Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz"

Transkrypt

1 dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc wentylacj do emsj wlgoc w pomeszczenach, jest kondensacja pary wodnej zagrzybene na wewnętrznej powerzchn przegród. Wynk lcznych ekspertyz w budynkach wznesonych w ostatnch latach potwerdzają, że o le zwykle stwerdza sę zadowalającą zolacyjność ceplną przegród zewnętrznych (ścan, stropów, dachów, stropodachów), o tyle często występują błędy rozwązań zolacj ceplnej w połączenach przegród węzłach konstrukcyjnych. Mostk ceplne można podzelć na: - lnowe, dwuwymarowe, np. w połączenach ram oken drzw ze ścaną, - punktowe, mające charakter osowo-symetryczny, np. w mejscach zastosowana kotw w ścane szczelnowej, kołków mocujących zolację ceplną lub nnych łącznków mechancznych przechodzących przez warstwę zolacj ceplnej, - trójwymarowe występujące w węzłach konstrukcyjnych, takch jak naroże ścan stropu pokazane na rys. 1. Mostk ceplne stanową mejsca w przegrodach budowlanych, w których występują: 1) wększe straty cepła, 2) nższe wartośc temperatury wewnętrznej powerzchn, nż w ch częścach znajdujących sę poza zasęgem ch oddzaływana. Są one spowodowane: - występowanem w przegrodze budowlanej warstw nejednorodnych ceplne zbudowanych z materałów różnących sę przewodnoścą ceplną, np. żelbetowy słup w ścane, - różncam geometrycznym, np. wększą powerzchną zewnętrzną nż wewnętrzną ścan w narożu wypukłym, mnejszą gruboścą ośceżncy nż ośceży, - dwema ww. przyczynam, np. nadproże, wenec, słup w narożu ścan, oparce połac dachowej. Rys. 1. Rozkład zoterm w trójwymarowym mostku ceplnym w wycnku obudowy z węzłem konstrukcyjnym Można wyróżnć dwe grupy mostków ceplnych: - strukturalne, w przegrodze, wynkające z technolog jej wykonana, - konstrukcyjne, w połączenach przegród budynku. Powodem występowana strukturalnych mostków ceplnych w ścanach są ceplne nejednorodnośc materałowe, np: - drewnana lub metalowa konstrukcja ścany szkeletowej wypełnona zolacją ceplną, - tworzywowe lub tworzywowo-metalowe kołk mocujące zolację ceplną do muru lub kotwe muru szczelnowego przenkające przez warstwę zolacj ceplnej, - spony w murze wykonane z zaprawy lepej przewodzącej cepło nż materał, z którego wykonane są elementy murowe. Wpływ tego typu mostków uwzględna sę w oblczenach współczynnka przenkana cepła U wg ponżej podanego wzoru (3). c Konstrukcyjne mostk ceplne w ścane występują w jej połączenach z: - stropam mędzykondygnacyjnym (w weńcach),

2 - stropodachem lub połacą dachu stromego, - stropem pod najnższą ogrzewaną kondygnacją budynku lub podłogą na grunce, - ścanam: zewnętrzną w narożu wypukłym wklęsłym lub wewnętrzną, ścaną fundamentową, - ośceżncą okna lub drzw, w przekroju pozomym oraz w ponowym przez nadproże lub podokennk, - płytą balkonu, log lub tarasu, w przekroju przez poza progem drzw. Wpływ tego typu mostków uwzględna sę w ww. wzorach do oblczeń ceplnych w: człone l k k, k, l k k k we wzorze (1) człone we wzorze (3). A We współcześne wznoszonych budynkach meszkalnych w Polsce, przy zastosowanu poprawnych rozwązań techncznych zolacj ceplnej węzłów konstrukcyjnych, udzał mostków ceplnych w oblczonej wg wzoru (2) średnej wartośc współczynnka przenkana cepła obudowy, stanow od około 0,05 do 0,10 W/(m 2 K), a w odnesenu do wybranych ścan, wg oblczeń zgodne ze wzorem (3), może przekraczać podane wartośc. Szczegółowe dane na temat jakośc ceplnej przegród z mostkam strukturalnym konstrukcyjnym zameszczane są w katalogach wydawanych w postac publkacj, a ostatno programów komputerowych (patrz Wpływ mostków ceplnych na straty cepła należy uwzględnać w oblczenach współczynnka strat cepła przez przenkane. W projektowanu koneczne jest równeż sprawdzene spełnena kryterum ochrony przed powerzchnową kondensacją pary wodnej wystąpenem zagrzybena. Projektowe oblczena ceplne wykonuje sę zgodne z normam PN-EN (ponżej ops). Oblczene współczynnka strat cepła przez przenkane Wartość współczynnka strat cepła przez przenkane (bezpośredno z pomeszczeń do środowska zewnętrznego) w odnesenu do obudowy lub jej częśc można określać wg wzoru: H D A U lk k j (1) k w którym: A - suma loczynów współczynnków przenkana cepła elementów obudowy k j U powerzchn, do których mają one zastosowane, l - suma loczynów lnowych współczynnków przenkana cepła połączeń elementów k j k obudowy długośc, do których mają one zastosowane, - suma punktowych mostków ceplnych występujących w obudowe, które w wększośc przypadków uwzględna sę stosując odpowedne poprawk do współczynnków przenkana cepła elementów obudowy ( U U ). Na podstawe wartośc współczynnka strat cepła przez przenkane można określć średną wartość współczynnka przenkana cepła obudowy (lub jej częśc), wg wzoru: j U c H D U k, śr (2) A W odnesenu do wybranego ( -tego ) elementu obudowy np. jednej ze ścan, na podstawe wymenonego wzoru, można określć wartość współczynnka przenkana cepła z uwzględnenem występujących w nm mostków ceplnych: U k, H A D, U k l k, A k, j A j, (3)

3 Występujące w powyższych wzorach współczynnk przenkana cepła: U (wyrażony w W/m 2 K), lnowe (w W/m K) oraz punktowe (w W/K) charakteryzują zolacyjność ceplną przegrody budynku, w ustalonych (ne zmenających sę w czase) warunkach ceplnych, przy założenu, że ne zachodz przez ną ntensywny przepływ powetrza w warunkach bez oddzaływana promenowana słonecznego. Współczynnk przenkana cepła U z ndeksem dolnym c uwzględna dodatek U (patrz wzór (4)), który w odnesenu do ścany może np. uwzględnać wpływ punktowych mostków ceplnych występujących w mejscu zastosowana mocowań (kotw w murze szczelnowym, kołków mocujących zolację ceplną do muru). Wartość współczynnka przenkana cepła U oblcza sę na podstawe projektowych (oblczenowych) wartośc współczynnków przewodzena cepła materałów (lub wartośc oporu ceplnego R). W przypadku przegród, w których występują warstwy nejednorodne ceplne, (np. warstwa, w której konstrukcja drewnana lub metalowa jest wypełnona zolacją ceplną), wartość współczynnka przenkana cepła może być określona na podstawe współczynnka sprzężena ceplnego (strumena cepła przenkającego przez przegrodę w ustalonych warunkach, odnesonego do jednostkowej różncy temperatury środowska wewnętrznego zewnętrznego), którego wartość określa sę na podstawe wynków komputerowych oblczeń pola temperatury w przegrodze budowlanej. W ten sposób określa sę także wartośc lnowych Ψ punktowych χ współczynnków przenkana cepła. U c U U R s 1 L3D U (4) d A Rse w którym: R, - opory przejmowana cepła na powerzchn wewnętrznej zewnętrznej przegrody, w s R se odnesenu do ścany przyjmuje sę ch łączną wartość równą 0,17 m 2 K/W, d, - grubość współczynnk przewodzena cepła jednorodnej ceplne warstwy materałowej (lub warstwy nejednorodnej traktowanej jako jednorodną np. mur składający sę z elementów murowych zaprawy w sponach), L 3 D, A - współczynnk sprzężena ceplnego ścany z warstwam nejednorodne ceplnym powerzchna, do której ma on zastosowane. Normy dotyczące określana zolacyjnośc ceplnej przegród budowlanych, w tym ścan: PN-EN ISO 13789:2001: Właścwośc ceplne budynków - Współczynnk strat cepła przez przenkane - Metoda oblczana PN-EN ISO 6946:2004: Komponenty budowlane elementy budynku - Opór ceplny współczynnk przenkana cepła - Metoda oblczana PN-EN ISO :2005: Mostk ceplne w budynkach - Oblczane strumen ceplnych temperatury powerzchn -Część 1: Metody ogólne + Ap1:2006 PN-EN ISO :2002: Mostk ceplne w budynkach - Oblczane strumen ceplnych temperatury powerzchn - Część 2: Lnowe mostk ceplne PN-EN ISO 14683:2001: Mostk ceplne w budynkach - Lnowy współczynnk przenkana cepła - Metody uproszczone wartośc orentacyjne PN-EN ISO 10456:2004: Materały wyroby budowlane - Procedury określana deklarowanych oblczenowych wartośc ceplnych PN-EN 12524:2003: Materały wyroby budowlane - Właścwośc ceplno-wlgotnoścowe - Tabelaryczne wartośc oblczenowe Sprawdzene spełnena kryterum ochrony przed powerzchnową kondensacją pary wodnej zagrzybenem W przypadku przegród z mostkam ceplnym węzłów konstrukcyjnych (zwłaszcza naroży zewnętrznych ścan stropów lub połac dachu) koneczne jest sprawdzene, czy mnmalna temperatura wewnętrznej powerzchn obudowy spełna wyżej opsane kryterum ochrony przed występowanem powerzchnowej kondensacj pary wodnej. Jeżel ne spełna stneje duże ryzyko

4 pojawena sę rozwoju zagrzybena w konsekwencj neestetycznego wyglądu oraz pogorszena sę warunków hgencznych w pomeszczenu. Decydujący wpływ na zolacyjność ceplną lekkch ścan o konstrukcj szkeletowej połączeń wszystkch typów ścan z ośceżncam oken drzw (lub połączeń z nnym lekkm przegrodam) może meć ch szczelnośc powetrzna. Na rys. 2 przedstawono wynk symulacj komputerowej rozkładu wartośc temperatury w przekroju przez podokennk, w dwóch przypadkach: - po lewej - ze szczelnym wypełnenem zolacją ceplną przestrzen pod zewnętrznym parapetem progem okna (opartego punktowo w mejscach poza rozpatrywanym przekrojem), - po prawej przyjmując, że przestrzeń ta jest dobrze wentylowana powetrzem zewnętrznym. Jak wdać z porównana rozkładu zoterm na rysunkach, w rozwązanu pokazanym po prawej, w górnej częśc podokennka w progu występuje zwększony strumeń cepła małe wartośc temperatury. Wartość współczynnka temperaturowego, charakteryzującego temperaturę wewnętrznej powerzchn przegród pogarsza sę od wartośc około 0,8 do około 0,5, czyl osąga wartość znaczne nższą od powyższej podanych wartośc dopuszczalnych. wartość f Rs,mn w styku ramy obudowy równa około 0,8 wartość f Rs,mn w styku ramy obudowy równa około 0,5 Rys. 2 Od wartośc temperatury wewnętrznej powerzchn przegród stotne zależy ryzyko występowana powerzchnowej kondensacj pary wodnej rozwoju zagrzybena oraz odczuca komfortu ceplnego w pomeszczenach. Zależy ona od zolacyjnośc ceplnej przegrody, warunków przejmowana cepła na jej powerzchn oraz temperatury środowska wewnętrznego zewnętrznego. W celu scharakteryzowana jakośc ceplnej z uwag na temperaturę powerzchn w sposób nezależny od wartośc temperatury środowsk, stosuje sę współczynnk temperaturowy f Rs. Jego wartość jest równa różncy temperatury powerzchn temperatury środowska zewnętrznego, podzelonej przez różncę temperatury środowska wewnętrznego zewnętrznego, określoną przy przyjęcu wartośc oporu przejmowana cepła R s na wewnętrznej powerzchn obudowy. f R s s e (5) e W odnesenu dowolnego zestawu wartośc temperatury środowska wewnętrznego zewnętrznego wartość temperatury powerzchn może być oblczona wg ponższego wzoru (przykłady grafczne zameszczono na rys. 4): s R s 1 f R s e f (6)

5 Rys. 3. Normowe kryterum ochrony przed powerzchnową kondensacją pary wodnej jest podane w postac: f f (7) R s,mn Wewnętrzna powerzchna obudowy jest zabezpeczona przed kondensacją pary wodnej jeżel jej temperatura jest wyższa od punktu rosy powetrza. Punkt rosy jest wartoścą temperatury, w której powetrze zawerające określoną lość pary wodnej osąga stan nasycena. W powyższym kryterum maksymalną dopuszczalną wlgotność względną w odnesenu do temperatury powetrza równej temperaturze powerzchn jest stan nasycena, czyl: f = 1,0 (100%), - R s, dop - f R s, dop R s,dop = 0,8 (80%) - w odnesenu do powerzchn obudowy wykonanej z materałów o budowe kaplarno-porowatej np. wyrobów ceramcznych, wapenno-paskowych, betonów kruszywowych komórkowych, gpsów zapraw, ze względu na zjawsko tzw. kondensacj kaplarnej. Wartość dopuszczalną współczynnka temperaturowego określa sę z uwzględnenem ntensywnośc wentylacj emsj wlgoc w pomeszczenu. W odnesenu do typowych warunków eksploatacj w Polsce wartość dopuszczalną, w odnesenu do przegród o dużej bezwładnośc ceplnej, można przyjmować równa około 0,7. Wartośc dopuszczalne w odnesenu przegród o małej bezwładnośc ceplnej (np. lekkch konstrukcj szkeletowych), w zależnośc od wlgotnośc pomeszczena wartośc temperatury środowska zewnętrznego, podano na rys. 4. f Rs, dop 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,84 0,83 0,7 0,83 0,71 0,83 0,58 0,72 0,59 0,74 0,61 0,43 0,64 0,45 0,48 0, e, deg C p, Pa Rys. 4.

6 Przykłady z ekspertyz Przykładowe błędy polegające na pozostawenu bez zolacj ceplnej zewnętrznych powerzchn żelbetowych elementów obudowy budynku (wykonanych z materału dobrze przewodzącego cepło), pokazano schematyczne na rys. 5. Rys. 5 Ponżej zameszczono przykłady z ekspertyz zachowana sę przegród w rzeczywstych warunkach eksploatacj. Przykład 1. Wg projektu budynku, w węźle konstrukcyjnym zastosowano następujące rozwązana: - ścany zewnętrzne wykonane jako mur szczelnowy z pustaków ceramcznych z całkowtym wypełnenem szczelny zolacją ceplną o grubośc 10 cm, - płyta stropodachu żelbetowa z zolacją ceplną o grubośc 22 cm, - w narożu słup żelbetowy, - zolacja ceplna powerzchn czołowej stropu bocznych słupa o grubośc 4 cm.

7 % 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 IX X XI XII I II III IV mn śr max Rys. 6. Dopuszczalne wartośc wlgotnośc względnej powetrza o oblczenowej wartośc temperatury z uwag na jakość ceplną rozwązana techncznego węzła konstrukcyjnego pokazanego powyżej Przykład 2. Wg projektu archtektonczno-budowlanego, w węźle konstrukcyjnym zastosowano następujące rozwązana: - ścana zewnętrzna konstrukcyjna wykonana jako ścana szczelnowa z żelbetową warstwą wewnętrzną (15 cm) zewnętrzną (12 cm) z betonu komórkowego z całkowtym wypełnenem szczelny zolacją ceplną o grubośc 7 cm, - żelbetowa płyta stropowa (20 cm) z zolacją ceplną na dolnej powerzchn o grubośc 20 cm, - zolacja ceplna powerzchn bocznych podcągów: zewnętrznej 5 cm, wewnętrznej 2 cm - powerzchna dolna podcągu boczne słupa w narożu bez zolacj. 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 IX X XI XII I II III IV mn śr max Rys. 7. Dopuszczalne wartośc wlgotnośc względnej powetrza o oblczenowej wartośc temperatury z uwag na jakość ceplną rozwązana techncznego węzła konstrukcyjnego pokazanego powyżej Przykład 3. Wg projektu archtektonczno-budowlanego, w węźle konstrukcyjnym zastosowano następujące rozwązana:

8 - ścana zewnętrzna konstrukcyjna wykonana jako ścana szczelnowa z żelbetową warstwą wewnętrzną (15 cm) zewnętrzną (12 cm) z betonu komórkowego z całkowtym wypełnenem szczelny zolacją ceplną o grubośc 7 cm, - żelbetowa płyta stropowa (20 cm), - płyta balkonowa bez zolacj ceplnej. % IX X XI XII I II III IV mn śr max Rys. 8. Dopuszczalne wartośc wlgotnośc względnej powetrza o oblczenowej wartośc temperatury z uwag na jakość ceplną rozwązana techncznego węzła konstrukcyjnego pokazanego powyżej Przykład 4. W budynku wykonano ścany zewnętrzne w postac muru szczelnowego z cegły ceramcznej z zolacją ceplną o grubośc 8 cm. Poneważ ze względów konstrukcyjnych ograncza sę wysokość muru zewnętrznego ścany szczelnowej, wykonanego z cegły ceramcznej, do 12 m, w budynkach welokondygnacyjnych zwykle stosuje sę oparce co kondygnację na wspornkach wyprowadzonych z weńców.

9 Rys. 8. Rozkład zoterm w węźle wg projektu Rys. 9. Rozkład zoterm w węźle wg wykonana Rys. 10. Wenec ze wspornkem: wg projektu rzeczywste wykonane Rys. 11. Wenec ze wspornkem w ścane szczytowej: wg projektu rzeczywste wykonane

10 Rys. 12. Wenec ze wspornkem: wg projektu rzeczywste wykonane Rys. 13. Wenec ze wspornkem w ścane szczytowej: wg projektu rzeczywste wykonane Energooszczędne rozwązana węzłów konstrukcyjnych Łącznk zbrojenowe z zolacją ceplną Łącznk zbrojenowe z zolacją ceplną są przeznaczone do wykonywana konstrukcyjnych połączeń elementów żelbetowych (lub metalowych): płyt, ścan lub belek, w których: - łączone elementy żelbetowe są rozdzelone zolacją ceplną ze styropanu lub wełny mneralnej, - przez zolację ceplną przechodzą pręty zbrojena (lub łącznk mechanczne) wykonane ze stal nerdzewnej lub zwykłej stal w tulejach ze stal nerdzewnej. Przykładowo są one alternatywą dla stosowana zolacj ceplnej na powerzchnach żelbetowych elementów przechodzących przez obudowę (np. płyt balkonów, ścanek attykowych). Układy zbrojena są prefabrykowane w postac pojedynczych zestawów prętów zbrojena (np. pręt górnego pręt dolnego zbrojena płyty wraz z prętem odgętym), które mogą być rozmeszczane w dowolnym rozstawe lub w postac lnowych układów, np. o długośc jednego metra beżącego, przewdzanych do danego rodzaju połączena, wymarów łączonych elementów wartośc uogólnonych sł wewnętrznych w przekroju połączena. Główną korzyść z zastosowana tego rozwązana stanow możlwość poprowadzena zolacj ceplnej najkrótszą drogą po powerzchn obudowy. Przykładowo, dzęk temu w porównanu do rozwązana z zolacją ceplną na powerzchnach wspornkowej płyty balkonowej stneje możlwość uzyskana: - mnejszych strat cepła (w ścane z płytam balkonowym jw. udzał strat cepła w węzłach konstrukcyjnych stanow około 40 % wartośc współczynnka strat cepła przez przenkane tej przegrody [1]), - wymaganych wartośc f Rs,mn z uwag na ochronę przed zagrzybenem wewnętrznej powerzchn przegród np. w narożnych węzłach konstrukcyjnych z wspornkową płytą balkonową, co w wybranych przypadkach ne jest możlwe w rozwązanu z zolacją ceplną na powerzchnach płyty [2].

11 Rys. 14. Zdjęce łącznków zbrojarskch z zolacją ceplną różnych typów szkc ch zastosowana Rys. 15. Przykładowy rozkład zoterm w wycnku modelu wspornkowej płyty balkonowej z łącznkem zbrojenowym z zolacją ceplną, w przekroju przez nadproże próg drzw Wspornk do muru szczelnowego Rozwązanem umożlwającym w najmnejszy sposób naruszene cągłośc warstwy zolacj ceplnej muru szczelnowego jest zastosowane wspornków ze stal nerdzewnej. Rys. 16. Przykład zastosowana wspornków do muru szczelnowego frmy HALFEN, wg Lteratura [1] G e r y ł o R., Określane współczynnka strat cepła przez przenkane odnośne do przegród budowlanych ch połączeń, Kwartalnk Prace ITB Nr1/2005 [2] G e r y ł o R., Dagnostyka ceplna przegród zewnętrznych budynku przy wykorzystanu analzy pola temperatury, praca doktorska, Bbloteka ITB, Warszawa 2006 [3] ISO DIS 10211:2005, Thermal brdges n buldng constructon - Heat flows and surface temperatures Detaled calculatons

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH ANDRZEJ DYLLA, KRZYSZTOF PAWŁOWSKI WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH Streszczene Głównym celem nnejszego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie świadectwa energetycznego metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu

Opracowanie świadectwa energetycznego metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Budownctwa Archtektury Studa dzenne, specjalność BE, rok IV Konspekt do ćwczeń Opracowane śwadectwa energetycznego metoda mesęczna budynek meszkalny

Bardziej szczegółowo

Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń

Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Budownctwa Arcektury Studa dzenne, S1, rok III Konspekt do ćwczeń Termomodernzacja budynków część 1 projektu: blans potrzeb ceplnych budynku Budynek

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fizyki budowli

Wstęp do fizyki budowli Wstęp do fzyk budowl Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 Plan prezentacj Izolacyjność termczna Przenkane pary wodnej Podcągane kaplarne Wentylacja budynków Xella Polska sp. z o.o. 0.06.200 2 Współczynnk przewodzena

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce

Bardziej szczegółowo

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego Mchal Strzeszewsk Potr Wereszczynsk Norma PN-EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego. obcazena ceplnego poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch. cykl życia budynku i powiązane działań

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch. cykl życia budynku i powiązane działań MOSTKI TERMICZNE Karolina Kurtz dr inż., arch. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG, MOSTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 mostki termiczne

Bardziej szczegółowo

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch.

MOSTKI TERMICZNE. mostki termiczne a energochłonność budynku. Karolina Kurtz dr inż., arch. MOSTKI TERMICZNE Karolina Kurtz dr inż., arch. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG, MOSTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 mostki termiczne

Bardziej szczegółowo

mostki termiczne przenoszenie ciepła przez przegrody

mostki termiczne przenoszenie ciepła przez przegrody mostki termiczne 1 przenoszenie ciepła przez przegrody jednowymiarowe przewodzenie ciepła występuje przy założeniu, że temperatura elementów zmienia się tylko wzdłuż jednej współrzędnej, np. x dwuwymiarowy

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA BUDOWLI Mostki cieplne

FIZYKA BUDOWLI Mostki cieplne Pojęcie mostka cieplnego Mostkami cieplnymi nazywamy miejsca w przegrodach budynku, które charakteryzują się większą, niż w ich pozostałej części, gęstością strumienia ciepła, spowodowaną: - zmianą geometrii

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym.

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. OGRZEWNICTWO Cepłownctwo, Ogrzewnctwo, Wentylacja 42/9 (2011) 346 350 www.ceplowent.pl Optymalna metoda wyznaczana współczynnków wyrównawczych do ndywdualnego rozlczana kosztów ogrzewana w budynku welolokalowym

Bardziej szczegółowo

Równoczesna wymiana ciepła przez konwekcję i promieniowanie

Równoczesna wymiana ciepła przez konwekcję i promieniowanie Równoczesna wymana cepła przez konwekcję promenowane W warunkach rzeczywstych wymana cepła droga konwekcj promenowana najczęścej zachodz równocześne. Zakłada sę zatem z reguły, że gęstość strumena ceplnego

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19

BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19 INSTRUKCJA MONTAŻU BELKI NADPROŻOWE PREFABRYKOWANE GINTER L19 Strona 1 z 5 1. ZASTOSOWANIE Belki nadprożowe prefabrykowane GINTER L19 przeznaczone są do stosowania w ścianach i przegrodach. 2. DOPUSZCZALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3.

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3. 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ Zapotrzebowane na moc ceplną dla ogrzewanych pomeszczeń naleŝy określać zgodne z wymaganam aktualne obowązującej normy PN-94/B-03406

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) POSADOWIENIE NA PALACH WG PN-83/B-02482. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH grunt G π P d T/Nm P / P r grunt zayp. Tabl.II.. Zetawene parametrów geotechncznych.

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji

Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Problem mostków cieplnych w budynkach - sposoby ich likwidacji Mostek cieplny zdefiniowano w normie PN EN ISO 10211-1 jako część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VIII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VIII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VIII Przykłady energooszczędnych rozwiązań obudowy kubaturowych

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY

NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr nż. Adam Śwęcck NOWA KONCEPCJA WYMAGAŃ OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW Z UŻYCIEM ZINTEGROWANEGO WSKAŹNIKA WŁAŚCIWOŚCI OBUDOWY (autoreferat

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRZEGRÓD

Część teoretyczna IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRZEGRÓD Część teoretyczna ZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRZEGRÓD Energa dźwęku padającego na przegrodę będze częścowo odbta, częścowo pochłonęta, a ch stosunek będze zależał od stosunku mpedancj akustycznej materału

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

OPÓR PRZEJMOWANIA CIEPŁA NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI OBUDOWY W OBSZARZE TRÓJWYMIAROWYCH MOSTKÓW CIEPLNYCH WEDŁUG PN-EN ISO

OPÓR PRZEJMOWANIA CIEPŁA NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI OBUDOWY W OBSZARZE TRÓJWYMIAROWYCH MOSTKÓW CIEPLNYCH WEDŁUG PN-EN ISO PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (135) 2005 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (135) 2005 Robert Geryło* OPÓR PRZEJMOWANIA CIEPŁA NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI OBUDOWY W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn Wyznaczane zastępczej sprężyn Ćwczene nr 10 Wprowadzene W przypadku klku sprężyn ze sobą połączonych, można mu przypsać tzw. współczynnk zastępczej k z. W skrajnych przypadkach sprężyny mogą być ze sobą

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok

do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok Nasza oferta: Arkada Domy Energooszczędne oferuje budowę domów: Energooszczędnych o E A do 70 kwh/m 2 rok Niskoenergetycznych o E A do 40 kwh/m 2 rok Pasywnych o E A do 15 kwh/m 2 rok Domy budowane wg

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie

PROPOZYCJA METODY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA PODWÓJNEGO. 1. Wprowadzenie Robert GERYŁO 1 Jarosław AWKSIENTJK 2 PROPOZYCJA METOY OKREŚLANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ OKNA POWÓJNEGO 1. Wprowadzenie W budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło do orzewania powinny być stosowane

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi. Arkusz A II. Strona 1 z 5

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi. Arkusz A II. Strona 1 z 5 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Krytera ocenana odpowedz Arkusz A II Strona 1 z 5 Odpowedz Pytane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Odpowedź D C C A B 153 135 232 333 Zad. 10. (0-3) Dana jest funkcja postac. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wskaźników energetycznych metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu

Opracowanie wskaźników energetycznych metoda miesięczna budynek mieszkalny bez inst. chłodu Konpekt do wykładu/ ćwczeń Konpekt do ćwczeń Opracowane wkaźnków energetycznych metoda meęczna budynek mezkalny bez nt. chłodu CARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBLICZENIA Zdefnowane grancy blanowej budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH

O PEWNYCH ASPEKTACH PROJEKTOWANIA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD PEŁNYCH Hanna Jędrzejuk, dr hab. inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa Piotr Kowalewski Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa O PEWNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA Współczynnik przenikania ciepła (p. 1.1 i 3.1 ćwiczenia projektowego) Rozkład temperatury w zadanej przegrodzie (p. 1.2 ćwiczenia projektowego) Współczynnik przenikania ciepła ściany

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice dr nż. ADA HEYDUK dr nż. JAOSŁAW JOOSBEENS Poltechna Śląsa, Glwce etody oblczana prądów zwarcowych masymalnych nezbędnych do doboru aparatury łączenowej w oddzałowych secach opalnanych według norm europejsej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH

OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Projekt: Docieplenie budynku ORiOP Strona 1 OBLICZENIA CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH Temat: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia

Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Wynik obliczeń dla przegrody: Dach bez ocieplenia Opis przegrody Nazwa przegrody Typ przegrody Dach bez ocieplenia Strop nad ostatnią kondygnacją Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) Materiał λ

Bardziej szczegółowo

Łącznik balkonowy ISOKORB QS

Łącznik balkonowy ISOKORB QS ISOKORB KST ISOKORB QS ISOKORB KS Typ łącznika : stal-stal żelbet-stal żelbet-stal stosowany do termoizolacyjnego łączenia elementów stalowych z konstrukcją stalową do przenoszenia sił poprzecznych w konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenia i przegrody wewnętrzne

Pomieszczenia i przegrody wewnętrzne Pomieszczenia i przegrody wewnętrzne Pojemność cieplna odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w budynkach o niezadowalającej izolacji cieplnej przegród. Ze względu na konieczność obliczania pojemności cieplnej,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM

ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Adrian WASIL, Adam UJMA Politechnika Częstochowska ANALIZA PARAMETRÓW LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO W WYBRANYM WĘŹLE BUDOWLANYM The article describes

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Fizyka budowli - podręcznik Podstawy ochrony cieplno-wilgotnościowej

Fizyka budowli - podręcznik Podstawy ochrony cieplno-wilgotnościowej Fizyka budowli - podręcznik Podstawy ochrony cieplno-wilgotnościowej Konsultacja naukowa dr inż. Adam Ujma Politechnika Częstochowska Spis treści 05 Mostki cieplne 06 Informacje ogólne o mostkach cieplnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r.

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r. Przykłady obliczenia wartości współczynników przenikania ciepła U C 1. Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa 2. Ściana wewnętrzna między piwnicą ogrzewaną a nieogrzewaną 3. Połać dachowa (przegroda niejednorodna)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III

Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III. Koordynacja wymiarowa jest to... 2. Budynkiem nazywamy... 3. Budowla jest to... 4. Gazobetonu nie można stosować w... 5. Spoina wsporcza jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIE Z BADANIA Tłumaczenie z języka niemieckiego. Miarodajna jest niemiecka wersja oryginalna Wnioskodawca: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach Nr. 125 Treść wniosku:

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako:

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako: 1.Na rysunku przedstawiono naroże ściany z elementów: a) Bisotherm b) Porotherm c) Thermomur d) Pustak Max 2. Jaki element przedstawiono na rysunku? a) płyta stropowa b) belka wspornikowa c) płyta wspornikowa

Bardziej szczegółowo

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U 3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin na realiza cję Dział. 2 Dział. PKZ(B.c) (). 3 Dział. PKZ(B.c) (),2 4 Dział. PKZ(B.c) (2) 5 Dział. PKZ(B.c) ()3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 3-WPC WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA

Bardziej szczegółowo

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U . PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys.. Ściana

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej Metody badań kaena naturalnego: Oznaczane współczynnka nasąklwośc kaplarnej 1. Zasady etody Po wysuszenu do stałej asy, próbkę do badana zanurza sę w wodze jedną z powerzchn (ngdy powerzchną obrabaną)

Bardziej szczegółowo

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO )

Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO ) Cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 1) 1) PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Wstęp Bogdan Supeł W ostatnm czase obserwuje sę welke zanteresowane dzannam dystansowym do produkcj materaców. Człowek około /3 życa

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego Zmodyfkowana technka programowana dynamcznego Lech Madeysk 1, Zygmunt Mazur 2 Poltechnka Wrocławska, Wydzał Informatyk Zarządzana, Wydzałowy Zakład Informatyk Wybrzeże Wyspańskego 27, 50-370 Wrocław Streszczene.

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w ścianie

Pozycja okna w ścianie Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych cz. 4 Włodzimierz Matusiak mgr inż. inżynierii środowiska audytor energetyczny. Pozycja okna w ścianie W poprzednich artykułach tego cyklu (Twój Filar

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 OPIS OGÓLNY 2 BUDYNEK GŁÓWNY ZBO 3 KOTŁOWNIA + POMPOWNIA 4 CZEŚĆ SOR 5 CZĘŚĆ KONFERENCJA 6 ELEMENTY W BUD. ISTNIEJĄCYM

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z UWIARYGODNIENIEM WYNIKÓW POMIARÓW EKPLOATACYJNYCH

DIAGNOSTYKA WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z UWIARYGODNIENIEM WYNIKÓW POMIARÓW EKPLOATACYJNYCH RYNEK CIEŁA 03 DIANOSYKA YMIENNIKÓ CIEŁA Z UIARYODNIENIEM YNIKÓ OMIARÓ EKLOAACYJNYCH Autorzy: rof. dr hab. nż. Henryk Rusnowsk Dr nż. Adam Mlejsk Mgr nż. Marcn ls Nałęczów, 6-8 paźdzernka 03 SĘ Elementam

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że Twerdzene Bezouta lczby zespolone Javer de Lucas Ćwczene 1 Ustal dla których a, b R można podzelć f 1 X) = X 4 3X 2 + ax b przez f 2 X) = X 2 3X+2 Oblcz a b Z 5 jeżel zak ladamy, że f 1 f 2 s a welomanam

Bardziej szczegółowo