PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1"

Transkrypt

1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 Katarzyna Cheba Katedra Zastosowań Matematyk w Ekonom ZUT w Szczecne e-mal: Maja Kba-Janak Wyższa Szkoła Bznesu w Gorzowe Wlkp. e-mal: Streszczene: Pozom warunk życa ludnośc w Polsce są slne przestrzenne zróżncowane. Coraz częścej podkreśla sę równeż zależność pomędzy sprawnym efektywnym (przede wszystkm szybkm stosunkowo tanm) zarządzanem ruchem osobowym w obrębe masta, a pozomem jakoścą życa jego meszkańców. Analza przestrzennego zróżncowana wybranych wskaźnków pozomu życa stotne powązanych pozostających we wzajemnych relacjach ze sprawnym systemem logstycznym masta, wymaga przede wszystkm prawdłowego skwantyfkowana zmennych dagnostycznych. Słowa kluczowe: pozom życa, zróżncowane przestrzenne, system logstyczny masta WSTĘP Mmo bogatej lteratury dotyczącej badana pozomu jakośc życa sama defncja tego pojęca nadal ne jest jednoznaczna. Dodatkowo, oprócz defncj podkreślających loścowy aspekt, równe często zwraca sę uwagę na jakoścowy charakter przyjmowanej termnolog [Kubcka 2001]. W ramach propozycj loścowych wymena sę take określena jak: dobrobyt ekonomczny, warunk życa, stopa życowa, standard życa, zamożność, czy też właśne pozom życa. 1 Badana zrealzowane w ramach pracy naukowej fnansowanej ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy.

2 Przestrzenne zróżncowane wybranych wskaźnków 103 Dla drugej grupy charakterystyczne są natomast określena: sposób styl życa, a najczęścej jakość życa. Według A. Zelasa pozom życa można wyrazć loścą towarów, usług śwadczeń potrzebnych do pełnego godnego życa. Natomast jakość życa to ogólne rzecz borąc subektywne postrzegany stopeń zadowolena z tego co jest rozumane jako pozom życa [Zelaś 2004]. Dla każdej z wyróżnonych w ten sposób grup koneczne jest w zwązku z tym stosowane odmennych metod badawczych; numerycznych w przypadku defncj loścowych lub metod anketowych czy sondażowych w przypadku defncj podkreślających aspekt jakoścowy. Ze względu na kompleksowość proponowanych w lteraturze przedmotu [Ostasewcz 2004] rozwązań dotyczących oceny analzy jakośc pozomu życa, badana tego typu pownny być prowadzone dychotomczne w ujęcu obektywnym subektywnym. Koneczność takego dwutorowego prowadzena badań jest zwązana ze złożonym relacjam mędzy tym kategoram. Według twerdzena Campbella stneje bowem ogranczona substytucja wskaźnków obektywnej jakośc życa wskaźnkam jakośc subektywnej, a wręcz brak jednoznacznego przełożena pomędzy poprawą obektywnej jakośc życa a ndywdualne postrzeganą jakoścą subektywną [Campbell 1976]. Coraz częścej podkreśla sę równeż koneczność badana wzajemnych relacj pomędzy aspektam badawczym składającym sę na całoścową defncję jakośc pozomu życa. W przypadku badana przestrzennego zróżncowana pozomu życa meszkańców mast stotnym wydaje sę w tym zakrese analza wzajemnych relacj pomędzy stale zmenającym sę potrzebam masta w zakrese logstyk mejskej a właśne pozomem życa. W pracy, na przykładze mast średnej welkośc (od 50 do 150 tys. meszkańców) podjęta została próba analzy przestrzennego zróżncowana pozomu życa meszkańców. Do badań wytypowano 36 mast na prawach powatu. Dla mast tej welkośc stneje najwększy potencjał nskonakładowego udoskonalana systemu logstyk mejskej w wynku wdrożena usprawneń natury organzacyjno-funkcjonalnej. POZIOM ŻYCIA, JAKOŚĆ ŻYCIA A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA Rozwój mast stymuluje popyt na usług transportowe to ne tylko na obszarach zurbanzowanych. W mastach żyje obecne około 61% polskego społeczeństwa. Na pozom życa meszkańców mast, zarówno pośredno jak bezpośredno, wpływa pozom usług mejskch systemów transportowych. Skutk braku dostosowana pomędzy potrzebam a możlwoścam transportowym w welu polskch mastach ponoszą przede wszystkm meszkańcy mast [Zych 2009].

3 104 Katarzyna Cheba, Maja Kba-Janak Badane wzajemnych relacj pomędzy pozomem jakoścą życa a jakoścą mejskch systemów transportowych wymaga zdefnowana pojęca systemu logstycznego masta oraz logstyk mejskej. Na system logstyczny masta składają sę następujące subsystemy funkcjonalne: transport obejmujący zarówno przewozy dóbr materalnych, jak przesył medów, transportu składowane odpadów komunalnych, komunkacj zborowej ndywdualnej, składowana dóbr materalnych w dzelncach przemysłowo-handlowych w secach handlowych masta, sterowane przepływam dóbr materalnych osób [Szołtysek 2007]. Można w zwązku z tym przyjąć, ż system logstyczny masta to zorganzowany skoordynowany, w ramach granc admnstracyjnych danego masta, przepływ dóbr materalnych, medów, zasobów ludzkch nformacj z nm zwązanych, w sposób optymalzujący koszty, tak aby zaspokoć potrzeby meszkańców w zakrese jakośc życa gospodarowana zasobam materalnym. Natomast celem logstyk mejskej jest optymalzacja systemu logstycznego masta, w tak sposób, aby zaspokoć potrzeby na ustalonym pozome użytkownków mast [Szołtysek 2007]. Rozwój mejskch systemów transportowych w warunkach polskch mast ne jest jedyne problemem natury techncznej czy organzacyjnej. Stąd też, oprócz dzałań, których celem jest np. planowane urbanstyczne, ustalene norm standardów usług czy też zapewnene bezpeczeństwa uczestnkom mejskch systemów transportowych, koneczne jest ustalene wzajemnych relacj pomędzy rozwojem transportu w mastach a czynnkam o charakterze społecznym, gospodarczym czy środowskowym. Badane wzajemnych relacj pomędzy tym obszaram podkreśla sę równeż w defncj celów logstyk mejskej sformułowanej przez Councl of Logstcs Management w ramach, której do głównych celów logstyk mejskej zalczono zaspokajane potrzeb aglomeracj mejskej w zakrese jakośc życa. MATERIAŁ I METODY Ze względu na trudnośc z pozyskanem zakładanego na etape projektowana badana zboru nformacj statystycznych, badana przestrzennego zróżncowana pozomu życa meszkańców analzowanych mast, przeprowadzono w dwóch etapach. W perwszej kolejnośc analze poddano nformacje statystyczne obejmujące 8 obszarów badawczych. W drugm etape przeprowadzono oddzelną analzę dla 24 mast, dla których pozyskano nformacje dotyczące transportu mejskego. W ramach perwszego etapu, ze zboru 50 cech dagnostycznych do fnalnego zboru zmennych wytypowano 13 zmennych. Wszystke zmenne uwzględnone w badanu mały postać wskaźnków natężena. W badanach wykorzystano dane dotyczące 2008 roku, zgromadzone w banku Danych Regonalnych GUS. Zebrane nformacje statystyczne poddane

4 Przestrzenne zróżncowane wybranych wskaźnków 105 zostały wstępnej analze. Ze zboru potencjalnych cech dagnostycznych wyelmnowano zmenne ne spełnające przyjętych kryterów formalnych merytorycznych. Przyjęto, że ostateczny zbór cech zawerać będze zmenne [Zelaś n. 2000]: reprezentujące wszystke wyodrębnone dzedzny życa, charakteryzujące sę wysoką zmennoścą przestrzenną, o nskm skorelowanu w ramach wyodrębnonych grup, o asymetrycznym rozkładze. Do wyboru reprezentantów poszczególnych grup zastosowano metodę parametryczną Z. Hellwga [Hellwg 1981]. Po wyznaczenu macerzy współczynnków korelacj pomędzy poszczególnym zmennym należącym do wyodrębnonych dzałów, dokonano podzału wszystkch zmennych na grupy zawerające zmenne centralne wraz ze zmennym sateltarnym oraz tzw. zmenne zolowane. Do ostatecznego zboru zmennych dagnostycznych, który stał sę podstawą do dalszych badań emprycznych zakwalfkowano następujący zestaw cech: 1. Rynek pracy: x1 stopa bezroboca rejestrowanego w %, x2 udzał ludnośc w weku poprodukcyjnym w % ludnośc ogółem; 2. Wynagrodzena dochody ludnośc: x3 przecętne mesęczne wynagrodzene brutto na 1 meszkańca, x4 dochody budżetu masta ogółem na 1 meszkańca w zł; 3. Warunk meszkanowe: x5 - przecętna powerzchna meszkana w m 2 na 1 osobę; 4. Ochrona zdrowa: x6 lczba osób na 1 lekarza, x7 lczba osób na 1 aptekę, x8 lczba zgonów na nowotwory na 1000 osób; 5. Ośwata edukacja: x9 lczba ucznów przypadających na 1 komputer w szkołach podstawowych; 6. Kultura czas wolny: x10 - lczba ludnośc na 1 placówkę bbloteczną, x11 welkość ksęgozboru bblotek na 1000 osób; 7. Degradacja ochrona środowska naturalnego: x12 udzał odpadów poddanych odzyskow w lośc odpadów wytworzonych w cągu roku w %. 8. Komunkacja łączność: x13 wydatk ogółem na transport łączność w przelczenu na 1000 osób. Wyodrębnone zmenne stały sę podstawą umożlwającą porównane oraz klasyfkację wyodrębnonych jednostek przestrzennych (mast) na grupy o podobnym pozome życa. Ze względu na bardzo wysoką zmenność (Vs>100%) oraz pośredn wpływ na pozom życa, z ostatecznego zboru zmennych wyelmnowano dodatkowo cechy statystyczne opsujące stopeń zaneczyszczena środowska naturalnego (za wyjątkem x 12 ). Jak wykazano w pracy [Zelaś 2000], mmo stotnej rol jakośc środowska naturalnego w rozwoju społecznogospodarczym, wpływ tego typu zmennych ne ma bezpośrednego wpływu na pozom życa ludnośc. Dodatkowo zbyt duże przestrzenne zróżncowane takch wskaźnków oraz relatywne duży udzał w zmennośc mary syntetycznej

5 106 Katarzyna Cheba, Maja Kba-Janak powoduje, że masta należące do obszarów, dla których wskaźnk ten jest najnższy (np. ze względu na nsk stopeń uprzemysłowena), osągają znaczne wyższą wartość np. taksonomcznego mernka rozwoju mmo, że trudno jest masta take jak np. Przemyśl czy Suwałk zalczyć do grupy mast charakteryzujących sę wysokm bądź bardzo wysokm pozomem życa ludnośc. Do badana przestrzennego zróżncowana pozomu życa meszkańców mast średnej welkośc zastosowano taksonomczny mernk rozwoju z oraz metodę k średnch. Przed przystąpenem do wyznaczana taksonomcznego mernka rozwoju zmenne destymulanty przekształcono na stymulanty, lcząc odwrotność zmennej destymulanty. Taksonomczny mernk rozwoju wyznaczono w oparcu o znormalzowane wartośc cech dagnostycznych, na podstawe wzoru [Nowak 1990]: K 1 z = z k, (1) K k = 1 gdze: z wartość taksonomcznego mernka rozwoju dla -tego obektu, z k znormalzowana wartość k-tej cechy w -tym obekce, K lczba rozpatrywanych cech. Średna arytmetyczna wyznaczonego w ten sposób mernka jest równa jednośc. Umożlwa to przeprowadzene porównań rozwoju obektów welocechowych. Jeżel dla badanego obektu zachodz nerówność: z >1, to badany obekt osąga wyższy pozom rozwoju nż przecętne w całym zborze obektów. W przypadku, gdy z <1, to badany obekt osąga nższy pozom rozwoju nż przecętne w zborze porównywanych jednostek [Nowak 1990]. Za podstawę normalzacj poszczególnych cech przyjęto wartośc średne wyznaczone w oparcu o nformacje statystyczne dla 36 analzowanych mast. Podzał mast na grupy typologczne poprzedzono oceną zdolnośc wyznaczonego mernka rozwoju do grupowana badanych jednostek. W tym celu wykorzystano zaproponowaną przez A. Sokołowskego marę oceny dyskrymnacyjnych właścwośc zmennych wyznaczoną na podstawe wzoru [Sokołowsk 1984]: N 1 z z G = 1 mn, (2) = 1 R N 1 gdze: R = max z mn z, { } { } N lczba obektów. Wskaźnk G jest unormowany w tak sposób, że: 1 0 G 1 (3) N 1

6 Przestrzenne zróżncowane wybranych wskaźnków 107 Wysoke jego wartośc wskazują na dużą zdolność taksonomcznego mernka rozwoju do grupowana porównywanych obektów. Wartość mary G, określająca zdolność mernka rozwoju do grupowana badanych mast wynosła 0,61 (dla G є <0; 0,97>, co oznacza, że mernk ten ma dość dobrą zdolność do podzału mast na grupy typologczne. Obekty uporządkowane według malejących wartośc taksonomcznego mernka rozwoju dzel sę na grupy o podobnym pozome rozwoju badanego zjawska. W pracy zbór wszystkch analzowanych mast podzelono na 4 grupy, obejmujące obekty o wartoścach mernka rozwoju z następujących przedzałów: grupa 1 mast, dla których z z + S z, grupa 2 mast, dla których z + S z > z z, grupa 3 mast, dla których z > z z S z, grupa 4 mast, dla których z < z S z. Wynk grupowana mast przedstawono w tabel 1. Tabela 1. Klasyfkacja mast według taksonomcznego mernka pozomu życa w 2008 r. Grupa Wartośc mary w grupe 1 1,1469 węcej 4 2 (1,1469;1> 13 3 (1;0,8531> 15 4 ponżej 0, Masta Charakterystyk opsowe Lczba Nazwa R Vs (%) Zelona Góra, Konn, Jelena Góra, Leszno 0, ,72 Opole, Gorzów Wlkp., Zamość, Sedlce, Nowy Sącz, Pekary Śląske, Ostrołęka, Tarnów, Łomża, 0,1398 4,89 Bała Podlaska, Jastrzębe- Zdrój, Żory, Płock Tychy, Legnca, Przemyśl, Rybnk, Dąbrowa Górncza, Jaworzno, Suwałk, Włocławek, Kalsz, Mysłowce, Chełm, 0,1438 4,69 Słupsk, Koszaln, Potrków Trybunalsk, Semanowce Śląske Elbląg, Grudządz, Ruda Śląska, Chorzów 0,0331 1,71 Źródło: opracowane własne, gdze R rozstęp, V s współczynnk zmennośc Rozkład wartośc współczynnka z charakteryzuje sę newelką asymetrą prawostronną, co oznacza, że w analzowanym okrese przeważały nższe nż

7 108 Katarzyna Cheba, Maja Kba-Janak średna wartośc taksonomcznego mernka rozwoju. Zarówno w grupe mast o najwyższym pozome życa ludnośc jak przypadku mast zalczonych do grupy o najnższej wartośc tego mernka znalazła sę taka sama lczba obektów. Najwyższą ocenę współczynnka zmennośc, wskazującą na stosunkowo najwększe zróżncowane mast uzyskano w odnesenu do perwszej grupy typologcznej (V s = 14,72%). W grupe tej znalazły sę 3 masta z Polsk Połudnowo-zachodnej: Zelona Góra, Jelena Góra Leszno oraz jedno masto z centralnej częśc Polsk - Konn. Natomast do grupy mast o najnższym pozome taksonomcznego mernka rozwoju zalczono masta Polsk Północnej: Elbląg, Grudządz oraz Połudnowej: Ruda Śląska, Chorzów. Do wyodrębnena grup mast o podobnym pozome warunkach życa ludnośc zastosowano równeż metodę k-średnch. Metoda ta należy do grupy metod podzałowych, w których optymalzacja podzału obektów przebega zgodne z przyjętym kryterum. Przed przystąpenem do analzy należy określć m.n. lczbę skupeń, na które podzelone zostaną analzowane obekty. W tym celu można skorzystać z oceny sprawdzanu krzyżowego. Zastosowane tego sposobu oceny lczby skupeń pozwala na unknece przyjęca założeń a pror o lczbe skupeń. Program STATISTICA automatyczne określa najbardzej odpowedną lczbę skupeń [Harańczuk 2005]. W wynku zastosowana tego testu przyjęto, że analzowane masta zostaną podzelone na 3 skupena. Ponżej przedstawono skład poszczególnych grup: grupa 1 Gorzów Wlkp., Jelena Góra, Kalsz, Konn, Koszaln, Legnca, Mysłowce, Potrków Trybunalsk, Ruda Śląska, Rybnk, Semanowce Śląske, Słupsk, Tarnów, Tychy, Włocławek, Zelona Góra, grupa 2 Dąbrowa Górncza, Jastrzębe, Jaworzno, Leszno, Opole, Pekary Śląske, Sedlce, grupa 3 Bała Podlaska, Chełm, Chorzów, Elbląg, Grudządz, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Płock, Przemyśl, Suwałk, Zamość, Żory. Porównując wynk otrzymane metodą k-średnch oraz na podstawe taksonomcznego mernka rozwoju można zauważyć pewne podobeństwo uzyskanych rezultatów grupowana. Do perwszej grupy przyporządkowano masta charakteryzujące sę wysokm pozomem życa ludnośc. W grupe tej znalazły sę trzy masta spośród czterech, które osągnęły najwyższą wartość taksonomcznego mernka rozwoju, są to: Jelena Góra, Konn, Zelona Góra. Także w ostatnej grupe mast o najnższym pozome rozwoju znalazły sę trzy masta, które według taksonomcznego mernka rozwoju równeż zostały zalczone do ostatnej grupy, są to: Chorzów, Elbląg, Grudządz. Kolejnym etapem przeprowadzonych w pracy badań jest analza przestrzennego zróżncowana pozomu życa w oparcu o dostępne wskaźnk dotyczące transportu w mastach. Informacje statystyczne będące podstawą badań zaczerpnęto z Systemu Analz Samorządowych Zwązku Mast Polskch. Ze względu na newystępowane nektórych wcześnej analzowanych mast

8 Przestrzenne zróżncowane wybranych wskaźnków 109 w przywołanej baze, w badanach uwzględnono dane statystyczne dla 24 spośród 36 analzowanych poprzedno mast. Ze zboru klkudzesęcu cech dagnostycznych do fnalnego zboru wytypowano 5 zmennych. Podobne jak poprzedno do wyboru fnalnego zboru cech dagnostycznych zastosowano metodę parametryczną Z. Hellwga. W dalszej analze uwzględnono następujące cechy: x 1 - wysokość nakładów na utrzymane remonty dróg w przelczenu na 1000 meszkańców, x 2 - lczba pojazdów samochodowych w przelczenu na 1000 meszkańców, x 3 - lczba autobusów w przelczenu na 1000 meszkańców, x 4 - lczba wypadków drogowych w przelczenu na 1000 pojazdów samochodowych, x 5 - lczba zabtych w wypadkach drogowych w przelczenu na 100 wypadków. Przyjęto, że ze względu na stnejące możlwośc rozwjana sę systemów logstycznych w analzowanych mastach średnej welkośc oprócz zmennych x 1 x 3, także zmenna x 2 będze zmenną stymulantą. Natomast do zboru zmennych destymulant zalczono zmenne x 4 x 5. Po znormalzowanu wartośc cech dagnostycznych wyznaczono taksonomczny mernk rozwoju. W tabel 2 przedstawono uporządkowane 24 analzowanych mast ze względu na pozom życa w obszarze zwązanym z transportem mejskm. Tabela 2. Taksonomczna mara rozwoju pozomu życa w obszarze transportu mejskego w 2008 r. Mejsce Masto Z Mejsce Masto Z 1 Przemyśl 1, Suwałk 0, Płock 1, Konn 0, Leszno 1, Sedlce 0, Bała Podlaska 1, Ruda Śląska 0, Opole 1, Zamość 0, Chełm 1, Elbląg 0, Legnca 1, Koszaln 0, Jelena Góra 1, Kalsz 0, Chorzów 1, Gorzów Wlkp. 0, Włocławek 1, Żory 0, Słupsk 0, Grudządz 0, Jaworzno 0, Dąbrowa Górncza 0,6374 Źródło: opracowane własne Obekty uporządkowane według malejących wartośc taksonomcznego mernka rozwoju podzelono na grupy o podobnym pozome rozwoju badanego zjawska. Wynk grupowana mast przedstawono w kolejnej tabel.

9 110 Katarzyna Cheba, Maja Kba-Janak Tabela 3. Klasyfkacja mast według taksonomcznego mernka pozomu transportu w mastach w 2008 r. Grupa 1 Przedzał wartośc mary w grupe 1,2101 węcej 2 (1,2101;1> 7 3 (1;0,7899> 12 4 ponżej 0,7899 Źródło: opracowane własne Charakterystyk Masta opsowe Lczba Nazwa R Vs (%) 3 Przemyśl, Płock, Leszno 0,33 12,03 Bała Podlaska, Opole, Chełm, Legnca, Jelena Góra Chorzów, Włocławek, Słupsk, Jaworzno, Suwałk, Konn, Sedlce, Ruda Śląska, Zamość,, Elbląg, Koszaln, Kalsz, Gorzów Wlkp. Żory 0,1673 6,76 0,1901 6,99 2 Grudządz, Dąbrowa Górncza 0,13 13,22 Rozkład wartośc wyznaczonego współczynnka z charakteryzuje sę podobne jak poprzedno, asymetrą prawostronną, co oznacza, że w analzowanym okrese przeważały nższe nż średna wartośc taksonomcznego mernka rozwoju. Do grupy mast o najwyższej wartośc tego mernka zalczone zostały 3 masta: Przemyśl, Płock, Leszno. W przypadku Przemyśla odnotowano najwyższą w całej grupe wysokość nakładów na utrzymane remonty dróg w przelczenu na 1000 meszkańców (844,27 zł), a dla Płocka najwększą lczbę pojazdów samochodowych w przelczenu na 1000 meszkańców (730,05). Natomast w ostatnej grupe, o najnższej wartośc tego mernka znalazły sę tylko 2 masta: Grudządz (woj. kujawsko-pomorske) oraz Dąbrowa Górncza (woj. śląske). PODSUMOWANIE Badana przeprowadzone w pracy są częścą projektu badawczego pt. Model referencyjny logstyk mejskej a jakość życa meszkańców mast średnej welkośc. Celem projektu jest budowa referencyjnego modelu logstyk mejskej, który może służyć jako narzędze jej doskonalena dla poprawy jakośc życa meszkańców mast. Punktem wyjśca do dalszych badań jest w tym wypadku, analza przestrzennego zróżncowana pozomu życa meszkańców wytypowanych mast. Kolejnym etapem projektu będą badana anketowe, które pozwolą na zebrane subektywnych opn meszkańców trzech mast Polsk Zachodnej Gorzowa Wlkp., Zelonej Góry oraz Jelenej Góry dotyczącej jakośc życa. Jednym z celów projektu jest poszukwane wzajemnych nterakcj pomędzy oceną jakośc oraz pozomu życa a stale zmenającym sę potrzebam masta w zakrese logstyk mejskej. Przedstawone w pracy wynk potwerdzają

10 Przestrzenne zróżncowane wybranych wskaźnków 111 zaobserwowane w lteraturze przedmotu [Nowak 1990, Zelaś 2000], znaczne przestrzenne zróżncowana pozomu życa w układze województw. Wynk badań wskazują na stnene przestrzennego zróżncowana pozomu życa także w przypadku mast. LITERATURA Campbell A. (1976) Subjectve Measures of Well-beng. Amercan Psychologst, 1976, nr 2. Harańczuk G. (2005) Analza skupeń na przykładze segmentacj nowotworów, StatSoft Polska. Hellwg Z. (1981) Welowymarowa analza porównawcza jej zastosowane w badanach welocechowych obektów gospodarczych, PWE, Warszawa. Kubcka J., (2001) Procesy ntegracj europejskej a pozom życa ludnośc, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej w Katowcach, Katowce. Nowak E. (1990) Metody taksonomczne w klasyfkacj obektów społecznogospodarczych, PWE, Warszawa. Ostasewcz W. (2004) Ocena analza jakośc życa, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej we Wrocławu, Wrocław. Sokołowsk A. (1984) O dentyfkacj zadań taksonomcznych, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej w Krakowe, Kraków. Szołtysek J. (2007) Podstawy logstyk mejskej, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej w Katowcach, Katowce. Zelaś A (red.) (2000) Taksonomczna analza przestrzennego zróżncowana pozomu życa w Polsce w ujęcu dynamcznym, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej w Krakowe, Kraków. Zelaś A (red.) (2004) Pozom życa w Polsce w krajach Un Europejskej, PWE Warszawa. Zych F., (2009) Transport w mastach odnesena do strateg zrównoważonego rozwoju, SAS Transport Spatal dfferentaton of selected ndcators of lvng standards of urban dwellers and md-sze cty logstcs system Abstract: The level and the condtons of lvng n Poland are hghly spatally varable. The relatonshp between the effectve and effcent (especally rapd and relatvely cheap) management of passenger traffc wthn the cty, and the level and qualty of lfe of ts nhabtants s ndcated more and more often. The analyss of the spatal varaton of selected ndcators of lvng standards whch reman sgnfcantly related to the logstcs system of the cty, frst of all requres proper quantfyng of dagnostc varables. Key words: standard of lvng, spatal dfferentaton, cty logstcs system

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 37 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 37 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2011, Oeconomca 285 (62), 37 44 Katarzyna Cheba TAKSONOMICZNA ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

Bardziej szczegółowo

TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE

TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Katarzyna CHEBA * TAKSONOMICZNA ANALIZA ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Streszczene Pozom warunk życa ludnośc w Polsce są slne przestrzenne zróżncowane. W pracy na przykładze województw w Polsce

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 19, Nr 4/2015, tom I Wydzał Zarządzana Admnstracj Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Zntegrowane podejśce do spójnośc rola statystyk publcznej Paweł Dykas

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym 194 Dr Marcn Salamaga Katedra Statystyk Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Wpływ modernzacj gospodark w sferze dzałalnośc proekologcznej na jakość środowska naturalnego w Polsce w układze regonalnym WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza dagnoza sytuacj fnansowej wybranych branż notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych w latach 997-998 W artykule podjęta została próba analzy dagnozy

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA TUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Katarzyna Zeug-Żebro * Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ANALIZA PRZETRZENNA PROCEU TARZENIA IĘ POLKIEGO POŁECZEŃTWA TREZCZENIE Perwsze prawo

Bardziej szczegółowo

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. XLIV - ZESZ\'T 1-1997 DANUTA STRAHL, MAREK WALESIAK NORMALZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM l. WPROWADZENIE Przy stosowanu

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku 136 AGNIESZKA KOZERA, JOANNA STANISŁAWSKA Nerównośc Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 mgr Agneszka Kozera 1 Katedra Fnansów Rachunkowośc Unwersytet Przyrodnczy w Poznanu dr

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Unwersytetu Ekonomcznego we Wrocławu RESEARCH PAPERS of Wrocław Unversty of Economcs Nr 391 Gospodarka lokalna w teor praktyce Redaktorzy naukow Ryszard Brol Andrzej Raszkowsk Andrzej Sztando

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej...

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej... Adam Waszkowsk * Adam Waszkowsk Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej... Wstêp Na warszawskej Ge³dze Paperów

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 86 Analza dyskrymnacyjna regresja logstyczna w procese oceny zdolnośc kredytowej przedsęborstw Robert Jagełło Warszawa, 0 r. Wstęp Robert Jagełło Narodowy Bank Polsk. Składam

Bardziej szczegółowo

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3 St ł Cchock Stansław C h k Natala Nehrebecka Zajęca 3 1. Dobroć dopasowana równana regresj. Współczynnk determnacj R Dk Dekompozycja warancj zmennej zależnej ż Współczynnk determnacj R. Zmenne cągłe a

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36, T. 1 Barbara Batóg *, Jacek Batóg ** Unwersytet Szczecńsk ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Adranna Mastalerz-Kodzs Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Wprowadzene Zagadnene wyznaczana optymalnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE. Streszczenie

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE. Streszczenie Marcn Wśnewsk Unwersytet Ekonomczny w Poznanu Katedra Teor Penądza Poltyk Penężnej METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMIN W POLSCE Streszczene Jednostk samorządu

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Metody predykcji analiza regresji

Metody predykcji analiza regresji Metody predykcj analza regresj TPD 008/009 JERZY STEFANOWSKI Instytut Informatyk Poltechnka Poznańska Przebeg wykładu. Predykcja z wykorzystanem analzy regresj.. Przypomnene wadomośc z poprzednch przedmotów..

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2012 Elżbeta Kacperska 1 Katedra Ekonomk Rolnctwa Mędzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. W nemal wszystkch dzedznach badań emprycznych mamy do czynena ze złożonoścą zjawsk procesów.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W REGIONACH. WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE W UJĘCIU DYNAMICZNYM

ROLNICTWO W REGIONACH. WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE W UJĘCIU DYNAMICZNYM METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/1, 2016, str. 98 108 ROLNICTWO W REGIONACH. WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE W UJĘCIU DYNAMICZNYM Agneszka Sompolska-Rzechuła Katedra Zastosowań Matematyk w Ekonom

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA Problemy jednoczesnego testowana welu hpotez statystycznych ch zastosowana w analze mkromacerzy DNA Konrad Furmańczyk Katedra Zastosowań Matematyk SGGW Plan referatu Testowane w analze mkromacerzy DNA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty 74 LIDIA LUTY ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 11, z. 1, 214 WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Lda Lut Katedra Statstk Matematcznej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ ANALIZA STATYSTYCZNA

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ ANALIZA STATYSTYCZNA METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVII/1, 2016, str. 20 30 SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ ANALIZA STATYSTYCZNA Iwona Bąk Katedra Zastosowań Matematyk

Bardziej szczegółowo

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012 Mara GOLINOWSKA, Mchał KRUSZYŃSKI, Justyna JANOWSKA-BIERNAT Unwersytet Przyrodnczy we Wrocławu, Instytut Nauk Ekonomcznych Społecznych Pl. Grunwaldzk 24A, 50-367 Wrocław e-mal: mara.golnowska@up.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE

WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE Grażyna Trzpot Anna Ojrzyńska Jacek Szołtysek Sebastan Twaróg Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WYKORZYSTANIE SHIFT SHARE ANALYSIS W OPISIE ZMIAN STRUKTURY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W POLSCE Wprowadzene Zapewnene

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji ZAJĘCIA Pozycyjne ary dyspersj, ary asyetr, spłaszczena koncentracj MIARY DYSPERSJI: POZYCYJNE, BEZWZGLĘDNE Rozstęp dwartkowy (ędzykwartylowy) Rozstęp dwartkowy określa rozpętośd tej częśc obszaru zennośc

Bardziej szczegółowo

Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach

Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach Zeszyty Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Naukowe 4 (94) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 15; 4 (94): 145 161 OI: 1.15678/ZNUEK.15.94.411 Monka Mśkewcz-Nawrocka Katarzyna Zeug-Żebro Katedra Matematyk Unwersytet

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU Studa Ekonomczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Analiza zmienności czasu przejazdu linii metra

Analiza zmienności czasu przejazdu linii metra BAUER Marek 1 Analza zmennośc czasu przejazdu ln metra WSTĘP W powszechnej opn metro jest najlepszym systemem transportu mejskego. UmoŜlwa szybke przemeszczena pasaŝerów, a jego uŝyteczność rośne w marę

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII Tadeusz Kwlosz Instytut Nafty Gazu, Oddzał Krosno Zastosowane metody statystycznej do oszacowana zapasu strategcznego PMG, z uwzględnenem nepewnośc wyznaczena parametrów

Bardziej szczegółowo

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych)

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych) Statystyka - nauka zajmująca sę metodam badana przedmotów zjawsk w ch masowych przejawach ch loścową lub jakoścową analzą z punktu wdzena nauk, do której zakresu należą.

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Opsowa analza struktury zjawsk masowych Demografa statystyka PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 Zarządzene Nr 3831/2013 Prezydenta Masta Płocka z dna 25 lstopada 2013 w sprawe ustalena szczegółowych zasad kryterów oblczana wynków egzamnów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średnej tych wynków

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE METODYKA BADAŃ... 3

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE METODYKA BADAŃ... 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. METODYKA BADAŃ... 3 1.1. Cele badania... 3 1.2. Główne etapy realizacji badań... 4 1.3. Zastosowane metody badawcze... 6 3. ANALIZA DANYCH ZASTANYCH... 10 3.1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Zeszyty Naukowe Wydzału Informatycznych Technk Zarządzana Wyższej Szkoły Informatyk Stosowanej Zarządzana Współczesne Problemy Zarządzana Nr /2008 PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH Domnk Krężołek Unwersytet Ekonomczny w Katowcach MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA AYYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU MEALI NIEŻELAZNYCH Wprowadzene zereg czasowe obserwowane na rynkach kaptałowych

Bardziej szczegółowo

Dobór zmiennych objaśniających

Dobór zmiennych objaśniających Dobór zmennych objaśnających Metoda grafowa: Należy tak rozpąć graf na werzchołkach opsujących poszczególne zmenne, aby występowały w nm wyłączne łuk symbolzujące stotne korelacje pomędzy zmennym opsującym.

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer

Statystyka Opisowa 2014 część 2. Katarzyna Lubnauer Statystyka Opsowa 2014 część 2 Katarzyna Lubnauer Lteratura: 1. Statystyka w Zarządzanu Admr D. Aczel 2. Statystyka Opsowa od Podstaw Ewa Waslewska 3. Statystyka, Lucjan Kowalsk. 4. Statystyka opsowa,

Bardziej szczegółowo

MIARA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW ROLNYCH W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI

MIARA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW ROLNYCH W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/1, 2012, str. 204 211 MIARA ZRÓŻNICOWANIA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW ROLNYCH W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI Janna Szewczyk Katedra Statystyk Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Izabela Kurzawa, Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki

Izabela Kurzawa, Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 468 2017 Taksonoma 28 ISSN 1899-3192 Klasyfkacja analza danych teora zastosowana e-issn 2392-0041

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badana sondażowe Brak danych Konstrukcja wag Agneszka Zęba Zakład Badań Marketngowych Instytut Statystyk Demograf Szkoła Główna Handlowa 1 Błędy braku odpowedz Całkowty brak odpowedz (UNIT nonresponse)

Bardziej szczegółowo

Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce

Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce Studa Regonalne Lokalne Nr 3(49)/2012 ISSN 1509 4995 Tymon Słoczyńsk* Próba wyjaśnena regonalnego zróżncowana mędzypłcowej luk płacowej w Polsce W artykule opsano regonalne zróżncowane mędzypłcowej luk

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 16 (XXXI) Zeszyt 2 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2016 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń

Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Analza modyfkacj systemów bonus-malus Ewa Łazuka Klauda Stępkowska Analza modyfkacj systemów bonus-malus w ubezpeczenach komunkacyjnych AC na przykładze wybranego zakładu ubezpeczeń Tematyka przedstawonego

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji OeconomA coperncana 2013 Nr 3 ISSN 2083-1277, (Onlne) ISSN 2353-1827 http://www.oeconoma.coperncana.umk.pl/ Klber P., Stefańsk A. (2003), Modele ekonometryczne w opse wartośc rezydualnej nwestycj, Oeconoma

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XIII, No. Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego Wydzał Zastosowań Informatyk Matematyk Katedra Ekonometr Statystyk METODY

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE WPROWADZENIE DO WIZUALIZACJI I ANALIZY FUNKCJONALNEJ DANYCH EKONOMICZNYCH

KRÓTKIE WPROWADZENIE DO WIZUALIZACJI I ANALIZY FUNKCJONALNEJ DANYCH EKONOMICZNYCH KRÓTKIE WPROWADZENIE DO WIZUALIZACJI I ANALIZY FUNKCJONALNEJ DANYCH EKONOMICZNYCH Danel Kosorowsk Katedra Statystyk, UEK w Krakowe Posedzene Rady Wydzału Zarządzana Kraków, 23.05.2013 PLAN REFERATU 1.

Bardziej szczegółowo

niekomercyjne komercyjne Strategie na poziomie UE Strategie na poziomie kraju Strategie na poziomie regionów publiczne prywatne 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agrbusness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(22) 2011, 123-133 POZIOM ŻYCIA LUDNOŚCI I JEGO ZRÓŻNICOWANIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Agneszka Kozera, Cezary Kozera Unwersytet

Bardziej szczegółowo