Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai"

Transkrypt

1 Ekonomczne uwarunkowana wzmocnena współpracy transferu wedzy mędzy nstytucjam naukowym przedsęborstwam na terene polsko ukrańskego obszaru transgrancznego Dla potrzeb wykonanego w ramach projektu Opracowane nnowacyjnego modelu transgrancznego wykorzystana tufów zeoltowych elaboratu dotyczącego uwarunkowań ekonomcznych jego realzacj jako obszar transgranczny przyjmuje sę województwo lubelske obwód lwowsk. O takej delmtacj decyduje sedzba partnerów: Poltechnka Lwowska obwód lwowsk, WyŜsza Szkoła Zarządzana Admnstracj w Zamoścu, Poltechnka Lubelska, Instytut Agrofzyk PAN w Lublne województwo lubelske, oraz sedzby wększośc przedsęborstw, które będą bezpośrednm benefcjentam. W Ŝaden sposób ne ograncza to moŝlwośc korzystana z wynków prowadzonych w ramach projektu badań jak równeŝ współpracy podmotom nstytucjom z nnych częśc polsko ukrańskego obszaru transgrancznego (obwody wołyńsk, zakarpack, województwo podkarpacke) a takŝe nnych regonów Polsk Ukrany. Ludność W 2011 roku w obwodze lwowskm meszkało 2540,9 tys. osób a w województwe lubelskm 2171,9 tys. osób. Gęstość zaludnena to 87 osób na km 2 w przypadku województwa lubelskego 117 osób na 1 km 2 w przypadku obwodu lwowskego. W województwe lubelskm neznaczne przewaŝa udzał ludnośc wejskej (wskaźnk urbanzacj wynósł w nm 46,5%). Natomast w obwodze lwowskm zdecydowane ludność mejska (60,8%). We Lwowe meszka 786,6 tys. osób a w Lublne 348,6 tys. Masta lczące od 50 do 100 tys. meszkańców to Drohobycz Czerwonogród w obwodze lwowskm oraz Chełm, Zamość Bała Podlaska w województwe lubelskm. Seć osadnczą analzowanego obszaru naleŝy jednak określć jako relatywne słabą rzadką. Dodatkowo w kaŝdej z analzowanych jednostek terytoralnych wyraźna jest domnacja stolc regonów w mejskej sec osadnczej. Meszkańcy analzowanego obszaru charakteryzują sę stosunkowo wysokm pozomem wykształcena, przy czym podkreślena wymaga znaczny, nemal dwukrotny wzrost udzału osób z wykształcenem wyŝszym w porównanu z początkem XXI weku. 1

2 Udzał osób legtymujących sę wykształcenem wyŝszym wśród osób pracujących w obwodze lwowskm w 2012 roku 21,8% 1. Udzał osób z wykształcenem wyŝszym w ogólnej lczbe ludnośc województwa lubelskego 16,2%. W województwe lubelskm relatywne duŝy odsetek wszystkch pracujących zatrudnonych jest w rolnctwe (38,3%). W obwodze lwowskm w usługach pracuje 59,5% zatrudnonych a w województwe lubelskm 43,8%. Zgodne z Badanam Aktywnośc Ekonomcznej Ludnośc w 2011 r. stopa bezroboca w województwe lubelskm wynosła 10,6%, natomast w obwodze lwowskm 7,7%. Produkt krajowy brutto Oba regony charakteryzują sę bardzo nskm pozomem rozwoju gospodarczego na tle swoch państw. Zarówno w województwe lubelskm, jak w obwodze lwowskm udzał wytwarzanego PKB stanow 3,8% PKB wytwarzanego odpowedno w Polsce na Ukrane. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe potencjał ludnoścowy obu regonów kształtuje sę na pozome 5,6% ludnośc kraju w przypadku województwa lubelskego, 5,6% obwodu lwowskego. Tab. 1. Porównane potencjału gospodarczego województwa lubelskego obwodu lwowskego PKB (mln euro) % PKB Polsk (Ukrany) PKB per capta (euro) PKB per capta (euro) Polska (Ukrana) =100 Województwo lubelske 13462,2 3,8 6247,4 67,6 Obwód lwowsk 3949,1 3,8 1550,4 69,3 Źródło: Stratega współpracy transgrancznej Województwa Lubelskego, Obwodu Lwowskego, Obwodu Wołyńskego Obwodu Brzeskego na lata , Urząd Marszałkowsk w Lublne, Lubln 2013, s. 15. W ostatnch latach tempo wzrostu w obu regonach było nŝsze nŝ przecętne dla państwa. W welkoścach realnych średnoroczny szacunkowy wzrost PKB województwa lubelskego w okrese wynósł 3,5% wobec 4,6% w Polsce, zaś obwodu lwowskego 1,2% wobec 3,1% na Ukrane 2. 1 Dla obwodu lwowskego brak danych dotyczących udzału osób z wyŝszym wykształcenem wśród ogólnej lczby meszkańców w weku 15 lat węcej, ale moŝna przypuszczać, Ŝe jest to welkość zblŝona do danych dla woj. lubelskego. 2 Stratega współpracy transgrancznej Województwa Lubelskego, Obwodu Lwowskego, Obwodu Wołyńskego Obwodu Brzeskego na lata , Urząd Marszałkowsk w Lublne, Lubln 2013, s

3 Rys. 1. PKB per capta w woj. lubelskm na tle kraju. Polska = 100 (%) 72,0 71,7 71,2 71,1 70,6 70,0 69,3 69,5 68,0 66,0 68,4 68,0 67,9 67,6 67,4 67,0 Lubelske Rys. 2. Tempo wzrostu PKB w województwe lubelskm na tle kraju (%) 7,0 3,0 Rate of growth of GDP n the Lubelske Vovodshp Rate of growth of GDP n Pol ,0 Rys. 3. Tempo wzrostu PKB w woj. lubelskm w Polsce w latach narastająco (2000 rok = 100) 60,0 Lubelske Polska 40,0 20,0 0,

4 Relatywne słaby pozom rozwoju gospodarek regonów wchodzących w skład analzowanego obszaru transgrancznego staje sę jeszcze bardzej wdoczny, gdy przedstawone powyŝej wartośc zostaną zestawone ze średną wysokoścą PKB per capta w Un Europejskej. W województwe lubelskm, będącym jednym z najbednejszych regonów UE, wartość tego wskaźnka wynosła 25,5% średnej unjnej, w przypadku obwodu lwowskego to zaledwe 6,3%. Dysproporcja w pozome rozwoju gospodarczego pomędzy średną dla Un Europejskej a poszczególnym regonam wchodzącym w skład analzowanego obszaru transgrancznego staje sę neco mnejsza, jeŝel za podstawę porównań przyjmemy wartość PKB wyraŝoną w euro według parytetu sły nabywczej. Uwzględnając słę nabywczą ludnośc, produkt krajowy na 1 meszkańca w województwe lubelskm w 2010 roku wynosł 42% średnej UE (Polska 63%), w obwodze lwowskm 15% (Ukrana 21%). Tab. 2. Struktura wartośc dodanej brutto w woj. lubelskm na tle Polsk według rodzajów dzałalnośc w latach (%) Rok Rolnctwo, łowectwo leśnctwo, rybactwo Przemysł Budownctwo Hel naprawy, hotele restauracje, gospodarka magazynowa, transport łączność Pośrednctwo fnansowe, obsługa neruchomośc frm Pozostała dzałalność usługowa Województwo lubelske ,5 19,7 7,7 29,6 9,1 27, ,4 19,0 7,7 29,4 9,2 27, ,7 19,7 7,6 28,4 8,9 26,7 Polska ,6 24,6 7,8 30,2 9,7 24, ,7 24,7 8,0 29,5 10,1 24, ,0 25,6 8,0 28,9 10,1 23,4 Udzał usług w tworzenu wartośc dodanej brutto kształtował sę na pozome wyraźne przekraczającym 60%. Przemysł uczestnczył w tworzenu wartośc dodanej województwa lubelskego w 17%, a obwodu lwowskego w 17,4%. Udzał rolnctwa, leśnctwa, łowectwa rybactwa w tworzenu wartośc dodanej brutto województwa lubelskego wynósł 7,4% a obwodu lwowskego 9,6%. Na nekorzystną strukturę tworzena wartośc dodanej brutto nakłada sę nŝsza wydajność pracy w stosunku do wartośc krajowych, notowana w kaŝdym spośród analzowanych 4

5 regonów oraz w kaŝdym rodzaju dzałalnośc. W przelczenu na 1 pracującego wartość dodana brutto w województwe lubelskm w 2010 r. wynosła 14,9 tys. euro, co stanowło necałe 70% średnej krajowej plasowało je na ostatnm mejscu wśród wszystkch województw w Polsce. Tab. 3. Wydajność pracy merzona wartoścą dodaną brutto na 1 pracującego według rodzajów dzałalnośc (w zł) L A T A Y E A R S WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS Ogółem Gr Rolnctwo, leśnctwo, łowectwo rybactwo Agrculture, forestry fshng razem Przemysł Industry w tym przetwórstwo przemysłowe of whch manufacturng Budownctwo Constructon Hel; naprawa pojazdów samochodowych ; transport gospodarka magazynowa; zakwaterowane gastronoma ; nformacja komunkacja Trade; repar of motor vehcles ; transportaton storage; accommodaton caterng ; nformaton communcaton Dzałalność fnansowa ubezpeczenowa; obsługa rynku neruchomośc Fnancal nsurance actvtes; real estate actvtes Pozostałe usług Other servces P O L S K A Lubelske POLSKA = ,9 57,4 85,9 83,2 92,2 89,7 91,6 87,5 Lubelske ,7 63,3 82,0 80,0 88,9 90,0 89,8 88, ,9 69,5 82,3 83,2 86,0 88,5 88,3 88,8 Źródło: GUS 5

6 Tab. 4. Wydajność pracy w poszczególnych rodzajach dzałowośc w relacj do średnej wydajnośc w gospodarce (%) L A T A Y E A R S WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS Rolnctwo, leśnctwo, łowectwo rybactwo Agrculture, forestry fshng Średna wydajność = 100 (%) razem Przemysł Industry w tym przetwórstwo przemysłowe of whch manufacturng Budownctwo Constructon Hel; naprawa pojazdów samochodowych ; transport gospodarka magazynowa; zakwaterowane gastronoma ; nformacja komunkacja Trade; repar of motor vehcles ; transportaton storage; accommodaton caterng ; nformaton communcaton Dzałalność fnansowa ubezpeczenowa; obsługa rynku neruchomośc Fnancal nsurance actvtes; real estate actvtes Pozostałe usług Other servces ,6 115,1 103,7 117,2 120,2 247,2 91,4 P O L S K A ,6 117,9 105,5 120,7 117,4 248,6 87, ,7 123,0 110,5 119,1 115,1 248,1 84, ,0 143,5 125,3 157,0 156,6 329,0 116,1 Lubelske ,4 138,7 121,1 153,9 151,7 320,2 110, ,6 144,9 131,6 146,6 145,7 313,5 107,3 Źródło: GUS W województwe lubelskm w dwóch ostatnch latach wyŝszy wzrost wydajnośc pracy w województwe nŝ w Polsce, przy czym jest to nemal w całośc zasługa o 12 punktów procentowych wyŝszego w porównanu ze średnm wzrostem w kraju wzrostu wydajnośc w rolnctwe. Nestety w porównanu z krajem spadała wydajność w przemyśle, budownctwe najwaŝnejszych usługach. 6

7 Tab. 5. Wartość środków trwałych (mln zł) L A T A Y E A R S WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS Ogółem Gr Rolnctwo, leśnctwo, łowectwo rybactwo Agrculture, forestry fshng razem Przemysł Industry w tym przetwórstwo przemysłowe of whch manufacturng Budownctwo Constructon Hel; naprawa pojazdów samochodowych ; transport gospodarka magazynowa; zakwaterowane gastronoma ; nformacja komunkacja Trade; repar of motor vehcles ; transportaton storage; accommodaton caterng ; nformaton communcaton Dzałalność fnansowa ubezpeczenowa; obsługa rynku neruchomośc Fnancal nsurance actvtes; real estate actvtes Pozostałe usług Other servces P O L S K A Lubelske Struktura (%) P O L S K A ,0 5,2 31,8 17,7 2,2 27,1 20,6 13, ,0 5,0 31,7 17,6 2,2 27,5 20,2 13,3 Lubelske ,0 10,4 22,8 11,6 1,5 27,7 24,7 12, ,0 9,9 21,6 11,7 2,6 28,6 24,1 13,1 Źródło: GUS 7

8 Tab. 6. Produktywność środków trwałych jako loraz wartośc dodanej brutto na 100 zł środków trwałych brutto L A T A Y E A R S WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS Ogółem Gr Rolnctwo, leśnctwo, łowectwo rybactwo Agrculture, forestry fshng razem Przemysł Industry w tym przetwórstwo przemysłowe of whch manufacturng Budownctwo Constructon Hel; naprawa pojazdów samochodowych ; transport gospodarka magazynowa; zakwaterowane gastronoma ; nformacja komunkacja Trade; repar of motor vehcles ; transportaton storage; accommodaton caterng ; nformaton communcaton Dzałalność fnansowa ubezpeczenowa; obsługa rynku neruchomośc Fnancal nsurance actvtes; real estate actvtes Pozostałe usług Other servces P O L S K A Lubelske Polska = 100 (%) Lubelske ,7 89,4 95,2 100,3 125,8 86,3 67,5 102, ,9 98,7 100,7 102,8 71,1 83,8 65,6 102,9 Źródło: GUS Hel zagranczny Pommo tego, Ŝe wartość obrotów w hlu zagrancznym analzowanych jednostek terytoralnych w ostatnch latach systematyczne wzrasta, ch udzał w strukturze regonalnej hlu zagrancznego pozostaje neznaczny newspółmerny ne tylko do potencjału demografcznego, ale równeŝ do potencjału gospodarczego, merzonego udzałem analzowanych regonów w PKB poszczególnych krajów odnesena. W 2011 r. z województwa lubelskego pochodzło zaledwe 1,6% polskego eksportu oraz 1,1% mportu. 8

9 Newelk był równeŝ udzał obwodu lwowskego w hlu zagrancznym Ukrany ukształtował sę on na pozome odpowedno 1,8% w przypadku eksportu oraz 3,9% w przypadku mportu. Śwadczy to o relatywne nskm stopnu mędzynarodowych powązań gospodarczych analzowanego regonu transgrancznego, będącym przejawem jego peryferyjnośc oraz małej konkurencyjnośc. Lubelszczyzna jest przede wszystkm mejscem relatywne slnej koncentracj eksportu na Ukranę, choć znaczene tego kerunku systematyczne spada. W 2008 r. udzał Ukrany w strukturze geografcznej eksportu z województwa lubelskego wynósł 10,3% (wobec 2,5% w strukturze eksportu dla Polsk ogółem), co stawało ją na 2 mejscu wśród najwaŝnejszych odborców. Wymana hlowa z Polską posada szczególne duŝe znaczene w strukturze hlu zagrancznego obwodu lwowskego. W 2011 r. udzał Polsk w mporce do tego regonu wynósł 20,2%, natomast udzał eksportu 19,1% 3. Średnoroczny napływ bezpośrednch nwestycj zagrancznych wynósł 188,8 mln euro w przypadku obwodu lwowskego, 132,8 mln euro w przypadku województwa lubelskego. Przecętne mesęczne wynagrodzene brutto w 2011 r. w obwodze lwowskm wynosło 246 euro a w województwe lubelskm 748 euro, przy czym w kaŝdym przypadku było ono nŝsze w porównanu średnch krajowych. Co prawda nŝsze nŝ przecętne w kraju wynagrodzena na analzowanym obszarze przekładają sę na nŝszy pozom dochodów wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, to paradoksalne wynkające z tego mnejsze koszty prowadzena dzałalnośc gospodarczej mogą stać sę stotnym argumentem na rzecz przycągana nwestycj zewnętrznych. Szkolnctwo wyŝsze WaŜnym elementem potencjału społecznego analzowanego obszaru są szkoły wyŝsze. W roku akademckm 2011/2012 w obwodze lwowskm kształcło sę 131,2 tys. studentów a w województwe lubelskm 96,2 tys. Lwów to jeden z najwększych najwaŝnejszych ośrodków akademckch na Ukrane. Znajduje sę tutaj 20 szkół wyŝszych, m.n.: Unwersytet Lwowsk m. Iwana Frank, Poltechnka Lwowska, Lwowska Akadema Hlowa, Lwowska Akadema Rolncza, Lwowska Akadema Medyczna m. Danela Halckego, Lwowska Akadema Sztuk Pęknych, 3 Stratega współpracy transgrancznej Województwa Lubelskego, Obwodu Lwowskego, Obwodu Wołyńskego Obwodu Brzeskego na lata , Urząd Marszałkowsk w Lublne, Lubln 2013, s

10 WyŜsza Państwowa Akadema Muzyczna m. M. Łysenk wele nnych. W 2011 roku we Lwowe studowało 108,7 tys. studentów. Lubln to szósty pod względem welkośc ośrodek akademck w Polsce, jest sedzbą 9 szkół wyŝszych, m.n.: Unwersytetu Mar Cure-Skłodowskej, Katolckego Unwersytetu Lubelskego Jana Pawła II, Poltechnk Lubelskej, Unwersytetu Przyrodnczego, Unwersytetu Medycznego nnych. W 2011 roku we Lublne studowało 80,8 tys. studentów. Zamość (4,0 tys. studentów) będący mejscem lokalzacj WyŜszej Szkoły Zarządzana Admnstracj, WyŜszej Szkoły Zawodowej m. Szymona Szymonowca oraz WyŜszej Szkoły Humanstyczno-Ekonomcznej m. J. Zamoyskego. Infrastruktura Drogę mędzynarodową E372 (szlak obsługwany przez drogę krajową nr 17 wraz z odcnkam drog ekspresowej S17 na terytorum Polsk oraz drogę mędzynarodową M09 na terytorum Ukrany): Warszawa Lubln Zamość Lwów, znajdującą sę w cągu projektowanego korytarza transportowego Va Intermare, tworzącego najkrótsze powązane Morza Bałtyckego (Gdańsk) z Morzem Czarnym (Odessa). Lna Hutncza Szerokotorowa, begnąca ze Sławkowa w województwe śląskm przez Zamość Hrubeszów do grancy polsko-ukrańskej. Łączy ona Górny Śląsk ze wschodną grancą państwa układem szerokotorowym, umoŝlwającym przewóz ładunków z Ukrany, a przez ną z Rosj, Azj Centralnej oraz Dalekego Wschodu bez konecznośc czasochłonnego przeładunku na grancy. Główna nfrastruktura obsługowa tej ln znajduje sę w Hrubeszowe Zamoścu. Znaczene dostępu do tej ln jest trudne do przecenena w kontekśce potencjalnego rozwoju wymany hlowej współpracy gospodarczej mędzy Wschodem a Zachodem. Przewóz ładunków Magstralą Transsyberyjską z krajów Dalekego Wschodu na Zachód Europy przy wykorzystanu nfrastruktury Ln Hutnczej- Szerokotorowej jest o ok dn szybszy nŝ alternatywną droga morską, pozwalając przy tym na radykalne obnŝene kosztów transportu. Dodatkowo stacje Hrubeszów, Zamość- Bortatycze, Szczebrzeszyn Błgoraj są stacjam stycznym z lnam kolejowym o szerokośc 1435 mm. PołoŜene analzowanego obszaru na drodze głównych szlaków tranzytowych pomędzy wschodem zachodem Europy jest węc korzystne stanow soldną podstawę rozwoju mędzynarodowego transportu drogowego kolejowego. 10

11 Pommo korzystnego połoŝena przy waŝnych mędzynarodowych korytarzach transportowych, warunkujących dostępność zewnętrzną, analzowany obszar charakteryzuje sę jednak nską gęstoścą nfrastruktury drogowej kolejowej będącej jednym z podstawowych czynnków ntegracj przestrzen, przesądzających o jej dostępnośc spójnośc wewnętrznej. Gęstość dróg publcznych o nawerzchn twardej na 100 km 2 w województwe lubelskm wynos 84,9 km na 100 km 2 (wobec 89,7 km na 100 km 2 w Polsce), w obwodze lwowskm jest to tylko 37,6 km na 100 km 2 (wobec 27,5 na km na 100 km 2 na Ukrane). Warto jednocześne zauwaŝyć, Ŝe w przypadku województwa lubelskego wartość tego wskaźnka znaczne wzrosła w porównanu do roku 2003 (z pozomu 71,2 km na 100 km 2 ). Na omawanym obszarze transgrancznym znajdują sę dwa cywlne mędzynarodowe porty lotncze: - Mędzynarodowy Port Lotnczy m. Danela Halckego we Lwowe dysponujący nowym termnalem oddanym do uŝytkowana w kwetnu 2012 r.; realzuje połączena mędzynarodowe do Polsk (Warszawa, Kraków, Wrocław), Włoch (Medolan, Neapol, Wenecja), Nemec (Monachum, Dortmund), Austr (Wedeń), Rumun (Tmszoara), Rosj (Moskwa-Domodedowo oraz Moskwa-Wnukowo), Turcj (Stambuł), Izraela (Tel Aww- Jafa), Zjednoczonych Emratow Arabskch (Dubaj) oraz Egptu (Hurgada), lczne połączena czarterowe, a takŝe przewozy wewnątrzkrajowe (do Kjowa). W 2012 r. obsłuŝyło 576 tys. osób; - Port Lotnczy Lubln w Śwdnku nowy regonalny port lotnczy w Polsce otwarty w grudnu 2012 r., realzuje połączena mędzynarodowe do Welkej Brytan (Londyn- Stansted, Londyn-Luton, Lverpool), Irl (Dubln) oraz Norweg (Oslo), połączena czarterowe do Turcj (Antalya) oraz Bułgar (Burgas), a takŝe okresowe połączene wewnątrzkrajowe (Gdańsk), w cągu perwszych 8 mesęcy 2013 r. obsłuŝyło 127 tys. pasaŝerów. Hrebenne/Rawa Ruska przejśce drogowe na grancy polsko-ukrańskej, obsługujące ruch osobowy towarowy Hrebenne/Rawa Ruska przejśce kolejowe na grancy polsko-ukrańskej obsługujące ruch osobowy, obecne neczynne. 11

12 Podmoty gospodarcze W końcu 2011 roku w województwe lubelskm zarejestrowanych było 162,1 tys. podmotów gospodarczych. W przelczenu na 1000 ludnośc jest to o ponad ¼ mnej nŝ średno w kraju. W regone szczególne mało jest duŝych podmotów zorganzowanych w forme spółek hlowych. Wskaźnk takch spółek na 1000 ludnośc jest o połowę mnejszy nŝ średno w Polsce. 12

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wejskego w Warszawe PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnctwo SGGW Warszawa 2012 Elżbeta Kacperska 1 Katedra Ekonomk Rolnctwa Mędzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 19, Nr 4/2015, tom I Wydzał Zarządzana Admnstracj Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Zntegrowane podejśce do spójnośc rola statystyk publcznej Paweł Dykas

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty 74 LIDIA LUTY ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 11, z. 1, 214 WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Lda Lut Katedra Statstk Matematcznej

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA DOCHÓD NARODOWY WOJEWÓDZTWA W 1986 R.

INFORMACJA SYGNALNA DOCHÓD NARODOWY WOJEWÓDZTWA W 1986 R. WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Egz. Nr. am INFORMACJA SYGNALNA Wałbrzych, dna 2«06,989r. DOCHÓD NARODOWY WOJEWÓDZTWA W 986 R. SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE Struktura dochodu narodowego produkcj czystej w województwe

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Analiza zmienności czasu przejazdu linii metra

Analiza zmienności czasu przejazdu linii metra BAUER Marek 1 Analza zmennośc czasu przejazdu ln metra WSTĘP W powszechnej opn metro jest najlepszym systemem transportu mejskego. UmoŜlwa szybke przemeszczena pasaŝerów, a jego uŝyteczność rośne w marę

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agrbusness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(10) 2008, 135-145 ZRÓŻNICOWANIE KONDYCJI FINANSOWEJ GMIN WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Aldona Standar, Joanna Średzńska Unwersytet

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Warszawa, 25 września 2015 Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie zamojskim

Rynek pracy w powiecie zamojskim Rynek pracy w powiecie zamojskim III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Opiekun: Ryszard Molas Opracowały: Agata Dzida Katarzyna Jagi Joanna Gmitrowicz 1 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZGAŁĘZIOWA WYMIANA HANDLOWA POLSKI W WARUNKACH INTEGRACJI

WEWNĄTRZGAŁĘZIOWA WYMIANA HANDLOWA POLSKI W WARUNKACH INTEGRACJI Sylwa Talar Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WEWNĄTRZGAŁĘZIOWA WYMIANA HANDLOWA POLSKI W WARUNKACH INTEGRACJI Wprowadzene Proces ntegracj Polsk z systemem gospodark śwatowej oraz równolegle gospodarką

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012 Mara GOLINOWSKA, Mchał KRUSZYŃSKI, Justyna JANOWSKA-BIERNAT Unwersytet Przyrodnczy we Wrocławu, Instytut Nauk Ekonomcznych Społecznych Pl. Grunwaldzk 24A, 50-367 Wrocław e-mal: mara.golnowska@up.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO

SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO SYTUACJA GOSPODARCZA REGIONU LUBELSKIEGO Krzysztof Markowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Urząd Statystyczny w Lublinie makkos@kul.lublin.pl Plan prezentacji Lubelskie firmy na tle Polski

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON

Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski Maciej Smętkowski Miasta jako bieguny wzrostu w świetle wyników programu ESPON 2007-2013 Warszawa, Konferencja Terytorialny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego

Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego Antoni Holcel Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce Ostrołęka, 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY W BELSKUBAŁEJ J /{J OT u Q.0 ru rrr^ 'yyy..(0 P O U F N E Egz. nr S Dane wstępne mogą ulec zmane NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWE

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Województwo łódzkie Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Tabela 1 Dane statystyczne POLSKA ŁÓDZKIE Łódzki Miasto Łódź Piotrkowski Sieradzki Skierniewicki PKB na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Zad 2 Dynamika zatrudnienia mierzona indeksami łańcuchowymi w ostatnich pięciu latach kształtowały się następująco: Lata Indeksy ( w %)

Zad 2 Dynamika zatrudnienia mierzona indeksami łańcuchowymi w ostatnich pięciu latach kształtowały się następująco: Lata Indeksy ( w %) Analza dnamk Zad. 1 Indeks lczb studującch studentów w województwe śląskm w kolejnch pęcu latach przedstawał sę następująco: Lata 1 2 3 4 5 Indeks jednopodstawowe z roku t = 1 100,0 115,7 161,4 250,8 195,9

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna rynku energii elektrycznej w latach 2007-2008 1)

Analiza ekonomiczna rynku energii elektrycznej w latach 2007-2008 1) Analza ekonomczna rynku energ elektrycznej w latach 2007-2008 1) Autor: Marek Detl 2) (Buletyn Urzędu Regulacj Energetyk - nr 6/2009) Elektroenergetyka jest jedną z kluczowych branŝ w Polsce. Jej dzałane

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI STAT/5" LIPIEC

WIADOMOŚCI STAT/5 LIPIEC WDOMOŚC STT/5" E g c m p a r / B ^ z p WOJEWODZTW belskego ROK N UMER 4 LPEC K 99 ZNK Kreska UMOWNE / /-/ - zjawsko ne występuje, Zero / 0 / - zjawsko stneje, jednakże w loścach mnejszych od lczb, które

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W LATACH 2000- WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZED ŚLUBEM W WYBRANYCH JEDNOSTKACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE. Marek Gałązka

SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE. Marek Gałązka SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ... 23 ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 1, 2013 SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO ! PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO Ostrowec Śwętokrzysk, lstopad 2005 r. Zlecenodawca: Powat Ostroweck ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowec Śwętokrzysk Autor: Busness Moblty Internatonal

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo