Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:"

Transkrypt

1 Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 r. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 18 marca 2016 roku jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego i wydaniem przez biegłego rewidenta opinii do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu Emisyjnego przez odesłanie roczny raport skonsolidowany za rok 2015 opublikowany w dniu 18 marca 2016 roku. Aktualizacja nr 1 Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Sprawozdania Emitenta i Grupy Emitenta za rok 2015 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2014 badała firma BDI Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Śliczna 30 - wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3036, w imieniu której działał Ireneusz Biernat, Biegły Rewident nr Aktualizacja nr 2 Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 3. Wybrane dane finansowe, dodano: Wybrane informacje finansowe za 2015 rok zostały przygotowane na podstawie informacji finansowych Grupy Emitenta 2015 rok, które pochodzą z raportu okresowego Grupy Emitenta za 2015 roku, który został opublikowany w dniu 18 marca 2016 roku. Dane te zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta. TABELA: WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE (W TYS. PLN) Przychody netto ze sprzedaży Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik brutto Wynik netto Zysk netto na akcję (w PLN) 5,75 7,88 Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym zapasy należności i inne aktywa środki pieniężne Kapitał własny Kapitał akcyjny Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek operacyjnej inwestycyjnej finansowej Razem przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

2 Aktualizacja nr 3 Dokument Rejestracyjny, str. 53, pkt 9.1 Sytuacja finansowa, dodano: WYNIKI FINANSOWE GRUPY EMITENTA W 2015 ROKU TABELA: WYNIKI FINANSOWE GRUPY EMITENTA (DANE TYS. PLN) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Zysk brutto Zysk netto Zysk netto na akcję (w PLN) 5,75 7,88 TABELA: WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GRUPY EMITENTA Rentowność sprzedaży 32,5% 34,3% Rentowność EBITDA 33,2% 35,1% Rentowność EBIT 32,4% 34,6% Rentowność brutto 31,9% 34,6% Rentowność netto 26,2% 27,9% Rentowność aktywów (ROA) 10,4% 22,7% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 19,9% 30,7% Wartość sprzedaży Grupy Emitenta w 2015 roku spadła o 22,1% względem roku poprzedniego. W 2015 roku Grupa Emitenta kontynuowała sprzedaż i przenoszenie własności sprzedanych mieszkań w inwestycji osiedle Opatkowice (etap I i II) niemiej jednak ze względu na charakter i skalę prowadzonej działalności poziom przychodów Grupy Emitenta uzyskiwany ze sprzedaży lokali mieszkalnych zależy od obecnie prowadzonych inwestycji i momentu ich zakończenia, w związku z tym w poszczególnych latach może on ulegać znacznych wahaniom. Dodatkowo księgowanie sprzedaży następuje dopiero w momencie przeniesienia własności lokali mieszkalnych na nabywców. Decyzję dopuszczająca budynki do użytkowania Grupa Emitenta uzyskała w dniu 28 października 2015 roku, łącznie oddano do użytkowania 118 mieszkań w 23 budynkach. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie spółka celowa rozpoczęła przenoszenie własności mieszkań na nowych właścicieli. Do końca 2015 roku Spółce Orion Ogrody Sp. z o.o. udało się przenieść mkw. z mkw. wybudowanych, co daje 21% zrealizowanej sprzedaży. Zarząd Emitenta planuje, że sprzedaż pozostałej części inwestycji zostanie zakończona do jesieni 2016 roku. Wysoki poziom sprzedaży umożliwił częściową spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację tej inwestycji. Dodatkowo w 2015 roku Grupa Emitenta zakończyła drugą inwestycję prowadzoną pod nazwą marketingową Zabierzów Zacisze. Inwestycja została oddana do użytkowania pod koniec 2015 roku, łącznie oddano 36 budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej o powierzchni całkowitej od mkw. Przedsprzedaż tej inwestycji znajdzie odzwierciedlenie w wynikach Grupa Emitenta dopiero roku 2016 kiedy to dla tych budynków zostaną zawarte umowy przenoszące własność. W wyniku realizacji powyższych inwestycji Grupa Emitenta osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie tys. PLN, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto na poziomie tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa Emitenta wypracowała zysk netto na poziomie tys. PLN przy przychodach na poziomie tys. PLN. Ze względu na specyfikę działalności Grupy Emitenta w 2015 roku amortyzacja nie miała istotnego wpływu na wyniki oraz wskaźniki rentowności. TABELA: AKTYWA TRWAŁE ORAZ NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE I AKTYWA TRWAŁE W BUDOWIE NA KONIEC 2015 ROKU (DANE W TYS. PLN) Wyszczególnienie 2015 Udział 2014 Udział Zmiana r/r Rzeczowe aktywa trwałe % % -18,0% Wartości niematerialne i prawne 0 0% 0 0% - Inwestycje w udziały i akcje 98 6% 84 5% 16,4% Aktywa trwałe razem % % -7,0% Nakłady na aktywa trwałe, w tym istotne: % 3 100% - Zakup płyt betonowo drogowych 22 85% - - Zakup maszyn budowlanych 4 15% 3 100% - 2

3 Na koniec 2015 roku aktywa trwałe spadły względem analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu tys. PLN, tj. o 7,0%, głównie w wyniku spadku rzeczowych aktywów trwałych. Dominującą pozycją w aktywach trwałych są rzeczowe aktywa trwałe na które składa się głównie zakupiony w 2011 roku za kwotę tys. PLN lokal na ul. Przemysłowej 13 w Krakowie, który stanowi siedzibę Emitenta. W okresie 2015 amortyzacja była większa niż inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe przeprowadzone przez Grupę Emitenta w wyniku czego rzeczowe aktywa trwałe spadły w ujęciu rocznym o 18%. TABELA: AKTYWA OBROTOWE GRUPY EMITENTA NA KONIEC 2015 ROKU (DANE W TYS. PLN) Wyszczególnienie 2015 Udział 2014 Udział Zmiana r/r Zapasy % ,5% 53,8% Należności z tytułu dostaw i usług % 177 0,5% 2.078,2% Pozostałe należności % 561 2% 100,3% Pozostałe aktywa finansowe w wartości godziwej rozliczane przez wynik 999 2% % -19,8% finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % % 64,9% Aktywa obrotowe razem % % 62,9% Na koniec 2015 roku główną pozycją aktywów obrotowych Grupy Emitenta były zapasy, które wzrosły o 53,8% z poziomu tys. PLN na koniec 2014 roku do poziomu tys. PLN na koniec 2015 roku. Wzrost ten wynikał z realizacji inwestycji w Opatkowicach i Zabierzowie. Spadek udziału zapasów w aktywach obrotowych do poziomu 81% na koniec 2015 roku wynikał głównie ze wzrostu należności z tytułu dostaw i usług o tys. PLN oraz o wzrostu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o tys. PLN. W 2015 roku aktywa obrotowe wzrosły w stosunku do 2014 roku o 62,9%, głównie w wyniku wzrostu poziomu zapasów. Aktualizacja nr 4 Dokument Rejestracyjny, str. 58, pkt 10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału, dodano: TABELA: ŹRÓDŁA FINASOWANIA GRUPY EMITENTA W 2015 ROKU (DANE W TYS. PLN) Wyszczególnienie 2015 Udział 2014 Udział Kapitał własny % % Kapitał podstawowy % % Akcje własne 152 0,25% 53 0,14% Kapitał zapasowy ,75% % Pozostałe kapitały rezerwowe % % Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 0 0% 0 0% Wynik finansowy za rok obrotowy % % Odpisy z zysku netto w ciągu roku Zobowiązania długoterminowe % % Kredyty i pożyczki 594 1% % Zobowiązania pozostałe % 60 0,15% Rezerwa z tyt. podatku odroczonego % ,85% Zobowiązania krótkoterminowe % % Kredyty i pożyczki % 617 2% Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania % % Zobowiązania pozostałe % % Zobowiązanie z tyt. podatku bieżącego % 197 1% Rezerwy na zobowiązania Pasywa razem % % W 2015 roku Grupa Emitenta odnotowała, względem analogicznego okresu roku poprzedniego, znaczący wzrost kapitałów własnych, głównie w wyniku osiągniętego w całym 2015 roku zysku netto w wysokości tys. PLN, który był efektem rozpoczęcia sprzedaży i przenoszenia własności sprzedanych mieszkań w inwestycji osiedle Opatkowice. W 2014 roku Grupa Emitenta w wyniku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o skupie akcji własnych utworzyła kapitał rezerwowy w wysokości tys. PLN poprzez wydzielenie go z kapitału zapasowego, który w wyniku realizacji w 2015 programu skupu akcji własnych uległ zmniejszeniu do poziomu tys. PLN. Wzrost zobowiązań długoterminowych na koniec 2015 roku do poziomu tys. PLN, tj. o 170,5% wynika głównie z emisji obligacji długoterminowych. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2015 roku do poziomu tys. PLN, tj. o 214,8%, wynikał głównie ze wzrostu do poziomu tys. PLN kredytów i pożyczek co było spowodowane różnym cyklem realizacji I i II etapu inwestycji deweloperskiej w Opatkowicach. 3

4 Na dzień r. Grupa Emitenta posiada następujący limit kredytowy w spółce zależnej Orion Ogrody Sp. z o.o. kredyt obrotowy odnawialny na VAT w Alior Bank S.A. w wysokości do 400 tys. PLN na dzień r. saldo kredytu wynosiło 0. Aktualizacja nr 5 Dokument Rejestracyjny, str. 59 pkt 10.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych, dodano: TABELA: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W TYS. PLN) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty razem, w tym: Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (Zysk) strata z tyt. działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów i podatku bieżącego Zmiana stanu zobowiązań z tyt. rozrachunków publiczno prawnych z 1820 wyjątkiem podatku dochodowego Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy zapłacony Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Wpływy, w tym: Sprzedaż wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych - - Odsetki otrzymane Spłata udzielonych pożyczek Wydatki, w tym: Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w udziały, akcje oraz wspólne przedsięwzięcia 0 51 Udzielenie pożyczek Inne wydatki inwestycje 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy, w tym: Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Emisja obligacji Wydatki, w tym: Nabycie akcji własnych 99 - Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłata kredytów i pożyczek Płatności z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu W 2015 roku głównym źródłem środków pieniężnych Grupy Emitenta była działalność finansowa. Główny wpływ na osiągnięcie ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej na poziomie tys. PLN miała ujemna zmiana stanu zapasów, która wyniosła tys. PLN i była efektem dalszej realizacji inwestycji osiedle Opatkowice i inwestycji w Zabierzowie. Na przepływy z działalności inwestycyjnej składały się przede wszystkim wpływy w postaci spłat przez pożyczkobiorców pożyczek udzielonych przez Emitenta w wysokości tys. PLN. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły tys. PLN. Główny wpływ na osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej miał wzrost zaciągniętych kredytów bankowych o kwotę tys. PLN oraz emisji w dniu 18 grudnia 4

5 2015 roku obligacji serii A na łączną kwotę tys. PLN. Łączne przepływy pieniężne netto wyniosły tys. PLN i powiększyły środki pieniężne na koniec 2015 roku do poziomu tys. PLN. Aktualizacja nr 6 Dokument Rejestracyjny, str. 61 pkt 10.3 Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania, dodano: TABELA: STRUKTURA FINANSOWANIA I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA GRUPY EMITENTA (W TYS. PLN) Wyszczególnienie Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitały własne Wskaźniki: Wskaźnik zadłużenia 0,48 0,26 Wskaźnik zadłużenia kapitałów 0,91 0,35 własnych Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,42 0,17 Wszystkie wskaźniki zadłużenia 2015 roku utrzymywały się na bardzo bezpiecznym poziomie. Wzrost, względem 2014 roku, wskaźnika zadłużenia do poziomu 0,48 na koniec 2015 roku wynikał ze wzrostu poziomu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych (na koniec 2015 roku wyniosły tys. PLN, względem 60 tys. PLN na koniec 2014 roku). Spowodowane to było głównie przez emisję obligacji o wartości tys. PLN oraz przesuniętym cyklem realizacji I i II etapu inwestycji w Opatkowicach (I etap zakończony został na przełomie II i III kwartału roku 2014 i umożliwił spłatę kredytu, II etap zakończony został w IV kwartale 2015 roku). Wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych na koniec 2015 roku względem 2014 roku wynikał z istotnego, bo aż 192,8% wzrostu zobowiązań, głównie w wyniku wzrostu zadłużenia w wyniku realizacji inwestycji osiedle Opatkowice, przy jednoczesnym niewielkim wzroście poziomu kapitałów własnych. Wzrost wskaźnika zadłużenia długoterminowego do poziomu 0,42 na koniec 2015 roku wynikał głównie ze wzrostu zobowiązań długoterminowych. ANALIZA PŁYNNOŚCI TABELA: WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI GRUPY EMITENTA Wyszczególnienie Wskaźnik płynności bieżącej 3,76 7,27 Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 1,05 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,34 0,65 Osiągnięte przez Grupę Emitenta w okresie wskaźniki płynności bieżącej, jak i szybkiej potwierdzają dobrą politykę zarządzania finansami pozwalającą na efektywne korzystanie z kapitału obrotowego. Wskaźnik płynności bieżącej spadł z poziomu 7,27 na koniec 2014 roku do poziomu 3,76 na koniec 2015 roku. Wskaźnik płynności szybkiej spadł z poziomu 1,05 na koniec 2014 roku do poziomu 0,73 na koniec 2015 roku. Wskaźnik podwyższonej płynności spadł z poziomu 0,65 na koniec 2014 roku do poziomu 0,34 na koniec 2015 roku. Spadek wskaźnika płynności szybkiej oraz wskaźnik podwyższonej płynności był efektem głównie istotnego, bo aż o 214,8% wzrostu zobowiązań krótkoterminowych, przy jednocześnie niższym, bo o 62,9%, wzroście aktywów obrotowych. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych był efektem różnego cyklu realizacji inwestycji deweloperskich w Opatkowicach (I etap zakończony na przełomie II i III kwartału roku, II etap zakończony w IV kwartale roku) oraz zwiększonych nakładów na realizacje projektów inwestycyjnych w Opatkowicach i Zabierzowie. TABELA: WSKAŹNIKI ROTACJI EMITENTA (W DNIACH) Cykl rotacji zapasów Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług 61 3 Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług Wzrost rok do roku cyklu rotacji zapasów do poziomu 596 dni w okresie , był efektem istotnego, bo aż o 53,8%% wzrostu poziomu zapasów, przy jednoczesnym 22,1% spadku poziomu przychodów. Na spadek przychodów ze sprzedaży w 2015 miało wpływ przesunięcie sprzedaży i przenoszenia praw własności sprzedanych mieszkań w inwestycji osiedle Opatkowice. Istotny wzrost zapasów wynikał z realizacji kolejnych dwóch etapów inwestycji deweloperskich w Opatkowicach oraz w Zabierzowie. Ze względu na charakter działalności Grupy Emitenta, poziom należności z tytułu należności z tytułu dostaw i usług w całej sumie bilansowej jest niewielki na koniec 2015 roku jego wartość nie przekraczała 4 milionów złotych, co spowodowało, że cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług wzrósł rok do roku do poziomu 61 dni. Wzrost rok do roku wartości cyklu rotacji zobowiązań był niewielki i na koniec 2015 roku osiągnął poziom 47 dni i wynikał ze spadku poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 1 mln złotych. 5

6 Aktualizacja nr 7 Podsumowanie, str. 10 el. B.7, dodano: Wybrane informacje finansowe za 2015 rok zostały przygotowane na podstawie informacji finansowych Grupy Emitenta 2015 rok, które pochodzą z raportu okresowego Grupy Emitenta za 2015 roku, który został opublikowany w dniu 18 marca 2016 roku. Dane te zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta. TABELA: WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE (W TYS. PLN) Przychody netto ze sprzedaży Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik brutto Wynik netto Zysk netto na akcję (w PLN) 5,75 7,88 Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym zapasy należności i inne aktywa środki pieniężne Kapitał własny Kapitał akcyjny Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek operacyjnej inwestycyjnej finansowej Razem przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu WYNIKI FINANSOWE GRUPY EMITENTA W 2015 ROKU TABELA: WYNIKI FINANSOWE GRUPY EMITENTA (DANE TYS. PLN) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Zysk brutto Zysk netto Zysk netto na akcję (w PLN) 5,75 7,88 TABELA: WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GRUPY EMITENTA Rentowność sprzedaży 32,5% 34,3% Rentowność EBITDA 33,2% 35,1% 6

7 Rentowność EBIT 32,4% 34,6% Rentowność brutto 31,9% 34,6% Rentowność netto 26,2% 27,9% Rentowność aktywów (ROA) 10,4% 22,7% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 19,9% 30,7% Wartość sprzedaży Grupy Emitenta w 2015 roku spadła o 22,1% względem roku poprzedniego. W 2015 roku Grupa Emitenta kontynuowała sprzedaż i przenoszenie własności sprzedanych mieszkań w inwestycji osiedle Opatkowice (etap I i II) niemiej jednak ze względu na charakter i skalę prowadzonej działalności poziom przychodów Grupy Emitenta uzyskiwany ze sprzedaży lokali mieszkalnych zależy od obecnie prowadzonych inwestycji i momentu ich zakończenia, w związku z tym w poszczególnych latach może on ulegać znacznym wahaniom. Dodatkowo księgowanie sprzedaży następuje dopiero w momencie przeniesienia własności lokali mieszkalnych na nabywców. Decyzję dopuszczająca budynki do użytkowania Grupa Emitenta uzyskała w dniu 28 października 2015 roku, łącznie oddano do użytkowania 118 mieszkań w 23 budynkach. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie spółka celowa rozpoczęła przenoszenie własności mieszkań na nowych właścicieli. Do końca 2015 roku Spółce Orion Ogrody Sp. z o.o. udało się przenieść mkw. z mkw. wybudowanych, co daje 21% zrealizowanej sprzedaży. Zarząd Emitenta planuje, że sprzedaż pozostałej części inwestycji zostanie zakończona do jesieni 2016 roku. Wysoki poziom sprzedaży umożliwił częściową spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację tej inwestycji. Dodatkowo w 2015 roku Grupa Emitenta zakończyła drugą inwestycję prowadzoną pod nazwą marketingową Zabierzów Zacisze. Inwestycja została oddana do użytkowania pod koniec 2015 roku, łącznie oddano 36 budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej o powierzchni całkowitej od mkw. Przedsprzedaż tej inwestycji znajdzie odzwierciedlenie w wynikach Grupa Emitenta dopiero roku 2016 kiedy to dla tych budynków zostaną zawarte umowy przenoszące własność. W wyniku realizacji powyższych inwestycji Grupa Emitenta osiągnęła przychody na poziomie tys. PLN, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto na poziomie tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa Emitenta wypracowała zysk netto na poziomie tys. PLN przy przychodach na poziomie tys. PLN. Ze względu na specyfikę działalności Grupy Emitenta w 2015 roku amortyzacja nie miała istotnego wpływu na wyniki oraz wskaźniki rentowności. Aktualizacja nr 8 Str. 2 oraz Dokument Rejestracyjny, str. 188 pkt 24 Dokumenty udostępnione do wglądu, dodano: W związku z publikacją raportu okresowego Grupy Emitenta za 2015 roku, który został opublikowany w dniu 18 marca 2016 roku, Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu Emisyjnego: Skonsolidowane informacje finansowe Emitenta za 2015 rok, Jednostkowe informacje finansowe Emitenta za 2015 rok, Sprawozdania finansowe podmiotów zależnych Emitenta za 2015 rok, będą dostępne w siedzibie Emitenta. Aktualizacja nr 9 Dokument Rejestracyjny, str. 84 pkt 20.1 Historyczne dane finansowe, dodano: Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2016 roku. Skonsolidowany Raport roczny za 2015 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Orion Investment S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał o tym sprawozdaniu opinie bez zastrzeżeń. Aktualizacja nr 10 Dokument Rejestracyjny, str.132 pkt 20.4 Badanie historycznych rocznych informacji finansowych, dodano: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2015, włączone do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego badania została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2016 roku. Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok dostępna jest na stronie internetowej Emitenta: 7

8 nta%20za%202015%20rok%20skonsolidowane.pdf Aktualizacja nr 11 Dokument Rejestracyjny, str.132 pkt 20.5 Data najnowszych informacji finansowych, dodano: Do Prospektu Emisyjnego dołączono roczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej, zbadane przez Biegłego Rewidenta, dotyczące okresu sprawozdawczego zakończonego roku. Zostało ono przedstawione w niniejszym Prospekcie Emisyjnym przez odesłanie. Aktualizacja nr 12 Dodano nowy załącznik: ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ DOKUMENTÓW ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE PRZEZ ODESŁANIE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2016 roku, dostępne na stronie internetowej Emitenta: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2016 roku, dostępne na stronie internetowej Emitenta: Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2015 rok, przekazana do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2016 roku, dostępna na stronie internetowej Emitenta: widenta%20za%202015%20rok%20skonsolidowane.pdf Sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych oraz raporty bieżące dostępne są na stronie internetowej spółki ( Emitent ORION INVESTMENT S.A. Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu 8

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2016

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2016 Raport Roczny Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016 Kraków, 21 marca 2017 roku Spis treści 1. Pismo Zarządu. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe: 2.1 Wybrane pozycje

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2015

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2015 Raport Roczny Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2015 Kraków, 18 marca 2016 roku Spis treści 1. Pismo Zarządu. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe: 2.1 Wybrane pozycje

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. za rok obrotowy 2016

Raport Roczny. za rok obrotowy 2016 GRUPA KAPITAŁOWA ORION INVESTMENT S.A. ul. Przemysłowa 13 30-701 Kraków Raport Roczny za rok obrotowy 2016 Kraków, 21 marca 2017 roku Spis treści 1. Pismo Prezesa Zarządu jednostki dominującej 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. za rok obrotowy 2015

Raport Roczny. za rok obrotowy 2015 GRUPA KAPITAŁOWA ORION INVESTMENT S.A. ul. Przemysłowa 13 30-701 Kraków Raport Roczny za rok obrotowy 2015 Kraków, 18 marca 2016 roku Spis treści 1. Pismo Prezesa Zarządu jednostki dominującej 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo