Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna"

Transkrypt

1 Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk lczby zabtych w wypadkach drogowych w stosunku do lczby wypadków w Polsce jest prawe czterokrotne wyższy nż w krajach Europy Zachodnej. Bezpeczeństwo na drogach zależy od czterech ścśle ze sobą powązanych czynnków: człoweka, drog, pojazdu organzacj ruchu. Jednak najważnejszą przyczyną wypadków drogowych są błędy popełnane przez ludz. Wypadkem drogowym jest zderzene z nnym pojazdem, człowekem lub przeszkodą stałą, przewrócene sę lub zjechane z jezdn pojazdu mechancznego, wypadnęce człoweka z pojazdu mechancznego, wydarzene wewnątrz pojazdu (pożar, przemeszczene ładunku). Zdarzene mus meć początek konec na drodze publcznej przeznaczonej do ruchu pojazdów 90. Kodeks karny 91 defnuje wypadek drogowy jako zdarzene, do którego doszło w wynku chocażby neumyślnego naruszena zasad bezpeczeństwa w ruchu drogowym, a którego następstwem są obrażena cała nnej 90 J. Bąk, Wypadk drogowe a kształcene młodych kerowców, Instytut Transportu Drogowego, Warszawa 2003, s Ustawa z dna 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.; ost. zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 240, poz. 1431), art osoby powodujące naruszene czynnośc narządu cała lub rozstrój zdrowa na okres powyżej 7 dn albo śmerć nnej osoby lub cężk uszczerbek na zdrowu. Zgodne z art. 2 ust 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym 92, peszy to osoba znajdująca sę poza pojazdem na drodze newykonująca na nej robót lub czynnośc przewdzanych odrębnym przepsam. Za peszego uważa sę równeż osobę prowadzącą, cągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dzecęcy, podręczny lub nwaldzk, osobę poruszającą sę w wózku nwaldzkm, a także osobę w weku do 10 lat kerującą rowerem pod opeką osoby dorosłej. Obecne na śwece śmertelny wypadek drogowy zdarza sę średno co 50 sekund, a co dwe sekundy powoduje on obrażena u ludz. Każdego roku na drogach śwata gne około mlona osób, dorosłych dzec, a klkanaśce mlonów zostaje rannych. Umeralność z powodu obrażeń ponesonych w wynku wypadków drogowych stanow 2,2% wszystkch zgonów na śwece. Według szacunkowych danych opublkowanych przez Śwatową Organzację Zdrowa, w 2020 r. lczba ofar śmertelnych na skutek wypadków 92 Ustawa z dna 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.; ost. zm. z 2011 r., Dz. U. Nr 97, poz. 530). Wedza Prawncza nr 5/2012 Strona 34

2 drogowych może zwększyć sę nawet do 2 mlonów 93. Z danych statystycznych Komendy Głównej Polcj wynka, że na polskch drogach co sedem godzn gne peszy, a co 47 mnut dochodz do wypadku z udzałem peszego. Co nteresujące, do wypadków z udzałem peszych dochodz najczęścej na przejścach dla peszych, a węc w mejscach, które pownny gwarantować bezpeczeństwo. Wzrost wypadków w tej grupe użytkownków ruchu drogowego odnotowuje sę jeseną zmą, kedy szybcej zapada zmerzch. Oczywśce ne bez wpływu jest pogoda. W roku 2010 Polcja odnotowała wypadk z udzałem peszych, co stanow 30,6% ogółu wypadków w Polsce. W wypadkach tych zgnęły 1893 osoby (34,8% ogółu), natomast obrażena cała odnosły osoby (23% ogółu). Wększość poszkodowanych stanowl pes, których zachowane na drodze często stanow przyczynę wypadków. W roku 2010 pes spowodowal aż 12,7% wypadków, które kończyły sę śmercą 94. W mejscach udostępnonych dla ruchu peszego zanotowano 9343 wypadk, co stanowło 62,2% wszystkch wypadków z udzałem peszych. W wynku tych wypadków śmerć ponosło 686 osób (36,4% ogółu zabtych peszych), natomast 9426 (67,7% ogółu rannych peszych) zostało rannych. 93 M. Gonewcz, K. Gonewcz, Wypadk drogowe w Polsce czynnk sprawcze zapobegane, [on lne], dostęp w World wde Web w dnu 13 maja 2012 r., godz dostęp w World wde Web w dnu 13 maja 2012 roku, godz Najwęcej wypadków z udzałem peszych najtragcznejsze ch skutk zanotowano w mesącach jesenno-zmowych (lstopad styczeń). Na tak stan rzeczy wpływ mają warunk klmatyczne, a zwłaszcza wcześne zapadający zmrok, gorsza wdoczność blskość jezdn (wydłużona droga hamowana). Szybko zapadający zmerzch sprawa, że pes stają sę mnej wdoczn, co w połączenu z brakem ostrożnośc (tak peszych, jak kerujących) skutkuje dużą lczbą wypadków. W Polsce co czwarty zgon z powodów zewnętrznych jest wynkem wypadku drogowego. W latach do ponad 65% zgonów okołowypadkowych doszło na mejscu wypadku przed dotarcem ofary do szptala. W Polsce wypadk drogowe to perwsza przyczyna zgonów mężczyzn do 44 roku życa nadumeralność jest trzykrotna w stosunku do Europy Zachodnej. Pes są 10 razy bardzej narażen na śmerć na drodze nż kerowcy. Potrącena peszych z reguły kończą sę cężkm obrażenam cała lub śmercą. Peszy uderzony z prędkoścą 60 km/h ma 15% szans na przeżyce, uderzony z prędkoścą 50 km/h 45%. Zmnejszene prędkośc pojazdu o 1 km/h to 3% mnej wypadków 95 Celem właścwego określena osoby sprawcy wypadku drogowego należy poddać analze następujące z jego cech okolcznośc towarzyszących zdarzenu: płeć, wek, stan trzeźwośc. Na podstawe analzy danych 95 M. Gonewcz, P. Rzońca, Najczęstsze obrażena peszych ofar wypadków drogowych, [w:] K. Turowsk (red.), Dobrostan powodzene, NeoCentrum, Lubln 2009, s. 34. Wedza Prawncza nr 5/2012 Strona 35

3 statystycznych 96, dotyczących lczby spowodowanych wypadków drogowych, można stwerdzć, że mężczyźn stanową zdecydowaną wększość sprawców wypadków drogowych - 88%. Te same statystyk podają, że kobety uczestnczą w wypadkach drogowych znaczne rzadzej. Stanową one 12% kerujących, którzy bral udzał w wypadkach w 2010 roku. Z odnesena lczby kobet-sprawców wypadków do ch obecnośc w ruchu (lczba przejechanych km) wynka, że kobety-sprawcy dwa razy rzadzej uczestnczą w wypadkach nż mężczyźn. Jak już powedzano, wek sprawców kolzj drogowych jest jednym z stotnejszych czynnków wypadkogennych. Tabela 1 przedstawa lczbę ofar śmertelnych wypadków drogowych w Polsce w latach Raport Komendy Głównej Polcj o wypadkach drogowych w Polsce w 2010 roku. Wedza Prawncza nr 5/2012 Strona 36

4 Tabela 1 Ofary śmertelne wypadków drogowych w Polsce w latach Wek ogółem rok mężczyźn mężczyźn kobety razem kobety razem Źródło: Dane statystyczne Komendy Stołecznej Polcj, [on lne] dostęp w World wde Web w dnu 12 maja 2012 r., godz Osoby w weku lat kerujące pojazdam stanową bardzo wysok wskaźnk sprawców tej kategor zdarzeń. Równocześne w Polsce, co trzeca osoba w weku lat umera w wynku obrażeń odnesonych na drodze. Tabela 2 prezentuje lczby osób rannych w wypadkach drogowych w Polscew latach Tabela 2 Rann w wypadkach drogowych w Polsce w latach Wek ogółem rok mężczyźn mężczyźn kobety razem kobety razem Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Polcj, [on lne] dostęp w World wde Web w dnu 12 maja 2012 r.. Osoby kerujące pojazdam w weku lat stanową wele ofar tej kategor zdarzeń. Coraz łatwejszy dostęp młodzeży do pojazdów samochodowych odzwercedla statystyka wypadków z udzałem tej grupy osób. Szczególne nekorzystne prezentują sę kerowcy w przedzale wekowym lat w porównanu z kerowcam w nnych przedzałach weku. Tabela 3 przedstawa lczbę kerujących pojazdam na drodze - sprawców wypadków drogowych według grup wekowych. Wedza Prawncza nr 5/2012 Strona 37

5 Tabela 3 Sprawcy wypadków kerujący pojazdam według grup wekowych Grupy Wskaźnk wypadków Wypadk Zabc Rann Grupa weku na ludnośc , , , , ,63 60 węcej ,49 Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Polcj, [on lne] dostęp w World wde Web w dnu 12 maja 2012 r., godz Najlcznejszą grupę uczestnków wypadków drogowych w Polsce stanową młodz kerowcy w weku lat. W 2008 roku na ludnośc wskaźnk ten wynósł 23,52%. Problem ten występuje także w nnych państwach europejskch uznawany jest, obok przekraczana prędkośc jazdy po użycu alkoholu lub narkotyków, za jeden z najpoważnejszych czynnków oddzałujących na stan bezpeczeństwa w ruchu drogowym, tzw. young drvers problem 97. W wększośc krajów o wysokch wskaźnkach motoryzacj zagrożene młodych uczestnków ruchu drogowego jest klkakrotne wyższe od średnego zagrożena meszkańców ogółem. Dotyczy to Europy, a także Stanów Zjednoczonych Ameryk Pomocnej. W porównanu z Nemcam, USA czy Francją zagrożene młodzeżyw Polsce ne jest wększe, lecz wraz z rozwojem motoryzacj poprawą sytuacj materalnej społeczeństwa problem ten będze narastał. Udzał młodych kerowców samochodów osobowych borących udzał w wypadkach wzrósł w cągu ostatnch lat z 17% w 2001 roku do 26% w 2010roku wszystkch kerowców 97 Za. J. Bąk, op. ct., s. 41. samochodów osobowych, uwkłanych w wypadk. Mężczyźn stanową 84% kerowców uczestnczących w wypadkach. Ponad 80% młodych, poszkodowanych w wypadkach drogowych to kerowcy pasażerowe. Pes stanową jedyne 16% zabtych rannych w tym weku. Szczegółowa analza danych statystycznych Bura Koordynacj Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Polcj dotycząca wypadków drogowych z udzałem kerowców samochodów osobowych w weku lat wykazała, że 98 : 1. 39% wypadków z udzałem młodych kerowców powstaje na skutek nedostosowana prędkośc do warunków ruchu, 2. 44% młodych sprawców wypadków drogowych prowadzło samochód ze zbyt dużą szybkoścą w nocy, 3. 17% wypadków powstaje na skutek neudzelena perwszeństwa przejazdu, 98 Dane statystyczne Komendy Głównej Polcj, [on lne] dostęp w World wde Web z dna 13 maja 2012 r., godz Wedza Prawncza nr 5/2012 Strona 38

6 4. 9% wypadków stanow neprawdłowe przejeżdżane przejść dla peszych, 5. 61% wypadków z udzałem młodych kerowców zdarza sę pomędzy skrzyżowanam, 6. 28% wypadków to błędy popełnane na skrzyżowanach, 7. 11% kerowców uległa wypadkom w rejone skrzyżowań, 8. do 65% wypadków dochodz przy suchej nawerzchn, 9. 25% wypadków ma mejsce na mokrej nawerzchn, 10. 7% wypadków powstaje na zaśneżonej oblodzonej drodze, % wypadków powstało na skutek oślepającego słońca, % wypadków zdarzyło sę w dn pochmurne, 13. padający śneg był powodem 13% wypadków, 14. slny watr przyczynł aż do 11% wypadków, 15. w obszarze zabudowanym wydarzyło sę aż 2/3 wypadków, 16. najwęcej młodych kerowców powoduje wypadk drogowe w dn weekendowe. Analza danych statystycznych o wypadkach drogowych dowodz, że młodz ludze w weku lat są bardzo zagrożen udzałem w wypadkach drogowych zarówno jako sprawcy wypadków, jak poszkodowan. Młodz kerowcy, uczestncy wypadków, najczęścej borą udzał w zdarzenach na drogach jako użytkowncy samochodów osobowych. Podstawowym błędam popełnanym przez nch są: nedostosowane prędkośc samochodu do warunków drogowych, neudzelane perwszeństwa nnym samochodom peszym, nezachowane bezpecznej odległośc mędzy pojazdam, zbyt wele gwałtownych manewrów, neumejętne wyprzedzane. Obszary zabudowane to tereny, na których dochodz do wększośc wypadków z udzałem młodych kerowców. Dużo wypadków ma mejsce pomędzy skrzyżowanam, na suchej nawerzchn, przy pochmurnej, deszczowej bądź wetrznej pogodze. Wypadk weekendowe, do których dochodz w pątkową sobotną noc, są szczególne częste u młodych kerowców w weku lat, wracających z dyskotek, pod wpływem alkoholu, starających sę mponować róweśnkom. Ne tylko Polska zmaga sę z wypadkam drogowym, lecz stanową one poważny problem współczesnego śwata. Są jedną z głównych przyczyn wszystkch urazów, które to stanową trzecą przyczynę zgonów na śwece. Najczęścej na skutek wypadków drogowych dochodz do mnogch welonarządowych obrażeń cała, w różnych jego okolcach. Rozległość umejscowene obrażeń powstałych w wynku wypadków drogowych zależy od typu wypadku drogowego, okolcy cała, którą poszkodowany uderzył M. Gonewcz, K. Gonewcz, op. ct., s. 17. Wedza Prawncza nr 5/2012 Strona 39

7 W celu poprawy stanu bezpeczeństwa ruchu drogowego należy konsekwentne realzować zadana, które mają na celu edukację społeczeństwa w kerunku pożądanych zman zachowań, zapewnających bezpeczeństwo na drogach. Trzeba wzmacnać społeczną śwadomość dotyczącą neuchronnośc kar za neprzestrzegane przepsów ruchu drogowego. Nezbędne są konsekwentne dzałana na rzecz modernzacj nfrastruktury w skal całego kraju należy poprawać jakość dróg lkwdować mejsca nebezpeczne. Wszystke te dzałana mogą w znacznym stopnu wpłynąć na poprawę bezpeczeństwa ruchu drogowego, czego skutkem będze mnejsza lczba wypadków oraz zmnejszene lczby ofar śmertelnych wypadków drogowych. Pśmennctwo: drogowych, [w:] K. Turowsk (red.), Dobrostan powodzene, NeoCentrum, Lubln Raport Komendy Głównej Polcj o wypadkach drogowych w Polsce w 2010 roku. 5. Ustawa z dna 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.; ost. zm. z 2011 r., Dz. U. Nr 97, poz. 530) 6. Ustawa z dna 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.; ost. zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 240, poz. 1431), art dostęp w World wde Web w dnu 13 maja 2012 roku, godz [on lne] dostęp w World wde Web z dna 13 maja 2012 r., godz Bąk J., Wypadk drogowe a kształcene młodych kerowców, Instytut Transportu Drogowego, Warszawa Gonewcz M., Nonewcz K, Wypadk drogowe w Polsce czynnk sprawcze zapobegane, [on lne], dostęp w World wde Web w dnu 13 maja 2012 r., godz Gonewcz M., Rzońca P., Najczęstsze obrażena peszych ofar wypadków Wedza Prawncza nr 5/2012 Strona 40

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

TES III. Redakcja naukowa

TES III. Redakcja naukowa Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzana Marketngu Akadem m. Jana Długosza w Częstochowe PRAGMATA TES OIKONOMIAS III Redakcja naukowa Marek Kulesza, Walenty Ostasewcz Częstochowa 009 Recenzenc Mara Jadamus-Hacura

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pegasys, 135 mkrogramów, roztwór do wstrzykwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda folka zawera 135 mkrogramów pegnterferonu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydane 2006, nr 24 Magazyn Grupy KAEFER Grupa KAEFER Ekspansja w nowych regonach PRZEMYSŁ Duże zlecena w Abu Dhab KAEFER ApS nowym specjalstą w zakrese rusztowań w Dan OFFSHORE Projekt Snøhvt zmerza ku

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania

I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania S ~ l ł J\ ił l) 1\ lł ')' ~ l ł J\ ił. () 1\r S Z li i O 0. ~ N O 0 1\' V (~. ~ l) Podręcznik Podr~cznik opracowania przedsif{wzif{cia przedsięwzięcia zarządzania zarz~dzanla Jego realizacjti realizacją,

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKIE ELEKTROWNIW Odpowedź na uwag Komsj Europejskej do wnosku o przydzał bezpłatnych uprawneń do emsj gazów ceplarnanych na lata 2013-2020 na modernzację wytwarzana energ elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai Ekonomczne uwarunkowana wzmocnena współpracy transferu wedzy mędzy nstytucjam naukowym przedsęborstwam na terene polsko ukrańskego obszaru transgrancznego Dla potrzeb wykonanego w ramach projektu Opracowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

Pozycja konkurencyjna Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2006

Pozycja konkurencyjna Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2006 Gmna Far Play Certyfkowana Lokalzacja Inwestycj EDYCJA 2006 Pozycja konkurencyjna Gmny Rawa Mazowecka w zakrese lokalzacj nwestycj. Wynk badana nwestorów w roku 2006 ORGANIZATORZY Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Elżbeta Babula Anna Blajer-Gołębewska ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Wprowadzene Jednym z podstawowych założeń ekonom jest postulat racjonalnośc

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Loewe Art. Po prostu piękny.

Loewe Art. Po prostu piękny. Loewe Technologes GmbH Industrestrasse 11 96317 Kronach Germany www.loewe.tv Wyłącznym dystrybutorem Loewe w Polsce jest: 3Logc sp. z o.o. 30-435 Kraków ul. Zakopańska 153 www.loewe.pl Loewe Art. Po prostu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo