Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II"

Transkrypt

1 Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów o s ta tn ie j w o jn y s ą ja k d o ty c h c z a s te m a te m n ie m a l n ie tk n ię ty m 1. S z w a jc a ria, tr a d y c y jn ie c ie sz ą c a się z a słu ż o n ą o p in ią b e z p ie c z n e g o s c h ro n ie n ia dla e m ig ra n tó w, n ig d y n ie m ia ła ich ta k w ie lu i ta k ró ż n y c h n a ro d o w o śc i, ja k w la ta c h o s ta tn ie j w o j n y 2. D a w n a p o lo n ia s z w a jc a r s k a n ie b y ła z b y t lic z n a i d o p iero d ru g a w o jn a ś w ia to w a w p o w a ż n y m s to p n iu ją z a siliła. B y li to g łó w n ie u c ie k in ie rz y z o k u p o w a n e j F r a n c ji a lb o z n ie m ie c k ie j n ie w o li. O d rę b n ą g ru p ę sta n o w ili ż o łn ie rz e 2. D y w iz ji S trz e lc ó w P ie sz y c h, k tó rz y po k ró tk ic h w a lk a c h n a te re n ie F r a n c ji z o s ta li w c z e rw c u 1940 r. in te r n o w a n i w S z w a j c a r ii 3. P ię c io le tn i o k re s in te r n o w a n ia ż o łn ie rz y 2. D S P sa m w so b ie m o że s ta n o w ić te m a t o d rę b n y c h s t u d i ó w 4. Z p ro b le m ó w c z a su in te rn o w a n ia n ie z w y k le i n te r e s u ją c a je s t e w o lu c ja p o g lą d ó w p o lity c z n y c h te j części żołn ierzy, k tó rz y o p o w ie d z ie li się z a re w o lu c y jn y m i p rz e o b ra ż e n ia m i w k r a ju i zdec y d o w a li się n a p o w ró t. P r z y k ła d e m m o że b y ć p o s ta w a d o w ó d c y 2. D S P gen. b ry g. B ro n is ła w a P r u g a r - 1 P o r. B. G a rliń s k i, 2. Dywizja Strzelców Pieszych, zarys organizacji. W o js k o w y P r z e g lą d H is to r y c z n y 1958, n r 1, s. 100; Nasza droga. Dzieje 2-ej Dywizji Strzelców Pieszych, Francja Szwajcaria L o n d y n 1960, ss. 496; Dokumenty do dziejów polskich dem o kratycznych formacji wojskowych we Francji P o ls k a L u d o w a. M a te r ia ły i S tu d ia 1966, t. V. S P r z e w id u ją c y S z w a jc a rz y m ie li z o rg a n iz o w a n ą k o m ó rk ę do s p ra w in te r n o w a n ia tz w. S e rv ic e d I n te r n e m e n t p r z y c e n t r a ln y c h w ła d z a c h w o js k o w y c h ju ż w 1939 r., t j. z c h w ilą z a r z ą d z e n ia w ła s n e j m obilizacji. Jednak ż a d n e p rz e w id y w a n ia n ie s ię g a ły t a k d a le k o, b y w c z e rw c u 1940 r. s p r o s ta ć z a d a n iu p r z y ję c ia n a sw ó j te r e n je d n e g o fra n c u s k ie g o k o r p u s u, c a łe j p o ls k ie j d y w iz ji, p u łk u S p a h is ó w, a n g ie ls k ie j k o m p a n ii, z b ie g ły c h je ń c ó w z n ie w o li n ie m ie c k ie j o ra z s z e re g u in n y c h ż o łn ie rz y.... Nasza droga, s. 22; p o r. P o d P r ą d z 1.X N a f r o n t d y w iz ja w y s z ła w s k ła d z ie o só b, w ty m 545 o fic e ró w, 2373 p o d o fic e ró w i s z e re g o w c ó w. W ta k im s k ła d z ie d y w iz ja z ło ż y ła b ro ń w S z w a jc a rii. G a r liń s k i, o p. c it., s. 22; p o r. a r ty k u ły z D z ie n n ik a Z a c h o d n ie g o z 8. V I i Z y c ie W a rsz a w y z 3. X II N ie o c e n io n y m a te r ia ł d la b a d a ń e m ig r a c ji s z w a jc a r s k ie j z a w ie ra p ra s a. O f ic ja ln y m o r g a n e m ż o łn ie rz y in te r n o w a n y c h b y ł G o n ie c O b o z o w y, u k a z u ją c y się z p ó łro c z n ą p r z e r w ą o d 1. IX d o 11. V I O d s ty c z n ia 1945 r. z aczął w y c h o d zić G ło s N a u c z y c ie ls k i, re d a g o w a n y p rz e z d r a R. P r z e z w a ń s k ie g o, r e p r e z e n tu ją c y d o ść lic z n ą g r u p ę p o s tę p o w e g o n a u c z y c ie ls tw a p o ls k ie g o. O d 1945 r. tz w. Z je d n o c z e n ie D e m o k ra ty c z n e P o la k ó w w S z w a jc a r ii w y d a w a ło P o ls k ę L u d o w ą. O b ó z u n iw e r s y te c k i w W in te rth u r re d a g o w a ł O g n iw o, ja k o o r g a n P o ls k ie g o S to w a rz y s z e n ia D e m o k ra ty c z n e g o. P is m o w y c h o d z iło o d w rz e ś n ia 1945 r. R ó w n ie ż w e w rz e ś n iu u k a z a ł s ię p ie rw s z y n u m e r p ism a lu d o w e g o sp o d z n a k u W ito s a i M ik o ła jc z y k a W ie ś. N a to m ia s t w p a ź d z ie r n ik u 1945 r. s e k c ja P P R w S z w a jc a r ii z a c zęła w y d a w a ć s w o je p is m o Ś w ia t P r a c y. Z p ism re p re z e n tu ją c y c h tz w. k i e r u n e k n i e p o d le g ło ś c io w y p ó ź n ie js z e j e m ig r a c ji w y m ie n ić m o ż n a P o d P r ą d, w y c h o d z ą c e o d 15. I I I re d a g o w a n e p rz e z M ie c z y s ła w a S a n g o w ic z a. 14*

2 212 B ronisław Pasierb K e t l i n g a 5. N a p o d s ta w ie d o s tę p n y c h m a te ria łó w m o żn a s tw ie rd z ić, że czas p o b y tu w S z w a jc a rii P r u g a r - K e tlin g w y z y s k a ł do sa m o d z ie ln y c h p rz e m y ś le ń i re w iz ji sw o ic h p o g lą d ó w, k tó r e w 1945 r. p o z w o liły m u p o d ją ć n ie ła tw ą d e c y z ję p o w ro tu do k r a ju. J e j p ie rw s z e s y m p to m y m o ż n a z a o b s e rw o w a ć ju ż n a p o c z ą tk u 1945 r.6, a w k w ie tn iu, w c z a sie p o b y tu w S z w a jc a r ii S te f a n a J ę d r y c h o w s k ie g o g en. P r u g a r - K e tlin g p rz e p ro w a d z ił z n im, j a k się w y d a je, w te j s p r a w ie r o z m o w y 7. W ty m c z a sie w ła d z e c y w iln e i w o js k o w e r z ą d u lo n d y ń sk ie g o c z y n iły s ta r a n ia o p r z e r z u c e n ie in te rn o w a n y c h ż o łn ie rz y p rz e z z ie lo n ą g r a n ic ę n a te r e n F r a n c j i 8. W te j s y t u a c ji P r u g a r - K e tlin g z d e c y d o w a ł się n a r o z w ią z a n ie d y w iz ji, p o z o s ta w ia ją c m o ż liw o ść w y b o ru s a m y m ż o łn ie rz o m 9. R ó w n o c z e śn ie u siln ie z a b ie g a ł o r e p a tr ia c ję do P o ls k i ja k n a jw ię k s z e j c z ę śc i z a ró w n o ż o łn ie rz y, ja k i c y w iló w. P r z y g o to w a n ia c z y n iły z je d n e j s tr o n y w ła d z e s z w a jc a r s k ie, Z w ią z k o w y K o m ite t I n t e r n o w a n i a 10, ja k te ż lu d z ie s k u p ie n i w o k ó ł d o w ó d c y d y w iz ji. W s tę p n a n a r a d a, p o św ię c o n a ty m sp ra w o m, o d b y ła się się w lip c u 1945 r.11 W c ią g u lip c a i s ie r p n ia n a ła m a c h p r a s y p o lsk ie j w S z w a jc a rii t r w a ła o s tr a k a m p a n ia p r o p a g a n d o w a p ro w a d z o n a p rz e z z w o le n n ik ó w, a p rz e d e w s z y s tk im p rz e z p rz e c iw n ik ó w r e p a t r i a c j i 12. W je j re z u lta c ie, n a p o d s ta w ie n ie p e łn y c h d a n y c h, k o lp o rto w a n y c h p rz e z p rz e c iw n ik ó w p o w ro tu do k r a ju, za r e p a t r ia c ją o p o w ie d z ie ć się m ia ło ty lk o 25% ż o łn ie r z y 13. W lip c u 1945 r. n o w o m ia n o w a n y w B e rn ie c h a rg e d a f fa ir e s d r R. P rz e z w a ń s k i z a p o w ie d z ia ł p o c z ą te k r e p a t r ia c ji ju ż n a p o ło w ę s ie r p n ia 1945 r. 14. J e d n a k ż e n ie p r z e w id z ia n e o k o lic z n o śc i n ie p o z w o liły z a c z ą ć je j w ty m te rm in ie. P o z a in d y w id u a ln y m i w y j a z d a m i 15 n ie p r z y b r a ła je szc z e sz e rs z y c h ro z m ia ró w. T e n f a k t 5 B ro n is ła w P r u g a r - K e t lin g ( ) u c z e s tn ik k a m p a n ii w rz e ś n io w e j. O d 1945 r. w W o js k u P o ls k im. 6 Nasza droga, s. 429; Goniec obozow y na rozdrożach. P o d P r ą d z 1. IV. 1945; O czym zapominają redaktorzy Gońca Obozowego. Ib id e m, 15. IV P. Basseches znowu zabiera glos w sprawach polskich. P o d P r ą d z 10. V. 1945, s W ro z k a z ie N a c z e ln e g o W o d za g e n. W. A n d e rs a m. in. c z y ta m y : O czy w s z y s tk ic h P o la k ó w z w r a c a ją s ię k u n a m. W ie rz ą o n i, że b ę d z ie m y k o n ty n u o w a ć n a s z c ię ż k i ż o łn ie rs k i m a r s z z g o d n ie z p rz y s ię g ą p o d r o z k a z a m i P r e z y d e n ta P a ń s tw a i p ra w o w ite g o r z ą d u. Rozkaz Naczelnego Wodza. P o d P r ą d z 15. I I I. 1945; Nasza droga, s R o zk a z o p u b lik o w a n y z o s ta ł w G o ń c u O b o z o w y m z 21. V P o r. n a p a s tliw y a r t y k u ł w y m ie rz o n y p rz e c iw k o d e c y z ji g e n. P r u g a r - K e t lin g a p t. Koniec Wielkiego Księstwa Szwajcarskiego. P o d P r ą d z 10. V I o ra z a r t y k u ł p t. Byle dochować wierności, w k tó r y m c z y ta m y : W c h w ili, g d y p is z e m y t e s ło w a, D o w ó d c a 2 D y w iz ji S tr z e lc ó w P ie s z y c h G e n e r a ł B ry g a d y B ro n is ła w P r u g a r - K e t lin g w ła s n ą s w o ją d e c y z ją p r z e s ta ł b y ć d o w ó d c ą d y w iz ji i g e n e r a łe m A rm ii P o ls k ie j. E. P r u g a r - K e tlin g b o w ie m n ie u s łu c h a ł r o z k a z u N a c z e ln e g o W o d za, z re z y g n o w a ł z w a lk i i u z n a ł n ie le g a ln y r z ą d w a r s z a w s k i. P o d P r ą d z 10. V II. 1945, s Deklaracja w sprawie powrotu. P o d P r ą d z 10. V II. 1945, s Jeszcze jedno fałszerstwo... Ib id e m. 12 D z ia ła ln o ś ć p r o p a g a n d o w ą ro z w in ę ło s z c z e g ó ln ie p ism o P o d P r ą d. T o g r a b a r z e p o ls k ie j n ie p o d le g ło ś c i c z y ta m y w je d n y m z a r ty k u łó w d e z e r t e r z y z o b lę ż o n e j t w i e r d z y. P o d li, z n ik c z e m n ia li n ę d z n ic y, co c z o łg a ć si ę b ę d ą p rz e d b o ls z e w ic k im k o m is a rz e m, w y k o n y w a ć w ie r n ie je g o u k a z y i p o m a g a ć s k w a p liw ie (w c ią ż z p e łn y m i p ię k n y c h słó w u s ta m i) z a c is k a ć o b ro ż ę n a n ie u ja r z m io n y m n ig d y n a r o d z ie w ła s n y m. Z ty m i k a n d y d a t a m i n a q u is lin g ó w n ie łą c z y n a s n ic p ró c z u c z u c ia w z g a r d y i o b r z y d z e n ia. Psychologia powrotu. P o d P r ą d z 25. V II. 1945, s. 5. D o d a ć d o te g o n a le ż y f a n ta s ty c z n e w p r o s t w ia d o m o ś c i z k r a j u o o b o z a c h k o n c e n t r a c y jn y c h, ła p a n k a c h i r o z s tr z e liw a n ia c h P o la k ó w p rz e z k o m u n is tó w. 13 Plebiscyt w obozach. P o d P r ą d z 25. V II. 1945, s Ankieta władz szwajcarskich. P o d P r ą d z 3. V III. 1945, s J e d n y m z p ie rw s z y c h, k t ó r y o p u ś c ił S z w a jc a rię b y ł p r o f. A d a m V e tu la n i. Prof. Vetulano Abeundo. P o d P r ą d z 1. IX. 1945, s. 12; p o r. a r t y k u ł y A. V e tu la n ie g o w D z ie n n ik u Z a c h o d n im z 7. X. i 25. X

3 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii 213 z o s ta ł z rę c z n ie w y k o r z y s ta n y p rz e z z a g o rz a ły c h w rogów a k c ji r e p a tr ia c y jn e j. P ism o P o d P r ą d p rz e s trz e g a ło w sz y stk ic h P o la k ó w p rz e d n ie u c z c iw ą g rą a g e n tó w B ie r u ta, k tó rz y s p ra w ę r e p a tr ia c ji t r a k t u j ą ja k o d e c y d u ją c y a r g u m e n t p o lity c z n y, z ro z u m ia łą c h ęć p o w ro tu do o jc z y z n y w y z y s k u ją d la p o z y s k a n ia z w o le n n i k ó w, b ez ż a d n y c h s k r u p u łó w r z u c a ją o b ie tn ic e n ie m y ś lą c p o w a ż n ie o ic h d o trz y m a n iu 18. W ta k ic h w a r u n k a c h, w e w rz e ś n iu 1945 r., P r u g a r - K e tlin g z d e c y d o w a ł się n a p o d ró ż do P o ls k i, b y n a m ie js c u o m ó w ić r e p a tr ia c ję sw o ic h ż o łn ie rz y i z a w rz e ć w te j s p r a w ie o d p o w ie d n ie u m o w y z w ła d z a m i w k r a ju. W y n ik i sw e j p o d ró ż y p r z e d s ta w ił n a z e b ra n iu ż o łn ie rz y w M e ile n 21 w rz e ś n ia 1945 r.t7 W z a m ia ra c h d o w ó d c y 2. D S P le ż a ło stw o rz e n ie w z o ro w e g o o śro d k a o sa d n ic z e g o n a D o ln y m Ś lą s k u w re jo n ie K ło d z k a 18. N a z e b ra n iu u c h w a lo n o re z o lu c ję, w k tó r e j c z y ta m y m. in.: Z e b ra n i w M e ile n w d n iu 21 w r z e ś n ia 1945 z in ic ja ty w y D o w ó d c y D y w iz ji ż o łn ie rz e 2. D y w iz ji S trz e lc ó w P ie sz y c h p o c h o d z ą c y z w s z y s tk ic h u g r u p o w a ń in te r n o w a n ia w S z w a jc a rii, o ż y w ie n i m y ś lą p o w ro tu do k r a ju, d o c e n ia ją c b e z w z g lę d u n a ró ż n ic ę z a p a tr y w a ń p o lity c z n y c h k o n ie c z n o ść s k ie ro w a n ia g łó w n e g o w y s iłk u n a g o sp o d a rc z ą o d b u d o w ę k r a ju, p o s ta n a w ia ją : 1. W szcząć n a te r e n ie S z w a jc a r ii a k c ję p rz y g o to w a w c z ą w c elu s tw o rz e n ia w z o ro w e g o o ś ro d k a o s a d n ic z e g o P o la k ó w w o js k o w y c h i c y w iln y c h n a o d z y s k a n y c h p rz e z P o ls k ę Z ie m ia c h Z a c h o d n ic h ; 2. P o w o ła ć w ty m c e lu T y m c z a so w ą K o m isję O s a d n ic z ą 2. D y w iz ji S trz e lc ó w P ie sz y c h w s k ła d z ie 5 c z ło n k ó w i 2 z a s tę p c ó w ; 3. P o w ie rz y ć te j k o m is ji o p ra c o w a n ie p la n u i fo rm o r g a n iz a c y jn y c h 19. W y ło n io n a p rz e z z e b ra n y c h z M e ile n T y m c z a so w a K o m is ja O s a d n ic z a p r z y s tą p iła od r a z u do p ra c y. P rz y g o to w y w a n o e w id e n c ję z g ła sz a ją c y c h się do w y ja z d u, o p ra c o w a n o k o m u n ik a t in f o r m a c y jn y i w z ó r d e k la r a c ji, z b ie ra n o in f o r m a c je i in n e m a te r ia ły d o ty c z ą c e te re n ó w o s a d n ic tw a. U siło w a n o n a w ią z a ć k o n ta k t z w ła d z a m i a d m in is tr a c y jn y m i w K ł o d z k u 20. O rg a n iz o w a n o z e b ra n ia in f o r m a c y jn e w p o sz c z e g ó ln y c h o b o z ac h, n a k tó ry c h m. in. w y b ie ra n o p rz y s z łe w ła d z e sa m o rz ą d o w e. W ie le tru d n o ś c i n a s tr ę c z a ła o rg a n iz a c ja z e b ra ń w o b o zach c y w iln y c h u c h o d źców, g d y ż z e z w o le n ie n a ich o d w ie d z a n ie u z y sk a n o d o p ie ro w lis to p a d z ie 1945 r.21 P o m ie s ią c u d z ia ła ln o śc i T K O z e b ra ła 486 d e k la r a c ji n a w y ja z d, 191 osó b b y ło c zaso w o n ie z d e c y d o w a n y c h, a 47 u tr z y m y w a ło s ta ły k o n ta k t z K o m is ją 22. W lis to p a d z ie p r a c e o rg a n iz a c y jn e w e sz ły w fa z ę k o ń c o w ą. 13 lis to p a d a 1945 do K ło d z k a w y je c h a ła p ię c io o so b o w a c z o łó w k a o sa d n ic z a z z a d a n ie m u z y s k a n ia fo rm a ln e g o p r z y d z ia łu te r e n u n a o sa d n ic tw o i p o c z y n ie n ia o sta te c z n y c h p r z y g o to w a ń n a p rz y ję c ie p ie rw s z y c h tr a n s p o r tó w 23. W p ie rw s z y c h d n ia c h lis to p a d a p r z y je c h a ła do S z w a jc a r ii P o ls k a M is ja R e p a tr ia c y jn a, a 14 lis to p a d a z a w a r to ju ż 16 Ostrzegamy. P o d P r ą d z 20. V III. 1945, s P r z y p u b lik a c ji k o r z y s ta n o z d o k u m e n tu z n a jd u ją c e g o s ię w A rc h iw u m K W P Z P R w e W ro c ła w iu ( d a le j: A K W r.), w z e s p o le K P P P R w K ło d z k u, s y g n. 9/V/16, ss. 12. I d e n ty c z n y e g z e m p la rz p r z e c h o w y w a n y j e s t w A rc h iw u m P a ń s tw o w y m m. W ro c ła w ia i w o j. w ro c ła w s k ie g o w z e s p o le P U R, s y g n K o m u n ik a t n r 1 T y m c z a s o w e j K o m is ji O s a d n ic z e j w M e ile n ( d a le j: T K O ) z 28. IX A K W r. s y g n. K P P P R K ło d z k o 9/V/16, b p.; R e f e r a t B. G a rliń s k ie g o p t. Osadnictwo na Dolnym Śląsku, ss P r o m e m o ria T K O z 8. X I A rc h iw u m P a ń s tw o w e m. W ro c ła w ia i w o j. w r o c ła w s k ie g o, P a ń s tw o w y U rz ą d R e p a tr ia c y jn y, s y g n. 626 (d a le j: A P W r P U R ). 20 K o m u n ik a t n r 1 T K O z 28. IX A K W r., K P P P R K ło d z k o, 9/V/ Ib id e m. K o m u n ik a t n r 3 T K O z 7. X I P r o m e m o r ia T K O z 8. X I A P W r P U R, 626, b p. 23 K o m u n ik a t n r 4 T K O z 26. X I A K W r., K P P P R K ło d z k o, 9/V/16.

4 214 Bronisław Pasierb u m o w ę p o ls k o -s z w a jc a rs k ą lis to p a d a p ie rw s z y t r a n s p o r t r e p a tr ia n tó w z S t. M a rg re th e m, lic z ą c y o k o ło 750 osób w y je c h a ł do k r a ju. P o tr z e c h d n ia c h p o d ró ż y o sa d n ic y p rz y b y li n a s ta c ję g r a n ic z n ą w D z ie d z ic a c h 25. W lis to p a d z ie z a p la n o w a n o d a lsze tr a n s p o r ty. 13 g r u d n ia 1945 z a k o ń c z y ła s w o ją d z ia ła ln o ś ć T K O w M e ile n 26. U tw o rz e n ie w z o ro w e g o o ś ro d k a o sa d n ic z e g o w re jo n ie K ło d z k a n ie p o w io d ło się. Z p rz e w id y w a n y c h 8 ty s. e m ig r a n tó w w p o w ie c ie k ło d z k im o sie d liło się n ie w ię c e j j a k 100 osób, K ło d z k o b y ło b o w ie m p o w ia te m p r z e lu d n io n y m i n ie m o g ło p r z y ją ć t a k ie j lic z b y o sa d n ik ó w 27. N ie w n ik a ją c w sz czegóły n ie p o w o d z e n ia te j a k c ji, m o ż n a s tw ie rd z ić, że b y ło on o sp o w o d o w a n e g łó w n ie n ie u d o ln o ś c ią P a ń s tw o w e g o U rz ę d u R e p a tria c y jn e g o, a ta k ż e n ie d o c e n ie n ie m a s p e k tó w p o lity c z n y c h in ic ja ty w y g en. P r u g a r - K e tlin g a. * P u b lik o w a n y d o k u m e n t m o że s ta n o w ić c e n n e u z u p e łn ie n ie d la b a d a c z y z a jm u ją c y c h się r e p a tr ia c ją P o la k ó w z z ac h o d u. O p in ie i s ą d y a u to r a choć n ie ze w s z y s tk im i sp o s trz e ż e n ia m i m o ż n a się d z iś z g o d zić c e c h u je tr a f n o ś ć i rz e c z o w o ść, tro s k a o p o d ję c ie p r a c y n a d o d b u d o w ą zn iszczo n e g o k r a ju. P rz y g o to w u ją c d o k u m e n t do p u b lik a c ji p o p r a w k i o g ra n ic z o n o je d y n ie do b łę d ó w m a szy n o w y c h. 24 G łó w n y p u n k t u m o w y p r z e w id y w a ł r e p a t r i a c j ę d o P o ls k i o só b c y w iln y c h i w o js k o w y c h p o c ią g ie m s z w a jc a r s k im, k u r s u ją c y m w a h a d ło w o m ię d z y S z w a jc a r ią a K a to w ic a m i. T r a n s p o r to m m ia ł to w a rz y s z y ć p e r s o n e l o c h r o n n y le k a r s k i i te c h n ic z n y s z w a jc a r s k i. R e p a t r i a n c i m ie li o trz y m a ć d z ie s ię c io d n io w e z a o p a tr z e n ie ż y w n o ś c io w e. P o r. Polacy wracają do Kraju ze Szwajcarii. Wyjazd dalszych misji repatriacyjnych. D z ie n n ik Z a c h o d n i z 25. X Ib id e m. 26 K o m u n ik a t n r 5 T K O z 10. X II A K W r, K P P P R K ło d z k o 9/V/ P is m o M ZO d la d e le g a c ji 2. D S P z 2. I o ra z p is m o Z a s tę p c y N a c z e ln ik a O k r ę g o w e g o O d d z iału P U R w K ło d z k u z 19. I A P W r., P U R, s y g n. 626, b p.

5 P R Z E M Ó W IE N IE W Y G Ł O S Z O N E W D N IU 21 W R Z E Ś N IA 1945 N A Z E B R A N IU Z W O Ł A N Y M W M E IL E N W S P R A W IE R E P A T R IA C J I I O S A D N IC T W A 2 D S P Ż o łn ie rz e i O b y w atele. Z e b ra łe m W as d z isia j z w s z y s tk ic h n ie m a l obozów w o js k o w y c h i n ie k tó r y c h c y w iln y c h. C h cę się z w a m i p o d z ie lić w ra ż e n ia m i z m eg o p o b y tu w P o lsc e. C h c ę W am p o d a ć b e z p o ś re d n io w y n ik i p o ro z u m ie n ia z m ia ro d a jn y m i c z y n n ik a m i w W a r sz a w ie. W iem, że k a ż d y z W as, ja k i ja, m y śli o p o w ro c ie d o k r a ju. D la te g o te ż n a sz a r e p a tr ia c ja, o b ecn e w a ru n k i b y tu w k ra ju, m o żliw o śc i z d o b y c ia w P o lsc e o d p o w ie d n ic h w a r s z ta tó w p ra c y, są te m a ta m i d la n a s w s z y s tk ic h g o d n y m i w s p ó ln e j r o z w a g i i d y sk u s ji. W P o lsc e sp ę d z iłe m 12 dni. S ta r a łe m się ja k n a jw ię c e j z a o b s e rw o w a ć, r o z m a w ia łe m z p rz e d s ta w ic ie la m i r z ą d u, p a r tii p o lity c zn y c h, z p r z y ja c ió łm i, lu d e m m ie js k im i w ie js k im. P o ty m, co s ły sz a łe m i n a w ła sn e o czy w id z ia łe m, je d n o s tw ie rd z ić m u szę z p e w n o śc ią : P o lsk a is tn ie je ja k o p a ń s tw o w o ln e i n ie p o d le g łe. P o ls k a ż y je i w a lc z y z tru d n o ś c ia m i d o tą d w h isto rii n ie s p o ty k a n y m i. N a ró d, p o 6 -le tn ie j w a lc e z w ro g ie m, w y sze d ł z p o d ziem i, śc iąg a ze w s z y s tk ic h s tr o n ś w ia ta, je d n o c z y się w w sp ó ln y m w y s iłk u o d b u d o w y d u c h o w ej i g o sp o d a rc z e j p a ń s tw a. K r a j c z e k a n a n a s i p rz y jm ie n a s z o tw a r ty m sercem. J a k je s t w P o lsc e? N a tu ra ln ie n ie je s t jeszcze ta k d o b rz e, ja k b y so b ie ż y czy li lu d z ie s to ją c y dziś u s te ru w ła d z y i do czego tę s k n i z n ę k a n y w o jn ą N a ró d, a le z c a łą sta n o w c z o śc ią p o d k re ślić m u sz ę, że n ie je s t te ż t a k źle, j a k to c e lo w o p rz e d s ta w ia p ro p a g a n d a n ie k tó ry c h k ó ł e m ig ra c y jn y c h. D w a z a s a d n ic z e c z y n n ik i s k ła d a ją się n a o b ra z P o lsk i d z is ie jsz e j: ogrom zniszczeń m a te r ia ln y c h i d u c h o w y c h i g łę b o k ie p rz e m ia n y ż y cia z b io ro w eg o, k tó re d o k o n u ją się w e w s z y s tk ic h d z ie d z in a c h. T e d w a c zy n n ik i, ja k b y p a s y w a i a k ty w a N a ro d u n a d a j ą p ię tn o, d y k t u ją tę tn o o b ecn ego ż y cia w K ra ju. P rz e m ia n y m a ją ź ró d ło w p o w s z e c h n y m n ie z a d o w o le n iu z d a w n e g o sy ste m u rz ą d z e n ia. N a sk u te k o g ó ln ej d e m o r a liz a c ji p o w o je n n e j i n ie s ły c h a n ie ciężk ich w a r u n k ó w b y to w a n ia, m u sz ą o n e z k o n ie c z n o ś c i p r z y b ie ra ć fo rm y czasem zb y t o s tre czasem zbyt k o m p ro m is o w e. O p ó ź n ia to rz ec z p r o s ta n o rm a liz a c ję sto su n k ó w, a p rz e d e w szy stk ic h z a p e w n ie n ie b e z p ie c z e ń s tw a p u b lic z n e g o. P ro c e su teg o n ie u ła tw ia p o b y t w o jsk s o w ie c k ic h. Z m n ie js z y ły o n e w p ra w d z ie z n a c z n ie sw ó j p ie r w o tn y k o n ty n g e n t i z a s a d n ic z o n ie m ie s z a ją się w w e w n ę tr z n e s p ra w y p o lsk ie, a le ju ż p rz ez sa m f a k t sw e j o b e c n o ści n ie k ie d y c ią żą n a sa m o p o c z u c iu lu d n o ści. W e w s z y s tk ic h d z ie d z in a c h b r a k w y k w a lifik o w a n y c h p r a c o w n ik ó w. N ie m a ła część sp o łe c z e ń s tw a, u k ry w a ją c się p rz e z la t k ilk a w la s a c h i w a lc z ą c z w ro g ie m w s z e lk im i d o stę p n y m i śro d k a m i, s p ie rw o tn ia ła zu p ełn ie i n ie p o tr a f i o d ró ż n ić rz e c z y g o d z iw y c h od n ie g o d z iw y c h d o b ry c h od złych. S tw a r z a to c h a o s w m o ra ln o ś c i p u b lic z n e j i o so b iste j. O lb rz y m ie z n iszczen ia d o m ó w m ie s z k a ln y c h, sz k ó ł, b u d y n k ó w u ż y te c z n o śc i p u b lic z n e j, d ró g, k o lei, sło w em c a łe g o m ie n ia p a ń s tw o w ego i p ry w a tn e g o oto w a r u n k i p r a c y R z ąd u Je d n o śc i N a ro d o w e j i lu d z i d o b re j w o li. T e d o tk liw e i w p ro s t p o d sta w o w e tru d n o śc i tr z e b a p o k o n y w a ć co d z ie ń, a n a ła m a n ie ich m u si b y ć p rz y g o to w a n y k a ż d y z n as p o w r a c a ją c y c h do K r a ju. T rz e b a b ę d z ie sz e re g u la t p ra c y, p r a c y o fia rn e j i rz e te ln e j, ż e b y te s tr a s z n e ś la d y w o jn y i je j n a s tę p s tw z atrze ć, ż eb y o czy ścić a tm o sfe rę m o r a ln ą, s tw o rz y ć w a r u n k i m a te ria ln e ro z w o ju n o w ego p a ń stw a. D la u z m y s ło w ie n ia teg o, co z a s ta łe m w P olsce, o p o w ie m W a m n ieco s z c z e

6 216 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii g ó łó w : p rz e d e w s z y s tk im s to lic a W a rsz a w a. W ie m y w szy scy o je j tra g ic z n y m lo sie, o s tr a s z liw y m z n iszczen iu. B y łe m p rz y g o to w a n y n a n a jg o rs z e. T o, co z a s ta łem, je s t ta k w s tr z ą s a ją c e, t a k p e łn e g ro z y i n ie s a m o w ity c h k o n tr a s tó w, że sło w e m o p isa ć się n ie d a. W a rs z a w ę o b e c n ą m o ż n a p rz e ż y ć o so b iście w y o b ra z ić je j so b ie p r a w ie n ie p o d o b n a. U lic e o czy szczo n o ju ż p r a w ie z u p e łn ie z g ru z u. G ru z w s y p a n o do w n ę tr z z n iszczo n y c h d o m ó w. C h o d z iłe m po m ie śc ie z tr u d e m o rie n tu ją c się w jeg o d a w n y m p la n ie. N a tle w y p a lo n y c h, z r u jn o w a n y c h r e s z te k d o m ó w d z i w a c z n ie w p r o s t b iją w oczy w y s ta w y s k le p o w e p rz e p e łn io n e a r ty k u ła m i sp o ży w czym i, n ie m a l b o g a ts z e n iż w S z w a jc a r ii. O b ra z u d o p e łn ia ją k o lo ro w e k w ia c ia rn ie, r o jn e k a w ia r n ie i c u k ie rn ie. M ię d zy w y s ta w a m i, n a ś c ia n ie s p a lo n e g o d o m u d u ż y c z a rn y k rz y ż i n a p is : W ty m m ie js c u, d n ia te g o i te g o z o sta ło r o z s trz e la n y c h ty lu a ty lu P o la k ó w. C ześć ich p a m ię c i. R d z a w e ś la d y k u l e g z e k u c y jn y c h w id o c z n e d o ty c h c z a s. O g ro m n y ru c h p rz e c h o d n ió w. D użo k o b ie t w m u n d u r a c h. L u d z ie w y g lą d a ją n a ogół d o b rz e. U b ra n ia, a z w ła szcza b u ty, m o cn o s f a ty g o w a n e. W sz ęd z ie d u żo d z ieci. M a ły c h ło p a k b e z n o g i, o k u li, z p a p ie ro s e m w z ę b a c h s p r z e d a je g a z e ty. D ru g i b e z r ę k i h a n d lu je p a p ie ro s a m i. M ło d z i in w a lid z i w o je n n i b ła z n u ją w n a jle p s z e ze z d ro w y m i. I ta k w o b ra z ie c a łe j W a rs z a w y w s p o m n ie n ia o k ru tn y c h p rz e ż y ć p o k ry w a u śm ie c h m ło d e j n a d z ie i. In te n s y w n e ż y cie u lic y w a rs z a w s k ie j n a tle c m e n ta r z y ta k a b s o r b u je u w a g ę, że z p o c z ą tk u n ie z a u w a ż a się ż a d n y c h p r a c o d b u d o w y. O d b u d o w a ta id zie ja k b y d w o m a to ra m i. P rz e d e w s z y s tk im s a m i m ie s z k a ń c y b e z u s ta n k u k le c ą, n a p r a w ia ją k a ż d ą m o ż liw ą do z a m ie s z k a n ia re s z tę d o m ó w, g łó w n ie p iw n ic e i p a r te ry. P r a w ie w ie rz y ć się n ie ch ce, że o b e c n ie m ie s z k a w W a rs z a w ie p ó ł m ilio n a lu d zi. W ię k sz o ść m ie śc i się n a m a ło sto s u n k o w o z n iszc zo n e j P r a d z e i n a p e r y fe r ia c h, w w a r u n k a c h n ie r a z w ię c e j n iż p ry m ity w n y c h, p rz y b r a k u s p rz ę tó w, p o śc ie li itp. O d b u d o w a r z ą d o w a d o ty c z y w p ie rw s z y m rz ę d z ie n a p r a w y in s ta la c ji e le k try c z n y c h, w o d n y c h i g a zo w y c h. B r a k w o d y n a jb a r d z ie j je s t d o k u c z liw y. T rz e b a n ie r a z z d a le k a w w ia d r a c h ją n o sić. E le k tr y f ik a c ja p o s tą p iła z n a c z n ie sz y b c ie j. O d b u d o w u je się sie d z ib y u rz ę d ó w, d w o rz e c, tu n e l. M o st P o n ia to w s k ie g o m a b y ć g o to w y w lis to p a d z ie, co u m o ż liw i r u c h tra m w a jo w y d o tą d w s trz y m a n y. R e m o n t T e a tr u P o lsk ie g o b ę d z ie w y k o ń c z o n y ju ż w p a ź d z ie rn ik u. P o s tę p y r o b ó t h a m u je b r a k m a te ria łó w, śro d k ó w tra n s p o r to w y c h, a p rz e d e w s z y s tk im b r a k fa c h o w c ó w i ch o ćb y częścio w o w y k w a lifik o w a n y c h sił ro b o c z y c h. T o m o że i m u si d a ć e m ig ra c ja. Stan wyżywienia: T e o re ty c z n ie o b o w ią z u je z a s a d a : K to p r a c u je te n je. O d z a s a d y te j są je d n a k d u że w y ją tk i. P rz e d e w s z y s tk im w id z i się s to su n k o w o d u żo lu d z i, k tó r z y m a ło p r a c u ją, a d użo je d z ą i p iją. S p e k u la n c i i ró ż n i n ie u c z c iw i h a n d la r z e i w y z y sk iw a c z e w y p e łn ia ją r e s ta u r a c je i k a w ia r n ie. B a rd z o p o w a ż n y p ro c e n t lu d n o śc i s ta n o w ią ta c y, k tó rz y za d u żo p r a c u ją, a s ta n o w c z o za m a ło je d z ą. D o te j k a te g o rii w p ie rw s z y m rz ę d z ie n a le ż ą n a u c z y c ie le, u rz ę d n ic y o ra z w ię k s z a część p r a c u ją c e j in te lig e n c ji i ro b o tn ik ó w m ie js k ic h. W ie ś n a ogół o d ż y w ia się n ie ź le m im o ś c ią g a n y c h n a d a l k o n ty n g e n tó w. N a r y n k a c h a r ty k u łó w sp o ż y w c zy c h m oc. W r e s ta u r a c ja c h d o s ta je się b ez k a r te k n a jle p s z e i n a jw y s z u k a ń s z e p o tra w y b e z ż a d n y c h o g ra n ic z e ń, a le b a rd z o d ro g o. T a z u p e łn a w o ln o ść h a n d lu a r ty k u ła m i sp o ż y w c z y m i p o w o d u je, że p o d a ż je s t d u ż a, a p o p y t b a rd z o m a ły. S ta n te n d o p ro w a d z a sto p n io w o do z n a c z n e j o b n iż k i cen. N ie d o sz ły o n e je s z c z e do ta k ic h g ra n ic, b y k o rz y s ta ć z n ic h m ó g ł p rz e c ię tn y sp o ż y w c a. Z w y c z a jn y ś m ie r te ln ik ja d a w s to łó w k a c h z o rg a n iz o w a n y c h p rz e z p o sz c ze g ó ln e u rz ę d y lu b in s ty tu c je, w z g lę d n ie p o b ie ra d e p u ta t słu ż b o w y,

7 R epatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii 217 o ile k a r m ić m u si ro d z in ę. R o d z in ie n a jb liż s z e j p r z y s łu g u ją ró w n ie ż w z a s a d z ie k a r tk i d e p u ta to w e, a le w p r a k ty c e z a s a d a ta n ie je s t je szcze w s z ę d z ie sto s o w a n a. Z czego w ię c ci lu d z ie ż y ją, u s ta lić tru d n o. W ed łu g w y p o w ie d z i z n a w c ó w i z a p e w n ie ń c z y n n ik ó w o fic ja ln y c h g ło d u w P o lsc e n ie b ę d z ie, m im o że ż y cie p o z o s ta n ie n a d łu g ie la ta je szcze c ię ż k ie i tru d n e. Nastroje: Z a d łu g o tr w a ł b e z p r z y k ła d n y u c isk o k u p a n ta, za d u żo b y ło k lę s k i c ie rp ie ń, b y lu d n o ść m o g ła p rz y jś ć r y c h ło do ró w n o w a g i. B e z p o ś re d n ie k o n s e k w e n c je b a r b a r z y ń s tw a w o jn y d z ia ła ją n a d a l. P rz e d e w s z y s tk im z n a c z n e o b n iż e n ie p o z io m u e ty k i i m o ra ln o śc i. O d z w y c z a jo n o się od n o r m a ln e j, c ią g łe j i s y s te m a ty c z n e j p ra c y. K a ż d y c h ce żyć z d n ia n a d z ie ń ty lk o. B r a k z u p e łn y tr o s k i o ju tr o u p o w a ż n e j części sp o łe c z e ń s tw a. B r a k p o s z a n o w a n ia c u d zej w ła sn o śc i. N ie p o k o je, g w a łty, n a p a d y ra b u n k o w e, ja k k o lw ie k z n a c z n ie się z m n ie js z y ły, są do d n ia d z is ie jsz e g o c zęste. W a lk ę z ty m z łe m u tr u d n ia n ie u s ta n n a w ę d ró w k a lu d ó w, c ią g n ą c a ze w sch o d u n a z a c h ó d i z z a c h o d u n a w sch ó d. T u i ó w d z ie p o la s a c h d z ia ła ją je szcze b a n d y d e z e rte ró w, N ie m c ó w, U k ra iń c ó w i n a sz y c h w y k o le je ń c ó w. Do te g o w s z e c h w ła d n a p lo tk a w y o lb rz y m ia p o sz c z e g ó ln e w y p a d k i i w c ią g ły m s tr a c h u u tr z y m u je o d o so b n io n e d o m y i o sa d y. T rz e b a się lic z y ć, że te n n ie n o r m a ln y s ta n p o tr w a je sz c z e p rz e z d łu ż szy c zas i n ie m a ło n a p s u je lu d z io m k rw i. A lu d n o ść za w s z e lk ą c en ę p r a g n ie sp o k o ju, tę s k n i z a p o rz ą d k ie m i b e z p ie c z e ń s tw e m. K a ż d y ro z s ą d n ie js z y i o d w a ż n ie js z y w w a lc e z a n a r c h ią s ta r o s ta lu b u r z ę d n ik p rz y jm o w a n y je s t z p r a w d z iw ą ra d o ś c ią i b a r d z o p o p ie ra n y. D z ię k i ty m w ła ś n ie e n e rg ic z n ie js z y m je d n o stk o m w z n a c z n e j w ię k s z o ś c i K r a ju p a n u je n o r m a ln y sp o k ó j. P o d w z g lę d e m p o lity c z n y m n a s tr o je są s p o k o jn ie js z e i p o w ie d z ia łb y m w ię c e j u tr w a lo n e. O ty m, b y w ró c ił s y s te m r z ą d z e n ia s p rz e d r i ó w c z e sn e j p o lity k i w e w n ę tr z n e j i z a g ra n ic z n e j, m o w y b y ć n ie m o że. O m o żliw o śc i n o w e j w o jn y n ie c h cą lu d z ie n a w e t m y śleć. Z d a ją so b ie d o k ła d n ie s p r a w ę z te g o, że p rz y n io s ła b y z a g ła d ę N a ro d o w i. T rz e ź w a o c e n a rz e c z y w is to ś c i i r e a ln ie js z a w ia r a w le p s z ą p rz y sz ło ść z w y c ię ż a. P u s te sło w a i fra z e s y p r o p a g a n d o w e n ie d z ia ła ją. W sz y scy z m a ły m i ty lk o w y ją tk a m i o ś w ia d c z a ją się za tr w a łą p r z y ja ź n ią i w s p ó łp ra c ą z Z S R R, a le n ie b r a k też o p in ii, że p ra w d z iw e j p r z y ja ź n i n ie o sią g n ie się t a k d łu g o, ja k d łu g o w o js k a i w ła d z e s o w ie c k ie p o z o s ta w a ć b ę d ą n a z ie m ia c h R P. S tr o n n ic tw a p o lity c z n e r e o rg a n iz u ją się i k o n s o lid u ją. N a d z ie ja śc isłeg o p o r o z u m ie n ia i śc isłe j w s p ó łp ra c y d la u m o c n ie n ia d e m o k r a c ji i to d e m o k r a c ji w n o w o czesn y m i p ra w d z iw y m sło w a z n a c z e n iu, je s t d u ż a. T e n d e n c ja do r z ą d z e n ia p a ń stw e m p rz y p o m o cy m o n o p a r tii n ie cie sz y się w d z is ie jsz e j P o lsc e p o p u la rn o ś c ią ta k w s f e r a c h in te lig e n c ji, ja k i w ś ró d ro b o tn ik ó w i ch ło p ó w. Z a g łę b o k o tk w i w n a ro d z ie p o c z u c ie o b y w a te ls k ie j w o ln o śc i i za w ie lk a tę s k n o ta do b e z p o ś re d n ie g o u d z ia łu w k ie r o w a n iu lo s a m i K r a ju i w s p ó ln e j o d p o w ie d z ia ln o śc i. T ru d n o w ię c sp o d z ie w a ć się, b y s tr o n n ic tw a i p o sz c z e g ó ln e w a r s tw y sp o łe c z n e z re z y g n o w a ć m o g ły ze sw y c h u p r a w n ie ń i sw e j s a m o d z ie ln o ś c i n a rz e c z je d n e j p a r tii. Wojsko: W o jsk o ro b i d o b re w r a ż e n ie, p rz e d e w s z y s tk im je ż e li ch o d zi o u z b ro je n ie. S p rz ę t, ja k i o trz y m a ło o d Z S R R, je s t p ie rw s z o rz ę d n y, e ta to w o p e łn y, n o w y i n o w o czesn y. U m u n d u ro w a n ie i w y ż y w ie n ie g o rsz e. N a s tr o je w ś ró d ż o łn ie rz y d o b re. W o b sa d z ie p e rs o n a ln e j są je s z c z e n ie d o c ią g n ię c ia, k tó r e sto p n io w o p o p r a w ia się i u su w a. W s z k o ln ic tw ie, s z ta b a c h i n a s ta n o w is k a c h w y ż sz y c h są je szcze o fic e

8 218 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii ro w ie o bcy g łó w n ie R o s ja n ie. N ie z a w sze c ie sz ą się o n i p o p u la r n o ś c ią w śró d ż o łn ie rz y, ja k k o lw ie k z n a jd u ją się w ś ró d n ic h lu d z ie w a rto ś c io w i, p o r z ą d n i i szczerz e n a m o d d a n i. W e szli o n i w s z e re g i p o ls k ie d la te g o, że n a sz y c h o f ic e ró w w y ż sz y c h, z d a tn y c h n a o d p o w ie d z ia ln e s ta n o w is k a n ie b y ło. D ziś, g d y z n ie w o li lu b z a g ra n ic y p o lsc y o fic e ro w ie p rz y c h o d z ą, so w ie c c y d o w ó d c y w r a c a ją d o sw o ich o d d z ia łó w. W e d łu g p la n u, o ja k im m i w s p o m in a n o, w y m ia n a o d b y w a ć s ię b ę d zie sto p n io w o. C zęść o d e jd z ie do g r u d n ia b r., część n a w io sn ę, r e s z ta w c ią g u ro k u p rz y sz łe g o. J e s t to z u p e łn ie z ro z u m ia łe i tru d n o d o p a tr y w a ć się ja k ic h ś u k r y ty c h i n ie p rz y c h y ln y c h d la n a s m y śli lu b z a m ia ró w. N ie w ą tp liw ie s p o ty k a się w ś r ó d tej k a d r y obcej i je d n o s tk i m a ło w a rto ś c io w e, u s iłu ją c e k r ó tk i p o b y t w sz e re g a c h w o js k a p o lsk ie g o w y k o rz y s ty w a ć d la w ła s n y c h, p r y w a tn y c h c eló w a le g a r ś ć ta n ie m o ż e rz u c a ć złego ś w ia tła n a c a ły sz e re g p r a w y c h i u c z c iw y c h, k tó r z y p r a c u ją z p o ż y tk ie m d la n a s i w s p ó ln e j le p s z e j p rz y szło ści. A ta k ic h s p o tk a łe m w ie lu. Stan zdrowotny: E p id e m ie w le c ie u s ta ły. S k a r g p o d ty m w z g lę d e m n ie s ły sz a łe m. G ru ź lic a i c h o ro b y w e n e ry c z n e sz e rz ą się p o d o b n o n a d a l n a g m in n ie. C y fr n ie p o d a ję, bo ich d o k ła d n ie n ie z n am, a p o w ta rz a ć teg o, co o p o w ia d a ją, a co m n ie s a m e m u w y d a je się n ie p ra w d o p o d o b n e w sw y c h ro z m ia ra c h, n ie chcę. Akcja osadnicza: A k c ja ta sz ła i do d n ia d z is ie jsz e g o je szcze id z ie d w o m a k ie r u n k a m i. O s a d n ic tw o s a m o rz u tn e i p la n o w e. O s a d n ic tw o s a m o r z u tn e z a p o c z ą tk o w a li P o la c y w y rz u c e n i z ziem z a c h o d n ic h do tz w. G e n e ra l G o u v e rn e m e n t. N ie k tó rz y z n ich, w ró c iw sz y w sw o je s tro n y, n ie z n a la z łs z y d a w n y c h d o m ó w i w a r s z ta tó w p ra c y, o s ie d la li się czaso w o n a w ła s n ą r ę k ę w g o s p o d a rs tw a c h p o n ie m ie c k ic h i w m ia rę j a k k s z ta łto w a ły się s to s u n k i i b e z p ie c z e ń s tw o, p o z o s ta w a li n a m ie js c u lu b z m ie n ia li sw ó j p o b y t n a w a r u n k i k o r z y s tn ie js z e w r e jo n a c h d a lszy c h. Z a n im i p o sz li in n i, b a rd z ie j s p r y tn i i w ię c e j p rz e d s ię b io rc z y, a le m n ie j u c zc iw i. Z a c z ę li o n i z m ie js c a u p r a w ia ć p rz e s tę p c z e in te r e s a. O b e jm o w a li o fic ja ln ie i n ie o fic ja ln ie g o s p o d a rs tw a z p o z o sta ły m p o N ie m c a c h in w e n ta rz e m, a n a s tę p n ie in w e n ta r z te n o ra z w s z y s tk o, co m o ż n a b y ło sp ie n ię ż y ć, w y w o z ili n a w s c h ó d i s p r z e d a w a li, a p o p o w ro c ie o b e jm o w a li n o w e d z ia łk i. P o m a g a li im w te j n ie c n e j ro b o c ie z a p ie n ią d z e lu d z ie n ie u c z c iw i n a s i i n ie k tó r z y c u d z o z ie m c y. W te n sp o so b p o w s ta ł n ie s ły c h a n ie d la p a ń s tw a i a k c ji o sie d le ń c z e j sz k o d liw y p r o c e d e r h a n d lu ra b u n k o w e g o, n a z w a n y sz a b re m. H a n d e l te n r o z w in ą ł się sz y b k o n a w s z y s tk ic h te r e n a c h i s ta ł s ię p la g ą g ro ź n ą, n ie b e z p ie c z n ą, tr u d n ą do z w a lc z a n ia. O s a d n ic tw o p la n o w e, p r o w a d z o n e p rz e z r z ą d R P o d b y w a się n a o d c in k a c h w o jsk o w y c h i o b sz a ra c h a d m in is tr o w a n y c h p rz e z w ła d z e c y w iln e. O s a d n ic tw o w o jsk o w e o b e jm u je d z ia łk i w s tr e f ie p r z y g ra n ic z n e j n a d O d rą i N y s ą Ł u ż y c k ą, c y w iln e g łę b ie j, aż p o d a w n ą g r a n ic ę p o ls k ą i w P r u s a c h W sc h o d n ic h. O a k c ji o sie d le ń c z e j p o w ie d z ie ć m o g ę k ró tk o, że R z ą d J e d n o ś c i N a ro d o w e j c zy n i w s z y s tk o, b y s p r a w ę tę p o s ta w ić n a ja k n a jle p s z e j d ro d z e i te m p o je j p rz y ś p ie s z y ć, że w s z ę d z ie ta m, g d z ie w ła d z a sp o c z y w a w r ę k a c h o b o w ią z k o w y c h, d z ie ln y c h, tw a r d y c h, e n e rg ic z n y c h, a n a d e w y s z y s tk o u c z c iw y c h d o w ó d c ó w lu b k ie ro w n ik ó w, g d z ie o s a d n ic y p rz y sz li w w ię k sz y c h z e s p o ła c h i s a m i się sz y b k o w e w n ę tr z n ie z o rg a n iz o w a li w y n ik i p r a c y są w id o c z n e. W sz ę d z ie p a n u je sp o k ó j, p o rz ą d e k i b e z p ie c z e ń s tw o, a p r a c a id zie n o rm a ln y m to re m. W sz ę d z ie in d z ie j, g d z ie w a r u n k ó w ty c h b r a k, p a n u je jeszcze ch ao s i n ie p e w n o ś ć, co sz k o d liw ie o d b ija się n ie ty lk o n a s a m y m

9 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii 219 o s a d n ic tw ie, a le i n a in te re s a c h p a ń s tw a. S a m w id z ia łe m lic z n e p r z e s trz e n ie i lic z n e o śro d k i d o b rz e ju ż z a g o s p o d a ro w a n e, tę tn ią c e n o r m a ln y m ży ciem, w y ró ż n ia ją c e się d o b ro b y te m i p o rz ą d k ie m. W id z iałem te ż o d c in k i b a rd z o p o d ty m w z g lę d e m z a n ie d b a n e, w n ie w ie lk ie j ty lk o ilo ści z a lu d n io n e, o d u ż y c h p o ła c ia c h p ó l n ie u p ra w n y c h, o o sie d la c h zniszczo n y c h, o b ra b o w a n y c h i o p u sz c z o n y c h. C a ły G ó rn y Ś lą sk, p rz e z k tó ry w p o w ro tn e j d ro d ze p rz e je ż d ż a łe m, w y g lą d a d o b rze. D z ię k i siln e j ręce, in ic ja ty w ie i ro z u m n e j p o lity c e w o je w o d y g e n. Z a w a d z k ie g o, ta d z ie ln ic a P o lsk i je s t ju ż p o ls k a p r a w ie w cało ści. P o ło ż e n ie g o sp o d a rc z e, s ta n b e z p ie c z e ń s tw a i sa m o p o czu cie lu d n o śc i b ez z a rz u tu. D o ln y Ś lą s k w y g lą d a g o rz ej. T a m, g d z ie g o sp o d a ru ją lu d zie o d p o w ie d n i lu b g d zie z n a jd u ją się d o b o ro w e je d n o s t k i w o js k a p o lsk ieg o, ta m je s t d o b rz e, ta m je s t d o sło w n ie ła d, k tó r y z u p e łn ie n ie z a z n a ł sk u tk ó w n o w o c ze sn e j w o jn y. W in n y ch r e jo n a c h z n is z c z e n ie p o w szech n e, g łó w n ie n a s k u te k r a b u n k u sz a b ro w e g o, b a ła g a n i n ie p e w n o ś ć, o d s tr a s z a ją c a o s a d n ik ó w p rz y b y w a ją c y c h p o je d y n c z o lu b w m ały c h z esp o ła ch. A p rz e c ie ż D o ln y Ś lą sk to k r a in a d o sło w n ie m le k ie m i m io d e m p ły n ą c a, n ie s ły c h a n ie z a s o b n a w u ro d z a jn ą ziem ię, p ię k n e w sie i m ia s ta, d o b rz e z o rg a n iz o w a n y p rz e m y s ł, lic z n e d ro g i, w s p a n ia łe lasy i d ość o b fite b o g a c tw a n a tu ra ln e. T a k r a in a na p e w n o n a le ż e ć b ę d z ie do n a s, o ile p r z e d k o n f e r e n c ją p o k o jo w ą p o tr a f im y ją p rz e ją ć w p ra k ty c z n e p o s ia d a n ie, u s u w a ją c z n ie j n ie lic z n e ju ż w y s p y lu d n o śc i n ie m ie c k ie j. L u d n o ść ta siłą b r u ta ln ą w c ią g u k ilk u w ie k ó w w y p a r ła sp o k o jn ą, ro ln ic z ą lu d n o ść p o lsk ą. J e s te m g łę b o k o p rz e ś w ia d c z o n y, że p rz y o d ro b in ie ty lk o z a p a łu, p rz y d o b re j w o li, p rz y d u żej d o z ie e n e r g ii i in ic ja ty w y, a n a d e w szy stk o p rz y sp rę ż y s te j i u m ie ję tn ie z a s to s o w a n e j o rg a n iz a c ji, d o k o n a ć m o ż e m y teg o d zieła w z u p ełn o śc i. N ie b ę d ą to z re sz tą ż a d n e c u d a. N ie b ę d ą to n a w e t n a d z w y c z a jn e w y siłk i, a le n o rm a ln a, z p o c z ą tk u n a p e w n o ż m u d n a i tw a r d a, lecz w k ró tc e o w o cna i d o b rz e się r e n tu ją c a p ra c a. N a t a k ą p r a c ę, w t a k w a ż n e j i p rz e ło m o w e j d la N a ro d u c h w ili, p o w in n o nas sta ć. J e ż e li n ie z d o ła m y się n a n ią z d o b y ć, p rz y sz łe p o k o le n ia p o tę p ią n a s, a m oże i z ło rz ec z y ć n a m b ę d ą. W o b liczu h is to r ii n ie p o m o g ą le g e n d y o N a rw ik u, T o b ru k u, C a sin o, W a rs z a w ie itp., g d y z ja w ia ją c e się ra z n a se tk i la t n ie z w y k le szczęśliw e o k a z je n ie z o s ta n ą w y k o rz y s ta n e p ra k ty c z n ie i d a le k o się ż n ie. I o to Ż o łn ie rze i O b y w a te le, m y śl, k tó ra z a p rz ą ta ła m n ie w c z a sie ro z m ó w w a r s z a w sk ic h n a d r e p a tr ia c ją ż o łn ie rz y p o lsk ic h ze S z w a jc a rii. R o z u m o w ałem n a stę p u ją c o. N ie je s te ś m y ju ż w o js k ie m w e w ła ś c iw y m sło w a z n a c z e n iu. P ię ć la t in te rn o w a n ia i p r a c y w z u p ełn ie in n y c h d z ie d z in a c h o d e rw a ło n a s od k a ra b in a. W o jn a się sk o ń c z y ła. N ie m o żem y p o w ró c ić do K r a ju z b ro n ią. Z re s z tą n ie je s t to w c a le w a ż n e. G d y b y śm y ją n a w e t m ie li, o k a z a ła b y się m o cn o p r z e s ta r z a ła, w o b ec te j, ja k ą ro z p o rz ą d z a o b e cn ie a r m ia p o ls k a w K r a ju. N ie m o ż e m y poza ż o łn ie rz e m słu ż b y s ta łe j p ó jść n a n o w e p r z e s z k o le n ie, b o n a le ży m y do k las, k tó re w P o lsce z d e m o b ilizo w an o. P o d b r o n ią p o z o s ta je ta m ty lk o k ilk a ro c z n ik ó w i to n a jm ło d sz y c h, z k tó ry c h część m a b y ć te ż w b lis k ie j p r z y szło śc i zw o ln io n a. N ie m o żem y ró w n ie ż w ró c ić ja k o g a rś ć e m ig r a n tó w c y w iln y c h, lu ź n ie ze sobą z w ią z a n y c h po to, b y się w K ra ju po w s z y s tk ic h w a r s z ta ta c h p ra c y ro z p ro s z y ć a, bo p rz e k re ś lilib y ś m y s w o ją p rzeszło ść, bo z g in ę lib y ś m y b e z w ie śc i, n ic w a ż n ie jszeg o d la p rz y sz ło ści N a ro d u nie d o k o n a w sz y. P o n a s z e j n ie w ie lk ie j w p ra w d z ie, a le na p e w n o u c z c iw e j i z d u żą k o rz y ścią d la K r a j u w y k o n a n e j p ra c y ż o łn ie rs k ie j i o b y w a te lsk ie j, n ie p o z o sta łb y ż ad e n ślad. N ie o a m b ic je o so b iste tu c h o d z i, a o w a rto ś c i i d o św ia d c z e n ia zesp o ło w e, k tó ry c h n ie w ą tp liw ie n a g r o m a d z iliś m y w so b ie dużo. N a ró d n a s z w te j c h w ili w s tę p u je w p rz e ło m o w y o k re s a W oryginale: rozpieprzyć.

10 220 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii d z ie jó w. M u si d o k o n a ć d z ie ł, k tó r e n ie ty lk o u g r u n tu ją m u w o ln o ść i n ie p o d le g ło ść, a le k tó r e stw o rz ą z a s a d n ic z e p o d s ta w y g o sp o d a rc z e g o b y tu i n a sz e g o p o lity c z n e g o i k u ltu r a ln e g o ro z w o ju n a d łu g ie, d łu g ie w ie k i. N ie w o ln o n a m te d y ro z p ra s z a ć sił i ro z m ie n ia ć n a d ro b n e z d o ln o ś c i do tw ó rc z e g o, zesp o ło w eg o d z ia ła n ia. P o w in n iś m y w ró c ić ja k n a jp r ę d z ie j w ja k n a jw ię k s z e j lic z b ie, w ż o łn ie rs k ie j d y sc y p lin ie i ja k n a jle p ie j z o rg a n iz o w a n i, b y w s p ó ln y m w y s iłk ie m, w s p ó ln y m tr u d e m, w s p ó ln ą d o lą i n ie d o lą, w s p ó ln ą ra d o ś c ią z o s ią g n ię ty c h w y n ik ó w, d o k o n a ć c zy n ó w, k tó re b y P o ls c e p rz y n io s ły ja k n a jw ię k s z ą k o rz y ść, a k tó re b y ró w n o c z e śn ie z a p e w n iły z n o śn y b y t n a m s a m y m i n a s z y m ro d z in o m. P o w in n iś m y w ró c ić ra z e m : in ż y n ie ro w ie, p ra w n ic y, le k a rz e, n a u c z y c ie le, u rz ę d n ic y, ro ln ic y, rz e m ie ś ln ic y, ro b o tn ic y o fic e ro w ie i sz e re g o w i po to, b y o b ją ć w p o s ia d a n ie te r e n n a z ie m ia c h z a c h o d n ic h, p rz e z r z ą d R P w rę c e n a s z e p r z e k a z a n y. B y te r e n te n p o d k a ż d y m w z g lę d e m a d m in is tr a c y jn ie i g o sp o d a rc z o o p a n o w a ć i u rz ą d z ić. B y w te r e n te n k o rz e n ia m i w r o s n ą ć i p rz e d k a ż d y m n ie b e z p ie c z e ń s tw e m go b ro n ić. B y n a n im s tw o rz y ć tw ie r d z ę p o lsk o śc i, o śro d e k, k tó r y m ó g łb y d o d a tn io p ro m ie n io w a ć n a tw o rz ą c e się n o w e ż y cie w p r a s ta r y c h m ie jsc o w o śc ia c h d a w n y c h, p ia s to w s k ic h z ie m z a c h o d n ic h. M u szę s p e c ja ln ie w ty m m ie js c u p o d k re ś lić, że w s z y s tk ie w ła d z e w W a rsz a w ie, t a k w o js k o w e ja k i c y w iln e, o d n io sły się do c h ę c i i d e c y z ji n a sz e g o p o w ro tu n ie z w y k le p o z y ty w n ie i ż y c z liw ie i że p r z y rz e k ły n a m w s z e lk ą p o m o c, j a k a ty lk o b ę d z ie le ż a ła w ich te c h n ic z n y c h m o ż liw o śc ia c h. O b ie c a n o o d d a ć n a m p o d o sa d n ic tw o o b sz a r, k tó ry p o d w z g lę d e m u k s z ta łto w a n ia te re n o w e g o, w a r u n k ó w b y to w a n ia, p o z io m u k u ltu r y r o ln e j i p rz e m y s ło w e j o d p o w ia d a ć b ę d z ie s z w a jc a rs k im s to su n k o m. R z ą d w a r s z a w s k i w ie o n a s d ość d użo. W ie, że n ie m a rn o w a liś m y c z a su n a p ró ż n ia c tw ie i ja ło w y c h s p o ra c h p o lity c z n y c h, że w c z a sie p ię c io le tn ie g o in te r n o w a n ia n a u c z y liśm y się n ie m a ło te o r e ty c z n ie i p r a k ty c z n ie, że s ta ć n a s n a p o d ję c ie się i rz e te ln e w y k o n a n ie u ło żo n e g o z g ó ry p la n u. L ic z y te ż m o c n o n a p e łn e z ro z u m ie n ie z n a sz e j s tr o n y i n a n a s z e w y p o c z ę te siły. O d n a s w ię c ty lk o s a m y c h z ależeć b ę d z ie, c z y śm y w p e łn i d o ro śli do z a d a ń, ja k ie p o s ta w iło n a m d z ie jo w e p rz e z n a c z e n ie. N ie chcę u k r y w a ć tru d n o ś c i i p rz e sz k ó d, k tó r e się p ię tr z ą n a d ro d z e n a sz e g o p o w r o tu i n a sz e g o w c is k a n ia się siłą w o rg a n iz m o b cy, ż y w y jeszcze i b a rd z o n a m w ro g i. T am, g d z ie n ie d łu g o ju ż p rz y jś ć m a m y, N ie m c ó w je s t je szcze dużo. B ę d ą się b ro n ić m o cn e. N ie fiz y c z n ie, a n i po ż o łn ie rs k u, le c z p rz e z in tr y g i p o lity c z n e, p rz e z p ła c z liw ą p r o p a g a n d ę o k rz y w d z ie n ie m ie c k ie j, p rz e z z ło śliw e ro z s ie w a n ie p lo te k fa łs z y w y c h o rz e k o m y m b a r b a r z y ń s tw ie p o lsk im. I z n a jd ą n a p e w n o z a w s z e p o słu c h w n ie k tó r e j p r a s ie z a g ra n ic z n e j d la m o b iliz o w a n ia z a c h o d n ie j o p in ii p rz e c iw k o n a m. O d ra z ro z p o c z ę te j, ch o ćb y n a jb a r d z ie j z a ż a r te j w a lk i o g ra n ic e, k tó r e s t r a t e g ic z n ie, p o lity c z n ie i g o sp o d a rc z o m o g ą s k u te c z n ie z a b e z p ie c z y ć n a s z n ie p o d le g ły b y t n ic o d s tra s z y ć n a s n ie p o w in n o. W w a lc e te j, n a n a jb liż s z y o k re s, ch o d zi g łó w n ie o to, b y śm y do k o n f e re n c ji p o k o jo w e j s ta li się rz e c z y w is ty m i p a n a m i d o ln o ś lą s k ic h i n a d o d rz a ń s k ic h zie m. W sz y stk ie in n e z a g a d n ie n ia n ie m a ją w ię k szego z n a c z e n ia. N ie s p ie r a jm y się w ię c o to, czy z a d a ń ty c h m a ją się p o d ją ć so c ja liśc i, p e p e ro w c y, c h rz e ś c ija ń s c y d e m o k ra c i czy lu d o w c y, bo p e w n e je s t, że d o k o n a ć te g o m u sz ą P o la cy. S tą d n ie k r ę p u ją c z u p e łn ie n ic z y je j w o ln o śc i i p r z e k o n a ń p o lity c z n y c h, m u sim y z g o d n ie i p r z y ja ź n ie p o d a ć so b ie d ło n ie w s z y s c y i w s p ó l n ie ru s z y ć je d n ą do P o ls k i d ro g ą. W ró c im y k a r n i, s k ro m n i i s o lid a rn i. W ró c im y p o to, b y z a k a s a ć rę k a w y, b y p o d ją ć i su m ie n ie w y k o n a ć p rz e z n a c z o n e n a m p rz e z d z ie je w ie lk ie z ad a n ie. G en. b ry g. B. P r u g a r - K e tlin g

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976 Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 1977 K R O N I K A N A U K O W A Władysław Szczepański POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!...

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!... XVI. Kraków, 15 stycznia 1913. W ychodzi 1-g-o i 15-g-o każdego m iesiąca. K w artaln ie: z p rz e sy łk ą pocztow ą 2 kor.,.2 m arki 25 fen., 1 rb s. 25 kop. KRAKÓW Nr. 2. ADRES REDAKCYI I A D M IN ISTR

Bardziej szczegółowo

Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu

Stanisław Stabro Ten nie jest z ojczyzny mojej.... Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 3, 73-93 2003 Annales Academiae

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276

Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276 Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276 1984 Tadeusz Baryła DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO ZWIĄZKU ZACHODNIEGO W OKRĘGU MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK. Wyda w ca: K rakowskie T ow arzystw o Lekarskie Redaktor odpowiedzialny: dr B. Giędosz PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY ZAKŁADY WYTWÓRCZE:

DWUTYGODNIK. Wyda w ca: K rakowskie T ow arzystw o Lekarskie Redaktor odpowiedzialny: dr B. Giędosz PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY ZAKŁADY WYTWÓRCZE: fio k III Seria li Kraków Nr 20(15. X. 1947) PRZEGLĄD LEKARSKI DWUTYGODNIK Organ Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, Izby Lekarskiej Związku Lekarzy P. P., W ojewódzkiego Urzędu Zdrowia. Organ Związku

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S

W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S I W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S czyli turniejowi piłki nożnej zudziałemreprezentacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej1

Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej1 DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXI 1999, 4 PL ISSN 0419-8824 IN MEMORIAM Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej1 zorganizowane 8 lutego 1999 w Sali Lelewelowskiej przez Towarzystwo M i^ n i^ w Historii

Bardziej szczegółowo

Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach.

Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach. 1 3Teksty Drugie 2002, 6, s. 167-179 Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach. Piotr Chlebowski 1 3Interpretacje Piotr CHLEBOWSKI Romantyczne silvae rerum'. O Cypriana Norwida

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY Gazeta Jarocińska T Y G O D N IK ZIEMI JA RO C IŃSK IEJ NUMER 3 (121) IV Jarocin, 22 stycznia 1993 r. CENA 3000 zt Już w k ró tc e!!! TURNIEJ BILARDOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY K lu b P o o l B ila r d

Bardziej szczegółowo

1955. Nr. 18. BIULETYN INFORMACYJNY T. P. II. w G. 1 NOW OCZESNA O RG ANIZACJA URZĄDZEŃ BIUROWYCH G D Y M 1A OBROTOWB

1955. Nr. 18. BIULETYN INFORMACYJNY T. P. II. w G. 1 NOW OCZESNA O RG ANIZACJA URZĄDZEŃ BIUROWYCH G D Y M 1A OBROTOWB 1955. Nr. 18. BIULETYN INFORMACYJNY T. P. II. w G. 1 ADAM TOMASZEWSKI NOW OCZESNA O RG ANIZACJA URZĄDZEŃ BIUROWYCH G D Y M 1A UL.1CA Ś W I Ę T O J A Ń S K A (W dom u gdzie Izba Przern. - H andl.) KONTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system KATALOG P r o d u k tó w EKO-BORD * system E K O -B O R D y p o z w a la ją n a s w o b o d n e k s z ta łto w a n ie n ie p r o s to lin ijn y c h b r z e g ó w n a w ie r z c h n i, tw o r z q c n ie

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 195-199 2007 PRACE NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji

Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji Media Kultura Komunikacja Społeczna 6, 123-133 2010 Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

, / 14 listopada 1997 T Y G O D N I K Z I E M I J A R O C I Ń S K I E J / 's s n i ^ w s i x / C ena 1,20 zł KASZA REKLAMA NA STR.

, / 14 listopada 1997 T Y G O D N I K Z I E M I J A R O C I Ń S K I E J / 's s n i ^ w s i x / C ena 1,20 zł KASZA REKLAMA NA STR. o s (D N c o O Jarocińska, / 14 listopada 1997 T Y G O D N I K Z I E M I J A R O C I Ń S K I E J / 's s n i ^ w s i x / C ena 1,20 zł KASZA REKLAMA NA STR. 3 i 5 K u b a c k i w J a r o c in ie Z a w o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Bara Ndiaye Kolonia Senegalu - poczatek kolonizacji francuskiej w Czarnej Afryce. Echa Przeszłości 11,

Bara Ndiaye Kolonia Senegalu - poczatek kolonizacji francuskiej w Czarnej Afryce. Echa Przeszłości 11, Bara Ndiaye Kolonia Senegalu - poczatek kolonizacji francuskiej w Czarnej Afryce Echa Przeszłości 11, 91-109 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873 Bara Ndiaye Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

MATURA '97. D ro ższe p rze d s zk o la

MATURA '97. D ro ższe p rze d s zk o la co o N CO O J a r o c i ń s k a N r 2 0 ( 3 4 6 ), / 16 maja 1997 T Y G O D N IK Z IE M I J A R O C IŃ S K IE J / ^ 1230 NASZA REKLAMA NA STR. 3 i 14 i l / 1 Ippon najlepszy w Polsce! W r o z g ry w a

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Piłkarska reprezentacja Polski,

Piłkarska reprezentacja Polski, SPORT TYG O D N IK Piłkarska reprezentacja Polski, CZY IŚĆ ZA ZŁYM PRZYKŁADEM? ŹRÓDŁA I GRANICE POSTĘPU SPO RTO W EG O - PO CENTRALNYM BIEGU N A R O D O W Y M ŻA G LÓ W K A CZY KAJAK? URZĄDZENIA SPORTOWE

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834)

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834) 977023929410543 STRONY 6i7 Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem 9 770239"2941 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkow ie 43 (2834) 24.10.2011 PL ISSN 0239-2941 NR INDEKSU 385050

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

TEST ^izjologiczne ^^H

TEST ^izjologiczne ^^H TEST ^izjologiczne ^^H Redakcja naukowa Marek Zatoń Agnieszka Jastrzębska OiJPWN Spis treści O d A u t o r ó w... V W y d o ln o ść fizyczna Agnieszka Jastrzębska... 1 1.1. W stęp... 1 Piśmiennictwo...

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Lany poniedziałek. Absolutorium i szkody. Wnumerze:

Lany poniedziałek. Absolutorium i szkody. Wnumerze: P R Z E D S I Ę B I O R S T W O H A N D L O W O - U S Ł U G O W E J a r o c i ń s k a TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 15 (2 8 9 ) 12 kw ietnia 1996 r. IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X C ena 9 0 g r / 9 0 0 0 zł ELE^IX

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

> ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne. ZA M Ó W KWIATY czeka konkurs i wiele nagród! Dodatkowo na miejscu niespodzianka!

> ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne. ZA M Ó W KWIATY czeka konkurs i wiele nagród! Dodatkowo na miejscu niespodzianka! 977023929430306 77023 9"2943 > ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne ŻYCIE BYTOMSKIE REKLAMA Ukazuje się od 1956 r. w Bytomiu i Radzionkowie 06 (2902) Cena 1,50 zł (w tym 8% v a t PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

DZWON NIEDZIELNY. Międzynarodowa powaga Papiestwa. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. Należyłość pocztowa opłacona ryczałtem.

DZWON NIEDZIELNY. Międzynarodowa powaga Papiestwa. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. Należyłość pocztowa opłacona ryczałtem. Należyłość pocztowa opłacona ryczałtem. Nr. 5. Kraków, 1 lutego 1925. Rok 1. DZWON NIEDZIELNY ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. lu if iim m m u m iiiiiiiim iim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiim m iiiiim

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T G E O G R A F I I I P R Z E S T R Z E N N E G O Z A G O S P O D A R O W A N I A ZESPÓL KOORDYNACYJNY PRODLEMU MIĘDZYRESORTOWEGO PODSTAW Y PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie L.p. M iejscow ość Kod pocztowy A d res 1 B a n ie M a z u rs k ie 19-520 u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie Nazwa Banku Spółdzielczego 2 Barczew o 11-010 u l. A.M ick ie w icz

Bardziej szczegółowo

nu 279 mhtonówitowchl

nu 279 mhtonówitowchl 977023929430317 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 3 > Wci ąż walczymy o Becetkę STRONA 2 STRONA 13 820 - autobus kultowy REKLAMA S O L A R IU M Bytom, Katowicka 45, 7 dni w tygodniu 9.00-21.00. Nowe lampy brązujące!!!

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Emilia Marks, Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib

Emilia Marks, Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib Emilia Marks, Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib Współczesne trendy zagospodarowania przestrzeni przydomowej obszarów wiejskich na wybranych przykładach Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r.

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r. MINISTERSTWO FINANSÓW ul.świętokrzyska 12 00-916 Warszawa ' ' ;^J ' r '/ ódzk' Nazwa sprawom, w^ 0^ 0wie^ Vl em P ^ S kim,-- Wydzial Organizacyjno-Administracyjny ul. Ja g ie llo ń czyka 8 fifi-400 G orzów

Bardziej szczegółowo

Taka będzie przyszłość Polski jakę wy potraficie stworzyć O

Taka będzie przyszłość Polski jakę wy potraficie stworzyć O R O K IV JUTRO NUMERZE: REGNIS N r 0 (1239) N O I L A TA R N IC Y ydane A K r a k ó, s o b o ła 24 lp c a 1948 r. P reydent R. P. m łodeży Ce 5 ł. SymhdkRy skrót ZO Taka będe prysłość Polsk jakę y potrafce

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo