Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem"

Transkrypt

1 WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument zarządzana środowskem Streszczene Zarządzane środowskem stanow część ogólnego systemu zarządzana przedsęborstwem wydobywczym. W kontekśce wstąpena Polsk do Un Europejskej przedsęborstwa pownny respektować przepsy normy stosowane w zakrese ochrony środowska, a zwłaszcza normy z ser ISO Jedną z potencjalnych korzyśc dla przedsęborców wynkającą ze stosowana tych norm jest elmnacja lub ogranczene kosztów poprzez efektywne zarządzane środowskem z wykorzystanem analzy ryzyka. 1. Wprowadzene W warunkach dużej konkurencj, zarządzane strategczne stało sę naturalną konecznoścą dla kadr kerownczych przedsęborstw górnczych. Aktualna gospodarka rynkowa wymusza dostosowane sę przemysłu wydobywczego do osągana korzyśc z prowadzonej dzałalnośc. W przypadku takego jednostronnego podejśca do eksploatacj kopalny może to doprowadzć do rabunkowej gospodark złożem neodwracalnych szkód na terenach górnczych. W zwązku z tym, w zarządzanu przedsęborstwem w przemyśle wydobywczym należy uwzględnać ogranczena zwązane z wymogam ochrony środowska. Temu celow służy zarządzane środowskem, które jest częścą ogólnego systemu zarządzana przedsęborstwem wydobywczym. Aktualne w Polsce obowązuje szereg ustaw dotyczących ochrony środowska, które muszą być respektowane przez przedsęborcę górnczego. Regulacje prawne wynkające z procesu wdrażana do prawodawstwa polskego przepsów Un Europejskej zostały ujęte w uchwalonych lub znowelzowanych w ostatnch latach ustawach: Prawo geologczne górncze, Prawo ochrony środowska, Prawo wodne, Ustawa o odpadach. Skonkretyzowane obowązków przedsęborcy w zakrese ochrony środowska następuje w drodze decyzj admnstracyjnych, do których należą (Turek Chaber 2001): 1. Koncesje wynkające z Prawa geologcznego górnczego, 2. Decyzje regulujące postępowane z odpadam, 3. Pozwolena wodno-prawne, 4. Decyzje o dopuszczalnej emsj zaneczyszczeń do powetrza, 5. Decyzje o dopuszczalnym pozome hałasu emtowanego do otoczena. 461

2 E. PILECKA, M. SZCZEPAŃSKA Analza ryzyka jako nstrument zarządzana środowskem 2. Zarządzane środowskem W państwach Un Europejskej zarządzane środowskem zajmuje prorytetowe mejsce. W celu jednorodnego, skutecznego wydajnego zarządzane środowskem organzacja ISO ustanowła normy z ser (Zarządzane środowskowe ). Według PN-EN ISO środowsko jest to otoczene, w którym dzała organzacja (przedsęborstwo górncze), z uwzględnenem powetrza, wody, zem, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludz ch wzajemnych zależnośc. Zarządzane środowskem (zarządzane środowskowe) obejmuje wszelke dzałana przedsęborstwa zmerzające do zmnmalzowana negatywnego wpływu swojej dzałalnośc, wyrobów usług na środowsko. W tym celu wprowadza sę w przedsęborstwe system zarządzana środowskowego. Wymagana tego systemu zawarte są w norme PN-EN ISO System zarządzana środowskowego jest częścą ogólnego systemu zarządzana przedsęborstwem, obejmuje strukturę organzacyjną, planowane, odpowedzalność, zasady postępowana, procedury, procesy środk potrzebne do opracowana, wdrażana, realzowana, przeglądu utrzymana poltyk środowskowej (Polska Norma ). System zarządzana środowskowego oparty jest na modelu Shewarta Demnga: PLANUJ, WYKONAJ, SPRAWDZAJ, DZIAŁAJ (Zarządzane środowskowe ). Cągłe doskonalene efektów środowskowych, zapobegane zaneczyszczenom oraz zgodność z wymogam prawnym z zakresu ochrony środowska to są główne założena systemu, wyrażone w poltyce środowskowej przedsęborstwa. Korzyśc dla przedsęborstw wynkające ze stosowana norm dotyczących zarządzana środowskem to elmnacja kosztów lub ch redukcja, lepsza motywacja pracownków lepsze relacje z lokalną społecznoścą z władzam. Ogranczane kosztów zwązane jest z rozpoznanem zagrożeń wynkających z czynnków naturalnych ludzkch oraz konsekwencj tych zagrożeń. 3. Koszty w zarządzanu środowskem Przedsęborcy górnczy korzystający ze środowska ponoszą opłaty mędzy nnym za wprowadzane zaneczyszczeń do powetrza atmosferycznego, składowane odpadów, za szczególne korzystane z wód urządzeń wodnych. Odpowadają także za szkody na powerzchn zem szkody w obektach budowlanych wywołane eksploatacją kopalny. Na przedsęborcy cąży obowązek naprawy tych szkód. Zakres odpowedzalnośc obejmuje straty, jake ponósł poszkodowany. Według Prawa geologcznego górnczego przedsęborstwa ponoszą także opłaty eksploatacyjne za wydobywane kopaln. Za naruszene wymagań obowązujących w zakrese ochrony środowska wymerzane są kary. Wszystke te elementy stanową stotny koszt dla przedsęborstwa górnczego, który trzeba uwzględnć w zarządzanu przedsęborstwem górnczym. Należy też brać pod uwagę zmenające sę normy, które stają sę coraz ostrzejsze. Zwązane jest to z przystąpenem Polsk do Un Europejskej, gdze ochrona środowska nabrała prorytetowego znaczena w państwach członkowskch. W tym kontekśce przedsęborstwa górncze pownny ponosć nakłady na nwestycje proekologczne, co pozwol ogranczyć negatywny wpływ na środowsko jednocześne unknąć kar. Należy podkreślć, że w poszczególnych przedsęborstwach górnczych nakłady te są wysoke, np. już w 1977 roku nakłady nwestycyjne na budowę modernzację obektów oraz urządzeń ochrony środowska stanowły 35 % ogólnych nakładów nwestycyjnych KGHM Polska Medź S.A., a w latach na nwestycje te wydatkowano kwotę 726,8 mln zł (Komunkat KGHM S.A. 2002). 462

3 WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe 4. Analza ryzyka jako nstrument zarządzana środowskem Podstawowym nstrumentem zarządzana środowskem jest analza ryzyka. W powszechnym użycu przyjęło sę określać ryzyko jako prawdopodobeństwo zastnena nepowodzena. Dla oceny ryzyka stotne są konsekwencje ekonomczne, stąd przez ryzyko należałoby rozumeć loczyn prawdopodobeństwa wystąpena nepowodzena kosztów jego skutków. Ekonomczne ujęce ryzyka pownno obejmować wszystke możlwe zagrożena danego przedsęwzęca, czyl ryzyko można przedstawć w postac: R p s (4.1) p prawdopodobeństwo zastnena -tego zagrożena, s rozmar strat spowodowanych zastnenem -tego zagrożena (w zł), R ryzyko całkowte. Według Royletta (1995) podstawowym elementam analzy ryzyka w zarządzanu środowskem są ocena prawdopodobeństwa za pomocą metod badawczych oraz ocena ekonomcznych skutków nepowodzena. Oba te elementy potrzebne są do oblczena welkośc ryzyka (rys. 4.1). Poprzez dentyfkację zagrożeń należy rozumeć proces poszukwana źródeł potencjalnego zagrożena. Na podstawe wypadków, katastrof tp., ustala sę, jake są przyczyny zastnałych zdarzeń (Plecka 2000). Oblczane welkośc ryzyka jest procesem oceny prawdopodobeństwa wystąpena znszczena oraz spodzewanych skutków ekonomcznych welkośc strat, jake mogą powstać. Istneje tu wele metod oceny prawdopodobeństwa welkośc strat. Z uwag na ch pewną subektywność, zaleca sę przede wszystkm wykorzystane nformacj o zastnałych zdarzenach, zwłaszcza, gdy stneją statystyk zdarzeń nebezpecznych, zastnałych w porównywalnych warunkach. Istneje klka metod określena prawdopodobeństwa wystąpena nepowodzena. Ponżej przytoczono podstawowe trzy metody. 1) Klasyczna defncja prawdopodobeństwa jest następująca: P(E) = lm m (4.2) n n m lość podstawowych zdarzeń z rezultatem E, n lość wszystkch zdarzeń. W praktyce prawdopodobeństwo to jest trudne do określena, poneważ uzyskane kompletnej lośc wszystkch zdarzeń jest nemożlwe. Prawdopodobeństwo określa sę zazwyczaj na skończonej lośc zdarzeń z danego okresu czasu. 2) Jednym ze sposobów określana prawdopodobeństwa zdarzeń w przypadku, gdy zdarzena określone są rozkładem normalnym jest f (x) 463

4 E. PILECKA, M. SZCZEPAŃSKA Analza ryzyka jako nstrument zarządzana środowskem f ( x ) e( ( x ) / 2 ) (4.3) 2 n numer zdarzena, x wartość zdarzena dla przypadku, x - wartość średna dla wszystkch zdarzeń. n 1 x n (4.4) n ( x x ) (4.5) n 1 1 3) W analzach bardzo często jest stosowane prawdopodobeństwo warunkowe. Tego typu oblczena możlwe są dzęk zastosowanu twerdzena Bayesa. Podstawowym założenem tego twerdzena jest, że zdarzene losowe B może sę zrealzować wtedy tylko wtedy, gdy zrealzowało sę jedno spośród wzajemne wyłączających sę zdarzeń A mających tę własność, że alternatywa A 1... A r jest zdarzenem pewnym. Wzór Bayesa ma postać: P( A )P( B A ) P( A )P( B A ) P ( A B ) (4.6) P( B ) r P( A )P( B A ) W zastosowanu teor bayesowskej przyjmuje sę, że zdarzene B zrealzowało sę w oparcu o tę nformację należy wnoskować, które spośród zdarzeń A zrealzowało sę wraz z B. Oczywstym jest, że jeżel dla pewnego wskaźnka prawdopodobeństwo P(A B) jest duże, to można w uzasadnony sposób wysunąć przypuszczene, że zrealzowało sę zdarzene A. Ocena pozomu ryzyka jest procesem porównana oszacowanej welkośc ryzyka z wzorcem, którym mogą być opłaty zwązane np. z emsją pyłów gazów do powetrza oraz przez nne parametry np. dopuszczalną wartość strat lub kosztów przedsęborstwa. Przedsęborstwo podejmuje decyzję, czy wyznaczona welkość ryzyka jest akceptowalna. W przypadku, gdy przedsęborstwo ne może zaakceptować welkośc ryzyka, należy zaplanować dzałana zmerzające do jego elmnacj lub ogranczena. Jeżel frma decyduje sę na akceptowane welkośc ryzyka wówczas nezbędne jest okresowe montorowane jego welkośc. Jeżel welkość ryzyka ne może być zaakceptowana, wówczas należy podjąć 1 464

5 WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe dzałana, zwązane z nakładam fnansowym, dla elmnacj zagrożena lub zmnejszena prawdopodobeństwa jego wystąpena lub ogranczena skutków wystąpena zagrożena. Identyfkacja zagrożeń środowska Zebrane danych do oblczeń welkośc ryzyka Badana polowe laboratoryjne Ocena prawdopodobeństwa Ekonomczna ocena skutków Metody badawcze Wynk oblczena welkośc ryzyka TAK Ocena ryzyka (Czy welkość ryzyka jest akceptowalna) NIE Fnansowane akceptowalnej welkośc ryzyka Zlkwdowane zagrożena Montorowane welkośc ryzyka Dzałana obnżające skutk wystapena zagrożena Dzałana zmnejszjące prawdopodobeństwo wystapena zagrożena - elementy analzy ryzyka w schemace zarzadzana środowskem Rys Schemat zarządzana środowskem (Roylett 1995, uzup. Plecka) Fg Scheme of envronmental management 5. Podsumowane Zarządzane środowskem stanow ważny element w zarządzanu przedsęborstwem górnczym. Na tak stan wpływa coraz wększa śwadomość ekologczna Zarządów przedsęborstw społeczeństwa. Przedsęborstwo pownno posadać procedury regularnego montorowana dokonywana beżącej oceny wszystkch czynnków, które mogą meć znaczący wpływ na środowsko. Norma ISO określa mędzynarodowe wymagana 465

6 E. PILECKA, M. SZCZEPAŃSKA Analza ryzyka jako nstrument zarządzana środowskem w zakrese zarządzana środowskem (Polska Norma ). Na rysunku 5.1 przedstawono model systemu zarządzana środowskem według normy ISO W tym modelu sprawdzane dzałana korygujące analza ryzyka stanową neodzowne narzędze w ocene stanu środowska. W celu prawdłowego zarządzana środowskem nezbędne jest rozpoznane zagrożeń zaplanowane procedury oblczeń ryzyka dla konkretnych warunków przedsęborstwa górnczego. Cagłe doskonalene Przegląd wykonywany przez kerownctwo Sprawdzane dzałana korygujące Wdrażane funkcjonowane Lteratura Rys Model systemu zarządzana środowskowego według normy ISO Fg Model of envronmental management accordng to norm ISO [1] Komunkat KGHM Polska Medź S.A. 2002: Ochrona środowska terenów górnczych w KGHM Polska Medź S.A., Mat. Symp. Warsztaty 2002, IGSME PAN, Kraków, [2] Plecka E. 2000: Analza ryzyka w przedsęwzęcach geotechncznych podstawowe zasady. Mat. Symp. Warsztaty IGSME PAN, Kraków, [3] Polska Norma PN-EN ISO 14001: Systemy zarządzana środowskowego, Specyfkacja wytyczne stosowana, Polsk Komtet Normalzacyjny, Warszawa, [4] Roylett B. G. 1995: Rsk fnancng n plannng, desgn and operaton of major nfrastructure. In Acceptable Rsk for Major Infrastructure, A. A. Balkema/Rotterdam/Brookfeld, [5] Turek M., Chaber M. 2001: Zasady wykorzystana nformacj, z uwzględnenem pozomu zarządzana decyzyjnośc, w Człowek środowsko wobec procesu restrukturyzaj górnctwa węgla kamennego, Bbloteka Szkoły Eksploatacj Podzemnej, IGSME PAN, [6] Zarządzane środowskowe komentarz do norm ser ISO 14000, Polsk Komtet Normalzacyjny, Warszawa, 2003, 126. Rsk analyss as a tool of envronmental management Envronmental management s a part of the general system of management of enterprses n mnng ndustry. In the context of jonng Poland to European Unon, mnng enterprses should mplement envronmental polcy used n EU. European standards of ISO cover all aspects useful from the pont of vew of envronmental management. One of the potental effect related wth usng these standards s elmnaton or costs decreasng through effectve envronmental management. The management uses procedures of rsk analyss as a basc tool, ndvdually for specfc condtons. 466 Przekazano: 27 marca 2003 r.

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi

Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi Mat. Symp. str. 445 449 Elżbieta PILECKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi Streszczenie Obliczanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu Paweł Pawlaczyk, Jacek Herbch, Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk, Krzysztof Śwerkosz Rozpoznawane sedlsk przyrodnczych na podstawe danych opsu taksacyjnego lasu grudzeń 2003 Opracowane wykonane przez zespół

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM IDEYFIKACJA ASPEKÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSAWA OPRACOWAIA SYSEMU ZARZĄDZAIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSWIE GÓRICZYM Romuald OGRODIK Streszczenie: W artykule omówiono systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU POLITECHNIKA GDAŃSKA LESZEK JARZĘBOWICZ BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AM Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo