u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m "

Transkrypt

1 W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej M i s zc zu k G r u d z i e ń p r o w a d z e n i e

2 u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m a g a s t o s o w a n i a t a k c h a ra k t e ry s t y c z n y c h d la b i z n e s u d z i a ł a ń j a k : z a rz ą d z a - n i e j a k o śc i ą, ro z w ó j ( prz e d e w s z y s t k i m w a s pe k c i e j a k o śc i o w y m ) z a s o b ó w lu d z k i c h, a d - a pt a c j a n o w y c h t e c h n o lo g i i, b u d o w a n i e prz y j a z n e g o o t o c z e n i a i s k o n s t ru o w a n i e s y s t e m o c e n y d z i a ł a ln o śc i 1. J e śli w t a k i c h - t y po w o n a po z ó r b i z n e s o w y c h - k a t e g o ri a c h z a c z y - n a m y m y śle ć o g m i n i e, po w i e c i e, w o j e w ó d z t w i e c z y k ra j u, t o o c z y w i s t a s t a j e s i ę t a k ż e n i e z b ę d n o ść z a rz ą d z a n i a i pla n o w a n i a s t ra t e g i c z n e g o. J e s t o n a t y m w i ę k s z a i m s z y b c i e j c h c e m y i n t e g ro w a ć s i ę z U n i ą E u ro pe j s k ą, k o rz y s t a j ą c po c z ą t k o w o z e śro d k ó w prz e d a k - c e s y j n y c h, a pó ź n i e j z f u n d u s z y s t ru k t u ra ln y c h. W po li t y c e ro z w o j u z a ró w n o lo k a ln e g o j a k i re g i o n a ln e g o w ra m a c h U n i i E u ro pe j s k i e j s t o s o w a n a j e s t b o w i e m - w pro s t n a w i ą z u j ą c a d o e f e k t ó w pla n o w a n i a s t ra t e g i c z n e g o - z a s a d a pro g ra m po ł ą c z e n i u z z a s a d a m i : k o n c e n t ra c j i, d o d a w a ln o śc i i s u b s y d i a rn o śc i. s k ł a d a s i ę : o w a n i a, w N a t re ść pre z e n t o w a n e g o pro j e k t u s t ra t e g i i ro z w o j u g m i n y m i e j s k i e j N a ł ę c z ó w 1 ) z a ry s t e o re t y c z n y c h po d s t a w z a rz ą d z a n i a i pla n o w a n i a s t ra t e g i c z n e g o, n a w i ą z u j ą c y d o pro c e d u r s t o s o w a n y c h prz y u b i e g a n i u s i ę o śro d k i prz e d a k c e s y j n e U n i i E u ro pe j - s k i e j, 2) d i a g n o z a s t a n u i s t n i e j ą c e g o, 3) a n a li z a s t ra t e g i c z n a S W O T, 4) i d e n t y f i k a c j a pri o ry t e t ó w d z i a ł a ń i pro po z y c j e n a rz ę d z i i c h re a li z a c j i. P re z e n t o w a n e o pra c o w a n i e o pa rt e j e s t w z n a c z n y m s t o pn i u n a a n k i e c i e, ro z e - s ł a n e j d o lo k a ln y c h prz e d s i ę b i o rc ó w prz e d j e g o ro z po c z ę c i e m, w c e lu u z y s k a n i a o pi n i i n a t e m a t m o ż li w o śc i o ra z b a ri e r ro z w o j u g o s po d a rc z e g o g m i n y N a ł ę c z ó w. S w o j e pro po - z y c j e d o pro j e k t u s t ra t e g i i z g ł a s z a ł y ró w n i e ż ra d y s o ł e c k i e. 1. T e o r e t y c z n e p o d s t a w y z a r z ą d z a n i a i p l a n o w a n i a s t r a t e g i c z n e g o Z a rz ą d z a n i e s t ra t e g i c z n e m o ż n a o k re śli ć j a k o u k i e ru n k o w a n y n a prz y s z ł o ść pro c e s w y b o ru c e ló w i k i e ru n k ó w ro z w o j u o ra z m e t o d i s po s o b ó w i c h o s i ą g a n i a, a w i ę c pro c e s k s z t a ł t u j ą c y prz y s z ł e w y d a rz e n i a o ra z prz y s z ł y po z i o m ro z w o j u i s t ru k t u rę d a n e j j e d n o s t k i prz e s t rz e n n e j, a t a k ż e j e j po z y c j ę w o t o c z e n i u 2. O L N D p 1 1 ł j p p d [ ł ( W d Z d W W ( p ) Por. M.Holzer, K.Callahan: Government at work, SAGE Publications, Thousand aks, ond on, ew elhi, M.Z ió kowski: Strateg ia rozwoj u ako od stawa rocesu zarzą zania miastem w:] A.Z alewski, M.Z ió kowski red.) : Strateg ia rozwoj u arszawy o roku, arzą Miasta Stoł eczneg o arszawy, arszawa maszy - nop is owielony, s.. 2

3 Z a rz ą d z a n i e s t ra t e g i c z n e j e s t s z c z e g ó ln i e prz y d a t n e w s t e ro w a n i u j e d n o s t k ą t e - ry t o ri a ln ą w w a ru n k a c h e k o n o m i c z n y c h i s po ł e c z n y c h t y po w y c h d la o s t a t n i c h k i lk u la t, c h a ra k t e ry z u j ą c y c h s i ę 3 : n i e s t a b i ln y m, z m i e n i a j ą c y m s i ę o t o c z e n i e m, n i e pe w n o śc i ą i ry z y k i e m w d z i a ł a n i u, w y k o rz y s t y w a n i e m prz e d e w s z y s t k i m w ł a s n y c h z a s o b ó w. Z k o le i pla n o w a n i e s t ra t e g i c z n e j e s t pi e rw s z y m e t a pe m z a rz ą d z a n i a s t ra t e g i c z - n e g o i po le g a n a f o rm e t a p prz y g o t o w y w a n i a i po d e j m u ł o w a n i u s t ra t e g i i ro z w o j u o ra z pri o ry t e t ó w d z i a ł a ń. J e s t w i ę c t o o w a n i a d e c y z j i 4. I n n y m i s ł o w y m o ż n a s t w i e rd z i ć, ż e pla - n o w a n i e s t ra t e g i c z n e j e s t s y s t e m a t y c z n y m s po s o b e m k i e ro w a n i a z m i a n a m i o b e c n e j s y t u - a c j i i t w o rz e n i a m o ż li w i e n a j le ps z e j s y t u a c j i w prz y s z ł o śc i. J e s t t o t w ó rc z y pro c e s i d e n - t y f i k o w a n i a i po d e j m o w a n i a n a j i s t o t n i e j s z y c h d z i a ł a ń z pu n k t u w i d z e n i a m o c n y c h i s ł a - b y c h s t ro n o k re ślo n e j j e d n o s t k i t e ry t o ri a ln e j o ra z s z a n s i z a g ro ż e ń t k w i ą c y c h w j e j o t o - c z e n i u s a d y 6 : 5. W s t ra t e g i c z n y m pla n o w a n i u ro z w o j u lo k a ln e g o w a ż n e s ą t rz y po d s t a w o w e z a - 1 ) d o g ł ę b n e s j e n i e d o w e w n ą t g m i n y s z e k i e s j e n i e n a z e w n ą t g m i n y d ł u g i e s j e n i e w y s z ł o po rz rz, 2) ro po rz rz, 3) po rz prz ść. S t ra t e g i a j e s t j e d n y m z po d s t a w o w y c h i n s t ru m e n t ó w z a rz ą d z a n i a. M o ż n a j ą z d e f i n i o w a ć j a k o pe w i e n pla n g m i n y, z w i ą z a n y z j e j po z y c j ą w o t o c z e n i u ( o b e c n ą i prz y s z ł ą ) o ra z pe w i e n w z g lę d n i e t rw a ł y i k o h e re n t n y s po s ó b d z i a ł a n i a J e j po d m i o t e m - o b o k w ł a d z g m i n y - po w i n n i b y ć : li d e rz y lo k a ln e j s f e ry g o s po d a rc z e j, n a j w i ę k s i pra c o d a w c y, re pre z e n t a n c i lo k a ln e g o s y s t e m u e d u k a c y j n e g o, i n s t y t u c j i i śro d o w i s k k u lt u ry, s t o w a - rz y s z e ń s po ł e c z n y c h, prz e d s t a w i c i e le i n n y c h lo k a ln y c h i n s t y t u c j i i śro d o w i s k, i n n y li d e rz y w s pó ln o t y lo k a ln e j. N i e z b ę d n y j e s t t a k ż e u d z i a ł n i e z a le ż n y c h ( t j. po c h o d z ą c y c h s po z a g m i n y, a prz y n a j m n i e j n i e po d le g a j ą c y c h w ł a d z o m s a m o rz ą d o w y m ) e k s pe rt ó w, k t ó rz y po d po - w i e d z ą o k re ślo n e ro z w i ą z a n i a ( n p. s pra w d z o n e j u ż w i n n y c h g m i n a c h ), d o k o n u j ą c j e d n o I bid em. 4 M.Z ió ł kowski: op.cit, s D.Sorkin, N.B.F erris, J.Hud ak: Strateg ies f or Cities and Counties: A Strateg ic Planning Guid e, Public Technolog y I nc., W ashing ton D C , cy t. za: F.S.So, J.Getzels: The Practise of L ocal Government Planning, I CMA Training I nstitute, W ashing ton D C, , s M.Z ió ł kowski: Planowanie..op.cit., s Por. :K.O bł ó j, M.Try buchowski: op.cit, s

4 j e d n o c z e śn i e w m i a rę o b i e k t y w n e j, po z b a w i o n e j s t o s u n k u e m o c j o n a ln e g o, o c e n y s z a n s i z a g ro ż e ń, a t a k ż e s i ł i s ł a b o śc i d a n e j g m i n y. Z k o le i prz e d m i o t e m s t ra t e g i i j e s t s f e ra m a t e ri a ln a d a n e j g m i n y, u j m o w a n a w w y m i a rz e prz e s t rz e n n y m, e k o lo g i c z n y m, s po ł e c z n y m i g o s po d a rc z y m, po s t rz e g a n a z pu n k t u w i d z e n i a po s z c z e g ó ln y c h g ru p s po ł e c z n y c h, z a m i e s z k u j ą c y c h o b s z a r d a n e j j e d - n o s t k i s a m o rz ą d o w e j 8. P ro c e s t w o rz e n i a i re a li z a c j i s t ra t e g i i s k ł a d a s i ę z k i lk u, n a s t ę pu j ą c y c h po s o b i e f a z. W w e rs j i pe ł n e j o b e j m u j e o n : 1 ) o k r e ś l e n i e c e l ó w, 2 ) d i a g n o z ę, 3 ) a n a l i z ę s t r a t e g i c z n ą, 4 ) s c e n a r i u s z o w e w a r i a n t o w a n i e s t r a t e g i i, 5 ) w y b ó r s t r a t e g i i r o z w o j u, 6 ) f o r m u ł o w a n i e p r i o r y t e t ó w d z i a ł a n i a i i c h i n s t r u m e n t a l i z a c j ę. 3) i 6). N a t o m i a s t w w e rs j i u pro s z c z o n e j n a le ż y u w z g lę d n i ć prz y n a j m n i e j f a z y : 1 ), 2), P i e rw s z y m e t a pe m pra c n a d s t ra t e g i ą j e s t o k re śle n i e c e ló w. C e le m g e n e ra ln y m s t ra t e g i i g m i n y m o ż e b y ć prz y k ł a d o w o : z a pe w n i e n i e w d a n y c h w a ru n k a c h w e w n ę t rz n y c h i z e w n ę t rz n y c h m a k s y m a ln i e k o - rz y s t n y c h w a ru n k ó w ro z w o j u g o s po d a rc z e g o g m i n y, po pra w a w a ru n k ó w ż y c i a m i e s z k a ń c ó w, u ż y t k o w a n i e i s t n i e j ą c y c h z a s o b ó w w t a k i s po s ó b, a b y z a pe w n i ć n i e prz e rw a n e i s t n i e - n i e d a n e j j e d n o s t k i lo k a ln e j. B a rd z i e j u s z c z e g ó ł o w i a j ą c m o ż n a o k re śli ć z a s a d n i c z e g ru py d z i a ł a ń, lo g i c z n i e w a ru n k u j ą c e re a li z a c j ę c e lu g e n e ra ln e g o, t a k i e j a k prz y k ł a d o w o : po d n i e s i e n i e a t ra k c y j n o śc i lo k a li z a c y j n e j g m i n y, s t w o rz e n i e z ró ż n i c o w a n y c h f u n k c j i g o s po d a rc z y c h, ro z w i j a n i e f u n k c j i po n a d lo k a ln y c h, s t a ł e k s z t a ł t o w a n i e ł a d u g o s po d a rc z e g o i prz e s t rz e n n e g o. O i le g e n e ra ln y c e l s t ra t e g i c z n y, j a k t e ż c e le w a ru n k u j ą c e s ą n a t y le o g ó ln i e s f o rm u ł o w a n e, ż e m o g ą z n a le ź ć z a s t o s o w a n i e w w i ę k s z o śc i g m i n, t o o k re śle n i e d z i e d z i n d z i a ł a ń s t ra t e g i c z n y c h ( t a k i c h j a k n p. śro d o w i s k o prz y ro d n i c z e, s i e ć o s a d n i c z a, k o m u n i - k a c j a, prz e d s i ę b i o rc z o ść, t u ry s t y k a i t p.) i c e ló w d z i a ł o w y c h j e s t b a rd z i e j z i n d y w i d u a li - z o w a n e i z a le ż y o d : t y pu f u n k c j o n a ln e g o g m i n y, 8 Por.: E.W y socka, J.Koziń ski: Strateg ia rozwoj u g miny, W y d awnictwo Samorzą d owe F R D L, W arszawa , s

5 a k t u a ln e g o po z i o m u ro z w o j u s po ł e c z n o -g o s po d a rc z e g o, s t a n u z a g o s po d a ro w a n i a prz e s t rz e n n e g o, o b e c n y c h i prz y s z ł y c h z e w n ę t rz n y c h o ra z w e w n ę t rz n y c h u w a ru n k o w a ń ro z w o j u, o b e c n e j i prz y s z ł e j s y t u a c j i f i n a n s o w e j g m i n y, c z y n n i k ó w ps y c h o s po ł e c z n y c h, k u lt u ro w y c h i po li t y c z n y c h D i a g n o z a d la po t rz e b s t ra t e g i i ro z w o j u g m 9. i n y po w i n n a z a w i e ra ć a n a li z y, o c e n y i w n i o s k i d o t y c z ą c e s t a n u o ra z o b s e rw o w a n y c h t e n d e n c j i z m i a n w z a k re s i e : 1. po ł o ż e n i a g e o g ra f i c z n e g o, k o m u n i k a c y j n e g o, z n a c z e n i a w s y s t e m i e o s a d n i c z y m, re la c j i z s ą s i e d n i m i g m i n a m i, 2. śro d o w i s k a prz y ro d n i c z e g o, j e g o z a s o b ó w, s t o pn i a i c h d e g ra d a c j i o ra z o c h ro n y, 3. po t e n c j a ł u s po ł e c z n o -d e m o g ra f i c z n e g o, 4. po t e n c j a ł u e k o n o m i c z n e g o o ra z i n f ra s t ru k t u ry e k o n o m i c z n e j, 5. w a ru n k ó w i po z i o m u ż y c i a lu d n o śc i o ra z i n f ra s t ru k t u ry t e c h n i c z n e j i s po ł e c z n e j, 6. m o ż li w o śc i f i n a n s o w y c h w ł a d z lo k a ln y c h. N a j po pu la rn i e j s z ą m e t o d ą a n a li z y s t ra t e g i c z n e j w o d n i e s i e n i u d o g m i n j e s t a n a - li z a S W O T ( t a b li c a 1 ). J e j n a z w a w y w o d z i s i ę o d pi e rw s z y c h li t e r a n g i e ls k i c h s ł ó w : s t re n g t h s ( s i ln e s t ro n y ), w e a k n e s s e s ( s ł a b o śc i ), o ppo rt u n i t i e s ( s z a n s e ) i t h re a t s ( z a g ro ż e - n i a ), a i s t o t a s pro w a d z a s i ę d o o k re śle n i a s ł a b y c h i s i ln y c h s t ro n o rg a n i z a c j i prz y pa d k u s t ra t e g i i ro z w o j u lo k a ln e g o g m o t o c z e n i u 10 Tablica 1 I s t o t a an aliz y S W a) s t an o be cn y. O T P o z y t y w y N e g a t y w y G m i n a S ił y S ł abo ś ci O t o c z e n i e S z an s e Z ag r o ż e n ia b) w p r z y s z ł o ś ci P o z y t y w y N e g a t y w y G m i n a S ił y S ł abo ś ci O t o c z e n i e S z an s e Z ag r o ż e n ia Ź r ó d ł o : o p r aco w an ie w ł as n e. i n y ) o ra z s z a n s i z a g ro ż e ń t k w i ą c y c h w j e j K a ż d a g m i n a po s i a d a z a ró w n o s i ln e j a k i s ł a b e s t ro n y. S i ln y m i s t ro n a m i s ą t e z a s o b y ( lu d z k i e, m a t e ri a ln e i n i e m a t e ri a ln e ) o ra z a s pe k t y f u n k c j o n o w a n i a, k t ó re po z y - t y w n i e w y ró ż n i a j ą j ą n a t le o t o c z e n i a. Z k o le i s ł a b e s t ro n y t o b ra k lu b n i e d o s t a t e k o k re - ślo n y c h z a s o b ó w, w z g lę d n i e t e a s pe k t y f u n k c j o n o w a n i a g m i n y, k t ó re o g ra n i c z a j ą j e j ( w 9 M.Z ió ł kowski: Planowanie..op.cit., s K.O bł ó j, M.Try buchowski: op.cit., s

6 m o ż w o i z w o j o w e y c z y m w y k a z u j ą o n e t e n d e n c j e d o w t a a n i a s i ę i n a s i n i a S t y k a s i ę t a k ż e m n w d o k u m e n t a c h z w i ą z a n y c h z z y s k i w a n i e m d k ó w e d a k c e s y j n y c h n i e c o i n n e z u m i e n i e a n a z y S W O T g a j ą c e n a t k t o w a li śc ro, prz po rz la. po -.i. po śro - prz - ro li, po le ra - n i u w s z e lk i c h k o rz y s t n y c h z j a w i s k w y s t ę pu j ą c y c h o b e c n i e z a ró w n o w e w n ą t rz g m i n y j a k i w j e j o t o c z e n i u j a k o s i ł ( m o c n y c h s t n ) a n e g a t y w n y c h j a k o s ł a b o ( s ł a b y c h s t n ) N a t o m i a s t e z s z a n s e z u m i e s i ę w s z e i e z y t y w n e z j a w i s k a k t ó m o g ą w y s t ą ć w y s z ł o i Z a g ż e n i a z k o i t o w s z e i e y s z ł e z j a w i s k a n e g a t y w n e T a k z u m i a n ą a n a z ę S W O T s ą d z o n o d m i a s t a i g m i n y N a ł ę c z ó w P o t e t y d z i a ł a n i a w i n n y o s y w a ć o k n y ( n o w a n y ) w s t t e g i i k i e n e k i s s ó b d z i a ł a n i a z e s z c z e g ó y m u w z g d n i e n i e m s t o s o w a n y c h i n s t m e n t ó w w s k a z y w a ć k a z a c j ę d z i a ł a ń o z d m i o t y z a n i e o d w i e d z i a e 2. D i a g n o z a s t a n u g m i n y m i e j s k i e j N a ł ę c z ó w O r g a n i z a c j a g m i n y N a ł ę c z ó w G m i n a m i e j s k a N a ł ę c z ó w t w o ą j e d n o t ą j e d n o s t k ę ( g m i n ę ) s a m o ą d o w ą ż ą c ą w z a c h o d n i e j c z ę i w o j e w ó d z t w a b e k i e g o w g n i c a c h w i a t u ł a w s k i e g o n a s t y k u z w i a t e m o k i m i b e k i m S a m o m i a s t o o d d a n e j e s t o d s t o c y w o j e w ó d z t w a o k m w k i e n k u z a c h o d n i m W s k ł a d g m i n y w c h o d z i ł ą c z n i e j e d n o s t e k m o c n i c z y c h S ą t o d w a o s i e d o z 1 s o ł e c t w ( A n t o B o c h o t n i c a B o c h o t n i c a K o n i a B n i c e B n i c e K o n i a C y n k ó w C h a A C h a B C h s z c z ó w C h s z c z ó w K o n i a C z e s ł a w i c e D e w c e D e w c e K o n i a L u d w i n ó w N a ł ę c z ó w K o n i a P a u n ó w P i o t w i c e S a d u i S t e e ) S o ł e c t w a f u n k c j o n u j ą c e n a o b s z a e g m i n y N a ł ę c z ó w s ą w w i ę k s z o i n i e w i e i e e s t e n n i e i d e m o g f i c z n i e i c h t y g i ę e d s t a w i a t a b c a p o g s o ł e w w m ś g m N ę ó w ro, ść ro. prz ro lk po, re pi prz śc. ro, le, lk prz. ro - li po rz la. ri ry po pi re śla pro po ra ru po, ln lę ru -, lo li ra po po ln. rz li rz, le - śc lu ls, ra po pu, po po ls lu ls. lo li - 25 ru. 21 po. la ra 9 po l,, - lo, ro, ro lo,, rz, rz, ru, ru - lo,, rz, rz lo,, lo, li, ro, rk, rz lc. rz - śc lk prz rz ra po lo prz - li 2. Tablica 2 Ty lo ia ct ie cie i in ie ał cz S o ł e ct w a o p o w ie r z ch n i ( w h a) : - d o 20 0 h a A n t o p o l, C y n k ó w C h r u s z c z ó w K o l. L u d w i n ó w N a ł ę c z ó w K o l. P a u l i n ó w S o ł e ct w a o licz bie lu d n o ś ci d o 20 0 o s ó b O d 20 0 d o 50 0 p o w y ż e j 50 0 C h a r z B C h r u s z c z ó w - o d 20 0 d o 50 0 h a B r o n i c e K o l. B o c h o t n i c a K o l. B r o n i c e C h a r z A B o c h o t n i c a, D r z e w c e K o l. 6

7 p o w y ż e j 50 0 h a Ź r ó d ł o : z e s t aw ie n ie w ł as n e P e w n ą s pe c y f i k a o m S t r z e l c e C z e s ł a w i c e D r z e w c e P i o t r o w i c e S a d u r k i a w i a n e g o o b s z a ru j e s t f a k t, ż e s o ł e c t w a n i e le ż ą j e d y n i e n a o b s z a rz e w i e j s k i e j c z ę śc i g m i n y s a m o rz ą d o w e j N a ł ę c z ó w. S o ł e c t w a : B o c h o t n i c a, C h a rz A i C h a rz B, K o l. N a ł ę c z ó w o ra z C h ru s z c z ó w w c a ł o śc i po ł o ż o n e s ą n a o b s z a rz e m i a s t a. N a c z e le s t ru k t u ry s a m o rz ą d o w e j g m i n y s t o i R a d a, s k ł a d a j ą c a s i ę z 20 ra d n y c h, w y b i e ra n y c h w e d ł u g o rd y n a c j i w i ę k s z o śc i o w e j. W s t ru k t u ra c h R a d y f u n k c j o n u j e s i e d e m s t a ł y c h k o m i s j i : K o m i s j a R e w i z y j n a K o m i s j a G o s d a i B u d ż e t u i M i e n i a K o m u n a e g o K o m i s j a O i a t y K u u i S u K o m i s j a R o i c t w a i R o z w o j u W s i K o m i s j a Z d w i a i O e k i S ł e c z n e j K o m i s j a P o ą d k u P u b c z n e g o K o m i s j a Z d j o w a G o s d a i P e s t e n n e j i O c h n y Ś d o w i s k a, po rk, ln, św, lt ry po rt, ln, ro pi po rz li, ro, po rk rz rz ro ro. O rg a n e m w y k o n a w c z y m j e s t Z a rz ą d M i e j s k i w N a ł ę c z o w i e, k t ó re m u prz e w o d - n i c z y B u rm i s t rz. J e d n o s t k a m i o rg a n i z a c y j n y m i po d le g ł y m i g m i n i e N a ł ę c z ó w s ą : U ą d M i e j s k i w N a ł ę c z o w i e M i e j s k i Z a k ł a d G o s d a i K o m u n a e j i M i e s z k a n i o w e j w N a ł ę c z o w i e M i e j s k i Z a k ł a d W o d o c i ą g ó w i K a n a z a c j i w N a ł ę c z o w i e N a ł ę c z o w s k i O d e k K u u M i e j s k o m i n n a B i b o t e k P u b c z n a i m F a u s t y n y M o y c k i e j w N a ł ę c z o w i e S a m o d z i e y P u b c z n y Z a k ł a d O e k i Z d w o t n e j w N a ł ę c z o w i e M i e j s k i O d e k P o m o c y S ł e c z n e j w N a ł ę c z o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i m S Ż e m s k i e g o w N a ł ę c z o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i m B s a w S a d u a c h S z k o ł a P o d s t a w o w a w C z e s ł a w i c a c h S z k o ł a P o d s t a w o w a i m A i c k i e w i c z a w P i o t w i c a c h S z k o ł a P o d s t a w o w a i m E z e u a m b i n y w D e w c a c h G i m n a z j u m w P i o t w i c a c h G i m n a z j u m w S a d u a c h Z e s ł S z k ó ł i m h m i e w s k i e g o w N a ł ę c z o w i e w s k ł a d k t ó g o w c h o d z ą n a s t ę j ą c e s z k o ł y G i m n a z j u m w N a ł ę c z o w i e L i c e u m O g ó o k s z t a ł c ą c e L i c e u m T e c h n i c z n e L i c e u m E k o n o m i c z n e P o c e a a S z k o ł a E k o n o m i c z n o d m i n i s t c y j n a Z a o c z n e L i c e u m E k o n o m i c z n e Z a o c z n e P o c e a e S t u d i u m Z a w o d o w e P e d s z k o i m A d a m a Ż e m s k i e g o w N a ł ę c z o w i e rz. po rk ln, li, śro lt ry, -G li li. rz, ln li pi ro, śro po,.. ro,..p ru rk,,..m ro,..s lb rg -Z re rz, ro, rk, pó.z.c le, re - pu :, ln, -,, li ln -A ra, -, li ln. rz le. ro, 7

8 Z a k ł a d O b s ł u g i P la c ó w e k O św i a t o w y c h, W a r u n k i g e o g r a f i c z n e i p o ł o ż e n i e k o m u n i k a c y j n e G m i n a m i e j s k a N a ł ę c z ó w s ą s i a d u j e z s z e śc i o m a g m i n a m i, z k t ó ry c h w s z y s t k i e m a j ą c h a ra k t e r w i e j s k i. S ą t o : G a rb ó w, J a s t k ó w, W o j c i e c h ó w, W ą w o ln i c a, K u ró w i M a rk u s z ó w. P o w i ą z a n i a N a ł ę c z o w a z t y m i g m i n a m i m a j ą z a ró w n o c h a ra k t e r k o m ple - m e n t a rn y, z w ł a s z c z a w z a k re s i e i n f ra s t ru k t u ry t e c h n i c z n e j, s po ł e c z n e j i e k o n o m i c z n e j, a le t a k ż e po c z ę śc i s u b s t y t u c y j n y - w z a k re s i e f u n k c j o n a ln y m, g ł ó w n i e t u ry s t y c z n y m. O b s z a r g m i n y N a ł ę c z ó w, z a j m u j ą c y ł ą c z n i e po w i e rz c h n i ę 62,9 k m s a m o m i a s t o 1 3,8 k m 2 ( z c z e g o 2 ), po ł o ż o n y j e s t w śro d k o w e j c z ę śc i P ł a s k o w y ż u N a ł ę c z o w s k i e g o, s t a n o w i ą c e g o c z ę ść W y ż y n y L u b e ls k i e j. S t ru k t u rę u ż y t k o w a n i a po w i e rz c h n i g m i n y N a - ł ę c z ó w pre z e n t u j e t a b li c a 3. Tablica 3 S t r u k t u r a u ż y t k o w an ia p o w ie r z ch n i m ias t a i g m in y N ał ę cz ó w W y s z c z e g ó l n i e n i e M i a s t o i g m i n a r a z e m w t y m m i a s t o P o w i e r z c h n i a o g ó l n a ( w h a ) 8 2, 0 7 0, U ż y t k i r o l n e ( w % p o w i e r z c h n i o g ó l n e j ) w t y m : g r u n t y o r n e ( w % p o w i e r z c h n i o g ó l n e j ) s a d y ( w % p o w i e r z c h n i o g ó l n e j ) ł ą k i i p a s t w i s k a ( w % p o w i e r z c h n i o g ó l - n e j ) L a s y ( w % p o w i e r z c h n i o g ó l n e j ) 6, 8 1 2, 1 P o z o s t a ł e g r u n t y i n i e u ż y t k i ( w % p o w i e r z c h - 1 1, 2 1 7, 5 n i o g ó l n e j ) Ź r ó d ł o : Z e s t aw ie n ie w ł as n e n a p o d s t aw ie d an y ch U S w L u blin ie. Z po w y ż s z y c h d a n y c h w y n i k a j e d n o z n a c z n i e, ż e n a o b s z a rz e N a ł ę c z o w a d o m i - n u j ą t e re n y ro ln e, k t ó ry c h u d z i a ł w po w i e rz c h n i g m d la w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o ( w y n o s z ą c e j 68,4% d o t e j rz e k i d o pł y w ó w ( z k t ó ry c h g ł ó w n y s t a n o w i rz e k a B o c h o t n i c z a n k a ). O c h ro n a c z y , 7 7, 3 6, 0 5 8, 0 6, 1 6, 3 i n y j e s t z n a c z n i e w y ż s z y o d śre d n i e j ). P o d o b n i e w y ż s z y j e s t u d z i a ł g ru n t ó w o rn y c h ( w w o j e w ó d z t w i e 53,7% ) i s a d ó w ( 1,3% ), n a t o m i a s t z d e c y d o w a n i e n i ż s z y ł ą k i pa s t w i s k ( 1 3,4% ) o ra z la s ó w ( 21,8% ). W i ę k s z e k o m ple k s y le śn e, o prz e w a d z e d rz e w o s t a n ó w li śc i a s t y c h, po ł o ż o n e s ą j e d y n i e w re j o n i e C y n k o w a i K o lo n i i B o c h o t n i c a. N a o b s z a rz e g m i n y N a ł ę c z ó w po ł o ż o n a j e s t j e d n a z t rz e c h g ł ó w n y c h d o li n rz e c z n y c h P ł a s k o w y ż u N a ł ę c z o w s k i e g o d o li n a B y s t re j, w ra z z d o li n a m i u c h o d z ą c y c h

9 s t o i w ó d w i e c h n i o w y c h j e s t w o s t a t n i c h t a c h j e d n y m z i s t o t n y c h c e w d z i a ł a n i a w ł a d z s a m o ą d o w y c h S t ą d t e ż c z y s t o k a y c h e k u g a s t a ł e j i w y ź n e j w i e o i j e s z c z e w ł o w i e t y c h n i o s ł y o n e w d o m i n u j ą c y m s t o i u w o d y z a k s o w e t o o b e c n i e s i a d a j ą j u ż I I a n a j w y ż e j I I I k s ę c z y s t o i C h a k t e s t y c z n y m e m e n t e m k j o b z u o k o c N a ł ę c z o w a s ą c z n e g ł ę b o k i e i m a w n i c z e w ą w o z y s s o w e S t a n o w i ą o n e e f e k t w i e w i e k o w e j e z j i u ż y t k o w a n y c h i c z o t e n ó w s s o w y c h a o b e c n i e s ą w z n a c z n y m s t o i u w n a t u y s s ó b z a d e w i o n e W ą w o z y t e s ą j e d n ą z a t k c j i t u s t y c z n y c h N a ł ę c z o w a W a n k i g e o g f i c z n e z w ł a s z c z a z a e ź b a t e n u j e s t w a ż n y m u w a n k o w a n i e m e s t e n n e g o k s z t a ł t u o s a d n i c t w a w i e j s k i c h o b s z a w N a ł ę c z o w a Z a b u d o w a j e s t t u t a j d o z s z o n a w z n a c z n y m s t o i u w y c i ą g n i ę t a s m o w o w z d ł u ż d g i d o n e c z n y c h S z c z e g ó y m j e d n a k z a s o b e m n a t u y m N a ł ę c z o w a z s t y g a j ą c y m o j e g o c h a k t e e z a w n o s ł e c z n o k o n o m i c z n y m j a k i k u u w y m s ą w a k m a t y c z n e t e g o m i e j s c a k o y s t n i e o d d z i a ł y w u j ą c e n a c z e n i e c h o b s e a M i k k m a t w ł ą c z e n i u z w a m i k j o b z o w y m i a t a k ż e ź d ł a w ó d m i n e y c h s w i a j ą ż e śc po rz la ló rz. ść lo ln rz le ra po pra le po la 90 -t pn po la -, po, la śc. ra ry le ra ra li li, - lo, le. lo ro - ro ln re le, pn ra ln po rz. ra ry. ru ra, ś rz re ru - prz rz ró. ść ro pro, pn pa ró li rz. ln ra ln, ro rz ra rz ró po -e, lt ro, lo ry li -, rz le ró rc. ro li, po lo ra ra ra, ró ra ln pra, N a ł ę c z ó w j e s t j e d y n y m w w o j e w ó d z t w i e lu b e ls k i m o śro d k i e m o s t a t u s i e u z d ro w i s k a a t a k ż e j e d n y m z n a j b a rd z i e j z n a n y c h u z d ro w i s k w P o ls c e. G ł ó w n ą s pe c j a li z a c j ą le c z n i - c z ą n a ł ę c z o w s k i e g o u z d ro w i s k a s ą c h o ro b y u k ł a d u k rą ż e n i a. N a ł ę c z ó w j e s t j e d n y m z e s t a rs z y c h u z d ro w i s k, b o w i e m o i le pra w a m i e j s k i e o t rz y m a ł d o pi e ro w ro k u 1 963, t o j e g o po c z ą t k i s i ę g a j ą X V I I I w i e k u, k i e d y t o w y k o rz y - s t y w a n o t u t a j w c e la c h le c z n i c z y c h w o d y ż e la z i s t e z e ź ró d e ł le ż ą c y c h w pa rk u w o k ó ł po w s t a ł e g o w ó w c z a s pa ł a c u z a ł o ż y c i e la N a ł ę c z o w a S t a n i s ł a w a N a ł ę c z - M a ł a c h o w s k i e g o. O d k o ń c a X I X w i e k u m i e j s c o w o ść t a s t a ł a s i ę j e d n y m z n a j m o d n i e j s z y c h u z d ro w i s k w P o ls c e, z w ł a s z c z a z a ś w k rę g a c h li t e ra c k o - a rt y s t y c z n y c h. P rz e b y w a li t u t a j m. i n.: S t a n i s ł a w W i t k i e w i c z, S t e f a n Ż e ro m s k i, Z o f i a N a ł k o w s k a, S t a n i s ł a w P rz y b y s z e w s k i, H e n ry k S i e n k i e w i c z, B o le s ł a w P ru s, E w a S z e l- b u rg -Z a re m b i n a, A rt u r O ppm a n, M i c h a ł E lw i ro A n d ri o lli. D o d z i s i a j m i a s t o j e s t j e d n y m z g ł ó w n y c h c e n t ró w k u lt u ro w y c h w re g i o n i e, a j e g o ra n g a w y k ra c z a d a le k o po z a g ra n i c e w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o. 11, 11 Potencj alny mi uzd rowiskami na L ubelszczy ź nie są : leż ą cy na terenie są siad uj ą cej z N ał ę czowem g miny W ą wolnica - Celej ó w oraz Krasnobró d na R oztoczu, a takż e W ó lka B iska i O suchy p oł oż one w Kotlinie Sand omierskiej. 9

10 S z c z e g ó ln e w a rt o śc i prz y ro d n i c z e s po w o d o w a ł y t a k ż e, ż e pra w i e c a ł y o b s z a r g m i n y le ż y w o t u li n i e ( s t re f i e o c h ro n n e j ) po w s t a ł e g o w ro k u K a z i m i e rs k i e g o P a rk u K ra j o b ra z o w e g o. W y s t ę pu j e t u t a j w i e le o b i e k t ó w o s t a t u s i e po m n i k ó w prz y ro d y, w śró d k t ó ry c h w y m i e n i ć m o ż n a : m i ł o rz ą b j a po ń s k i n a t e re n i e k la s z t o ru Z g ro m a d z e n i a S i ó s t r S ł u g i J e z u s a prz y u l. C h m i e le w s k i e g o w N a ł ę c z o w i e.li pę d ro b n o li s t n ą w S a d u rk a c h, prz y d ro d z e d o N a ł ę c z o w a ; d ą b s z y pu ł k o w y w N a ł ę c z o w i e ; z e s pó ł d rz e w ( s u rm i a z w y c z a j n a, k lo n po s po li t y, j e s i o n w y n i o s ł y, k a s z t a n o w i e c ) w z a b y t k o w y m z e s po le d w o rs k o -pa rk o w y m w B ro n i c a c h ; N a t e re n i e N a ł ę c z o w a z a c h o w a ł o s i ę ró w n i e ż w i e le s pe c y f i c z n y c h w a lo ró w śro d o w i s k a k u lt u ro w e g o. D o j e d n y c h z n a j c e n n i e j s z y c h z a b y t k ó w w m i e śc i e i g m i n i e n a - le ż y z a li c z y ć m. i n.: z e s pó ł pa ł a c o w y z z e s po ł e m u z d ro w i s k o w y m w N a ł ę c z o w i e, o t o c z o n y pa rk i e m z d ro - j o w y m, prz e z k t ó re g o śro d e k prz e pł y w a rz e c z k a B o c h o t n i c z a n k a ; C h a t a Ż e ro m s k i e g o prz y u l. Ż e ro m s k i e g o w N a ł ę c z o w i e ; d re w n i a n a k a pli c a p.w. św. K a ro la B o ro m e u s z a prz y u l.a rm a t n i a G ó ra w N a ł ę c z o w i e ; rz ą d k i lk u n a s t u s t y lo w y c h w i li i prz y A le i L i po w e j i u l. A rm a t n i a G ó ra w N a ł ę c z o w i e, po c h o d z ą c y c h w w i ę k s z o śc i z prz e ł o m u X I X i X X w i e k u ; z e s pó ł k o śc i o ł a pa ra f i a ln e g o p.w. św. J a n a C h rz c i c i e la, z ró w n i e ż z a b y t k o w y m c m e n - t a rz e m, n a k t ó ry m s po c z y w a w i e lu s ł a w n y c h lu d z i z w i ą z a n y c h z N a ł ę c z o w e m ; z e s po ł y pa ł a c o w o -pa rk o w e w B ro n i c a c h i C z e s ł a w i c a c h. O po ł o ż e n i u N a ł ę c z o w a w s i e c i po w i ą z a ń po n a d lo k a ln y c h ro z s t rz y g a prz e b i e - g a j ą c a prz e z j e g o o b s z a r d ro g a w o j e w ó d z k a n r 830, ł ą c z ą c a s t o li c ę w o j e w ó d z t w a - m i a s t o L u b li n - z j e d n y m z g ł ó w n y c h o śro d k ó w t u ry s t y c z n y c h re g i o n u - K a z i m i e rz e m D o ln y m. N i e d a le k o o d pó ł n o c n y c h g ra n i c g m i n y b i e g n i e n a t o m i a s t d ro g a k ra j o w a, le ż ą - c a w s i e c i prz y s z ł y c h d ró g e k s pre s o w y c h, n r S z W a rs z a w y w k i e ru n k u L u b li n a, C h e ł m a i Z a m o śc i a, a t a k ż e prz e j ść g ra n i c z n y c h z U k ra i n ą w D o ro h u s k u i H re b e n n e m. P rz e z pó ł n o c n y s k ra j g m i n y prz e b i e g a po n a d t o w a ż n a li n i a k o le j o w a o a n a lo g i c z n e j j a k d ro g a S -1 7 re la c j i. W g ra n i c a c h g m i n y n a t e j li n i i k o le j o w e j f u n k c j o n u j ą 2 s t a c j e : N a ł ę - c z ó w i S a d u rk i o ra z 1 prz y s t a n e k w C z e s ł a w i c a c h. N a s t a c j i N a ł ę c z ó w z a t rz y m u j e s i ę w c i ą g u d o b y 1 4 pa r po c i ą g ó w po śpi e s z n y c h i 9 pa r po c i ą g ó w o s o b o w y c h. M i a s t o m a b e z - po śre d n i e po ł ą c z e n i e k o le j o w e n i e t y lk o z L u b li n e m i W a rs z a w ą, a le ró w n i e ż m. i n. z K ra k o w e m, P o z n a n i e m, G d a ń s k i e m, K a t o w i c a m i, W ro c ł a w i e m i S z c z e c i n e m. O d d a le n i e ( o k. 3 k m ) s t a c j i w N a ł ę c z o w i e o d c e n t ru m m i a s t a po w o d u j e k o n i e c z n o ść f u n k c j o n o w a - n i a k o m u n i k a c j i a u t o b u s o w e j N a j z e ł ą c z e n i a a u t o b u s o w o i k b u s o w e s i a d a 1 0. le ps po -m ro po

11 N a ł ę c z ó w z L u b li n e m ( 52 k u rs y d z i e n n i e ) i P u ł a w a m i ( 50 k u rs ó w ) o ra z z O po le m L u b e l- s k i m ( 1 7 k u rs ó w ). S t a c j a k o le j o w a N a ł ę c z ó w j e s t t a k ż e s t a c j ą po c z ą t k o w ą li n i i k o le i w ą s k o t o ro - w e j d o W ą w o ln i c y, K a rc z m i s k, P o n i a t o w e j, O po la L u b e ls k i e g o i W i lk o w a. K o le j t a, b ę - d ą c a n i e g d y ś d o ść w a ż n y m lo k a ln y m s z la k i e m t ra n s po rt u t o w a ro w e g o, m a o b e c n i e g ł ó w n i e c h a ra k t e r t u ry s t y c z n y i j e s t w y k o rz y s t y w a n a prz e d e w s z y s t k i m w s e z o n i e le t - n i m. K o le j k a w ą s k o t o ro w a s t a j e s i ę s t o pn i o w o, c h o ć w c i ą ż w n i e d o s t a t e c z n y m z a k re s i e, e le m e n t e m i n t e g ru j ą c y m f u n k c j e t u ry s t y c z n e N a ł ę c z o w a z s ą s i a d u j ą c ą g m i n ą W ą w o ln i - c a, a t a k ż e n i e c o d a le j po ł o ż o n y m i g m i n a m i lu b e ls k i e g o P o w i śla : P o n i a t o w ą, W i lk o w e m, K a rc z m i s k a m i i O po le m L u b e ls k i m. W y d a j e s i ę, ż e b a ri e rą b a rd z i e j e f e k t y w n e g o w y k o - rz y s t a n i a k o le j k i j e s t j e j f u n k c j o n o w a n i e w ra m a c h s t ru k t u r prz e d s i ę b i o rs t w a P o ls k i e K o - le j e P a ń s t w o w e. I s t n i e j ą o b e c n i e pra w n e m o ż li w o śc i prz e j ę c i a t e j li n i i k o le j o w e j prz e z z a i n t e re s o w a n e s a m o rz ą d y ( t a k ż e g m i n n e ), j e d n a k b a ri e rą s ą re la t y w n i e w y s o k i e k o s z t y j e j u t rz y m a n i a A n a l i z a d e m o g r a f i c z n a Ł ą c z n a c z b a m i e s z k a ń c ó w g m i n y m i e j s k i e j N a ł ę c z ó w w y n o s i 1 0 o s ó b z k t ó c h m i e s z k a w g n i c a c h m i a s t a ( w z z k i o m a s o ł e c t w a m i ) a z o s t a ł e n a t e n a c h w i e j s k i c h G ę s t o z a d n i e n i a m i a s t a j e s t s t o s u n k o w o n i e w i e a w y n o s i b o w i e m o s ó b n a 1 k m w o b e c 1 0 n a 1 k m e c i ę t n i e w m i a s t a c h w o j e w ó d z t w a b e k i e g o W z g d n i e n i s k a g ę s t o z a d n i e n i a m i a s t a w y n i k a n i e w ą t w i e z e z n a c z n e g o u d z i a ł u n a j e g o o b s z a e t e n ó w i c z y c h N a w s i n a t o m i a s t n a 1 k m y d a o s ó b z a t e m t y w n i e d u ż o ( n a t e n a c h w i e j s k i c h w o j e w ó d z t w a o g ó ł e m w s k a ź n i k t e n w y n o s i t y o o s ó b n a 1 k m ) W i ę k s z o m i e s z k a ń c ó w g m i n y s t a n o w i ą k o b i e t y w m i e i e k o b i e t w o b e c m ę ż c z y z n n a t e n a c h w i e j s k i c h k o b i e t w o b e c m ę ż c z y z n W s k a ź n i k f e m i n i z a c j i w y n o s i w i ę c w m i e i e a ż 1 a w g m i n i e 1 0 T a k w y j ą t k o w o w y s o k i z w ł a s z c z a n a t e n i e s a m e g o m i a s t a N a ł ę c z o w a w s k a ź n i k f e m i n i z a c j i ( d w n a n i a w c a ł y m w o j e w ó d z t w i e b e k i m w y n o s i o n t y o 1 0 ) w y n i k a e d e w s z y s t k i m j a k n a ż y s ą d z i ć z e s z c z e g ó e g o f i g o s d a z e g o m i a s t a W N a ł ę c z o w i e d w z g d e m d a ż y m i e j s c c y d o m i n u j ą b o w i e m u s ł u g i g e n e j ą c e t g ł ó w n i e n a k o b i e c ą s i ł ę b o c z ą li.427, ry ra ra lk, po re. ść lu lk , prz - lu ls. lę ść lu pli rz re ro ln. 2 prz pa, re la re - lk ść, śc : , re : śc 29,7, - 7,5., re, la po ró - lu ls lk 5,0 prz, le, ln pro lu po rc. po lę - po pra, ru po py ro. 1 1

12 i W śró d m i e s z k a ń c ó w m i a s t a 28,0 % s t a n o w i ą o s o b y w w i e k u prz e d pro d u k c y j - n y m, 58,0 % - w w i e k u pro d u k c y j n y m, z a ś po z o s t a ł e 1 4,0 % - w w i e k u po pro d u k c y j n y m. N a t e re n i e w i e j s k i m s t ru k t u ra t a k s z t a ł t u j e s i ę o d po w i e d n i o - 27,2%, 55,0 % o ra z 1 7,8%. N a t le c a ł e g o w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o s t ru k t u ra d e m o g ra f i c z n a g m i n y N a ł ę c z ó w pre - z e n t u j e s i ę d o s y ć k o rz y s t n i e. Z w ł a s z c z a w c i ą ż w y ż s z y n i ż śre d n i o w w o j e w ó d z t w i e ( 26,7% ) j e s t o d s e t e k d z i e c i i m ł o d z i e ż y. F a k t t e n m o ż e ro k o w a ć s t o s u n k o w o k o rz y s t n e pe rs pe k t y w y d la m i a s t a n a o k re s n a j b li ż s z y c h k i lk u n a s t u la t. W la t a c h 90 -t y c h prz e m i a n y li c z b y lu d n o śc i w g m i n i e N a ł ę c z ó w b y ł y w z a s a d z i e po d o b n e, j e d n a k n i e c o b a rd z i e j k o rz y s t n e, j a k prz e k s z t a ł c e n i a d e m o g ra f i c z n e i n n y c h o b s z a ró w P o ls k i w n o w y c h w a ru n k a c h g o s po d a rk i ry n k o w e j. O g ó ln a li c z b a m i e s z k a ń c ó w w z ro s ł a w la t a c h o 30 2 o s o b y z d o , z a t e m o 3,0 %. Ś re d n i o ro c z n e t e m po w z ro s t u li c z b y m i e s z k a ń c ó w w y n o s i ł o w t y m o k re s i e t y lk o 0,37%, m o ż n a w i ę c u z n a ć o b s z a r N a ł ę c z o w a z a s t a b i ln y d e m o g ra f i c z n i e. P rz y c z y m j e d - n a k w s a m y m m i e śc i e w t y m o k re s i e li c z b a m i e s z k a ń c ó w z w i ę k s z y ł a s i ę o 5,6%, po d - c z a s g d y n a t e re n a c h w i e j s k i c h w z ro s t t e n w y n i ó s ł j e d y n i e 0,7%. T e n d e n c j e d ł u g o o k re - s o w e św i a d c z ą z a t e m w y ra ź n i e o u t rz y m u j ą c e j s i ę s t o s u n k o w o w y s o k i e j a t ra k c y j n o śc i N a ł ę c z o w a i j e g o b e z po śre d n i e g o s ą s i e d z t w a j a k o m i e j s c a z a m i e s z k a n i a. J e s t t o w i d o c z - n e s z c z e g ó ln i e n a t le w i ę k s z o śc i i n n y c h m a ł y c h m i a s t w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o, k t ó re w la t a c h 90 -t y c h z o s t a ł y n a o g ó ł d o t k n i ę t e d e pre s j ą lu d n o śc i o w ą. P o s t ę pu j ą c e pro c e s y a g lo m e ry z a c j i L u b li n a i n a s i la j ą c a s i ę t e n d e n c j a d e k o n c e n t ra c j i z a b u d o w y m i e s z k a n i o - w e j w o b s z a rz e w ę z ł o w y m a g lo m e ra c j i lu b e ls k i e j po z w a la j ą s ą d z i ć, ż e g e n e ro w a n a prz e z s t o li c ę w o j e w ó d z t w a pre s j a o s i e d le ń c z a n a o b s z a r m i a s t a i g m i n y N a ł ę c z ó w b ę d z i e w s z y b k i m t e m pi e n a ra s t a ł a D z i a ł a l n o ś ć g o s p o d a r c z a o r a z i n f r a s t r u k t u r a e k o n o m i c z n a W g o s po d a rc e N a ł ę c z o w a i s t o t n ą ro lę o d g ry w a ro ln i c t w o. U ż y t k i ro ln e, n a le - ż ą c e w w i ę k s z o śc i d o I I i I I I k la s y b o n i t a c y j n e j g le b, z a j m u j ą 70,4% po w i e rz c h n i m i a s t a 85,3% po w i e rz c h n i g m i n y. F u n k c j o n u j e t u t a j pra w i e 2 t y s i ą c e g o s po d a rs t w ro ln y c h, o prz e c i ę t n e j po w i e rz c h n i po n i ż e j 3 h a u ż y t k ó w ro ln y c h. N i e w i e lk a prz e c i ę t n a w i e lk o ść g o s po d a rs t w, s prz y j a j ą c a i n t e n s y w n e j u pra w i e z i e m i, a po n a d t o d o b re le s s o w e g le b y po w o d u j ą, ż e w y d a j n o ść pro d u k c j i ro ln e j j e s t t u t a j n i e c o w i ę k s z a n i ż prz e c i ę t n i e n a o b s z a rz e c a ł e g o w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o z w ł a s z c z a d o b rz e plo n u j ą 1 2

13 b u k i c u k w e P n y z b ó ż d s t a w o w y c h s i ę g a j ą w N a ł ę c z o w i e o k q / h a y o k q / h a w w o j e w ó d z t w i e O b o k u w y z b ó ż i s t o t n e z n a c z e n i e m a t u t a j t a k ż e s a d o w n i c t w o u w a k e w ó w j a g o d o w y c h c h m i e i b u k ó w c u k w y c h a t a k ż e s z k ó ł k a t w o W s t k t u e z a s i e w ó w d o m i n u j ą z b o ż a o k % a n a s t ę i e z i e m n i a k i o k % i b u k i c u k w e o k % N i e i c z e d z i a ł y g o s d a i s ą z e n t o w a n e w N a ł ę c z o w i e e z b s k o 0 d m i o t ó w g o s d a z y c h z k t ó c h w i ę k s z o n a d 0 d z i a ł a w s a m y m m i e i e a z o s t a ł e f u n k c j o n u j ą n a t e n i e g m i n y D o m i n u j ą c y m i i o w o t y m d z i a ł a j ą c y c h t u t a j f i s ą n i e w i e i e c z ę s t o j e d n o o s o b o w e z a k ł a d y z a j m u j ą c e s i ę g ł ó w n i e h a n d m i n a w a m i ( 1 1 w m i e i e i w g m i n i e ) a t a k ż e m i n d z i a ł a o i ą d u k c y j n ą t n s e m i b u d o w n i c t w e m S t k t u d z i a ł o w ą d m i o t ó w g o s d a z y c h m i a s t a i g m i n y N a ł ę c z ó w w e d ł u g s e k c j i E u j s k i e j K s y f i k a c j i G o s d a i N a d o w e j ( E K D ) e d s t a w i a t a b c a P o d m t y g o s p o d e w m ś g m N ę ó w W y s z c z e g ó l n i e n i e O g ó ł e m M i a s t o W i e ś P o d m i o t y g o s p o d a r c z e z t e g o s e k c j e : R o l n i c t w o, l e ś n i c t w o D z i a ł a l n o ś ć p r o d u k c y j n a Z a o p a t r y w a n i e w e n e r g i ę B u d o w n i c t w o H a n d e l i n a p r a w y H o t e l e i r e s t a u r a c j e T r a n s p o r t, s k ł a d o w a n i e P o ś r e d n i c t w o f i n a n s o w e O b s ł u g a n i e r u c h o m o ś c i A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a E d u k a c j a O c h r o n a z d r o w i a P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć Ź r ó d ł o : j w t ra ro. lo po. 33,0, prz. 28,1. pra, -, pra rz, lu ra ro, - rs. ru rz. 50, pn. 9,0 ra ro. 7,0. ro ln po rk re pre prz li 50 po po rc, ry ść po 30 śc, po re. lo śc pe - rm lk,,, le pra 3 śc 64,.. ln śc pro -, ra po rt. ru rę po po rc, - ro pe la po rk ro, prz li 4 Tablica 4 io ar cz ie cie i in ie ał cz x x x ak ablicy

14 W s k a ź n i k a k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j m i e s z k a ń c ó w m i a s t a i g m i n y k s z t a ł t u j e s i ę n a po z i o m i e 47,6 po d m i o t ó w g o s po d a rc z y c h n a m i e s z k a ń c ó w. P o z i o m t e n j e s t n i e c o n i ż s z y o d o g ó ln o w o j e w ó d z k i e g o w y n o s z ą c e g o o k. 55,0 f i rm n a m i e s z k a ń - c ó w. J e d n a k ż e b i o rą c po d u w a g ę z n a c z n ą k o n c e n t ra c j ę prz e d s i ę b i o rc z o śc i w s a m y m L u b li n i e, k t ó ry s k u pi a o k. 1 / 4 w s z y s t k i c h prz e d s i ę b i o rs t w w o j e w ó d z t w a, n a le ż y u z n a ć a k t y w n o ść g o s po d a rc z ą w N a ł ę c z o w i e z a s t o s u n k o w o s i ln ą z w ł a s z c z a w po ró w n a n i u z w i ę k s z o śc i ą m i a s t w w o j e w ó d z t w i e, m a j ą c y c h po d o b n y po t e n c j a ł d e m o g ra f i c z n y. W re la c j i N a ł ę c z ó w t e re n y w i e j s k i e z a u w a ż a ln a j e s t w y ra ź n i e w y ż s z a i n t e n s y w n o ść ż y c i a g o s po d a rc z e g o w s a m y m m i e śc i e, w k t ó ry m n a m i e s z k a ń c ó w prz y pa d a 65,1 po d m i o t ó w g o s po d a rc z y c h, po d c z a s g d y w w i e j s k i e j c z ę śc i g m i n y s a m o - rz ą d o w e j j e d y n i e 31,3. R ó ż n i c a t a w y n i k a z j e d n o z n a c z n e j d o m i n a c j i N a ł ę c z o w a w s k a li w ł a s n e j g m i n y j a k o lo k a ln e g o o śro d k a u s ł u g o w o -pro d u k c y j n e g o. D o g ł ó w n y c h prz e d s i ę b i o rs t w N a ł ę c z o w a n a le ż ą : 1. Z a k ł a d L e c z n i c z y U z d ro w i s k o N a ł ę c z ó w S.A.; 2. N a ł ę c z o w i a n k a, s p. z o. o., w B o c h o t n i c y ; 3. N a ł ę c z o w s k a S pó ł d z i e ln i a R o ln i c z o -H a n d lo w a w N a ł ę c z o w i e ; O c h a ra k t e rz e g o s po d a rc z y m N a ł ę c z o w a, w t y m o j e g o ry n k u pra c y, w d o m i n u j ą c y m s t o pn i u ro z s t rz y g a j ą prz e d s i ę b i o rs t w a z a j m u j ą c e s i ę o b s ł u g ą k u ra c j u s z y i t u ry s t ó w k o rz y s t a j ą c y c h z w a lo ró w k ra j o b ra z o w y c h, k li m a t y c z n y c h i z d ro j o w y c h m i a - s t a. W m i e śc i e d z i a ł a, j a k w y n i k a z po w y ż s z e j t a b e li, 50 prz e d s i ę b i o rs t w z a j m u j ą c y c h s i ę h o t e la rs t w e m i g a s t ro n o m i ą, o ra z d a ls z y c h 1 4 f i rm z w i ą z a n y c h z o c h ro n a z d ro w i a. N a j - w a ż n i e j s z e s po śró d n i c h t o : 1 Z a k ł a d L e c z n i c z y U z d w i s k o N a ł ę c z ó w S C e n t m S z k o n i o w o y c z y n k o w e E n e e t y k M i ę d z y z w i ą z k o w e S a n a t o u m U z d w i s k o w e F e d e c j i Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P c o w n i k ó w G o s d a i K o m u n a e j ; S a n a t o u m U z d w i s k o w e Z w i ą z k u N a u c z y c i e t w a P o k i e g o ; S a n a t o u m U z d w i s k o w e d R o i k ó w ; K o j o w y S z t a U z d w i s k o w y. ro.a.; 2. ru le -W po rg, 3. ri ro ra ra po rk ln 4. ri ro ls ls 5. ri ro la ln 6. le pi l ro. W a rt o z a u w a ż y ć, ż e n a j w a ż n i e j s z y po d m i o t g o s po d a rc z y w N a ł ę c z o w i e, t j. Z a - k ł a d L e c z n i c z y U z d ro w i s k o N a ł ę c z ó w S.A., b ę d ą c j e d n o o s o b o w ą s pó ł k ą S k a rb u P a ń - s t w a z o s t a ł w ro k u z a k w a li f i k o w a n y prz e z M pro j e k t u pry w a t y z a c y j n e g o. i n i s t e rs t w o S k a rb u d o pi lo t a ż o w e g o 1 4

15 m W m i e śc i e i g m i n i e N a ł ę c z ó w pra c o w a ł o po z a ro ln i c t w e m ( w j e d n o s t k a c h li - c z ą c y c h po n a d 5 pra c u j ą c y c h ) o s ó b, z c z e g o w m i e śc i e o s o b y, a n a t e re n a c h w i e j s k i c h 298 o s ó b. N a ry n k u pra c y k lu c z o w e z n a c z e n i e m a j ą u s ł u g i z w i ą z a n e g ł ó w n i e z o św i a t ą i o c h ro n ą z d ro w i a, s k u pi a j ą c e o s ó b ( c z y li 54,5% w s z y s t k i c h pra c u j ą - c y c h ). W u s ł u g a c h ry n k o w y c h pra c u j e 529 o s ó b ( 28,6% ), a w prz e m y śle i b u d o w n i c t w i e 283 o s o b y ( 1 5,3% ). T a k a s t ru k t u ra ry n k u pra c y j e s t n i e t y po w a d la o b s z a ru w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o, w k t ó ry m w c i ą ż d o m i n u j e prz e m y s ł i b u d o w n i c t w o, i św i a d c z y o b a rd z o s pe c y f i c z n y m n a t le c a ł e g o re g i o n u - c h a ra k t e rz e g o s po d a rk i N a ł ę c z o w a. W a ż n y m u w a ru n k o w a n i e m a k t y w n o śc i g o s po d a rc z e j j e s t d o s t ę pn o ść i n f ra - s t ru k t u ry e k o n o m i c z n e j. W t y m z a k re s i e w a ż n ą ro lę d la g o s po d a rk i g m i n y o d g ry w a j ą t rz y b a n k i z lo k a li z o w a n e w m i e śc i e ( B a n k S pó ł d z i e lc z y, o d d z i a ł P o w s z e c h n e j K a s y O s z c z ę d n o śc i B P, f i li a P o w s z e c h n e g o B a n k u K re d y t o w e g o ), w s po m a g a n e w z a k re s i e ro z li c z e ń prz e z 2 pla c ó w k i po c z t o w e o ra z a g e n c j e u b e z pi e c z e n i o w e i b i u ra ra c h u n k o w e I n f r a s t r u k t u r a s p o ł e c z n a M i a s t o N a ł ę c z ó w j e s t s i ln y m c e n t ra ln y m o śro d k i e m u s ł u g o w y m, o z a s i ę g u w y - ra ź n i e po n a d lo k a ln y m. D z i a ł a t u t a j prz e d e w s z y s t k i m d u ż y k o m ple k s ( w c z ę śc i w s po - n i a n y c h po w y ż e j ) pla c ó w e k le c z n i c t w a, z k t ó ry c h k o rz y s t a j ą n i e t y lk o k u ra c j u s z e, a le w z n a c z n y m s t o i u w n i e ż m i e s z k a ń c y m i a s t a i g m i n y W m i e i e d z i a ł a j ą o b o k o b i e k t ó w u z d w i s k o w y c h y c h o d n i i a e k i P k t y k u j e t u t a j b s k o k a y i k i u n a s t u s t o m a t o g ó w N a 1 k a a y d a j ą w i ę c t y o ( w m i e i e i g m i n i e ł ą c z n i e ) o s o b y y d n i e j o g ó o w o j e w ó d z k i e j ( t j ł ą c z n i e z L u b n e m ) w y n o s z ą c e j a ż o s ó b N o w y m z j a w i s k i e m j e s t w s t a w a n i e w N a ł ę c z o w i e w a t n y c h k n i k z n a n y c h b e k i c h k a y S ą t o C e n t m C h i i i O k a f Z b i g n i e w a Z a g ó k i e g o o z K n i k a C h o b W e w n ę t n y c h f K a k i e g o M o ż e t o b y ć z a c h ę t ą d o w s t a w a n i e k o j n y c h t e g o t y i n s t y t u c j i O n d z e N a ł ę c z o w a w w o j e w ó d z t w i e w z n a c z n e j m i e e z s t y g a w n i e ż z n a c z n y k o m k s i n s t y t u c j i o i a t o w y c h W m i e i e f u n k c j o n u j e z n a n e w g i o n i e P a ń s t w o w e L i c e u m S z t u k P s t y c z n y c h i m J ó z e f a C h e ł m o ń s k i e g o I s t n i e j e t u t a k ż e Z e s ł S z k ó ł i m Z y g m u n t a C h m i e w s k i e g o w k t ó m f u n k c j o n u j e g i m n a z j u m c e u m o g ó o k s z t a ł c ą c e i c e u m z a w o d o w e o f i a d m i n i s t c y j n o k o n o m i c z n y m W a y 1 pn ró. śc, ro, 5 prz 3 pt. ra li 30 le rz lk lo. le rz prz pa lk śc prz śre ln. li po pry li - lu ls le rz. : ru ru rg pro. rs ra li ró rz pro. rs. po le pu. ra rz ro rz ró ple św. śc re la.. - pó. le, ry, li ln li pro lu ra -e. rt 5

16 po d k re śle n i a j e s t f a k t, ż e Z e s pó ł S z k ó ł po m i m o, ż e k s z t a ł c i n a po z i o m i e s z k o ln i c t w a śre d n i e g o z o s t a ł prz e j ę t y i j e s t pro w a d z o n y prz e z s a m o rz ą d g m i n n y. W N a ł ę c z o w i e z lo - k a li z o w a n e j e s t t a k ż e d ru g i e li c e u m o g ó ln o k s z t a ł c ą c e pro w a d z o n e prz e z pu ł a w s k i s a m o - rz ą d po w i a t o w y. D o i s t n i e j ą c y c h n a t e re n i e m po n a d u c z n i ó w P o n a d t o n a t e re n i a g m i a s t a s z k ó ł po n a d po d s t a w o w y c h u c z ę s z c z a i n y po ł o ż o n y c h j e s t 5 s z k ó ł po d s t a w o w y c h ( w N a ł ę c z o w i e, S a d u rk a c h, C z e s ł a w i c a c h, P i o t ro w i c a c h i D rz e w c a c h ) o ra z 3 g i m n a z j a ( w N a ł ę c z o w i e, S a d u rk a c h i P i o t ro w i c a c h ). Z e w z g lę d u n a z a ry s o w u j ą c y s i ę n i ż d e m o - g ra f i c z n y w g ru pa c h w i e k o w y c h d z i e c i w w i e k u s z k o ł y po d s t a w o w e j w c i ą g u n a j b li ż - s z y c h k i lk u la t m o ż li w a j e s t c z ę śc i o w a z m i a n a s t ru k t u ry o rg a n i z a c y j n e j s z k o ln i c t w a po d - s t a w o w e g o w g m i n i e. W s z c z e g ó ln o śc i n i e z b ę d n a m o ż e s i ę o k a z a ć a n a li z a prz y d a t n o śc i i s t a t u s u s z k o ł y po d s t a w o w e j d z i a ł a j ą c e j w C z e s ł a w i c a c h. W N a ł ę c z o w i e z lo k a li z o w a n e s ą li c z n e, j a k n a o śro d e k m i e j s k i o t e j w i e lk o śc i, pla c ó w k i k u lt u ry. S ą t o prz e d e w s z y s t k i m m u z e a : B o le s ł a w a P ru s a, S t e f a n a Ż e ro m s k i e - g o, k i n o, d o m k u lt u ry o ra z b i b li o t e k a z 2 f i li a m i i 6 pu n k t a m i b i b li o t e c z n y m i. W N a ł ę c z o w i e o d b y w a j ą s i ę li c z n e i m pre z y k u lt u ra ln e d la k u ra c j u s z y, t u ry s t ó w i m i e s z k a ń c ó w. D o b a rd z i e j z n a n y c h i po pu la rn y c h i m pre z k u lt u ra ln y c h, o d b y w a j ą c y c h s i ę w m i e śc i e, w y pa d a z a li c z y ć : N a ł ę c z o w s k i e D i v e rt i m e n t o, N a ł ę c z o w s k ą W i o s n ę K u lt u ra ln ą, L a t o z F i lh a rm o n i ą, S po t k a n i a Ś pi e w a j ą c y c h D z i e c i, F e s t i w a l O b rz ę d ó w L u d o w y c h C y k le k o n c e rt ó w N a ł ę c z o w s k i e j O rk i e s t ry D ę t e j Z a s o b y m i e s z k a n i o w e i i n f r a s t r u k t u r a t e c h n i c z n a Z a s o b y m i e s z k a n i o w e N a ł ę c z o w a re pre z e n t o w a n e s ą prz e z m i e s z k a ń, z k t ó ry c h le ż y n a o b s z a rz e m i a s t a, a po z o s t a ł e n a t e re n a c h w i e j s k i c h. C z t e ry b u d y n k i z 49 lo k a la m i m i e s z k a ln y m i o ł ą c z n e j po w i e rz c h n i m 2, s t a n o w i ą w ł a s n o ść k o m u n a ln ą. M i e s z k a n i a N a ł ę c z o w a s ą n i e c o w i ę k s z e o d prz e c i ę t n y c h w w o j e w ó d z t w i e lu - b e ls k i m. Ś re d n i e m i e s z k a n i e n a o b s z a rz e w o j e w ó d z t w a m a 62,7 m 2 po w i e rz c h n i u ż y t - k o w e j, po d c z a s g d y w m i e śc i e i g m i n i e N a ł ę c z ó w 65,1 m

17 N a o b s z a rz e m i a s t a i g m i n y i s t n i e j e 1 7-k i lo m e t ro w y o d c i n e k d ro g i w o j e w ó d z - k i e j n a t ra s i e : L u b li n - K a z i m i e rz D o ln y, N a ł ę c z ó w - M a rk u s z ó w, S a d u rk i - prz y s t a n e k P K P o ra z S a d u rk i - W o j c i e c h ó w. P o n a d t o 31 k m d ró g po s i a d a s t a t u s d ró g po w i a t o w y c h, 42 k m s t a n o w i ą d ro g i g m i n n e, a po z o s t a ł ą c z ę ść s i e c i d ro g o w e j t w o rz ą d ro g i t e c h n i c z n i e z w i ą z a n e z pro d u k c j ą ro ln i c z ą. O pró c z d ro g i w o j e w ó d z k i e j i d ró g po w i a t o w y c h, k t ó re s ą pra w i e w c a ł o śc i u t w a rd z o n e, d ro g i g m i n n e m a j ą w prz e w a ż a j ą c e j c z ę śc i ( 60 % ) n a - w i e rz c h n i ę n i e u t w a rd z o n ą. I s t o t n y m pro b le m e m j e s t t a k ż e f a k t, ż e d ro g a z L u b li n a d o K a z i m i e rz a prz e c h o d z i prz e z c e n t ru m N a ł ę c z o w a, k o li d u j ą c z w e w n ę t rz n y m f u n k c j o n o - w a n i e m m i a s t a i o b n i ż a j ą c ( ru c h, h a ł a s, s pa li n y, w i b ra c j e ) j e g o w a lo ry j a k o m i e j s c o w o śc i u z d ro w i s k o w e j. D ro g a t a j e s t t a k ż e j e d n y m z g ł ó w n y c h m i e j s c po w s t a w a n i a w y pa d k ó w d ro g o w y c h w g d o s t ę pn y c h d a n y c h d la ro - k u 1 997, w ro k u t y m n a o b s z a rz e m i a s t a i g m i n y N a ł ę c z ó w z d a rz y ł y s i ę 22 w y pa d k i d ro - g o w e, w k t ó ry c h z g i n ę ł y 3 o s o b y, a 24 z o s t a ł y ra n n e. N a m i e s z k a ń c ó w N a ł ę c z o w a prz y pa d ł o z a t e m 2,1 w y pa d k u, prz y śre d n i m w s k a ź n i k u d la c a ł e g o ó w c z e s n e g o w o j e - w ó d z t w a w y n o s z ą c y m t y lk o 1,6. D ł u g o s i e c i w o d o c i ą g o w e j n a o b s z a e m i a s t a w y n o s i k m a w g m i n i e k m S i e ć k a n a z a c y j n a w m i e i e m a d ł u g o j u ż o k k m a w g m i n i e t y o 1 k m S d m i e s z k a ń c ó w m i a s t a % m a d o s t ę d o s i e c i w o d o c i ą g o w e j a o k % d o s i e c i k a n a z a c y j n e j N a t e n i e w i e j s k i m t a d y s j a ( w e d ł u g d n i c h d a n y c h ) j e s t z n a c z n i e w i ę k s z a T a j ą j e d n a k c e n a d b u d o w ą s i e c i k a n a z a c y j n y c h k t ó w g n i c a c h a d m i n i s t c y j n y c h g m i n y N a ł ę c z ó w o b s ł u g i w a ć b ę d ą m i e j s c o w o i C h a B i C h a A M i a s t o d y s n u j e m e c h a n i c z n o i o g i c z n ą o c z y s z c z a i ą i e k ó w G m i n a n i e s i a d a w ł a s n e g o k o m u n a e g o w y s y s k a o d d ó w K o y s t a z w y s y s k n a ż ą c y c h d o i n n y c h g m i n ( e d e w s z y s t k i m z b ę d ą c e g o w ł a s n o i ą m i a s t a L u b n a w y s y s k a w R o k i t n i e ) O b s z a m i a s t a i g m i n y N a ł ę c z ó w m a b a z o d o b d o s t ę d o s i e c i g a z o w e j D o s t ę o d o n i e j m a b s k o % m i e s z k a ń c ó w D o b e w y g d a t a k ż e w y s a ż e n i e w s i e c t e f o n i i e w o d o w e j n a m i e s z k a ń c ó w g m i n y y d a a b o n e n t ó w t e f o n i c z n y c h y c z y m w s a m y m m i e i e w s k a ź n i k t e n w y n o s i a ż ( w w o j e w ó d z t w i e b e k i m o g ó ł e m 1 N a ł ę c z ó w z n a j d u j e s i ę w s t f i e n u m e c y j n e j L u b n a c o z a w n i a ł ą c z n o z e s t o c ą w o j e w ó d z t w a n a z a s a d a c h z m o w y m i e j s c o w e j O b s z a ść rz 33,7, - 81,1. li śc ść. 20, - lk,9. po śró 98,0 p, li. re pro po rc po śre. rw pra li, re ra ra śc rz rz. po -b lo ln śc. po ln pi pa. rz pi le - prz śc li - pi. r rd ry p. pn ść li 98,0. rz lą po le prz - prz pa 228 le, prz, śc lu ls - 92). re ra li, pe ść li ro. r 1 7

18 m i a s t a i g m i n y ż y t a k ż e n a d t o w z a s i ę g u s i e c i t e f o n i i k o m ó o w e j I d e a P s G S M i E G S M G ł ó w n e e m e n t y w y s a ż e n i a o b s z a g m i n y N a ł ę c z ó w w i n f s t k t u t e c h n i c z n a z e n t u j e t a b c a I n f r t r u k t u r t e n n m t g m y N ę ó w O z D o s t ę p n o ś ć d n o ś d o s ( % ) D ł u g o ś ć s ( k m ) A n e n t e f o n p r z e w o d o w e j n 0 0 M le po le rk :, lu ra. le po ru ra ru rę pre li 5. Tablica 5 as a ch icz a ias a i in ał cz bs ar lu ci ie ci ie ci bo ci le ii a 10 W o d o cią g. k an aliz ac. g az o w e j W o d o - cią g. k an aliz a- c. Ł ą cz n ie 9 8, 0 4 5, 0 9 8, , 8 2 1, M ias t o 9 8, 0 9 0, 0 9 8, 0 3 3, 7 1 9, G m in a 9 8, 0 1, 0 9 8, 0 8 1, 1 1, Ź r ó d ł o : j ak w t ablicy P o l i t y k a w ł a d z l o k a l n y c h G ł ó w n y m n a rz ę d z i e m d z i a ł a ń w ł a d z s a m o rz ą d o w y c h N a ł ę c z o w a j e s t b u d ż e t. J e g o s t ru k t u rę po s t ro n i e d o c h o d ó w u k a z u j ą t a b li c e 6 i 7, a po s t ro n i e w y d a t k ó w - t a b li c a 8. Tablica 6 D o ch o d y bu d ż e t u m ias t a i g m in y N ał ę cz ó w w lat ach ( w t y s. z ł ) Wyszczególnienie Dochody ogółem (w tys.) Pod atki i op ł aty lokalne wp ł y wy z p od atku od nieruchomoś ci wp ł y wy z p od atku rolneg o U d ział y w p od atkach bud ż etu p ań stwa Subwencj a D otacj e Pozostał e d ochod y Ź r ó d ł o : j ak w t ablicy 3. D o o d y d ż e t u m t g m y N ę ó w w ( w % ) Tablica 7 ch bu ias a i in ał cz lat ach Wyszczególnienie 1 8

19 Dochody ogółem (w %) 1 0 0, , , , , , , , , 0 1. P o d a t k i i o p ł a t y lo k a lne 3 8, 4 3 8, 7 3 8, 8 3 4, 5 2 3, 3 2 6, 1 1 9, 1 1 7, 3 2 0, 0 - w p ł yw y z p o d a t k u o d nier u ch o m o ś ci 1 2, 7 1 0, 7 1 4, 6 1 5, 4 9, 4 8, 9 9, 2 8, 8 1 0, 2 - w p ł yw y z p o d a t k u r o lnego 1 2, 3 1 4, 9 1 2, 9 1 0, 0 6, 6 6, 6 5, 3 3, 7 3, 0 2. U d zia ł y w p o d a t k a ch b u d ż et u p a ń st w a 2 9, 8 2 7, 7 3 3, 7 2 9, 1 2 0, 0 1 9, 5 1 6, 6 1 5, 5 1 1, 2 3. S u b w encj a 3, 3 5, 2 1 4, 4 4, 8 3 4, 5 3 2, 5 2 8, 1 4 6, 5 5 1, 5 4. D o t a cj e 1 3, 6 1 6, 6 3, 9 1 9, 2 9, 7 1 4, 4 2 8, 6 7, 8 8, 8 5. P o zo st a ł e d o ch o d y 1 4, 9 1 1, 8 9, 2 1 2, 4 1 2, 5 7, 5 7, 6 1 2, 9 8, 6 Ź r ó d ł o : j ak w t ablicy 3. S t r u k t u r w y d k ó w d z e t u m t g m y N ę ó w w W y s z e g ó n Tablica 8 a at bu ias a i in ał cz lat ach cz ln ie ie W yda t k i ogółem (w t ys. z ł) wy d atki bież ą ce wy d atki maj ą tkowe W y d atki og ó ł em ( w % ) 1 0 0, , , , , , , , , 0 - wy d atki bież ą ce 6 0, 9 6 9, 2 6 5, 2 6 3, 0 6 7, 5 6 3, 1 7 6, 7 7 2, 7 7 1, 0 - wy d atki maj ą tkowe 3 9, 1 3 0, 8 3 4, 8 3 7, 0 3 2, 5 3 6, 9 2 3, 3 2 7, 3 2 9, 0 Ź r ó d ł o : j w t A n a z u j ą c w i e o d o c h o d ó w b u d ż e t o w y c h n a t i n n y c h g m i n m i e j s k o ak ablicy 3. li lk ść, le - w i e j s k i c h w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o, w y pa d a s t w i e rd z i ć, ż e s y t u a c j a N a ł ę c z o w a w t y m w z g lę d z i e j e s t w m i a rę d o b ra, o c z y w i śc i e j a k n a w a ru n k i w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o. D o - s t ę pn e d a n e po ró w n a w c z e w s k a z u j ą, ż e w ro k u n a 1 m i e s z k a ń c a N a ł ę c z o w a prz y - pa d a ł o 995 z ł o t y c h d o c h o d ó w b u d ż e t u, prz y śre d n i e j w w o j e w ó d z t w i e ( w o b e c n y c h g ra - n i c a c h ) w y n o s z ą c e j 932 z ł o t e, a śre d n i e j d la w s z y s t k i c h g m i n m i e j s k o -w i e j s k i c h w o j e - w ó d z t w a n a po z i o m i e 90 7 z ł o t y c h. A n a li z a d o c h o d ó w b u d ż e t u N a ł ę c z o w a w c a ł y m o k re s i e f u n k c j o n o w a n i a s a m o - rz ą d n e j g m i n y u k a z u j e s ł a b n ą c e z n a c z e n i e w s t ru k t u rz e d o c h o d ó w b u d ż e t o w y c h : po d a t - k ó w i o pł a t lo k a ln y c h o ra z w pł y w ó w z u d z i a ł ó w w po d a t k a c h, s t a n o w i ą c y c h d o c h ó d b u - d ż e t u pa ń s t w a. G w a ł t o w a n i e w z ro s ł a n a t o m i a s t ro la s u b w e n c j i, z w ł a s z c z a o d ro k u 1 996, w k t ó ry m prz e j ę t e z o s t a ł y s z k o ł y po d s t a w o w e, a o d ro k u t a k ż e w z w i ą z k u z prz e j ę - c i e m Z e s po ł u S z k ó ł. W ro k u u d z i a ł s u b w e n c j i prz e k ro c z y ł po ł o w ę d o c h o d ó w b u - d ż e t o w y c h. A n a li z u j ą c s t ru k t u rę w y d a t k ó w b u d ż e t o w y c h w y ra ź n i e w i d a ć a k t y w n ą po li t y k ę i n w e s t y c y j n ą w ł a d z m i e j s k i c h. P o t w i e rd z a t o po ró w n a n i e g m i n y N a ł ę c z ó w z i n n y m i g m i n a m i w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o. D o s t ę pn e d a n e po ró w n a w c z e z a ro k po k a z u j ą, ż e o i le u d z i a ł i n w e s t y c j i w N a ł ę c z o w i e w y n o s i ł 23,3% w y d a t k ó w b u d ż e t o w y c h, o t y le śre d n i u d z i a ł d la g m i n w o j e w ó d z t w a lu b e ls k i e g o w y n i ó s ł t y lk o 1 8,8%. W a rt o po d k re śle - 1 9

20 n i a j e s t prz y t y m, ż e ro k n i e b y ł ro k i e m, w k t ó ry m po n i e s i o n o w N a ł ę c z o w i e n a j - w i ę k s z e w y d a t k i i n w e s t y c y j n e, b o w i e m n a j w i ę k s z e k w o t y prz e z n a c z o n e n a i n w e s t y c j e o d n o t o w a n o w ro k u ,4 t y s. z ł i w po n a d t y s. z ł. R e la t y w n i e n a j w y ż s z y u d z i a ł m i a ł y w y d a t k i i n w e s t y c y j n e w ro k u 1 992, k i e d y t o s t a n o w i ł y 39,2% c a ł o śc i w y d a t k ó w. I n w e s t y c j e u k i e ru n k o w a n e s ą n a ro z w ó j i n f ra s t ru k t u ry t e c h n i c z n e j ( w o d o c i ą g i, k a n a li z a c j a, g a z y f i k a c j a, d ro g i, s prz ę t d o o c z y s z c z a n i a m i a s t a i t p.) i s po ł e c z n e j ( i n w e s t y - c j e o św i a t o w e, re m o n t D o m u K u lt u ry i U rz ę d u M i e j s k i e g o, m o d e rn i z a c j a prz y c h o d n i z d ro w i a, b u d o w a k o m ple k s u re k re a c y j n o -s po rt o w e g o i t p.). W z a k re s i e w y d a t k ó w b i e ż ą c y c h n a j w a ż n i e j s z ą po z y c j ą j e s t, po d o b n i e j a k w e w s z y s t k i c h g m i n a c h w P o ls c e, o św i a t a i w y c h o w a n i e. W y d a t k i z t y m z w i ą z a n e s t a n o w i ą o k. po ł o w y c a ł o śc i w y d a t k ó w b u d ż e t u g m i n y N a ł ę c z ó w. P o z o s t a ł e w y d a t k i b i e ż ą c e d o - t y c z ą a d m i n i s t ra c j i s a m o rz ą d o w e j, o pi e k i s po ł e c z n e j, b i e ż ą c e g o u t rz y m a n i a m i a s t a ( u t rz y m a n i e c z y s t o śc i t e re n ó w pu b li c z n y c h, z i e le ń m i e j s k a i t p.), k u lt u ry i s z t u k i o ra z o c h ro n y z d ro w i a. W ł a d z e g m i n y s t a ra j ą s i ę z a c h ę c a ć i s t n i e j ą c e i n o w e po d m i o t y g o s po d a rc z e d o ro z w i j a n i a d z i a ł a ln o śc i n a o b s z a rz e N a ł ę c z o w a. O g ra n i c z e n i a pra w n e, w y n i k a j ą c e z e s t a - t u s u g m i n y u z d ro w i s k o w e j o ra z f i n a n s o w e po w o d u j ą j e d n a k, ż e s w o b o d a w z a k re s i e d o - pu s z c z a ln y c h f o rm a k t y w n o śc i g o s po d a rc z e j, z w ł a s z c z a w m i e śc i e, j e s t b a rd z o o g ra n i - c z o n a. P o li t y k a ro z w o j u m i a s t a o pa rt a j e s t j e d n a k prz e d e w s z y s t k i m n a z a s a d z i e s e - le k c j i f u n k c j i, j a k i e m o g ą b y ć d o pu s z c z a n e n a o b s z a r N a ł ę c z o w a. K ry t e ri u m t e j s e le k c j i j e s t po d po rz ą d k o w a n i e k i e ru n k ó w ro z w o j u g m i n y lo k a ln y m w a lo ro m prz y ro d n i c z y m i u z d ro w i s k o w y m. N a rz ę d z i e m d o t y c h c z a s o w e j po li t y k i ro z w o j u m i a s t a, pro w a d z o n e j prz e z s a - m o rz ą d lo k a ln y, j e s t prz e d e w s z y s t k i m m i e j s c o w y pla n z a g o s po d a ro w a n i a prz e s t rz e n n e - g o. R o z s t rz y g n i ę c i a pla n i s t y c z n e prz e w i d u j ą m. i n.: pi e rw s z e ń s t w o d la lo k a li z a c j i o b i e k t ó w u s ł u g o w y c h po d n o s z ą c y c h s t a n d a rd o b s ł u g i k u ra c j u s z y i t u ry s t ó w, z a k a z lo k a li z a c j i prz e m y s ł u i u c i ą ż li w e g o rz e m i o s ł a w d o li n a c h rz e c z n y c h, z a k a z prz e m y s ł o w e j e k s plo a t a c j i k ru s z y w w o b s z a ra c h n a j c e n n i e j s z y c h po d w z g lę - d e m prz y ro d n i c z y m, o c h ro n ę d o li n y B y s t re j prz e d z a b u d o w ą o f u n k c j a c h i w y g lą d z i e n a ru s z a j ą c y m w a r- t o ść prz y ro d n i c z ą i k ra j o b ra z o w ą t e j d o li n y ( w t y m u c i ą ż li w y c h o b i e k t ó w pro d u k c y j - n y c h ), 20

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

ĄŁ Ś Ś Ą Ą Ą Ź ć Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ś Ą Ł ć ć ć ć ć ć Ł Ś Ą ź ź ź Ą Ń Ń Ą Ą Ł Ś Ą Ś Ą ć Ś Ą Ś Ł ć Ą Ł Ś Ł Ś Ó ź Ż ŁĄ Ś Ł Ż Ś Ó ź Ó Ą Ł Ą Ś ćą Ś Ą Ś Ó Ą ź Ś ź Ą Ą Ś ć Ń Ł Ł ź Ś Ł Ą Ą Ą d) e ; d cl d d (9

Bardziej szczegółowo

ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNINA Kod PV-45262100-2/ T B.03.00. Roboty przy wznoszeniu rusztowań ᖧ劇C 1. W Ę ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᆗ号ᖧ劇ych ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Ranking centrów handlowych

Ranking centrów handlowych 1 1 Ranking centrów handlowych w opinii najemców Raport z badań ilościowych Dla FORUM NAJEMCÓW Wrzesień 2010 2 ZAWARTOŚĆ RAPORTU I. CELE BADANIA 4 II. METODOLOGIA 6 III. PODSUMOWANIE IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne źród em finansowania inwestycji w nowe technologie

Fundusze strukturalne źród em finansowania inwestycji w nowe technologie Wykorzystanie unijnych f und uszy struktural nych d o b ud ow y S p oł eczeń stw a I nf orm acyjneg o P ol ska w d rod ze d o S p oł eczeń stw a I nf orm acyjneg o W p rzed d zień integ racji europ ejskiej

Bardziej szczegółowo

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r.

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r. MINISTERSTWO FINANSÓW ul.świętokrzyska 12 00-916 Warszawa ' ' ;^J ' r '/ ódzk' Nazwa sprawom, w^ 0^ 0wie^ Vl em P ^ S kim,-- Wydzial Organizacyjno-Administracyjny ul. Ja g ie llo ń czyka 8 fifi-400 G orzów

Bardziej szczegółowo

Ą ÓŁ Ź ÓŹ Ó Ź Ź Ó Ź Ź Ś Ś Ó Ź Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ó ć Ó Ó ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ó Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ź ć Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź ć Ź Ó Ź ć Ó Ó Ó ć Ą Ś ć Ź Ś Ź ć Ó ź Ś Ł Ś Ś Ź Ś Ó Ź Ź Ź Ś Ś Ę Ź Ó Ś Ź Ó ć Ź Ź Ó ź Ó ć Ę Ó Ź ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ł ń Ł ś ś Ą ś Ę Ś ś ź Ę ń Ę Ę ń ź Ę ź ś ń ś ś Ś ś ń Ó Ó ś ś ś Ę ś ń Ę Ó Ę ś ś Ą Ź Ę ń ś ś Ó ść ś ś ń Ę Ł Ą ź Ę ś Ś ś Ą Ą Ó ń ś ś Ę Ź ń Ę Ó Ę Ź ź ś ś ś śń ś ń Ó Ł Ł Ą ś ś Ę ś Ę Ę Ó ś ś Ę Ł ń Ó ś ś Ę Ó

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń ź ć ż ń ż ń ć ć ń ć ń ć ć Ź ń ć Ź ć ń ń ć ż ń ż ćź Ę ż ń ń ć ć ć ż ż ń ń Ę ć ć ń ż Ś Ś Ó Ź ń Ó ź Ś Ź Ę ż ń ż ź Ś ż ż ń ć ń ż ż ń Ż Ń Ź ż ż ć ć ż ć ń ż ż ń ń ń ć ń ż ć ź ć ń Ś Ę Ę ż Ę ń Ź ń Ó ż

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156 tld operacja tryb_platnosci cena ac domain.create ac domain.renew ag domain.create Roczny 0 ag domain.renew Roczny 0 ag domain.transfer 576 am domain.create am domain.renew 10-letni 960 2-letni 192 3-letni

Bardziej szczegółowo

ń Ż Ż Ż ź Ś ź ń ŚĆ ć ń Ę ć Ć ń Ę ć ń ć ć Ż Ę Ę Ś ń Ó ć Ę Ć ć ć Ę Ę Ż ń ć ć Ś ń Ę ć ń Ś Ś ć ź Ś ŹĆ Ż Ś Ż ć ć ć ć ć ć ń ć ć ń ć ć Ś Ć ń Ś Ą ć ć ć ć ć ć ń ć ń ć Ć ć ń ć Ą ń ć ć Ę Ś ć ń ź ń Ć Ć ń ć ć ć Ś ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ą Ę Ł Ł Ł Ł ź Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź Ł Ł Ł Ł Ś Ś źć Ą ź ź ć ź ć Ś ć Ą ć Ż ć ć Ę ć Ą Ł Ł Ł ź Ś Ą ź Ą Ą Ł Ś Ą Ż Ą Ł Ł ć Ż Ś ź Ó ź Ó ć Ć ź Ś ć Ł ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą Ł Ą ć ć ć ć Ą Ł ź ć ćź ć ć ź Ś ć ć Ą Ą Ą ć Ą ć Ż

Bardziej szczegółowo

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349.

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349. Cennik promocyjny obowiązuje od 27.01.2014 r. do odwołania lub wprowadzenia nowego cennika. Rejestracji domen można dokonywać pod adresem: http://hosting.linux.pl/domeny.html lub przesyłając zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

wykład SWPS 05-06-2010

wykład SWPS 05-06-2010 Networking jako narzędzie pracy specjalisty public relations wykład SWPS 05-06-2010 POTRZEBA Charakter pracy specjalisty public relations Wymagania Kluczowe czynniki sukcesu Metody realizacji PLAN Definicja

Bardziej szczegółowo

AGJK ZAKŁAD MECHANICZNO- ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989

AGJK ZAKŁAD MECHANICZNO- ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989 ZAKŁAD MECHANICZNO-ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989 2 Zakład Mechaniczno-Odlewniczy AGJK powstał w roku 1989 jako spółka cywilna. Kontynuując tradycje odlewnicze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego produkujemy

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system KATALOG P r o d u k tó w EKO-BORD * system E K O -B O R D y p o z w a la ją n a s w o b o d n e k s z ta łto w a n ie n ie p r o s to lin ijn y c h b r z e g ó w n a w ie r z c h n i, tw o r z q c n ie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ. Rzeszów, 20 marca 2012r.

ORGANIZACJA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ. Rzeszów, 20 marca 2012r. ORGANIZACJA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ Rzeszów, 20 marca 2012r. Podstawa prawna U s ta w a o w s pie ra niu ro dz iny i s ys te m ie pie c z y z a s tępc z e j z o s ta ła uc hw a lo na prz e z S e jm R

Bardziej szczegółowo

ᖷ劷 i ur p jski j br j prak ki w akr si m wa ia ła u kᖷ劷w w ra sp r i r ᖷ劷 w m ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 1 / 213

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w

I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w i c a c h i m. K a r o l a A d a m i e c k i e g o

Bardziej szczegółowo

C za. r ze j. a ce POLICJA. e c ka. ow a. w a W. z 23. Krótka. zna. K ąp ielo PKS PKS. lażo PKS. PKS Konecka

C za. r ze j. a ce POLICJA. e c ka. ow a. w a W. z 23. Krótka. zna. K ąp ielo PKS PKS. lażo PKS. PKS Konecka Czrn 22 n k Trs Cz 34 do w W j z Pom n "Pie ik Przyro kło Gtn dy iki" Kon ec r 35 k Dorzeczn 21 33 Spółdzielcz 19 20 32 18 31 17 29 Re lk 25 30 so w 11 16 12 10 Sos now 28 24 Tur ys 6 5 14 13 lżo w K ąp

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o

Bardziej szczegółowo

KRZESŁA PRACOWNICZE. MODEL [mm] @-MOTION U HRU R15K steel33 chrome GRUPA CENOWA TERMIN REALIZACJI (M, V, C) GRUPA 5 * (LE, SD) GRUPA 3 (SX, SP FRONT)

KRZESŁA PRACOWNICZE. MODEL [mm] @-MOTION U HRU R15K steel33 chrome GRUPA CENOWA TERMIN REALIZACJI (M, V, C) GRUPA 5 * (LE, SD) GRUPA 3 (SX, SP FRONT) [m ] GRUPA GRUPA @-MOTION R1K steel chrome i regulacją głębokości 119 1184 169 0, 1 18 4 400 460 100 11 ø68 18 6 46 60 @-MOTION ST-POL R1K-CR EST xx ESH @-MOTION R1K steel chrome i regulacją głębokości

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

ý Ą Ż í đ í ż Ż Ż ĺ Ł ĺ ź ż Ż Í Í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ý ý ń ť Ż Ż ć ż ń Í í ń ż ĺ ĺ Ó Í ĺ ť Ż ĺ ĺ ý Ę Ś ń ĺ ý ý Í ý ĺ í ĺ ĺ ĺ ĺ Í Ę ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ś ż ĺ ż ż ć ż ż ć ĺ ý Ż ż đ ĺ ż ż đ í ŕ Ż Ż ő ż Ę í Ż ŕ ń ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

ď ź ź Ä Ď É Ě Ź Ą Ü Á Ą Ń Đ ő ý ý ő ý Ú Ä Á Ą ô Ó Ó ŕ đ ý Á Ą Đ í ő É ä Ä Ä Ď ď ŕ Ń ř ý ő Ú Á Ĺ Ą Ď Ó í úł ő Ł Ä Á Ą Ď Ó ŕ Ď ý ý ő ý ĄÁ Á Ą Ď Ń ŕ Ü ä ý ő ý ý Đ ý ő Ú ď Ä Ą Ą É Ó Ł ő ý ő ý ý ŕ ŕ Á Ą Ń É

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce Kronika Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce NASZA SZKOŁA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokó łce jest częścią Zespołu Szkół Integracyjnych. W 18 oddziałach

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

ć ź ź Ł ź ź ź Ś ć ć Ę ÓŁ ź Ń ź ź ź ć ć Ń ć ć ć Ń ź Ę Ś Ń ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ź Ś Ę ź ź Ż ć ź ź ć ź Ń ź ć ć ć ź ź Ł Ń ć Ń Ń ź Ś Ń Ę Ę Ę ź ć ć Ę ź Ń Ł Ę ź ź Ń Ę Ę Ł Ł Ś Ś ć ć Ł ź ć ć Ł Ó Ż Ś Ł Ó ź Ę Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ł Ł Ś ż ź ź Ł Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ó ż Ł Ś Ą ć ć ż ż Ą ż ć ż ż ć ć ć Ś ć ż Ś ż ż Ą ć ż ż ć ć ć ć ż ż Ś ć ż ż ÓŁ ż ż ż Ł Ł Ś Ó ć ż Ł ż ż ż ż ż Ć Ó Ó ż ż Ó Ł Ł ż Ą ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ł ÓŁ Ł Ą Ś Ą Ą Ś Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ń ć ć ć ć ć ć ć ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ć Ś ń ć ń ć ń ć ć Ś ć Ż Ś Ś ń Ł Ń ń ć ć ć ć Ś ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł Ś ÓŁ Ł ć ć ź ÓŁ ć ć Ś ć ć Ą ć ć ć ź ć ć ć ć ć Ą Ó ÓŁ ć ć Ł Ł ź Ś ć ć ć ć Ł Ł ć ć Ł Ł Ł ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ż ź Ł ć Ż Ć Ż Ś Ż ć ć ć ć Ł Ż Ś ć Ś ź ć ź ć ć ć ź ć Ś Ź ŚĆ ź ć ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ł Ś Ó Ą Ł ź ź Ą ż ż ż ż ż Ę Ę ź Ą ż Ę Ń Ę ż ż ź ż ż Ń ż Ą ż ć ż ć ć ć ć ż ć ć ć ć ż Ł Ę Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ę ć ź ć ż ć ć ć ż ź ć ć ć ć ż ź ż ż ć ż ż ć ż Ę Ą ć Ł ź ż ż Ł Ó ÓŁ ć Ą ć Ą ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł ś Ł Ą ś Ź Ł ś Ł ś ź ś ę ÓŁ ÓŁ ź ź ś ś ę ę ź ć ś ś ę ć ę ś ę ś ź ę ś ę ś ś ś ę ę ć ę ś Ł ę ę ę Ę Ą ś ś ś Ł ś ę ś Ł Ń Ł Ń ę ś ś ę Ż Ż ś Ż ś ś Ż ś ź ś ś ź ś ę ś ę Ń ę ę ę ś ę ś ę ś ź ś Ł ś ś ś ś ę ś ś

Bardziej szczegółowo

Ń ÓŁ Ł Ś Ł Ł Ś ÓŁ Ł Ś Ń ÓŁ Ł Ń Ź ę Ą ę ę ę ę ę ę Ź ę ć ć ę ę ę ę ę Ź ć ę ę ę ć ć ę ę ę Ł ę ę ę Ł Ł ę ę ę ę ę ź ę ę ę ę ź ę ć ę ć ć ę ę ź ź ę ć ę ę ź Ź ę ź ę ę ć Ź Ą ć ć ć ę ę ę ę ę Ź ź ę ć Ł ź ę ę Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo