Średnio ważony koszt kapitału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Średnio ważony koszt kapitału"

Transkrypt

1 Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1

2 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania Źródła własne EQUITY - akcje zwykłe - nowa emisja akcji - zyski niepodzielone Źródła obce DEBT - kredyt - obligacja III. Ważony koszt kapitału WACC IV. Związek WACC z wartością przedsiębiorstwa 2

3 Bilans Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Majątek rzeczowy Majątek finansowy Kapitały własne Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Wynik finansowy rb Niepodzielony wynik finansowy Należności Kredyty, pożyczki Aktywa obrotowe Zapasy Kapitały obce Emisje papierów wart. Zobowiązania Środki pieniężne Kredyt krótkoterminowy 3

4 Projekty inwestycyjne metody oceny efektywności inwestycji. Wartość obecna netto NPV. k > 4

5 Projekty inwestycyjne metody oceny efektywności inwestycji. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR. k=irr = 5

6 k 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% NPV [mln zł] ,5 Odp 30 Krzywa NPV 25 NPV [mln zł] IRR = 6% 0 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -5 k - stopa dyskonta 6

7 INWESTYCJA FINANSOWANIE (przynosi określone zyski) (jest związane z ponoszeniem określonych kosztów) % % IRR WACC (k) informuje o efektywności inwestycji informuje o przeciętnym koszcie zaangażowanym w finansowanie inwestycji 7

8 Średnio ważony koszt kapitałuwacc I. Koszt kapitału a metody dyskontowe Przedsiębiorstwo analizując przedsięwzięcie inwestycyjne ocenia jego efektywność. Efektywność oznacza pojawienie się wartości dodanej projektu po pokryciu kosztów. Wśród tych kosztów wyróżniamy szereg kosztów wynikających z nakładów rzeczowych oraz koszty finansowe, które związane są z finansowaniem inwestycji. Projekt będzie efektywny jeśli wartość obecna dodatnich przepływów pieniężnych pokryje koszt nakładów rzeczowych. Koszt finansowania inwestycji reprezentowany jest postaci odpowiedniego wskaźnika dyskonta. Poziom dyskonta zależny jest od zdolności pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo, a konkretnie od kosztu jaki przedsiębiorstwo ponosi w związku z pozyskanym kapitałem.

9 Średnio ważony koszt kapitałuwacc II. Źródła finansowania Przedsiębiorstwo jest finansowane ze źródeł własnych i obcych Koszt kapitału pochodzącego ze źródeł własnych związany jest z oczekiwaniami akcjonariuszy co do korzyści związanych z posiadaniem akcji danego przedsiębiorstwa. Inwestor oczekiwania swoje ustala biorąc pod uwagę podstawowy alternatywy zysk jaki osiągnąłby z lokowania swoich środków w lokatach wolnych od ryzyka, zwiększając je o premię za ryzyko. Koszt kapitału pochodzącego ze źródeł obcych związany jest z opłatą za udostępnienie kapitału, bądź to w postaci odsetek (kredyt) bądź w postaci wzrostu wartości zobowiązania (obligacje). Koszt kapitału obcego jest kosztem uzyskania przychodu działa tarcza podatkowa.

10 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Tarcza podatkowa Uwzględniamy koszt kapitału obcego jako KUP w wysokości K = 20 i obserwujemy zysk netto A Przychody 100 A' Przychody 100 B Koszty uzyskania przychodu 50 B' = B + K Koszty uzyskania przychodu 70 C= A - B Zysk brutto 50 C' = A' - B' Zysk brutto 30 D = T * C Podatek 9.5 D' = T * C' Podatek 5.7 E = C - D Zysk netto 40.5 E' = C' - D' Zysk netto 24.3 T = stopa podatku = 19% spadek zysku = E - E' 16.2 Kd = K * (1 - T) = 20 * (1-0,19) = 20 * 0,81 = 16.2 Zysk netto po koszcie nie będącym kosztem uzyskania przychodu (20) = 40,5-20 = 20,5 Zysk netto po koszcie będącym kosztem uzyskania przychodu (20) = 40,5-16,2 = 24,3

11 Źródła finansowania: - własne - związane z zasobami kapitałowymi- equity - E - obce dług debt - D 11

12 Źródła finansowania - własne - związane z zasobami kapitałowymi- equity - E 1) akcje zwykłe 1a) akcje uprzywilejowane 2) nowa emisja akcji 3) zyski niepodzielone 12

13 II Źródła finansowania WACC - własne - związane z zasobami kapitałowymi- equity - E 1) akcje zwykłe koszt akcji zwykłych k e : P 0 = D1 (1 + k e ) D k = + e P D (1 + k g 2 e ) D (1 + k n e ) n gdzie: D = dywidenda przypadająca na jedną akcję P 0 = wartość jednej akcji g = oczekiwany przyrost dywidendy 1a) akcje uprzywilejowane Du k = eu Pu 0 13

14 Źródła własne akcje WACC Zalety: - Zapadalność akcji z założenia długi czas (czas istnienia firmy) - Stabilny poziom Wady - Szacowany koszt zależny od oczekiwań inwestorów - Akcjonariusze partycypują w podziale uzyskanych nadwyżek - Potencjalny konflikt między zarządem a właścicielami (problem agencji) 14

15 Zad 1 Wylicz koszt kapitału, którego źródłem są akcje zwykłe. Dywidenda na akcję = 50 zł Wartość jednej akcji = 400 zł Oczekiwany przez inwestorów roczny wzrost dywidendy = 2,5% Rozwiązanie: D = 50 zł P = 400zł g = 2,5% ke = D/P+g = 50/ ,025 = 0,125+0,025 = 0,15= 15% 15

16 Zad 2 Wylicz koszt kapitału, którego źródłem są akcje zwykłe. Dywidenda na akcję = 200 zł Kapitał akcyjny = zł Ilość akcji = szt Oczekiwany przez inwestorów roczny wzrost dywidendy = 4% Rozwiązanie: D = 200 zł P = Wartość akcji = Kapitał akcyjny/ Ilość akcji = zł / szt = 2 000zł g = 4% ke = D/P+g = 200/ , 04 = 0,1+0,04 = 0,14= 14% 16

17 Źródła finansowania WACC - własne - związane z zasobami kapitałowymi- equity - E 2) nowa emisja akcji koszt akcji nowo wyemitowanych k e : gdzie: D = dywidenda na akcję P 0 = wartość jednej akcji D k e = + P (1 f ) g = oczekiwany przyrost dywidendy f = koszty emisji akcji (na akcję) 0 g 17

18 Zad 3 W spółce wyemitowano nowe akcje, których cena jednostkowa wyniosła 100 zł Wylicz koszt kapitału, którego źródłem są nowe akcje, biorąc pod uwagę, że koszt emisji wyniósł 3%, a dywidenda na akcję = 9,7 zł. Oczekiwany przez inwestorów roczny wzrost dywidendy = 5% Rozwiązanie: D = 9,7 zł P = 100zł f = = 3% g = 5% ke = D / (P(1-f)) +g = 9,7/ (100*(1-0,03)) + 0,05 = 9,7 / (100* 0,97) +0,05 = 9,7/ 97 +0,05 = 0,1 + 0,05 = 0,15 =15% 18

19 Zad 4 Wyemitowano szt. nowych akcji, których cena jednostkowa wyniosła 400 zł Wylicz koszt kapitału, którego źródłem są nowe akcje, biorąc pod uwagę że koszt emisji wyniósł zł, a dywidenda na akcję = 38 zł. Oczekiwany przez inwestorów roczny wzrost dywidendy = 2,5% Rozwiązanie: D = 38 zł P = 400zł f = Koszt emisji / (ilość nowych akcji* wartość jednej akcji) = / (5 000* 400) = / = 0,05 = 5% g = 2,5% ke = D / (P(1-f)) +g = 38/ (400*(1-0,05)) + 0,025 = 38 / (400* 0,95) +0,025 = 38/ ,025 = 0,1 + 0,025 = 0,125 =12,5% 19

20 Źródła finansowania WACC - własne - związane z zasobami kapitałowymi- equity - E 3) zyski niepodzielone koszt kapitału pochodzącego z gromadzonych (niepodzielonych) zysków szacujemy na poziomie kosztu akcji zwykłych k e : 20

21 Źródła finansowania - obce - dług debt - D 1) Kredyt 2) Obligacja Obliczając koszt kapitału obcego uwzględniamy zjawisko tarczy podatkowej 21

22 Źródła finansowania WACC - obce - dług debt - D 1) Kredyt koszt kapitału pochodzącego z kredytu jest równy stopie oprocentowania Obliczając koszt kapitału obcego uwzględniamy zjawisko tarczy podatkowej k * d = k d (1 T ) 22

23 Źródła obce kredyt, obligacje Zalety: WACC - Stabilny koszt (wynegocjowane odsetki od kapitału) - Zapłacone odsetki są kosztem uzyskania przychodu - Ograniczony wpływ dostawcy kapitału na decyzje zarządu Wady - Wzrost wskaźnika zadłużenia zwiększa ryzyko i negatywnie wpływa na wartość firmy - Zagrożenie związane z czasową niewypłacalnością (gorsze przychody niemożność regulowania zobowiązań kredytowych) mogącą prowadzić do upadłości 23

24 Zad 5 Podpisano umowę z bankiem dotyczącą kredytowania inwestycji. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów uzyskano kredyt oprocentowany 8% p.a. Odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu. W związku z tym szacując związany z kredytem koszt kapitału należy uwzględnić efekt tarczy podatkowej (przyjmij stopę podatku CIT = 19%). Rozwiązanie: k d = 8 % T = 0,19 k d * = k d *(1-T) k d * = 0,08*(1-0,19) k d * = 0,08*0,81 k d * = 0,0648 = 6,48% 24

25 Źródła finansowania - obce - dług debt - D 2) Obligacja gdzie: WN = wartość nominalna V cena nabycia obligacji O r = odsetki naliczane rocznie (wartościowo) k * d = k d WN V Or + k d = n WN + V 2 oprocentowanie *wartość nominalna obligacji. Obliczając koszt kapitału obcego uwzględniamy zjawisko tarczy podatkowej (1 T ) 25

26 Wartość obligacji [tys. zł] WN wartość nominalna WN-V 6 5 V cena sprzedaży n - ilość okresów k = WN V Or + n WN V 2 d + 26

27 Zad 6 Wyemitowano obligacje z terminem wykupu za 10 lat (n=10), o wartości nominalnej WN = zł cena sprzedaży wyniosła V =5 000zł. Obligacja jest oprocentowana w skali 4%p.a. Wylicz koszt kapitału związany z emisją obligacji. Rozwiązanie: n=10 WN = V = Or = 0,04 * zł = 400 zł k = WN V Or + n WN V 2 d + Kd= ( ( )/10 ) / ( )/2 = ( ) / 7500 = 900 / 7500 = 0,12 = 12,00% kd* = kd *(1-T) = 0,12*(1-0,19) = = 0,12*0,81=,00972 = 9,72% 27

28 Ważony koszt kapitału wyznaczamy sumując odpowiednio ważone koszty kapitałów własnego E i obcego D, Wagi określają udział danej pozycji kapitału w kapitale ogółem. Wzór ma tyle składników sumy ile występuje różnych źródeł kapitału. WACC = V E V E + V D k e + V E V D + V D k * d 28

29 Koszt kapitału Ile kosztują środki finansujące majątek przedsiębiorstwa Kapitał własny Equity k ez = D P 0 + g = dywidenda na jedna akcje + oczekiwany przyrost wartosci wartosc jednej akcji Kredyt k = k (1 T ) = * d d oprocentowanie kredytu * (1 stopa podatku) Obligacje W Środki obce Debt k d WN V Wart nom. Wart sprzedażp Or + Odsetki + = n = liczba lat WN + V Wart nom. + Wart sprzedażp 2 2 * kd = kd (1 T ) = Emisja krótkoterminowych koszt obligacji * (1 stopa podatku) papierów wartościowych VE wartość kapitału własnego VD - wartość środków obcych ke - koszt kapitału własnego kd koszt środków obcych WACC = V E VE + V D k e + V E VD + V D k * d 29

30 IV Związek WACC z wartością przedsiębiorstwa 1. Koszt kapitału Koszt kapitału Koszt długu B/S B- rynkowa wartość długu S- rynkowa wartość kapitału własnego

31 IV Związek WACC z wartością przedsiębiorstwa 1. Związek między wartością firmy a strukturą kapitału V V - Wartość firmy B/S wskaźnik zadłużenia B/S

32 Zad 7. Przedsiębiorstwo dysponuje następującymi źródłami finansowania swojej działalności: Akcje zwykłe 5000 zł, Zyski niepodzielone zł, Kredyt zł Obligacje zł. Dodatkowo, przedsiębiorstwo planuje emisję nowych akcji w wysokości zł. Uwzględniając podane w dalszej części informacje oszacuj ważony koszt kapitału 32

33 Zad 7a Kapitał akcyjny przedsiębiorstwa składa się z 500 sztuk akcji zwykłych. Wylicz dla nich koszt kapitału, jeżeli: Dywidenda na akcję = 90gr Wartość jednej akcji = 10 zł Oczekiwany przez inwestorów roczny wzrost dywidendy = 1,0% Rozwiązanie: D = 0,9 zł P = 10zł g = 0,01 ke = D/P+g = 0,9/10 + 0,01 = 0,09+0,01 = 0,10= 10% 33

34 Zad 7b Zyski niepodzielone Dla zysków niepodzielonych przyjmujemy koszt kapitału na poziomie kosztu kapitału dla akcji zwykłych ke(dla zysków niepodzielonych) = ke (dla akcji zwykłych) = 10% 34

35 Zad 7c Wyemitowano szt. nowych akcji, których cena jednostkowa wyniosła 10 zł Wylicz koszt kapitału, którego źródłem są nowe akcje, biorąc pod uwagę że koszt emisji wyniósł 1000 zł, a dywidenda na akcję = 90gr. Oczekiwany przez inwestorów roczny wzrost dywidendy = 1,0% Rozwiązanie: D = 0,9 zł P = 10 zł f = Koszt emisji / (ilość nowych akcji* wartość jednej akcji) = / (1000* 10) = 1 000/ = 0,1 = 10,0% g = 1,0% ke = D / (P(1-f)) + g = 0,9/ (10*(1-0,1)) + 0,01 = 0.9 / (10* 0,9) +0,01 = 0,9/ 9,0 +0,01 = 0,1 + 0,01 = 0,11 =11,0% 35

36 Zad 7d Przedsiębiorstwo jest posiada zobowiązanie kredytowe w wysokości zł. Kredyt jest oprocentowany 9,88% p.a. Odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu. W związku z tym szacując związany z kredytem koszt kapitału należy uwzględnić efekt tarczy podatkowej (przyjmij stopę podatku CIT = 19%). Rozwiązanie: k d = 9,88 % T = 0,19 k d * = k d *(1-T) k d * = 0,0988*(1-0,19) k d * = 0,0988*0,81 k d * = 0,0800 = 8,00% 36

37 Zad 7e Przedsiębiorstwo wyemitowało obligacje z terminem wykupu za 20 lat (n=20), o wartości nominalnej WN = zł cena sprzedaży wyniosła V =7 400zł. Obligacja jest oprocentowana w skali 3%p.a. Wylicz koszt kapitału związany z emisją obligacji. Rozwiązanie: n=20 WN = V = Or = 0,03 * zł = 450 zł k = WN V Or + n WN V 2 d + Kd= ( ( )/20 ) / ( )/2 = ( /20 ) / (22400/2) = ( ) / = = 830 / = 0,0741 = 7,41% kd* = kd *(1-T) = 0,0741*(1-0,19) = = 0,0741*0,81=,006 = 6,00% 37

38 Zadanie 7 WACC Źródło kapitału Kwota kapitału z i- tego źródła kapitału koszt i-tego żródła kapitału Udział procentowy - tego składnika w sumie kapitałów Vi ki wi= Vi/sumaVi ki*wi Akcje zwykłe % Zyski niepodzielone % Akcje nowe % Kredyt % Obligacje % Suma WACC = V E VE + V D k e + V E VD + V D k * d 38

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Główne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Źródła finansowania Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Obce Przekształcenia majątkowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Cezary Sarnecki MBA. Minimalizacja wszelkich ryzyk. str. 1

Cezary Sarnecki MBA. Minimalizacja wszelkich ryzyk. str. 1 Cezary Sarnecki MBA Minimalizacja wszelkich ryzyk. Proces inwestycyjny od powstania konceptu i podjęcia decyzji o jego realizacji, poprzez uzyskanie wszystkich formalnych zgód i pozwoleń, po wybudowanie,

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 2013 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Do Akcjonariuszy i Inwestorów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Szanowni Państwo Zakończony został kolejny

Bardziej szczegółowo