3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE"

Transkrypt

1 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka jego otoczena. Stąd też ch oddzaływane (ekspozycję) należy ogranczać technczne organzacyjne. Podstawą wszelkch norm ustaleń organzacyjnych jest znajomość percepcj zjawsk WA ch możlwych skutków. Zagadnenom tym przyjrzymy sę szczegółowo ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE PERCEPCJA DŹWIĘKU PRZEZ CZŁOWIEKA Ucho spełna rolę transformatora mechancznej energ drgań cząstek powetrza w odczuce wrażena dźwękowego. Pełn ono jednocześne rolę układu wykrywającego kerunek, głośność, częstotlwość barwę dźwęku. Zakres bodźców dźwękowych odberanych przez ucho meśc sę w grancach częstoścowych od 16 Hz do 16 khz ampltudowych od 20 µpa do 20 Pa. Grance te wyznaczają powerzchne słyszena o względnej rozpętośc w skal częstotlwośc f max /f mn =10 3 oraz w skal ampltud p max /p mn = Wrażlwość ucha od dołu ogranczona jest progem słyszena, a od góry progem bólu (rys. 3.1). Wrażlwość ucha na bodźce dźwękowe jest dla nskch częstotlwośc stosunkowo mała wzrasta wraz z wzrostem częstotlwośc. Najwększą wrażlwoścą ucho charakteryzuje sę w zakrese częstotlwośc od 800 Hz do około 5 khz. Wrażlwość ta jednak zależy równeż od czasu ekspozycj; przy małym pozome dźwęków jest ona duża, zaś przy wysokm mała. To zjawsko zmany wrażlwośc słuchu w wynku zmany pozomu bodźca nos nazwę a d a p t- a c j. Rys Powerzchna słyszena ucha krzywe równego pozomu głośnośc - fony

2 Odgrywa ono rolę mechanzmu obronnego ucha, chronąc go przed uszkodzenem hałasem o wysokm pozome. Jednakże przy długotrwałym oddzaływanu hałasu o dużym natężenu następuje trwałe zmęczene słuchu chwlowe podwyższene progu słyszalnośc może stać sę neodwracalne. Jak dla welu naszych zmysłów relacja mędzy bodźcem B a wrażenem W jest nelnowa (prawe logarytmczna) zgodne z prawem Webera-Fechnera [6] B W = k lub W = k ln B, (3.1) B gdze k - stała proporcjonalnośc. Tak węc zmana wrażena słuchowego pownna być zgodne z tym prawem proporcjonalna do względnej ntensywnośc przyrostu bodźca, co w efekce daje relację logarytmczną. Odróżnene wysokośc tonu przez organ słuchu zwązane jest w pewnej merze z natężenem dźwęku, lecz przede wszystkm zależy od względnego przyrostu częstotlwośc. Ucho odbera wrażene lnowej zmany wysokośc tonu, jeśl f/f = const, gdze f przyrost częstotlwośc dźwęku od częstotlwośc porównawczej f. Z tą też własnoścą słuchu łączy sę pojęce oktawy w muzyce jako pasma (odstępu) częstotlwośc, dla którego f/f = 1/ 2 bądź naczej f max /f mn = 2. Stąd równeż logarytmczna zmana skal częstotlwośc przy wszelkego typu analzach wdmowych w wbroakustyce. Odczuce głośnośc dźwęku, jak już wspomnelśmy poprzedno, jest proporcjonalne do logarytmu natężena dźwęku (lub cśnena), jednak odczuce to ne jest jednakowe w całym zakrese częstotlwośc. Na rysunku 3.1 przedstawono krzywe jednakowego pozomu głośnośc w fonach z zaznaczenem natężena odczuca wrażeń dźwęku. Jak stąd wdać pozom głośnośc w fonach jest równy pozomow ntensywnośc w db dla pasma częstotlwośc l khz. Ze skala pozomu głośnośc w fonach wąże sę skala decybel A = db(a), używana do normowej oceny oddzaływana hałasu na człoweka. Ocena ta polega na odczytanu lczby db z uwzględnenem uśrednonej krzywej równej głośnośc dla fonów. Do kwest tej wrócmy jeszcze nejednokrotne. Skala pozomu głośnośc w fanach (rys. 3.1) jest jedyne słuszna dla tonów prostych. Dla hałasu, a w najprostszym przypadku dźwęku złożonego z dwu tonów prostych, podejśce take ne jest możlwe. Wprowadza sę węc welkośc bezwzględne addytywne zwane s o n a m, oblczene których ne jest jednak jednoznaczne ustalone (rożne w Europe w USA). Dla lustracj prostego sposobu oblczena wg Mntza Ttzera weźmy pod uwagę rys. 3.2, umożlwający określene pozomu głośnośc dźwęków złożonych [41, r. 1]. Rys Wykres do określena pozomu głośnośc w fonach głośnośc w sonach na podstawe znajomośc pozomu dźwęku w paśme [4l,r.1]

3 Sposób oblczana zaś zlustruje następujący przykład. PRZYKŁAD. Pozomy hałasów docerających do słuchacza z dwu źródeł w paśme 0,6 1,2 khz wynoszą db. Jaka jest sumaryczna głośność dźwęku? Z wykresu na rysunku 3.2 znajdujemy głośnośc 40 db l son, 45 db 1,5 sona. W sume otrzymujemy głośność 2,5 sona równoważną według wykresu 3.2 hałasow o pozome głośnośc fonów PSYCHOFIZYCZNE SKUTKI EKSPOZYCJI NA HAŁAS Przy percepcj dźwęków pochodzących z dwu lub wększej lczby źródeł występuje bardzo stotne dla praktyk przemysłowej zjawsko m a s k o w a n a d ź w ę k ó w. Polega ono na tym, że cche dźwęk są nesłyszalne w obecnośc slnejszych zakłóceń. Dźwęk o nskch częstotlwoścach bardzo łatwo zaś maskują (zakłócają) dźwęk o wyższych częstotlwoścach. Zjawsko maskowana wpływa decydująco na możlwośc porozumewana sę głosem w operacjach przemysłowych. Rys Zależność zrozumałośc mowy w pomeszczenu od pozomu dźwęków zakłócających Nemożność porozumena sę z uwag na duży pozom hałasu powoduje sytuację stresową z jednej strony, a z drugej stwarza konkretne zagrożene fzyczne zwązane z brakem nformacj. Na rysunku 3.3 przedstawono zależność procentowej zrozumałośc mowy od pozomu hałasu w pomeszczenu. Pozomy rzędu db unemożlwają porozumene sę normalnym głosem. Możlwość porozumewana sę na zewnątrz pomeszczeń przedstawa rys. 3.4, skąd wynka podobny wnosek o pozome grancznym ze względu na porozumewane rzędu 8O db.

4 Rys Możlwość porozumewana sę w terene otwartym w obecnośc hałasu zakłócającego [16, r. 7] Rys Wydajność pracy-w funkcj pozomu hałasu [41, r. l] Wysok pozom hałasu na stanowskach pracy umysłowej jest przyczyną szybkego zmęczena spadku koncentracj uwag. W efekce powoduje to zwększene lczby braków, pomyłek ogólny spadek wydajnośc pracy. Fakt ten dobrze lustruje wykres z rys. 3.5, sporządzony na podstawe badań wydajnośc pracy przy sortowanu lstów w urzędze pocztowym [41, r. 1]. Jak wynka z rysunku obnżene pozomu hałasu o l db daje 2% wzrost wydajnośc pracy, co jest nezwykle stotne ne tylko z ekonomcznego punktu wdzena.

5 Rys Wdmowy ubytek słuchu pracownków stoczn w zależnośc od stażu: l - do 5 lat, lat, lat [41] Rys Wdmowy ubytek słuchu pracownków zatrudnonych w hamown slnków lotnczych w zależnośc od stażu: l - do 5 lat, lat, lat, lat [41] Jak już sygnalzowano efektem długotrwałej ekspozycj na hałas jest trwałe podwyższene progu czułośc, a nejednokrotne uszkodzene słuchu. Jest to zależne od pozomu składu wdmowego hałasu. I tak w paśme 2 4 khz mnmalny pozom, od którego zaczyna sę obserwować uszkodzene słuchu, wynos 80 db, a w paśme 5 6 khz już tylko 60 db [41, r. 1]. Długoletne badana pracownków w różnych dzałach przemysłu wykazały, że stopeń ubytku słuchu zależy od trzech czynnków: pozomu hałasu, jego charakteru czasowego

6 Rys Lczba schorzeń notowanych w cągu 5 lat u 903 pracownków przemysłu pracujących w hałase o pozomach: HN-L pa =95 db(a), LN-L pa =80dB(A) [45,r.30] Rys Stopne zagrożena hałasem [42, r. 12]: 1 - możlwa reakcja wegetatywna, 2 - wyraźna reakcja wegetatywna, 3 - możlwa strefa nebezpeczna dla szerokopasmowego hałasu, 4 - początek obrażeń (cągły, mpulsowy) czasu ekspozycj. Dla lustracj tych ustaleń na kolejnych rysunkach podano wdmowe ubytk słuchu (audogramy) pracownków w zależnośc od stażu pracy w stoczn, gdze domnował hałas mpulsowy o pozome db, oraz w hamown slnków lotnczych o cągłym hałase rzędu db [41, r. 1]. Jak wdać z rysunku są to ubytk słuchu rzędu db dla pasma 2 4 khz są one dwukrotne wyższe (8O db) dla mpulsowych hałasów ntowana prostowana blach w stoczn. Jeśl pozom hałasu przekracza stale 85 db(a), to powoduje to lczne schorzena całego organzmu. Należy tu przede wszystkm wymenć zaburzena układów krążena, równowag, trawennego oraz centralnego układu nerwowego (rys ). Z rysunku 3.8 wynka, że zwększene pozomu hałasu o 15 db(a) daje podwojene lczby notowanych schorzeń.

7 Natomast z rysunku 3.9 wynka, że przekroczene pozomu 90 db(a) w ekspozycj stałej może być już powodem uszkodzeń organzmu ZASADY NORMOWANIA EKSPOZYCJI NA HAŁAS W poprzednm wydanu tego podręcznka podano szereg norm, które utracły już częścowo lub całkowce swoją aktualność. Skupmy sę zatem obecne ne na wytycznych normowych, ale na uznanych zasadach normowana, wypływających z ustaleń mędzynarodowych lub obektywnych wynków badań. Wperw jednak weźmy pod uwagę hałasowe welkośc kryteralne. Są to pozom hałasu (dźwęku) merzony wg charakterystyk A, czyl db(a) pozom równoważny L eq. Ten ostatn merzony jest równeż wg charakterystyk A jako średn reprezentatywny (równoważny) pozom hałasu nestacjonarnego w okrese obserwacj T L eq T 2 1 p A ( θ ) = 10 lg dθ T, 2 p 0 0 gdze θ jest czasem ewolucj cśnena dźwęku merzonego na charakterystyce A-p A (θ ).Jeśl pazom ten jest względne stały w nterwałach czasu t, =1,...N, to L eq N 1 p A = 10lg t T = p 1 0 ( t ) 2 = N 1 p A = 10lg t T = p 1 0 ( t ) 2 = ( t ) N A 1 = 10 lg t 10 (3.3) L T = 1 10 Odtąd hałas stacjonarny będzemy zawsze merzyć wartoścować wg oceny normowej w db(a), zaś hałas nestacjonarny wg pozomów równoważnych L eq. Odnos sę to szczególne do dłuższych odcnków czasu, np. zmany roboczej lub pory dna przy wartoścowanu hałasu w środowsku. W kategorach tych dwu mar obcążena hałasowego omówmy obecne główne zasady krajowych mędzynarodowych ogranczeń ekspozycj hałasowej. Hałas na stanowskach pracy. Obcążene hałasowe na jedną zmanę roboczą 8 h wg PN-84N przy stacjonarnym dzałanu hałasu ne może przekroczyć 85 db(a). Przy hałase nestacjonarnym oblcza sę pozom równoważny wg wzoru (3.3) przy zachowanu grancy L eq < 85 db(a). Zaś dopuszczalny pozom granczny dla ekspozycj krótszej nż 8 h wyznacza sę z wzoru 480 L eq = lg (3.4) T w którym T - czas ekspozycj w mnutach, przy czym T < 480 mn. Wartość granczna 85 db(a) obnża sę o krotność 10 db(a) dla stanowsk pracy wymagających koncentracj uwag. I tak w wydzelonych maszynownach, centralach telefoncznych, halach maszyn L dop = 75 db(a), w kabnach dyspozytorskch L dop =65dB(A), w pomeszczenach admnstracyjnych L dop = 55 db(a). Norma mlczy na temat hałasu

8 mpulsowego, należy węc zgodne z wększoścą krajów europejskch przyjąć L dop mp = 140 db. Hałas w środowsku zameszkana. Jak dotąd ne ma polskch ustaleń normowych w tym względze, omówmy węc wytyczne Mędzynarodowej Organzacj Standardów (ISO-R 1996), wg których przyszła norma zostane opracowana. Podstawowe obcążene środowska zameszkana ne może przekraczać 35 45dB(A) z następującym poprawkam ze względu na zabudowę typ pracy w otoczenu (tab. 3.1). Dla przykładu można oblczyć maksymalny pozom hałasu w sypaln w nocy na obszarze dzelncy przemysłowej jako L dop = β= β. Przyjmując średną zolacyjność przegród (ścany zamknęte okna) β = 20 db, mamy Tabela 3.1 Poprawk do dopuszczalnego pozomu hałasu środowska wg ISO-R-1996 OBSZAR (typ zabudowany) Meszkalny, szptalny, wypoczynkowy Podmejsk meszkalny, mały ruch ulczny Mejsk meszkalny Mejsk meszkalny, warsztaty, usług, ruch ulczny Sródmeśce; usług, handel, admnstracja Przeważająco przemysłowy Poprawka do pozomu db(a) Do tego w zależnośc od pory dna: - w dzeń 0 weczorem -5 w nocy: L dop = =35 45 db(a). Gdyby tylko tyle było zawsze w naszych meszkanach, należałoby sobe gratulować. W poprzednej edycj tego skryptu opsano równeż wartoścowane zagrożena hałasu przy pomocy analzy oktawowej lczb oceny hałasu N. Wydaje sę jednak, że z chwlą wprowadzena na rynek przyrządów merzących pozom równoważny L eq zastosowane lczb oceny hałasu będze maleć. Stąd też odsyłając zanteresowanych do nnej lteratury, np. [12, 14, 15] ne będzemy sę tym dalej zajmować. Warto jedyne pamętać, że normy podane w lczbach oceny hałasu N łatwo przelczyć na db(a) wg zależnośc L pa =N + 5, db(a).

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym.

2.2. Generacja sygnału w liczniku scyntylacyjnym. 24 2.2. Generacja sygnału w lcznku scynylacyjnym. Proces generacj sygnału elekrycznego w lcznku scynylacyjnym dokonuje sę w jego drugm w porządku opologcznym podzespole funkcjonalnym, jak sanow foopowelacz.

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo