Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II"

Transkrypt

1 Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów o s ta tn ie j w o jn y s ą ja k d o ty c h c z a s te m a te m n ie m a l n ie tk n ię ty m 1. S z w a jc a ria, tr a d y c y jn ie c ie sz ą c a się z a słu ż o n ą o p in ią b e z p ie c z n e g o s c h ro n ie n ia dla e m ig ra n tó w, n ig d y n ie m ia ła ich ta k w ie lu i ta k ró ż n y c h n a ro d o w o śc i, ja k w la ta c h o s ta tn ie j w o j n y 2. D a w n a p o lo n ia s z w a jc a r s k a n ie b y ła z b y t lic z n a i d o p iero d ru g a w o jn a ś w ia to w a w p o w a ż n y m s to p n iu ją z a siliła. B y li to g łó w n ie u c ie k in ie rz y z o k u p o w a n e j F r a n c ji a lb o z n ie m ie c k ie j n ie w o li. O d rę b n ą g ru p ę sta n o w ili ż o łn ie rz e 2. D y w iz ji S trz e lc ó w P ie sz y c h, k tó rz y po k ró tk ic h w a lk a c h n a te re n ie F r a n c ji z o s ta li w c z e rw c u 1940 r. in te r n o w a n i w S z w a j c a r ii 3. P ię c io le tn i o k re s in te r n o w a n ia ż o łn ie rz y 2. D S P sa m w so b ie m o że s ta n o w ić te m a t o d rę b n y c h s t u d i ó w 4. Z p ro b le m ó w c z a su in te rn o w a n ia n ie z w y k le i n te r e s u ją c a je s t e w o lu c ja p o g lą d ó w p o lity c z n y c h te j części żołn ierzy, k tó rz y o p o w ie d z ie li się z a re w o lu c y jn y m i p rz e o b ra ż e n ia m i w k r a ju i zdec y d o w a li się n a p o w ró t. P r z y k ła d e m m o że b y ć p o s ta w a d o w ó d c y 2. D S P gen. b ry g. B ro n is ła w a P r u g a r - 1 P o r. B. G a rliń s k i, 2. Dywizja Strzelców Pieszych, zarys organizacji. W o js k o w y P r z e g lą d H is to r y c z n y 1958, n r 1, s. 100; Nasza droga. Dzieje 2-ej Dywizji Strzelców Pieszych, Francja Szwajcaria L o n d y n 1960, ss. 496; Dokumenty do dziejów polskich dem o kratycznych formacji wojskowych we Francji P o ls k a L u d o w a. M a te r ia ły i S tu d ia 1966, t. V. S P r z e w id u ją c y S z w a jc a rz y m ie li z o rg a n iz o w a n ą k o m ó rk ę do s p ra w in te r n o w a n ia tz w. S e rv ic e d I n te r n e m e n t p r z y c e n t r a ln y c h w ła d z a c h w o js k o w y c h ju ż w 1939 r., t j. z c h w ilą z a r z ą d z e n ia w ła s n e j m obilizacji. Jednak ż a d n e p rz e w id y w a n ia n ie s ię g a ły t a k d a le k o, b y w c z e rw c u 1940 r. s p r o s ta ć z a d a n iu p r z y ję c ia n a sw ó j te r e n je d n e g o fra n c u s k ie g o k o r p u s u, c a łe j p o ls k ie j d y w iz ji, p u łk u S p a h is ó w, a n g ie ls k ie j k o m p a n ii, z b ie g ły c h je ń c ó w z n ie w o li n ie m ie c k ie j o ra z s z e re g u in n y c h ż o łn ie rz y.... Nasza droga, s. 22; p o r. P o d P r ą d z 1.X N a f r o n t d y w iz ja w y s z ła w s k ła d z ie o só b, w ty m 545 o fic e ró w, 2373 p o d o fic e ró w i s z e re g o w c ó w. W ta k im s k ła d z ie d y w iz ja z ło ż y ła b ro ń w S z w a jc a rii. G a r liń s k i, o p. c it., s. 22; p o r. a r ty k u ły z D z ie n n ik a Z a c h o d n ie g o z 8. V I i Z y c ie W a rsz a w y z 3. X II N ie o c e n io n y m a te r ia ł d la b a d a ń e m ig r a c ji s z w a jc a r s k ie j z a w ie ra p ra s a. O f ic ja ln y m o r g a n e m ż o łn ie rz y in te r n o w a n y c h b y ł G o n ie c O b o z o w y, u k a z u ją c y się z p ó łro c z n ą p r z e r w ą o d 1. IX d o 11. V I O d s ty c z n ia 1945 r. z aczął w y c h o d zić G ło s N a u c z y c ie ls k i, re d a g o w a n y p rz e z d r a R. P r z e z w a ń s k ie g o, r e p r e z e n tu ją c y d o ść lic z n ą g r u p ę p o s tę p o w e g o n a u c z y c ie ls tw a p o ls k ie g o. O d 1945 r. tz w. Z je d n o c z e n ie D e m o k ra ty c z n e P o la k ó w w S z w a jc a r ii w y d a w a ło P o ls k ę L u d o w ą. O b ó z u n iw e r s y te c k i w W in te rth u r re d a g o w a ł O g n iw o, ja k o o r g a n P o ls k ie g o S to w a rz y s z e n ia D e m o k ra ty c z n e g o. P is m o w y c h o d z iło o d w rz e ś n ia 1945 r. R ó w n ie ż w e w rz e ś n iu u k a z a ł s ię p ie rw s z y n u m e r p ism a lu d o w e g o sp o d z n a k u W ito s a i M ik o ła jc z y k a W ie ś. N a to m ia s t w p a ź d z ie r n ik u 1945 r. s e k c ja P P R w S z w a jc a r ii z a c zęła w y d a w a ć s w o je p is m o Ś w ia t P r a c y. Z p ism re p re z e n tu ją c y c h tz w. k i e r u n e k n i e p o d le g ło ś c io w y p ó ź n ie js z e j e m ig r a c ji w y m ie n ić m o ż n a P o d P r ą d, w y c h o d z ą c e o d 15. I I I re d a g o w a n e p rz e z M ie c z y s ła w a S a n g o w ic z a. 14*

2 212 B ronisław Pasierb K e t l i n g a 5. N a p o d s ta w ie d o s tę p n y c h m a te ria łó w m o żn a s tw ie rd z ić, że czas p o b y tu w S z w a jc a rii P r u g a r - K e tlin g w y z y s k a ł do sa m o d z ie ln y c h p rz e m y ś le ń i re w iz ji sw o ic h p o g lą d ó w, k tó r e w 1945 r. p o z w o liły m u p o d ją ć n ie ła tw ą d e c y z ję p o w ro tu do k r a ju. J e j p ie rw s z e s y m p to m y m o ż n a z a o b s e rw o w a ć ju ż n a p o c z ą tk u 1945 r.6, a w k w ie tn iu, w c z a sie p o b y tu w S z w a jc a r ii S te f a n a J ę d r y c h o w s k ie g o g en. P r u g a r - K e tlin g p rz e p ro w a d z ił z n im, j a k się w y d a je, w te j s p r a w ie r o z m o w y 7. W ty m c z a sie w ła d z e c y w iln e i w o js k o w e r z ą d u lo n d y ń sk ie g o c z y n iły s ta r a n ia o p r z e r z u c e n ie in te rn o w a n y c h ż o łn ie rz y p rz e z z ie lo n ą g r a n ic ę n a te r e n F r a n c j i 8. W te j s y t u a c ji P r u g a r - K e tlin g z d e c y d o w a ł się n a r o z w ią z a n ie d y w iz ji, p o z o s ta w ia ją c m o ż liw o ść w y b o ru s a m y m ż o łn ie rz o m 9. R ó w n o c z e śn ie u siln ie z a b ie g a ł o r e p a tr ia c ję do P o ls k i ja k n a jw ię k s z e j c z ę śc i z a ró w n o ż o łn ie rz y, ja k i c y w iló w. P r z y g o to w a n ia c z y n iły z je d n e j s tr o n y w ła d z e s z w a jc a r s k ie, Z w ią z k o w y K o m ite t I n t e r n o w a n i a 10, ja k te ż lu d z ie s k u p ie n i w o k ó ł d o w ó d c y d y w iz ji. W s tę p n a n a r a d a, p o św ię c o n a ty m sp ra w o m, o d b y ła się się w lip c u 1945 r.11 W c ią g u lip c a i s ie r p n ia n a ła m a c h p r a s y p o lsk ie j w S z w a jc a rii t r w a ła o s tr a k a m p a n ia p r o p a g a n d o w a p ro w a d z o n a p rz e z z w o le n n ik ó w, a p rz e d e w s z y s tk im p rz e z p rz e c iw n ik ó w r e p a t r i a c j i 12. W je j re z u lta c ie, n a p o d s ta w ie n ie p e łn y c h d a n y c h, k o lp o rto w a n y c h p rz e z p rz e c iw n ik ó w p o w ro tu do k r a ju, za r e p a t r ia c ją o p o w ie d z ie ć się m ia ło ty lk o 25% ż o łn ie r z y 13. W lip c u 1945 r. n o w o m ia n o w a n y w B e rn ie c h a rg e d a f fa ir e s d r R. P rz e z w a ń s k i z a p o w ie d z ia ł p o c z ą te k r e p a t r ia c ji ju ż n a p o ło w ę s ie r p n ia 1945 r. 14. J e d n a k ż e n ie p r z e w id z ia n e o k o lic z n o śc i n ie p o z w o liły z a c z ą ć je j w ty m te rm in ie. P o z a in d y w id u a ln y m i w y j a z d a m i 15 n ie p r z y b r a ła je szc z e sz e rs z y c h ro z m ia ró w. T e n f a k t 5 B ro n is ła w P r u g a r - K e t lin g ( ) u c z e s tn ik k a m p a n ii w rz e ś n io w e j. O d 1945 r. w W o js k u P o ls k im. 6 Nasza droga, s. 429; Goniec obozow y na rozdrożach. P o d P r ą d z 1. IV. 1945; O czym zapominają redaktorzy Gońca Obozowego. Ib id e m, 15. IV P. Basseches znowu zabiera glos w sprawach polskich. P o d P r ą d z 10. V. 1945, s W ro z k a z ie N a c z e ln e g o W o d za g e n. W. A n d e rs a m. in. c z y ta m y : O czy w s z y s tk ic h P o la k ó w z w r a c a ją s ię k u n a m. W ie rz ą o n i, że b ę d z ie m y k o n ty n u o w a ć n a s z c ię ż k i ż o łn ie rs k i m a r s z z g o d n ie z p rz y s ię g ą p o d r o z k a z a m i P r e z y d e n ta P a ń s tw a i p ra w o w ite g o r z ą d u. Rozkaz Naczelnego Wodza. P o d P r ą d z 15. I I I. 1945; Nasza droga, s R o zk a z o p u b lik o w a n y z o s ta ł w G o ń c u O b o z o w y m z 21. V P o r. n a p a s tliw y a r t y k u ł w y m ie rz o n y p rz e c iw k o d e c y z ji g e n. P r u g a r - K e t lin g a p t. Koniec Wielkiego Księstwa Szwajcarskiego. P o d P r ą d z 10. V I o ra z a r t y k u ł p t. Byle dochować wierności, w k tó r y m c z y ta m y : W c h w ili, g d y p is z e m y t e s ło w a, D o w ó d c a 2 D y w iz ji S tr z e lc ó w P ie s z y c h G e n e r a ł B ry g a d y B ro n is ła w P r u g a r - K e t lin g w ła s n ą s w o ją d e c y z ją p r z e s ta ł b y ć d o w ó d c ą d y w iz ji i g e n e r a łe m A rm ii P o ls k ie j. E. P r u g a r - K e tlin g b o w ie m n ie u s łu c h a ł r o z k a z u N a c z e ln e g o W o d za, z re z y g n o w a ł z w a lk i i u z n a ł n ie le g a ln y r z ą d w a r s z a w s k i. P o d P r ą d z 10. V II. 1945, s Deklaracja w sprawie powrotu. P o d P r ą d z 10. V II. 1945, s Jeszcze jedno fałszerstwo... Ib id e m. 12 D z ia ła ln o ś ć p r o p a g a n d o w ą ro z w in ę ło s z c z e g ó ln ie p ism o P o d P r ą d. T o g r a b a r z e p o ls k ie j n ie p o d le g ło ś c i c z y ta m y w je d n y m z a r ty k u łó w d e z e r t e r z y z o b lę ż o n e j t w i e r d z y. P o d li, z n ik c z e m n ia li n ę d z n ic y, co c z o łg a ć si ę b ę d ą p rz e d b o ls z e w ic k im k o m is a rz e m, w y k o n y w a ć w ie r n ie je g o u k a z y i p o m a g a ć s k w a p liw ie (w c ią ż z p e łn y m i p ię k n y c h słó w u s ta m i) z a c is k a ć o b ro ż ę n a n ie u ja r z m io n y m n ig d y n a r o d z ie w ła s n y m. Z ty m i k a n d y d a t a m i n a q u is lin g ó w n ie łą c z y n a s n ic p ró c z u c z u c ia w z g a r d y i o b r z y d z e n ia. Psychologia powrotu. P o d P r ą d z 25. V II. 1945, s. 5. D o d a ć d o te g o n a le ż y f a n ta s ty c z n e w p r o s t w ia d o m o ś c i z k r a j u o o b o z a c h k o n c e n t r a c y jn y c h, ła p a n k a c h i r o z s tr z e liw a n ia c h P o la k ó w p rz e z k o m u n is tó w. 13 Plebiscyt w obozach. P o d P r ą d z 25. V II. 1945, s Ankieta władz szwajcarskich. P o d P r ą d z 3. V III. 1945, s J e d n y m z p ie rw s z y c h, k t ó r y o p u ś c ił S z w a jc a rię b y ł p r o f. A d a m V e tu la n i. Prof. Vetulano Abeundo. P o d P r ą d z 1. IX. 1945, s. 12; p o r. a r t y k u ł y A. V e tu la n ie g o w D z ie n n ik u Z a c h o d n im z 7. X. i 25. X

3 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii 213 z o s ta ł z rę c z n ie w y k o r z y s ta n y p rz e z z a g o rz a ły c h w rogów a k c ji r e p a tr ia c y jn e j. P ism o P o d P r ą d p rz e s trz e g a ło w sz y stk ic h P o la k ó w p rz e d n ie u c z c iw ą g rą a g e n tó w B ie r u ta, k tó rz y s p ra w ę r e p a tr ia c ji t r a k t u j ą ja k o d e c y d u ją c y a r g u m e n t p o lity c z n y, z ro z u m ia łą c h ęć p o w ro tu do o jc z y z n y w y z y s k u ją d la p o z y s k a n ia z w o le n n i k ó w, b ez ż a d n y c h s k r u p u łó w r z u c a ją o b ie tn ic e n ie m y ś lą c p o w a ż n ie o ic h d o trz y m a n iu 18. W ta k ic h w a r u n k a c h, w e w rz e ś n iu 1945 r., P r u g a r - K e tlin g z d e c y d o w a ł się n a p o d ró ż do P o ls k i, b y n a m ie js c u o m ó w ić r e p a tr ia c ję sw o ic h ż o łn ie rz y i z a w rz e ć w te j s p r a w ie o d p o w ie d n ie u m o w y z w ła d z a m i w k r a ju. W y n ik i sw e j p o d ró ż y p r z e d s ta w ił n a z e b ra n iu ż o łn ie rz y w M e ile n 21 w rz e ś n ia 1945 r.t7 W z a m ia ra c h d o w ó d c y 2. D S P le ż a ło stw o rz e n ie w z o ro w e g o o śro d k a o sa d n ic z e g o n a D o ln y m Ś lą s k u w re jo n ie K ło d z k a 18. N a z e b ra n iu u c h w a lo n o re z o lu c ję, w k tó r e j c z y ta m y m. in.: Z e b ra n i w M e ile n w d n iu 21 w r z e ś n ia 1945 z in ic ja ty w y D o w ó d c y D y w iz ji ż o łn ie rz e 2. D y w iz ji S trz e lc ó w P ie sz y c h p o c h o d z ą c y z w s z y s tk ic h u g r u p o w a ń in te r n o w a n ia w S z w a jc a rii, o ż y w ie n i m y ś lą p o w ro tu do k r a ju, d o c e n ia ją c b e z w z g lę d u n a ró ż n ic ę z a p a tr y w a ń p o lity c z n y c h k o n ie c z n o ść s k ie ro w a n ia g łó w n e g o w y s iłk u n a g o sp o d a rc z ą o d b u d o w ę k r a ju, p o s ta n a w ia ją : 1. W szcząć n a te r e n ie S z w a jc a r ii a k c ję p rz y g o to w a w c z ą w c elu s tw o rz e n ia w z o ro w e g o o ś ro d k a o s a d n ic z e g o P o la k ó w w o js k o w y c h i c y w iln y c h n a o d z y s k a n y c h p rz e z P o ls k ę Z ie m ia c h Z a c h o d n ic h ; 2. P o w o ła ć w ty m c e lu T y m c z a so w ą K o m isję O s a d n ic z ą 2. D y w iz ji S trz e lc ó w P ie sz y c h w s k ła d z ie 5 c z ło n k ó w i 2 z a s tę p c ó w ; 3. P o w ie rz y ć te j k o m is ji o p ra c o w a n ie p la n u i fo rm o r g a n iz a c y jn y c h 19. W y ło n io n a p rz e z z e b ra n y c h z M e ile n T y m c z a so w a K o m is ja O s a d n ic z a p r z y s tą p iła od r a z u do p ra c y. P rz y g o to w y w a n o e w id e n c ję z g ła sz a ją c y c h się do w y ja z d u, o p ra c o w a n o k o m u n ik a t in f o r m a c y jn y i w z ó r d e k la r a c ji, z b ie ra n o in f o r m a c je i in n e m a te r ia ły d o ty c z ą c e te re n ó w o s a d n ic tw a. U siło w a n o n a w ią z a ć k o n ta k t z w ła d z a m i a d m in is tr a c y jn y m i w K ł o d z k u 20. O rg a n iz o w a n o z e b ra n ia in f o r m a c y jn e w p o sz c z e g ó ln y c h o b o z ac h, n a k tó ry c h m. in. w y b ie ra n o p rz y s z łe w ła d z e sa m o rz ą d o w e. W ie le tru d n o ś c i n a s tr ę c z a ła o rg a n iz a c ja z e b ra ń w o b o zach c y w iln y c h u c h o d źców, g d y ż z e z w o le n ie n a ich o d w ie d z a n ie u z y sk a n o d o p ie ro w lis to p a d z ie 1945 r.21 P o m ie s ią c u d z ia ła ln o śc i T K O z e b ra ła 486 d e k la r a c ji n a w y ja z d, 191 osó b b y ło c zaso w o n ie z d e c y d o w a n y c h, a 47 u tr z y m y w a ło s ta ły k o n ta k t z K o m is ją 22. W lis to p a d z ie p r a c e o rg a n iz a c y jn e w e sz ły w fa z ę k o ń c o w ą. 13 lis to p a d a 1945 do K ło d z k a w y je c h a ła p ię c io o so b o w a c z o łó w k a o sa d n ic z a z z a d a n ie m u z y s k a n ia fo rm a ln e g o p r z y d z ia łu te r e n u n a o sa d n ic tw o i p o c z y n ie n ia o sta te c z n y c h p r z y g o to w a ń n a p rz y ję c ie p ie rw s z y c h tr a n s p o r tó w 23. W p ie rw s z y c h d n ia c h lis to p a d a p r z y je c h a ła do S z w a jc a r ii P o ls k a M is ja R e p a tr ia c y jn a, a 14 lis to p a d a z a w a r to ju ż 16 Ostrzegamy. P o d P r ą d z 20. V III. 1945, s P r z y p u b lik a c ji k o r z y s ta n o z d o k u m e n tu z n a jd u ją c e g o s ię w A rc h iw u m K W P Z P R w e W ro c ła w iu ( d a le j: A K W r.), w z e s p o le K P P P R w K ło d z k u, s y g n. 9/V/16, ss. 12. I d e n ty c z n y e g z e m p la rz p r z e c h o w y w a n y j e s t w A rc h iw u m P a ń s tw o w y m m. W ro c ła w ia i w o j. w ro c ła w s k ie g o w z e s p o le P U R, s y g n K o m u n ik a t n r 1 T y m c z a s o w e j K o m is ji O s a d n ic z e j w M e ile n ( d a le j: T K O ) z 28. IX A K W r. s y g n. K P P P R K ło d z k o 9/V/16, b p.; R e f e r a t B. G a rliń s k ie g o p t. Osadnictwo na Dolnym Śląsku, ss P r o m e m o ria T K O z 8. X I A rc h iw u m P a ń s tw o w e m. W ro c ła w ia i w o j. w r o c ła w s k ie g o, P a ń s tw o w y U rz ą d R e p a tr ia c y jn y, s y g n. 626 (d a le j: A P W r P U R ). 20 K o m u n ik a t n r 1 T K O z 28. IX A K W r., K P P P R K ło d z k o, 9/V/ Ib id e m. K o m u n ik a t n r 3 T K O z 7. X I P r o m e m o r ia T K O z 8. X I A P W r P U R, 626, b p. 23 K o m u n ik a t n r 4 T K O z 26. X I A K W r., K P P P R K ło d z k o, 9/V/16.

4 214 Bronisław Pasierb u m o w ę p o ls k o -s z w a jc a rs k ą lis to p a d a p ie rw s z y t r a n s p o r t r e p a tr ia n tó w z S t. M a rg re th e m, lic z ą c y o k o ło 750 osób w y je c h a ł do k r a ju. P o tr z e c h d n ia c h p o d ró ż y o sa d n ic y p rz y b y li n a s ta c ję g r a n ic z n ą w D z ie d z ic a c h 25. W lis to p a d z ie z a p la n o w a n o d a lsze tr a n s p o r ty. 13 g r u d n ia 1945 z a k o ń c z y ła s w o ją d z ia ła ln o ś ć T K O w M e ile n 26. U tw o rz e n ie w z o ro w e g o o ś ro d k a o sa d n ic z e g o w re jo n ie K ło d z k a n ie p o w io d ło się. Z p rz e w id y w a n y c h 8 ty s. e m ig r a n tó w w p o w ie c ie k ło d z k im o sie d liło się n ie w ię c e j j a k 100 osób, K ło d z k o b y ło b o w ie m p o w ia te m p r z e lu d n io n y m i n ie m o g ło p r z y ją ć t a k ie j lic z b y o sa d n ik ó w 27. N ie w n ik a ją c w sz czegóły n ie p o w o d z e n ia te j a k c ji, m o ż n a s tw ie rd z ić, że b y ło on o sp o w o d o w a n e g łó w n ie n ie u d o ln o ś c ią P a ń s tw o w e g o U rz ę d u R e p a tria c y jn e g o, a ta k ż e n ie d o c e n ie n ie m a s p e k tó w p o lity c z n y c h in ic ja ty w y g en. P r u g a r - K e tlin g a. * P u b lik o w a n y d o k u m e n t m o że s ta n o w ić c e n n e u z u p e łn ie n ie d la b a d a c z y z a jm u ją c y c h się r e p a tr ia c ją P o la k ó w z z ac h o d u. O p in ie i s ą d y a u to r a choć n ie ze w s z y s tk im i sp o s trz e ż e n ia m i m o ż n a się d z iś z g o d zić c e c h u je tr a f n o ś ć i rz e c z o w o ść, tro s k a o p o d ję c ie p r a c y n a d o d b u d o w ą zn iszczo n e g o k r a ju. P rz y g o to w u ją c d o k u m e n t do p u b lik a c ji p o p r a w k i o g ra n ic z o n o je d y n ie do b łę d ó w m a szy n o w y c h. 24 G łó w n y p u n k t u m o w y p r z e w id y w a ł r e p a t r i a c j ę d o P o ls k i o só b c y w iln y c h i w o js k o w y c h p o c ią g ie m s z w a jc a r s k im, k u r s u ją c y m w a h a d ło w o m ię d z y S z w a jc a r ią a K a to w ic a m i. T r a n s p o r to m m ia ł to w a rz y s z y ć p e r s o n e l o c h r o n n y le k a r s k i i te c h n ic z n y s z w a jc a r s k i. R e p a t r i a n c i m ie li o trz y m a ć d z ie s ię c io d n io w e z a o p a tr z e n ie ż y w n o ś c io w e. P o r. Polacy wracają do Kraju ze Szwajcarii. Wyjazd dalszych misji repatriacyjnych. D z ie n n ik Z a c h o d n i z 25. X Ib id e m. 26 K o m u n ik a t n r 5 T K O z 10. X II A K W r, K P P P R K ło d z k o 9/V/ P is m o M ZO d la d e le g a c ji 2. D S P z 2. I o ra z p is m o Z a s tę p c y N a c z e ln ik a O k r ę g o w e g o O d d z iału P U R w K ło d z k u z 19. I A P W r., P U R, s y g n. 626, b p.

5 P R Z E M Ó W IE N IE W Y G Ł O S Z O N E W D N IU 21 W R Z E Ś N IA 1945 N A Z E B R A N IU Z W O Ł A N Y M W M E IL E N W S P R A W IE R E P A T R IA C J I I O S A D N IC T W A 2 D S P Ż o łn ie rz e i O b y w atele. Z e b ra łe m W as d z isia j z w s z y s tk ic h n ie m a l obozów w o js k o w y c h i n ie k tó r y c h c y w iln y c h. C h cę się z w a m i p o d z ie lić w ra ż e n ia m i z m eg o p o b y tu w P o lsc e. C h c ę W am p o d a ć b e z p o ś re d n io w y n ik i p o ro z u m ie n ia z m ia ro d a jn y m i c z y n n ik a m i w W a r sz a w ie. W iem, że k a ż d y z W as, ja k i ja, m y śli o p o w ro c ie d o k r a ju. D la te g o te ż n a sz a r e p a tr ia c ja, o b ecn e w a ru n k i b y tu w k ra ju, m o żliw o śc i z d o b y c ia w P o lsc e o d p o w ie d n ic h w a r s z ta tó w p ra c y, są te m a ta m i d la n a s w s z y s tk ic h g o d n y m i w s p ó ln e j r o z w a g i i d y sk u s ji. W P o lsc e sp ę d z iłe m 12 dni. S ta r a łe m się ja k n a jw ię c e j z a o b s e rw o w a ć, r o z m a w ia łe m z p rz e d s ta w ic ie la m i r z ą d u, p a r tii p o lity c zn y c h, z p r z y ja c ió łm i, lu d e m m ie js k im i w ie js k im. P o ty m, co s ły sz a łe m i n a w ła sn e o czy w id z ia łe m, je d n o s tw ie rd z ić m u szę z p e w n o śc ią : P o lsk a is tn ie je ja k o p a ń s tw o w o ln e i n ie p o d le g łe. P o ls k a ż y je i w a lc z y z tru d n o ś c ia m i d o tą d w h isto rii n ie s p o ty k a n y m i. N a ró d, p o 6 -le tn ie j w a lc e z w ro g ie m, w y sze d ł z p o d ziem i, śc iąg a ze w s z y s tk ic h s tr o n ś w ia ta, je d n o c z y się w w sp ó ln y m w y s iłk u o d b u d o w y d u c h o w ej i g o sp o d a rc z e j p a ń s tw a. K r a j c z e k a n a n a s i p rz y jm ie n a s z o tw a r ty m sercem. J a k je s t w P o lsc e? N a tu ra ln ie n ie je s t jeszcze ta k d o b rz e, ja k b y so b ie ż y czy li lu d z ie s to ją c y dziś u s te ru w ła d z y i do czego tę s k n i z n ę k a n y w o jn ą N a ró d, a le z c a łą sta n o w c z o śc ią p o d k re ślić m u sz ę, że n ie je s t te ż t a k źle, j a k to c e lo w o p rz e d s ta w ia p ro p a g a n d a n ie k tó ry c h k ó ł e m ig ra c y jn y c h. D w a z a s a d n ic z e c z y n n ik i s k ła d a ją się n a o b ra z P o lsk i d z is ie jsz e j: ogrom zniszczeń m a te r ia ln y c h i d u c h o w y c h i g łę b o k ie p rz e m ia n y ż y cia z b io ro w eg o, k tó re d o k o n u ją się w e w s z y s tk ic h d z ie d z in a c h. T e d w a c zy n n ik i, ja k b y p a s y w a i a k ty w a N a ro d u n a d a j ą p ię tn o, d y k t u ją tę tn o o b ecn ego ż y cia w K ra ju. P rz e m ia n y m a ją ź ró d ło w p o w s z e c h n y m n ie z a d o w o le n iu z d a w n e g o sy ste m u rz ą d z e n ia. N a sk u te k o g ó ln ej d e m o r a liz a c ji p o w o je n n e j i n ie s ły c h a n ie ciężk ich w a r u n k ó w b y to w a n ia, m u sz ą o n e z k o n ie c z n o ś c i p r z y b ie ra ć fo rm y czasem zb y t o s tre czasem zbyt k o m p ro m is o w e. O p ó ź n ia to rz ec z p r o s ta n o rm a liz a c ję sto su n k ó w, a p rz e d e w szy stk ic h z a p e w n ie n ie b e z p ie c z e ń s tw a p u b lic z n e g o. P ro c e su teg o n ie u ła tw ia p o b y t w o jsk s o w ie c k ic h. Z m n ie js z y ły o n e w p ra w d z ie z n a c z n ie sw ó j p ie r w o tn y k o n ty n g e n t i z a s a d n ic z o n ie m ie s z a ją się w w e w n ę tr z n e s p ra w y p o lsk ie, a le ju ż p rz ez sa m f a k t sw e j o b e c n o ści n ie k ie d y c ią żą n a sa m o p o c z u c iu lu d n o ści. W e w s z y s tk ic h d z ie d z in a c h b r a k w y k w a lifik o w a n y c h p r a c o w n ik ó w. N ie m a ła część sp o łe c z e ń s tw a, u k ry w a ją c się p rz e z la t k ilk a w la s a c h i w a lc z ą c z w ro g ie m w s z e lk im i d o stę p n y m i śro d k a m i, s p ie rw o tn ia ła zu p ełn ie i n ie p o tr a f i o d ró ż n ić rz e c z y g o d z iw y c h od n ie g o d z iw y c h d o b ry c h od złych. S tw a r z a to c h a o s w m o ra ln o ś c i p u b lic z n e j i o so b iste j. O lb rz y m ie z n iszczen ia d o m ó w m ie s z k a ln y c h, sz k ó ł, b u d y n k ó w u ż y te c z n o śc i p u b lic z n e j, d ró g, k o lei, sło w em c a łe g o m ie n ia p a ń s tw o w ego i p ry w a tn e g o oto w a r u n k i p r a c y R z ąd u Je d n o śc i N a ro d o w e j i lu d z i d o b re j w o li. T e d o tk liw e i w p ro s t p o d sta w o w e tru d n o śc i tr z e b a p o k o n y w a ć co d z ie ń, a n a ła m a n ie ich m u si b y ć p rz y g o to w a n y k a ż d y z n as p o w r a c a ją c y c h do K r a ju. T rz e b a b ę d z ie sz e re g u la t p ra c y, p r a c y o fia rn e j i rz e te ln e j, ż e b y te s tr a s z n e ś la d y w o jn y i je j n a s tę p s tw z atrze ć, ż eb y o czy ścić a tm o sfe rę m o r a ln ą, s tw o rz y ć w a r u n k i m a te ria ln e ro z w o ju n o w ego p a ń stw a. D la u z m y s ło w ie n ia teg o, co z a s ta łe m w P olsce, o p o w ie m W a m n ieco s z c z e

6 216 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii g ó łó w : p rz e d e w s z y s tk im s to lic a W a rsz a w a. W ie m y w szy scy o je j tra g ic z n y m lo sie, o s tr a s z liw y m z n iszczen iu. B y łe m p rz y g o to w a n y n a n a jg o rs z e. T o, co z a s ta łem, je s t ta k w s tr z ą s a ją c e, t a k p e łn e g ro z y i n ie s a m o w ity c h k o n tr a s tó w, że sło w e m o p isa ć się n ie d a. W a rs z a w ę o b e c n ą m o ż n a p rz e ż y ć o so b iście w y o b ra z ić je j so b ie p r a w ie n ie p o d o b n a. U lic e o czy szczo n o ju ż p r a w ie z u p e łn ie z g ru z u. G ru z w s y p a n o do w n ę tr z z n iszczo n y c h d o m ó w. C h o d z iłe m po m ie śc ie z tr u d e m o rie n tu ją c się w jeg o d a w n y m p la n ie. N a tle w y p a lo n y c h, z r u jn o w a n y c h r e s z te k d o m ó w d z i w a c z n ie w p r o s t b iją w oczy w y s ta w y s k le p o w e p rz e p e łn io n e a r ty k u ła m i sp o ży w czym i, n ie m a l b o g a ts z e n iż w S z w a jc a r ii. O b ra z u d o p e łn ia ją k o lo ro w e k w ia c ia rn ie, r o jn e k a w ia r n ie i c u k ie rn ie. M ię d zy w y s ta w a m i, n a ś c ia n ie s p a lo n e g o d o m u d u ż y c z a rn y k rz y ż i n a p is : W ty m m ie js c u, d n ia te g o i te g o z o sta ło r o z s trz e la n y c h ty lu a ty lu P o la k ó w. C ześć ich p a m ię c i. R d z a w e ś la d y k u l e g z e k u c y jn y c h w id o c z n e d o ty c h c z a s. O g ro m n y ru c h p rz e c h o d n ió w. D użo k o b ie t w m u n d u r a c h. L u d z ie w y g lą d a ją n a ogół d o b rz e. U b ra n ia, a z w ła szcza b u ty, m o cn o s f a ty g o w a n e. W sz ęd z ie d u żo d z ieci. M a ły c h ło p a k b e z n o g i, o k u li, z p a p ie ro s e m w z ę b a c h s p r z e d a je g a z e ty. D ru g i b e z r ę k i h a n d lu je p a p ie ro s a m i. M ło d z i in w a lid z i w o je n n i b ła z n u ją w n a jle p s z e ze z d ro w y m i. I ta k w o b ra z ie c a łe j W a rs z a w y w s p o m n ie n ia o k ru tn y c h p rz e ż y ć p o k ry w a u śm ie c h m ło d e j n a d z ie i. In te n s y w n e ż y cie u lic y w a rs z a w s k ie j n a tle c m e n ta r z y ta k a b s o r b u je u w a g ę, że z p o c z ą tk u n ie z a u w a ż a się ż a d n y c h p r a c o d b u d o w y. O d b u d o w a ta id zie ja k b y d w o m a to ra m i. P rz e d e w s z y s tk im s a m i m ie s z k a ń c y b e z u s ta n k u k le c ą, n a p r a w ia ją k a ż d ą m o ż liw ą do z a m ie s z k a n ia re s z tę d o m ó w, g łó w n ie p iw n ic e i p a r te ry. P r a w ie w ie rz y ć się n ie ch ce, że o b e c n ie m ie s z k a w W a rs z a w ie p ó ł m ilio n a lu d zi. W ię k sz o ść m ie śc i się n a m a ło sto s u n k o w o z n iszc zo n e j P r a d z e i n a p e r y fe r ia c h, w w a r u n k a c h n ie r a z w ię c e j n iż p ry m ity w n y c h, p rz y b r a k u s p rz ę tó w, p o śc ie li itp. O d b u d o w a r z ą d o w a d o ty c z y w p ie rw s z y m rz ę d z ie n a p r a w y in s ta la c ji e le k try c z n y c h, w o d n y c h i g a zo w y c h. B r a k w o d y n a jb a r d z ie j je s t d o k u c z liw y. T rz e b a n ie r a z z d a le k a w w ia d r a c h ją n o sić. E le k tr y f ik a c ja p o s tą p iła z n a c z n ie sz y b c ie j. O d b u d o w u je się sie d z ib y u rz ę d ó w, d w o rz e c, tu n e l. M o st P o n ia to w s k ie g o m a b y ć g o to w y w lis to p a d z ie, co u m o ż liw i r u c h tra m w a jo w y d o tą d w s trz y m a n y. R e m o n t T e a tr u P o lsk ie g o b ę d z ie w y k o ń c z o n y ju ż w p a ź d z ie rn ik u. P o s tę p y r o b ó t h a m u je b r a k m a te ria łó w, śro d k ó w tra n s p o r to w y c h, a p rz e d e w s z y s tk im b r a k fa c h o w c ó w i ch o ćb y częścio w o w y k w a lifik o w a n y c h sił ro b o c z y c h. T o m o że i m u si d a ć e m ig ra c ja. Stan wyżywienia: T e o re ty c z n ie o b o w ią z u je z a s a d a : K to p r a c u je te n je. O d z a s a d y te j są je d n a k d u że w y ją tk i. P rz e d e w s z y s tk im w id z i się s to su n k o w o d u żo lu d z i, k tó r z y m a ło p r a c u ją, a d użo je d z ą i p iją. S p e k u la n c i i ró ż n i n ie u c z c iw i h a n d la r z e i w y z y sk iw a c z e w y p e łn ia ją r e s ta u r a c je i k a w ia r n ie. B a rd z o p o w a ż n y p ro c e n t lu d n o śc i s ta n o w ią ta c y, k tó rz y za d u żo p r a c u ją, a s ta n o w c z o za m a ło je d z ą. D o te j k a te g o rii w p ie rw s z y m rz ę d z ie n a le ż ą n a u c z y c ie le, u rz ę d n ic y o ra z w ię k s z a część p r a c u ją c e j in te lig e n c ji i ro b o tn ik ó w m ie js k ic h. W ie ś n a ogół o d ż y w ia się n ie ź le m im o ś c ią g a n y c h n a d a l k o n ty n g e n tó w. N a r y n k a c h a r ty k u łó w sp o ż y w c zy c h m oc. W r e s ta u r a c ja c h d o s ta je się b ez k a r te k n a jle p s z e i n a jw y s z u k a ń s z e p o tra w y b e z ż a d n y c h o g ra n ic z e ń, a le b a rd z o d ro g o. T a z u p e łn a w o ln o ść h a n d lu a r ty k u ła m i sp o ż y w c z y m i p o w o d u je, że p o d a ż je s t d u ż a, a p o p y t b a rd z o m a ły. S ta n te n d o p ro w a d z a sto p n io w o do z n a c z n e j o b n iż k i cen. N ie d o sz ły o n e je s z c z e do ta k ic h g ra n ic, b y k o rz y s ta ć z n ic h m ó g ł p rz e c ię tn y sp o ż y w c a. Z w y c z a jn y ś m ie r te ln ik ja d a w s to łó w k a c h z o rg a n iz o w a n y c h p rz e z p o sz c ze g ó ln e u rz ę d y lu b in s ty tu c je, w z g lę d n ie p o b ie ra d e p u ta t słu ż b o w y,

7 R epatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii 217 o ile k a r m ić m u si ro d z in ę. R o d z in ie n a jb liż s z e j p r z y s łu g u ją ró w n ie ż w z a s a d z ie k a r tk i d e p u ta to w e, a le w p r a k ty c e z a s a d a ta n ie je s t je szcze w s z ę d z ie sto s o w a n a. Z czego w ię c ci lu d z ie ż y ją, u s ta lić tru d n o. W ed łu g w y p o w ie d z i z n a w c ó w i z a p e w n ie ń c z y n n ik ó w o fic ja ln y c h g ło d u w P o lsc e n ie b ę d z ie, m im o że ż y cie p o z o s ta n ie n a d łu g ie la ta je szcze c ię ż k ie i tru d n e. Nastroje: Z a d łu g o tr w a ł b e z p r z y k ła d n y u c isk o k u p a n ta, za d u żo b y ło k lę s k i c ie rp ie ń, b y lu d n o ść m o g ła p rz y jś ć r y c h ło do ró w n o w a g i. B e z p o ś re d n ie k o n s e k w e n c je b a r b a r z y ń s tw a w o jn y d z ia ła ją n a d a l. P rz e d e w s z y s tk im z n a c z n e o b n iż e n ie p o z io m u e ty k i i m o ra ln o śc i. O d z w y c z a jo n o się od n o r m a ln e j, c ią g łe j i s y s te m a ty c z n e j p ra c y. K a ż d y c h ce żyć z d n ia n a d z ie ń ty lk o. B r a k z u p e łn y tr o s k i o ju tr o u p o w a ż n e j części sp o łe c z e ń s tw a. B r a k p o s z a n o w a n ia c u d zej w ła sn o śc i. N ie p o k o je, g w a łty, n a p a d y ra b u n k o w e, ja k k o lw ie k z n a c z n ie się z m n ie js z y ły, są do d n ia d z is ie jsz e g o c zęste. W a lk ę z ty m z łe m u tr u d n ia n ie u s ta n n a w ę d ró w k a lu d ó w, c ią g n ą c a ze w sch o d u n a z a c h ó d i z z a c h o d u n a w sch ó d. T u i ó w d z ie p o la s a c h d z ia ła ją je szcze b a n d y d e z e rte ró w, N ie m c ó w, U k ra iń c ó w i n a sz y c h w y k o le je ń c ó w. Do te g o w s z e c h w ła d n a p lo tk a w y o lb rz y m ia p o sz c z e g ó ln e w y p a d k i i w c ią g ły m s tr a c h u u tr z y m u je o d o so b n io n e d o m y i o sa d y. T rz e b a się lic z y ć, że te n n ie n o r m a ln y s ta n p o tr w a je sz c z e p rz e z d łu ż szy c zas i n ie m a ło n a p s u je lu d z io m k rw i. A lu d n o ść za w s z e lk ą c en ę p r a g n ie sp o k o ju, tę s k n i z a p o rz ą d k ie m i b e z p ie c z e ń s tw e m. K a ż d y ro z s ą d n ie js z y i o d w a ż n ie js z y w w a lc e z a n a r c h ią s ta r o s ta lu b u r z ę d n ik p rz y jm o w a n y je s t z p r a w d z iw ą ra d o ś c ią i b a r d z o p o p ie ra n y. D z ię k i ty m w ła ś n ie e n e rg ic z n ie js z y m je d n o stk o m w z n a c z n e j w ię k s z o ś c i K r a ju p a n u je n o r m a ln y sp o k ó j. P o d w z g lę d e m p o lity c z n y m n a s tr o je są s p o k o jn ie js z e i p o w ie d z ia łb y m w ię c e j u tr w a lo n e. O ty m, b y w ró c ił s y s te m r z ą d z e n ia s p rz e d r i ó w c z e sn e j p o lity k i w e w n ę tr z n e j i z a g ra n ic z n e j, m o w y b y ć n ie m o że. O m o żliw o śc i n o w e j w o jn y n ie c h cą lu d z ie n a w e t m y śleć. Z d a ją so b ie d o k ła d n ie s p r a w ę z te g o, że p rz y n io s ła b y z a g ła d ę N a ro d o w i. T rz e ź w a o c e n a rz e c z y w is to ś c i i r e a ln ie js z a w ia r a w le p s z ą p rz y sz ło ść z w y c ię ż a. P u s te sło w a i fra z e s y p r o p a g a n d o w e n ie d z ia ła ją. W sz y scy z m a ły m i ty lk o w y ją tk a m i o ś w ia d c z a ją się za tr w a łą p r z y ja ź n ią i w s p ó łp ra c ą z Z S R R, a le n ie b r a k też o p in ii, że p ra w d z iw e j p r z y ja ź n i n ie o sią g n ie się t a k d łu g o, ja k d łu g o w o js k a i w ła d z e s o w ie c k ie p o z o s ta w a ć b ę d ą n a z ie m ia c h R P. S tr o n n ic tw a p o lity c z n e r e o rg a n iz u ją się i k o n s o lid u ją. N a d z ie ja śc isłeg o p o r o z u m ie n ia i śc isłe j w s p ó łp ra c y d la u m o c n ie n ia d e m o k r a c ji i to d e m o k r a c ji w n o w o czesn y m i p ra w d z iw y m sło w a z n a c z e n iu, je s t d u ż a. T e n d e n c ja do r z ą d z e n ia p a ń stw e m p rz y p o m o cy m o n o p a r tii n ie cie sz y się w d z is ie jsz e j P o lsc e p o p u la rn o ś c ią ta k w s f e r a c h in te lig e n c ji, ja k i w ś ró d ro b o tn ik ó w i ch ło p ó w. Z a g łę b o k o tk w i w n a ro d z ie p o c z u c ie o b y w a te ls k ie j w o ln o śc i i za w ie lk a tę s k n o ta do b e z p o ś re d n ie g o u d z ia łu w k ie r o w a n iu lo s a m i K r a ju i w s p ó ln e j o d p o w ie d z ia ln o śc i. T ru d n o w ię c sp o d z ie w a ć się, b y s tr o n n ic tw a i p o sz c z e g ó ln e w a r s tw y sp o łe c z n e z re z y g n o w a ć m o g ły ze sw y c h u p r a w n ie ń i sw e j s a m o d z ie ln o ś c i n a rz e c z je d n e j p a r tii. Wojsko: W o jsk o ro b i d o b re w r a ż e n ie, p rz e d e w s z y s tk im je ż e li ch o d zi o u z b ro je n ie. S p rz ę t, ja k i o trz y m a ło o d Z S R R, je s t p ie rw s z o rz ę d n y, e ta to w o p e łn y, n o w y i n o w o czesn y. U m u n d u ro w a n ie i w y ż y w ie n ie g o rsz e. N a s tr o je w ś ró d ż o łn ie rz y d o b re. W o b sa d z ie p e rs o n a ln e j są je s z c z e n ie d o c ią g n ię c ia, k tó r e sto p n io w o p o p r a w ia się i u su w a. W s z k o ln ic tw ie, s z ta b a c h i n a s ta n o w is k a c h w y ż sz y c h są je szcze o fic e

8 218 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii ro w ie o bcy g łó w n ie R o s ja n ie. N ie z a w sze c ie sz ą się o n i p o p u la r n o ś c ią w śró d ż o łn ie rz y, ja k k o lw ie k z n a jd u ją się w ś ró d n ic h lu d z ie w a rto ś c io w i, p o r z ą d n i i szczerz e n a m o d d a n i. W e szli o n i w s z e re g i p o ls k ie d la te g o, że n a sz y c h o f ic e ró w w y ż sz y c h, z d a tn y c h n a o d p o w ie d z ia ln e s ta n o w is k a n ie b y ło. D ziś, g d y z n ie w o li lu b z a g ra n ic y p o lsc y o fic e ro w ie p rz y c h o d z ą, so w ie c c y d o w ó d c y w r a c a ją d o sw o ich o d d z ia łó w. W e d łu g p la n u, o ja k im m i w s p o m in a n o, w y m ia n a o d b y w a ć s ię b ę d zie sto p n io w o. C zęść o d e jd z ie do g r u d n ia b r., część n a w io sn ę, r e s z ta w c ią g u ro k u p rz y sz łe g o. J e s t to z u p e łn ie z ro z u m ia łe i tru d n o d o p a tr y w a ć się ja k ic h ś u k r y ty c h i n ie p rz y c h y ln y c h d la n a s m y śli lu b z a m ia ró w. N ie w ą tp liw ie s p o ty k a się w ś r ó d tej k a d r y obcej i je d n o s tk i m a ło w a rto ś c io w e, u s iłu ją c e k r ó tk i p o b y t w sz e re g a c h w o js k a p o lsk ie g o w y k o rz y s ty w a ć d la w ła s n y c h, p r y w a tn y c h c eló w a le g a r ś ć ta n ie m o ż e rz u c a ć złego ś w ia tła n a c a ły sz e re g p r a w y c h i u c z c iw y c h, k tó r z y p r a c u ją z p o ż y tk ie m d la n a s i w s p ó ln e j le p s z e j p rz y szło ści. A ta k ic h s p o tk a łe m w ie lu. Stan zdrowotny: E p id e m ie w le c ie u s ta ły. S k a r g p o d ty m w z g lę d e m n ie s ły sz a łe m. G ru ź lic a i c h o ro b y w e n e ry c z n e sz e rz ą się p o d o b n o n a d a l n a g m in n ie. C y fr n ie p o d a ję, bo ich d o k ła d n ie n ie z n am, a p o w ta rz a ć teg o, co o p o w ia d a ją, a co m n ie s a m e m u w y d a je się n ie p ra w d o p o d o b n e w sw y c h ro z m ia ra c h, n ie chcę. Akcja osadnicza: A k c ja ta sz ła i do d n ia d z is ie jsz e g o je szcze id z ie d w o m a k ie r u n k a m i. O s a d n ic tw o s a m o rz u tn e i p la n o w e. O s a d n ic tw o s a m o r z u tn e z a p o c z ą tk o w a li P o la c y w y rz u c e n i z ziem z a c h o d n ic h do tz w. G e n e ra l G o u v e rn e m e n t. N ie k tó rz y z n ich, w ró c iw sz y w sw o je s tro n y, n ie z n a la z łs z y d a w n y c h d o m ó w i w a r s z ta tó w p ra c y, o s ie d la li się czaso w o n a w ła s n ą r ę k ę w g o s p o d a rs tw a c h p o n ie m ie c k ic h i w m ia rę j a k k s z ta łto w a ły się s to s u n k i i b e z p ie c z e ń s tw o, p o z o s ta w a li n a m ie js c u lu b z m ie n ia li sw ó j p o b y t n a w a r u n k i k o r z y s tn ie js z e w r e jo n a c h d a lszy c h. Z a n im i p o sz li in n i, b a rd z ie j s p r y tn i i w ię c e j p rz e d s ię b io rc z y, a le m n ie j u c zc iw i. Z a c z ę li o n i z m ie js c a u p r a w ia ć p rz e s tę p c z e in te r e s a. O b e jm o w a li o fic ja ln ie i n ie o fic ja ln ie g o s p o d a rs tw a z p o z o sta ły m p o N ie m c a c h in w e n ta rz e m, a n a s tę p n ie in w e n ta r z te n o ra z w s z y s tk o, co m o ż n a b y ło sp ie n ię ż y ć, w y w o z ili n a w s c h ó d i s p r z e d a w a li, a p o p o w ro c ie o b e jm o w a li n o w e d z ia łk i. P o m a g a li im w te j n ie c n e j ro b o c ie z a p ie n ią d z e lu d z ie n ie u c z c iw i n a s i i n ie k tó r z y c u d z o z ie m c y. W te n sp o so b p o w s ta ł n ie s ły c h a n ie d la p a ń s tw a i a k c ji o sie d le ń c z e j sz k o d liw y p r o c e d e r h a n d lu ra b u n k o w e g o, n a z w a n y sz a b re m. H a n d e l te n r o z w in ą ł się sz y b k o n a w s z y s tk ic h te r e n a c h i s ta ł s ię p la g ą g ro ź n ą, n ie b e z p ie c z n ą, tr u d n ą do z w a lc z a n ia. O s a d n ic tw o p la n o w e, p r o w a d z o n e p rz e z r z ą d R P o d b y w a się n a o d c in k a c h w o jsk o w y c h i o b sz a ra c h a d m in is tr o w a n y c h p rz e z w ła d z e c y w iln e. O s a d n ic tw o w o jsk o w e o b e jm u je d z ia łk i w s tr e f ie p r z y g ra n ic z n e j n a d O d rą i N y s ą Ł u ż y c k ą, c y w iln e g łę b ie j, aż p o d a w n ą g r a n ic ę p o ls k ą i w P r u s a c h W sc h o d n ic h. O a k c ji o sie d le ń c z e j p o w ie d z ie ć m o g ę k ró tk o, że R z ą d J e d n o ś c i N a ro d o w e j c zy n i w s z y s tk o, b y s p r a w ę tę p o s ta w ić n a ja k n a jle p s z e j d ro d z e i te m p o je j p rz y ś p ie s z y ć, że w s z ę d z ie ta m, g d z ie w ła d z a sp o c z y w a w r ę k a c h o b o w ią z k o w y c h, d z ie ln y c h, tw a r d y c h, e n e rg ic z n y c h, a n a d e w y s z y s tk o u c z c iw y c h d o w ó d c ó w lu b k ie ro w n ik ó w, g d z ie o s a d n ic y p rz y sz li w w ię k sz y c h z e s p o ła c h i s a m i się sz y b k o w e w n ę tr z n ie z o rg a n iz o w a li w y n ik i p r a c y są w id o c z n e. W sz ę d z ie p a n u je sp o k ó j, p o rz ą d e k i b e z p ie c z e ń s tw o, a p r a c a id zie n o rm a ln y m to re m. W sz ę d z ie in d z ie j, g d z ie w a r u n k ó w ty c h b r a k, p a n u je jeszcze ch ao s i n ie p e w n o ś ć, co sz k o d liw ie o d b ija się n ie ty lk o n a s a m y m

9 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii 219 o s a d n ic tw ie, a le i n a in te re s a c h p a ń s tw a. S a m w id z ia łe m lic z n e p r z e s trz e n ie i lic z n e o śro d k i d o b rz e ju ż z a g o s p o d a ro w a n e, tę tn ią c e n o r m a ln y m ży ciem, w y ró ż n ia ją c e się d o b ro b y te m i p o rz ą d k ie m. W id z iałem te ż o d c in k i b a rd z o p o d ty m w z g lę d e m z a n ie d b a n e, w n ie w ie lk ie j ty lk o ilo ści z a lu d n io n e, o d u ż y c h p o ła c ia c h p ó l n ie u p ra w n y c h, o o sie d la c h zniszczo n y c h, o b ra b o w a n y c h i o p u sz c z o n y c h. C a ły G ó rn y Ś lą sk, p rz e z k tó ry w p o w ro tn e j d ro d ze p rz e je ż d ż a łe m, w y g lą d a d o b rze. D z ię k i siln e j ręce, in ic ja ty w ie i ro z u m n e j p o lity c e w o je w o d y g e n. Z a w a d z k ie g o, ta d z ie ln ic a P o lsk i je s t ju ż p o ls k a p r a w ie w cało ści. P o ło ż e n ie g o sp o d a rc z e, s ta n b e z p ie c z e ń s tw a i sa m o p o czu cie lu d n o śc i b ez z a rz u tu. D o ln y Ś lą s k w y g lą d a g o rz ej. T a m, g d z ie g o sp o d a ru ją lu d zie o d p o w ie d n i lu b g d zie z n a jd u ją się d o b o ro w e je d n o s t k i w o js k a p o lsk ieg o, ta m je s t d o b rz e, ta m je s t d o sło w n ie ła d, k tó r y z u p e łn ie n ie z a z n a ł sk u tk ó w n o w o c ze sn e j w o jn y. W in n y ch r e jo n a c h z n is z c z e n ie p o w szech n e, g łó w n ie n a s k u te k r a b u n k u sz a b ro w e g o, b a ła g a n i n ie p e w n o ś ć, o d s tr a s z a ją c a o s a d n ik ó w p rz y b y w a ją c y c h p o je d y n c z o lu b w m ały c h z esp o ła ch. A p rz e c ie ż D o ln y Ś lą sk to k r a in a d o sło w n ie m le k ie m i m io d e m p ły n ą c a, n ie s ły c h a n ie z a s o b n a w u ro d z a jn ą ziem ię, p ię k n e w sie i m ia s ta, d o b rz e z o rg a n iz o w a n y p rz e m y s ł, lic z n e d ro g i, w s p a n ia łe lasy i d ość o b fite b o g a c tw a n a tu ra ln e. T a k r a in a na p e w n o n a le ż e ć b ę d z ie do n a s, o ile p r z e d k o n f e r e n c ją p o k o jo w ą p o tr a f im y ją p rz e ją ć w p ra k ty c z n e p o s ia d a n ie, u s u w a ją c z n ie j n ie lic z n e ju ż w y s p y lu d n o śc i n ie m ie c k ie j. L u d n o ść ta siłą b r u ta ln ą w c ią g u k ilk u w ie k ó w w y p a r ła sp o k o jn ą, ro ln ic z ą lu d n o ść p o lsk ą. J e s te m g łę b o k o p rz e ś w ia d c z o n y, że p rz y o d ro b in ie ty lk o z a p a łu, p rz y d o b re j w o li, p rz y d u żej d o z ie e n e r g ii i in ic ja ty w y, a n a d e w szy stk o p rz y sp rę ż y s te j i u m ie ję tn ie z a s to s o w a n e j o rg a n iz a c ji, d o k o n a ć m o ż e m y teg o d zieła w z u p ełn o śc i. N ie b ę d ą to z re sz tą ż a d n e c u d a. N ie b ę d ą to n a w e t n a d z w y c z a jn e w y siłk i, a le n o rm a ln a, z p o c z ą tk u n a p e w n o ż m u d n a i tw a r d a, lecz w k ró tc e o w o cna i d o b rz e się r e n tu ją c a p ra c a. N a t a k ą p r a c ę, w t a k w a ż n e j i p rz e ło m o w e j d la N a ro d u c h w ili, p o w in n o nas sta ć. J e ż e li n ie z d o ła m y się n a n ią z d o b y ć, p rz y sz łe p o k o le n ia p o tę p ią n a s, a m oże i z ło rz ec z y ć n a m b ę d ą. W o b liczu h is to r ii n ie p o m o g ą le g e n d y o N a rw ik u, T o b ru k u, C a sin o, W a rs z a w ie itp., g d y z ja w ia ją c e się ra z n a se tk i la t n ie z w y k le szczęśliw e o k a z je n ie z o s ta n ą w y k o rz y s ta n e p ra k ty c z n ie i d a le k o się ż n ie. I o to Ż o łn ie rze i O b y w a te le, m y śl, k tó ra z a p rz ą ta ła m n ie w c z a sie ro z m ó w w a r s z a w sk ic h n a d r e p a tr ia c ją ż o łn ie rz y p o lsk ic h ze S z w a jc a rii. R o z u m o w ałem n a stę p u ją c o. N ie je s te ś m y ju ż w o js k ie m w e w ła ś c iw y m sło w a z n a c z e n iu. P ię ć la t in te rn o w a n ia i p r a c y w z u p ełn ie in n y c h d z ie d z in a c h o d e rw a ło n a s od k a ra b in a. W o jn a się sk o ń c z y ła. N ie m o żem y p o w ró c ić do K r a ju z b ro n ią. Z re s z tą n ie je s t to w c a le w a ż n e. G d y b y śm y ją n a w e t m ie li, o k a z a ła b y się m o cn o p r z e s ta r z a ła, w o b ec te j, ja k ą ro z p o rz ą d z a o b e cn ie a r m ia p o ls k a w K r a ju. N ie m o ż e m y poza ż o łn ie rz e m słu ż b y s ta łe j p ó jść n a n o w e p r z e s z k o le n ie, b o n a le ży m y do k las, k tó re w P o lsce z d e m o b ilizo w an o. P o d b r o n ią p o z o s ta je ta m ty lk o k ilk a ro c z n ik ó w i to n a jm ło d sz y c h, z k tó ry c h część m a b y ć te ż w b lis k ie j p r z y szło śc i zw o ln io n a. N ie m o żem y ró w n ie ż w ró c ić ja k o g a rś ć e m ig r a n tó w c y w iln y c h, lu ź n ie ze sobą z w ią z a n y c h po to, b y się w K ra ju po w s z y s tk ic h w a r s z ta ta c h p ra c y ro z p ro s z y ć a, bo p rz e k re ś lilib y ś m y s w o ją p rzeszło ść, bo z g in ę lib y ś m y b e z w ie śc i, n ic w a ż n ie jszeg o d la p rz y sz ło ści N a ro d u nie d o k o n a w sz y. P o n a s z e j n ie w ie lk ie j w p ra w d z ie, a le na p e w n o u c z c iw e j i z d u żą k o rz y ścią d la K r a j u w y k o n a n e j p ra c y ż o łn ie rs k ie j i o b y w a te lsk ie j, n ie p o z o sta łb y ż ad e n ślad. N ie o a m b ic je o so b iste tu c h o d z i, a o w a rto ś c i i d o św ia d c z e n ia zesp o ło w e, k tó ry c h n ie w ą tp liw ie n a g r o m a d z iliś m y w so b ie dużo. N a ró d n a s z w te j c h w ili w s tę p u je w p rz e ło m o w y o k re s a W oryginale: rozpieprzyć.

10 220 Repatriacja żołnierzy polskich ze Szw ajcarii d z ie jó w. M u si d o k o n a ć d z ie ł, k tó r e n ie ty lk o u g r u n tu ją m u w o ln o ść i n ie p o d le g ło ść, a le k tó r e stw o rz ą z a s a d n ic z e p o d s ta w y g o sp o d a rc z e g o b y tu i n a sz e g o p o lity c z n e g o i k u ltu r a ln e g o ro z w o ju n a d łu g ie, d łu g ie w ie k i. N ie w o ln o n a m te d y ro z p ra s z a ć sił i ro z m ie n ia ć n a d ro b n e z d o ln o ś c i do tw ó rc z e g o, zesp o ło w eg o d z ia ła n ia. P o w in n iś m y w ró c ić ja k n a jp r ę d z ie j w ja k n a jw ię k s z e j lic z b ie, w ż o łn ie rs k ie j d y sc y p lin ie i ja k n a jle p ie j z o rg a n iz o w a n i, b y w s p ó ln y m w y s iłk ie m, w s p ó ln y m tr u d e m, w s p ó ln ą d o lą i n ie d o lą, w s p ó ln ą ra d o ś c ią z o s ią g n ię ty c h w y n ik ó w, d o k o n a ć c zy n ó w, k tó re b y P o ls c e p rz y n io s ły ja k n a jw ię k s z ą k o rz y ść, a k tó re b y ró w n o c z e śn ie z a p e w n iły z n o śn y b y t n a m s a m y m i n a s z y m ro d z in o m. P o w in n iś m y w ró c ić ra z e m : in ż y n ie ro w ie, p ra w n ic y, le k a rz e, n a u c z y c ie le, u rz ę d n ic y, ro ln ic y, rz e m ie ś ln ic y, ro b o tn ic y o fic e ro w ie i sz e re g o w i po to, b y o b ją ć w p o s ia d a n ie te r e n n a z ie m ia c h z a c h o d n ic h, p rz e z r z ą d R P w rę c e n a s z e p r z e k a z a n y. B y te r e n te n p o d k a ż d y m w z g lę d e m a d m in is tr a c y jn ie i g o sp o d a rc z o o p a n o w a ć i u rz ą d z ić. B y w te r e n te n k o rz e n ia m i w r o s n ą ć i p rz e d k a ż d y m n ie b e z p ie c z e ń s tw e m go b ro n ić. B y n a n im s tw o rz y ć tw ie r d z ę p o lsk o śc i, o śro d e k, k tó r y m ó g łb y d o d a tn io p ro m ie n io w a ć n a tw o rz ą c e się n o w e ż y cie w p r a s ta r y c h m ie jsc o w o śc ia c h d a w n y c h, p ia s to w s k ic h z ie m z a c h o d n ic h. M u szę s p e c ja ln ie w ty m m ie js c u p o d k re ś lić, że w s z y s tk ie w ła d z e w W a rsz a w ie, t a k w o js k o w e ja k i c y w iln e, o d n io sły się do c h ę c i i d e c y z ji n a sz e g o p o w ro tu n ie z w y k le p o z y ty w n ie i ż y c z liw ie i że p r z y rz e k ły n a m w s z e lk ą p o m o c, j a k a ty lk o b ę d z ie le ż a ła w ich te c h n ic z n y c h m o ż liw o śc ia c h. O b ie c a n o o d d a ć n a m p o d o sa d n ic tw o o b sz a r, k tó ry p o d w z g lę d e m u k s z ta łto w a n ia te re n o w e g o, w a r u n k ó w b y to w a n ia, p o z io m u k u ltu r y r o ln e j i p rz e m y s ło w e j o d p o w ia d a ć b ę d z ie s z w a jc a rs k im s to su n k o m. R z ą d w a r s z a w s k i w ie o n a s d ość d użo. W ie, że n ie m a rn o w a liś m y c z a su n a p ró ż n ia c tw ie i ja ło w y c h s p o ra c h p o lity c z n y c h, że w c z a sie p ię c io le tn ie g o in te r n o w a n ia n a u c z y liśm y się n ie m a ło te o r e ty c z n ie i p r a k ty c z n ie, że s ta ć n a s n a p o d ję c ie się i rz e te ln e w y k o n a n ie u ło żo n e g o z g ó ry p la n u. L ic z y te ż m o c n o n a p e łn e z ro z u m ie n ie z n a sz e j s tr o n y i n a n a s z e w y p o c z ę te siły. O d n a s w ię c ty lk o s a m y c h z ależeć b ę d z ie, c z y śm y w p e łn i d o ro śli do z a d a ń, ja k ie p o s ta w iło n a m d z ie jo w e p rz e z n a c z e n ie. N ie chcę u k r y w a ć tru d n o ś c i i p rz e sz k ó d, k tó r e się p ię tr z ą n a d ro d z e n a sz e g o p o w r o tu i n a sz e g o w c is k a n ia się siłą w o rg a n iz m o b cy, ż y w y jeszcze i b a rd z o n a m w ro g i. T am, g d z ie n ie d łu g o ju ż p rz y jś ć m a m y, N ie m c ó w je s t je szcze dużo. B ę d ą się b ro n ić m o cn e. N ie fiz y c z n ie, a n i po ż o łn ie rs k u, le c z p rz e z in tr y g i p o lity c z n e, p rz e z p ła c z liw ą p r o p a g a n d ę o k rz y w d z ie n ie m ie c k ie j, p rz e z z ło śliw e ro z s ie w a n ie p lo te k fa łs z y w y c h o rz e k o m y m b a r b a r z y ń s tw ie p o lsk im. I z n a jd ą n a p e w n o z a w s z e p o słu c h w n ie k tó r e j p r a s ie z a g ra n ic z n e j d la m o b iliz o w a n ia z a c h o d n ie j o p in ii p rz e c iw k o n a m. O d ra z ro z p o c z ę te j, ch o ćb y n a jb a r d z ie j z a ż a r te j w a lk i o g ra n ic e, k tó r e s t r a t e g ic z n ie, p o lity c z n ie i g o sp o d a rc z o m o g ą s k u te c z n ie z a b e z p ie c z y ć n a s z n ie p o d le g ły b y t n ic o d s tra s z y ć n a s n ie p o w in n o. W w a lc e te j, n a n a jb liż s z y o k re s, ch o d zi g łó w n ie o to, b y śm y do k o n f e re n c ji p o k o jo w e j s ta li się rz e c z y w is ty m i p a n a m i d o ln o ś lą s k ic h i n a d o d rz a ń s k ic h zie m. W sz y stk ie in n e z a g a d n ie n ia n ie m a ją w ię k szego z n a c z e n ia. N ie s p ie r a jm y się w ię c o to, czy z a d a ń ty c h m a ją się p o d ją ć so c ja liśc i, p e p e ro w c y, c h rz e ś c ija ń s c y d e m o k ra c i czy lu d o w c y, bo p e w n e je s t, że d o k o n a ć te g o m u sz ą P o la cy. S tą d n ie k r ę p u ją c z u p e łn ie n ic z y je j w o ln o śc i i p r z e k o n a ń p o lity c z n y c h, m u sim y z g o d n ie i p r z y ja ź n ie p o d a ć so b ie d ło n ie w s z y s c y i w s p ó l n ie ru s z y ć je d n ą do P o ls k i d ro g ą. W ró c im y k a r n i, s k ro m n i i s o lid a rn i. W ró c im y p o to, b y z a k a s a ć rę k a w y, b y p o d ją ć i su m ie n ie w y k o n a ć p rz e z n a c z o n e n a m p rz e z d z ie je w ie lk ie z ad a n ie. G en. b ry g. B. P r u g a r - K e tlin g

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

Królowa Korony Polskiej.

Królowa Korony Polskiej. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. k: Nr. 18. Kraków, 3. maja 1925. Rok I. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. 1'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 13 (598) 29 m arca 2002 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT) www.gj.com.pl Z i IY O Z IE N BĘDZIE TANIE] Patrz str. 2 ( N i e ) w y j a ś n i o n

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

S Z A N le C TYGO DNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM POLSKI W NIEW OLI PIERW SZY R O K D R U G IE J W O JN Y

S Z A N le C TYGO DNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM POLSKI W NIEW OLI PIERW SZY R O K D R U G IE J W O JN Y Po przeczytaniu oddaj drugiem u: S Z A N le C N ie d b a j o to, żeś w ciężk ie k a jd a n y się dostał, G d y lu d rze k ł: chcę b y ć w o ln y m! zaw sze w o ln ym został. (Gen. J. Jasiński. Rok. 1790).

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ N r 2 5 ( 6 1 0 ) 2 1 c z e r w c a 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r in d e x u 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 z ł ( w ty m 7 % V A T ) www.gj.com.pl Centrala: tel. 747-17-47,

Bardziej szczegółowo

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka)

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 587-595 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976 Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 1977 K R O N I K A N A U K O W A Władysław Szczepański POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu

Stanisław Stabro Ten nie jest z ojczyzny mojej.... Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 3, 73-93 2003 Annales Academiae

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!...

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!... XVI. Kraków, 15 stycznia 1913. W ychodzi 1-g-o i 15-g-o każdego m iesiąca. K w artaln ie: z p rz e sy łk ą pocztow ą 2 kor.,.2 m arki 25 fen., 1 rb s. 25 kop. KRAKÓW Nr. 2. ADRES REDAKCYI I A D M IN ISTR

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

5 niedzielne występy Pidżamy Porno

5 niedzielne występy Pidżamy Porno T Y G O D N IK Z IE M I JA R O C IŃ S K IE J N r 3 (5 8 8 ) 18 styczn ia 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r indexu 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 zł (w tym 7 % V A T ) www.gj.com.pl 32.613 zł dla orkiestry

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej1

Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej1 DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXI 1999, 4 PL ISSN 0419-8824 IN MEMORIAM Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej1 zorganizowane 8 lutego 1999 w Sali Lelewelowskiej przez Towarzystwo M i^ n i^ w Historii

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

PSZ V09N1X. całej stronicy. - ;a

PSZ V09N1X. całej stronicy. - ;a Rok XXI. wów, w październihu 1907. X r. l O. PSZ V09N1X P O Z f l R H l C Z y Jeden za w$zyjtl!i

Bardziej szczegółowo

Po konfiskacie nakład drugi. Rocznik IV, (XXXV) Kraków, maj 1931 r. Nr. 3. NOWA ZORZA. (przedtem : N O W Y DZWONEK")

Po konfiskacie nakład drugi. Rocznik IV, (XXXV) Kraków, maj 1931 r. Nr. 3. NOWA ZORZA. (przedtem : N O W Y DZWONEK) Po konfiskacie nakład drugi. Rocznik IV, (XXXV) Kraków, maj 1931 r. Nr. 3. NOWA ZORZA (przedtem : N O W Y DZWONEK") Wychod/i raz w miesiącu około dnia 1-go. Przedpłata na NOW Ą Z O R ćę w ynosi do końca

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach.

Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach. 1 3Teksty Drugie 2002, 6, s. 167-179 Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach. Piotr Chlebowski 1 3Interpretacje Piotr CHLEBOWSKI Romantyczne silvae rerum'. O Cypriana Norwida

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK. Wyda w ca: K rakowskie T ow arzystw o Lekarskie Redaktor odpowiedzialny: dr B. Giędosz PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY ZAKŁADY WYTWÓRCZE:

DWUTYGODNIK. Wyda w ca: K rakowskie T ow arzystw o Lekarskie Redaktor odpowiedzialny: dr B. Giędosz PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY ZAKŁADY WYTWÓRCZE: fio k III Seria li Kraków Nr 20(15. X. 1947) PRZEGLĄD LEKARSKI DWUTYGODNIK Organ Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, Izby Lekarskiej Związku Lekarzy P. P., W ojewódzkiego Urzędu Zdrowia. Organ Związku

Bardziej szczegółowo

Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276

Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276 Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276 1984 Tadeusz Baryła DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO ZWIĄZKU ZACHODNIEGO W OKRĘGU MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ ZYCIE BYTOMSKIE

studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ ZYCIE BYTOMSKIE R E K L A MA 977023929410548 studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 9 770239"294105 MIKŁAJ ZYCIE BYTMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 9/4, 73-84 2010 ACTA Acta Sci. Pol., Administratio

Bardziej szczegółowo

MERA" BIULETYN PRZEMYSŁU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYZACJI I POMIARÓW

MERA BIULETYN PRZEMYSŁU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYZACJI I POMIARÓW Redakcja Kolegium w składzie: m gr Z. Bieguszewska-Kochan, m gr W. Borucki (redaktor działu Ekonom ika"), m gr B. Drożak, m gr inż. J. Dziewięcki (redaktor naczelny), J. Esikowski, m g r inż. R. Farfał,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaborska Bibliografia miasta Torunia za rok Rocznik Toruński 35,

Urszula Zaborska Bibliografia miasta Torunia za rok Rocznik Toruński 35, Urszula Zaborska Bibliografia miasta Torunia za rok 2007 Rocznik Toruński 35, 259-348 2008 ROCZNIK TORUŃSKI TOM 35 ROK 2008 Bibliografia miasta Torunia za rok 2007 wraz z uzupełnieniami Urszula Zaborska

Bardziej szczegółowo

1955. Nr. 18. BIULETYN INFORMACYJNY T. P. II. w G. 1 NOW OCZESNA O RG ANIZACJA URZĄDZEŃ BIUROWYCH G D Y M 1A OBROTOWB

1955. Nr. 18. BIULETYN INFORMACYJNY T. P. II. w G. 1 NOW OCZESNA O RG ANIZACJA URZĄDZEŃ BIUROWYCH G D Y M 1A OBROTOWB 1955. Nr. 18. BIULETYN INFORMACYJNY T. P. II. w G. 1 ADAM TOMASZEWSKI NOW OCZESNA O RG ANIZACJA URZĄDZEŃ BIUROWYCH G D Y M 1A UL.1CA Ś W I Ę T O J A Ń S K A (W dom u gdzie Izba Przern. - H andl.) KONTA

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S

W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S I W kolorowymdodatkumożeciepaństwoobejrzeć fotoreportaż ześwięta naszegomiasta. Znacznajego część dotyczy wydarzeń sportowych, głównie przez duże S czyli turniejowi piłki nożnej zudziałemreprezentacji

Bardziej szczegółowo