Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu"

Transkrypt

1 PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju społeczno-gospodarczego zwązany z przechodzenem z fazy postndustralnej do fazy nformacyjnej przejawa sę w powstawanu nowych sektorów gospodarczych oraz nstytucj, które podejmują nowe funkcje wynkających z nowych potrzeb postępu cywlzacyjnego. Istotną cecha społeczeństwa nformacyjnego jest pojawane sę frm, które reprezentują nowy sektor przedsęborstw zwązanych z IT. ZróŜncowana przestrzeń geografczna, przejawająca sę w określonym pozome rozwoju społeczno-gospodarczego róŝnej skal układów przestrzennych (od skal globalnej po skalę lokalną) sprawa, Ŝe układy te stwarzają często odmenne uwarunkowana dla nowych mpulsów rozwojowych zwązanych z fazą rozwoju nformacyjnego na ch obszarze (Kuklńsk 2001, Werzbck 1995, Zoło 2001, 2003). W śwetle przedstawonych przesłanek w nnejszych rozwaŝanach podjęto problematykę kształtowana sę frm nformatycznych w przestrzen krajowej jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu. Zmerzać będzemy do określene tempa pojawana sę frm nformatycznych oraz ch wpływu na róŝncowane przestrzen krajowej. W procese kształtowana sę frm nformatycznych na terene naszego kraju zaznaczają sę dwe tendencje, jedna to podejmowane dzałalnośc nformatycznej przez frmy prowadzące wcześnej nną dzałalność, druga zaś to frmy, które od początku zwązane były z dzałalnoścą nformatyczną. Na wstępne przyjmujemy tezę, Ŝe pojawane sę frm nformatycznych na terene róŝnej skal układów przestrzennych jest wyrazem wkracza ch w fazę nformacyjnego rozwoju. Zmenane proflu dzałalnośc stnejących wcześnej frmy na nformatyczną czy powstawane nowych frm zwązanych z nformatyką wynka bowem z nowych potrzeb rynkowych pojawających sę w róŝnorodnych przedsęborstwach produkcyjnych, usługowych, czy nstytucjach. Zwązane są one z dąŝenem do podnoszena konkurencyjnośc swojej dzałalnośc, co powoduje koneczność zman organzacj pracy oraz przekazywana lub przyjmowana określonych nformacj nezbędnych dla sprawnejszego czy efektywnejszego dzałana. WaŜnym zagadnenem w tym zakrese jest określene potencjału, rozmarów stopna naslena dzałalnośc nformatycznej w róŝnej skal układach przestrzennych. Istotny jest tu wybór odpowednch mernków, które odnoszą sę do róŝnych aspektów dzałalnośc frm nformatycznych, a to:

2 98 welkośc potencjału frm nformatycznych, który określa: lczba frm nformatycznych, potencjalne moŝlwośc ch pracy, wartość majątku, wartość rynkowa czy wartość akcj, rozmarów dzałalnośc frm: wartość przychodów, przychody na 1 pracującego, efektywnośc dzałalnośc frm: welkość zysków, zysk na 1 pracującego, moŝlwośc rozwoju: wartość nakładów nwestycyjnych, rynku pracy: lczba pracujących, lczba pracujących na umowy (zlecena) czy lczba zatrudnonych, naslena dzałalnośc frm nformatycznych, które określają wskaźnk przyjmujące jako układ odnesena: powerzchnę danej jednostk przestrzennej (np. lczba frm na 100 km 2, wartość przychodów na 100 km 2 ), ludnośc (np. przychody na 1000 meszkańców), lczbę pracujących (np. lczba pracujących w frmach nformatycznych do lczby pracujących ogółem), wartośc PKB n. Frmy nformatyczne na terene naszego kraju pojawły sę stosunkowo nedawno naleŝy je traktować jako nowe elementy struktury przestrzennej przemysłu. Proces kształtowana sę frm nformatycznych był bardzo zróŝncowany nawązywał do tempa wkraczana nformatyzacj do Ŝyca społeczno-gospodarczego. Analzując 700 najwększych krajowych frm nformatycznych funkcjonujących w 2002 r., okazuje sę, Ŝe powstawały one lub podejmowały dzałalność nformatyczną w zasadze po 1986 r. (tab. 1). Do 1986 r. tylko 6 frm reprezentowało dzałalność nformatyczną. Były to główne ośrodk oblczenowe ETO zlokalzowane najwcześnej w wodących mastach w 1965 r. (Warszawa, Katowce, Kraków, Łódź, Poznań) w 1966 r. (Bydgoszcz, Gdyna, Rzeszów). W następnych latach proces kształtowana sę frm nformatycznych był bardzo zróŝncowany, czego wyrazem jest wahająca sę lczba frm podejmujących dzałalność nformatyczną od 6 w 1986 r. do 71 w Najbardzej dynamczny rozwój przedsęborstw nformatycznych nastąpł w latach , kedy ch lczba stopnowo zwększała sę z 19 do 71. Najwęcej ze współcześne dzałających frm nformatycznych powstało w latach , z którego to okresu pochodz 389 przedmotów, tj. 55,6% frm obecne funkcjonujących. Frmy nformatyczne charakteryzują sę bardzo zróŝncowanym potencjałem ekonomcznym. Wskazuje na to zróŝncowana wartość dochodów, która waha sę od 1,4 mln zł dla frm powstałych w 1985 r. do 2,6 mld zł dla frm powstałych w 1997 r. W obecnym potencjale gospodarczym frm nformatycznych najwększe znaczene odgrywają frmy powstałe w latach , które mały znaczne węcej czasu na rozwój zdobyce dośwadczena w zakrese funkcjonowana oraz perwsze opanowały rynek. Reprezentuje je 485 frm, które stanową 69,3% ogólnej ch lczby, a łączne przychody tych przedsęborstw obejmują 78,7% ogólnych przychodów krajowych frm nformatycznych. Znaczne mnejszą rolę odgrywają frmy powstałe do 1990 r. Reprezentuje je 98 frm, tj. 14,0% ch ogólnej lczby, a ch łączne przychody wynoszą 16,0% ogólnych przychodów. Podobne znaczne mnejsze znaczena mają frmy powstałe po 2001 r., które stanową 7,1% ogólnej lczby frm, a obejmują tylko 1,8% ogólnych przychodów. Pod względem przychodów domnujące znaczene mają frmy powstałe w latach Reprezentuje je 140 jednostek, czyl 20,0% obejmują 31,8% ogólnych przychodów. Współcześne funkcjonujące frmy, jak juŝ wspomnano, podejmowały dzałalność nformatyczną od początku swojego powstana lub zmenały wcześnejszy profl dzałalnośc na nformatyczny. W konsekwencj występują pewne róŝnce mędzy okresem powstana frm nformatycznych a podjęcem dzałalnośc nformatycznej (tab. 1, 2). Spośród 700 domnujących w 2002 r. frm nformatycznych w Polsce, zmany proflu dzałalnośc doko-

3 Kształtowane sę frm nformatycznych nało 294 frmy, tj. 42,0% ch ogólnej lczby. Podejmowały one dzałalność nformatyczną po 2, a nawet po ponad 30 latach swojego stnena. Najlcznejsza grupa frm, która przejęła dzałalność nformatyczną dokonała tego po od 2 do 10 lat swojego stnena. Łączne w tej grupe są 223 frmy, tj. 31,9%. Natomast tylko stosunkowo nelczne frmy zmenały swoją dzałalność na nformatyczną po 16 latach swojej dzałalnośc, a reprezentuje je tylko 27 frm, czyl 3,8%. Śwadczy to o tym, Ŝ frmy zmenające swój profl dzałalnośc odznaczały sę duŝą elastycznoścą wraz z pojawenem sę nowego sektora nformatycznego dostosowały swoją dzałalność do nowych warunków moŝlwośc rozwojowych. Lokalzacja pozostałych 406 frm, tj. 56,0% dokonywana była pod wpływem nowych czynnków zwązanych z kształtowanem sę społeczeństwa nformacyjnego od początku swojego stnena zwązane było z dzałalnoścą nformatyczną. Tabela 1. Frmy nformatyczne w Polsce w 2003 r. wg roku podjęca dzałalnośc nformatycznej Rok podjęca dzałalnośc nformatycznej Lczba frm Przychody Struktura lczebnośc frm przychodów ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,71 2, ,71 5, ,43 2, ,14 5, ,00 9, ,00 6, ,14 3, ,14 5, ,43 7, ,29 10, ,71 11, ,14 7, ,29 9, ,14 6, ,57 3, ,86 1, ,86 0,41 x ,43 0,31 Ogółem ,00 100,00 Źródło: Oblczena własne na podstawe Raport Telenfo 500. Polsk rynek nformatyczny 2002, Mgut-meda, Warszawa, lpec 2003

4 100 Tabela 2. Frmy nformatyczne w Polsce w 2003 r. według roku powstana Rok podjęca dzałalnośc nformatycznej Lczba frm Przychody Struktura lczebnośc frm przychodów ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,29 0, ,14 0, ,86 0, ,57 0, ,43 0, ,14 0, ,43 0, ,29 0, ,14 0, ,14 0, ,29 0, ,14 0, ,14 0, ,29 0, ,14 0, ,86 0, ,43 0, ,86 0, ,29 2, ,57 5, ,57 8, ,86 7, ,86 15, ,14 17, ,14 10, ,43 4, ,86 3, ,43 2, ,71 3, ,29 4, ,71 1, ,71 6, ,86 0, ,43 0, ,57 0,18 x ,43 0,31 Ogółem ,00 100,00 Źródło: Oblczena własne na podstawe Raport Telenfo 500. Polsk rynek nformatyczny 2002, Mgut-meda, Warszawa, lpec 2003.

5 Kształtowane sę frm nformatycznych W latach następował stopnowy wzrost lczebnośc obecne funkcjonujących frm nformatycznych, których do 1998 r. powstało 416, tj. 59,4%, a w następnych latach lczba ch wzrosła do 700 (2002). W przestrzen krajowej poszczególne układy regonalne charakteryzowały sę bardzo zróŝncowanym warunkam dla ch lokalzacj rozwoju (tab. 3). Wskazuje na to zróŝncowana dynamka przychodów frm oraz ch nerównomerne rozmeszczena w przestrzen krajowej (tab. 3). Przy ogólnej dynamce wzrostu przychodów 222,8%, dynamka poszczególnych województw wahała sę od 362,0% (lubelske) do 105,7% (opolske). Ponadtrzykrotnym wzrostem przychodu charakteryzowały sę frmy nformatyczne województwa lubelskego podlaskego, ale ch udzał w ogólnych przychodach był stosunkowo newelk zwększył sę z 0,9% do 1,3%. Od 200% do 300% zwększyły swoje przychody województwa: pomorske, łódzke, mazowecke, kujawsko-pomorske, śląske welkopolske, których udzał wzrósł z 17,7% do 19,2%. NajnŜszą dynamką od 105% do 160% odznaczały sę cztery województwa (małopolske, podkarpacke, śwętokrzyske, opolske), których udzał w ogólnych przychodach frm nformatycznych zmalał z 13,6% do 9,2%. Najkorzystnejsze warunk dla ch rozwoju stwarzało województwo mazowecke, na terene którego lczba frm nformatycznych zwększyła sę z 181 do 287, ale ch udzał w ogólnej lczebnośc frm zmnejszył sę z 43,5% do 41,0%. Natomast pod względem udzału w ogólnych przychodach, udzał frm województwa mazoweckego charakteryzuje sę systematycznym wzrostem, z 52,8% do 57,4%, podczas gdy obejmuje ono tylko 11,4% obszaru kraju skupającego 13,1% ludnośc. Zmnejszene sę lczebnośc frm nformatycznych o 2,5 punktów procentowych (pp) oraz zwększene sę ch udzału o ogólnych dochodach o 10,1pp wskazuje, Ŝ frmy te charakteryzowały sę coraz wększym przychodam, co oznacza zarysowujący sę proces polaryzacj dzałalnośc gospodarczej tego typu frm w przestrzen krajowej, natomast stosunkowo mały udzał obszaru ludnośc wskazuje na znaczną ch koncentrację terytoralna demografczną. Znaczne mnejszą rolę odgrywają pod tym względem pozostałe województwa. Na drugej pozycj pod względem lczebnośc frm znalazło sę województwo małopolske, na terene którego lczba frm nformatycznych zwększyła sę z 33 do 69, a ch udzał w strukturze krajowej wzrósł z 7,9% do 9,9%, natomast ch udzał w ogólnych przychodach zmnejszył sę z 11,7% do 9,3%. Zwększene udzału frm o 2,0pp oraz zmnejszene ch przychodu o 2,4pp wskazuje, Ŝ są to frmy o relatywne mnejszym potencjale. Trzecą pozycję zajmuje województwo śląske, na terene którego dynamka frm była neco nŝsza. Mmo wzrostu lczebnośc frm z 43 do 67, ch udzał w strukturze krajowej zmnejszył sę z 10,3% do 9,6%, a udzał w ogólnych przychodach utrzymał sę na pozome 8,3%. Czwartą pozycję zajmuje województwo dolnośląske, którego udzał w ogólnej lczebnośc frm zmnejszył sę z 8,2% do 8,7%, a w ogólnych przychodach zmalał z 12,3% do 10,5%. Te trzy wspomnane województwa (dolnośląske, śląske, małopolske) odznaczają sę mnejszą koncentracją przestrzenną frm nformatycznych. Łączne na ch terene lczba frm zwększyła sę z 110 do 197, ale ch udzał w ogólnej lczbe frm nformatycznych neznaczne zwększył sę z 26,4% do 28,2%%, natomast ch łączne przychody wyraźne zmnejszyły sę z 32,3% do 26,8% ogólnych przychodów, podczas gdy województwa te obejmowały 15,2% obszaru, na którym zameszkuje 36,3% ludnośc.

6 102

7 Kształtowane sę frm nformatycznych Kolejne pozycje zajmują województwa welkopolske, pomorske łódzke, na terene których funkcjonuje łączne 15,3% frm, które dostarczają 9,8% przychodów, a zajmują 21,2% obszaru z 21,2% ludnośc. Najmnej atrakcyjne dla lokalzacj frm nformatycznych były tereny województw mazursko-warmńskego, śwętokrzyskego opolskego. Na ch obszarze dzałało tylko 18 frm, które stanowły 2,6% ogólnej ch lczby generowały 0,7% całośc przychodów, podczas gdy obejmowały 14,4% obszaru, który zameszkwało 10,0% ludnośc. Relacja lczebnośc frm, ch przychodów oraz udzału powerzchn ludnośc poszczególnych województw wskazuje na znaczna koncentrację przestrzenną frm nformatycznych, co podkreśla zróŝncowane warunk rozwoju frm nformatycznych na ch terene. W analzowanym okrese zaznacza sę jednak newelka tendencja do neznacznego wyrównywana dysproporcj przestrzennych w tym zakrese, na co wskazują zmnejszające sę wskaźnk koncentracj terytoralnej przychodów1 frm z 0,434 w 1998 r. do 0,425 w 2002 r. oraz wskaźnków koncentracj demografcznej przychodów2 frm odpowedno z 0,585 do 0,577. Zarysowane tendencje zman koncentracj dzałalnośc frm nformatycznych wpłynęły węc w newelkm stopnu na wyrównywanu dysproporcj w tym zakrese, na co wskazuje stosunkowo mała wartość współczynnka redystrybucj udzału przychodów3 frm poszczególnych województw, który wynos 0,067. Na jego wartość w podstawowym stopnu wpłynęły z jednej strony zwększające sę udzały w ogólnych przychodach województwa mazoweckego o 4,6 pp oraz województwa pomorskego o 1,5 pp, a z drugej województwa, które charakteryzowały sę najpowaŝnejszym zmnejszenem udzału w przychodach frm nformatycznych (małopolskego o 3,7 pp dolnośląskego o 1,7 pp). 1 Wskaźnk koncentracj terytoralnej przychodów frm nformatycznych (k o) oblczono na podstawe wzoru: k o = n = 1 d o 200 gdze: d udzał przychodów frm nformatycznych -tego województwa w ogólnych przychodach frm krajowych, o udzał obszaru -tego województwa w ogólnej powerzchn kraju, 2 Wskaźnk koncentracj demografcznej przychodów frm nformatycznych oblczono na podstawe wzoru: k l = n = 1 d 200 gdze: d udzał przychodów frm nformatycznych -tego województwa w ogólnych przychodach frm krajowych, l udzał ludnośc -tego województwa w ogólnej lczbe ludnośc kraju, 3 Wskaźnk redystrybucj przychodów frm nformatycznych (z) w latach oblczono na podstawe wzoru: z = n = 1 t1 200 l d gdze: d udzał przychodów frm nformatycznych -tego województwa w t 1 (1998) t 2 (2002) w ogólnych przychodach frm krajowych. d t 2

8 104 Potencjał frm nformatycznych w przestrzen krajowej wykazuje najslnejsze powązana z pozomem rozwoju gospodarczego wyraŝony wartoścą PKB. Wyrazem tego jest wysok współczynnk korelacj wartośc PKB z welkoścą przychodów wynoszący 0,991 oraz lczbą frm 0,912. Natomast potencjał ten w neco mnejszym stopnu zwązany jest z lczbą pracujących w gospodarce narodowej, dla której wartość współczynnka korelacj w stosunku do przychodu wynos 0,786, a lczby frm 0,850. Natomast najsłabszy zwązek zaznacza sę mędzy lczbą ludnośc a lczbą frm 0,776 wartoścą przychodów 0,705. Wskazuje to na slne powązana rozwoju dzałalnośc frm nformatycznych z pozomem rozwoju gospodarczego, merzonego welkoścą PKB, a w mnejszym stopnu z rozmaram rynków pracy potencjałem demografcznym. Wskaźnk naslena lczby frm oraz wartośc przychodów na powerzchnę lczbę meszkańców obrazują bardzo zróŝncowaną strukturę przestrzenną kraju w zakrese pozomu nformatyzacj województw (tab. 4). Podkreślają to wartośc przychodów frm nformatycznych na jednego meszkańca, które wahają sę od 2,5 tys. zł do 0,03 tys. zł, przy wartośc współczynnka zmennośc odchylena standardowego 165,9%. Domnujące znaczene pod tym względem ma województwo mazowecke odznaczające sę najwyŝszym wskaźnkem przychodu frm nformatycznych na meszkańca 2,5 tys. zł. Drugą grupę o wysokch wskaźnkach tworzą województwa dolnośląske (0,8 tys. zł), pomorske (0,6 tys. zł) małopolske (0,6 tys. zł). Trzeca grupa obejmuje pęć województw (śląske, zachodnopomorske, welkopolske, kujawsko-pomorske podlaske), które charakteryzują sę wartoścam wskaźnków od 0,1 tys. do 0,4 tys. zł. Znaczne nŝszym wartoścam wskaźnków (od 0,05 do 0,1) odznacza sę kolejna grupa województw (podkarpacke, łódzke, lubelske, lubuske, warmńsko-mazurske). Natomast najnŝszym wartoścam odznaczają sę dwa pozostałe województwa (śwętokrzyske, opolske). W układze przestrzennym wyraźne zaznacza sę połoŝone w centralnej częśc województwo mazowecke, zwarta grupa województw północno-zachodnch (zachodnopomorske, welkopolske, kujawsko-pomorske) o średnch wartoścach wskaźnków oraz strefa województw wschodnch o najnŝszych wskaźnkach wskaźnków (ponŝej 0,1 tys.) cągnąca sę od województwa warmńsko-mazurskego po województwo podkarpacke. Podobny układ przestrzenny województw przedstawa nam wartość wskaźnka lczby frm na 100 tys. meszkańców. RówneŜ zdecydowane wyróŝna sę tu województwo mazowecke o najwyŝszym wskaźnku (5,6 frmy na 100 tys. meszkańców), dwa połudnowe województwa (małopolske, dolnośląske) oraz zwarty obszar województw zachodnch o wartośc wskaźnków (od 1 do 2) oraz dwa pasmowe układy województw o najnŝszych wskaźnkach (ponŝej 1) cągnące sę od województwa kujawsko-pomorskego przez województwo łódzke do opolskego oraz województwa wschodnej Polsk od województwa warmńsko-mazurskego po województwo podkarpacke. Na róŝnce wartośc analzowanych wskaźnków wpływa potencjał frm nformatycznych poszczególnych województw, którego wyrazem jest wskaźnk wartośc przychodów na 1 frmę, wahający sę od 45,0 mln zł w województwe mazoweckm do 4,5 mln w województwe opolskm. Wysokm wskaźnkam (od 35 mln do 40 mln zł) cechują sę województwa dolnośląske pomorske, natomast najnŝszym (ponŝej 10 mln zł) województwa: opolske, śwętokrzyske, łódzke lubelske.

9 Kształtowane sę frm nformatycznych Tabela 4. Oddzaływane frm nformatycznych na przestrzeń krajową w 2002 r. Lczba frm na: Wskaźnk natęŝena Przychody frm na: km 2 Województwo km 2 meszkańców meszkańca Przychód na frmę tys. w zł Odchylene od średnej krajowej Lczba frm na: Przychody frm na: km km 2 meszkańców meszkańca Przychód na frmę tys. w zł dolnośląske 3,1 2,1 118,4 812, ,6 114,7 164,7 138,2 120,6 kujawskopomorske 1,0 0,9 13,3 115, ,7 47,5 18,5 19,6 41,3 Lubelske 0,8 0,9 6,9 79, ,8 47,2 9,7 13,5 28,6 Lubuske 0,9 1,2 4,9 67, ,3 65,0 6,8 11,5 17,7 łódzke 1,3 0,9 11,6 81, ,8 50,3 16,1 13,8 27,4 małopolske 4,6 2,1 119,0 555, ,0 116,4 165,5 94,4 81,1 mazowecke 8,1 5,6 362, , ,3 305,5 504,7 428,0 140,1 opolske 0,7 0,7 3,3 29, ,2 36,0 4,6 5,0 14,0 podkarpacke 0,8 0,7 11,3 96, ,4 38,9 15,7 16,4 42,1 podlaske 0,5 0,9 6,0 100, ,3 49,7 8,4 17,1 34,3 pomorske 2,0 1,7 73,8 618, ,3 92,5 102,7 105,2 113,7 śląske 5,4 1,4 151,2 394, ,7 77,3 210,4 67,0 86,7 śwętokrzyske 0,6 0,5 3,2 29, ,7 29,5 4,5 4,9 16,8 warmńskomazurske 0,2 0,3 3,9 66, ,4 15,3 5,5 11,3 74,2 welkopolske 1,5 1,4 21,5 191, ,9 74,9 29,9 32,5 43,4 zachodnopomorske 0,7 0,9 16,3 219, ,2 51,5 22,6 37,3 72,5 Ogółem 2,2 1,8 71,9 588, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Źródło: Oblczena własne na podstawe Raport Telenfo 500. Polsk rynek nformatyczny 2002, Mgut-meda, Warszawa, lpec Przedstawona analza wskazuje, Ŝ przestrzeń krajowa stwarza bardzo zróŝncowane warunk dla powstawana nowoczesnych frm zwązanych z nformacyjną fazą rozwoju społecznego. Generalne naslene występowana tego typu frm nawązuje do pozomu rozwoju gospodarczego, o czym śwadczy wysok wskaźnk korelacj mędzy frmam a PKB. Przestrzenny obraz nformatyzacj kraju podkreśla znaczene województwa mazoweckego jako wodącego ognwa gospodarczego kraju, a takŝe województw małopolskego dolnośląskego. Poza nm wyróŝna sę generalne grupa województw zachodnch o wyŝszych wskaźnkach naslena procesów nformatyzacj oraz grupa województw wschodnch o najnŝszym stopnu nasycena dzałalnoścą frm nformatycznych. Podstawowy wpływ na tak układ mają regonalne rynk stwarzające zapotrzebowane na usług nformatyczne nawązujące do pozomu rozwoju gospodarczego oraz pozom kwalfkacj nformatycznych. Wydaje sę, Ŝ na obszarach Polsk wschodnej koneczne jest upowszechnene kształcena nformatycznego, co pownno pocągnąć za sobą pojawane sę frm nformatycznych podejmujących e-pracę na odległość. Procesy te dają pozytywne re-

10 106 zultaty (m.n. upowszechna sę tego typu praca w Indach, gdze prowadzą swoją ksęgowość lczne frmy amerykańske). Pownny temu sprzyjać korzystne warunk przyrodncze, które w Polsce wschodnej są szczególne atrakcyjne jako mejsca zameszkana wysoko kwalfkowanej kadry nformatycznej. Lteratura Gospodarka oparta na wedzy. Wyzwane dla Polsk XXI weku, 2001, red. A. Kuklńsk, Warszawa Werzbck A.P., 1995, Perspektywy cywlzacj śwatowej XXI weku a przemany w Polsce, [w:] Śwat przyszłośc a Polska. Komtet Prognoz Polska w XXI weku, Warszawa Zoło Z., 2001, Informatyzacja przestrzen gospodarczej jako wyznacznk konkurencyjnośc regonu, [w:] Konkurencyjność mast regonów a przedsęborczość przemany strukturalne, red. A. Klask, Prace Naukowe AE w Katowcach, Katowce, s

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Powiaty według grup poziomu wartości miernika ogólnego (poziomu konkurencyjności) w 2004 r. i 2010 r. 2004 2010

Powiaty według grup poziomu wartości miernika ogólnego (poziomu konkurencyjności) w 2004 r. i 2010 r. 2004 2010 W grudniu 2012 r. ukazała się publikacja Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2004 2010 opracowana przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Niniejsza publikacja jest kontynuacją tematyki

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) *

Journal of Agribusiness and Rural Development KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 tłumaczenie KORZYSTANIE Z USŁUG W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE (NA PODSTAWIE DANYCH FADN) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Nowego Sącza Delimitacja obszaru funkcjonalnego Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza Delimitacja obszaru funkcjonalnego Nowego Sącza Urząd Miasta Nowego Sącza Delimitacja obszaru funkcjonalnego Nowego Sącza Opracowanie: Wojciech Piech Zespół ds. aktualizacji i uzupełnienia Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 Nowy Sącz 2013 1. Cele i

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I)

Działalność gospodarcza spółek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (cz. I) Obszarem podlegającym szczególnej kontroli przez organy podatkowe jest prowadzenie działalności na terenie SSE oraz korzystanie przez spółkę ze zwolnień dochodu od opodatkowania w związku z taką działalnością.

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski to prowadzony przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki wieloletni

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl 1 z 5 2016-03-16 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Remont drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od m. Białężyn

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 86 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro) ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro) 1. Zamawiający: Powiat Rzeszowski 2. Adres Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI SUCCES 2004: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28.XI.2004, t.2, s. 69-76 pod red. E. Skrzypek, UMCS Lublin 2004

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW ANETA BECKER, Aadema Rolncza w Szczecne JAROSŁAW BECKER Poltechna Szczec sa Streszczene W artyule scharateryzowano wyorzystane

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo