ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O."

Transkrypt

1 ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r.

2 1. Charakterystyka spółek porównywalnych do Zortrax sp. z o.o. Ze względu na bardzo wczesny etap rozwoju branży druku 3D oraz, co z tym związane, stosunkowo małą liczbę spółek publicznych, pochodzących tej branży, w toku analizy zidentyfikowano 4 spółki o profilu najbardziej zbliżonym do Zortrax Sp. z o.o., notowane na zagranicznych giełdach. Krótka charakterystyka tych podmiotów została przedstawiona poniżej. 1.1 Stratasys Ltd. Amerykańska Spółka będąca światowym liderem druku 3D zarówno pod względem wartości przychodów, jak i wolumenu sprzedanych urządzeń. Spółka powstała w 1998 roku i zatrudnia obecnie około 1400 pracowników Roczne przychody Stratasys Ltd. w 2013 roku przekroczyły 484 mln USD. Spółka notowana jest na giełdzie w Nowym Jorku, zaś jej walory wchodzą w skład indeksu NASDAQ. Kapitalizacja spółki to obecnie około 5,5 mld USD. W 2013 r. Stratasys Ltd. umocniła swoją pozycję na rynku druku 3D przejmując za kwotę 403 mln USD istotnego gracza - spółkę MakerBot D Systems Corporation Amerykańska Spółka mająca silną pozycję na rynku druku 3D. Jej przychody w 2013 roku przekroczyły 513 mln USD. Spółkę cechuję bardzo szybki rozwój, mający odzwierciedlenie w dynamice wyników finansowych (40-50% r/r, począwszy od 2009 roku). Kapitalizacja podmiotu wynosi obecnie około 6 mld USD. 3D Systems Corporation posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz drukarek 3D. Spółka notowana jest na nowojorskiej giełdzie. W 2013 roku osiągnęła 44,1 mln USD zysku netto. 1.3 Voxeljet AG Spółka założona w Niemczech, od października 2013 roku notowana na giełdzie w Nowym Jorku. Spółka jest stosunkowo małym podmiotem o przychodach 11,7 mln EUR i kapitalizacji 292 mln EUR. Spółka specjalizuję się w produkcji wielkoformatowych urządzeń drukujących, mających zastosowanie głównie wśród klientów instytucjonalnych. 1.4 The ExOne Company Amerykańska Spółka, która powstała w 2005 roku o przychodach w 2013 roku na poziomie około 40 mln USD i kapitalizacji około 519 mln USD. Spółka specjalizuje się w trójwymiarowym druku z materiałów takich jak piasek, metal czy szkło. Walory Spółki notowane są na giełdzie Nowym Jorku i wchodzą w skład indeksu NASAQ. 2. Analiza wskaźników spółek porównywalnych W dalszej części analizy obliczone zostały najpopularniejsze wskaźniki wykorzystywane do wyceny porównawczej spółek na rynku kapitałowym tj. wskaźniki: P/E stosunek kapitalizacji spółki do jej zysku netto, P/Sales stosunek kapitalizacji spółki do jej przychodów, P/EBIT stosunek kapitalizacji spółki do jej wartości zysku operacyjnego, P/BV stosunek kapitalizacji spółki do wartości księgowej spółki, 2/5

3 EV/EBITDA stosunek kapitalizacji spółki pomniejszonej o dług netto do zysku EBITDA spółki. Powyższe wskaźniki dla konkretnych spółek zostały obliczone na podstawie danych historycznych, narastających za ostatnie 4 kwartały (w większości przypadków za 2013 rok), dostępnych w raportach okresowych spółek. Czynnikiem ograniczającym możliwość analizy wskaźników spółek porównywalnych był fakt, iż 3 spośród 4 spółek poddanych analizie nie wygenerowały dodatnich wyników finansowych na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto. Uniemożliwiło to obliczenie wskaźników opartych na tych wartościach. Szczegółowe zestawienie wskaźników dla spółek porównywalnych znajduje się poniższej tabeli. Wskaźniki spółek porównywalnych do Zortrax sp. z o.o. Spółka Waluta Kurs P/Sales EV/EBITDA P/EBIT P/E P/BV Voxeljet AG EUR 18,44 24,61 x x x 6,3 The ExOne Company USD 34,56 12,63 x x x 3,4 Stratasys Ltd. USD 112,32 11,41 x x x 2,0 3D Systems Corporation USD 56,46 11,35 49,8 72,1 132,1 6,2 Mediana spółek porównywalnych 12,0 49,8 72,1 132,1 4,8 Średnia spółek porównywalnych 15,0 49,8 72,1 132,1 4,5 źródło: obliczenia Invista DM, na podstawie raportów okresowych spółek, kurs zamknięcia z dnia r. Z uwagi na opisane powyżej ograniczenia, dalszej analizie poddano prognozowany wskaźnik P/E dla powyższych spółek. Dane na jego temat zostały zaczerpnięte z serwisu Bloomberg oraz ze strony nasdaq.com. Prognozowana na koniec 2014 roku wartość tego wskaźnika jest dodatnia w przypadku spółek Stratasys Ltd. oraz 3D Systems Corporation. Szczegółowe informacje na temat wskaźnika P/E dla tych spółek, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Prognozowana wartość wskaźnika P/E dla spółek porównywalnych do Zortrax sp. z o.o. Spółka Bloomberg P/E 2014 Nasdaq.com Stratasys Ltd. 50,99 62,12 3D Systems Corporation 69,53 89,52 Średnia wskaźników 60,26 75,82 Średnia wskaźników dla obu źródeł źródło: Bloomberg, nasdaq.com 68,04 Powyższa analiza wskazuje, iż spółki z branży druku 3D notowane na zagranicznych giełdach charakteryzują się wysoką wyceną rynkową, biorąc pod uwagę zarówno ich obecną kapitalizację jak i przyszłą, prognozowaną wycenę. Jedną z głównych przyczyn wysokiej wyceny tych spółek jest niewątpliwie charakter branży, w której działają te spółki. Z uwagi na bardzo wczesny etap rozwoju branży druku 3D oraz, co z tym związane, jej dynamiczny prognozowany rozwój w przyszłości, obecna wycena Spółek uwzględnia perspektywę znaczącej poprawy wyników spółek w najbliższych latach, a co za tym idzie urealnienie wycen i wskaźników tych podmiotów. 3/5

4 3. Prognoza wyników dla Zortrax sp. z o.o. Opublikowana przez Zortrax sp. z.o.o. w dniu r. prognoza wyników na 2014 rok została przygotowana przez firmę audytorską BDO Sp. z o.o. i zakłada osiągnięcie w 2014 r. ponad zł zysku operacyjnego, zł EBITDA oraz ponad zł zysku netto. Prognoza została przygotowana w oparciu o planowane przychody i koszty związane wyłącznie ze sprzedażą drukarki 3D Zortrax M200 (w tym filamentu i odpłatnych gwarancji), bez uwzględniania przychodów i kosztów związanych z rozwojem nowych produktów. Biorąc pod uwagę wartość prognozowanych wyników Zortrax sp. z o.o. oraz przestawiony wcześniej średni prognozowany wskaźnik P/E dla spółek zagranicznych, który jest na poziomie P/E = 68, można oczekiwać wysokiej wyceny Zortrax sp. z o.o. w związku z planami jej upublicznienia. Z uwagi na charakter polskiego rynku kapitałowego i występujące różnice w stosunku do rynku amerykańskiego polegające na mniejszej płynności rynku oraz trudniejszemu pozyskaniu kapitału w Polsce niż w USA, zasadnym wydaje się przyjęcie dyskonta przy szacowaniu wskaźnika P/E dla rynku polskiego na poziomie 30%, co implikuje jego wartość na poziomie P/E = 47,6. Biorąc pod uwagę prognozowany na 2014 rok zysk netto spółki Zortrax oraz powyższą wartość wskaźnika P/E, kapitalizacja spółki na koniec 2014 roku wyniosłaby 385,6 mln PLN. 4. Kontakt W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących treści niniejszego materiału zapraszamy do kontaktowania się z: Maciej Kabat Główny Analityk tel /5

5 5. Zastrzeżenia Prawne Invista Dom Maklerski S.A. (dalej jako: Invista DM ) jest organizatorem oraz pełni funkcje oferującego w ramach publicznej emisji obligacji spółki Zortrax sp. z o.o. (dalej jako: Spółka ). Niniejszy materiał został sporządzony według najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności przez Invista DM, w celu zapewnienia jego rzetelności i obiektywizmu. Zwracamy jednak uwagę, że dane zawarte w materiale pochodzą z ogólne dostępnych źródeł. Dane te nie podlegały niezależnej weryfikacji i Invista DM nie może zagwarantować, że są one w pełni poprawne, rzetelne i kompletne. W związku z tym Invista DM nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i rzetelność źródeł, na podstawie których została sporządzona prezentacja. Invista DM nie ponosi także odpowiedzialności za skutki interpretacji informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, a potencjalni inwestorzy powinni polegać wyłącznie na własnej ocenie i analizie informacji zawartych w niniejszym materiale. Nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszym materiale za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Invista DM. Invista DM nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. W szczególności Invista DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym materiale. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie materiału nie jest zależne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Spółki, dokonywanych przez Invista DM. Autorzy materiału nie są stroną jakiejkolwiek umowy zawartej ze Spółką i nie otrzymują wynagrodzenia od Spółki. Materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715). Materiał nie jest podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i nie powinna być tak interpretowany. Materiał nie może być również traktowany jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę. Niniejszy dokument nie stanowi reklamy, oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani oferty publicznej ani zaproszenia do składania oferty, jak również jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Warunki emisji obligacji i terminy jej przeprowadzenia zostaną określone przez Spółkę. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A2 jest Memorandum Informacyjne obligacji serii A2 dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta oraz oferującego Przyjmuje się, że każdy odbiorca niniejszego materiału ma świadomość powyższych zastrzeżeń i ryzyk związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę. Prezentacja jest przeznaczona dla klientów detalicznych i profesjonalnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2014, poz. 94). Niniejszy dokument nie może być w żaden sposób udostępniany bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Szwajcarii i Japonii. 5/5

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). CD PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł

KRUK. WyŜsze loty. Polska, usługi finansowe. Podtrzymana rekomendacja Kupuj, cena docelowa podniesiona do 72,3 zł Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. KRUK Polska, usługi finansowe Reuters: KRU.WA Bloomberg: KRU PW 9 kwietnia 2013 WyŜsze

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013 Draft nr 3[PL] Wejdź na giełdę z ENERGĄ Zastrzeżenia prawne: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009 Grupa BRE Banku Raport Roczny 2009 2009 I RAPORT ROCZNY GRUPY BRE BANKU 2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Press presentation June 2015

Press presentation June 2015 Press presentation June 2015 Prezentacja prasowa czerwiec 2015 Nie należy upubliczniać, publikować ani rozpowszechniać niniejszego dokumentu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Japonii. Creation

Bardziej szczegółowo