WARSZAWA WOLNA! Z W w w k ti "J- K W p M.k W.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA WOLNA! Z W w w k ti "J- K W p M.k W.»"

Transkrypt

1 P O W Rr o r F L o T Y s T R O N X WARSZAWA WOLNA! Czwartek, lg, JL 62 r. KOK X V in N r 14 (5414) Wysoka r e k * eneja wyborcza w F in la n d ii Urho Kekkonen zwycięzcą m * - A OTO Jsk presd*aw»ają$, w \ J t f Z V pierwszego etapu - r... i «R*d* I Arm l» WP rozpoczyna dzla- A trartunp, Z W w w k ti "J- K W p M.k W.» kandydatem lilim «y prezydenta* n 2 b o ttllo n u 4 pp. u zyska ła po w odzenie; wyborów prezydenckich H E LS IN K I PAP. PI er wszy elop wyborów pr» lydeneklch w F inlandii (wybory elektorów), które odbywały tlę w dniach 15 I IR bm.. - koderyi ale dutym aukceoem obecnego prezydenta, Urho Kekkonena. Na 390 mlcjae w Kole głum Elektorów. Partia Agrarluasy, a ramienia której Kekkonen kandy duje na prezydenta, ado była 145 mlejae, p rty e«ym mo Jeszcze zapewnione poparci* znacznej części elektorów s Por Am basada B ra zylii schronieniem dla przeciwników Salazara - Wemnku głoaująrycb. Dtjo» ii* Y K gpt K lełp ló ska rozpoczął p rre n raw c 2 bota-, m iejk w Kolegium K łekto>z!en 4 pp: w tym ezoafe w kieru n k u na Lo- m la n k l Din. p rzep ra w ił ale * hątolton Kandydat na peeeydent* X r * bałallonem p n e tre d l M id «1 hatns ramienia D fm aaraiytin e-jllo n 6 pp, któ ry potem n aelerał wzdłuż W l-' I * Związku Narodu r u l- «. T* kiego, AZTIO e irry m a ii «41-1M gtoadw, to jeat i w * r r g od r lnach popołudniowych I nocnych: ' "JTlP ododdzlaly 2 DP odpierały kontrataki npla tli Kona er wotywnej. Szwedzkiej P a rtii Lodow ej 1 Fińskiej P artii Lodowej. Blektordw M U mit Jara w K«4eg:umX.w re j. Łomianek. Prochowni I Blcłan; 1 Brygada Kaw alerii sforsowała Wisłą NASTĘPNY ETAP na fotelu prezydenckim, Kandydat a ramienia P ertklerunkn na Cfetzyn 1 C iernldla zdobywając* WYBORÓW głosowa odbędzie złą 15 lutego til seejaidemekratroaoj.zniale przyczółki; 1 Brygada Pancerna s ra j nie elektorów na kandy br. Frekwencja podeuu j ^ * } 0 Jdawala alg na przyczółka warecko-mag muzę* datów. których glosowania na elekto-?? 7 da)#*1»? * «ausjiii^klm I przeprawiło ale przez Pilicą: 1. 3 I 4 Di*; ajlc,.b«rdzo w y to - w * * «! « Xp*dją«y marsa ku W Ule I w pacy g lfi na 1T PARYŻ PAP. Według M ó 1t pp decís ra de N erąsf* S uis-'.tn, a 14 pp wkracza z południa na Mokotów;, doniesień lizbońskiego korespondenta Agencji walka «pp z drobnym i grupami npla na! France Presse, w ybitny Powązkach; przedstawiciel opozycji W godzinach przedpołudniowych: republikańskiej 1 kandydat LONDYN PAP. Ko- chodniego. Oświadczę-1 opozycji w ostat respondent Reutera do- nie stwierdza, że rząd! edperele kontrataku npla przea 1«pp w rej.- nich wyborach. Skąpi- no*i z b j a karty, że w ła indonezyjski podejm ie,.«krzyżowania Nowego ftw latn I A le i Jerezo- nakls, schronił się w gmachu ambasady Bra. z y lił prosząc o udzielenie 11 ms kleb, po ezym pułk walety w Ogrodzi# Saskim ; 14 pp prowadzi działania w rej. ul Pod-«! chorążych, Belwederu 1 ua M arszałkow skiej;;1 mu azylu. ok. 13,M Warszawa wolna!, DANUTA MICHAŁOW. SKA. wybitna artystka T rrt O w Krakowie, wyitąpi w Klubie..11 Mus** w mtereaująeaj adaptacji «centctnal.bram RA JU" _ Jerzego A tylnew SzeżegMy aa alf. w..kurierze Kulturalnym-. u proc. W niektórych o - ł ^ J r e j m i l e m. Wyaoezyna. 1 DP pomiędzy Kępą, kr««ch wyborczych Jowzką a 1J h liim m. 4 DT r u t, 1T ily n - frekwencje dochodzili *** t w a > *» t M r u ta - w rej! Ostrówka, artyleria przeprawiła się* do >».«proc.nl. Upraw *'* Mw «t w > ;5pe mostach w rej. Holendrów I TYlelkołasu;, nlonvch do (know ania «* * i»» I w» i było tysięcy w y - - «*» - * - borró.y,» '» " «* ^ liż 3 miliony ochotników w armii indonezyjskiej q Halandia przedłuża obawiązik służby wejskewaj w Irianie Zach. dze indonezyjskie ogło- niezwłocznie kreld, aby siły oficjalne oświadczę pomśeló atak holeadern!e na temat ostrzelania akt** i stratą jednej zaindonezyjsklch lodzi pa topionej łodzi. trolowych przez holenw pobliżu Irlm u Z i- n y ilk t, N orw eski state k F IN N " z a t o n ą ł na Wezerze BONN PAP. W w y n i ku zderzenia sią na rze cc Wezerze z b ry ty j skim statkiem N ordick " zatonął w pobliżu Bremy norweski statek..finn" o wyporno.lci 920 ton. Załoga statku została uratowana. T C DP pottezególnyzał pededdzlataml przeszła«w isłą pod Wilanowem, Siekierkam i eras w* Warszawie); morzu, ale nigdy nie d o jrz y. 152 czołgi 1 działa pancerne. 194 sam e -f chodziło między nim i do! lo ly. 4 żadnych starć. T ym i i S traty wlaane: zabitych 144, ran-«rasem natemlaat B o le n -f nyeh» 5. J drży zaatakowali cele-' we I niespodziewanie" czytamy w oświadczeniu. LONDYN PAP. KOLEŃ nm sicre w ł a d z e k o l o. Straszliwy MALNK podały. I I» atrretantu IndanaryJsklch taoil pe:g#wt«fc wricta 4«lliw U I M Jritrów. kt*> kataklizm n r ratawall ą ą aa szalu- pach. PRZEDSTAW ICIEL a rm ii Indonezyjskiej, pułkow nik SukowaU po inform ował, ie dotych czat zgłosiło slą trzy m! Ilony ochotników, którzy chcą walczyć o wyzwolenie Irianu Zachodnler<\ HOLENDERSKIE M i nisterstwo Obrony o ficjalnie zakomunikowało. i i postanowiło prze dłużyć okres sbewiąsksw ej służby wojskow ej w ZaehadnleJ Now ej G w tn ą rv r. goda. 2.H pododdział t DP rozpoczyna fo r-!.so n a rle W isty pe ledsle; I.N rszpoetąeie w alk o Cytadelą prze«c pp! ;2 DP;, 1 Arm ia WP, dowodzona przez gen. St. Pe-, pław zklefo w ezasle operacji warszawskiej«składała slą z T«.«W żołnierzy I oficerów. U -!, często spotykały sią ns! zbrojenie je j stanowiła dział I m sżdsle-,. PERU prretylo ió a n - lłwv kataklizm, który poebanu tycia tysiąc* lu d»l nlsrcząc całkowici* ml*j«co«voicl polot on«w dolinie Hauaylat. O- bllrra «ie. te liczba o- fier tawlny kam enl i lawy wynntl około T ty». owsh. 21 lat temu Peru przewin podobna ra«e«j!e. «tra-zllwa lawina porhionela wówczas miasteczko Hu»- raz pozbawiając łycia Z ty*, ludzi. Na zdtącłu: pnteine głazy lawiny. któr*. w grudniu i?4! r. rn arrzyta miaatectko Hm»n r oraz ki' ha»nayrh mujecowotet polotonych w poblitu. (Faae CAP) genewska konferencja Jrzećh* w znow iła obrady S trona anglo-amerykaaska odrzuca propozycje ZSRR GENEWA PAP. We w to re k w genewłklm P»- Itc a Nor od 4 w odbyt* pod przewodnictwem delegat* brytyjskiego M. W righta 350 s kolei, o pierw»«* po prserwlo świątecznej. posiedź» - nie koaferencil trzeeh m oeontw atomowych w»promie tokom prób * bronią jądrową. PIERWSZY PRZEu M A W IA Ł szef delegacji USA Charles STELLE. Operacja Przedstawił on o ficjalną odpowiedź rządów L o n g USA i W. B ryta n ii na propozycje ZSRR z 28 listopada ub. roku T h r u s i Odpowiedź brytyjsko«amerykańska sprowadza sią do stwierdzenia«bonn PAP. We wtorek re ip tc ttli tle operacja i i propozycje radzieckie»len» Thruai" armii amerykańskiej, mająca aa ce są nie do przyjącia dla lu przerzuceni«dregą pe- Zachodu. Zakomunikowawszy o tym delegat wirtreaą trzech amerykanaklrk grup hejewyck ai- USA przedłożył dwa wa le t.aaa Zełaierzy wpre ria n ty propozycji b ry USA de NBP. ty js k o - amerykańskich«pi mamy wejakewy JB Pierwszy w ariant przew iduje wznowienie dy lag Ter* a łt zc*n tera anal w pełnym uzbrajaniu wylądował o godaiaie 11 Ja skusji nad stara propozycją amerykańską w lotelaku w o jakowym wa rrankfurclr. po prsehyclu sprawie międzynarodowej kontroli nad próba bez ładowania traty 8 tya. km. Cal«SC eperacp ma m i z bronią jądrową. byó lakedcaeea w ciągu traeck doi. D rugi w ariant zaleca przerwanie prac konferencji trzech" I przekazanie sprawy systemu kontroli nad próbami z bronią jądrową Kom ite FANFANI w Londynie LONDYN PAP. Na z«proszenie premierą Mac m illana przybył do Lo-.t dynu z krótką wizytą prem ier Włoch Fanfani w towarzj ztwie ministra rpraw zagranicznych PROCES estońskich nacjonalistów MOBKWA PAP. Wa rrk reapecząla aią w Tarto reaprawa aądewa przeciwka (rupia akrediuaray aiystewtklck. ktony u krtaie drugiej wojny i wlała w* J dapuiclll aią m wych mardaestw ludzi d (lackich. De odpowiedzi aj Mdcl aądawaj podąża»cci aeatall wapdlalcy hltlrrewréw, aarjaazllicl aaioaicy Juhas Jurista. Karl ŁJanai 1 Erala Wika. Jadaak-dwa mir Jaca aa tawla naharte- nyeh są pusta: Wika mięsaka akrcalr w Srdnry (Auatralla) a Lianaa w Nswysa Jarku. Oakartaał aajmawah kle rewhleia ataaewizka w po- wata tym w reku 1M1 aballa heaeaetraojayei w Tar tu, gdsla w ciągu króouaga «krasu, przy ketpoárrdniai udział t eskarieaych. samardawaae peoad lt tya. łudzi. Na poilcdrcnlu odczyta»«akt «akarieau. który t muja S ebsaaraych teoadw. towi Rozbrojeniowemu 18 państw, który ma roz począć obrady 14 m arca. Przedstawiciel ZSRFf C A R APKIN w yraził u - bolewanle. iż rządy USA I A nglii odrzuciły bez dyskusji konstruktywne i realistyczne pro pozycją rządu radzieczaś propozycje w sprawie systemu Indyw idualnej kontroli nad żaka zem prób jądrowych w atmosferze, w orze*trze n! kosmicznej I pod w o da. Na zakończenie dęło gat radziecki oświadczył. łż ZSRR gotów jest kontynuować rokowania. ahv raz na zaw- «re położyć kres próbom jądrowym l wyścigowi zbrojeń nuklearnych. N a linii Szczecin - G reifsw ald ARCHIWUM (Tcsectnaklo wapótpracuj«z analoalezrlaeóuhą w Gruifturald NitmUckieJ Rdpubliro Demokratycznej. W ramach t«] urapaipracy archi wum w Gretfreald przaka aato azcaec.atklaj placóweu m. In. około isas woluml nów dotyczących historii mlart pomorskich wojewódc twa łiczedó (kiego (Starga ró. Łobez, Sirtecin) i ko Kalińskiego (Laba, Dtbrz- OO). WSróri dokumentów znal«dują s<ą (tar* zapl»y mó- *.MC9 o aiowlsótkl«] I poi klej pr/**łlo4ci poazcaegól nyeh osad t miast zachourkodomorakldt. (ZAPt.

2 t * Dominikana źnćw w ophtü SÑalk AANTHMCtf A tt T K L L W ŁADYSŁAW A O O M V U I w łommtjnuci*- MOSKWA PAP. Dwutygodnik leor styczny 1 polityczny KO K rz K. Kon w u n M " opu. Mikowej artykuł W/. Gomułki Artykuł M tytuł W XX P Z U r U S A B N I r o n t M i n i BUNDESTAGU KONI«PAP Dś n + o m y no Mo p i n f w tym roku M il i m M M U K w Ik Mi i o m m d m t u. W pterwocym M u obrad kanclerz Adenauer wygtool poemówtenłs ni knhmpwrtt roomów prsaórtawujeji Jów WtpMaofo Rynku, Jednym» eontrajnyek probumów jaki«oouw lm i bądą na A iiau m*)> na byś»prawa prracśulew«alai by w*]- i t a n j w NBP i I I «II mlaataey. Stani«ona na portądku dklanaym w ptatafc. SPDPOPEUUSTAW«OPRZKDŁUUNIU l l C t t f WOJSKOWEJ *»OWK PAP. PrtfeaM par na»aaładawłu Buwdeetaąu. tt nu w aaaadata ba «prze* pmodłuseohj atu«*/ C BJLO ftski 1Ą P A fk Ł A C T J W f W TEO K f t M T f t n NA IfOKDKKCD UCW W D IA B A N D A K A K A IK K TOatiO PAP. - Wadtgg do- M a M '1 Caiamba. ao/ufekt bo na narderaą prendera Ban danaalka. Dwaj Jopa wspólni* cp skazani raauu na dodywoina WdKtnSa, JAPO ŃSKI OKNKKAŁ UDAJE S U DO USA 0 TOKIO PAP. Ka Mpreaaanla przewodniczącego kolegium aaefów aoabdw Benorela LoaueHMaa,» nycol'a br. uda ok do budów z jip m io - noc* aaaf pośąeaonyati n u. bów Japońaktch all *bro nych Ra Jani. Maiaaoi tapona *'t s..kpmlaejaml wojakowymj armii amerykański«j".. U S A Mam zasadniczej raorytaiia«]' SFSŁ NADWOOK STATKACH TKACKICH PODNfUlONO ANDREEUKAŃSKA OD TW A PAP. W Ody«- ahi«j PU 1 SemenloweJ odbym mą orooejmedć podnla««nía band ary kubańskuj na dwóm autka«b rykacbleh ary produkowanym w tym «aktadala. Pa to kutry» n o tra n # prnabiouwawo do połoordw w kumecf* tropikalnym. NAUKI Cl TROKU INTlSWlNrUJf W RPKAWTB STRAJKU GÓRNIKÓW XDKCAUT ILLS O PARTS PAP M k r tb r r Bt naralnv p p k. Maurice Tboraa zwróefł ata IMownta do ntn'atm prwmmhi I kan fi u V prodba udr'alan'a wyjadało«w aprawl# atrajbu gftrnf* ków w DacatatrfTfa. W lam* tajaayati bopahtiarb wafla trwa ad i* ru d n ia ab. rapa atralk M M»arnik*w na sitak rsąd»» frannabiapa, która, pttrajar *1«na a w» Mark ta wepóinmn RmVan t waw nnu Wtala I RU» dalaia na kerryií amorykań- Bkirft I n'amlaokfcft własnego kraju. Cty rawt aamitna roąpainąf rokowania ra «rafkująapmtt Jak hattahula a * emu wątła gpnrmwanapa dn Pranefl n r, w.»m ann i i m a» Jawa kwoty a W napo taty ~ płatu a tta in t part wafla a aafraniayt Obalenie reżimu B a l a g u e r a NOWY JOKK PAP. Ca aajnudej S eoóh saou- a aabuyeb a N odniosło rasy w w ynika a ta r t y p a lk il na neiestników wlecą w Santo Doming», narg nnisownneg o na taafc proteata pria ałwkn potna ta wanlu BoUffocra Rn atanawlaku aaefa Rady Państwa". W. Brytania i USA przeciw ko polsko - bułgarskiej rezolucji NOWY JORK. Rzecz nlcy delegacji amerykański») i brytyjskiej p rty ONZ oiwuidczyij, ia Stany Zjednoczono i W. Brytania prace!wata w inią sl? rezolucji w sprawia Angoli, której projekt na poniedziałko «rym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych iglo slły Polaka 1 Bułgaria. Próba gospodarności salóg 1agüera { wpro-vadwnla w k ra ju p ra w d ilw o j da m okracji odbywają sic tk k ia w innych miejsco woóciach.» Z ostatniej chwili J A K INFORM UJĄ ko ły de w atmoefeno przy* Jatnl 1 wzajemnego rrozuroapondend tfe n c jl m-ent*. utulony zoaui apla merykańskleh, władza dóbr materialnych l materiałów archiwalnych. Jaki«łych, a zwłaszcza o spadek spożycia solonych mają być «Tajemnie prze D om inikany n u c iły NOWY JOKK. PAP. przeciwko deroomtranśledzi. Okazuje się. że kazane. Jak równie«term i tom silne oddziały po- D ń t w. n J obalony aa ny 1 ipoaób Ich przekazaczasy pierwszych lat po lic jl 1 kolumna czołgów..... Dominlkaate retarea go v,wt kamieniami ilm Balagaera. Jak w y m. In. do Muzeum Miej- wojennych, w których Na podstawie osiągniętego porozumienia powróci Na a u ric policji tłum konsumenci..drzwiami l okrzykam i»morder «kiego w Clrarynlt ałynna biblioteka Leopolda Jana cy!" Podpalono k ilk a oika a pierwszych doaamoebodów policy) ', przc<t'taw ciel* ivcla kultu Srerzznlka czołowego nych. i płonął Ł ik ie nte*l r t. ralnego Ziemi CieszyAtklej. bodący własnością obalony Jednego a przyjaciół b ta l w w ynldyktatera Dom inikany kn bura U wy cb T ru jillo. P ruchodiąc obok bu»«r J» *«I»*1*«11 »>» dynku. w którym mieści ślą a m erykanki«tow etaraj warzystwo m d ło Cor- mlnąo. W ladią objął. poratlon of America'* demonatrancl obrzucili Junt* wojskowa, go kam ieniam i, wzno* - sząc okrzyki:..opoulrdzcle w USA, ta ebo d a l nla Jesteśmy komu nlstam l, to ray. Dom inikanie, nienawidzimy Jan Akcja przeciwgrypona w pełni katów!" Podobne demonstracje na rzecz ustąpienia Ba. ośmiu lugrołrawlcróu' zadecyduje Rybacy Gryfa chcą korzystać z finansowych efektów swej M ałości o statek BRAK mat«r1ataych bódł «urn t wynikających «?ą cow do iwiaknenla foepo koriyiclach finanoowycti. damoaci 1 troakl o lu U k Ob*colo zarówno załogi I J»«o wypom tm l* ipowo odznace*)'«««*c» * dowal, z* rybacy nie wy- «clą w «pelnlaniu APEL do lekarzy : nasilajądslsó s- p.<jsm:ą grypy, Isksrts przychodni obwodowych I rejonowych nla aą w *tsnle załatwić wszystkich zgłaszających sit chorych. Wobec pow ytusgo M!«Jn y. pracujących w klinikach I szpitalach miejskich na taran:«szczecina lekarzy bedacych na łach podyplomowych o wlą etan!«aw* do akcji przedwgrypowej. w*: słmy. ^ MIc;tit m Wydz. Zdrowia, pi. IWlcrtyfUklago, pokój JM lub r. i u p w godz. 1S. skąd zostaną skierowani na poszczególne pis cówkl. Jedr.ocrc«n!e Miejski Wy d/ial Zdrowia prosi wtsdre tym$h a!ą u * cząato za ladbując«ja korzystały Pomorskiej Akademii Medycznej o poparcia akcji owych obowiązków w zakresie konserwacji uną* ogólnie przez przedaiąblor- Peraonel ihitby zdrowia z osrcrądnolcl uzyskanych zwalczani* gr>-py. ozen up. siwo Jedynie przy podziale odp.su na fundusz knląiych z powodu grypy p-acujący w sekolach, u m Rada Zakładowa i kle- zakładowy. Niestety nawal proneny lass o natychmlarowolstwo PPD1UR OryC" prze odpowiednim zrótnten _ owe zgłoszenie _ pragogc «powodoweć unia wanlu wialkodel nagród, su 1 prtychodniarh obwndon«sytuacji, rozpocząly ata my nie zawsze odpowiada-1 wych łub Miejskim Wyranła wypisran-e ryb*- y wysiłkowi poifczeeól-1 dziale Zdrowia, kom okredlonego procentu r.yrh sespolów załóg. (dm>1 <ap) od suw utyekanyeb dtłąkl łepaeoj seepodamoócl w eksploatacji atatku. Jago ursgdaaó 1 aprsątu połowo- Zjednoczenia Gospodarki Rybnej aaintereaowalo al«prawą t poleciło azcreclrtaksamu przedeląmoratwu wytypować lugrotrawierów. któro U fo roku pracować bądą na zaiadzla ttw. partu netto. tj. na rot rachunku własnym, z zachowaniem gwarancyjnego upoaasant* członków załóg. Rybacy pracujący na tych «tatkach, o w razie pomyślnego zakończenia kaparymantu l Innych Jad noetkach Gryfa", decydować bądg tym aamym wla cną pracą I gospodarnością o wielkości zaoszczędzonych Tatuaż zakazany w N. Jorku T H * T A B L H ", Londyn. Kerospondant katolickiego tygodnika brytyjskiego po powrósła a Polaki tak!«eto snuje wrażenia a nasze go kraju : ZAG ADNIENIE.ile Jest nowe. Mówi slą Jut 0 nim od k lik u la t Cha dxi o ogromny spadek spożycia ryb solonych w stosunku do lat ubieg 1 oknam i" pchali się do handlowców po ten towar. minęły już jak twierdzą wtajemniczeni bezpowrotnie. JBO LO NC SIĘ PRZE JADŁY to ty tu ł arty ku tu H. M ąki zamieszczonego w GLOSIE SZCZECIŃSKIM ". O W Y M IA N IE HAN DT.OWEJ Polska Wio chy pisze Z Y C IE WAR SZA W Y (..Dobry part* ner dobry handel") inform ując, l i w br. obro *.y handlowe pomiędzy Polską a Wiochami wzrosną o około 10 proc. osiągając wartość rządu 80 m in doi. Dzięki bardzo szybkie mu rozwojowi wzajemnych dostaw Włochy stały się już 1 pozycję lą umacniają Jednym z najpoważniejszych kontrahentów poi skiego handlu zngranlcz nego na Zachodzie. W ostatnich latach m ieliśm y w obrotach W łocham i-'dodatnie' w U do, tzn. nadwyżkę eksportu nad importem. Aby doprowadzić do wy równania wzajemnych dostaw, Polska spełniając poatulaty strony włoakiej, znacznie rozszerzyła w ub. roku swój Im port z Włoch. Przid rumową Kennedy U Thant NOWY JORK PAP. W piątek przybywa do Nowego Jorku w celu przeprowadzenia mów z tymczasowym te kretarzem generalnym ONZ U Thantem. prezydent USA Kennedy. Z dziennikńn... zachodnich O Wrażenia Anglika O W NRF o naszej granicy O Uroczy trwoniciele U W AGĘ MOJA zwrócił w ie lki nacisk kładziony w Polsce na problemy kulturalne we wszystkich niemal aspc, _,,Ł kłach, począwszy od oburza się na Za- w ielkim kanadyjskim wykopalisk archeologicz J>lt0 całość to dzienniku csytamy; nych, badań dokum en- 1 ** spotyka tów średniowiecznych. Ją»id * dobrym przyję - ^ Jaskrawym przesurych tradycji i sztu- cłem- elwleństwle do naatrok l ludowej - aż do po- Jów sprzed trzech lat pidranla m uzyki nowo- większość Niemców, z czesnej 1 dobrej drama t r łł r»»ur* kamberski»- którym i podczas mege turg ll.- Polacy od zna- mu tygadoikawi. o«r apt* pobytu w NRF rozmg-»tern w dziedzinie w y - #u Bł M n l t or- wę granlry s Falska na stawiennictwa. Odbttdo- «>n rcwt«j«ataiew p irn i Odrze Nysie, podkrrś wano dawne pałace 1 zsodnib I polską a- lająe. że nadszedł ezta na muz*»\ które przerobin itaej^nb^ rweem an»k* Jej przyjęcie. Ladzie el Rfladae zanlum a tamimt no na idezwyk!? pięknie często krytykow a li Ade h w Nowym Jorku wetyatkia urządzone nowocze» )!,.. l. n. w l- zakłady wyapacjallsowane w... tatuowaniu. ne m.ize» I galerie «zltt- Roczni* około iś tysiąc» kl. W PoL«ce Jest bardzo klej hi«tor:i tych obn* sko. Trzeba sle zdecyrów.u opranim «e on óować na gorzki krok ludsl, przewelnle marynarzy. wiele do zobacz» - do pseudoarsumenlacjl. zwykle) polskiej w# n >n r i i p in ie w a z tw ie rd z ą korzystaj i ualui nl.t. choćby aame arrn- dług której statycy* te ry to riu m te je s t w tyeh zakładów pokrywało ąy. które pnwróclly wre ka ludności uzasadniać g ru n cie rzeczy n le od w o «w* ciała ryaunkaml l na* «tele do kraju -. Pr*w,5 w b y d s 1 a- S nre utracone. zam s pisami. Oka raía ai«, ta paw n e krjl obcych ob*zan k o n tr oczu na (en fa k t aa Uh mąść w atin a»- W P o lice wszyscy są tuawanla aaeiala aa katona b u d zi p o de jrze nia «Hruaami takaśnaj M łu m * do A nglików nastawie* tio L D B * A N D w śród saebodnleb ' * «i l dobrzt i mimo, i«m A IL ", Toronto. W losznlkótl P ils k i- ezicnisłiwiekie porozumienie W sprawie zwrotu dóbr kulturalnych FRAOA RAF. We wtorafc iskodesyty»lą W Pr*4sa rokowani* «w aprawla wiawymiany dóbr kul* reh l archiwów wywiezionych w esasi* wojny przez hitlerowców z teryto rlum Jednego kraju do dni glego. W wyniku przeprowadzonych rozmów, któro toczy S.K - rzalomlo X V III i XIX Do Polaki powrócą rózrnlet dokumenty g XOT i X IV w. pochodzące z Muzeum Miejskiego we Wroc lawlu. obrazy ze zbiorów krakowskich oraz dz'ela aztukt z zamku w Kamlert cu Ząbkowickim. Do Ctechoolowacjl p a... cą m. In. pamiątki archeologiczna z rejonu łflec'na <pod Ostrawa) o r n róftne materiały archiwalne g XV I - XX wieku. S e n s a c ja n a t a f l i CSRS - ZSRR 4:2 PRAGA PAP. W mię dzypaastwowym meczu hokej* na lodzie, rozeg rto jrm ' późnym ;ui«?zo rem -16 bm. w Bratysławie pomiędzy reprezentacjami Czechosłowacji i Związku Radzieckiego, zwyciężyła Czechosłowacja 4:2. Poprzedni m ylny wskutek złego odbioru agencji w ynik remisowy 2:2. był rezultatem spotkania po dwóch tercjach. WAKSZAWA PAP. «dra glaa dniu turnieju koazykówkł męzklrj rozgrywane go w Warszawie «potkały aią setpoly Belgradu I War azowy n. Po słabym meczu awycleiyll kotrykarzo ) goelowlaótry (StSS (MtZi). LONDTN PAP. Na l dark pływackich, w Blenheim (Nowa Zelandia) reprezentant Japonii PUKL'S- RIMA ustanowi! n*wy kard «wiata na W# y *tyem grzbietowym t U inanle granicy dra-nysa byłoby więc dzisiaj tylko gestem na korzyść przywrócenia zaufania do pokojowych Intencji Niemiec.-1* C H R IS TIA N SCIEN CE M ONITOR". Boston W korespondencji Paula W 01ILA z Polaki dziennik amerykański omawia kampanię oizczędzania przeprowadza ną w Polsce w końcu roku ub. W CIAOtł ptprteon rb eiterecb I estat- nie) rerscznej feamsanil owrząónesel w g l* wy Pętaków tych u mrttcb trwe«lel*l - Obła strony zobowiązały Bi«do prowadzenia im*p- fjrwnrch poocukiwaó dasat stuki, parnia tek S tac t m u arehooiogli 1 materiałów archiwalnych, których do* tychraao nla udalp *1«oó* nałetć. Awaria steru P olanicy przyczyną morskiej K atastrofy PŁYNĄCY do Ameryki północnej motorowiec P W m /t..polanica" najechał w drodze Bo Xana łu Kltofkaklago na rakotwl czony tam latamiowlee.rehmarnbzlt*. Latarniowiec odnióal po* w-atne uazkodzenia I zaczął toną«. Marynarze z m a PoUaloa" wyratowali członków za togi tego etat* ku. nleatety poaoetgli dwaj. U. kucharz I radiotelegraf! H i, ponieśli śmierć. Przyczyną kolizji była awaria Meru na m/a Pola nica**. Urządzenie to ueią >o al«nagle w chwili, gdy statek znajdując alą około Mo metrów od latarniowca miał dokonać zwrotu. Polaki (talek przebywa obecnie w a toczni łfowaldwwrhe. gdzie uauw* *!«nie znaczne utrkodzcnle. Po wielkim potarte. Jaki wy buchl na atatku w roku u- biegłym podrzaa wyładunku w Nowym Jorku Jaat to druga kałaatrofa morska m ;i Polanicy". PIHM u powiada, łe po pochmurnym poranku w go dżinach popołudniowych na stąpią r ot pogodzenia. Temperatura do g at. wiatry po fu dniowo-zachodni*, umiarkowane. w j e d n y m z mieazkań prry ul. MontwUi* targnął alą na tycie, otwierając kurek kuchenki garoaej Jł-ietnl O. Ho długotrwają- ce) akcji ratunkowej przeprowadzonej na miejscu pries le kerze p o gotowla zaalarmowanego przez aestadów nledozzle go denata przewieziono óo kliniki na Pomorzany. W PORCIE trwa ożywiony ruch. Przv poszczególnych nabrzetach I na Rtoes nl atolą 21 polakia Jedncatkl. Spodziewany J»at.Soi* dek". Wychodzą m. In...Bydgoezrz",.Jedność kobotnlcza" I JBan**. POGOTOWIE wodociąg*«we notuje oatatr o ealą serią awarii rurociągów. Pod craii ub. doby reperowano pckntąte przewody wodoclą gowa na ulleach Jakuba Wujka, giraawlozrej I Dąbrowskiego. W..»7" noc upłynęła pod znakiem licznych Interwen cjl. O północy w Izbie Wy trzełwleń brl jut komplet. Równi» eiąśka dobę zanotowało pogotowie ratunków*. Na prawią IM wezwań w 7» proc. udzielano pomocy ofiarom epldamll grypy. UP) Duży sukces JADZI WDOWY zbirziwa Wlkp. wbijane keeleczsosr zmiany swyesalu sryda- wasla wszystkiego, f* W PONtEDZtAfTK w!ea (Ic sarohl. Kampanie O- trz# muzycznym na Pntui o et-rędranla prowadź k(»j rorpoerął *».* cykl geś- PKO. Największy proces! lodal net rie f łają im Juliusza Osterwy i Oo.-zo ełnnyrh wyatępów Tea»ru cych stanewlą orzeónl wb Wlkp. Goście wystawili fy I rsbtinlcy. Sam»» dułem powodzeniem ar* ocóliu ourrh»»o«cl *y*rerxnvm popuurrą ko- 'ącneła )»t> t proc. ca pedle muzyczna.jadała lego dochodu narodowe edowa" w fdjptacjl J. o. eboelat oszczędna" ruwlma., feit supelnłs dobrowol Liczni«zabrana nuhllcr- Sukcoo kanr.pan'1 o- 'ość oorąco oklaskiwała «t«z-4n»4c). w Polsce wtkopaweów. o w we**- Jest tym bardale) c«d lólnośeł urocza BsftdT«ny podkrrśleąta. poeto tarmelrtwrka z war* wał aarohkl ąle rą wy roweklel.jtyreny* w rell ankle. war«oki łyrlowr «nlnwcf. ni*tjtwe. ą ludne pw Gościnne wyr lepy gi*. dąjary «ówke W rek".jcdzf wdowy" aąagą kup'/ praktyce rw iją do czwartku włąe*. l l l WU a t W niw *» ) I U )

3 m n vss ETmiwr i» BMW > J Ze wspomnień działacza PPR M e tylko ul. Obrońców Stalingradu G RUDNIA pisaliśm y w K urierze o nie rzetelnym w ykonaniu robót na u l Obrońców Stalingradu praaz MieJ- ZAMIAST SPROSTOWANIA ik U Proad lęb Jorat wo Robót Drogowych. W związku s notatką w K u rie r**", d yr.w l# dalmierz Neatorawiea przysłał do nas pismo, w któ rym m in. czytam y: V konsekwencji aalo ttwierdaic, Se hardzo idiuczay dla KURIE RA" Jest przedstawiony praca redaktora skandal" I w Siad.ta tym MPRD jako UPRAWNIO- NR W OPARCIU O PRA WO PRASOWE DOMA GA Się ODWOŁANIA NOTATKI, swego błędu i udzielenia satysfakcji Ł W ID O K Z P R A G I N A L E W O B R Z E Ż N Ą W A R S Z A W Ę UNIW ERSYTECKI KURS JĘZYKA POLSKIEGO W USA gza mi nów uniwersyteckich. Jeden * wykładowców tego Uniwersytetu. prof. Kryński, ma takie rotpo- KPRD prace woada*pod -*w o a m tytułem a«taj samej stronie ddoonjka w aajblitosym tarmlalo -pod rygorem gkatków prawnych". Pominąwszy już nlęskładność pisma, dziw. ny język 1 osobiste w y cieczki pod adreśora p i szącego jak 1 otłaj redakcji.k U R IE R A ", dy rakcja MPRD nlę byu uprzejma wziąć pod u- wagę, l i notatka nla wzięła aię z powietrza, lecz opartą byłą na kon kretnych źródłach In form acji. Ponieważ ja k mo jąeoasa etę redaktorowi przedsiębiorstwa. W stosunku do roku IMe nastą aa brak a jeęa etraay W tyłka astasrewej (to piło zmniejszeni# zarówno jest w s r e e s a M a prawa praaasrego) al«oaabt nanej produkcji podstawo planowanej jak I wyko lej cczclwom dm«a Dekarskiej". T re li notatki plan zatrudnienia. przy wej, Przekrocz oi.o takie Świadczy O nieznajomości podstawowych oho- liczby robotników bezpo równoczesnym obniżeniu llesaoici faktycznych w średnio produkcyjnych. przedmiocie stawianych Wobec niekorzystnego ukla laraatdw I w Siad za tym du wskatmków ekonomie«opisywano prsoa rodak- nych Jest całkiem zrozumiałe. ze plaaowaay cyek żna wywnioskować ze.^prostowania" jego z* sprzedały robót ale został w przedsiębiorstwie autor ma krótką pamięć, pozwalamy aobl* wyą»apodai*rmr. V. «iikłiłs przypomnieć, 1«K om i.gdyby Istotnie MPRD rabaty wykonało ', aowot sja M PK przyjm ująca MPRD Jtst przedsiębiorstwem. od którego a nnerkami, to zleceni* w grudniu roboty na dawcy tlniylaby w granicach prawa rosecseaja a więc m.ln. bezpieczeń u l Obrońców Stalingradu atwierdzlła zic za zależy «tan dróg 1 ulic. 0 Mpratrleałe sskody, a MPBD aobowląsaao by brukowanie międzytorza 1 poleciła w strzy stwo ruchu, a co za była da osunięci«wad, tym Idzie opinia o usterek przy wykonywanych robotach be«uaż doba«tolerowanie mać w ypłatę 10 proc. za naszym mieście. Ponlepotrzeby Interwencji za płaty umownej, w w y- obecnego ita n u rzeczy trony osób trzecich, a w okośei 54 tys. złotych. ersogólnoścł be«polro- Choś zalecenia kom isji nie powinno mleć m iejsca. czekamy, ie Prezy dnletwa KURIERA" jak 1 sugerowanych przez określały jako te rroli\ dium MRN d e fin ityw adoęe odposrlodatch włada". nie u id ro w l sytuację w tym przedołębloriłwle. usunięcia usterek 10 grudnia 1M1 r. MPRD nie osunęło leh do dilś. Casus u l Obrońców Sta llngrudu nie Jest w y ją t kłem w działalności tęgo przedsiębiorstwa. Nawierzchnia asfaltowa al. Roatocklej Kikoft caaale robśt S. X. 1MI r.) alo odpowiada normom. W swląska a tym wstrzymana MPRD wy pietę IM ty a. sl Płyty eh od alkę we aa AL M. Raczka 1 ał. Ma sankłaj cha«sakwoatlmtowaaa w moja tan r ac h ają da d*m ma wymianę. OD PRZYSZŁEGO roku Prana adwłatlaolawa al Uniwersytet Im. Pltta w Unii Laballkloj I al. Witiaburgu zamiarze urueho Nie na oo wicia aą Jamesa w łosie", cha«tar mló uniwersytecki kura ję rylca polskiego dla studentów znających Jul nieco rola wy ko naala dawna języki słow eńskie. Egzaminy na tym kur*le zaliczone zostaną do oficjalnych - Podobnych przykładów mokre przytoczy«jeescno wiele. MPRD będąc w mieście monopolistą, sądzi, ba mato dyktewa«twa wanmki usaltftaleaynt ad slabie tle ZD ARZYŁ się wypadek. Kierowca clężaró w ki zabił człowieka. A n i dmuchania to ba lonik, ani dokładniejsze badania, n łt ujaw n iły zawartości alkoholu to organizmie szofera. Zaczęto dociekać przyczyn. Okazało się, ie kierowca byt chory psychicznie. Dlaczego więc pozwolono mu przy fakim stanic rdrotoia prowadzić samochód? Odpowiedź prosta: kierowcy nic podlegają obowiązkowi badań kw alifikujących do tego zawodu, anł zdrowofnym badaniom kontrolnym, mimo, ie od ich sprawności fizyczne) i psychicznej zależy bezpieczeństwo pasażerów ł przechodniów. Historię tego wypadku przytaczano w dyucusji na XV plenarnym posiedzeniu CRZZ, poświęconym sprawom zdrowia. Wieloma tego rodzaju przykładami przedstawiciele cooi»dawcom, partacząc ro botę 1 nła dotnymująe ter minów. Ody MPK tytułem kar umownych naliczy ło mu w IM l r. około tys. złotych. MPRD zagroziło. ta zarwl«umowy. W analizie działalności gospodarczej MPRD s M patdziernlka IM l r. Oddział Wojewódzki Banku Inwestycyjnego w Szczecinie zwraca uwagę na pogarszającą tlę sytuację finansowo-ekonomiczną tego Ł W ITUSZYNSKI a a e r m» n ruchu zawodowego popierali swoje dezyderaty, domagając się od resortu zdrowia bardziej sprawne) organizacji ł działalności przemysłowej służby zdrowia. ZDARZYŁ SIĘ W Y P A D E K Medycyna przem yiłotra ma leczyć I prowadzić pracę profilaktyczną. Ma chronić zdrowie robotnika również dzięki temu, ie WARSZAWA = NOCĄ będzie określała stopień sprawności pracownika na określonym stanoxoisku. Tymczasem, niektóre zawody w ogóle nie podlegają obowiązkowi poddawania się takim badaniom. Nawet, w tych zakładach produkcyjnych, gdzie istnieją Zakłady Leczniczo-Zapobiegawcze, często przyjm uje się robotników bez ka rły lekarskiej, względnie badania przeprowadzana eą powierzchownie. Np. stwierdzono m. In., te na 86 tys. robotników m łodocianych przyjętych do pracy w ostatnich latach aż 11 tys. zatrudniono bez dokonania badań wstępnych, A skutki? Uu to młodych Jeszcze ludzi powiększa rejestr inw alidów pracy? A lbo tak, ja k ów kierowca staje elę nieumyślnym sprawcą tragedii? (g. z.) F L O T Y I M ECHANIKA PŻM -owskiefo statku s^s H u ta Będzin" Antoniego STYKA, zastaję w jego Kabinie. Z trudem daje się namó wić na wspomnienia. M inęło tyła t_ Procę to«flocie rnzpoczą lem w 1929 roku w towarzystwie żeglugowym P o lb ryt" foko Iry m tr m ówi Antoni Styk, Stołem się czynnym członkiem Klasowego Związku Zawodowego Transportów eów. więc załoga w ybrała mnia na swego delegata. Po przeniesieniu się do Robura " załoga statku tego armato ra również powierzyła mi reprezentowanie swoich interesów. Wojenni wędrówka Antoniego Rtyo ka zaczęła eę Jak srlęlcaroścl polskich marynarzy 1 września U M r. Znalazł (le wówczas na statku -k a bur IV** w ang.elaklra porcie Newcastle. POlnlej pływał na «Stalowej Wali", która w konwojach przemio* ulakl Atlantyku od Nowego Manchester, wożąc broń* wojenny. Marynarze b yli Jednym t liczniejszych środowisk polskich w A n glii, Związek Zawodowy Mary narzy rozw ija! więc tam swoją azlatalnoić. Do 1943 r. kierownic two związku znajdowało się w rekach ludzi Kwapińskłego. W styczniu 1043 r. na W alnym ZJoź dzie delegatów Związku Zawodo w ego Marynarzy w Londynie do szło do starcia między starym kierownictwem związku a le w i cą. zgrupowaną w organizacji Jedność t Czyn". Założyli Ją na wiosnę 1941 r. A. Kołodziej. D. KatzS uchy 1 in n i działacze. Zwy ciężyła lewica. Delegaci zjazdu odrzucili wszystkie reakcyjne! antyradzieckie rezolucje ludzi Kwapłóskiego 1 Jednomyślnie w y brali nowe kierow nictwo, w skład którego weszli: A. Kołodziej, M. Kochańczyk 1 Inni. Antoni Styk Jako delegat załogi współpracował z nowym kierownictwem związku, realizując jego politykę. Jednocześnie w iązał się coraz ściślej z grupą Jed ność i Czyn". Na konferencji, któ ra odbyła się w Londynie w 1943 r. przyjęto za podstawę działalności grupy Jedność 1 Czyn" w y tyczne programowe PPR w kraju. Wzrost wpływów r.j*<3nolet 1 Czynu u równo na terania Związku Za wodowtgo Marynarzy, jak I parna nim niepokoił rząd londyński. Kwa. piński rozpoczął represja, pozbawi! najaktywniejszych działaczy prawa pływania, zabroni! wpuszczania ich do portu 1 na statki. W tych warunkach odbył aią w 1M4 r. w U-* verpool następny Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Marynarzy. Mimo nacisku ze strony.czynników oficjalnych** zjezc udzielił całkowitego poparcia dotychczasowemu kierownictwu świątku, da którego z o* sta! równlal wybrany Antoni Styk«Rok 1945 wspomina A ntoni Styk był dla nos najtrudniejszy. Ha wszystkich statkach istniały w tym czasia kom órki Jedności f Czynu", cieszące się duią popularnością. Jeździłem wówczas z portu do portu, aby zdążyć wszędzie, odzie za w tja ją polskie jednestki. Zdarzało się. te w tygodniu spałem tylko dwie noce. Na początku stycznia ISO r. w kra Ju powstał Rząd Tymczasowy, a w końcu stycznia Związek Marynarzy w Londynie uzna) nowy rząd ca Je* dyną władzę upoważnioną do reprezentowania narodu polskiego. Decyzja ta doprowadziła do wsciekiolet rząd londyński. Czynił on próby roe bicia zsrtązwu. W LJcerpoolu odbywa się ponownie zjazd zwołany przez za rząd. Po burzliwej dyskusji dale**cl większością liceów powierzają zarządowi nadal Warowani# pracą związku. w marcu IMS r. ijednośó 1 Czyn" wysyła do generalnego sakra tarza PPR Wledyslar-» Gomułki sprawozdania, a w czerwcu otrzymuje depeezą. której wynika, la Korni* B W in ta M to u it r. 4

4 j j j W f i í» K U l H t, H r f t jm M f Ze w spom nieli działacza PPR (Dakońesenle u it r. S) tet centralny PPR iraktuj#.jsdnośó 1 CzyS" w Anglii jako organ Im c3g PPR-OWtką". W lipcu IM S r. m lfrk e y jn y rząd londyński wzywa oficerów 1 marynarzy do opuuczenia polskich statków t ni«wracania do kraju. Pewna, nleuczna zresztą, c*ęić załóg daje posłuch temu wezwaniu, większość Jednak dzię k i pracy polltyezno-wyjaśalającej działaczy partii I związku po zostaje na statkach. Na stanowi* skach swych pozostała też większość oficerów, mechaników i ka pltanów, chociaż niesławną odez wą poparł Związek Oficerów. Pozostali na statkach oficerowie założyli nowy Związek Oficerów, który ściśle współpracował ze Związkiem Marynarzy nad powrotem flo ty do kraju. WE WRZEŚNIU ISO r. pierwszy polski autek s/s Krak *«" popłynął t ładunkiem tywnotc., odz.ezy I lekarstw do Gdyni. Bitwa o flotbyis wygrana. Jeden po drugim powracały do kraju su tki pod Mało* ratrwoną banderą, aby atworzyć z«- łątek polaklaj (loty handlowej. Po powrocie do k ra ju w kw iat nlu 1M6 r. A ntcni Styk pracuje nadal w związku, k tó ry kieruje go następnie do pracy w G AL-u na stanowisko zastępcy klerow nl ka działu kadr. Antoni Styk Jest jednak marynarzem i z czasem wraca na statek. M łodzi nazywa Ją go panie c d e r, starsi, którzy pam iętają stare lata mówią po dawnemu towarzyszu Styk. A D A M K1LNAR Drild pod ochroną Hejże h i kaczory I l i STYCZNIA sakeaesyl się ekrse e ś a tm łi aejąey. W województwie taczeclbiklaa upal a wan* Ich penad S lya. attuk. Najlepaae połowsajc prsyajesje t u u - le«y. a najiepeiy wyalk Indyw M usliy wyatósl łs ketów". Datki cbos su są tak Ucina jak w roku ubiegłym, byty teg celem llesnych wypraw aawyck myśuwyeh. ZabJte łeb a* kata i m aasak. Okrea Palawan aa dslkl katlesy tlę IS tut eg», aiena it lej w niektórych obwodach dslkl soataaą ju t w cart niej objęta aakraaą. a Okrea pelowad («wyjątkiem rogaczy) mija 10 lula«#. Nadal trwa odstrzał ludw Iwy Jętych apod prawa ackronnego). gędl I kreilksw. 0 4 l marca da SS kw lttala malaa strzała# kacsory. (wlt) MASBZJtO BEZ DATY KUPUJĘ maato..ektpor* tows- w..daukataaaeb-. Na opakowaniu Jaat uznawane, U producentem tkeadatą wyrobu ma ale. obecnie pozostały tylko kropeczki. P on lewa t masło jaat artykułem, który paujs się ssybko, o datowniku nla wolno eapominaś, bo prstdiet kontu mam nu»- al mieś pewność, g«otrzymuje towar nlesjelcsiły. 0») PRZETARG NIEOGRANICZONY «a tvkeeeywxe w ik s ia its w ra-ea ła tym I marea IM B r. Nt.fAO t t l. tspal metalowych de ttlm maazyaewych pisarskich i i S Z C Z E C IŃ S K IE Z A K Ł A D Y M A T E K IA L O W B IU IO W Y C H w Sameetade, nl S e t o g l f E f * * * W przetargu mogą w ziąć u d ział przedsiębiorstwa państw ow e, spółdzielcze 1 zakłady p ryw atne.?:ł,p t w ą w ie o fe rt nastąpi w d htu.,27.»tjręinla W H r. ) jp d Ł Í0. Wszelkich iselk ln fo rm tc jl udziela Dział Zaopatrzenia telefon M3-43. Zastrzegą się prawo w yboru oferenta bez podania przyczyn. 1W-K NIEBUCKOMOiCI DOM dwurodtlnny s o- grodern, wyłączony, > pokoje wolne tpriedem. Rydfoezct. ul. Striclae ka lis Konluslu Roman łłł-p K IP N J c m i) kupię. Jadwigi «modeurnle, tal. tts-łl S1J-P PETZJERKA damska p. Dc nu» a ponownie poleca swoje ueługl w ciecht pawilon tal. M 4 T SU-0 RYAKSZSOO pana. błon dyna z tatką, w wojako wy eh apodnuch (lewa noga protau). które prtabywel w IMS r. w maju w restauracji War»ttWianka róę Pocttowaj a JaciellodakleJ l pornawal kogoś. rown e t przechodził ul. Bankową w ia*a r. pro scę o aknnuktowen:# b 'ą w ąp*ewl# pilnei. Ofartv Biuro Oęłoyren. pite Hołdu Pruak;etr S nr w v s -a ZA DŁUGI Sony Heleny. LMkawakte). ram. Rkolwln ul. UrazuUka 1«nie odpiwiartam. Leakowaki Edward ram. Bkołwln ul. Błotna s-s an-o MOTOCYK1. WFM Man dobry t pereda m. Srcre d i. «I Bulwar Odaóakl IB m I W l-a S IE N IĄ I d s v in v e.) TELEWIZOR Neptun" apriedsm. Wojaka VoV aniego «3-5 m - c ŁODZ motorową spne dam. TraebleS ul Jana c Kolna 1 Kuncewicz M3-0 MASZYNĘ do sgyeta apraedem. Bzaacin-Pogodno ul. Krakusa W JSł-O aoaposia potrzebna. PRZYJMĘ oracą pomocy domowaj sa samodzielny pokaj. Oferty Biuro Ogloared, ple o Hołdu Prutkleso S na ar U MS-O g o s p o d y n i do malted twa t rocznym dzieckiem potrtebna na aule od zaraz, wiadomo«lubecklego 11-4 po godr POMOC domowa do 1 dzieci na aule potrzebna. faetecin. Al. Wojtka Polskiego POMOC dochodzące do dziecka potrzebna od zaraz. ZglotienU w godzinach od is -is. Al Wojska Polskiego 3)-5b m -G ZAOPIEKUJĘ alę dilec kłem przez S godzin, lub na aule we własnym domu. tal. 3S-K a POTItZBBNA pomoc do mowa na < godz. dz'en nie. najchętniej ranrlst ka. Sabaty 39 bocz.it Unii LubtUktęj. n - O POMOC domową do 3 oaób na stale potrzebna. PUe Zwvrtęetwa te m i# (nowy blok) S«ds i i - ml m *o POMOC domowa na stała lub dochodiąea po trzebna. Szymanowzkltgo S-S (koło MRN). ITS-O MIDSZKANtE «pokoje, kuchnia, latlanks, wasal kia wygody w iródmls śctu zamienię na Z asmodal sine mieszkania. Al. Piastów SS 4 MS-O Ł O D ti dwupokojowe mieszkania, kuchnia zamienię na wtąkasa w Szczecinie, U L M *-C f POKOJB f kurhnlą Bydgoszczy zamienię na 1 pokój t kuchnia w Escsaetnla. Wisdomoś* Saczactn, Okrzei 13-1 I POKOJE s kuchnią c.o. zamienię na 1 pokoje lub pokój z kuchnię c.o. Wladomoéó «44-49 od godz. 17 JS MIESZKANIE 3 pokoje tu m kw) z kuchnię, łazienką I ep tarką. II p zamienię na podobne mniejsze, chętnie z nowego budownictwa. Wt runkl do omówienia, rurkowa 44 m la «4-0 KULTU KAŁWY, i smolny. tdrowy, aurazy ttan na stanowisku pnnuvuje pokoju w śródmltśclu z łazienką < utrzymaniem lub baz. Tel «7-0 POSZUKUJĘ 3 pokoi lub Jednego z kuchnia, spółdzielcze lub wyłączone apod kwaterunku. Tel. M-M1 «--O teatuv POŁAMI -»Dowód eoemety" *. IM S. WSPÓŁCZESNY J U H U a T S. UJI OPERETKA - Jedata «M W S IS4» (geśclaae występy teatru s Oersawał KINA EOSMog - Wajaa 1 fcv Ł > Sh5 - W eswartłk). DELFIN AUeja w I pokój" aa XX-leele PPX * apean aaml art auli- (środa I anwartakł. Aaaśomli arar f. ILM. ll.o. M USA, 04 U t U l eawsrtek eta r a e r g. ILU * U J * ttjs , as.m - pet. e4 lat i i (dodatek ae XX-lecis PPK»Płock IMS-). POLONIA -»SUba J A W s. U U, U. U.U, IM S - frase lat U eswartebt Masalizna" «. U, IM S. 14. IŁ U, M U - węs. e4 U l l i PIONTEK - Dtlefsl ssraftaap** - * i IM U -,T " Ł 1 Ł U - u, ił m, M frese, «UCZNIA W Zakład Modeli OdlawsMsych sl Królowej Ja«- wigj ś NETNIEEA tab tedluuka -»» iy w - jomelclę aprew DUP, -* lasytuwa icb technik«attchinuta"## śaajńmnicią ekceomlctncgo normowania pracy» akenomłitfcę 4e dzlahi zbyto, te trud nią ed sana Eaaaaetgekia Zakicdy M m - riaiów Biurowych przy el. AcUftaruieso nr» MMC l N U W n * - i ^ t f o aksealeneja u n u S HABA -.fn ś s e taw * «, Sus - WŁ - i PAŁAC MŁODKIBST i A IS. bełski wyżal««tk " g. f l Metg w Bertlmi*" g. II. PAŁA -»Datlfa" - U. N - KRO - 04 lal tt OSENKA (Taaewe) ^Apra» a t n n ih H " s-! móa. es lat U e w rr (Skalwtaj -.Oecnaa aal Jalé- s- u, u - Wąg, - e i las IŁ MEWA rtaśachawe) Ope psjaeaws- g. u, M - - a ś u T U, STYLOWE Skok e io iele" «- ttjs, MAS - rage. - eg U l U KEOLAKS (Osią alza) Gar samara" g. W. im s, u - USA eg lat M panoramiczny. SZMARAGDOWE (Zgraje) Champion" g. 11J4, UJM - USA #4 las U PEZTJAZN (Dąbie) DwU twarze Sceate KM g. 17. U tasaki «4 lat IŁ BAJKA (Polica) Nlebespt* Stay wlsk** «. Ił, U ans. 04 tas 11 I MAJ (Zydewzt)»TIPAtłaj a Bagdaia" g. ii, u amg. 04 tal U MABZENIB (Wlntgewe)»Ka «astra fs -». U węg. eg 1st IŁ BBPEKTUAX K IN aa podstawia Informacji W ZE. FOTOPLASTYKON W#L PaL M»Sawajcarla wtpoiaaesaa- g. 1«tl. KLUBV U M US - pl tataia n a I eaythiy ed g. u. OABNIZONOWT Wawrzyauka S wykład»wapńleaaa MS-O KAIĘOOWEOO-rewMeDtą aaśradnl MekUowola Sacaecía. Zgkwraala p n fjm a je Dslal Kadr M3-K ZIELONOGÓRSKIE Zjednoczenie Budownictwa zatrudni lalynlerów budownictwa ogólnego oraz IhśynJeeów la au u cjl sanitarnysk I emnryesnych w Zjadsocatsia i poiidtfycb przedslę- MsrMWMh. Og kandydatów wymagana jest edpowiedsln praktyka. Pd pólroesnej pracy tapnwala alę osyzkanle mlesmtanla. Zgłoszenia kierować na atfraa/ Zlalonagórnhla Zjednoczenie Budownictwa, ZlaUhA Oóra nl Wyeptaóehlego M1-K a APAWACST, 4 M otany I ««M an y aasrogml ed taran WEOA - EakMg Ptodabajl Pemecnlesej w Pod jachas h, «L Nthlewa IL Zg lees ta l s oras omówienie warunków płacy I pracy ae Miejsca. 444-K ipn ęto, «lasynierów łab irabałbów grass wy sb aa s u ra w M is laapekserdw, teyosasara wybraśi łsra M wy «ase tasbsl s I gwa U ta praktyki w m wrasta lab śragam tąehmlsaze a lasa przbtykl, t te«kątków A H t «) M m Marawtska etamych geessmletruów, wyasagara wybntalcasia I regale tea bazi «ara I M etal a tu pracy, 1 t łt m c ie aheraramę da DMalo Teebalecaega «rédala a M ata's praktykę nawagewą, raferaraa da sabejj Tranapaetn i wykssulcsnie* średnim. I sterssega magazyniera wyk sata Icaalsm Iredzlm I praktykę aras I klaraweę aamaehadawego a kzlegorlę prawa Jaagy t lab 11 1 ca najmniej ł-letnim susem pracy, przyjmie Miejski z a rząd Dróg I Moa«ów w raaaaetal* pł Dałer» tyaaklage l pok. IM. Wyasgrodrenle wg U- hieda ZMerewege przcy w Bu4#wolrtw*e da omówienia aa aatejtao, SSI-K... I łazienką, najchętniej «nowego budownictwa. Wiadomość ss-sss SCI-O KUPIĘ lub wydsurtawlę pokój (własność). Szczecin. Krzywoustego zegarmistrz. «1-0 PRZYJMĘ na pokój mztlsastwo. ul. Modrie wskugo 1S 1 (Pogodno) ira-o M IU Z K A N IE 3 pokojn wa. samodzielne, wygo d r W jelenie] Córze u - mlenię na podobos lub 1 Dnkntowa m Sanzadaie. o u n y Biuro OgioateA. plac Hołdu Pruskiego a nr WYNAJMĘ pokój maifańatwłi bezdzietnemu Ząloszenla tylko tydilro. Tel. ttt-39 «2-0 MIESZKANIE 3 pokojo wa z nowego budownictwa zamienię n-* 3 oddzielne m'r«zksnla s ro -veto budnwnirtwa <V farty Biuro Oelosień. plac Hołdu Pruskiego nr 3* «3-0 ła technika w geapeáazmwle * < S 6 ii2 * ^ c e e M g w i - PTTK pl tsmmśw ewe II prelekcja EaaW waaa piwsraką foeymejaatlhw raes hteę wyzwalania Wstsaawy" Łoi? - WeJ. Pet ST - eaynay 04 S- UL WVSTAWV m u ze u m - ita stratyitka t l Iredaéewtaaiaa satafca pemanka, rraaaaaitawa atroja kzlątąt pomorski eh, wtpółoaans aasiantwe polaku - goda. IS IŁ WAŁY COEOBREGO S ar- CDWA StaremlyAaka t t otwarcia wysuwy BraeliUwy ŁnlramiwKz I SUnUUwy Bieg kowakłtj «. is ęi. U MUZ - PL Zołnltrsa g wyauwa aularaęwa Baleauwa BrzesMakies# (Warasawa) - ed t. U. KLUB MPtK - Woj. Poi. I - w y tu w i akwarel I ryeonków Bodmy Wo nndklaj-hubickiej IZPAP PoansS) f. 1* O. SZPITALE MIEJSKI SZPITAL DZIECIĘ CY Iw. Wejetaeha 1 1 K LIN IK A CM UL Panam PRZYCHODNIA t y c z n a woj. Pel. u g. IS-ZL ZARZĄD 8FÓŁDZISLNI OGRODNICZO- PSZCZELARSKIEJ w Aaeaadała przy hl lólklewzkiase nr tt powiadamia ' wafeb P.T. 04 Mo red w 1 Dostawców, S# maszzya warzyw 1 owoców w Szczecinie przy AL Dek. Warszawy»PSI Jest nieczynny w dalach od IŁ L «ta IŁ L 43 i Wydawanie towarów a kopsów 1 Btagasynu paraecaiesego przy AL Dek. Warszawy i odbywać Mą będą*«pa M 4«dM aal«-s, działem bzadlowym BpóldsielaJ. IsL 3H-4Ł ffl-k N O W A «w e t a ; wlę w Mtctęclnia przy ul Dębowal U sarnia* ntę n i MśaaakBAla w sacsaetnla. najchętniej w nowym buóownio* ZOUBIONO Indeks Poll techniki StcsaolAskleJ nr i m ns nazwisko La ssak KUprlAski 3*1-0 ZGUBIONO lefllymaeję sc ko Iną ZSO na na rwltko Irena Rum srt-g przez Technikum Samo chodowe w Szczecinie, na nazwisko Brenholc Jerzy 39S-0 ZOUBIONO świadectwo dojrzałości Liceum Pedagogicznego wydane w Grodraku Mazowieckim na nazwisko Ry«r*rd Pergol sram DOKP Stcraeln unieważnia przepustką portową nr M9T na nazwisko Łojas Andrzej wydaną prrez Zarząd Portu Szczecin ZGUBIONO legitymacją zkolnę wydaną przez PI-SP r.a nazwisko Jadwiga Waluś ZGUBIONO pnepuatke wydaną przaz Zarząd Portu Słcracln na naswisko Mikołaj Kiecko 4SJ-G UNIEWAŻNIA Mą prze pustki portowa w yttt wioną pracz Zarząd Portu Ezetecm dis by łych pracowników PKP Frączek Henryk Zarząd Oddziała PTTK w Strzec lnie podaje wszystkim sarn Uratowanym. ta kura przewodników tu ryiłycznych rozpoczął MC w dniu )S stycznia br. Zajęcia odbywają tlę dwa razy w tygodniu wa wtorki I piątki od godz. 11.M w sal! przy ul. Narułowi era (Hals Sportowa) ««-O APTEKI NE i - Wojska Polak te«a if lat. rn-sł NE h - Debata i te!. ts-śt TEŁEWIZ1A k i M iki". IŁ M -Z ro bi * aa saatr, IŚJ4 -»Kina krótkich filmów**, IŁ M wtaarhzlcz T T»Jak patrzeć ma daśela astu ki", is.m dółaanłk T T. M teletarataj»drzawue mądraie r, MAS - r«perta i Cataa trony św itu " I ł wyda- Ł paejzlra w rocznicę wyzwolenia Warszawy, IL I a -e ta dla p»etyekle «Stawa o Jakubie Stell", tl.m ottatale wla óomoósl (p rag n ą basllóski) f ila.miłość w aledalelę", li widowi- ako dla dslacś od la«it, IŁ U - Szkolą I tyoie*a, IŁśS Tyiląc wtadoomócl tałcws- «yjayeh", lu s - pocdrawleals telewizji dziecięcej, 1S spotkani* w Serilnle K. E. yan Sehaltelar, U.Ś4 prognoza po gody, U.(I kranika, przegląd wydanag. «R enta- Ilości", ai. reportal a Baz» my ( ii csęść). ai.st - Alm ctemd Dwadałeaty nesag**, ll.m o* Utnie wiadomości kroniki. t> traiiamlaja z ma cza pliki ręcznej. CZWARTEK 14 kronika. 1SJI - m u la telewizyjna Podró* ststbawa", U.1S my (II częsćl IL U teat, IL U film Diabelski wynalazek", U widowisko dla dzieci ag lat u N itra klasa ta jest klata", IL U ReMMhoścl pozdrawiania telewizji dziecięcej. i f transmisja aeeoo hokejowego Pragi w przerwie kronika, tx astmka kryminalna ^Cwyelęscy w 1 run- ĆLe" (I część), ł l M oetetni«wladomeścl kronlklj wiadomości aportowa. RADIO WIADOMO«Cl! U, IŁ U. ŻŁM EERWtS EYRACKll 19. '"1. B7.CZBCĄI: D Ó Ł - śpiewa Jak fly Mai his, lim sportowa rotmaltośel, lś.lś a naszych aą siadów, U melodia ta scat* 1 ekranu. ITJS Prseęlątf Ak tu*mości W ybnała UJ4 Por tows Reda Narodowa, 11..Errare humanara etl". I f JS felieton Janosze Michalskie««, U. la prace iw lodom rap. Bogunowlcza I Dolę by. U h Z tali gzczeclótkiaj Pllhzrmo»11". WARSZAWAl 1f - «twory far («planowe w wyk. Klyeke Tanaka, ILIŚ Afryka śpiewa", " * i dla dstoef gawęda die Cairert. maraatraw«twa". ll.m m oiy ka I»ktaałności, 9J4 Życzenia wamnwekle" azd. estradowa ti.śś «krają te świata. SI.11 kranika epor to wa, l «S sra orkleatra La senna PR. UJS muzyka U nrcaoz. KINA T l f / 1 / v f m i GOLEŃtOW (Wbla) - Gorąm ka w El Pao" - fr, Wl. GRYFICE (Capital) -»Nęóml t y - i aer. NRD WĘGORZYNO (Światowid) Tajemnicza pudarabeka" CSRS GRYFINO (Gryf) _ Fllp I Flao na bezlodoej wyspie" frant. NOWOGARD (Orzeł) Spraw ey nieznani" wt. BARLINEK (Itolleal Rada Jutka" fr. Dt;nNO (przadwlośale) mm Meln Kampf" aawada. CHOSZCZNO (Znicz) Rdls dla prokorztera" NRF MIĘDZYZDROJE (Słewianła) «..Perta" męka. MYRI.IBORZ (Sloóce) Krzyk" wl. MASZEWO (Piast) CUe, ciao bamblaa" wt. PYRZYCE (Robotnik) Tera a Raaaln" fr. PEŁCZYCE (Świt) Prawd )rtt prawem" fr, wl, PLOTY (Jedneśśl DoA Juan" węg. KAMIEŃ (preeata) U.19 da Tam y" ttra LIPIANY (Wledae) Kawa* b r Króle Jegomości" fr. ŁOBEZ (Regal - BarnW- U*ą RT ARO ARO mar) Szklany samek" frane. RTIttOARD»taat Jtfafladewwlriwe wtbrt.ilooe" fr. RWTNOUJSCtR trebakl..js cnbowiky 1 pułkownik" USA. W O ftn (Teras)..Chloples * Orenlandll" dadehl TRZEBIATÓW (Mer*"1» Oka) -Czerwony sygnał" wl. TRZCIŃSKO ( tt Ltpra) Kaleta dśunsul"»ag. WtNOOeóCtB (PatnertsBRiU* Człowiek «a złomy WL

5 Sf n rumt Nie będzie d l a łamiących W IADOMO AC thumfsóokleh w y n y. «M b tró jk i p itk a riy iw it iw w a li ancsceüts k i* ip o ln N Ó slvo. Podesto ro a p n w y w Eąisto Powiatowym lin a wypełnia! galę. N la ia ik I b a n c a l«m atował? e lf da lw a* n ach n a js s io ru b iy e h nawet kibiców P o- goni. kiedy świadka wie kiera w e j ta k sówek aeanawall zajśrtu a r sed,.ca(e- Olabem**, cytując nlewybreóae epitety, któ rym i ebrzaeata kierowcę taksówki ar SM. P IĄ T K A rozwydrzonych łobuzów. LadBlf, k tó rty pow inni b y i przykładem pertewecs.jażr a le j. narih się «pięściam i aa JID N K O O b a s b rim e io ealewiaka. więcej pobłażania a s ó w nomy społeczna W IELOKROTNIE rozm aw ialiśm y na temat J«go przystloócl * Marianem Klotom*. O ttasyw kl rospocsąć nauką, a m iał ku temu wspaniale warunki. Kialaa m ia ł więe w iz d k le tran a«polecane*# a w ant u. Ssana tych si# w ykorz y s ta ł D rii siedzi w areszcie iiadezym, c ie. kając na rocprawą 1 wyrok. Cl mtodal ladzie sam i sw ym i czynami w y - klaesyll sic w i «rej apałeciasóct M łodzi ludrle. zasiadający w poniedziałek C H U LIG A Ń S K I w y - KAŻDEGO Z TYCH czyn znalazł natychm ia młodych bohaterów etową odpowiedź ze otaczała plejada niesbyt na lawie oskarżonych, strony prawa. W yrok, ciekawych ludzi, którzy zostali skazani szkoja k i zapadł w przy- tworzą kllm a clk nie dy flzrczne. które w y śptesionym postępowa- sprzyjający bynajm niej rządzili bezbronnym lunlu sądowym, powinien właściwemu rozw ojow i driom. K ta lek ja in a k być i na pewno bądzle etycznemu 1 sportowe- tasądzl ta tskedy mo ostrzeżeniem dla w izyst mu zawodników. To ralne. jakie w yrządzili kich tych. któ rym w y - było m. In. powodem tw ym kolrcem I całedawało tlą, t i bezkar- słabej gry w sezonie, to mu aportowi? Sport poi nlo mogą przekraczać było w w ielu wypad- okl bowiem w całej normy tycia społeczne- kaeh przyczyną przegra «wej Isteele jest w sago. nych spotkań. sądne sdrowy. Zdarza- Na I j m a lf jednak ją elą w nim jedynie ehybo sprawa ale kań- B Y ŁO BY JED N A K tsk ja k l gdzie In- ny. Przecież te ahwa- krzywdzącym błędem dziej lud de. klóray ty. któro laśm leolly mierzenie wszystkich naruszają przyjęte norsportową murawą. w > - sportowców, a nawet m y współżycia spoleciro sły aa jaktojś flebt»,-* w ziyztklćh p flla r ty tą itege. W naszym wląo w Jakimś»kreślonym samą miarką. W ty m - Ihtorcale leśy. by jod* środowiska. Nie od dsiś óo eeepele Pogoni Jest noetkl takie ja k n a j- wladomo, te np. M en- bo wiem większość za- szybciej to sportu w y- dslko b ył stsłym by- wodników, klóray są eliminować. Chsćbr na- w ils e m nocnych lokali, w *e r# w y» sportowca, w al m iały sadatkl na Nie słysieliśm y jednak m l I wżerowym i ladś- m istrzów świata, deiyebesae. aby M en- ml. Takim Jest Ksol, dale# o ficjalni««wróee- debry m ą t I ojelee. la BT. RAKO W SKI ne uwagą aa ulewtaśel- k lm l są W iśniewski. Jaweśó jego postępowa- błenowskl. Kraeuckt. la. ety KrsyasloUk. któ ry Atmosfera, w któ re j potrafi (jak tlą oka«- Kurs i, J. pew n. t, < it.11- * "J -..( «M C k f t n j p. p r a ła n r Ja» lu d l.»«irc»- prowadników k rw w l.n l».1. U. M lo- " m "» k i- dzl ladzie, którzy prze- Z p nw lotrm Jest więc w ełnie, mimo niezłych wzięte twierdzenie, że rozpoezqi się w arunków m ateriał- przy graniu w ligowej nych I nalegań ze stro- drużynie ni«można pra W woss ny działaczy, porsnrtll cować lub uczyć aię. naukę, m ieli k u te - Trzeba tylko chcieć, w s z c z e c iń s k im w oas mu wszystkie m ożliw o- trzeba się widzieć nie rorpocząl elf IS Om. k m przewodników torre«ye#- śel by ukaóeuyó studia tylko piłkarzem. lecz I ataó się petaowarteś- rz*rzyw!stym członkiem d o w ym l ludim L w ip ó in o ty społecznej. T. Rek ocenie se/nn DELFIN STYL MODNY W CAŁOROCZNEJ OCENIE duże pestą- P7 zrobiły tawodnieskl pływając«d e lfinem. W łaściwie la uawel trudno ta mów ić postępie, gdyż Jeszcze w J tm ręka praw ie żadna a naszych dslcwesąż nie chciała tym stylem pływ ać na sawodach, traktują«d e lfin a jako s ty l uzupehsłająey. Chcąc w ypełnić tę lukę. trenerzy pned riw o d a m i m usieli dług# namawiać zawodniczki by alę odważyły na występ w tym niełatw ym atylu. BADYKALVA tn lłb S U siąpiła w uklrąlyes rob*. DoiHa" s m i tle stylom SarS so modnym. W koska renejaeh * tym style startewate Wale ekete M zawedalesab. nie więc dziwaege, że I wyniki są zupełnie tokte. Linę klasyfikacyjną sawedniesek w MJ konkurencji mwiara mów Baala KRAJEWSKA Iwlet n u t t waru»- t U U Wpraw nyeh. Wykłady odbywają aą wt wtorki I piątki od gedr. IM A ł U koszykarzy jeszcze walki o puchar lowiraczay p o K o a i m c g w h r a l t h iiw tr s c n y a peefter o z x e rt atarte)«aa W ty męskie. 8«Se: óozto t r r f y iy drugeugewe AZS pferwsa* seapety kscii A-kUsy a tm Pettteekalke. To role) tea do «etkosil? n ir r io d ilia e a ferzay ik U m lk l t r O fs iw i d redye bi6r# zajmujs w U ktk roozrywek II M*1 dwa eelatnlo mitoses. wydsjr at«. ta ekydwie dre- /»»» A-klatewe ttojz. c U- esreete de eajwtaknm o wyrilhu. M e wykluc.aiuy atoopedziszkt. ktar* sprawls draiyoe Pe- PeelsdaMe eu«y I wyrdwnaay aaayoj w atar i» wysi«p( aewy bram- ksrs ptllutcy Blaleb me as el«pekwali a wygra- sis I s n k l i. T y e m ssu zeepety eitnle ekege» * " «( pned pas^cs»aid«petal' swyak awlajftmscl. W ebliezu akklajaaaj el«u raady reugrywek U«a- wych iswody zapewtadam M nlmwrkla riehawir. «V * story. Sa ayapatyc y ke. t.>ko«ki w s i u r a *eie to* M s megk u n a * lu t no brak cmecjl. Oby Cylke peziem tu ru lrjj Oyt wtalelwy. w a d y leapeczynaj«si«w kail spenawaj pray oi. K im s rw le fi. Wa eswartek grate «ads. u.s# a t s - a n «patucchtdk«l Ogot- Dobrze slą wiedzie P olakom paś piramidami z w rc rę z C A m eupo Ord* maruda waga kour* aklega * r l t 4 «Dookoła * gipiu aestsl sawodnik dautjnsy aespedarry n Ma- laweel. rrsejachal on t r v IM k u s Assalt Se Mi 3a w nasię 3?SM*. Drugi a oatolse«tająl Polak M U a n k SiM4Z. a trm - ele-dwweelesrtamw ałroueik - sin.sr. N l t u u y rgip- «Janin r. Malawanł dokonał wtae nto lada aasnkt. Wyprsadmil stawkę n alawych ainasersklck kulany fturapajskict» o y ram ia ie mtont Cswarty na n w la w t liła Oyl Hder wysda«. **- wadeik N ID Apyler - joac. «rtąty ho«*h - tieoryk Kowalski l:ji.u. Drotyaawa atap srygrsm Polacy w coasla it M M pr»r4 Jag osławią, która «- zyskała taki sani ciao. araa NUB U :M ja. K alane Z* flplu uplasował rawartaj poiycjj II :SS,M. IndysHdeałnla pe tn erh apeeli prowadsł nadal M a c A PS lar lliz U i. pned PalaWam SUnlsUw ra Królakiem - U iśtja aras Ajgattewtanlnam Vas - aszeije». onityprawadią kolana o u czró S K Ą Wy zeetaé w NA DKCOĄ peoyeją W kydwn bonkareaejeab wy a aaceoetalonka Unanla WOZNIAK z ArkanH M AM I M M I. Wotolakówma nrypraedtota w kebknsnnep na IM m Bnceyó* aką Bardse wysoką lokatę (S aaiejaeol zapenje w u - hau rakłaca kapłtatae.pn- 17 l i - h a t i KANTOR.» U N A a Arkeaił. Uuton law ona ta sawedtoezka - ryakau za IM m IJ M I kn był Styl gnmaiewy. ss W a (to Jaj dajz «w a r Barwy S U H ji «krę««tą lokatę za Durzy Oską) preeeatewau te U M. Id a Krajewska sryrainte tka Pelakt y. Nlaapedztinką Jaw 7 pozycję is-tetoiaj n o c KIN- dslega poziomom ed y+saauiych tawodnjeeafc, lad natury prywatnej, S K tg j z M K i naeeacto. Bak pneciętaa wyników isleta alo startowało w po Jak wląc srtdad ala byle watnlajacyck aawodack, praaaady w okręt l«a)u ej daleatatki Jest Jodnak ostoi i te. przędą Ina przedszkola w ołpsiad u da sztab«wlębantocl wytok«w pitrwswj ddealatw Jaet wyjątkową wy aeka, edyt debro teeew j, amywmtża t o teży peetaraly alę jaj ml od żeu cbadu sztab, wyniki easzycb pływaczek staja rtonrsae mtojaae sajmn- basaiwa jeż to wytowm IEJÓZA kaaka- Jo I M iredaśaj mkeiy. aj żadskła j te- tuenorz Sembka UTA- Na poetom nałwareyseekl Dom ek ciasny, ale własny Sprzedaż domków m o c n o KULEJE JA K w ynika s danych Wotosródaklcgo W ydalała Gospodarki Kom unalnej I Mleeskanlowej PWRN, w Stczeetóskłctn przeinacsen«de sprsedaży 7149 demków jeduerodalanyeh I 74Z9 domków lamlcsakanyob prses 2 S lub maksimum 4 rodziny. Od 1969 r. do koáoa trzeeleso kw artału 1M I r. spread ana ogółem IU 5 demków. s togs 7SS w Sicseeinte. Plon wejcwódskl saktadał. te w 1M1 r. sprseda alę dalszych SAJÓ nieruchomości, w tym 2Ó0Ó w Seesednie. W rzaczywiatośrt plan tan wykonana la ledwie w około 20, a v Szc rod n ie w._ 10 procentach. Podobno przyczyną kiego stanu rzaczy jest (akt, ie znajomość prze p iló w wśród pracow ników pozostawia jeszcze wicie do życzenia. Kon trole N IK 1 P rokurata ry wykazały w iele błędów i niedociągnięć natu ry form alno - praw nej przy aewieraniu tra n s a k c ji Dlatego też w Kam ieniu ł G ryfinie wstrzymano sprzedaż domków do c h w ili uregulowania praw idłow ej procedury z nabywcą. W B Ł U C la/orm zrjl Bto ra Ip r u S i t ; Nlensehasnodet w aarzeelnlo Uatełzje on» od «mleetęcy w miej ort zllkw-dorwtnrge reforz ia przy Wydzłalz Ooopodzr kl Komnoalooj Prooydłnm w m ymc. Na p rz*szkodzie tueeto nzuwo a Jooleai ukieglzgo roku, dęty rżąca epraedsty działek hu donlzaych, de ktdroj M i nisterstwa riaaneów I Spra srieailwodct nie wydały Jak dotąd aarzadeeó wyken z wezyr k. W osioinlm kwartale ISSI r. woezia rów ul et w tycio nchwala Pm zydkjm U R N, zezwalająca a * aproodat tylko domków «-tikowych, których pew<orz Chała a lt prtrkracaa 11# m kw. W wyniku taj nebwablnm okraóuie a aa* K I kwartał arcsecte przygotował r n domków óo eprtedaśy, a ponad KM sgtossooo na U kwarta! br. Ogółem w Szczecinie Joos Jcezrzo do sprzoóaela potys. ulcrochomosci. Pani rwa# akcja sprzed asy ma się sakoóczyd de keóca M a tk i. Sumer In «karnym roto m«m artaaraewad pe- «S transakcji Jaot to, jeóu aię zwady, ia w ciągu Wioch Me*tych Styczniowa kąpiel w Odrze CAŁĄ NAPBZOD reeleft się gromki okrzyk. Przypedkesrt przeobedmto zamarli z wrażenia srl óeąc. Jak anter kaala zaczął m ą powić a nabraota proste w Odr*. Sportowca mimo srali" Tratewal a lodowatej kąpieli marynarz nlo nótale eym neosetakn hele w ośka Odadsktofo Urząd o Mer ablego I tomkcjoaartem MO. ylusoesowy Dynowskl. Zweleaottriem etycenlowoj karteli o kuto dą Bole- Pokrótce I I w czyta tai Klubo M KOLEJNY wykład na wy dziale religteznawsiwa Del wereytete Znmkowoge pt. Histerio reil«ll w retaco** wygłosi mgr Z. Czarniecki 11 hm. o «oda. IMS. 11 BM. o goda. 11 w Kia Mo Naukowca odbącato o««aobronto r r z % odmyłem dr T. Madeja yt. rro bierny rachunku afektywno Sel IowestycJi w Police". U BM. o godz. 1IJ0 w U (M s i Podato*tconysa przy ul. Mariackiej odkąd rio m 'obrznjo aarząddw kółek L o r M «zkm środateb. PREM irua prasowa ągte kl M. PawtlkowsMeJ-Jasee raen sklej #L De w ód «a» bisty** zestala z powoda «hereby aktorki Daeuty M A K K łe W icz prze»łosi e«a newdton 11 stycznia.9 * Od 1 stycznia nowe przepisy Każdy obyw a te l musi posiadać dow dd osobisty OD 1 STYC ZN IA l i t t r. obowiązuję zarządzeni«, w m yśl którego ka żdy obywatel powyżej la t I I obowiązany jest posiadać dowód osobisty. Według najnew - anyek rozporządzeń dowód eeoblsty jest je d y nym dekumentem atwier dta ją c y m tożaimaść a* b y. ja k naa poinformowane w KW MO wydawane aą obecnie nozre dowody osobiste (osobom posiadającym dowody wydane w lit? r., wyrabiającym nowe. względnie przy «mianie nazwiska). Nozre dowody eą mnlejaze od dcnych dautowo rubryki sawierają ee rysopis, zawód I eun cywilny. Dzieci aa wpityws do dowodu zarówno ojca Jak I matki. Przy wyrabianiu dowodu po raz pierzm y, obowląeu Je doąterczenle skróconego odd.eu aktu urodzenie. Wszyscy Otrzymujący nowe dowody powinni parnię tać. te maję bowiąiek stłoczenie s'ę w etąfu t dni do biura meldunkowe- o w celu dokonania adne tacji o zameldowaniu, a zawierający małżeństwo jedynie lt dni dla i głoszę nie zmiany nazwizka. D SZU KAM Y W A L IZ K I ho matka jest d ę tko chora na serce, wierzy jednak, te walizka do niego wróci. M y też wierzymy. (jaw.) o mr e fltkto ro " p n y s x til mety. zasmucony chłopiec. Powiedział, ie nazywa ślę Mieczysław Porzuczek, chodzi d r Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Stargardzie, mieszka w In te r nacie przy ul. Czarnieckiego i bon. wydarzyła mu się tragedio- Jadąc z fe rii świątecznych O Kielc, przesiadał s it w Poznaniu do pociągu zdążającego do Starger dv. Jakiś pan. pomagafąc mu w tią ić do przepełnionego pociągu, wziął od niego walizkę, t y ło w nie j ubranie oraz książki 1 inne drobiazgi. W pociągu chłopiec nie mógł ju i tego pana odszukać. nie spotkał go róumigó na dworcu w Stargardzie. Chłopiec przeżywa tragedię. Rodzicom boi się o tym napiśęi, W SAM YM centrum Szczecinę, przy u l K. Świerczewskiego 21. tu i przy pla cu G runwaldzkim, naprzeciwko now ej szkoły trznoif żię wysoki komin. * tezaeypuje Sadze wciskają się td tffta fk fm i' szparami do mieszkań, pokrywa jąc czarną patynąm meble 1 inne urządzania domowe. Jeśli na ra sie nie można usunąć («go kop ciucha", trzeba by pomyśleć o za łożeniu filtró w. Proszą o to w iz y t ey okoliczni mieszkańcy. C1EMSO WSZĘDZIE Ul. E M IL II Plater I od dłuższego czasu ] tonie w egipskich I ciemnościach. Nia I trudno w tych wa ] runkach o wypadek. Jak tw le r- 1 drą wtajemniczeni, przyczyną tych ciemności jest w y kręcenie bezpieczmka ze skrzyń U nic mającej odpowiedniego za hezpieczenla. Należy więc w łączyć nowy bezpiecznik 1 naprętrić zamek skrzynki. Może ADM tym się zainteresuję f t yęu OB. JOZEF KOnONOWRKI. Sto OB. FRANCISZEK ROMAN. Uprze) note datakujemy ze radeslane asm uwagi. Jedneeseóele wyjtonemy to de. t b a. caceta zu za akaeeu Hę «epótulenlrm. które nastąpił# przyczyn techalcseyek. OB. WACŁAW JEZIERSKI. M ą - lejemr za Hat, ewagl Pana nykercrztalumr eór»c»wttjąc artykuł M arn y na temat MPK. OB. WŁ. KOWTKSKWfKA. W le«^ a dezbeaalc. że tera tta w sirzi lepn a zrtyknuml totaearmi zato t a się przy to. Tkack'rJ eea h«ritze epczejma. ale takim syn Oswrów JeH w Sarzerlale duto wfę o i WYDAWCA) asezeeiftsme WydawmtatWb Przaewz REW ^RA SA" w Rscaetonle. REDAKCJA ) ADMINIBTRACJAi Szczeci z. p t Btoda Prvebiege I n i pż.. r H» «) l CtoMN1 PRLRPONTi eeetreia Oó-fi, eąkrątarizt i a «. reóebtera «v e t, taotąpen «ata. redakter# tj t- ii, sekretarz redakcji ije-n twemu. Uk dalto Miejabt MS-M «olei r karni im -tt. dział aaartewy Zt-tT, dztal me roki U ó-»l Klare Ogleeiró M M I, redakcja persans (pe geda. O STBOI, dzltkaplfy cm -H. PRENUMERAT Al Eaaoówletoa dpwtdnalpą przyjmuje Pnedstęblerztwe Upewntcfcnlanla Prasy I RNąikJ Ruck" w 9zee««itoa beete PKO Nr S-lStió-Ul eras wnyzm» Uroąde Pecetowa < ictecldobla Zakłady Oraflcsne

6 ^ m p.a ik L iw p i.m o u :> TRZY TEATRY (Korespondencja API z Japonii) BTC W JAPONII ł n i* widzieć słynnego teatru..no", te skandali A lt nejplarw ta brano ranią na współczesną. raoder nlstyczną" sztuką. Przy ka tlt niewiarygodnie długa kolejka. O nor malnym kupieniu biltiu nie raa mowy. alt przecie* praia na talym świt d e ma n o t przywileje. Kolega s JAPAN-PRCSS Idne do sekretariatu t po chwili siedzą w wielkie), mieszczącej tysiąc 1 dwl«osoby sali (tak Informuje nap.s na drtwlach). nie wliczając w to stojących pod dcia nami wejddówkowictów". LECZ CO TO? Odsy- n ltn it chłopskiej n«day 1.. 1* d o ś n lk O k a - WOJny J*P ńsk -chlńaki*j. y r.. V \. aitu ką napisał głodny drału je ale. ie lo re kla m a, maturg. askal Kubo, któ- Fo c h w ili g tego aam e- s y mając U lat popełnił ( ilo in lk. ty tu ł u lu - U : K A 7.A I B A IC R I ^ h o J S S L. J o w u tk lit 1 n a iw lik a artyaldw blo i w domu profesora, rąerch udziel W a p tk - Nowoczesność ^teatru U k lu. japońsklefo polega na Kilkanaście dsienciąt w tradycyjnych japońskich Cnoal al«ku rty n a a o d e iic lu od tra $ y c y j- kimonach, przepasanych pleoionej m aty, w * w ie n y c h *fo rm klasycznych M pasem mocno okręconym wokdł bioder I aa- r y 4 la naas S tn e m tń - przedstawień teatru akt: kwadraty, prosie- n o". Wapółcieana trejć ką ty, geometryczne f i gury. zamiast tematu z h i- a to rii e ty ludowych podań. Zamiast tra d y c y j ne] dekoracji przedsta- «S n S if iw S w liją u j ja p o itlk! J>,)- przekonaniach, s nowocze- zat lub fragm ent japoń enodclą którą reprmentują i k e. budow li W Od w ie kóur u ł«l n y m.c b.- SPORTOWA* RZEŹBA..SPORTOWA" r u lb ł StanUlawa Sikory na wyauwla w Muzeum Narodowym w Warszawie. CAP Pot. Barącs m a ile plastycznym reallatycm a dekoracja. Jat dawtso edblegtldmy «as ad tage rodsala efektów, ja k ap. padający,.prawdziwymi płatkarni" dateg. Doakoaałe aatoaslast były kosuaaar, od aarede wych k la p a pe aśaawykto aaalawaicpe wspóleeoeoe M ory eklepców Mwakają cyah r s atakach wnikano. O W IE LE bardziej zrozumiała dla cudzoziemca Jest Japońska rewia..takarazuka". bę dąca połączenie n opery 1 baletu klasycznych Japońskich tańców w w ykonaniu dziewczęcego zespołu. T A K A R A - Z U K A ". Jaką w idziałem. była ludową odmianą tego rodzaju spe kta klu. polegającą na w iązaniu skeczów z U ń cem. Do najciekaw szych w ystępów należał Taniec W iśni" i T a niec w Maskach". w ląuaym na plecach w fornal* kwadratowego płaskiego wąala trzyma długte aatywna druty a pu asyst»«! kolami, wykonanymi a jakiej! doitkalnej tkaniny. Z widowni wyglą dają»jpolnie Sak wielkie, siyljiownco wltnie. Dziewczeta przesuwają alg po sco nie drobniutkimi kroeskzml. nlmłechająe sśą I poru a zając ledwo donrzegalnym ruchem owo wiśnie" chwiejąc* stą wysoko nad Ich głowami. Nie przesadzą mówiąc. ie zjezyly m l alą włosy na głowie, kiedy SUGUJI IK E D A. grający rolą feudalnego ta szoguna despoty, wy dobył ze swej piersi, Zachw ycił m nie niec w maskach. K ilk a, naście tancerek w porcelanowych maskach ściśle przylegających do twarzy, to odejmowanych dla pokazania żywego. naturalnego u- śmlechu. K atts Ma «Maja Mą posiada! odrąbay wyraa I admjaeh. Wystarany jedon nieb, jod as prsesbyleato Siewy, aby w tyaa aespośowym tassn poreołanowych «dek, uwldectalły alą ta- Sywtdua'nodcl U sterek. CAŁKOW ITYM przeciwstawieniem T A K A - R A Z U K I" jest teatr N O ", w którym aktor m usi zachować w stosunku do widza dystans tak w ie lk i, ja k lata dzielące naszą epoką od treści 1 klim atu przedstawianego utw oru. Cała dekoracja w teatrze N O ", to fragm ent japońskiego dachu zawieszony m d sceną 1 tworzący je j tło konar drzewa wym alowany na jedwabiu. W głąbi orkiestra skudając* stą a fletu I traech bębenków, s beka,»a me loienym dywanie słodsi s podwiniętymi nogami dwóch recytatorów, komes łojących akcją utworu I słowa głównego aktora głębokim, basowym rąełtathrem, przypominającym śpiew gregoriański. Znajdujący s ą aa p nedrl» sceny artysta, ahraay w faatastyczny kostium I maską, disrlga asm cały rlątar przedstawienia. Wy pewladaay monslog wipte ra gcstyknlacją, aleawykls bogatą skalą s tą p a ł* * poruszeń wachlaraea. ja k z pustej beczki, dudniące głucho dźwięki. Postąpił w przód, co f nął nogą i uderzył nią o drewnianą podłogą z taką siłą. ż? patrzącym stanęły św ieczki w o- czach. W te j stm ej c h w ili odezwało alą basowe redu tivo obu komentatorów. Ik fd a.k rs y k n ą ł I~ nie.był to Już a kto r grający swoją ro lą. ale tam groźny azogun, aplerający alą z niew idzialnym przeciwnikiem. Z każdego jego poruszenia, z każdego wypowiedzianego zdania, z każdego stąpnięcia emanowało w id mo wywołanego, z o t chłani czasu feudala. Dla widza przeetalo istnieć wszystko inne, był ty lk o srogun. jego dud nlący gł>s l władczy, gniewny gest CE. A D R IA S S K I «Pff? S i- ^ Najmłodszy i najstarszy a u to r KSIĄŻKI i NIEDZT" POLSCY etyleinicy znaja obvrtwóch autorów najmłodszego 1 n ajiu rsia- go których ktiafkl wydęła w okresie 40-letnlej diltlelnolet wydawnicze)..k s ; a?.k a i w if.d z a -. NaJuUodiiy autor radeblu- Iowa» PAM IĘTNIKIEM DAWIDA RUBINOWICZA". co^tawując nam w spudclln:e po swojej dmltrcl. swoje tragiczne prrezyrta w czasie okupacji Hitlerów sklej, utrwalone na kart- <urh mkolnego zeezytu. Przetłumaczono go na wiele Jąsyków obcych. Budr! on nadal zainteresowanie wydawców na całym dwteote. Najstarszym autorem..kaletki I wiedzy" Jest Lucjan R UDNICKI. Jubileusz aa->cls u rod lin pisarza tblrgi s.ą s Jubileuszem śs-leda Wydawnictwa. t którym autor był związany od Jego zarania, l.-jc an Rudnicki współpracował z..ke'ą*ką" od chwl lt jej tslozenla w lm t roku Jako spóldtlelctej ks'ągsr- nl enivkwarsk»-wydawntra ił. stanowiącej aeendę narrslnych władz K P. ta r* I newe" Lucjana Rudnickiego w trzech tomach. obetmujących okres od lf»s 1**1 ma Jut pora sohs «wiem wvdań w wielo ysląettwch nakłaifa-h. Pt sars prssrgetawaje abeent«de druku IV te «tej pewieści, w którym akcja leetyd stą beóti* w latach d ihó im r. (J. P4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAń A M * AAAAAAAAAAAAA A 4 A 4 4 A A A A 4A A A A 44A A T A P \R Y S K A radość poranna udzieliła slą rów r.ież 1 Jagnie: wyskoczyła w nylonowej koszuli, otworzyła okno «zen ko, aby Paryż wpuścić do płuc. W oknie kam ienicy naprzeciwko stanął Jakiś mężczyzna, roześmiał się do niej 1 ręką postai całusa. Zażenowana cofnęła iią, zarzuciła ra siebie szlafroczek i znów atanęia w oknie, wabiąc bez żadnego celu z samej radości żyda, to podniósłszy do góry okrągłe ramią, to przechylając głową na bok l szczotkując bujna d«m - n r włosy. N iby nie dostrzegała tego samczyka v oknie, ale przym rużonym i od słońca źrenicami obserwowała go. Jak w rozpiętej na piersiach koszuli przechylał się przez parapet, aby sią lepiej przyjrzeć. Mademoiselle! Mademoiselle! Kiedy pani zejdzie na dół? C hw ilę Jeszcze stała w naświetlonym oim it, przepełniona nieznaną je j dotychczas radośda samego istnienia, po czym zasunęła z powrotem cieloną kurtynę żaluzji i znikła w swoim cabinet de toilette, aby się umyć. ubrać, czym prędzej w yjść na ulicę I własnymi stopami stwierdzić, że to nie sen. że naprawdę Jesl w Paryżu, stukiem obcasików na chodniku paryskim przyłączyć się do wrzaskliw ej, dudniącej orkiestry wielkiego miasta. W m ałym hoteliku, w k tó m n zamieszkali na rue des petits Champs niedaleko Louvru była na dole kafejka ocieniona dzikim winem. Zam ówiła cafe-crèm e" 1 dwa rogaliki, owe słynne francuskie rogaliki, które przetrwały dnigą wojnę światową i Jak złote półksiężyce błyszczały na fajansowym talerzyku. Bezimienna, nie nanvr«na radość znów ją przepełniła d e - płą falą. Naprzeciwko niej usiadł przy sąsiednim stoliku czarno ubrany Francuz i świdrow ał Ją czarnymi oczami, powagę pożądliwego spojrzenia łagodząc od czasu do czasu uśmiecham. I byłaby tego poranka Jedną s najszczęśliwszych kobiet na świede. gdyby nie młoda mamusia g synkiem, która usiadła opodal niej. Kobietka ubrana była skromnie ) niemodnie, chłopczyk sa to w beżowej plastykowej kurtce K w krada- tych spodenkach, wypluskany, wyszczotkowany przedstawiał swoją oeobą. Jak gdyby zamożny f u s r o t U t o v M w». POTitoJoA u n i m a a * i zeczki. nie w idziała nikogo wokoło. Była w y łącznie zajęta chłopczykiem. Zagnichala do niego Jak synogarlica tocząc literą er** odpowiedział je j tak samo. tylko cieńszym głodkiem. M ówiła do niego Jak do kochanka: m on am our", mon cheri" (słowa, których się Jagna Już nauczyła/. K elner w przybrukanej białej kurtce postawił przed mamą czarną kawę, a chłopczykowi przyniósł porcję lodów z kremem. Familia rn ie oparł się rękam i o atół. zagadał do mamusi, następnie chłopcu przejechał dłonią po cierm ej czuprynce t odszedł zadowolony a siebie, z gości 1 paryskiego poranka. Bezimlanna radość zniknęła 1 na duszę Jagny padł cień. Cień przybrał postać Maciusia ^ opuszczonego dziecka, pewnie brudnego 1 zaniedbanego. Postanowiła po powrocie do k ra ju wziąć go do siebie. A sfaltowicz lubi dzieci. Będę się z Tobiaszem bawi? na dywanie-. A teraz, zara» po śniadaniu, wyśle mu kartką pocztową i kupi Jakąś pląkną zabawkę. Do m am y z synkiem przysiadł slą skrom ny Francuzik w czarnej alpakowej m arynarce M iał gęstą czupryną 1 wąsiki. Przyw itał slą serdecznie z ową panią, pocałowawszy ją w oba policzki, po czym w yłącznie zajął slą dzieckiem. Postawił przed nim na stoliku m *iły mechaniczny samochodzik. Chłopak klaskał w dłonie t rtó fltó s & a i m m fcbiiu *uu z it e - f c t s u t T e le p a ty c zn e " b liźn ię ta fp-lptn I* bllfnlaeikl amerykańskie Terry I Sherry Young przeszły serią rozmaitych badań, które wykazały. Ce dzjewcząte porozumiewa Ją a!ą za pomocą b. «11 nie rozwiniętej telepatii. W szkole siostry przydzt* tono do róir.ych klsa. by uniknąć motltwodd ich..ul*rsion*go" apoio bu podpcw.adanla. CAP Monografia Częstochowy ZAKOŃCZONO Jul pref t. redakcyjne add w»*vktm dziełem historycznym przygotowywanym z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego pt. Dzieje Cząatochowy". Bądzl* to Sdó-strenlcowa monografia wykonana przez najwybitniejszych natikow ców regionów crąetochowzklcgo t krakowskiego przygotowywana na zlecenie Miejskiej Rady Narodo wej. podobni«. Jak to Ie miejsce s pracami monograficznymi o BydgosicrV, Sosnowcu 1 innych miastach. Pierwsze egzemplarz* u- kala slą na pólkach księgarskich w IMS roku.. (al) na kelnera 1 zam ówił tobie kawą 1 kieliszek koniaku. Choć Jagna nie rozumiała, co do siebie mówią, z w yrazu Jwarzy wyczuła, te ta szybka adanina nie jest żadną kłótnią małżeńską, ty l- { o Interesującą wym ianą zdań. Westchnęła, a westchnienia popiła kawą. I oni m ogli ta k sobie we tró jk ą z Maćkiem 1 Andrzejem siedzieć w k a w ia rn i 1 rozmawiać rodzinnie 1 życzliwie. Co alą właściw ie stało? Dlaczego przestali się kochać l czy naprawdą przestali? rozwala ła w duchu. A może to b y ł ty lk o długi antra k t. a nie koniec sztuki? Sztuki, bo przecież nie dram atu. N ik t nie w ylew ał łez, n ik t nie m ó w ił n ie odchodź, um rą bez ciebie" ani nie sprzeciwiał slą rozwodowi. Ostatnio nadeptywa- 1! sobie nawzajem na nerwy, 1 to było nic do zniesienia. Czy A ndrzej b yl zakochany w tej jakie jś aktorzycy". Chyba nie... Zachciało sią je j nsgle 1głupio zobaczyć Andrzeja, wyskarżyć sią przed nim na niego samego. powiedzieć mu. Jaki ostatnio był wstrętny, lodowaty 1 antypatyczny. Bo 1 kom u i m iałaby to powiedzieć? Przecież nie będzie wygadywać na Andrzeja przęd Asfaltowiczem. Nie będzie obm aw hla..sw ojej" ro d z in y - Sama przestraszyła się tego słowa. Tak. A ndrzej byw ał nieznośny, jednak wchodził w skład je j rodziny. Wiedział, kto Jest H anka", Maciuś, babcia, Barbara, Mon ik a - Barbara też byw ała nieprzyjem na, czasem nawet antypatyczna, ale przecież to było nie do pomyślenia, aby raz na zawsze z nią x;ywać. Jednak Andrzej to b yl rodzony" mąż. a czarujący Asfaltow lcz jest zupełnie obcym pinem z któ rym Jagna przeżywa zabawną I a tn k e y jn ą małżeńską przygodę. Ludw ik nie poprosił nawet ani razu, aby go zaprowadziła do mamy 1 babci. Swoją drogą, że on Jest o- gromnie zajęty, ma bowiem trzy posady, aby móc utrzym ać swoje liczne rodziny, ale m iała wrażenia. Iż lekceważy sobie po trochu je j rodziną i ty lk o raczył zainteresować się Jel siostrą w Ameryce zaręczoną z zamożnym tamtejszym Polakiem. W yrażał nawet chęć odwiedzenia Jej swa z z Jagną w Ameryce, Mm U st m M i A45) Guśrinne nyslępy ijanuły UirłiHłunskief DANUTĘ M IC H A ŁO W S K Ą, u-ybitruł a rty itk ą krakow skłtgo Teatru Raptodycineęo, pamięta dobrze publiczność szczecińska z je ; w yttępów»przed k ilk u laty u* Panu Tadeuszu. Już w ówczat podziurialumy je ) niezw ykły talent k tó ry w ciągu lat ostatnich rozwinął się jeszcze i poglębił, dochodząc do twego rodzaju mistrzostwa. T A K praynjjmnlej ocenili talent MlcHalowfkteJ skądinąd bardzo wymagający recencenot warszawscy s okazji jej wystąpów w acenlnna) adaptacji BRAM rzelne praelycle". niemniej l_. zjaztycmle wypadł* ocena w fae chowym piżmie artystów Teatr". Kferoum łefuw K lubu IJ M t/z * udało się sprowadzić Danutę M i* chalowską na trzy występy u) Bram ach ra ju " to Szczecinie, które odbędą się w dniach l t i 19 bm. o oodz oraz 20 bm. o godz. lt. Skorzystajm y toięc a te j rzadkiej okazji. Wieczór szczecińskiej poezji NA INAUGURACJĘ tegoroetnych..c*wartk6w UteraetaSch" w Klubie Związków Twórczych odbyte etą spotkani* z młodymi po* etami ascaeclńsktml, prayjętymt niedawno do ZLP: Edwardem BAłceraazietn, Andrzejem Dslerianewskim, Januezem Kraymlńsfclm I Henrykiem PtetrowaWm. Każdy z nich odczytał pó kilka własnych Spróbujm y ehoeui ta k ilim słowach scharaktitfpow ać tw ór* czolć szczecińskich poetów. B alrerzana cechuje ja k to trafnie określono w dyskusji omal matematyczna precyzja w m aterii poetyckiej, przy wysokich am bicjach poezji intelektualnej. Dzierźanotoski jest poetą żartu, grotę* tk i. czasem bolesnej iro n ii. K rz y mińskiego cechuje żarliw a pasja polemiczna. Piotrow ski Jest poetą najbardziej z te j czw órki lirycznym, dalekim przy tym od ckliwości. Jego ostatnie wiersze pełne są szlachetnej prostoty. DyricueJa. obracała etę wokół spraw warsztatu literackiego, trw. ałowotwóratwa", cechującego nowoczesną poecją, komunikatywno! et. względni* jej braku I przyczyn niepokojącego sjawlska: nledoetae tecrnrgo zainteresowania poezją w sterezych krągacb»polecanych. Obok wielu Innych przyczyn wspomniano I o tej, na pewno nta najmniejszej: o przestarzałym' sy- tamie nauczania literatury w szkołach, o swoistym bojkocie współczesnej literatury polskiej przez powaftną cządó polonistów (czego znamienną ilustracją Jeet Ich stała nieobecność na lmpree aacb literackich w Klubie Zwiąże ków Twórczych). Zgodzono się w Jednym: im pra zy literackie, spotkania z poeta* mi trzeba organizować częściej, os tcajając" stopniowo pub licz* ność z tym praw dziw ym żelaznym w tlkiem ", Jakim pozostaje dlań dotychczas współczesna po* ezja. Monn k s ią żk i szczecińskich historyków/ WYDAWNICTWO Poznański«sygnalizuje w>darie w rb. nlezwy kle interesującej keiąlkl młodego historyka ezczectńekieęo Bogusława Drewniaka pt. Perrątkl kitle ryamu aa Pomorzu ZschodiJin" (fragmenty tej pracy drukowali!«my swego czasu w KUrterz* zczaclńeklm'*). To samo wydawnictwo zapowiada druk równie* w rb. pra-y B. DoptenUy pu..koo/roatacje «ezedńakse". Ukesai* afę w druku od dawna oczekiwane, swlaeacza w szkołach, Wyp'sy do historii Pomorza zachodniego" (praca zbiorowa, pod redakcji B Ą S flk * LttiAąkjggo). 01

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa R O E Zysk netto/k apita ł własny (w % % ) S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ A ( z za dłuże niem ) R O E B (bez za dłuże nia) 0% E B IT E B IT IP E BIT (w zł) O dsetki [Punkt O boję

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo