ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA"

Transkrypt

1 Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 31 sierpnia 2016 roku śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. W związku z istotną zamianą przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wyniku netto, publikacja śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku spełniania, w opinii Emitenta, przesłanki sporządzenia aneksu do prospektu emisyjnego, które zostały określone w art. 51 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Aktualizacja nr 1 Podsumowanie, str. 10, pkt B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe oraz Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 3. Wybrane dane finansowe, dodano: Wybrane informacje finansowe za I półrocze 2016 roku zostały przygotowane na podstawie informacji finansowych Grupy Emitenta za I półrocze 2016 roku, które pochodzą ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku, które zostało opublikowane w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Dane te zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i nie były badane, ale podlegały przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. TABELA: WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE (W TYS. PLN) I półrocze I półrocze Przychody netto ze sprzedaży Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik brutto Wynik netto Zysk netto na akcję (w PLN) 1,20 1,85 Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym zapasy należności i inne aktywa środki pieniężne Kapitał własny Kapitał akcyjny Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Razem przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Wartość sprzedaży Grupy Emitenta w okresie spadła o 40,0% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie sprzedaż Grupy Emitenta wynikała z przenoszenia własności lokali mieszkalnych w zakończonych inwestycjach Trzy Ogrody Ogród Wrzosowy, Trzy Ogrody Ogród Różany oraz Zacisze Zabierzów. W wyniku tego Grupa Emitenta osiągnęła przychody na poziomie tys. PLN, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto na poziomie tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa Emitenta wypracowała zysk netto 1 S t r o n a

2 na poziomie tys. PLN przy przychodach na poziomie tys. PLN. Poziom sprzedaży ze względu na charakter i skalę prowadzonej działalności zależy od obecnie prowadzonych inwestycji i momentu ich zakończenia, w związku z tym w poszczególnych kwartałach może on ulegać znacznych wahaniom, tym bardziej, że księgowanie sprzedaży następuje dopiero w momencie przeniesienia własności lokali mieszkalnych na nabywców. Aktualizacja nr 2 Str. 2 oraz Dokument Rejestracyjny, str. 188 pkt 24 Dokumenty udostępnione do wglądu, dodano: W związku z publikacją w dniu 31 sierpnia 2016 roku śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku., Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu Emisyjnego śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku będzie dostępne w siedzibie Emitenta. Aktualizacja nr 3 Dokument Rejestracyjny, str.132 pkt 20.5 Data najnowszych informacji finansowych, dodano: Do Prospektu Emisyjnego dołączono śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku. Zostało ono przedstawione w niniejszym Prospekcie Emisyjnym przez odesłanie. Aktualizacja nr 4 Dokument Rejestracyjny, str. 132 pkt 20.6 Śródroczne informacje finansowe, dodano: ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORION INVESTMENT S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dostępne jest na stronie internetowej Emitenta: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i nie było badane, ale podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. Aktualizacja nr 5 Dokument Rejestracyjny, str. 53 pkt 9.1 Sytuacja finansowa, dodano: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i nie było badane, ale podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. TABELA: WYNIKI FINANSOWE GRUPY EMITENTA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (W TYS. PLN) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Zysk brutto Zysk netto Zysk netto na akcję (w PLN) 1,20 1,85 TABELA: WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GRUPY EMITENTA (W TYS. PLN) Rentowność sprzedaży 17,9% 23,6% Rentowność EBITDA 20,2% 24,7% Rentowność EBIT 18,5% 23,8% Rentowność brutto 18,0% 23,9% Rentowność netto 20,8% 19,2% 2 S t r o n a

3 Rentowność aktywów (ROA) 1,7% 4,0% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 4,5% 7,5% Wartość sprzedaży Grupy Emitenta w okresie spadła o 40,0% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie sprzedaż Grupy Emitenta wynikała z przenoszenia własności lokali mieszkalnych w zakończonych inwestycjach Trzy Ogrody Ogród Wrzosowy, Trzy Ogrody Ogród Różany oraz Zacisze Zabierzów. W wyniku tego Grupa Emitenta osiągnęła przychody na poziomie tys. PLN, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto na poziomie tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa Emitenta wypracowała zysk netto na poziomie tys. PLN przy przychodach na poziomie tys. PLN. Ze względu na charakter i skalę prowadzonej działalności poziom przychodów Grupy Emitenta uzyskiwany ze sprzedaży lokali mieszkalnych zależy od obecnie prowadzonych inwestycji i momentu ich zakończenia, w związku z tym w poszczególnych latach może on ulegać znacznych wahaniom. Dodatkowo księgowanie sprzedaży następuje dopiero w momencie przeniesienia własności lokali mieszkalnych na nabywców., co powoduje wahania wskaźników rentowności, które w okresie uległy nieznacznemu pogorszeniu względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik rentowości sprzedaży spadł do poziomu 17,9% z poziomu 23,6% natomiast wskaźnik rentowności netto wyniósł 20,8%, tj. wzrósł o 1,6 p.p. TABELA: AKTYWA TRWAŁE NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU (W TYS. PLN) Udział Udział Zmiana r/r Rzeczowe aktywa trwałe ,1% ,0% -9,6% Wartości niematerialne i prawne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane metodą praw własności Aktywa trwałe razem % % 11,4% Na koniec I półrocza 2016 roku aktywa trwałe wzrosły względem analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu tys. PLN, tj. o 11,4%. Dominującą pozycją w aktywach trwałych są rzeczowe aktywa trwałe, które stanowią na dzień 30 czerwca 2016 roku 72,1% aktywów trwałych. TABELA: AKTYWA OBROTOWE GRUPY EMITENTA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2016 ROKU (W TYS. PLN) Udział Udział Zmiana r/r Zapasy ,3% ,0% 60,4% Należności z tytułu dostaw i usług ,0% 779 1,6% 378,9% Pozostałe należności ,3% ,8% 30,8% Pozostałe aktywa finansowe w wartości godziwej rozliczane przez wynik finansowy 289 0,4% 25 0,1% 1056,0% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,0% ,6% -39,8% Aktywa obrotowe razem ,0% ,0% 52,3% Na koniec I półrocza 2016 roku główną pozycją aktywów obrotowych Grupy Emitenta były zapasy, które wzrosły o 60,4% z poziomu tys. PLN na koniec I półrocza 2015 roku do poziomu tys. PLN na koniec I półrocza 2016 roku. W okresie aktywa obrotowe wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 52,3%. Spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do poziomu tys. PLN wynikał głównie z ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły tys. PLN. Aktualizacja nr 6 Dokument Rejestracyjny, str. 56 pkt Czynniki mające istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej, dodano: W I półroczu 2016 r. Grupa Emitenta osiągnęła wynik z działalności operacyjnej na poziomie tys. zł, na co istotny wpływ miało przenoszenie własności lokali mieszkalnych w zakończonych inwestycjach: Trzy Ogrody Ogród Wrzosowy, Trzy Ogrody- Ogród Różany oraz Zacisze Zabierzów. Aktualizacja nr 7 Dokument Rejestracyjny, str. 56 pkt Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży lub przychodach, dodano: W I półroczu 2016 r. Grupa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tys. zł, co stanowi spadek o 39,9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego. Zmiana ta spowodowana jest przekazywaniem nabywcom na własność powierzchni mieszkalnych w zrealizowanych inwestycjach. Do końca I półrocza 2016 r. przekazano nabywcom ponad 99% całości powierzchni lokali mieszkalnych inwestycji Trzy Ogrody-Ogród Wrzosowy i ponad 36% całości powierzchni lokali mieszkalnych inwestycji Trzy Ogrody-Ogród Różany. W opinii Zarządu, obecny poziom popytu pozwoli na sprzedaż pozostałej powierzchni w obu etapach wymienionej inwestycji do końca 2017 r. W trzecim etapie inwestycji Trzy Ogrody-Ogród 3 S t r o n a

4 Jaśminowy kontynuowane są prace budowlane. Na zakończenie I półrocza 2016 r., stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 63%, zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest przed upływem 2016 r. Jednocześnie w I półroczu 2016 r., dla inwestycji w Zabierzowie, Emitent przeniósł własność 4 z 36 budynków, a na kolejne 5 zostały podpisane umowy przedstępne. Aktualizacja nr 8 Dokument Rejestracyjny, str. 58 pkt 10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału, dodano: TABELA: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GRUPY EMITENTA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (W TYS. PLN) Udział Udział Kapitał własny % % Kapitał podstawowy % % Akcje własne % % Kapitał Zapasowy % % Pozostałe kapitały rezerwowe % % Niepodzielony wynik z lat ubiegłych % -69 0% Wynik finansowy za rok obrotowy % % Odpisy z zysku netto w ciągu roku Zobowiązania długoterminowe % % Kredyty i pożyczki % % Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania finansowe % 43 0% Zobowiązania z tyt. podatku odroczonego % % Zobowiązania krótkoterminowe % % Kredyty i pożyczki % 186 0% Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania % % Zobowiązania z tys. podatku bieżącego 349 0% % Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia % 153 0% Pasywa razem % % W okresie Grupa Emitenta odnotowała, względem analogicznego okresu roku poprzedniego, wynoszący 9% wzrost kapitałów własnych, co można uznać za wysoką dynamikę, biorąc pod uwagę wypłacone w latach 2015, 2016 dywidendy. Do znaczącego wzrost poziomu zobowiązań o przyczyniła się emisja trzyletnich obligacji serii A i B. Pozyskane dzięki emisji finansowanie w wysokości tys. PLN zostanie przeznaczone na realizację obecnych i planowanych przedsięwzięć deweloperskich. Aktualizacja nr 9 Dokument Rejestracyjny, str. 59 pkt 10.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych, dodano: TABELA: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (W TYS. PLN) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty razem, w tym: Amortyzacja Odsetki otrzymane (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1-6 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz podatku bieżącego Zmiana stanu zobowiązań z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych z wyjątkiem podatku dochodowego Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy, w tym: Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych 8-4 S t r o n a

5 aktywów trwałych Odsetki otrzymane Spłata udzielonych pożyczek Wydatki, w tym: Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 - Udzielenie pożyczek Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy, w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte Emisja obligacji Wydatki, w tym: Nabycie akcji/udziałów własnych - 99 Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu W okresie głównym źródłem środków pieniężnych Grupy Emitenta była działalność finansowa. Główny wpływ na osiągnięcie ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej na poziomie tys. PLN miała ujemna zmiana stanu zapasów, która wyniosła tys. PLN. Na przepływy z działalności inwestycyjnej składały się przede wszystkim wpływy w postaci spłat przez pożyczkobiorców pożyczek udzielonych przez Emitenta w wysokości 229 tys. PLN. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły tys. PLN. Łączne przepływy pieniężne netto wyniosły tys. PLN i pomniejszyły środki pieniężne na koniec I półrocza 2016 roku do poziomu tys. PLN. Aktualizacja nr 10 Dokument Rejestracyjny, str. 61 pkt 10.3 Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania, dodano: TABELA: STRUKTURA FINANSOWANIA (W TYS. PLN) I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA GRUPY EMITENTA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitały własne Wskaźniki: Wskaźnik zadłużenia 0,62 0,47 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,61 0,89 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,15 0,54 Do wzrostu wskaźników zadłużenia Grupy Emitenta przyczyniła się emisja obligacji serii A i B, zwiększając wartość zobowiązań Emitenta o tys. PLN. TABELA: WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI GRUPY EMITENTA Wskaźnik płynności szybkiej 5,55 5,19 Wskaźnik płynności bieżącej 0,76 0,94 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,30 0,65 Grupa Emitenta, zgodnie z zasadami rachunkowości, realizowane inwestycje deweloperskie traktuje jako produkcję w toku i związku z tym w bilansie realizowane inwestycje deweloperskie wpływają na poziom zapasów. Z uwzględnieniem trwających inwestycji, zarówno wartość wskaźnika płynności bieżącej, jak i szybkiej potwierdza dobrą politykę zarządzania finansami pozwalającą na efektywne korzystanie z kapitału obrotowego. TABELA: WSKAŹNIKI ROTACJI GRUPY EMITENTA (W DNIACH) Cykl rotacji zapasów S t r o n a

6 Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług Grupa Emitenta, zgodnie z zasadami rachunkowości, realizowane inwestycje deweloperskie traktuje jako produkcję w toku i związku z tym w bilansie realizowane inwestycje deweloperskie wpływają na poziom zapasów, w związku z tym ich poziom w każdym roku obrotowym może ulegać znacznym wahaniom. Dodatkowo ze względu na charakter i skalę prowadzonej działalności poziom przychodów Grupy Emitenta uzyskiwany ze sprzedaży lokali mieszkalnych zależy od obecnie prowadzonych inwestycji i momentu ich zakończenia, w związku z tym w poszczególnych latach może on ulegać znacznych wahaniom. Wzrost cyklu rotacji zapasów do poziomu dni oraz cyklu rotacji zobowiązań z tytułu dostawi i usług do poziomu 527 dni w I półroczu 2016 r. był efektem spadku przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście zapasów oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Ze względu na charakter działalności Grupy Emitenta, poziom należności z tytułu należności z tytułu dostaw i usług w całej sumie bilansowej jest niewielki, co przekłada się na niską wartość cyklu rotacji należności z tytułu dostaw i usług. Aktualizacja nr 11 Dokument Rejestracyjny, str. 63 pkt 10.4 Jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy Emitenta, dodano: W opinii Zarządu Emitenta, wykorzystywane na koniec I półrocza 2016 roku źródła finansowania zewnętrznego nie ograniczają działalności operacyjnej Grupy Emitenta. Aktualizacja nr 12 Dokument Rejestracyjny, str. 173 pkt 20.9 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta, dodano: W opinii Zarządu do dnia publikacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta. Aktualizacja nr 13 Dokument Rejestracyjny, str. 64 pkt 12.1 Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego, dodano: W zakresie produkcji, sprzedaży i zapasów Poziom sprzedaży Grupy Kapitałowej ze względu na charakter i skalę prowadzonej działalności w poszczególnych kwartałach może ulegać znacznym wahaniom, na co wpływa liczba prowadzonych inwestycji, moment ich zakończenia oraz księgowanie sprzedaży, które następuje dopiero w momencie przeniesienia własności lokali mieszkalnych na nabywców. Według stanu na marzec 2016 r. w projektach deweloperskich w budownictwie wielorodzinnym w sprzedaży było łącznie mieszkań. Względem grudnia 2015r. liczba mieszkań będących w sprzedaży wzrosła o 5,1% (poprzednio mieszkań). Zmiana r/r kształtuje się na podobnym poziomie wzrost o 5,8%. W opinii Zarządu, należy spodziewać się, iż w kolejnych latach tendencja wzrostowa liczby nowych inwestycji na terenie Krakowa utrzyma się. W zakresie kosztów i cen sprzedaży W I półroczu 2016 r., pomimo wzrostu podaży, średnie ceny ofertowe i transakcyjne na rynku nowych mieszkań utrzymywały się na zbliżonym poziomie względem poprzedniego roku. Grupa Kapitałowa Emitenta koncentruje się na minimalizacji kosztów i jest w stanie wypracowywać satysfakcjonujące poziomy rentowności przy cenach sprzedaży znacząco niższych od średniej ceny jednego mkw. powierzchni, która w Krakowie, w I półroczu, w segmencie mieszkań o metrażu mkw. wynosiła zł. Aktualizacja nr 14 Dokument Rejestracyjny, str. 64 pkt 12.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, dodano: 6 S t r o n a

7 Poza czynnikami wymienionymi w Rozdziale II Czynniki Ryzyka, oraz w pkt. 6.2 oraz w pkt Rozdziału III Prospektu Dokument Rejestracyjny, zdaniem Zarządu Emitenta do czynników, które mogą oddziaływać negatywnie na rynek nieruchomości, a jednocześnie na perspektywy Grupy Emitenta można zaliczyć: 1. Niedookreślony projekt rządowy dotyczący budownictwa mieszkaniowego. 2. Wyczerpujące się środki przewidziane w programie Mieszkanie dla młodych. 3. Rosnący, w związku z Rekomendacją S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, udział wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym. Aktualizacja nr 15 Emitent dokonał aktualizacji załącznika nr 6 poprzez dodanie : ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ DOKUMENTÓW ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE PRZEZ ODESŁANIE Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2016 roku, dostępne na stronie internetowej Emitenta: 7 S t r o n a

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Generalnie to dobry chłopak był i mało pił Kazik Staszewski Tata dilera Czy warto analizować sprawozdania finansowe? Tak Obecne sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. I poł. 2014 I poł. 2013 tys. zł % tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 116 593 99,7% 180 179 99,4%

Aneks nr 2. I poł. 2014 I poł. 2013 tys. zł % tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 116 593 99,7% 180 179 99,4% Aneks nr 2 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 września 2014 roku do Prospektu Emisyjnego J.W. Construction Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE R. (01.01. -30.06.) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo