Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane : Zbadano zależność mędzy lczbą reklam pewnego wyrobu emtowanych dzenne w TV, a wysokoścą obrotów [mln zł]: Lczba reklam Obroty a) czy nformacje potwerdzają stnene zależnośc mędzy lczbą reklam, a welkoścą obrotów? Jaka jest sła zależnośc? b) przedsęborstwo planuje zwększene lczby reklam do ośmu dzenne. Określć spodzewane obroty przy tej lczbe reklam. Zadane 3: Na podstawe kwartalnych obserwacj produkcj energ elektrycznej w pewnej elektrown (dane pochodzą z 10 kolejnych kwartałów) określono równane funkcj trendu: y = 670 t Dokonaj prognozy produkcj energ elektrycznej na cztery następne kwartały określ, jake było jej produkcja w kwartale poprzedzającym obserwacje, jeżel dla kolejnych kwartałów czyste wskaźnk okresowośc wynosły odpowedno: c = 1, c c c I II III IV = 0, 7 = 0, 8 =? Zadane 4: Wedząc, że równane trendu (t=1,...) wyrażone wzorem yt = 5 t zostało wyznaczone na podstawe półrocznych obserwacj cen pewnego artykułu (obserwacja rozpoczęta latem 1990 roku) oraz, że cena jego podlega wahanom co pół roku (wskaźnk sezonowośc wynos O lato = 1,) określ: a) wskaźnk sezonowośc O zma b) cenę artykułu w perwszym półroczu obserwacj, c) dokonaj prognozy ceny tego artykułu zmą 1997 roku. Zadane 5: Jeden z banków w Słupsku prowadzł badana skłonnośc korzystana z nowych usług bankowych (karta płatncza, depozyt bankowy, kredyt samochodowy) pod wpływem reklamy telewzyjnej. Zebrane nformacje prezentuje ponższa tablca korelacyjna. x czas emsj reklam y lczba wnosków o wydane produktu bankowego

2 y x o x n * - 4 5? ?? ?? ? n *j?? 100? 00? 1. Wyznaczyć brakujące lczebnośc.. Wyznaczyć przecętny czas emsj reklam w telewzj oraz jego zróżncowane absolutne pod warunkem, że zgłoszono jeden wnosek o wydane produktu bankowego. 3. Wyznaczyć przecętną lczbę wnosków o wydane produktu bankowego oraz jej zróżncowane absol. pod warunkem, że czas emsj reklam w TV wynósł 8 10 mn. 4. Wyznaczyć przecętną lczbę wnosków o wydane produktu bankowego oraz jej zróżncowane absolutne (dla rozkładu brzegowego). 5. Wyznaczyć przecętny czas emsj reklamy oraz jego zróżncowane absolutne (dla rozkładu brzegowego). Zadane 6: W badanach nad zależnoścą mędzy welkoścą produkcj [tys. szt.], a jednostkowym kosztam produkcj [DEM] w pęcu frmach uzyskano następujące wynk: Welkość produkcj x Jednostkowe koszty y Oblcz znterpretuj współczynnk determnacj lnowej wedząc, że x = 37,8tys. szt.; y = 36DEM; S (x) = 9,9 tys. szt. S (y) = 7,8 DEM. Zadane 7: W 30 wybranych frmach zbadano zależność kosztu jednostkowego produkcj detalu (zmenna y [zł]) względem lczby wyprodukowanych detal (zmenna x [tys. szt.]). Otrzymano następujące nformacje: - średna lczba wyprodukowanych detal wynos 10 tys. szt. przy absolutnej zmennośc 3 tys. szt. - średn koszt produkcj detalu wynos 1 zł przy względnej zmennośc wynoszącej 30%, - przyrost lczby wyprodukowanych detal o 1 tys. szt. powodował spadek kosztu jednostkowego średno o 0,7 zł. W jakm stopnu zmenność jednostkowych kosztów produkcj jest wyjaśnona zmanam welkośc produkcj? Jak zmen sę średno welkość produkcj, jeśl nastąp wzrost jednostkowego kosztu produkcj o 1 zł? Zadane 8: W wynku badana zależnośc mędzy lczbą reklam pewnego wyrobu, emtowanych w TV, a welkoścą obrotów [mln. zł] uzyskano następujące nformacje: Lczba reklam x Welkość obrotów y Jeśl przedsęborstwo planuje zwększene lczby reklam do 8 dzenne, to jake pownny być obroty przy tej lczbe reklam? (Wynk oblczeń pomocnczych do zadana: x = 5 reklam; y = 139,8 mln. zl ; S (x) = 1,3 reklamy; S (y) = 1,7 mln. zł.).

3 Zadane 9: Badając zależność mędzy powerzchną użytkową meszkań (zmenna y) [m ], a lczbą osób w gospodarstwe domowym (zmenna x) uzyskano dla zborowośc lczącej 15 rodzn następujące rezultaty: - średna lczba osób: 3,6 przy zróżncowanu przecętnym wynoszącym 1,4 osoby, - średna powerzchna meszkana: 50,7 m przy zróżncowanu wynoszącym 10,6 m, - kowarancja powerzchn lczby osób wynos 1,1. Wykorzystując uprzedno oszacowaną funkcję regresj określ powerzchnę, jaką pownno meć meszkane, w którym zameszkują 4 osoby. Zadane 10: Analza spożyca artykułu A (zmenna y) zależne od dochodu w zborowośc badanych gospodarstw domowych (zmenna x) dostarczyła następujących nformacj: - średne spożyce artykułu A na 1 osobę wynosło,5 kg, przy względnym zróżncowanu równym 0%; - średn mesęczny dochód na 1 osobę był równy 540 zł, zróżncowane względne wynosło 15%; - kowarancja wynosła 7. Oszacuj znterpretuj parametry równana regresj spożyca względem welkośc dochodu. Zadane 11: Na zborowośc sedmu sklepów zbadano zależność mędzy wysokoścą obrotów [tys. zł] (zmenna y), a lczbą sprzedawców (zmenna x). Otrzymano następujące nformacje: Lczba sprzedawców Obroty Oceń słę kerunek zależnośc mędzy badanym cecham. (Oblczena pomocncze: x = 4 osoby; y = 16, tys. zl; S (x) = osoby; S (y) = 4,58 tys. zł.). Zadane 1: Badając zależność pomędzy lczbą zleceń (zmenna x), a obrotam na WGPW (zmenna y) w trzecm tygodnu czerwca 1999 r. otrzymano następujące dane: - bezwzględne zróżncowane lczby zleceń wynosło 0 tys.; - średna dzenna lczba zleceń wynosła 6 tys.; - średna wartość obrotów wynosła tys. zł; - względne dzenne zróżncowane obrotów wynosło 0%; - pozom kowarancj wynósł Jak procent zmennośc nnych czynnków, poza lczbą zleceń określało zróżncowane welkośc obrotów w badanym tygodnu? Zadane 13: Ustalć teoretyczną lczbę dzec (zmenna y) urodzonych przez kobety o 5 letnm stażu małżeńskm (zmenna x), jeśl na podstawe badań emprycznych stwerdzono, że: - przyrost stażu małżeńskego o 1 rok powodował średn wzrost lczby dzec o 0,08; - warancja stażu małżeńskego lczonego w latach wynos 64; - warancja lczby urodzonych dzec wynos 1; - wyraz wolny lnowego równana regresj lczby urodzonych dzec względem czasu trwana małżeństwa wynos 0,7. Oceń równeż słę badanej zależnośc.

4 Zadane 14: W pewnym przedsęborstwe podjęto badana mające na celu ustalene zależnośc mędzy welkoścą zapasów materałów surowców (zmenna x) [tys. kg.], a kosztam jednostkowym utrzymana zapasów (zmenna y) [tys. zł]. Badanam objęto 17 rodzajów materałów surowców. Otrzymano następujące nformacje: - warancja welkośc zapasów materałów surowców wynos 4; - warancja kosztu jednostkowego utrzymana zapasów wynos 0,36; - przyrost kosztu jednostkowego utrzymana zapasów o 1 tys. zł powodował średn spadek welkośc zapasów materałów surowców o 3 tys. kg; - wyraz wolny lnowego równana regresj welkośc zapasów materałów surowców względem jednostkowego kosztu ch utrzymana wynos 17; - średna welkość zapasów materałów surowców wynos 8 tys. kg; - średn koszt jednostkowy ch utrzymana wynos 3 tys. zł. Określ stopeń determnacj lnowej zmennej zależnej oraz wyznacz teoretyczny pozom kosztu jednostkowego przy zapasach równych 10 tys. kg. Zadane 15: Na podstawe następujących danych: - warancja zmennej x wynos 144; - warancja zmennej y wynos 56; - współczynnk regresj lnowej zmennej y względem x wynos 0,95. Określ stopeń ndetermnacj zmennej zależnej. Zadane 16: W grupe 50 gospodarstw domowych zbadano zależność mędzy dochodam (zmenna x), a przecętnym mesęcznym wydatkam na kulturę naukę (zmenna y) otrzymując następujące dane: - współczynnk korelacj lnowej Pearsone a wynósł +0,56; - średn mesęczny dochód w tej grupe gospodarstw domowych wynósł zł, przy zróżncowanu absolutnym wynoszącym 60 zł. - przecętne mesęczne wydatk na kulturę naukę wynosły 165 zł przy zmennośc względnej wynoszącej 35 %. Oszacuj wydatk na kulturę naukę w gospodarstwach domowych o mesęcznych dochodach zł, wykorzystując uprzedno oszacowaną właścwą funkcję regresj. Znterpretuj parametry równana regresj. Zadane 17: W zakładach odzeżowych przeprowadzono badana w celu ustalena zależnośc mędzy długoścą ser produkcj (zmenna x) [tys. szt.], a jednostkowym kosztem produkcj wyrobu (zmenna y) [zł]. Otrzymano następujące nformacje: - współczynnk regresj zmennej x względem zmennej y wynósł 0,003, wyraz wolny równana regresj: 1,7; - współczynnk regresj zmennej y względem zmennej x wynósł 70; wyraz wolny a) znterpretuj współczynnk obydwu równań regresj. b) co można powedzeć o kerunku sle zależnośc mędzy badanym cecham? c) w jakm procence zmenna x wyjaśna zmenną y? d) jak jest teoretyczny pozom kosztu jednostkowego przy ser o długośc 10 tys. szt.

5 Zadane 18: Właśccel zakładu badał zależność mędzy płacą (zmenna x) [zł], a lczbą braków (zmenna y) [szt.]. W stycznu na podstawe wybranych dzesęcu robotnków, u których zaobserwowano od 10 do 50 szt. wadlwe wyprodukowanych elementów zarobk od 10 do 400 zł, wyznaczono równana regresj: - współczynnk równana regresj zmennej y względem zmennej x wynósł 0,18; wyraz wolny: 6,19; - współczynnk równana regresj zmennej x względem zmennej y wynósł 5,9; wyraz wolny: 48. a) oblcz znterpretuj współczynnk koerlacj lnowej Pearsone a; b) jaką przecętną lczbę braków u badanych robotnków zaobserwował właśccel zakładu? c) le wynosły przecętne zarobk badanych robotnków? Zadane 19: Badana efektywnośc dzałalnośc handlowej dostarczyły następujących nformacj o zależnośc mędzy powerzchną sklepów (zmenna x)[m ] welkoścą utargu (zmenna y) [mln. zł]: - współczynnk regresj zmennej y względem zmennej x wynósł +0,0858; wyraz wolny równana regresj: 1,058; - współczynnk regresj zmennej x względem zmennej y wynósł +9,1787; wyraz wolny równana regresj:,98. a) podaj nterpretację parametrów równań regresj; b) oblcz znterpretuj współczynnk korelacj lnowej Pearsone a; c) jaka była przecętna powerzchna badanych sklepów? d) jak był przecętny utarg w badanych sklepach? Zadane 0: Mamy następujące dane: - warancja zmennej x wynos 100; - warancja zmennej y wynos 36; - przyrost zmennej y o jednostkę powoduje średn przyrost zmennej x o 1,6 jednostk. Jak procent zmennośc zmennej x jest wytłumaczony zmennoścą zmennej y? Jak jest kerunek zależnośc mędzy badanym zmennym? Zadane 1: Wybrane masta Polsk sklasyfkowano pod względem lczby meszkań oddanych do użytku (zmenna x) [tys. szt.] lczby oddanych zb (zmenna y) [tys. szt.]. Otrzymano następujące dane: - średna lczba meszkań wynosła 5,1 tys. szt; - średna lczba zb wynosła 19,9 tys. szt; - zmenność względna lczby oddanych meszkań wynosła 8,3 %; - zmenność względna oddanych zb wynosła 7,6%; - współczynnk korelacj lnowej Pearsone a wynósł 0,9. a) wyznacz równana regresj znterpretuj ch parametry; b) oszacuj lczbę zb przy planowanej lczbe 5 tys. meszkań; b) oszacuj lczbę meszkań przy planowanej lczbe 0 tys. zb.

6 Zadane : Na podstawe danych wybranych krajów Europy otrzymano następujące nformacje o kształtowanu sę handlu zagrancznego (zmenna x mport w dolarach USA na 1 meszkańca; zmenna y eksport w dolarach USA na 1 meszkańca): - średn mport wynósł 3305,5$ przy absolutnym zróżncowanu wynoszącym 803,5$; - średn eksport wynósł 355$ przy absolutnym zróżncowanu wynoszącym 913$; - współczynnk korelacj lnowej Pearsone a wynósł 0,99. a) wyznacz znterpretuj parametry równana regresj eksportu; b) oszacuj welkość eksportu, gdy mport wynos 1500$; c) oszacuj welkość mportu, gdy eksport wynese 000$. Zadane 3: Dokonano 4 obserwacj na zmennych X Y. Dysponujemy tylko częścowym przetworzonym nformacjam o tych zmennych: x = 60; y = 30; względna zmenność cechy x wynos 5%, y y ) = 16 oraz x y = Czy można na podstawe ( przedstawonych danych wyznaczyć wartość współczynnka korelacj lnowej Pearsone a? Jeśl tak, wyznacz tę wartość znterpretuj. Zadane 4: Dane są: x y = 480, warancja cechy x = 10, warancja cechy y = 40, przecętna wartość cechy x = 5, średna wartość cechy y = 8, lczba obserwacj = 10. Znajdź: a) równane regresj zmennej y względem zmennej x; b) równane regresj zmennej x względem zmennej y; c) wartość współczynnka korelacj lnowej Pearsone a. Zadane 5: Dane są następujące nformacje: zróżncowane absolutne cechy x = 18; warancja cechy y = 65; wzrost zmennej nezależnej (x) o jednostkę powodował średno wzrost zmennej zależnej (y) o 0,9 jednostek. W jakm stopnu na zmenność zmennej y wpływa dzałane nnych czynnków nż zmenna nezależna? Zadane 6: Na podstawe danych dotyczących zużyca środków do prana w kg na 1 meszkańca w kolejnych półroczach lat (t = 1,, 3, ) wyznaczono: - współczynnk kerunkowy funkcj trendu równy 0,474; - wyraz wolny funkcj trendu 3,09; - współczynnk zbeżnośc 0,03; - odchylene standardowe składnka resztowego S y = 0,078; - wskaźnk sezonowośc dla II półrocza 110%. a) zapsz równane trendu lnowego zużyca środków do prana b) podaj nterpretację obu parametrów modelu, c) wedząc, że średn pozom zużyca środków wynos 5,1 kg podaj nterpretację odchylena standardowego składnka resztowego, d) oblcz współczynnk determnacj podaj jego nterpretację, e) oblcz podaj nterpretację wskaźnka sezonowośc dla I półrocza, f) le wynese zużyce środków do prana w II półroczu 001.

7 Zadane 7: Właśccel zakładu badał zależność mędzy płacą w tys. zł. (X), a lczbą braków w setkach sztuk (Y). W stycznu na podstawe losowo wybranej próby 10 robotnków wyznaczono równana regresj: Y = -0,18X + 6,19 X = -5,9Y + 48 a) podaj nterpretację współczynnków regresj z obu równań, b) co można powedzeć o sle kerunku zależnośc mędzy tym cecham. Wykonaj odpowedne wylczene znterpretuj wynk, c) jak jest teoretyczny pozom produkcj braków przez pracownka, który zaraba 1 tys. zł. Zadane 8: Ustalć teoretyczną lczbę dzec (zmenna y) urodzonych przez kobety o 5 letnm stażu małżeńskm (zmenna x), jeśl na podstawe badań emprycznych stwerdzono, że: - przyrost stażu małżeńskego o 1 rok powodował średn wzrost lczby dzec o 0,08; - warancja stażu małżeńskego lczonego w latach wynos 64; - warancja lczby urodzonych dzec wynos 1; - wyraz wolny lnowego równana regresj lczby urodzonych dzec względem czasu trwana małżeństwa wynos 0,7. Oceń równeż słę badanej zależnośc. Zadane 9: W latach 1998, obserwowano kwartalną zmanę produkcj pewnego artykułu. Oblczono: a = ; b = -1; O I = 0,6; O II = 1,; O III = 1,. Dokonaj prognozy dla kolejnych czterech kwartałów roku 001. Zadane 30: W przedsęborstwe zależność mędzy zużycem surowca x [kg], a welkoścą produkcj y ) [szt.] jest następująca: y = 1,4kg / szt. x + 74kg, a równane trendu zużyca wyznaczone na ) podstawe danych ostatnch 5 lat wynos x = 0szt. / rok t + 100szt.. Na podstawe równana trendu przewdzeć welkość produkcj na następny rok na tej podstawe ustalć lość surowca potrzebną do jej wytworzena. Zadane 31: Producent napojów chłodzących zgromadzł dane o welkośc zamóweń hurtown - x [tys. l.] średnej temperaturze dobowej w okrese lpec - serpeń dla przypadkowo wybranych 10 dn - y [ o C] Śr. temp. Wlk. zamów. L. p. dob. [ o C] x [tys. l.] y Oblczena pomocncze do zadana: x = 37 = 5999 = 171,665 = 38,1 = 1408,5 Wykorzystując oblczena pomocncze oblcz: a) współczynnk korelacj lnowej Pearsone a, x z y = 865 ( x x )( ( x x ) ( y y ) y y ) = 305,50

8 b) określ równane regresj, c) znterpretuj współczynnk równana regresj, d) określ znterpretuj wartość odchylena standardowego składnka resztowego, e) określ znterpretuj współczynnk ndetermnacj.

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 04, str. 37 5 ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Paweł Klber Katedra Ekonom Matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pegasys, 135 mkrogramów, roztwór do wstrzykwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda folka zawera 135 mkrogramów pegnterferonu

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA. Zbiór zadań do ćwiczeń. Maciej Wolny

STATYSTYKA. Zbiór zadań do ćwiczeń. Maciej Wolny STATYSTYKA Zbiór zadań do ćwiczeń Maciej Wolny Literatura: [1] Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000. [2] Gajek L.: Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne, WNT, Warszawa 1993. [3] Hellwig

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo