratege nwestycyjne oraz aplkacyjnej opartej na danych rzeczywstych. 2. Stratega nwestowana w wartość Przy nwestycjach długotermnowych wykorzystuje sę nformacje śwadczące o sle fundamentalnej spółek oraz dane makroekonomczne ukazujące sytuację całej gospodark. Inwestowane w wartość polega na nwestowanu w spółk, które są wycenane przez rynek ponżej rzeczywstej wartośc, a następne nesprzedawanu akcj przez dług czas do momentu, gdy wycena spółk zostane skorygowana przez rynek do wartośc rzeczywstej [3, 4, 5, 6]. Podstawowym problemem przy nwestowanu w wartość jest znalezene spółek, które mają dodatn margnes bezpeczeństwa, czyl różncę pomędzy rzeczywstą wartoścą spółk a jej wyceną rynkową. Wybór odpowednch spółek pod kątem nwestycj jest obarczony dużym ryzykem. Obnżyć to ryzyko można przez wybór spółek o wysokm margnese bezpeczeństwa konstrukcję zdywersyfkowanego portfela. Inwestowane w wartość ma oczywśce zarówno wady, jak zalety [2, 3, 5], jednakże w welu przypadkach daje ponadprzecętne zysk.

3 Optymalne stratege nwestycyjne podejśce fundamentalne 223 Wyberamy spółk z danego zboru danych charakteryzujące sę najnższą wartoścą wskaźnka cena do wartośc ksęgowej (P/BV = cena/wartość ksęgowa). Wskaźnk P/BV pokazuje stopeń nedoszacowana lub przeszacowana wartośc akcj w odnesenu do wartośc ksęgowej przedsęborstwa, która odpowada kaptałow własnemu spółk. Wartość ksęgową wyznaczamy jako różnce pomędzy aktywam a zobowązanam ogółem. Wartość wskaźnka P/BV nformuje o racjonalnym wykorzystanu aktywów przedsęborstwa. Gdy P/BV>1, to śwadczy to o efektywnym wykorzystanu zaangażowanych kaptałów własnych. Gdy P/BV<1, to oznacza, że przedsęborstwo ma potencjał rozwoju (wzrostu), duże możlwośc do tworzena zysków, czyl z punktu wdzena metody nwestowana w wartość jest nteresujące. W podejścu zgodnym z zasadą nwestowana w wartość berzemy jedną charakterystykę akcj wskaźnk P/BV. 3. Stratega welowymarowej analzy porównawczej Welowymarowa analza porównawcza umożlwa analzę co najmnej dwóch zmennych opsujących badane zjawsko. Porównujemy obekty (np. akcje), które są opsywane przez wele cech. Na podstawe macerzy danych opsujących obekty konstruujmy mernk syntetyczne.w analzach często wykorzystywany jest taksonomczny mernk wzorcowy (TMAI) lub bezwzorcowa mra syntetyczną BMS. Jak pokazano w lcznych analzach emprycznych dają one porównywalne rezultaty [8, 9]. W opracowanu zastosowano marę BMS Bezwzorcowa mara syntetyczna W nnejszym artykule danym będą wskaźnk śwadczące o sle fundamentalnej spółek gełdowych. Dane perwotne transponuje sę zgodne ze wzorem: y x x j mn, j, (1) xmax, xmn, Dzęk tej transformacj zmenne stają sę welkoścam nemanowanym, przyjmują wartośc z przedzału [0, 1] oraz zachowana zostaje różna ch warancja. Uwzględnoną marą syntetyczną jest średna arytmetyczna postac: 1 BMS n m j 1 y, (2) j gdze przyjmuje wartośc 1, gdy zmenna jest destymulantą oraz 1, gdy jest stymulantą; m wększa wartość zmennej atrakcyjnejsza dla nwestora. j BMS, tym wyższa pozycja w herarch, tym spółka jest

4 224 A. Mastalerz-Kodzs 4. Porównane portfel dla różnych strateg - analza empryczna Analza obejmuje dane zaczerpnęte z Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe. Wykorzystano welkośc charakteryzujące kondycję fnansową spółek wchodzących maju 2013 roku w skład ndeksu WIG 20. Skompletowano dane dla 15 spółek za okres Dokonano wyboru welkośc charakteryzujących słę fundamentalną spółek. Przyjmując jako strategę nwestycyjną nwestowane w wartość, wybrano spółk, które w latach mały wskaźnk P/BV mnejszy nż 1. Z analzowanych spółek tylko 2 spełnały to kryterum: PKN ORLEN LOTOS. Rozważono portfel złożony z akcj tych spółek. Kwotę zł zanwestowano na rok dna roku po równo rozkładając udzały obu spółek. Wynk nwestycj przestawa tabela 1. Struktura portfela zgodne ze strategą nwestowana w wartość, efektywność otrzymanego portfela Tabela 1 Ceny zamknęca akcj Lczba akcj Stopa zysku portfela PKN ORLEN 36,18 47, ,95% LOTOS 28, Źródło: opracowane własne. Następne dla spółek oblczono: wskaźnk analzy fundamentalnej za lata , wybrane charakterystyk akcj, take jak oczekwaną stopę zwrotu R, odchylene standardowe stopy zwrotu s oraz parametr wartośc mary BMS dla spółek. Wynk analz emprycznych Tabela 2 R s(r) ROE ROA P/E P/BV BMS ASSECOPOL -4,768E-05 0, , ,7 7,7 19,4 3,6 2,9 BOGDANKA -2E-04 0,05-0,07462,6 7,9 15,5 1,8 1,9 BORYSZEW -0, , , ,3 2,5 146,2 2,7 2,6 BRE 0, , , ,2 1,6 0,5 EUROCASH 0, , , ,2 4,5 28,7 8,1 4,8 HANDLOWY 0, , , ,7 1,7 0,6 KERNEL 0, , , ,6 25,4 5,7 4,3 KGHM 0,009 0, , ,2 24,3 4,8 1,5 4,5 LOTOS 0,002 0, ,921 9,2 3,9 5,7 0,5 0,9 PEKAO 0, , , ,9 0 15,3 2 0,7 PGNIG 0, , , ,5 5,5 12,9 1,1 1,5 PKN ORLEN 0, ,0217 1, ,8 4,4 8,1 0,8 1,2 PKO BP 0, , ,132 1,9 0 13,2 2,1 0,7 SYNTHOS 0, , , ,5 15,8 8,6 2,1 3,4 TP SA -0, , , ,9 3,6 78,2 1,3 1,6 Źródło: opracowane własne.

5 Optymalne stratege nwestycyjne podejśce fundamentalne 225 Oblczono wartośc mary syntetycznej BMS na podstawe 4 wskaźnków analzy fundamentalnej. Wynk oblczeń BMS zameszczona w tabel 2. Wzęto pod uwagę uśrednone za lata następujące dane ekonomczno-fnansowe (dane zaczerpnęto ze stron nternetowych Wskaźnk rentownośc aktywów ROA (zysk netto/aktywa ogółem). Wskaźnk rentownośc kaptału własnego ROE (zysk netto/kaptał własny). Wskaźnk P/BV. Wskaźnk P/E. Jeżel weźmemy pod uwagę wększą lczbę kryterów, wększą lczbę wskaźnków fundamentalnych skonstruowaną na ch podstawe marę syntetyczną BMS, to okazuje sę, że najwyższą pozycję w rankngu (wg tej mary) mają spółk: EUROCASH KGHM. Skonstruowano portfel złożony z tych spółek o równych ch udzałach. Kwotę zł zanwestowano na rok dna roku, wynk nwestycj przestawa tabela 3. Struktura portfela zgodne ze strategą nwestowana wg wartośc BMS, efektywność uzyskanego portfela Tabela 3 Ceny zamknęca akcj Lczba akcj Stopa zysku portfela (%) EUROCASH 38,98 55, ,8% KGHM , Źródło: opracowane własne. Z dalszych analz usunęto spółk charakteryzujące sę ujemną hstoryczną stopą zwrotu. Dla pozostałych spółek rozwązano zadane optymalzacyjne o postac (3): f BMS x 1 R 1 sx 1 x 1 x R s 1 x x 1 0 1,,, max gdze: x - udzał -tej akcj w portfelu, R - oczekwana stopa zwrotu dla spółek, s - średne odchylene standardowe, - średna wartość współczynnka beta, BMS - mernk syntetyczny atrakcyjnośc nwestycj w -tą spółkę.

6 226 A. Mastalerz-Kodzs Pomnęce warunku ogranczającego wykorzystującego współczynnk beta ne wpłynęło na rozwązane. Dodano także warunk dotyczące dywersyfkacj portfela. Im portfel bardzej zróżncowany, tym jego efektywność nższa. Uzyskane wynk zapsano w tabel 4. Tabela 4 Udzały akcj w portfelach fundamentalnych, efektywność portfel fundamentalnych z nałożonym dodatkowym warunkam ogranczającym Spółk Zadane x 0, 5 x 0, 3 x 0, 25 x 0, 1 BRE ,085 EUROCASH 1 0,5 0,3 0,25 0,1 HANDLOWY ,087 KERNEL 0 0 0,12 0,25 0,1 KGHM 0 0,298 0,3 0,186 0,1 LOTOS ,086 PEKAO ,085 PGNIG 0 0,202 0,28 0,25 0,1 PKN ORLEN ,087 PKO BP ,064 0,088 SYNTHOS ,082 Roczna stopa zysku portfela (%) 42,38% 31,79% 24,25% 17,31% 15,1% Źródło: opracowane własne. 5. Podsumowane Na podstawe danych zaczerpnętych z GPW w Warszawe skonstruowano klka różnych model teoretycznych opartych na WAP-e. Modele te porównano z modelem, w którym jako kryterum wykorzystano nwestowane w wartość. Okazało sę, że jeżel jako marę efektywnośc berzemy pod uwagę roczną stopę zwrotu, to najbardzej efektywny jest model WAP, dla jednej akcj dający 42% stopę zwrotu. Stratega nwestowana w wartość jest także skuteczna, na pozome prawe 40% rocznej stopy zwrotu. Z powyższych analz wynka, że portfele fundamentalne, w których podczas konstrukcj korzystamy z welowymarowej analzy porównawczej wykorzystujemy dane śwadczące o sle fundamentalnej spółek są równe efektywne, co portfel skonstruowany zgodne ze strategą nwestowana w wartość. Roczna stopa zysku portfela skonstruowanego wg strateg nwestowana w wartość była równa prawe 40%. Portfel składający sę z dwóch akcj zgodne z WAP-em charakteryzuje sę stopą zysku neco mnejszą, rządu 32%. Zatem stratega Warrena Buffeta okazała sę nteresująca. W metodolog WAP berze sę pod uwagę wększą lczbę wskaźnków ekonomczno-fnansowych, mamy zatem pełnejszą nformację o rynku, walorach gełdowych. O strateg nwestowana w wartość warto pamętać wskaźnk

7 Optymalne stratege nwestycyjne podejśce fundamentalne 227 P/BV wykorzystywać podczas analz loścowych. Jest ona z pewnoścą łatwejsza do zastosowana anżel WAP. Bblografa 1. Adamska A., Ferla A.: Inwestowane. Instrumenty klasyczne alternatywne. Ofcyna Wydawncza SGH, Warszawa Buczek S.: Efektywność nformacyjna rynków akcj. Teora a rzeczywstość, Ofcyna Wydawncza SGH, Warszawa Glenn A.: Inwestowane w wartość, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa Graham B.: Intelgentny nwestor, Studo Emka, Warszawa Hagstrom R.G.: Na sposób Warrena Buffeta, MT Bznes, Warszawa Lunney J.O.: Stratege ochrony aktywów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa Łunewska M., Tarczyńsk W.: Metody welowymarowej analzy porównawczej na rynku kaptałowym, PWN, Warszawa Mastalerz-Kodzs A.: Applcaton of Fundamental Analyss Methods to Compare Effcency of Complex Portfolos consstng of Values Lsted on Stock Exchange, Proceedngs of the 30 th Internatonal Conference Mathematcal Methods n Economcs 2012, Slesan Unversty, School of Busness Admnstraton, Karvna O Nel W.: Skuteczny nwestor, Studo Emka, Warszawa Perz P.: Sztuka nwestowana. Analza technczna, stratege nwestycyjne zarządzane ryzkem na GPW, K.E. Lber, Warszawa Abstract In the artcle we compare some optmzaton models usng the multdmensonal analyss and fundamental ndexes wth the nvestng strategy n value. The artcle presents an emprcal analyss where data from GPW n Warsaw were used. WAP model appeared to be the best.

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 MARCIN GŁĘBOCKI MICHAŁ GRUDZIŃSKI MICHAŁ KUNDERA MAŁGORZATA SYLWESTRZAK STUDIUM METODYKI WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LINIOWEJ FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ METODY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH W PROCESIE DOBORU SPÓŁEK DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO WSTĘP

WYKORZYSTANIE LINIOWEJ FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ METODY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH W PROCESIE DOBORU SPÓŁEK DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO WSTĘP Joanna Kisielińska, Urszula Skórnik-Pokarowska Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW e-mail: jkisielinska@mors.sggw.waw.pl, uskornik@mors.sggw.waw.pl WYKORZYSTANIE LINIOWEJ FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Bartosiewicz Sławomir Otorowski Marcin grupa 543 kierunek: Informatyka i Ekonometria Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Wprowadzenie Celem większości uczestników

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. zmiany w msr 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na gpw w warszawie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. zmiany w msr 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na gpw w warszawie Copernican Journal of Finance & Accounting 2013, volume 2, issue 1 e-issn 2300-3065 p-issn 2300-1240 http://dx.doi.org/10.12775/cjfa.2013.012 Edyta Winnicka * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zmiany

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo