0 głowę bar. Bienertha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0 głowę bar. Bienertha."

Transkrypt

1 A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr < Prenumerata miesięczna: z odsyłką 2 K, bez odsyłki 1 K 3 0 t a, zagranicą 2 mk. 30 fen., 3 fr. 50 ctm., 2Vs szyl, 70 ctm. ameryk. P re n u m e ra ta ty g o d n io w a w K ra k o w lo 4 0 h, i z dostaw ę do domu 46 h. Idoer 8 ta, poświąteczny 4 ta. O r g a n c e n t r a l n y p o l s k i e j p a r t y i s o c y a l n o - d e m o k r a f y e z n e j. W y c h o d z i c o d z i e n n i e ( z w y j ą t k i e m n i e d z i e l i ś w i ą t ) o g o d z i n i e 5 p o p o ł u d n i u, a n a d t o w p o n i e d z i a ł k i i d n i p o ś w i ą t e c z n e o g o d z i n i e 9 r a n o. kosztują od miejsca wiersza jednoszpaltowego drobnym drukiem (petitem) za pierwszy raz 20 halerzy, następnie po 10 hal. Nadesłane od miejsca wierszą drukiem petitowym po 40 hal. za każdy raz. Śluby, zaręczyny i nekrolog; po 80 hal. od wiersza za każdy raz. Załą c zn ik i (prospekty i t. d.) przyjmuje się za cenę 2 kor. za 100 egzemplarzy dla zamiejscowych, a 1 kor. za 100 egzemplarzy dia miejscowych prenumeratorów. Reklamacye otwarte są wolne od opłaty p o cztowej. Redakeya rękopisów nie zwraca i bezimiennych listów nie uwzględnia. 0 głowę bar. Bienertha. W» ś r o d ę d. 1 0 b. m. z b i e r a s i ę z n o w u p a r l a m e n t d l a r o z p o c z ę c i a s w y c h p r a c o d p o c z f t k u : o d w y b o r u p r e z y d y u m i k o m i s y i. J e ż e l i w y b ó r p r e z y d y u m w o b e c k o a - I l i c y i c h r z e ś c i j a ń s k o - s p o ł e c z n y c h z K o ł e m p o l s l e m p ó j d z i e g ł a d k o, z a c z n i e s i ę w a l k a p d ', y d w ó c h z a p o w i e d z i a n y c h p r z e z r z ą d p r z e» f l r ' > i e n i a c h : p r z y k o n t y n g e n c i e r e k r u t a i U p a ń s t w o w i e n i u k o l e i, e w e n t u a l n i e t a k ż e p r z y u s t a w i e a n e k s y j n e j. S p r a w y t e b ę d ą p r z e d m i o t e m g o r ą c e j w a l k i m i ę d z y U n i ą s ł o w i a ń s k ą " z j e d n e j, a s t r o n n i c t w a m i u r z ę d o w e m i, t j. N i e m c a m i w s z y s t k i c h o d c i e n i i K o ł e m p o l s k i e m z d r u g i.. j s t r o n y. U n i a s ł o w i a ń s k a ", w k t ó r e j v s z y s t k i e s t r o n n i c t w a c z e s k i e j u ż z p o w o u s w e j p r z e w a g i l i c z e b n e j o d g r y w a j ą p r z e w o d n i ą r o l ę, s t a n o w c z o j e s t z d e - c y d o Y a n ą n i e d o p u ś c i ć d o u c h w a l e n i a k o - n i e c z a ś c i p a ń s t w o w e j. P r z e d k i l k u d n i a m i d o n i c ' i ś m y, ż e a g r a r y u s z e i k l e r y k a l i c z e s c y o w n a d c z y l i b a r. B i e n e r t h o w i, ż e sp e - e y a l *? i e j e m u o d m a w i a j ą u c h w a l e n i a k o n t j g e n t u r e k r u t a, p o d c z a s g d y i n n e m u s z e f o m. g a b i n e t u ( G a u t s c h o w i? ) n i e b ę d ą r o b i l i o p o z y c y i. C z ę ś ć p i s m c z e s k i c h w i a d o m o ś ć t ę p o t w i e r d z a, c z ę ś ć z a p r z e c z a ; z g o d n e m i s ą j e d n a k w s z y s t k i e w t e m, ż e b a r. B i e n e r t h, k t ó r y z a w z o r e m K o e r b e r a u z n a ł v e t o n i e m i e c k i e ", n i e z a s ł u g u j e n a z a u f a n i e C z e c h ó w, t e m b a r d z i e j, ż e f a k t y c z n i e n i e z r o b i ł ż a d n y c h p o w a ż n y c h u s i ł o w a ń d l a u r u c h o m i e n i a s e j m u c z e s k i e g o. B e z s e j m u c z e s k i e g o n i e b ę d z i e p a r l a m e n t u t o j e s t t e r a z h a s ł e m C z e c h ó w i t o t e m p r z y k r z e j s z e d l a r z ą d u, ż e N i e m c y n i e c h c ą b e z o t r z y m a n i a g w a r a n c y i a n i s ł y s z e ć o z a p r z e s t a n i u o b s t r u k c y i w s e j m i e. M o ż n a w i ę c p r z y j ą ć z a p e w n i k, ż e p a r l a m e n t b ę d z i e s t a ł p o d z n a k i e m o p o z y c y i. N i e b y ł a b y t o o s t a t e c z n i e r z e c z t a k s t r a s z n a, g d y ż o p o z y c y a w p a r l a m e n c i e j e s t z u p e ł n i e z r o z u m i a ł ą, a n a w e t k o n i e c z n ą ; i n n ą j e s t r z e c z ą, j a k n a n i ą z a p a t r u j e s i ę b a r. B i e n e r t h. P o d t y m w z g l ę d e m j a s n o w y p o w i a d a j e g o z a m i a r y p ó ł u r z ę d o w y F r e o n e n b l a t t ". P i s z e o n, ż e n a w e t o p o z y c y a p r z e c i w k o n i e c z n o ś c i o m p a ń s t w o w y m s p o w o d u j e r z ą d d o z a m k n i ę c i a p a r l a m e n t u i d o z a d e k r e t o w a n i a i c h n a p o d s t a w i e 1 4. J e ż e l i w i ę c o p o z y c y a m o ż e b y ć w z i ę t ą z a p r e t e k s t d o r z ą d ó w n i e k o n s t y t u c y j n y c h, t o t e m b a r d z i e j m o ż e t o s p o - w o d o w a ć o b s t r u k e y a, k t ó r ą n i e n a ż a r t y g r o ż ą r a d y k a l i c z e s c y, m a j ą c d o t e g o o s o b i s t o p o w o d y : r e w i z y e i a r e s z t o w a n i a z a r z e k j m ą a g i t a c y ę a n t y m i l i t a r n ą. O g ó l n y o b r a z p a r l a m e n t u p r z e d s t a w i a ć s i ę b ę d ż i e n a p o c z ą t k u s e s y i w n a s t ę p u j ą c e j p o s t a c i : U n i a s ł o w i a ń s k a w r a z z U - k r a i ń c a m i b ę d z i e w o p o z y c y i, p i e r w s z a z e w z g l ę d u n a s p r a w y c z e s k i e, d r u d z y z p o w o d u i p h s y t u a c y i w G a l i c y i ; s o c y a l n i d e m o k r a c i b ę d ą w r z e c z o w e j o p o z y c y i, j a k t o z r e g u ł y s i ę d z i e j e, p r z e c i w k o n t y n g e n t o w i r e k r u t a i p r z e c i w u s t a w i e a n e k s y j n e j, d o k t ó r e j p r z y k r y c h s t r o n p r z y b y ł o w o s t a t n i c h d n i a c h z a c i ą g n i ę c i e p o ż y c z k i w d r o d z e n i e k o n s t y t u c y j n e j ; p r a w d o p o d o b n i e w o p o z y c y i b ę d ą t e ż W ł o s i, z p o w o j u n i e u w z g l ę d n i e n i a i c h ż y c z e ń o z a ł o ź e n f e u n i w e r s y t e t u w ł o s k i e g o w T r y e - ś c i e. Z a r z ą d e m o ś w i a d c z ą s i ę N i e m c y w s z y s t k i c h o d c i e n i i K o ł o p o l s k i e, j a k o w i e r n a g w a r d y a k a ż d e g o r z ą d u. M i a ł b y w i ę c r z ą d z a p e w n i o n ą w i ę k s z o ś ć, g d y b y p r z e d ł o ż e n i a j e g o m i a ł y p r z y j ś ć p o d o b r a d y w d r o d z e n o r m a l n e j, c o j e s t j e d n a k ń i a ł o p r a w d o p o d o b n e m z e w z g l ę d u n a z a p o w i e d z i a n e p r z e z K l o f a c z a w n i o s k i a g ł e. O i l e r z ą d b ę d z i e s z u k a ł p r e t e k s t u d o s u n i ę c i a p a r l a m e n t u n a b o k, n i e b ę d z i e t e o t r u d h o z n a l e ź ć g o, a z a p o w i e d z i w s k a - z j ą, ż e ; r z ą d j u ż j e s t z d e c y d o w a n y r z ą d z i ć b e z p a r l a m e n t u. G r a b a r. B i e n e r t h a j e s t c a ł k i e m j a s n ą : z o p o z y c y i, j a k a w e w s z y s t k i c h p a r l a m e n t a c h j e s t r z e c z ą z u p e ł n i e n o r m a l n ą, c h c e ń k o r z y s t a ć d l a u t r z y m a n i a s i ę n a s t a n o w i s k u w b r e w w o l i p a r l a m e n t u i w b r e w J e g o w ł a s n y m z d o l n o ś c i o m ". M a j ą c t a k z a c h ę c a j ą c e p r z y k ł a d y w p r z e s z ł o ś c i, j a k 4 - l e t n i e r z ą d y K o e r b e r a w b r e w p a r l a m e n t o w i, s ą d z i t e n s z c z e g ó l n e g o r o d z a j u m ą ż s t a n u ", ż e i j e m u b ł y s k a d ł u g o l e t n i a ś w i e t n o ś ć m i n i s t e r y a l n a, o p i e r a j ą c a s i ę n a 1 4. W r a c h u b i e t e j z a p o m i n a b a r. B i e n e r t h o t e m, ż e K o e r b e r m i a ł d o c z y n i e n i a z p a r l a m e n t e m k u r y a l n y m, k t ó r y b e z o p a r c i a o s z e r o k i e m a s y, a n a w e t p r z e z n i e z n i e n a w i d z o n y, n i e m i a ł s i ł y d o z a j ę c i a p r z y n a l e ż n e g o m u s t a n o w i s k a. T e r a z j e s t i n n y p a r l a m e n t, p a r l a m e n t l u d o w y, a t e n m a t y l e s i ł ż y w o t n y c h, t a k i e o p a r c i e o k i l k u m i l i o n o w ą r z e s z ę w y b o r c z ą, ż e g r ę b a r. B i e n e r t h a m o ż n a n a z w a ć ś m i a ł o g r ą o j e g o g ł o w ę. N i e p o d r z ą d a m i p o w s z e c h n e g o g ł o s o w a n i a m i e j s c e d l a d y l e t a n t ó w, k t ó r z y w p o c z u c i u s w e j s ł a b o ś c i c h c ą o p i e r a ć s w ó j b y t n a c h w i l o w e j s ł a b o ś c i p a r l a m e n t u ; p r ę d z e j a n i ż e l i b a r. B i e n e r t h s i ę s p o d z i e w a, l u d s t a n i e n a w e t z a t y m p a r l a m e n t e m, k t ó r y b ą d ź c o b ą d ź w y r a ż a j e g o ż ą d a n i a i n i e d o p u ś c i d o l e k c e w a ż e n i a s w e j r e p r e z e n t a c y i, t a k k r w a w o w y w a l c z o n e j. B a r. B i e n e r t h w d a ł s i ę w n i e b e z p i e c z n ą g r ę, k t ó r e j k o s z t a w k a ż d y m r a z i e n a j e g o s p a d n ą g ł o w ę. G m i n n a r e f o r m a w y b o r c z a. K r a k ó w, 6 m a r c a. D z i ś o d b ę d z i e s ię p o s i e d z e n i e k o m i s y i s t a t u t o w e j k r a k o w s k i e j R a d y m i e j s k i e j w s p r a w i e g m i n n e j r e f o r m y w y b o r c z e j. W c z o r a j n a d t ą k w e s t y ą o b r a d o w a ł a d e m o k r a t y c z n a w i ę k s z o ś ć R a d y. O w y n i k u w c z o r a j s z y c h n a r a d z o s t a ł w y d a n y n a s t ę p u j ą c y k o m u n i k a t : N a w c z o r a j s z e m p o s i e d z e n i u o b u k l u b ó w d e m o k r a t y c z n y c h R a d y m i e j s k i e j u - e h w a l o n o n a s t ę p u j ą c e z a s a d y d l a s w o i c h c z ł o n k ó w k o m i s y i s t a t u t o w e j : Z w a ż y w s z y, ż e n a j b l i ż s z e w y b o r y d o R a d y m i e j s k i e j o d b y ć s ię m a j ą w r., a o b y d w a k l u b y d e m o k r a t y c z n e m a j ą t o p r z e k o n a n i e, i ż p r z e p r o w a d z e n i e d o t e g o t e r m i n u w d r o d z e u s t a w o d a w c z e j n o w e j o r d y n a c y i w y b o r c z e j b e z u w z g l ę d n i e n i a s y s t e m u k u r y a l n e g o, b y ł o b y r z e c z ą n i e m o ż l i w ą z e w z g l ę d u n a k r ó t k o ś ć c z a s u i o b e c n y s k ł a d S e j m u k r a j o w e g o ; z w a ż y w s z y d a l e j, ż e o b y d w a k l u b y p r z y w i ą z u j ą d o t e g o w i e l k ą w a g ę, a ż e b y j u ż p r z y n a j b l i ż s z y c h w y b o r a c h d o R a d y m i e j s k i e j l i c z n e z a s t ę p y o b y w a t e l i, d o t ą d d o p r a w a w y b o r c z e g o n i e d o p u s z c z o n e, m o g ł y w w y b o r a c h w z i ą ć u - d z i a ł o b y d w a k l u b y d e m o k r a t y c z n e u - c h w a l i ł y p o d j ą ć n a t e r a z c z ę ś c i o w ą r e f o r m ę o r d y n a c y i w y b o r c z e j g m i n n e j p r z e z p o p r a w i e n i e o b e c n i e o b o w i ą z u j ą c e g o s y s t e m u k u r y a l n e g o. W t y m c e l u n a l e ż y : 1. O b o w i ą z u j ą c y s y s t e m k u r y a l n y u z u p e ł n i ć p r z e z d o d a n i e nowej kuryi powszechnego g ł o s o w a n i a s k o n s t r u o w a n e j w e d ł u g p o d s t a w o w y c h z a s a d u s t a w y w y b o r c z e j d o R a d y p a ń s t w a, a w sile r ó w n o r z ę d n e j i n n y m k u r y o m ; 2. O b e c n e k u r y e h a n d l u i p r z e m y s ł u, t u d z i e ż k u r y e w ł a s n o ś c i ( r e a l n o ś c i ) p o d d a ć g r u n t o w n e j r e w i z y i i o d p o w i e d n i e j r e f o r m i e ; 3. W p r o w a d z i ć z a w z o r e m i n n y c h u s t a w w y b o r c z y c h p o s t a n o w i e n i a u s t a w o w e, g w a r a n t u j ą c e c z y s t o ś ć w y b o r ó w i z a p r o w a d z i ć b e z p o ś r e d n i s p o s ó b g ł o s o w a n i a d l a o b o j g a p ł c i z w y k l u c z e n i e m p e ł n o m o c n i c t w. 4. P r a c ę k o d y f i k a c y j n ą w t e n s p o s ó b p r z y s p i e s z y ć, i ż b y, b e z w z g l ę d u n a c h w i l ę f a k t y c z n e g o w c i e l e n i a g m i n p o d m i e j s k i c h d o m. K r a k o w a, w y b o r y w r o d b y ć s i ę m a j ą c e j u ż n a p o d s t a w i e z r e f o r m o w a n e j o r d y n a c y i w y b o r c z e j p r z e p r o w a d z o n e b y ć m o g ł y ". O z n a c z a ł o b y t o 3 k u r y e u p r z y w i l e j o w a n e z 7 2 m a n d a t a m i i k u r y ę p o w s z e c h n ą z 2 4 m a n d a t a m i. P o w y ż s z e z a s a d y m a j ą s t a n o w i ć p o d s t a w ę p r a c k o m i s y i s t a t u t o w e j. C z y t y l k o p r a c e t e n i e p ó j d ą z n o w u ż ó ł w i m k r o k i e m, j a k d o t y c h c z a s?!... C z y t o n i e j e s t t y l k o n o w y f a j e r w e r k p. L e a p r z e d d e b a t ą b u d ż e t o w ą w R a d z i e m i e j s k i e j? L u d n o ś ć p r a c u j ą c a p o s t a r a s ię d o p i l n o w a ć s w o j e g o p r a w a i n i e p o z w o l i n a n o w e o d w l e c z e n i e r e f o r m y w y b o r c z e j. T o w a r z y s z e! A g itu jc ie z a prasą robotn ic z ą! Żą d a jc ie w s zę d z ie N a p r z o d u " Renegat do szcze gólnych poruczeń. S p o k o j n i e s o b i e d r z e m a ł C z a s " w p r z e d p o k o j a c h d y g n i t a r z y, d u m n y z e s w e j l i b e r y i c z a r n o ż ó ł t e j i b ł a z e ń s k i e j c z a p e c z k i. Z d a r z a ł o s i ę, ż e p o d c h w y t y w a ł j a k i e ś s ł ó w k o m i n i s t r a - r o d a k a, a l b o z g o ł a i n i e r o d a k a, p o c z e m g ł o s e m s e n n y m j e p o w t a r z a ł k u u - c i e s z e b r a c i s z l a c h t y, r ó w n i e ż p a r a d u j ą c y c h w s z a c i e l o k a j s k i e j i p o t r z ą s a j ą c y c h d z w o n e c z k a m i a r l e k i n ó w. Z r e s z t ą s p o k o j n i e d r z e m a ł d a l e j. L e c z n a g l e z p r o c e s u k r a k o w s k i e g o " d o w i e d z i a ł s i ę, ż e w P o l s c e b y ł a n i e d a w n o r e - w o l u c y a, k t ó r ą d o t ą d z a m i n i s t r a m i u w a ż a ł z a w y m y s ł r o s y j s k i c h n i h i l i s t ó w, ż e n i e r a z n a w e t w p r o s t z K r a k o w a p r z e w o ż o n o d o K r ó l e s t w a z a k a z a n ą t a m b i b u ł ę ", ż e i s t n i a ł y a u t e n t y c z n e s k ł a d y b r o n i, c o w i ę c e j, ż e s o c y a l i ś c i g a l i c y j s c y " w m i a r ę s i ł p o m a g a l i s w y m t o w a r z y s z o m z a k o r d o n o w y m. I w i e l k i e p r z e r a ż e n i e o g a r n ę ł o w s z e c h l o j a l n ą s z l a c h e c k ą g a z e t ę, c o w ł a s n ą d r z e m k ę a n t y s z a m b r o - w ą b r a ł a z a m a r t w o t ę i u d u p o l s k i e g o. Z n i e n a c k a o b u d z o n y l o k a j a r l e k i n, d a r e m n i e u s i ł u j ą c y p a r o d y o w a ć S t a ń c z y k a, w y l ę k ł y m g ł o s e m z d ą ż y ł z a l e d w i e k r z y k n ą ć : k t o w B o g a w i e r z y, n i e c h b u d u j e t a m y i s t a w i a o c h r o n n e w a ł y! E k s p o z y t u r a r o s y j s k i e j r e w o l u c y i g r o z i n a m z a g ł a d ą! A g d y s ię o c k n ą ł w r e s z c i e z r a p t o w n e g o o s z o ł o m i e n i a, s p o s t r z e g ł p o n i e w c z a s i e, ż e o k r z y k t e n z a m i a s t g r o z y w z n i e c a t y l k o ś m i e c h, a l b o w i e m d z i ę k i d z w o n e c z k o m b ł a - z e ń s k i m m y ś l a n o, ż e t o ż a r t p e d o e h o c o n e g o t r e f n i s i a. P o s p i e s z n i e w i ę c n a r z u c i ł n a s i e b i e s t a r o ś w i e c k i k o n t u s z i p o c z ą ł n a r o d o w o " z a k l i n a ć n a t r a d y c y e, n a n i e p o k a l a n ą d u s z ę p o j s k ą i p ł a c z l i w i e a z a r a z e m h a r d o ( i ś c i e p o l o k a j s k u ) p r z e s t r z e g a ć n a r ó d p r z e d t r u c i z n ą o b c e g o n a m s o c y a l i z m u i p r z e w r o t u r e w o l u c y j n e g o. Ż e j e d n a k z p o d k o n t u s z a w y z i e r a ł a c o d z i e n n a l i b e r y a c z a r n o ż ó ł t a, k r z y k n i ę t o m u : T a r g o w i c a! " i o d w r ó c o n o s ię o d e ń z e w z g a r d ą. W t e d y n i e f o r t u n n y o r g a n " s z l a c h e c k i e j k o r u p c y i i r z ą d o w e j o b ł u d y s i ę z a m y ś l i ł i p o s t a n o w i ł n a t r z y d n i w y d z i e r ż a w i ć e t y k ę " z e s p i c h l e r z a r e n e g a t a r e w o l u c y i, g a l i c y j s k i e g o T i c h o m i r o w a. N i e g d y ś s o c y a l i s t a, d z i ś n a t r ę t n y p a c h c i a r z g a z e c i a r s k i w s z y s t k i c h b y l e m o ż n y c h w r o g ó w l u d u, t e n m a j s t e r o d r o b i e n i a " j e d n a k o w i n t e r e s i e p o s t ę p o w y m c z y z a c h o w a w c z y m s k w a p l i w i e i u s ł u ż n i e w y r ę c z y ł C z a s ". M a j ą c z a w s z e, j a k s p r y t n y h a n d e ł e s, p o d r ę k ą t r o c h ę u ż y w a n y c h, p r a w d z i w i e h r a b s k i c h " k o s t y u m ó w i m n ó s t w o w ł a s n y c h, n i e r a z o r y g i n a l n y c h k ł a m s t w, z m y ś l a ć, p r z y s i ą g, p r z e k l e ń s t w i o s z c z e r s t w, p o t r a f i ł p r z e n i c o w a ć c a ł y b ł a z e ń s k o - l o j a l n i e a l a r m u j ą c y g a r n i t u r a r g u m e n t ó w C z a s u " i n a d a ć m u w y g l ą d e t y c z n i e - o b y w a t e l s k o t r o m t a d r a e b i. W i ę c n i e m a j u ż n i e b e z p i e c z e ń s t w a, o k o p ó w i w a ł ó w j u ż b u d o w a ć n i e t r z e b a, g d y ż p r o c e s u j a w n i ł t y l k o b a n k r u c t w o s o c y a l i s t ó w. D w u n a s t u o b y w a t e l i z p o c z u c i e m g o d n o ś c i o b y w a t e l s k i e j i z w i a r ą w p r a w o " o d n i o s ł o z w y c i ę s t w o n a d k o n s p i r a c y ą b i b u ł y " (? ). N i e z a ł a m u j c i e t e d y, s z l a c h c i c e i p a c h c i a - r z e, r ą b, b o w s y p k i b i b u ł y " u j a w n i a j ą t y l k o w y s y p k i m o r a l n e " n a o r g a n i z m i e s o c y a l i z m u. I m g o r l i w s z a j e s t p r a c a p r o w o k a t o r ó w, t e m l e p i e j d l a c h c ą c e g o s ię u z d r o w i ć " i w y z w o l i ć s i ę z p o d d y k t a t u r y t o w a r z y s z y " n a r o - d o w o - b u r ż u a z y j n e g o o g ó ł u. Z a p r z a n i e c s o c y a l i z m u w i o d o b r z e, j a k z d r a d a i p r o w o k a t o r s t w o s ą t ę p i o n e p r z e z r e w o l u c y o n i s t ó w, z j a k n a m i ę t n ą b e z w z g l ę d n o ś c i ą i b o l e s n ą o t w a r t o ś c i ą k o n s p i r a t o r z y o b n a ż a j ą w ł a s n e r a n y, z a d a w a n e p r z e z n i k c z e m n y c h d e l a t o r ó w i s p r z e d a w c z y k ó w. I o t o o ś m i e l a s ię w t r a g i c z n y m m o m e n c i e, g d y p a r t y a w a l c z ą c a j a w n i e i p u b l i c z n i e d o k o n y w a b o l e s n e g o a k t u a m p u t a c y i s z k o d l i w y c h n a r o ś l i n a w ł a s n e m c i e l e, r z u c a ć w t ę p a r t y ę k a m i e n i e m o b e l g i, ż e z d u m ą m ó w i o s w o j e m p o w i n o w a c t w i e z o c h r a n ą ", b y t e r o r y z o - w a ć o p i r i i ę i z a c h o w a ć p o z ó r w ł a d z y p r z e z s ą d y i w y m i e r z a n i e k a r. N i k c z e m n o ś ć r e n e g a t ó w n i e d z i w i, a l e d z i w i ć m o ż e n i e r o z u m n e z a c i e t r z e w i e n i e C z a s u ", k t ó r y w o ł a ł z w y k ł ą m u a z r o z u m i a ł ą r z ą d o w o l o k a j s k ą o b ł u d ę z a s t ą p i ć p r z e z p r o w o k a c y j n e ł g a r s t w a i o s z c z e r s t w a r e n e g a t ó w, k t ó r z y t e m t y l k o s ię r ó ż n i ą o d p r a w d z i w y c h p r o w o k a t o r ó w, ż e n i e m o ż n a i m z a r z u c i ć p o w i n o w a c t w a z o c h r a n ą ". J Kw. l a k w k a l e j d o s k o p i e. W i a d o m o ś c i z S e r b i i k a ż d e j c h w i l i z m i e n i a j ą s i ę, z a p o w i a d a j ą c r a z p o g o d ę, d r u g i r a z b u r z ę. W c z o r a j t e l e g r a m y d o n i o s ł y, ż e w s k u t e k p r z e d s t a w i e n i a m o c a r s t w S e r b i a o ś w i a d c z y ł a g o t o w o ś ć o d s t ą p i e n i a o d ż ą d a ń t e r y t o r y a l n y c h i o d a u t o n o m i i d l a B o ś n i ; w i a d o m o ś ć t a w y d a w a ł a s i ę t e m p r a w d o p o d o b n i e j s z ą, i l e ż e p o t w i e r d z a ł o j ą ź r ó d ł o t a k p o w a ż n e, j a k l o n d y ń s k i e B i u r o R e u t e r a. T o b y ł o w c z o r a j, a d z i ś s y t u a c y a j e s t w p r o s t p r z e c i w n ą. Z o f i e y a l n e g o k o - m u u i k a t u r z ą d u s e r b s k i e g o w y n i k a, ż e n i e t y l k o n i e z r e z y g n o w a ł o n z p o w y ż s z y c h ż ą d a ń, l e c z j a k t w i e r d z i k o m u n i k a t w y k l u c z o n e m j e s t, a b y s i ę z n a l a z ł j a k i k o l w i e k r z ą d, k t ó r y b y o ś m i e l i ł s i ę p r z y j ś ć z t a k ą p r o p o z y c y ą p r z e d s k u p c z y n ę n a t u r a l n i e z e w z g l ę d ó w p a t r y o t y c z n y c h. D o w c z o r a j s z y c h r ó ż n i c f o r m a l n y c h, p o l e g a j ą c y c h n a t e m, ż e A u s t r y ą o b s t a w a ł a p r z y b e z p o ś r e d n i c h r o k o w a n i a c h z w y k l u c z e n i e m p o ś r e d n i c t w a R o s y i, p r z y ł ą c z y ł a s i ę z a t e m n o w a, w i ę k s z a i i s t o t n i e j s z a, a m i a n o w i c i e o d m o w a S e r b i i z a s t o s o w a n i a s i ę d o r a d m o c a r s t w. P y t a n i e w i ę c, c o t e r a z n a s t ą p i : c z y m o c a r s t w a p o ś r e d n i c z ą c e s k ł o n n e b ę d ą d o w y w a r c i a n a c i s k u s i l n i e j s z e g o, n i ż n o t y i d o b r e r a d y, c z y t e ż p o z w o l ą S e r b i i u t r z y m y w a ć n a d a l E u r o p ę w n a p r ę ż e n i u, p o d g r o z ą w o j n y d l a j e j n i e z i s z c z a l n y c h c e l ó w. N i e u l e g a w ą t p l i w o ś c i, ż e j a k o n e g d a j p i s a l i ś m y t o s p r z e c i w i e n i e s i ę S e r b i i w o l i c a ł e j E u i o p y o p i e r a s i ę n a s e p a r a t y s t y c z n e j p o l i t y c e R o s y i, n a j e j o d o s o b n i o n y c h d r o g a c h o d r e s z t y k o n c e r t u e u r o p e j s k i e g o, a m o ż e i n a t a j n y c h p o d s z e p t a c h, ż e r a d y j e j s ą d a w a n e t y l k o d l a p o z o r u, a w r z e c z y w i s t o ś c i z a l e c a i p r z y r z e k a c o ś i n n e g o. I l e k r o ć R o s y a r a d z i ł a p u b l i c z n i e w B e l g r a d z i e u m i a r k o w a n i e, t y l e k r o ć k s. J e r z y i P a s i c z t a j e m n i c z o s z e p t a l i, ż e u p o m n i e n i a t e d a w a n e s ą t y l k o z e w z g l ę d u n a o - p i n i ę F r a n c y i, a n a p r a w d ę o t r z y m a l i o n i p o d c z a s s w e g o p o b y t u w P e t e r s b u r g u z u p e ł n i e i n n e p r z y r z e c z e n i a i z a c h ę t y. Z c a ł e g o b o w i e m p r z e b i e g u a w a n t u r y s e r b s k i e j p r z e b i j a s i ę j a s k r a w o n i e s z c z e r o ś ć d y p l o - m a c y i r o s y j s k i e j : z j e d n e j s t r o n y b i e r z e o n a u d z i a ł n a w ł a s n ą r ę k ę w p r o p o - z y c y a c h p o k o j o w y c h, w y c h o d z ą c y c h z P a r y ż a, L o n d y n u, a n a w e t B e r l i n a, z d r u g i e j s t r o n y p o s e ł S e r g i e j e w p o z o s t a j e m i m o u r z ę d o w y c h i p u b l i c y s t y c z n y c h a d m o n i c y j d o r a d c ą r z ą d u i d y n a s t y i s e r b s k i e j ; t a p o d w ó j n a g r a m o ż e b y ć j a k d a j ą d o z r o z u m i e n i a p ó ł u r z ę d o w e o r g a n a n i e m i e c k i e V o s s i s c h e Z t g " i K o l n i s c h e Z t g " w y n i k i e m o b e c n e g o n i e p r z y g o t o w a n i a R o s y i d o w o j n y, a s t a n i e s i ę c a ł k i e m o t w a r t ą t j. o ś w i a d c z y s i ę j a w n i e z a S e r b i ą w c h w i l i, g d y s i ę l e p i e j d o w o j n y p r z y g o t u j e. M o ż l i w e t o j e s t i z t e j r a c y i n i e k t ó r e p i s m a w i e d e ń s k i e n a w o ł u j ą b a r. A e h r e n - t h a l a, a b y u p r z e d z i ł R o s y ę i n a t y c h m i a s t k a z a ł w k r o c z y ć d o S e r b i i, s t w o r z y ć w t e n s p o s ó b f a k t d o k o n a n y i c z e k a ć z b r o n i ą u n o g i n a d e c y z y ę R o s y i, m a j ą c p r z e z o k u p a c y ę S e r b i i z a p e w n i o n e t y ł y. N a t e r a d y m o ż n a t y l e t y l k o p o w i e d z i e ć, ż e s ą o n e z b r o d n i c z e. N a r o d y a u s t r y a c k i e n i e c h c ą w o j n y z p o w o d u B o ś n i i d o m a g a j ą s i ę o d k i e r o w n i k ó w p o l i t y k i z a g r a n i c z n e j, a b y z c i e r p l i w o ś c i ą p r z y j m o w a l i z m i e n i a j ą c e s i ę p o s t a n o w i e n i a k r n ą b r n e g o s ą s i a d a, n i e d a j ą c s i ę p i e r w s i s p r o w o k o w a ć d o c z y n n e g o w y s t ą p i e n i a. W o j n a b y ł a b y m o ż e p o ż ą d a n ą d l a p e w n y c h s f e r, a l e m a s y j e j s t a n o w c z o n i e c h c ą. P r o w o k a c y ę p r u s k i e j p o l i c y i ( Z s e j m u p r u s k i e g o ). N i e t y l k o w P e t e r s b u r g a t o c z y ł a s i ę w u b i e g ł y m t y g o d n i u p a r l a m e n t a r n a d e b a t a o r z ą d o w y m s y s t e m i e p r o w o k a c y j n y m. P r a w i e r ó w n o c z e ś n i e k w e s t y a p r o w o k a c y i p o l i c y j n e j b y ł a p r z e d m i o t e m r o z p r a w i w D u m i e b e r l i ń s k i e j. Z p o w o d u w n i o s k u o p o w i ę k s z e n i u p ł a c d l a n i ż s z y c h u r z ę d n i k ó w p a ń s t w o w y c h, s o c y a l i s t y c z n y p o s e ł d o s e j m u p r a s k i e g o, t o w. H i r s c h, d o m a g a ł s i ę z n i e s i e n i a t a j

2 n e j p o l i c y i, p r z y t a c z a j ą c r o z m a i t e p r z y k ł a d y z b r o d n i c z e j p r o w o k a c y i. M i n i s t e r s p r a w w e w n ę t r z n y c h v. M o l t - k e, z a b r a w s z y g ł o s d l a o b r o n y p r o w o k a t o r ó w, u w a ż a ł z a s t o s o w n e p r z e d e w s z y s t k i e m p r z e r a z i ć p r a w i c ę s e j m o w ą s t r a s z n i e * r e w o l u c y j n y m i c y t a t a m i z p r a s y s o c y a l i s t y c z n e j. P o c z e m, z u p e ł n i e j a k S t o ł y p i n, o z n a j m i ł : J e ż e l i p o l i e y a p r z y - t e m ( t j. p r z y z w a l c z a n i u s o c y a l i s t ó w ) p o s ł u g u j e s ię t a j n y m i a g e n t a m i, to n i e s t o i m y w o b e c p y t a n i a : c z y t o j e s t p i ę k n e l u b n i e? l e c z w o b e c p y t a n i a : c z y t o j e s t k o n i e c z n e, c z y n i e? D o p ó k i s o c y a l n a d e m o k r a c y a o s t e n t a c y j n i e i d e m o n s t r a c y j n i e w y s t ę p u j e n a u l i c a c h, t a j n i a g e n c i p o l i c y j n i s ą n i e z b ę d n i. Z a p r z e c z a m j e d n a k ż e w s p o s ó b n a j b a r d z i e j s t a n o w c z y, b y t a j n i a g e n c i p r o w o k o w a l i d o w y k r o c z e ń. G d y b y s i ę c o ś p o d o b n e g o z d a r z y ł o, w y s t ą p i ł b y m j a k n a j s u r o w i e j * i t d. P r u s k i e m u S t o ł y p i n o w i z d a w a ł o s i ę n i e z a w o d n i e, ż e o s t a t e c z n i e z d r u z g o t a ł s o - c y a l n y c h d e m o k r a t ó w i ż e w t y m n a j r e - a k c y j n i e j s z y m z p a r l a m e n t ó w j u ż n i k t w i ę c e j o p r o w o k a c y i r z ą d o w e j m ó w i ć n i e b ę d z i e. S t a ł o s i ę p r z e c i e ż i n a c z e j. N a z a j u t r z p o s e ł p o l s k i d r S e y d a, u z a s a d n i a j ą c w n i o s e k K o ł a p o l s k i e g o o z n i e s i e n i e k a r t l e g i t y m a c y j n y c h d l a r o b o t n i k ó w s e z o n o w y c h, w y g ł o s i ł s i l n ą m o w ę, b e z w z g l ę d i. i e w ł a ś n i e p i ę t n u j ą c ą p r o w o k a t o r ó w r z ą d o w y c h. D r S e y d a m ó w i ł : M i n i s t e r w c z o r a j z a p r z e c z a ł, j a k o b y s z p i c l e p o l i c y j n i u p r a w i a l i p r o w o k a c y ę. M o g ę d o w i e ś ć, ż e u r z ę d n i c y p o l i c y i p o l i t y c z n e j p r o w o k o w a l i n i e - t y l k o z a m i l c z ą c ą z g o d ą s w o i c h p r z e ł o ż o n y c h, a l e n a w y r a ź n e i c h ż ą d a n i e. ( S ł u c h a j c i e, s ł u c h a j c i e! u P o l a k ó w i s o c y a l - n y c h d e m o k r a t ó w ). W p e w n y m p r o c e s i e w Z a b r z u s t w i e r d z o n o z e z n a n i a m i ś w i a d k ó w, ż e s z p i c e l P i e c o n t e w p i e r w p o ż y c z y ł P o l a k o m o r ł y p o l s k i e, a p o t e m d o n i ó s ł p r o - k u r a t o r y i p a ń s t w o w e j, ż e d a n e s t o w a r z y s z e n i e m a c e l e n a r o d o w o p o l s k i e. P r o k u - r a t o r y a i s t o t n i e w k r o c z y ł a, p o c z e m z a p a d ł y w y s o k i e k a r y w i ę z i e n n e. ( S ł u c h a j c i e! u s o c y a l. i P o l. ). W i n n y m w y p a d k u c z ł o n k o w i e s t o w a r z y s z e n i a z o s t a l i u k a r a n i z a ś p i e w a n i e n i e b e z p i e c z n y c h p i e ś n i. A l e s k ą d s t o w a r z y s z e n i e m i a ł o t e p i e ś n i? O d t e g o s a m e g o s z p i c l a P e c o n t a! ( S ł u c h a j c i e! ) D a l e j m ó w c a w s p o m i n a o p r o w o k a c y a c h l a n d r a t a w Z a b r z u. M i n i s t e r b r o n i ł w c z o r a j s z p i c l ó w p o l i c y j n y c h i p o s u n ą ł s i ę d a l e j, n i ż m ó w c y z p r a w i c y. C i m ó w i l i, ż e p o t ę p i a j ą w p r a w d z i e s y s t e m s z p i c l o w s k i, a l e u w z g l ę d n i a j ą o k o l i c z n o ś c i ł a g o d z ą c e. ( Ś m i e c h n a l e w i c y ). A t o l i z a s a d a, p r o k l a m o w a n a p r z e z m i n i s t r a, b r z m i : C e l u ś w i ę c a ś r o d k i. ( N i e p o k ó j ś r ó d k o n s e r w a t y s t ó w. B a r d z o d o b r z e! u P o l a k ó w i s o c. d e m. ) P o w c z o r a j s z e j m o w i e m i n i s t r a n i e b ę d z i e d z i w n e m, j e ż e l i s z p i c l o - s t w o w p r z y s z ł o ś c i j e s z c z e b a r d z i e j s i ę r o z s z e r z y, n i ż d o t ą d. ( S ł u s z n i e! u P o l a k ó w i s o c. d e m. ) R o z c h o d z i s i ę p r z e c i e ż t u n a w e t n i e o p o c h o d y d e m o n s t r a c y j n e, l e c z 0 p o l i c y j n i e z a m e l d o w a n e s t o w a r z y s z e n i a, d o k t ó r y c h p o l i e y a m a d o s t ę p. J e ż e l i p o m i m o t o s z p i c l o w a n i e t y c h s t o w a r z y s z e ń m a m i e j s c e, t o j e s t n i e s ł y c h a n e, n i e p r z y z w o i t e i b e z e c n e! ( B u r z l i w e o k l a s k i u P o l a k ó w i s o c y a l n e j d e m o k r a c y i )... M i n i s t e r o b i e c a ł n a w y p a d e k u j a w n i e n i a p r o w o k a c y i w k r o c z y ć p r z e c i w k o o d n o ś n y m u r z ę d n i k o m. J e s t ż e m i n i s t e r g o t ó w t o u c z y n i ć t e r a z, g d y m u p o d a ł e m n a z w i s k a?... J e ż e l i n a p r a w a n i e n a s t ą p i s z y b k o, t o j e s t e ś m y n a n a j l e p s z e j d r o d z e d o s t o s u n k ó w, k t ó r e k u o b u r z e n i u w s z y s t k i c h s t r o n n i c t w p a n u j ą w R o s y i. ( Ż y w e o k l a s k i u P o l a k ó w 1 s o c y a l n y c h d e m o k r a t ó w ). M o w a p o s ł a S e y d y w y w a r ł a w i e l k i e w r a ż e n i e. T a k p e w n y s i e b i e r z ą d p r u s k i, c h l u b i ą c y s i ę z a z w y c z a j l e g a l n o ś c i ą *, s t a n ą ł w o p i n i i o p o z y c y j n e j o b o k r z ą d u c a r s k i e g o. P r a s a b u r ż u a z y j n a u s i ł u j e n a r a z i e f a k t t e n b a g a t e l i z o w a ć. Niebezpieczeństwo wojny. T łu m a c ze n ia n o ty s e rb s k ie j. Belgrad. O g ł o s z o n ą p r z e z p e t e r s b u r s k ą a g e n - c y ę t e l e g r a f i c z n ą t r e ś ć n o t y s e r b s k i e j k o m e n t u j ą w t u t e j s z y c h k o ł a c h p o l i t y c z n y c h w t e n s p o s ó b, ż e S e r b i a w p r a w d z i e n i e ż ą d a o d A u s t r y i o d s z k o d o w a n i a t e r y t o r y a l n e g o, ż e j e d n a k ż e o c z e k u j e o d E u r o p y p r z y z n a n i a t y c h ż ą d a ń, a l b o w i e m p o z r z e c z e n i u s i ę p r z e z T u r c y ę B o ś n i i H e r c e g o w i n y, s p r a w a t a o b c h o d z i m o c a r s t w a, k t ó r e A u s t r y i d a ł y m a n d a t d o o k u p a c y i. Z p o w o d u t e g o S e r b i a, p o d trzy m u ją c w s z y s tk ie sw a z n a n e ż ą d a n ia, u w a ż a m o c a r s t w a z a j e d y n i e k o m p e t e n t n e f o r u m i d o n i c h s ię z w r a c a. P u n k t c i ę ż k o ś c i z o s t a ł t e r a z p r z e n i e s i o n y z B e l g r a d u d o P e t e r s b u r g a. R ó w n o c z e ś n i e j e d n a k ż e r z ą d s e r b s k i z r z u c i ł n a R o s y ę c a łą o d p o w i e d z i a l n o ś ć z a d a l s z e w y p a d k i i z a u z n a n i e a n e k s y i B o ś n i. J e ż e l i b y u z n a n i e a n e k s y i m i a ł o n a s t ą p i ć b e z u w z g l ę d n i e n i a ż ą d a ń s e r b s k i c h, S e r b i a b ę d z i e s ię u w a ż a ł a za z u p e ł n i e z w o l n i o n ą o d w s z e l k i c h z o b o w i ą z a ń w o b e c R o s y i i p o k o j u e u r o p e j s k i e g o. G ło sy prasy serbskiej. B e lg ra d. W c z o r a j s z a w i a d o m o ś ć d z i e n n i k ó w w i e d e ń s k i c h, i ż r z ą d s e r b s k i p o s t a n o w i ł z r z e c s i ę t e r y t o r y a l n e g o o d s z k o d o w a n i a i a u t o n o m i i B o ś n i, w y w o ł a ł a w B e l g r a d z i e w i e l k i e w z b u r z e n i e, m i m o i ż u w a ż a j ą z a w y k l u c z o n e, b y w i a d o m o ś ć t a b y ł a p r a w d z i w ą. O g ó l n i e p a n u j e z a p a t r y w a n i e, ż e t a k i e s t a n o w i s k o r z ą d u s e r b s k i e g o s p o w o d o w a ł o b y n a t y c h m i a s t o w y j e g o u p a d e k. M i m o t o d z i e n n i k i W z y w a j ą r z ą d k a t e g o r y c z n i e, b y d a ł w s p r a w i e t e j w i a d o m o ś c i w y j a ś n i e n i e. P o l i t i k a * ż ą d a n a t y c h m i a s t o w e g o o g ł o s z e n i a t r e ś c i o d p o w i e d z i s e r b s k i e j, a b y o g ó ł s i ę z o r y e n t o w a ł, c z y z a c h o d z i t u z b r o d n i a, c z y t e ż b r a k z r o z u m i e n i a i n t e r e s ó w. M a l i J o u r n a l * d o m a g a s i ę w y j a ś n i e ń, a b y r z ą d u w o l n i ł s i ę o d s t r a s z n e g o p o d e j r z e n i a. G d y b y w i a d o m o ś c i p i s m w i e d e ń s k i c h s i ę s p r a w d z i ł y, w ó w c z a s n a l e ż y w e z w a ć l u d, a b y u k a m i e n o w a ł t e n r z ą d. D z i e n n i k i r z ą d o w e n a t o m i a s t s t a r a j ą s i ę p u b l i c z n o ś ć p r z e k o n a ć, ż e n i e m a p o w o d u d o z a n i e p o k o j e n i a. S a m o u p r a v a p o d n o s i, ż e S e r b i a w o b e c n e j s y t u a c y i p o z o s t a ć n i e m o ż e i m u s i s z u k a ć d r o g i d o m o r z a. T o ż ą d a n i e j e s t e k o n o m i c z n e, a n i e p o l i t y c z n e. T a k ż e o r g a n m ł o d o r a d y k a l n y O d i e k * w y w o d z i, ż e ż ą d a n i e t e r y t o r y a l n e S e r b i i c e l e m u z y s k a n i a p o ł ą c z e n i a z m o r z e m n i e j e s t p o l i t y c z n e, l e c z e k o n o m i c z n e. Postępow ania R osyi. B e rlin.» V o s s i s c h e Z e i t u n g * d o n o s i z B e l g r a d u o z a k u l i s o w e j h i s t o r y i o s t a t n i e g o z w r o t u w p o l i t y c e s e r b s k i e j : P o s e ł r o s y j s k i S e r g i e j e w m i a ł p o d c z a s b y t n o ś c i w W i e d n i u z a s i ę g n ą ć i n f o r m a c y i o d w i e d e ń s k i e g o r o s y j s k i e g o a m b a s a d o r a i a t t a c h e w o j s k o w e g o, z k t ó r y c h w y n i k a ł o, ż e s t a n o w i s k o d y p l o m a t y c z n e A u s t r y i j e s t u - m o c n i o n e i ż e p o g o t o w i e z b r o j n e A u s t r y i n a g r a n i c y s e r b s k i e j z a p e w n i a j e j b e z w a r u n k o w ą i n a t y c h m i a s t o w ą p r z e w a g ę. W s k u t e k t e g o Ś e r g i e j e w, p o w r ó c i w s z y d o B e l g r a d u, z a ż ą d a ł n a k o n f e r e n c y i z M i l o - v a n o v i c z e m z m i a n y p o l i t y k i s e r b s k i e j p r z y c z e m z w r ó c i ł u w a g ę, ż e R o s y a, n a k t ó r e j p o m o c S e r b i a l i c z y ł a, m o ż e w r a z i e k r o k ó w w o j e n n y c h d y s p o n o w a ć t y l k o c z t e r e m a k o r p u s a m i, s i ł ą d o s k u t e c z n e j a k c y i b e z w a r u n k o w o z a s ł a b ą. Z w r ó c i ł t e ż u w a g ę, ż e w o j e n n e s t a r c i e p r z y p r a w i ł o b y S e r b i ę o k l ę s k ę, k t ó r a z a d a ł a b y c i o s ś m i e r t e l n y p r a w o s ł a w n y m S ł o w i a n o m n a B a ł - k a n i e n a c z a s d ł u g i i o t w o r z y ł a b y n a o ś c i e ż w r o t a i n w a z y i g e r m a ń s k i e j. * * * G ło sy prasy niem ieckiej. B e rlin. ( B i u r o W o l f f a ). N o r d d e u t s c h e A U g. Z t g p i s z e : Z a n i m j e s z c z e p o z y t y w n i e s t a ł o s i ę p e w n e m, c z y S e r b i a z ł o ż y ł a z a p e w n i e n i a a w e j c h ę c i z g o d y i ż ą d a n e g o p r z e z w s z y s t k i e m o c a r s t w a z r z e c z e n i a s ię p r e t e n s y i t e r y t o - r y a l n y c h, z n a c z n a c z ę ś ć p r a s y z a j m u j e s ię s t a n o w i s k i e m A u s t r y i, p o l e g a j ą c e m r z e k o m o n a t e m, ż e A u s t r o W ę g r y ż ą d a j ą b e z p o ś r e d n i c h r o k o w a ń z S e r b i ą w s p r a w i e k o n e e s y j, j a k i e c h c ą S e r b i i n a p o l u e k o n o m i c z a e m u - c z y n i ć. Ż ą d a n i e t o j e s t z u p e ł n i e z r o z u m i a ł e m. C z y ż A u s t r o W ę g r y m a j ą w s p r a w i e t r a k t a t u h a n d l o w e g o l u b s z c z e g ó ł o w y c h w a r u n k ó w p o ł ą c z e ń k o l e j o w y c h S e r b i i z A u s t r y ą p r o w a d z i ć r o k o w a n i a z e w s z y s t k i e m i m o c a r s t w a m i, k t ó r e p o d p i s a ł y t r a k t a t b e r l i ń s k i, c z y t e ż z j e d n e m t y l k o p a ń s t w e m? J a s n e m j e s t, i ż k t o s z c z e r z e p r a g n i e p o k o j o w e g o i s p r a w i e d l i w e g o z a ł a t w i e n i a i s t n i e j ą c y c h r ó ż n i c, n i e m o ż e z m u s z a ć A u s t r o - W ę g i e r, a b y d o s w y c h r o k o w a ń w k w e s t y a c h e k o n o m i c z n y c h d o p u ś c i ł y i n n e m o c a r s t w a j a k o m a n - d a t a r y u s z y S e r b i i. N i e m o ż e c h o d z i ć t u o u - s i ł o w a n i e u p o k o r z e n i a c z y o n i e ś m i e l e n i a A u s t r o - W ę g i e r, p o n i e w a ż z g ó r y j e s t p e w n e m, ż e t a k i e u s i ł o w a n i e m u s i a ł o b y s ię r o z b i ć 0 o d m o w n e s t a n o w i s k o N i e m i e c, p o p i e r a j ą c y c h m o n a r c h i ę a u s t r o - w ę g i e r s k ą. K o lo n ia. K o l n. Z t g p i s z e o s p r a w i e k o n f e r e n c y i e u r o p e j s k i e j : W z y w a ć A u s t r o W ę g r y p r z e d t r y b u n a ł e u r o p e j s k i j e s t r z e c z ą n a d z w y c z a j n i e b e z p i e c z n ą. A u s t r o - W ę g ry m o żn a ty lk o w o jn ę zm u s ić d o z m i a n y s t a n o w i s k a. J e d n a k ż e n i e b e z p i e c z e ń s t w o j e s t t y l k o p o z o r n e. S t a r c i e A u s t r o - W ę g i e r z S e r b i ą m o g ł o b y t y l k o p r z e z i n t e r w e n c y ę j a k i e g o ś w i e l k i e g o m o c a r s t w a z a m i e n i ć s i ę w o - g r o m n y p o ż a r. J a k o j e d y n e m o c a r s t w o, m o g ą c e i n t e r w e n i o w a ć, w c h o d z i t u w r a c h u b ę R o s y a, k t ó r a j e d n a k n i e p o w a ż y się ż ą d a ć w o j n y, t e m b a r d z i e j, ż e p u n k t s p o r n y m i ę d z y A u s t r o - W ę g r a m i a R o s y a j e s t d o ś ć b ł a h y. P r z e d e w s z y s t k i e m t e d y t r z e b a t e r a z s p o k o j u i z i m n e j k r w i. M a m y n a d z i e j ę, ż e a u s t r y a e k a i w ę g i e r s k a p r a s a o b n i ż y n i e c o s w ó j t o n. N i e w i e r z y m y, a b y ż ą d a n o o d A u s t r o - W ę g i e r c z e g o ś, c o b y u b l i ż a ł o i c h h o n o r o w i p a ń s t w o w e m u i g o d n o ś c i. * * * Obustronne przyg oto w ania wojenne. W ie d e ń. P i s m a d o n o s z ą o p r z y g o t o w a n i a c h 1 z b r o j e n i a c h, p o c z y n i o n y c h p r z e z A u s t r o - W ę g r y w o s t a t n i c h 4 m i e s i ą c a c h. W j e s i e n i, g d y r o z p o c z ą ł s ię k o n f l i k t z S e r b i ą, s y t u a e y a w o j s k a a u s t r o w ę g i e r s k i e g o b y ł a n a j n i e k o r z y s t n i e j s z ą, w o b e c z a s t o j u p a n u j ą c e g o w a r m i i z p o w o d u k o n f l i k t u z W ę g r a m i. W p r z e c i ą g u c z t e r e c h m i e s i ę c y j e d n a k z r o b i o n o t y l e d l a a r m i i, ż e j e j s p r a w n o ś ć i b i t n o ś ć s t o i n a w y s o k o ś c i r ó w n e j w s z y s t k i m p i e r w s z o r z ę d n y m a r m i o m e u r o p e j s k i m. S z c z e g ó ł y z a r z ą d z e ń w o j s k o w y c h i z b r o j e ń, d o k o n a n y c h w t y m c z a s i e, s ą n a s t ę p u j ą c e : M i ę d z y i n n e m i w y p o s a ż o n o a r t y l e r y ę w n o w e a r m a t y, k t ó r y c h n a b y t o D a l e j w c z ę ś c i j u ż n a s t ą p i ł o, a w c z ę ś c i n a s t ą p i w n a j b i i ż s z y m c z a s i e z a o p a t r z e n i e p u ł k ó w w k a r a b i n y m a s z y n o w e w i l o ś e i K o s z t a t y c h p r z y g o t o w a ń w y n o s z ą j u ż p r z e s z ł o IS O m ilio n ó w k o ro n. K a ż d y d z i e ń u t r z y m a n i a w o j s k a w t y m c z a s i e w B o ś n i i H e r c e g o w i n i e k o s z t u j e K. R a z e m k o s z t a u t r z y m a n i a w o j s k a w B o ś n i i H e r c e g o w i n i e w y n o s z ą d o t ą d p r z e s z ł o 30 m i l i o n ó w k o r o n. B e lg ra d i S t a m p a * d o n o s i, ż e m i n i s t e r w o j n y z a m ó w i ł w N i e m c z e c h k a r a b i n ó w m a s z y n o w y c h. L u b ia n a. S l o v e n e c d o n o s i, ż e r z ą d s e r b s k i c z y n i w d a l s z y m c i ą g u g o r ą c z k o w e p r z y g o t o w a n i a d o w o j n y z A u s t r o - W ę g r a m i. C a ł e w y b r z e ż e w z d ł u ż S a w y i D u n a j u o b w a r o w a n e j e s t m i n a m i. Z a p a s y a m u n i c y i w o s t a t n i c h d w ó c h t y g o d n i a c h z o s t a ł y p o w i ę k s z o n e. * * * J e s z c z e je d n o d w u zn a c zn e o ś w ia d c ze n ie S e rb ii. B e lg ra d. D z i ś p r z e d p o ł u d n i e m p o j a w i ł s i ę n a s t ę p u j ą c y p ó ł u r z ę d o w y k o m u n i k a t : W z w i ą z k u z r o k o w a n i a m i, k t ó r e s ię o d b y ł y m i ę d z y m o c a r s t w a m i, p o d p i s a n y m i n a t r a k t a c i e b e r l i ń s k i m, w t y m k i e r u n k u, ab>y S e r b i a w i n t e r e s i e u t r z y m a n i a p o k o j u e u r o p e j s k i e g o z r z e k ł a s ię ż ą d a ń t e r y t o r y a l n y c h, R o s y a p r z e d s i ę w z i ę ł a o s o b n e p r z y j a z n e k r o k i u r z ą d u s e r b s k i e g o, c e l e m s k ł o n i e n i a g o d o w y ż e j w y m i e n i o n e g o p o s t a n o w i e n i a. R z ą d s e r b s k i p o s t a n o w i ł w g r a n i c a c h, n a ł o ż o n y c h m u p r z e z i n t e r e s a n a r o d u, o d p o w i e d z i e ć p r z y j a ź n i e n a r a d y u d z i e l o n e p r z e z R o s y ę, d o k t ó r y c h p ó ź n i e j p r z y ł ą c z y ł y s ię A n g l i a, F r a n c y a i W ł o c h y, k a ż d e z o s o b n a. S e r b i a c h c e p r z e z t o d a ć d o w ó d s w o i c h p o k o j o w y c h i s z c z e r y c h ż y c z e ń u t r z y m a n i a h a r m o n i i z d ą ż n o ś c i a m i w i e l k i c h m o c a r s t w. R z ą d s e r b s k i, k t ó r y n a w e t m y ś l e ć nie m o że o zrze c a s n lu się a s p ir a c ji serbskich w ja k im k o lw ie k k ie ru n k u, s t w i e r d z a p o n o w n i e, ż e k w e s t y a b o ś n i a c k a m a c h a r a k t e r e u r o p e j s k i. R z ą d s e r b s k i z a p e w n i a k a t e g o r y c z n i e, ż e w i e r n i e p ó j d z i e z a k i i c y a - t y w ą, k t ó r ą w i e l k i e m o c a r s t w a w c i ą g u d a l s z y c h r o z w i ą z a ń t e j s p r a w y p o w e z m ą, j e ż e l i w s t r z y m a j ą s i ę o d w y w o ł a n i a j a k i e g o k o l w i e k k o n f l i k t u p o d c z a s t e g o c i ę ż k i e g o p r z e s i l e n i a. K o m u n i k a t t e n z o s t a ł, j a k s ł y c h a ć, p r z e d p o ł u d n i e m z n o w u c o f n i ę t y p o n a d e j ś c i u o d p o w i e d z i R o s y i n a o ś w i a d c z e n i e r z ą d u s e r b s k i e g o. W c i ą g u d n i a d z i s i e j s z e g o l u b j u t r o m a s i ę p o j a w i ć o b s z e r n y p ó ł u r z ę d o w y k o m u n i k a t, p r z e d s t a w i a j ą c y k r o k i R o s y i i o d p o w i e d ź S e r b i i. R o s y js c y o c h o tn ic y w S e r b ii. P e te r s b u r g. R j e c z * d o n o s i, ż e z n a c z n a c z ę ś ć r o s y j s k i c h o c h o t n i k ó w w o j s k o w y c h o d j e c h a ł a d o S e r b i i p r z e z O d e s s ę. Ośw iadczenie Austryi w Belgradzie. W ie d e ń. P o s e ł w B e l g r a d z i e h r. F o lag a c h o t r z y m a ł p o l e c e n i e o ś w i a d c z e n i a r z ą d o w i s e r b s k i e m u, ż e o b a r z ą d y m o n a r c h i i z p o w o d u z a c h o w a n i a s i ę S e r b i i w o s t a t n i c h m i e s i ą c a c h k u s w e m u u b o l e w a n i u n i e s ą w s t a n i e p r z e d ł o ż y ć t r a k t a t ó w h a n d l o w y c h z S e r b i ą d o p a r l a m e n t a r n e g o z a ł a t w i e n i a. N a w i ą z u j ą c d o t e g o, h r. F o r g a c h o - ś w i a d c z y ł, ż e r z ą d m o n a r c h i i m a s t a n o w c z ą n a d z i e j ę, ż e S e r b i a, k t ó r a, j a k s ł y c h a ć ; i d ą c z a p o r a d ą m o c a r s t w, z d e c y d o w a n ą j e s t s w ą p o l i t y k ę c o d o B o ś n i z m i e n i ć, t o s w o j e r o z t r o p n e p o s t a n o w i e n i e i s w ó j z a m i a r u t r z y m a n i a p o k o j u i p r z y j a z n y c h s t o s u n k ó w z A u s t r o - W ę g r a m i p o d a d o w i a d o m o ś c i. S k o r o r z ą d a u s t r o - w ę g i e r s k i o t e m z o s t a n i e z a w i a d o m i o n y, b y ł b y g o t ó w w e j ś ć w r o k o w a n i a w s p r a w a c h h a n d l o w y c h i k o m u n i k a e y j n y c h m i ę d z y m o n a r c h i ą a S e r b i ą. Spraw y partyjne. K o n fe re n c y a okrę gu w y b o r c z e g o : P r Ig o r z e, W lo lic z k a, B o c h n ia o d b ę d z i e s i ę w e C m, / a r t e k 2 5 b. m. o g o d z. 9 r a n o w s a l i D o m u, r o b o t n i c z e g o w P o d g ó r z u ( p l a c S e r k o w s k i e g o I. t ł ). K a ż d a m i e j s c o w o ś ć m a p r a w o d o w y s i a n i a t y l u d e l e g a t ó w, b y n a k a ż d y c h 10 t o w a r z y s z ó w, - p ł a c ą c y c h p o d a t e k p a r t y j n y p r z y p a d a ł j e d e n d e l e g a t. N a d t o w s z y s c y t o w a r z y s z e p a r t y j n i z P o d g ó r z a, W i e l i c z k i i B o c h n i m a j ą p r a w o w z i ą ć w k o n f e r e n c y i u d z i a ł j a k o g o ś c i e. P r z e m y s k i s e k r e ta r y a t p a r ty jn y o b j ą ł t o w. A l e k s a n d e r M a n d e 1, d o k t ó r e g o t e ż o d t ą d n a l e ż y s ię z w r a c a ć w s p r a w a c h, d o t y c z ą c y c h r u c h u p o l i t y c z n e g o. A d r e s : P r z e m y ś l, u l. D o - b r o m i l s k a ł K R O N I K A. K r a k ó w, 6 m a r c a. S ą d nad S ta n is ła w e m B r z o z o w s k im. D a l s z y c i ą g r o z p r a w y p r z e d s ą d e m o b y w a t e l s k i m w s p r a w i e S t a n i s ł a w a B r z o z o w s k i e g o o d b ę d z i e s i ę w K r a k o w i e 2 0 h m. N ow iny k r a k o w sk ie. R u d a w a w y l a ł a n a u l. Ł o b z o w s k ą z p o w o d u z a t o r u l o d o w e g o, p o w s t a ł e g o p r z y m o ś c i e m i ę d z y u l i c a m i S z l a k i S i e m i r a d z k i e g o. W o d a z a l a ł a c a ł ą s z e r o k o ś ć u l i c y w r a z z c h o d n i k a m i, p o c z e m p r z e d o s t a ł a s ię n a u l i c ę K r u p n i c z ą. S t r a ż p o ż a r n a p r z e b i ł a z a t o r l o d o w y, w s k u t e k c z e g o w o d a c z ę ś c i o w o s p ł y n ę ł a. N ie b y w a ły ' n a p a d b a n d yski m i a ł m i e j s c e w c z o r a j w K r a k o w i e. R o z e g r a ł o n s i ę o k o ł o g o d z. 6x/2 w i e c z ó r w d o m u p r z y u l. Z w i e r z y n i e c k i e j n a I p i ę t r z e w o f i c y n a c h, w m i e s z k a n i u I z a k a G r a j o w e r a,, w ł a ś c i c i e l a k a n t o r u w y m i a n y n a l i n i i A B. O t e j p o r z e p. G r a j o w e r, k t ó r y z p o w o d u s o b o t y z a m k n ą ł w c z e ś n i e j * k a n t o r, s i e d z i a ł n a d k s i ą ż k ą d o m o d l e n i a w p o k o j u ; r a z e m z n i m s i e d z i a ł a j e g o 6 0 l e t n i a ż o n a M a l k a i 2 2 l e t n i a w y c h o w a n k a R a c h e l a B r a n s d o r f e r, a s ł u ż ą c a S c h i f r a D a n a r o b i ł a w k u c h n i p r z y g o t o w a n i a d o k o l a c y i. P o k ó j o ś w i e c a n y b y ł k i l k u ś - w i e c & m i, s t o j ą - c e m i w s r e b r n y m k a n d e l a b r z e, o r a z w i s z ą c y m u s u f i t u ż y r a n d o l e m. O k o ł o g o d z. 6 V a w i e c z ó r d o p o k o j u w s z e d ł n a g l e p r z e z k u c h n i ę j a k i ś m ę ż c z y z n a w ś r e d n i m w i e k u, o w i ą s a n y c a e r w o n ą k r a c i a s t ą c h u s t k ą p r z e z u s t a i n o s i z a p y t a ł : C z y j e s t t u m o j a ż o n a? O r a j o w e c o w i e n a w i d o k n i e z n a n e g o m ę ż c z y z n y p r z e s t r a s z y l i s i ę i o d p o w i e d z i e l i, ż e n i e m a t u ż a d n e j t a k i e j o s o b y. W t e j c h w i l i n i e z n a j o m y r a p t o w n i e d o s k o c z y ł d o s t o ł u i s t r ą & i ł r ę k ą k a n d e l a b r * z e ś w i e c a m i n a z i e m i ę, Ś w i e c e - z g a s ł y, a l e w ż y r a n d o l u w i s z ą c y m u s u f i t u ś w i e c i ł y s i ę i e s z c z e ś w i e c e. N i e d b a j ą c j u ż o ś w i a t ł o, n i e z n a j o m y r z u c i ł s i ę n a G r a j o w e r a i p o c z ą ł g o d u s i ć. W t e j s a m e j c h w i l i d o m i e s z k a n i a w p a d ł o t r z e c h i n n y c h m ę ż c z y z n. J e d e n p o d s k o c z y ł d o G r a j o w e r o w e j i o b a l i ł j ą n a z i e m i ę, a d w a j, z b l i ż y w s z y s i ę d o B r a n s d o r f e r ó w n e j, w ś r ó d g r ó ź b i b i c i a j e j p i ę ś c i a m i, p o c z ę l i k r z y c z e ć, a b y w s k a z a ł a, g d z i e G r a j o w e r o w i e m a j ą p i e n i ą d z e. K r z y k i z w a b i ł y d o p e k o j u s ł u g ę, k t ó r a w i d z ą c c o s i ę d z i e j e, c h c i a ł a w y b i e d z d o s i e n i. J e d e n z b a n d y t ó w u s i ł o w a ł j ą p r z y t r z y m a ć, z a c z ę ł o s i ę s z a m o t a n i e, a l e s ł u g a 1 w y r w a ł a s ię i z k r z y k i e m u c i e k ł a n a s c h o d y. P o s ł a n o z a n i ą s t r z a ł z r e w o l w e r u, k t ó r y n a s z c z ę ś c i e c h y b i ł. G im n a s t y k a iaycjieniczs& a d l a dzieci s z k o l n y c h w godzinach popołudniowych. Gim nastyka leczn icza o r t o p e d y czna od 9 1 i od 4 6. L e c z y s ię g a r b y, s k r z y w i e n i a k r ę g o s ł u p a, c h o r o b y s t a - Lecznica ortopedyczno-chirurgiczna, ul. Zyblikiewicza 9. Tal w ó w i k o ś c i, s t o p y p ła s k ie i t. d. Dr H a rz. Staszewski. Dr Wachtel M e c h a n o le c zn ic zy Z A K Ł A D Z A N D E R O W S K I PUBLICZNA HALA LICYTACYJNA K RAKÓW, RYNEK TELEFON Dnia 8 marca L i c y t a c y a o godz. 10 rano i o g. 3 popol' sprzedane będą; garnitury ze salonu,pianino, fortepiany, szafy? TELEFO N umywalnia, otomanki, kredens, zegarki i biżuteryadaifl'

3 K r z y k i i s t r z a ł z w a b i ł y j e d n a k m i e s z k a ń c ó w d o m u, k t ó r z y z a c z ę l i w y b i e g a ć z m i e s z k a ń ; b a n d y c i, w i d z ą c u d a r e m n i o n e s w e z a m i a r y, r z u c i l i s i ę d o u c i e c z k i. Z a s t ą p i ł i m n a p o d w ó r z u d r o g ę s z e w c p. F l a k o w i c z, d o k t ó r e g o s t r z e l a n o b e z s z k o d y. N a w i d o k r e w o l w e r ó w l u d z i e s ię c h w i l o w o c o f n ę l i, z c z e g o s k o r z y s t a l i n a p a s t n i c y i w y b i e g l i n a u l i c ę. J e d e n u c i e k ł w k i e r u n k u p l a n t, t r z e j p o b i e g l i k u m o s t o w i n a R u d a w i e, p r z e w r a c a j ą c w p ę d z i e i d ą c y c h s p o k o j n i e p r z e c h o d n i ó w. J e d e n z m i e s z k a ń c ó w d a ł z n a ć o w y p a d k u n a s t r a ż n i c ę p o l i c y j n ą p r z y u l i c y F e l i c y a n e k ; w k r ó t c e p r z y b y l i u r z ę d n i c y i a g e n c i p o l i c y j n i i z a c z ę ł o s ię b a d a n i e. O k a z a ł o s i ę, ż e d o m o w n i c y j u ż o d k i l k u d n i z a u w a ż y l i k r ę c ą c y c h s ię k o ł o d o m u n i e z n a j o m y c h l u d z i ; j e d n e g o z n i c h o p i s u j ą j a k o l e t n i e g o, p o r z ą d n i e u b r a n e g o i i n t e l i g e n t n i e w y g l ą d a j ą c e g o c z ł o w i e k a, w y s o k i e g o w z r o s t u, z k r ó t k ą b r ó d k ą ; d r u g i m a b y ć b l o n d y n e m. B a n d y c i n i e z d o ł a l i n i c z a b r a ć. G r a j o w e - r o w i e i w y c h e w a n i c a, o p r ó c z p o d r a p a ń n a t w a r z y i s z y i, ż a d n e j s z k o d y n i e o d n i e ś l i. K a le c tw o p r z y p ra c y. W f a b r y c e g w o ź d z i w D ą b i u w y d a r z y ł s ię w c z o r a j w i e c z ó r n i e s z c z ę ś l i w y w y p a d e k. C z t e r e j r o b o t n i c y p r z e s u w a l i n a d r ą g a c h b r y ł ę ż e l a z a w a g i k i l k u c e t n a r ó w, n a g l e b r y ł a u s u n ę ł a s ię i s p a d ł a n a n o g i I g n a c e g o D o b o s z a i J ó z e f a T r e m k i. P i e r w s z e m u z m i a ż d ż y ł a p r a w ą n o g ę, d r u g i e m u u s z k o d z i ł a s t o p ę, t a k, ż e p o g o t o w i e r a t u n k o w e m u s i a ł o o b u p r z e w i e ź ć d o s z p i t a l a. D o b o s z o w i g r o z i a m p u t a c y a n o g i. P o s ie d ze n ie R e d y m ie js k ie j w P o d g ó rzu z 4 b m. b y ł o p o ś w i ę c o n e s p r a w i e w o d o c i ą g o w e j. P o d g ó r z e, k t ó r e g o p o ł o w a w z n o s i s ię t a m, g d z i e d a w n i e j b y ł y s t a w y, m a w o d ę n i e m o ż l i w ą d o p i c i a i t o w b a r d z o m a ł e j i l o ś c i. S p r a w a t a m a n i e z w y k ł ą d o n i o s ł o ś ć d l a m i a s t a i n i c d z i w n e g o, ż e w m i e ś c i e n i e m a p r a w i e p r z e c i w n i k ó w w o d o c i ą g ó w. B o g r u p k i z T o w a r z y s t w a O b y w a t e l s k i e g o, t j. p p. G a d o m s k i e g o i P r z y b y l s k i e g o i S k a p o w a ż n i e b r a ć n i e m o ż n a. O t ó ż o b a j c h c i e l i w t e n s p o s ó b z w a l c z y ć z a p r o w a d z e n i e w o d o c i ą g ó w, i ż k o r z y s t a j ą c z p o t ę p i e n i a g o d n e j o b o j ę t n o ś c i p e w n e j c z ę ś c i r a d n y c h, k t ó r z y n a p o s i e d z e n i e n i e p r z y s z l i, c h c i e l i z d e k o m p l e t o w a ć p o s i e d z e n i e. J e d n a k s p r a w a i m s ię n i e u d a ł a, b o R a d a p o r e f e r a c i e p. d r a O b e r l a e n d e r a, p r z e m o w a c h p. F r a e n k l a, d r a A r o n s o b n a, R o l l e g o, r z e c z o z n a w c y p. D z i a k i e w i - c z a, d r a F e u e r e i s e n a, u c h w a l i ł a j e d n o g ł o ś n i e w i m i e n n e m g ł o s o w a n i u k o r o n n a d a l s z e r o b o t y p r z e d w s t ę p n e ( t y l k o z a s t ę p c a b u r m i s t r z a p. K a c z m a r s k i w s t r z y m a ł s ię o d g l o s o w a n i a ). N a s t ę p n i e u c h w a l o n o p r o w a d z i ć d a l s z e p o s z u k i w a n i a w T y ń c u, a r ó w n o c z e ś n i e n i e z r y w a ć p e r t r a k t a c y j z K r a k o w e m. H e r m e s ". T a k a j e s t n a z w a a p a r a t u, w y n a l e z i o n e g o p r z e z i n ż. Z a ł o z i e c k i e g o, p r o f e s o r a p o l i t e c h n i k i l w o w s k i e j, s ł u ż ą c e g o d o o - p a l a n i a p i e c ó w r o p ą. N o w y a p a r a t o d z n a c z a s i ę n i e z w y k l e p r o s t ą k o n s t r u k c y ą, g d y ż j e s t t o c z w o r o g r a n i a s t e n a c z y n i e b l a s z a n e, k t ó r e, n a p e ł n i o n e r o p ą, w s t a w i a B ię d o k a ż d e g o p i e c a, p o o d p o w i e d n i e j, n i e z n a c z n e j z m i a n i e r u s z t ó w. C a ł a i n s t a l a c y a t r w a n i e s p e ł n a 1 0 m i n u t. R o p a p a l i s ię r ó w n y m, j a s n y m p ł o m i e n i e m, w o l n y m o d w s z e l k i e g o c z a d u i z a d u c h u, n i e p o z o s t a w i a t e ż p o s o b i e ż a d n e g o p o p i o ł u. L i t r r o p y H e r m e s, k o s z t u j ą c y 1 0 h a l e r z y, w y s t a r c z a n a z u p e ł n e, c a ł o d z i e n n e o g r z a n i e d u ż e g o p i e c a. C a ł y a p a r a t w r a z z i n s t a l a c y ą k o s z t u j e 1 5 k o r o n. D e m o n s t r a c y a n o w e g o a p a r a t u, k t ó r a s ię p r z e d k i l k u d n i a m i o d b y ł a w o b e c p r z e d s t a w i c i e l i m i e j s c o w e j p r a s y i l i c z n y c h z a p r o s z o n y c h g o ś c i o r a z f a c h o w c ó w, d a ł a n i e z w y k l e d o d a t n i e r e z u l t a t y. T o t e ż p o w s z e c h n e j e s t z d a n i e, ż e a p a r a t H e r m e s " w r e s z c i e r o z w i ą z u j e t a k p i e k ą c ą k w e s t y ę t a n i e g o o p a ł u. R e p r e z e n t a c y ę a p a r a t u H e r m e s " o b j ą ł D o m d l a h a n d l u i p r z e m y s ł u " p. E m a n u e l a B l u m e n f e l d a w K r a k o w i e, u l. J a g i e l l o ń s k a 1 1. R ep ertu a r te a tru m ie jsk ie g o. Sobota: Inez de Coimbra, obraz zżycia portugalskiego K. Larsena (tłóm. z duńskiego L. Rydla). Niedziela o godz. 3 po południu: Moralność pani Dulskiej* (ceny zniżone do połowy). O godz. 7 wieczorem: lnez de Coimbra*. Poniedziałek: Książe Niezłomny* (na dochód Towarzystwa oświaty ludowej jedyny występ M. Tarasiewicza). Wtorek: lnez de Coimbra*. środa: Małgorzatka* (ceny zniżone). Czwartek: Car Samozwaniec*. Piątek: Noc listopadowa*. Sobota: W latarni*, dramat w 3 aktach Z. Wójeickiej-Cbylewskiej. Niedziela o godz. 3 po południu: 2X2 = 5* (ceny zniżone do połowy). O godz. 7 wieczorem:»w latarni*. Poniedziałek: Romantyczni* Rostand a, O C hlebie i wodzie*, krot. w 1 akcie ze śpiewami (występ p. Orłowskiej). R ep ertu a r teatru lu d o w e g o. Niedziela po południu: Wesoła dwójka*. Wieczór: Sposób na mężów*. U n iw ersy tet lu d o w y Im. A. M ickiew icza, ul. Szewska 16, I. p. W sali Uniwersytetu ludowego, ul. Szewska 16, I. piętro, w niedzielę od godz. 7 do 8 wieczorem: Józef Kwiatek: Walery Łukasiński*. Druga wycieczka artystyczna pod kierunkiem dra Tadeusza Szydłowskiego odbędzie się w niedzielę o godz. 10 rano do Muzeum Narodowego. Bilety po 30 h nabywać można w biurze Uniwersytetu ludowego, lub w kasie przed wejściem do Muzeum. Biblioteka otwarta od godz i od 5 9. Czytelnia pism otwarta od godz i od 4 9, w niedziele i święta od godz i od t 9. Rioro otwarte od godz 5 7. K ursy w ieczo rn e U n iw ersy tetu lu d o w eg o. Na kursach wieczornych Uniwersytetu ludowego kończą się serye przedmiotów nowe kursy rozpoczną się niebawem Biuro Uniw. lud. (Szewska 16) przyjmuje codziennie między 6 7 zapisy na język polski (p. S. Brzezińska), arytmetykę, język niemiecki (dr E. Wróblewska), buchalteryę (p W. Barański), stenografię (p. M. Góral), historyę Polski (P. Radlińska), zoologię <p. M. Radwańska). Lekcye odbywać się będą w godzinach wieczornych i w niedzielę przed południem. O dczyt prof. E. Wyrobka Alkohol i prosty- tucya, a choroby weneryczne i gruźlica*. Col. Nov. sala Kopernika w niedzielę 7 b. m. o godz. 3 po południu. Wstęp tylko dla mężczyzn. O dczyt. W niedzielę 14 marca odbędzie się 0 godz, 5 po południu w sali Kopernika (Collegium novum nr. 62) wykład dra Zdzisława Jachimeckiego p. t.: Muzyka współczesna*. Bilety wcześniej do nabycia w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie. Dochód przeznaczony na bezpłatną czytelnię dla dzieci III. Koła T. S. L. w Podgórzu. W K ó łk u S la w istó w U. U. J. (Coli. nov. 39) odbędzie się w niedzielę 7 b m. o godz. II przedpołudniem odczyt p. Aurelii Rybakiewicz- Weleżyńskiej p. t : O Śnie srebrnym Salomei* J. Słowackiego ku uczczeniu 100 rocznicy poety. Wstęp 20 h. Z T ow. ró w n o u p ra w n ien ia k o b iet. W niedzielę 7 marca o godz. 4l/a po południu w sali wykładowej Uniwersytetu ludowego (ul. Szewska 16) p. Wanda Kaschnitzówna mieć będzie odczyt z dyskusyą p. t. Ruch kobiecy*. Wstęp dla członków wolny, obcy płacą 10 h. Z am iast w ień có w w celu uczczenia pamięci Zygmunta Drozdowicza złożyli na budowę sanatoryum Bratniej pomocy w Zakopanem*: Ła- będzka i Henryk Jasieński 500 K, zebrane do 4 b. m. w Spójni* 148 K, zebrane na wykładzie i w pracowniach 80 K 87 h. N # w l B y I w w B l t l t o 0 re w o lw e r B a tta g lll. P r z e d z w y k ł y m t r y b u n a ł e m o d b y ł a s ię o n e g d a j r o z p r a w a p r z e c i w t o w. S z p a k o w i o r a z M i ś k i e w i c z o w i, H u - p a l e i B l a u s t e i n o w i o n a p a d " n a B a t t a g l i ę. W c z a s i e w y b o r ó w d o s e j m u u r z ą d z i ł B a t t a - g l i a w R y n k u l o k a l w y b o r c z y, g d z i e n a w i e l k ą s k a l ę o p e r o w a n o f a ł s z y w e m i l e g i - t y m a c y a m i. O s k a r ż e n i, c h c ą c p r z e s z k o d z i ć B z a c h r a j s t w o m, u d a l i B ię d o l o k a l u, g d z i e a d j u t a n t B a t t a g l i i, e x s o c y a l i s t a M o k ł o w s k i, p r z y j ą ł i c h s t r z a ł a m i z r e w o l w e r u, a w r e z u l t a c i e o b a j z o s t a l i p o b i c i. P r o k u r a t o r y a o s k a r ż y ł a t y c h, d o k t ó r y c h s t r z e l a n o, z a ś s t r z e l a j ą c y w y s t ę p y w a l i w r o l i ś w i a d k ó w. O p r ó c z t e g o t o w. S z p a k o s k a r ż o n y b y ł o p o c h w a l a n i e c z y n u S i c z y ń s k i e g o ". T r y b u n a ł z a s ą d z i ł t o w. S z p a k a n a 5 m i e s i ę c y w i ę z i e n i a, a M i ś k i e w i c z a, H u p a ł ę i B l a u - s t e i n a u w o l n i ł. U s lło w a n e m o rd e rs tw o ra b u n k o w e. W e c z w a r t e k p r z y j e c h a ł z C h o r o s t k o w a r o b o t n i k k r a w i e c k i, L u d w i k B u c z m a n, w p o s z u k i w a o n i u z a p r a c ą. O g o d z. 1 0 w i e c z ó r p o s z e d ł d o r e s t a u r a c y i B e i g l a w r y n k u, g d z i e w y p i ł p i w o i k a z a ł s o b i e p o d a ć p a p i e r o s y. W t e m p r z y s t ą p i ł d o n i e g o j a k i ś o b c y m u c z ł e w i e k 1 z a ż ą d a ł c e n t a n a p a p i e r o s a ; B u c z m a n d a ł m u i w y s z e d ł z r e s t a u r a c y i. Z a l e d w o w s z e d ł w p u s t ą o t y m c z a s i e u l i c ę D o m i n i k a ń s k ą p r z y s t ą p i ł d o n i e g o ó w n i e z n a j o m y z B z y n k u i s i ę g n ą ł r ę k ą d o k i e s z e n i B u c z m a n a, a r ó w n o c z e ś n i e s t r z e l i ł m u z r e w o l w e r u w g ł o w ę. K u l a t r a f i ł a w l e w ą s k r o ń, p o c z e m n a p a s t n i k, z a b r a w s z y B. 1 5 k o r o n, u c i e k ł. B u c z m a n, k t ó r y m i m o u p ł y w u k r w i, g o n i ł n a p a s t n i k a, o s t a t e c z n i e o m d l a ł, a z n a l e z i o n y p r z e z p r z e c h o d n i ó w, s p r o w a d z o n y z o s t a ł n a s t a c y ę r a t u n k o w ą, g d z i e w y j ę t o m u k u l ę. P o n i e w a ż r a n i o n e g o n i e p r z y j ę t o d o s z p i t a l a, u m i e s z c z o n o g o w a r e s z t a c h p o l i c y j n y c h. Z k rajn. D a m o n s tra c ya p o d c za s p o sie d ze n ia R a d y m ie js k ie j. Z P r z e m y ś l a p i s z ą n a m : W e c z w a r t e k 4 m a r c a b r. p o d c z a s p o s i e d z e n i a R a d y m i e j s k i e j s p a d ł a z g a l e r y i w p r o s t n a g ł o w ę a s e s o r a M. S c h e i n b a c h a p a c z k a o d e z w i c a ł y p ę k b a t o g ó w. O d e z w y z a w i e r a ł y w e z w a n i e d o o c z y s z c z e n i a R a d y z ł a p o w n i k ó w, b a t o ż k i z a ś m i a ł y, z d a j e s i ę, p r z y p o m i n a ć, ż e S c h e i n - b a c h b y ł n i e g d y ś f u r m a n e m. J a k o p o d e j r z a n e g o " a r e s z t o w a n o n a p o l e c e n i e p ł a t n e g o a - s e s o r a, d r a B ł a ż o w s k i e g o, t o w. S i e g m a n a. A r e s z t o w a n e g o w y p u s z c z o n o w s k u t e k i n t e r - w e n c y i t o w. M a n d l a w k r ó t c e n a w o l n ą s t o p ę, m i m o, ż e p. B ł a ż o w s k i n a t r ę t n i e j e s z c z e p r z e z t e l e f o n o s k a r ż a ł t o w. S i e g m a n a. D e m o n s t r a c y a w y w a r ł a w c a ł e m m i e ś c i e w i e l k i e w r a ż e n i e. P o s t ę p o w a n i e B ł a ż o w s k i e g o s p o t k a ł o s i ę z j e d n o m y ś l n e m p o t ę p i e n i e m. Fa łsze rstw o banknotów na w ielką skalą. Z T a r n o p o l a d o n o s z ą : P r z e d k i l k u d n i a m i p r z y j e c h a ł d o t a r n o p o l s k i e g o u r z ę d u p o c z t o w e g o k o m i s a r z p o c z t o w y, w y d e l e g o w a n y p r z e z l w o w s k ą d y r e k c y ę p o c z t, a b y p r z e p r o w a d z i ć k o n t r o l ę w u r z ę d z i e p o c z t o w y m. P r z y t e j s p o s o b n o ś c i z r o b i ł o n s e n s a c y j n e o d k r y c i e, ż e w m i e ś c i e z n a j d u j e s ię w o b i e g u m a s a f a ł s z y w y c h b a n k n o t ó w n a 1 0 0, 2 0 i 1 0 K, z n a k o m i c i e f a ł s z o w a n y c h. W s a m e j k a s i e p o c z t o w e j z n a l a z ł o n p a c z k ę f a l s y f i k a t ó w, r z e k o m o n a s u m ę K. M a s a f a ł s z y w y c h b a n k n o t ó w z n a j d u j e s ię w r ę k a c h o b y w a t e l i t a r n o p o l s k i c h. Z a w i a d o m i o n a o t e r a o d k r y c i u ż a n d a r m e r y a p o r o z u m i a ł a s ię t e l e g r a f i c z n i e z l w o w s k ą d y r e k c y ą p o l i c y i, k t ó r a w y s ł a ł a n a t y c h m i a s t k i l k u k o m i s a r z y, a ż e b y w d r o ż y l i p o s z u k i w a n i a z a f a ł s z e r z a m i. 0 a re s zto w a n iu K u rk a d o n o s z ą n a s t ę p u j ą c e s z c z e g ó ł y : W e w t o r e k w ś r ó d z g r o m a d z o n y c h w M y s ł o w i c a c h r o b o t n i k ó w s e z o n o w y c h, z d ą ż a j ą c y c h n a p r a c ę d o P r u s, t o c z y ł a s ię ż y w a r o z m o w a o K u r k u, k t ó r y, j a k t w i e r d z o n o, o d p ó ł t o r a r o k u, o d c z a s u d o c z a s u p r z y c h o d z i ł n a r o b o t ę d o P r u s. R o z m o w i e t e j p r z y s ł u c h i w a ł s ię a g e n t p o l i c y i p r u s k i e j i z a c z ą ł s ię b l i ż e j p r z y g l ą d a ć u c z e s t n i k o m r o z m o w y. W ś r ó d n i c h z n a j d o w a ł s ię j e d e n o s o b n i k, k t ó r y u d e r z a j ą c o b y l p o d o b n y d o f o t o g r a f i i i r y s o p i s u K u r k a, r o z e s ł a n y c h p r z e z p o l i c y ę l w o w s k ą. A g e n t a r p s z t o w a ł w i ę c o w e g o c z ł o w i e k a, k t ó r y w e d l e w s z e l k i e g o p r a w d o p o d o b i e ń s t w a j e s t K u r k i e m. P r z y a r e s z t o w a n y m z n a l e z i o n o n ó ż ; i n n e j b r o n i n i e p o s i a d a ł. P o c z ą t k o w o z a m k n i ę t o g o w a r e s z c i e g m i n n y m w M y s ł o w i c a c h, r o z b i ł t a m j e d n a k k ł ó d k ę, c h c ą c z a o w u s p r ó b o w a ć u c i e c z k i. U d a r e m n i o n o j e d n a k t e n z a m i a r i p r z e t r a u s p o r t o w a n o g o d o w i ę z i e n i a s ą d o w e g o. K u r k a p r z e w i e z i o n o d o K r a k o w a. Za m o rd o w a n ia kochanki I je j d zie c k a. W B o g r ó w c e k o ł o S o ł e t w i n y r o z e g r a ł s ię w t y c h d n i a c h s t r a s z n y d r a m a t. T a m t e j s z y 2 5 l e t n i p a r o b e k J a k ó b K r a w c z u k u t r z y m y w a ł o d d ł u ż s z e g o c z a s u s t o s u n e k m i ł o s n y z l e t u i ą J u s t y n ą S t e f a n c i ó w. G d y m i m o s o l e n n y c h z a p e w n i e ń n i e c h c i a ł s ię z d z i e w c z y n ą ż e n i ć, a n i d a w a ć j e j n a u t r z y m a n i e, t a z a s k a r ż y ł a g o d o s ą d u. K r a w c z u k, d o p r o w a d z o n y t e m d o w ś c i e k ł o ś c i, w p a d ł w n o c y d o s a m o t n i e s t o j ą c e j c b a t y S t e f a n c i o w e j i z o - k r z y k i e m : T e r a z w y b i ł a o s t a t n i a t w o j a g o - g d z i n a l ", r z u c i ł s ię z g r u b y m d ę b o w y m k o ł e m n a k o c h a n k ę. D a r e m n i e S t e f a n c i o w a, z a s ł a n i a j ą c s ię d z i e c k i e m, b ł a g a ł a g o n a k i ę c z k a c h, b y j e j n i e m o r d o w a ł. R o z j u s z o n y c z ł o w i e k - z w i e r z j e d n e m u d e r z e n i e m d r ą g a r o z t r z a s k a ł j e j c z a s z k ę, a d r u g i e m u d e r z e n i e m z a b i ł n a m i e j s c u d z i e c k o, z b u d z o n e c o d o p i e r o z e s n u. D o p i e r o n a d r u g i d z i e ń s ą s i e d z i d o w i e d z i e l i s ię o z b r o d n i, g d y z n a l e z i o n o d w a t r u p y, w k a ł u ż y k r w i l e ż ą c e n a z i e m i. Ż a n d a r m e r y a a r e s z t o w a ł a m o r d e r c ę i o d s t a w i ł a d o s ą d u. P r z e d p ó j ś c i e m d o w i ę z i e n i a z r o b i ł K r a w c z u k t e s t a m e n t, w k t ó r y m, d l a b r a k u b l i ż s z e j r o d z i n y, z a p i s a ł k a w a ł e k s w e g o g r u n t u n a c e r k i e w m i e j s c o w ą i n a r u s k i e T o w a r z y s t w o P r o ś w i t ę " w e L w o w i e. Z zaboru r o sy jsk ie g o. F a b ry k a n c i łó d zc y h u la ją. Z Ł o d z i d o n o s z ą p o d d a t ą 5 b. m. : W f a b r y c e L. A l l a r t a w y d a l o n o 1 5 r o b o t n i k ó w ; w f a b r y c e E. E i s e r t a o b n i ż o n o p ł a c ę o 1 0 % ; w f a b r y c e K. E i s e r t a w y m ó w i o n o m a j s t r o m p r a c ę n a 3 m i e s i ą c e n a p r z ó d ; w f a b r y c e R. B i e d e r m a n a, p o z g o d z e n i u s ię r o b o t n i k ó w n a o b n i ż k ę, r o z p o c z ę t o p r a c ę ; w f a b r y c e A. K a l e c k i e g o p r z e d ł u ż o n o p r a c ę o l V 2 g o d z i n y d z i e n n i e ; w f a b r y c e J. N a f t a l i n a w y m ó w i o n o p r a c ę w s z y s t k i m r o b o t n i k o m. N a je c h a n ia pociągu In s p e k c y jn e g o. Z K i e l c d o n o s z ą p o d d a t ą 5 b. m. : D z i ś o g o d z. 1 0 z r a n a p o c i ą g n a d z w y c z a j n y, k t ó r y m n a c z e l n i k r u c h u i n ż. S z c z e g ł o w i t o w o d b y w a r e w i z y ę o d n o g i d ą b r o w s k i e j k o l e i n a d w i ś l a ń s k i c h, w d r o d z e p o w r o t n e j z e S t r z e m i e s z y e d o W a r s z a w y n a s t a c y i S k a r ż y s k o, w s k u t e k w i d o c z n i e z ł e g o n a s t a w i e n i a z w r o t n i c y, w p a d ł n a s t o j ą c y p o c i ą g t o w a r o w y. P a r o w ó z i k i l k a w a g o n ó w u l e g ł y r o z b i c i u. Z e s ł u ż b y k o n d u - k t o r s k i e j k i l k a o s ó b j e s t r a n n y c h i p o s z w a n - k o w a n y c h. Z p o w o d u t e g o n a j e c h a n i a p o c i ą g ó w l i n i a d ą b r o w s k a w S k a r ż y s k u j e s t c h w i l o w o z a t a r a s o w a n a. Ze Św iata. ś n ie ży c a na kole ja ch u k ra iń s k ic h. O n e g d a j n a k o l e j a c h p o d j a z d o w y c h, j a k t e l e g r a f u j ą z Ż y t o m i e r z a, s r a ż y ł a s ię t a k s i l n a z a m i e ć ś n i e ż n a, ż e w c i ą g u d o b y z a s y p a ł a t o r y k o l e j o w e z u p e ł n i e. Z a r z ą d p o m i e n i o n y c h k o l e i z r z e k ł s i ę o d p o w i e d z i a l n o ś c i z a t e r m i n o w ą d o s t a w ę t o w a r ó w a ż d o u p r z ą t n i ę c i a ś n i e g ó w z t o r ó w. W K i j o w i e n a s t a c y i p a s a ż e r s k i e j n a d o - c z y s z c z a n i e m t o r ó w z e ś n i e g u p r a c u j e o g ó ł e m r o b o t n i k ó w i 5 0 p l a t f o r m. D o t y c h c z a s w y w i e z i o n o w a g o n ó w ś n i e g u, a le d o k o ń c a r o b ó t j e s z c z e b a r d z o d a l e k o. T a k s a m o n a i n n y c h w i ę k s z y c h s t a c y a c h k o l e j o w y c h, g d z i e s k u t k i e m z a m i e c i ś n i e ż n y c h z g r o m a d z i ł y s ię s e t k i p o c i ą g ó w k o l e j o w y c h ł a d o w n y c h, t a k, ż e r u c h u t o w a r o w e g o d o t y c h c z a s n i e u p o r z ą d k o w a n o. Z a w ie ja ś n ie żn e. Z G r a c u d o n o s z ą : W s k u t e k z a w i e i ś n i e ż n y c h i p r z e r w w k o m u n i k a - c y i z a r z ą d z i ł a d y r e k e y a p o c z t n a k i l k u l i n i a c h p o c z t ę s a u k o w ą. Z V i l l a c h d o n o s z ą o p o n o w n y c h z a w i e j a c h ś u i e ż a y c h i w s t r z y m a n i u r u c h u k o l e j o w e g o w S t y r y i i K a r y n t y i. K a ra m b o l tr a m w a jo w y. W A b a z y i w c z o r a j w i e c z ó r n a s t ą p i ł o z d e r z e n i e 2 w o z ó w t r a m w a j u e l e k t r y c z n e g o, p r z y c z e m 1 1 o s ó b o d n i o s ł o l e k k i e s k a l e c z e n i a. J e s z c z e je d n a p ro w o k a c ya. F r a k c y a s o c y a l - d e m o k r a c y i j a k d o n o s z ą p i s m a r o s y j s k i e o t r z y m a ł a k o p i ę p r o ś b y P i o t r a P o p o w a, n a i m i ę p r o k u r a t o r a c z e r e p o w s k i e g o s ą d u o k r ę g o w e g o. P o p o w a r e s z t o w a n y z o s t a ł w l i s t o p a d z i e r o k u i o s k a r ż o n y z a r t k o d. k a r. o f a ł s z y w ą d e n u n ć y a c y ę n a D o b r o n r a - w o w a, k t ó r e m u p o d r z u c i ł n i e l e g a l n ą l i t e r a t u r ę. W p r o ś b i e o w e j p i s z e P o p o w, ż e p o s z e d ł t y l k o z a w s k a z ó w k a m i r o t m i s t r z a K r i w c o w a, k t ó r y r a d z i ł m u, a b y z a j ą ł s i ę p r z e c i w p a ń s t w o w ą p r o p a g a n d ą w c e l u p o z y s k a n i a z a u f a n i a p o l i t y c z n i e n i e p e w n y c h o s ó b, a b y w y d a ć j e p o t e m w r ę c e r z ą d u. D a l e j p r o s i P o p o w, a ż e b y n a z a s a d z i e t e g o, ż e d z i a ł a ł b e z p o ś r e d n i o p o d w p ł y w e m K r i w c o w a i d o z o r c y M i l j a t i n a, u - w o l n i o n o g o z w i ę z i e n i a i z p o w o d u n i e p e ł - n o l e t n o ś c i o d d a n o p o d o p i e k ę r o d z i c ó w. Z zaboru p r u sk ie g o. Z a s ta ty s ty k i lud n o ś c io w e j. D r F r a n k e, d y r e k t o r k o m i t e t u s t a t y s t y c z a e g o w P o z n a n i u r o z w a ż a w j e d n e m z e s w o i c h s p r a w o /.d a ń k w e s t y ę s t o s u n k u l i c z b o w e g o m i e d z y p o l s k ą a n i e m i e c k ą l u d n o ś c i ą w r o z m a i t y c h p r o w i n - c y a c h k r ó l e s t w a p r u s k i e g o, a z w ł a s z c z a s p r a w ę p o r ó w n a w c z e g o r o z m n a ż a n i a s i ę o b u n a r o d ó w. O g ó ł e m w P r u s i e c h b y ł o w r , w r , a w r P o l a k ó w w r a z z t. z w. w s t a t y s t y c e n i e m i e c k i e j M a z u r a m i i K a s z u b a m i. Z t e g o n a w ł a ś c i w y z a b ó r p r u s k i p r z y p a d a ł o w r , 5 6 %, w r %, a w r , 4 8 % ; r e s z t a z a m i e s z k u j e z a c h o d n i e p r o w i n e y e p a ń s t w a. W i d a ć w i ę c z t e g o, ż e l u d u d ś ć p o l s k a w c z y s t o n i e m i e c k i c h d z i e l n i c a c h p a ń s t w a w z r a s t a k o s z t e m z m n i e j s z a n i a s ię j e j w k r a j u z a b r a n y m : p o ł o w a P o l a k ó w p r o w i n c y i z a c h o d n i c h p o c h o d z i z P o z n a ń s k i e g o, p o z o s t a i i z P r u s w s c h o d n i c h ( o k o ł o 2 0 % ), z P r u s z a c h o d n i c h ( 9 % ), z e Ś l ą s k a ( 7 / o ) i t d. L u d n o ś ć p o l s k a w P r u s i e c h j e s t w p r z e w a ż a j ą c e j s w e j c z ę ś c i r o l n i c z a. P o d c z a s g d y N i e m c ó w w m i a s t a c h j e s t m n i e j w i ę c e j t y l e ż c o n a r e l i ( 1 5, i 1 6, ), t o p o i - s k i e j l u d n o ś c i m i e j s k i e j b y ł o w r o k u , t. j. t y l k o 2 0, 2 6 %, a w i e j s k i e j 2, t j. 7 9, 7 4 %. L e g e n d a B i i l o w o w s k a o z n a c z n i e s z y b s z e m w z r a s t a n i u l u d n o ś c i p o l s k i e j w p o r ó w n a n i u z n i e m i e c k ą s t a t y s t y c z n i e n i e s p r a w d z a s i ę. P r z e c i ę t n i e w o k r e s i e c z a s u m i ę d z y a r. N i e m c y i P o l a c y r o z m n a ż a l i s ię w j e d n a k i m m n i e j w i ę c e j s t o p n i u ( 2 4 6,1 6 n a t y s i ą c N i e m c ó w, 2 4 7, 7 3 n a t y s i ą c P o l a k ó w ). B. 6 A B R Y E L S K A, K r a k ó w, kupuje, sprzedaje i najmuje fortepiany, pianina, harmonie i pla- nole krajowe i zagraniczne nowe i przegrane za gotówkę i ua spłaty bez zaliczki. Dwa pewna środki przeciw opierz- chnięciu rąk i twarzy: M ydło lecznicze M alinow skiego z zapachem wody kolońskiej i Phlloderm lne (cena 70 b). S k u tek n iezaw od n y, lecz żądać wyrobów Malinowskiego N ad zw y czajn e tw o r z e n ie siej k w a s ó w powst łe po spożyciu niektórych potraw, powoduje często dolegliwości żołądka. Celem u su n ię cia tychże nadaje się do użycia dra Resy Balsam żołądkowy z apteki B, Fragnera, c. k. dostawcy nadwornego w Pradze Do nabycia w tutejszych aptekach. Patrz w inseratach! Kaszlącym zwracamy uwagę na inserat o Thymomel Sciłlae, preparacie c zę s to poleca n y m p r z e z le k a r z y. Pierwszy krajowy, hurtowny i częściowy SKŁAD GRAM OFONÓW JÓZEFA WEKSLERA LW ÓW, SY K ST U SK A 2. KRAKÓW, GRODZKA 7 2. O d z n a c zo n y na w y s ta w ie ju b ile u s zo w e j najwyższem odznaczeniem Grand Prix Jeneralne za s tę p stw o A k c. G ra m o fo n ó w z m a rkę P is z ą c y A n i o łe k ". Poleca swoje stanowczo bez szmeru grające gram ofony uznane przez pierwszorzędnych znawców za najlepsze i najtrwalsze. K orzystna wym iana płyt. Części składowe i warsztaty reperacyjne na miejscu. G ram ofon k o n certo w y z 10 p ły ta m i 6 0 k o ro n. Cenniki darmo i opłatnie.

4 T E L E G R A M Y z d n i a 6 m a r c a Pro c e s o w le lk o s e rb s k g a g lta c y g ". Z a g r z e b. W c z o r a j p r z e s ł u c h a n o o s k a r ż o n e g o P r i l i c z e v i c z a, k t ó r y z a p r o t e s t o w a ł p r z e c i w t e m u, ż e p r o k u r a t o r y a o g ł o s i ł a a k t o s k a r ż e n i a i r o z r z u c i ł a w t y s i ą c a c h e g z e m p l a r z y j e s z c z e n a k i l k a d n i p r z e d r o z p o c z ę c i e m r o z p r a w y, m i m o i ż s p r z e c i w i a s ię t o u s t a w i e. P r o k u r a t o r z a p r z e c z y ł, j a k o b y o n t o b y ł u - c z y n i ł. D u m a. P e te rs b u rg. N a p o s i e d z e n i u k o m i s y i b u d ż e t o w e j D u m y m i n i s t e r m a r y n a r k i z a w i a d o m i ł, ż e c a r r o z k a z a ł u t w o r z y ć o s o b n ą w ł a d z ę d o r a d c z ą d l a s t u d y o w a n i a s p r a w o b r o n y k r a j u i b u d o w y o k r ę t ó w w o j e n n y c h. K o m i s y a t a s k ł a d a ć s i ę b ę d z i e z p r e z y d e n t a m i n i s t r ó w j a k o p r z e w o d n i c z ą c e g o, o r a z m i n i s t r ó w : m a r y n a r k i, w o j n y, s k a r b u i s p r a w z a g r a n i c z n y c h, d a l e j s z e f a s z t a b u g e n e r a l n e g o i z a s t ę p c ó w k o n t r o l i p a ń s t w o w e j. K o m i s y a b u d ż e t o w a o d r z u c i ł a w s z y s t k i m i g ł o s a m i p r z e c i w k o j e d n e m u k r e d y t n a b u d o w ę c z t e r e c h o k r ę t ó w w o j e n n y c h. C h o ro bę S te s s la. P e te rs b u rg. S t e s s e l d o s t a ł a t a k u a p o p i e k t y - e z n e g o i z a n i e m ó w i ł. E c h a s p ra w y A z io w a. P e te rs b u rg. B a r o n M e y e n d o r f w y r a z i ł p r z e k o n a n i e, ż e s p r a w a A z i e w a w y p ł y n i e j e s z c z e r a z, n a t y c h m i a s t p o p r o c e s i e Ł o p u c h i n a. 1 4 l e t n i s y n A z i e w a, d o w i e d z i a w s z y s ię c d s w y c h k o l e g ó w o r o l i, j a k ą o d g r y w a ł o j c i e c, u s i ł o w a ł się z a b ić. W alk! rew oiueyjna w Po rs yi. T i h e r a n. W p o b l i ż u T e b r i s o d b y w a j ą s ię c o d z i e n n i e p o t y c z k i. W c z o r a j z a j ę ł y w o j s k a s z a c h a j e d n o z p r z e d m i e ś ć, j e d n a k ż e z o s t a ł y z n ó w w y p a r t e p r z e z r e w e l u c y o n i s t ó w, k t ó r z y p o j m a l i w i e l u l u d z i i z d o b y l i k i l k a a r m a t. W o j s k a s z a c h a m u s i a ł y c o f n ą ć się o k i l k a mil. W o j s k o m t y m d o k u c z a t a k ż e b r a k ż y w n o ś c i. Z a k a z w y w o zu z b o ż a I b y d ła z S e rb ii. S a lo n lk a. S e r b i a w t r z y m a ł a e k s p o r t z b o ż a i j a k s ł y c h a ć t a k ż e b y d ł a. G r a n i c a b u ł g a r s k a z o s t a ł a d l a w y w o z u z b o ż a, ś r o d k ó w ż y w n o ś c i i b y d ł a d o T u r c y i o - t w a r t ą ; n a w z a j e m z e s t r o n y T u r c y i o t w a r t o g r a n i c ę * Z parlam entu tureckiego. K o n s ta n ty n o p o l. T a n i n " d o n o s i, ż e s u ł t a n z j a w i s i ę w I z b i e c e l e m o d c z y t a n i a p a t e n t u, p r z e d ł u ż a j ą c e g o s e s y ę p a r l a m e n t u o S m i e s i ą c e. 0 o r g a n iz a c ję a rm ii tu re c k ie j. K o n s ta n ty n o p o l. S z u r a i U m m e t " p r z e d s t a w i a s t a n a r m i i t u r e c k i e j w ś w i e t l e b a r d z o n i e k o r z y s t n e m i ż ą d a j a k o j e d n e j z n a j w a ż n i e j s z y c h r z e c z y r e f o r m y a r m i i. K a ta s tro fa k o le jo w a. L o n d y n. K o ł o T o n b r i d g e z d e r z y ł y s ię w c z o r a j 2 p o c i ą g i, p r z y c z e m 2 o s o b y z g i n ę ł y. W s k u t e k t e j k a t a s t r o f y p o c i ą g, w i o z ą c y k r ó l a, m u s i a ł s ię c z a s j a k i ś z a t r z y m a ć w d r o d z e. Z r ó ż n y c h s t r o n. S u f r a ż y s t k i w b a l o n i e. S k a r b w t r u p i e. In a ta - ła e y a p r e z y d e n t a T a f t a. K a t a s t r o f a w k in e m a t o g r a f ie. S u f r a ż y s t k i a n g i e l s k i e r o z e s ł a ł y w p r z e d d z i e ń o t w a r c i a p a r l a m e n t u k o m u n i k a t z z a w i a d o m i e n i e m, ż e w d n i u o t w a r c i a p a r l a m e n t u m i s s M u r i e ł M a t t e r s o d b ę d z i e w z l o t b a l o n e m d o k i e r o w a n i a. P r o g r a m w z l o t u z a p o w i a d a ł, ż e z b a l o n u z w i s a ć b ę d ą w s t ę g i o 4 0 m e t r a c h d ł u g o ś c i z n a p i s e m V o t e s f o r W o m e n " ( p r a w o g ł o s u d l a k o b i e t ), a m i s s M a t t e r s w y g ł o s i z b a l o n u p r z e z t u b ę p r z e m o w ę. Balon p o s z y b u j e n a d g m a c h p a r l a m e n t u, a w ó w c z a s M a t t e r s z a r z u c i g o k a r t k a m i a g i t a c y j n e m i, k t ó r y c h z a b i e r z e 6 5 f o n t ó w. N a s t ę p n i e w y l ą d o w a n i e o d b ę d z i e s i ę w E p s o n. T a k b r z m i a ł p r o g r a m, k t ó r y w w y k o n a n i u w y g l ą d a ł j e d n a k i n a c z e j. N a t y c h m i a s t p o w y r u s z e n i u w d r o g ę, b a l o n p c h n i ę t y g w a ł t o w n e m u d e r z e n i e m w i a t r u, z m i e n i ł k i e r u n e k, p r z y c z e m p o w y p a d a ł y z e ń o w e a g i t a c y j n e k a r t k i. T a k w i ę c p l a n z a r z u c e n i a n i e m i p a r l a m e n t u z a w i ó d ł. M i s s M a t t e r s n i e m o g ł a s ię w d r o d z e z o r y e n t o w a ć, g d z i e s ię z n a j d u j e, z w ł a s z c z a, ż e b a l o n k i l k a r a z y p r z e l e c i a ł n a d T a m i z ą. C o c h w i l a w i ę c z a p y t y w a ł a p r z e z t u b ę : j a k i e t o m i a s t o? N i e o t r z y m y w a ł a j e d n a k i n n e j o d p o w i e d z i, j a k t y l k o V o t e s f o r W o m e n. W y l ą d o w a n i e o d b y ł o s ię b e z p r z e s z k ó d. M i s s M a t t e r s j e s t z u p e ł n i e z a d o w o l o n a z e w z l o t u i m a r z y o t e m, b y p r z y p o m o c y b a l o n u w z n i e ś ć s ię n a d a c h p a r l a m e n t u i s t ą d p r z e z o k n o u d z i e l a ć r a d p r z y p o m o c y t u b y o b r a d u j ą c y m p o s ł o m, n a j b a r d z i e j z a ś z a c h w y c a j ą t o, ż e w p o w i e t r z u n i e m a d o t ą d p o l i c y i. * * * P r z e d d w o m a l a t y p e w i e n s t a r y w ł o ś c i a n i n, m i e s z k a j ą c y w e w s i p o ł o ż o n e j w p o b l i ż u E p i n a l u, p o k ł ó c i w s z y s ię z s y n e m d o r o s ł y m, z r o z d r a ż n i e n i a p o p e ł n i ł s a m o b ó j s t w o. Z w ł o k i p o c h o w a n o n a c m e n t a r z n m i e j s c o w y m. P o p o g r z e b i e s a m o b ó j c y, z n a n e g o z e s k ą p s t w a, s p a d k o b i e r c y n a p r ó ż n o u s i ł o w a l i o d n a l e ź ć j e g o f u n d u s z e. C a ł a g o t ó w k a p r z e p a d ł a b e z ś l a d u. W t y c h d n i a c h, j a k d o n o s z ą d z i e n n i k i p a r y s k i e, z a w i a d o m i o n o s y n ó w s a m o b ó j c y, ż e z w ł o k i j e g o m u s z ą b y ć p r z e u i e s i o u e d o i n n e g o g r o b u z p o w o d u p r z e r ó b k i c m e n t a r z a. J e d e n p r z e t o z s y n ó w u d a ł s i ę a a c m e n t a r z. G d y o t w a r t o t r u m n ę s a m o b ó j c y, k u w i e l k i e m u z d z i w i e n i u u j r z a n o p i e n i ą d z e z ł o t e, r o z s y p a n e ś r ó d k o ś c i s z k i e l e t u. O g ó ł e m z n a j d o w a ł o s i ę t a m 2 0 d w u d z i e s t o f r a n k ó w e k i 3 6 d z i e s i ę c i o f r a n k ó w e k. J a k w i d a ć, s t a r y s k ą p i e c, n i e c h c ą c p o z o s t a w i ć p i e n i ę d z y d z i e c i o m, p o ł k n ą ł j e p r z e d ś m i e r c i ą.. P r a w d z i w i e r e p u b l i k a ń s k i e u s p o s o b i e n i e l u d u a m e r y k a ń s k i e g o n i e d o p u s z c z a w p r a w d z i e d o n a d a n i a c e r e m o n i i i n s t a l a c y i n o w e g o p r e z y d e n t a c h a r a k t e r u p a ń s t w o w e g o, a l e m i m o t o c a ł y k r a j b i e r z e w t e m z d a r z e n i u r a d o s n y u d z i a ł, c o p o c i ą g a z a s o b ą w y d a t e k o l b r z y m i c h s u m p r z e z l u d z i p r y w a t n y c h. P o c z ą t e k u r o c z y s t o ś c i o d b y w a s i ę n a u l i c y : 4 m a r c a o d b y w a s i ę o l b r z y m i p o c h ó d, w k t ó r y m b i o r ą u d z i a ł ż o ł n i e r z e, m a r y n a r z e, p o l i c y a n c i i k o w b o j e. P o c h ó d p o s u w a s i ę g ł ó w n y m i u l i c a m i W a s z y n g t o n u w ś r ó d o g r o m n e g o n a t ł o k u p u b l i c z n o ś c i p r z y b y ł e j z n a j o d l e g l e j s z y c h o k o l i c. W i e c z o j e m o d b y w a s ię t r a d y c y j n y b a l w B i a ł y m D o m u " ( r e z y d e n c y i p r e z y d e n t a ), k t ś r y w y d a j e m i a s t o n a c z e ś ć g o ś c i. O g ó ł e m k o s z t a i n a u g u r a c y i w y n o s z ą d o 2 5 m i l i o n ó w k o r o n, k t ó r e w y d a j e l u d n o ś ć, p o d c z a s g d y p a ń s t w o j a k o t a k i e n i c n i e w y d a j e. K o s z t a t e t w o r z ą n a s t ę p u j ą c e w y d a t k i : n a b i l e t y k o l e j o w e 1 5 m i l i i o n ó w, n a b i l e t y n a t r y b u n y d l a o g l ą d a n i a p o c h o d u 1 m i l i o n, k o s z t u t r z y m a n i a o b c y c h p r z e z 2 d n i 8 m i l i o n ó w, n a p r z y s t r o j e n i e o k i e n, b a l k o n ó w, n a d e k o r a c y e u l i c 1 m i l i o n, z y s k z ł o d z i e i k i e s z o n k o w y c h V a m i l i o n a. * * * G a z e t a T u l s k a j a M o ł w a " d a j e o p i s k a t a s t r o f y w T u l e. N i e s z c z ę ś c i e m i a ł o m i e j s c e w n i e d z i e l ę o g o d z. 7 w i e c z o r e m, k i e d y w t e a t r z e z g r o m a d z i ł o s ię m n ó s t w o o s ó b. W ł a ś c i c i e l k i n e m a t o g r a f u p o k a z y w a ł o b r a z y b e z a n t r a k t u. N a r a z z a p a l i ł a s i ę w s t ę g a z d j ę ć k i n e m a t o g r a f i c z n y c h. W s a l i r o z l e g ł s i ę k r z y k : P o ż a r! " P a l i s i ę! " R a t u j s i ę, k t o m o ż e! " P u b l i c z n o ś ć r z u c i ł a s i ę k u w y j ś c i u i n a s t ą p i ł y s t r a s z n e s c e n y. K r z y k i : R a t u j s i ę, k t o m o ż e! " c o r a z b a r d z i e j s ię w z m a g a ł y, a w r a z z t e m z w i ę k s z a ł s ię ś c i s k ; k i l k a p a ń d o s t a ł o s p a z m ó w, e l e k t r y c z n o ś ć z g a s ł a, c o j e s z c z e z w i ę k s z a ł o p a n i k ę. N a r a z z u s t d o u s t z a c z y n a p r z e c h o d z i ć w i a d o m o ś ć, ż e d r z w i w e j ś c i o w e s ą z z e w n ą t r z z a m k n i ę t e. P u b l i c z n o ś ć z u p e ł n i e s t r a c i ł a g ł o w ę, w y b i j a n o s z y b y, w y s k a k i w a n o n a b r u k z p i e r w s z e g o i d r u g i e g o p i ę t r a. W b r a m i e p o w s t a ł ś c i s k. J e d n a z p i e r w s z y c h w y b i e g ł a z s a l i m a t k a z d w o m a m a ł e m i d z i e ć m i, a t o l i j u ż w b r a m i e p o ś l i z g n ę ł a s i e. u p a d ł a i w ł a s n y m c i ę ż a r e m p r z y g n i o t ł a d z i e c i. O n i ą p o t k n ę l i s ię i n n i, a p o c h w i l i u t w o r z y ł a s i ę g ó r a z l u d z k i c h c i a ł, p o k t ó r e j p o z o s t a ł a c z ę ś ć p u b l i c z n o ś c i s t ą p a ł a, b i e g n ą c k u w y j ś c i u. O b j ę t y p ł o m i e n i e m m e c h a n i k w y b i e g ł p r z e z w y j ś c i e t y l n e. P r ó c z n i e g o n i k t z t e j d r o g i n i e s k o r z y s t a ł, g d y ż n a d r z w i a c h b y ł n a p i s g a r d e r o b a m ę s k a ", n i e z a ś w y c h ó d ". W s ą s i e d n i e j z t e a t r e m a p t e c e r o z g r y w a ł y s ię s c e n y n i e d o o p i s a n i a. O j c o w i e i m a t k i l e d w i e r o z p o z n a w a l i s w e d z i e c i w z m i a ż d ż o n y c h c i a ł a c h. N i e k t ó r z y z n i c h, u j r z a w s z y t r u p y d z i e c i, m d l e l i ; z g i n ę ł o 1 5 o s ó b, p r z e w a ż n i e d z i e c i. W i e c z o r e m p r z y p r o w a d z o n o n a p o l i c y ę m a ł ą d z i e w c z y n k ę, c u d e m j a k i m ś u r a t o w a n ą. N a w s z y s t k i e z a p y t a n i a d a w a ł a j e d n ę o d p o w i e d ź : T a t u ś i m a m a t a m! " T r a g i c z n ą ś m i e r c i ą z g i n ę ł a ż o n a i n ż y n i e r a M a r k o w a, k t ó r a b y ł a w t e a t r z e z c z w o r g i e m d z i e c i. G d y p o w s t a ł a p a n i k a, s c h w y c i ł a n a r ę k ę n a j m ł o d s z e d z i e c k o i w y b i e g ł a. N a o s t a t n i m s t o p n i u s c h o d ó w s p o s t r z e g ł a, ż e r e s z t a d z i e c i p o z o s t a ł a w t e a t r z e. Z k r z y k i e m : G z i e m o j e d z i e c i?, r z u c i ł a s i ę z p o w r o t e m, p o t k n ę ł a s i ę i u p a d ł a. D z i e c k o s t o c z y ł o s i ę o k i l k a k r o k ó w d a l e j, w y p a d ł o z a b r a m ę i z o s t a ł o u r a t o w a n e. M a t k ę s t r a t o w a n o. U c z e ń s z k o ł y h a n d l o w e j B a r s u k o w w y b i e g ł n a u l i c ę, s p o s t r z e g ł, ż e n i e w z i ą ł c z a p k i, p o w r ó c i ł p o n i ą i z g i n ą ł. C h c i a ł a t o u c z y n i ć r ó w s i e ż p e w n a u c z e n i c a, k t ó r a z a p o m n i a ł a w t e a t r z e k a l o s z y, a l e p o l i c y a n i e p o z w o l i ł a n a t o. N i e s t r a c i l i g ł o w y j e d y n i e z ł o d z i e j e, k t ó r z y k o r z y s t a j ą c z o m d l e n i a r a n n y c h, o b d z i e r a l i i c h z k o s z t o w n o ś c i. SKŁADKI. Na fu n d u sz p ra so w y N aprzodu" złożyli: Przez tow. Daszyńskiego 30 K. F. R. 100 K. Drukarze krakowscy 400 K. St. Hachaj, Tarnów 2 K. Dawid Dische, Lwów 2 K. Na fu n d u sz w yb orczy k o m itetu m iejsc o w e g o P. P. S. D.: Za styczeń: Rako- wice 1 K. Za luty: Z zabawy 13 lutego 5 K 49 h. Metalowcy z zabawy 10 K. Wyjęto z puszek 16 K 71 h. Mecenas 10 K. Na fu n d u sz p rześla d o w a n y ch k o m i tetu m ie jsc o w e g o P. P. S. D.: Tow. Michoń- ski 1 K. Na fu n d u sz a g ita cy jn y k o m itetu m iejsc o w e g o P. P. S. D.I Za styczeń: Tow. cieśle 13 K 24 h. Tow. tytoniowi 24 K 92 h. Tow. szewcy 5 K 56 h. Tow. transportowi 7 K 86 h. Tow. kaflarze 16 K 28 h. Tow. browarnicy 9 K 20 h. Tow. stolarze 58 K 90 h. Tow. murarze 63 K 82 h. Tow. metalowcy 26 K 24 h. P. P. S. F. R. 17 K. Tow. drukarze 169 K 60 h. Prawo ludu* #)0 K. Za luty: Tow. transportowi 6 K 74 h. Tow. kamieniarze 8 K. Tow. dr Kapellner 10 K. Tow. browarnicy 9 K 60 h. Tow. tytoniowi 22 K 72 h. Tow. kolejarze 11 K 80 b. Tow. kaflarze 10 K 80 h. Tow. szewcy 15 K. P. P. S. F. R. 10 K. Zebrano na zgromadzeniu 30 K 27 h. Tow. metalowcy 29 K 18 h. l i stowarzyszeń I z t r i m f z i L * W yk ład y U n iw ersy tetu lu d o w e g o. W niedzielę 7 b. m.: W Podgórzu w Domu robotniczym o godz. 3 po południu p. St. Krauz: O rozwoju życia na ziemi* (z obrazami). W Rakewicach w Czytelni robotniczej o godz. 7 wieczorem p. S. Margulies: O budowie ciała ludzkiego*. W Dębnikach w Czytelni robotniczej o godz. 5 po południup. S. Krauz: Budowai czynności ciała ludzkiego* (z obrazami). Zarząd główny Uniw. lud. urządza wykłady znanego popularyzatora wiedzy i kierownika lwowskiej Uranii* inż. E. Libańskiego: we wtorek 9 b. m. o godz. 6 wieczorem w sali kasyna w B o- chni, a we środę 10 b. m. o godz. 6 wieczorem w sali Domu robotniczego w Podgórzu. Prelegent będzie wykładał o Katastrofie w Messynie*, ilustrując wykład bogato obrazami barwnymi. Prócz tego w Zakopanem w niedzielę 7 b. m. o gedz. 2Vz po południu w sali Związku górali*, ul. Kościeliska, odbędzie się wykład dra E. Wróblewskiej: Rok 63-d (z obrazami). * Czarna W ieś. W niedzielę 7 b. m. o godz. 4 po południu w sali p. Goldberga odbędzie się publiczne zgromadzenie z porządkiem dziennym: Parlament ludowy a jego wrogowie*. Referent tow. dr M. Kapellner. Za komitet P. P. S. D.: W. Nożyński, J. Gromczyński. * O rk iestra a m a to rsk a w K ra k o w ie. Próba odbędzie się we środę 10 marca w lokalu przy ul. Dunajewskiego 5, I. p., o godz. 8 wieczorem. P o d g ó rze. W niedzielę 7 b. m. w Domu robotniczym (plac Serkowskiego 11) odbędzie się przedstawienie amatorskie. Odegrane zostaną: 1) W Dąbrowie górniczej*. 2) Wyrozumiały komisarz. Po przedstawieniu zabawa. Początek o godz. 7 wieczorem. Wstęp 60 h. P r z e g l ą d s p o ł e c z n y. Biuro pośrednictw a pracy robotników m a la rs k ic h. Z a r z ą d g r u p y m i e j s c o w e j o r g a n i z a c y i m a l a r z y i l a k i e r n i k ó w w K r a k o w i e z a w i a d a m i a, i ż j a k w u b i e g ł y c h l a t a c h, t a k i t e g o r o k u z o s t a ł o z d n i e m 1 m a r c a p r z y s t o w a r z y s z e n i u r o b o t n i k ó w m a l a r s k i c h p r z y u l. W i ś l n e j 5 o t w a r t e b i u r o p o ś r e d n i c t w a p r a c y, k t ó r e s t a r a ć s ię b ę d z i e w y m a g a n i o m p r a c o d a w c ó w z a d o ś ć u c z y n i ć. G o d z i n y u r z ę d o w e c o d z i e n n i e o d g o d z i n y 7 8 w i e c z ó r, w n i e d z i e l ę i ś w i ę t a o d 1 0 r a n o d o 1 p o p o ł u d n i u. R o b o tn ik ó w k ra w ie c kic h p r z e s t r z e g a s ię p r z e d p r z y j a z d e m d o K r a k o w a z p o w o d u z a m i e r z o n e g o r u c h u c e n n i k o w e g o. W p i e r w n a l e ż y p o r o z u m i e ć s ię z p r z e w o d n i c z ą c y m m i e j s c o w e j g r u p y t o w. K a l c z y ń s k i m ( u l. W i ś l n a 1. 5, I p.). Kursa teleg raficzn e. Ssdapaiii, 6 marca. Pszenica na kwiecień do Pszenica na maj do Pszenica na październik do żyto na kwiecień 1040 do Żyto na październ.k 9'48 do Owies na kwiecień 875 do Owies na październik 7 50 do 7'51. Kukurudza ta maj 7'63 do Rzepak na sierpień do 1, 50. Oferty mierne. Chęi kupna mierna. Uf uosobienie spokojne. Pogoda: zimno. N A M E M JU tt. (Se O M tu. n t M M U F * w h *, OSŁABIENIE c z y o g ó l n e, c z y p o c h o r o b i e u s u v a s i ę r y c h ł o i z a p e w n i a s i ę p r ę d k i p o w r ó t d o z d r o w i a i s i ł p r z e z E M U L S Y Ę S C O T T A. Dla ozołych p o d n i e b i e ń i ż o ł ą d k ó w, k t ó r e n i e z n o s z ą t r a n u w ą t r o b i a n e - g o, j e s t E M U L S Y A S C O T T A n a j i d e a l n i e j s z y m ś r o d k i e m. O b o k t e g o m a t ę z a l e t ę, ż e j e s t t r z y k r o t n i e p o ż y w n i e j s z ą o d z w y k ł e g o t r a n u w ą t r o b i a - n e g o. C e n a o r y g i n a l n e j f l a s z k i 2 K 5 0 h. D o n a b y c i a w e w s z y s t k i c h a p t e k a c h. R e k o n w a l e s c e n t o m i n i e d o k r e w n y m z n a k o m i t e u s ł u g i o d d a j e m le k o z d r o w ia ". A d r e s : F e r m e n t ", K r a k ó w, P o d w a le 5. Prawdziwe tylko z powyższą marką, rybakiem, :: jako pewną ^ jzuaką wyrobu SCOTTA. K a n cela ry a a d w o k a ta D ra Zelta w Żabnie p o s z u k u j e k o n c y p l e n t a. L e c zn ic a c h i- r n r g lc zn a, In s ty tu t R o e n t- genow skl z przenośnym aparatem S z w e d zk a g i m nastyka lec z n ic z a. Dra Artura Frommera. K r a k ó w, u l. ś w. T o m a s za 1 8, I. p ię tr o. ( R ó g u l. F l o r y a ń s k i e j ). T e l e f G o d z. p r z y j ę ć o d 9 d o U. G o d z. o r d y n a c. o d 3 d o 4. O d d z i e l n e a m b u l a t o r y u m d la m n ie j z a m o ż n y c h o s ó b. M ó w c y, ś p i e w a c y. p a lą c y c ie r c ią c y Ha chrypkę, _ bole ' a a r d i ą - i. k r ta n i': u ż y y y a ią M e n t h o g o M W 1. Łagodzi- głos... o d f l e g m i a. ; Y W szęd/i 'do nabycia pp cenie 1hor. 2Qh. 2a pud...s h łf 'Twysyłka: E r z h e r z o g k a r! A p o t h e k e,. : ą.wiedeń, 11/8, Erzherzog:. B a r J p l a j r,14,. - G Ł Ó W N Y S K Ł A D F R A N C U S K I C H grających bez igły, czysto i m i I P P A AR A l A l naturaluie, od K 45*. Bop f l I P L i I J I l I J W gaty repertuar* * * NaPrawy> S. Grudziński i T. Berger P r z e r ó b k i. *.* C e n n i k i d a r m o. Kraków, ul Szew ska 10. C zeladników kraw ieckich poszukuje się. Wiadomość w Dziale inseratowym Naprzodu*. R zeźb ia rze znajdą natychmiast stałe zajęcie. Przy odpowiedniej wprawie zarobić mogą od 4 do 7 koron dziennie. Zgłoszenia: Jan Goliński, Mszana Dolna. 274 Zdolnej panny w ła d a ją c e j językiem p o ls k i mieckim i u m ie ją c e j pisać u«maszynie, poszukuje się d o biura handlowego. Zgłoszenia p o d F. 13 d o Działu Inseratowego N a p r z o d u *. m i mena ma- K to pracy szuka znajdzie stałe zajęcie i bogaty zarobek Oferty pod pewna egzysteneya*, Kraków, : oste-restante. S tate z a ję c ie znajdą agenci maszyn do szycia we firmie N. Sprechera, skład maszyn do szycia w Podgórzu, Rynek L. 3. Kto n ie koeiaa swojej żony i swoich dzieci! 8 W We własnym interesie proszę zażądać za nadesłaniem marki poczt, na 10 h. prospektu i cennika Wysyłka pod dyskrecyg. J Ó Z E F B A U E R K O S M E T IK, h jy ie n ic m -c h s r a. fa&ryka, Generalne zastępstwo i biuro wysylk Wiedeń, i. Sonnenfelsgassa 21. Mimo ogólne] drożyzny sprzedaję moje towary i nadal p o nadzwyczajni* ta n ic h cenach. Niklowy Remontoir kieszonkowy z marką Systemu Res- kopf, 35 godzin idący :fra* z pięknym łańcuszkiem K 3'90, trzy sztuki Kor. IV, sześć sztuk X Srebrny Roskopf o trzech kopertach, bardzo silny Kor. J2- Stalowy damski remontoir K 7'80. Budzik najlepszy K 3' Łańcuszki srebrne od Kor. 2-. Zegarki damskie złote od K o r. 20. S o n a to I lu s tr o w a n e eenalkl a a łą d a n le d a r m o I o p ła tn ie. & N A C Y C Y P R E S, K R A K Ó W, al. Florya fiak a 49. j t G L A N Z B E R G W T A R N O W I E sl. Krakowska 3 (uprzecie 91. poczt?) poleca gtamofo- ny marki Anie łek*, wielki wy b ó r płyt najnow szych zdjęć, me szyny do szycia, rowery i cżęict składowe po e«nach fabryezjs Reperacye w y t o n u j e s ię s z y b k o i d o k ła d n ie. SALAMI WĘGIERSKIE n a j l e p s z e g o w y r o b u w y s y ł a m w 5 k l g. p a c z k a c h z a 1 k l g. 2 K. T e j C Z A R N O K w y w ó z s a l a m i Budapeszt Vl/105 Czdngo utcza 5/B.

5 Realność 534 sążni z dwoma parterowymi domami do sprzedania. Ulica Długa L. 70. Wiadomość w miejscu. Pośrednictwo wykluczone^ f o J T o H c S koszul damskich wszystkie z; najlepszego szyfonu, z s z w a j c a r s k i m haftem, ażurowe, które wysyłam za pobraniem, licząc z a s z tu k ę 1 k o r. 85 h a l. N astęp nie 790 powleczen na pościel z najlepszej weby, w zakładki szyte, w e wszystkich wielkoś iach, pięknie wykończone, cały garnitur tj. 2 poszwy, 6 poszewek za koron 14'30. D o m to w a ró w o k a zy jn y c h Em anuel R o th o lz, W ien, V II. N e u s tiftg a s s e L Zamówienia muszą najpóźniej we środę być we Wiedniu. Korespondeneya we wszystkich językach. Księgarnie S. A. Krzyżanowskiego i Dra Władysława Witkowskiego w Krakowie polecają dzieła.pedagogiczne R e n sf n era do bardzo prędkii' i najłatwiejszej nauki Obcych Język iw w S zkole i Domu bez nauczyciela, z objaśnieniem Wymowy i klucze, t, pod tytułem: Sa m o u c z e k Polsko-Niem iecki kurs I-szy kor. 2'40, kurs Il-gi kor. 4-80, Polsko-Francuski kurs I-szy kor. 3T0, kurs Il-gi kor. 9 60, Polsko-Angielski kurs 1-szy kor. 2'30, kurs Il-gi kor. 3 60, Polsko-Rosyjski kurs I. kor. 4'20, kurs II. kor. 5'40, Model 1909 Jest pierwszorzędnem, eleganckiem, Wilnem, nadzwyczaj lekko idącem kołem, na najdłuższe wycieczki, ówaraneya roczna. Jako najlepszy ^yrób nie boi się żadnej konkur ncyi i kosztuje K 96 z opłaconą Przesyłką do każdej stacyi kolejowej. Lepsze marki Atilla*, Pre- Jdi'T, VVaffen po oryg. cenach. Używane rowery wyborowe, nowej konstrukcyi K 36, 40, 50. Wysyłka zaliczką po otrzymaniu zadatku k 15. Płaszcze K 4, 5, 6. Węże 3 4. Nowość!1 Płyn do niklowania, dla cyklistów niezbędny, K V70. Polski dom eksportowy R U N D B A K IN. W iedeń, IX., Rógergasse <3/9, Odsprzedającym wysoką prowizyę. Cennik bezpłatnie. ii JÓZEFOLKUSZNIKf L J. : O dom handlowy i przem ysłow y w Krakowie ulica Sław kow ska Telefon Nr poleca najtaniej w ą g l e j z K r ó l e s t w a p o l s k i e g o G a l i c y i i G ó r n o ś l ą s k a. Wszelkie transakeye rolnicze lasowe i przemysłowe. A -NAPRZÓD z fabryki P asch alskiego w yłącznie do nabycia Hsklepach Robotniczych f)1* W iśln a L. 8. :** G rzeg ó rzeck a ^bniki, P o czto w a 1 7. Lanolimeiitum G a u lth e rio -M e n th o lic u m z m a r k ą s ł o w n ą MENTHOSALAN JAHR d z i a ł a s k u t e c z n i e j a k o n a c i e r a n i e p r z y bólach re u m a tyc zn yc h, bólach gośćcow y h, ischias, łam aniu w s ta w a c h, n e rw o b ó la c h, m igre nie i t. p. J e s t z u p e ł n i e n i e s z k o d l i w y m i d z i a ł a n a w e t p r z y u p o r c z y w y c h i z a s t a r z a ł y c h c i e r p i e n i a c h z d o b r y m s k u t k i e m. C ena 1 tu b y: K 1*20, p o cztą K 1*70. 5 tub» 6*72 1 0,, Dla chorych na żołądek i Są wolne od wszelkich składników szkodliwych, działają d z i a ł a j ą n a j s k u t e c z n i e j ja h ra Pigułki przeczyszczające łagodnie p rze czyszcza jąco, usuwają zatw a rdze nie, w zm acniają żołądek, podniecają trawienia I nie sprawiają żadnych bólów. 1 pudełko 30 sztuk 90 h a l.; pocztą K. 1 ' pudełek po 30 sztuk K. 9- franko opakowanie i opłata pocztowa. W y ró b i g łó w n y s k ła d : Apteka Fort. Gralewskiego w Krakowie, u l. Szczepańska 1. Do nabycia w 1wszytkich aptekach. t a t a A A. t a t a ^ L aj lep iej! ajtan iej! ajszyfociej! przeprawia do: Am eryki i Kanady M. B. Freudberg G łów ne B iu ra P od róży: ANTW ERPIA II ROTTERDAM 10. Van Leriusstraat, Belgia Postfach 322. Holland. ' T T T Rolctim 7 rlr(iu u i% działa skutecznie przy wszystkich chow a I d a III łuiuwiu robach żołądkowych. Uśmierza bóle, reguluje strawnośe i wzmacnia apetyt. Cena flaszki 1 K. t i r a m h o n c d n n u r d gładzi, wydelikaca i wybiela już po lalciii mvji udulill W j 2 dniowem użyciu szorstkie, popękane i czerwone ręce. Cena słoika 1 K. Pacłullri n b r c in w ń usuwają szybko i pewnie kaszel, * doljlri JiiGI3IUhiC chrypkę i zaflegmienie. Cena pudełka 70 h. P ł y n i u b p l a s t e r n a o d c i s k i dnie i bezboleśnie nagnioty i brodawki. Cena płynu 70 h plastru 80 h. RfUimałnl uśmierza niezawodnie wszelkie bole reumatyczne flguiiidlui j gośćcowe. Cena flaszki 1 K. W y łą c z n y s k ł a d WAPTECE pod BIAŁYM O R ŁEM " w Krakowie, Rynek gł. Linia A -B Nr Dom Kościuszki. F. P a m m. K r a k ó w id. Zielona Ur. 3 nyrjł&donuo I płatnie omal* «000 Uloatr. soformw Uv, lab 11. I n nreure k. M.iB.Weissberg KRAKÓW ul. S ta r o w iśln a 1 0. H aczność! Na spłaty miesięczne gramofony najlepszej konstrukcyi, wielki wybór płyt najnowszych zdjęć polskich, maszyn do szycia, rowerów i części składowych po cenach fabrycznych. Reperacye wykonuje się szybko i dokładnie Emer. Oficyant kancelaryjny poszukuje posady biurowej lub magazyniera, administratora itp. Zgłoszenia do Działu inseratowego Naprzodu* pod P. J. s!!! Baczność C ykliści!!! Dla reklamy celem rozpowszechnienia firmy mej w Galicyi, dostarczam : za k or. 96- nowe rowery styryjskie z opłaconą przesyłką do każdej stacyi kolejowej. Pierwszorzędny wyrób Z ^ Primienn!i gwarancyą. Używane rowery damskie i męskie po kor. 40', oo', 60-, 70. Świeże płaszcze marki Continental* lub Reithoffers SShne* po kor. 5', 6' i 7. Węże kor. 3, 3'50, 4, i 5. Wszelkie dodatki i części składowe po cenach hurtownych. R eparacye, em aliow anie i niklow anie we własnych warsztatach sumienie i tanio! Wysyłka za zaliczką. Na rowery zadatek kor. 20". Sprzedaż na raty wykluczona! Maszyny do szycia Singera" od kor. 40" począwszy! Mechanicy i odsprzedawcy żądajcie ofertę! Skład fabryczny firmy polskiej A. W EISSBER G, WIEDEŃ 2 /2 Unt. Donaustrasse 23/N. S p e c ja ln y K atalog d a r m o!!! i Z a ł o ż o n y w r. W G a l i c y i o d r, SLAVIA4 4 B A N K WZUJ. UBEZPIECZEŃ W PRADZE. Zawiera wszelkie rodzaje ubezpieczeń życiowych na najdogodniejszych warunkach. Przyjmuje ubezpieczenia od szkód ogniowych na budynkach, ruchomościach, towarach, ziemiopłodach i inwentarzu i t. d. Taryfy Slavii są bardzo umiarkowane, a warunki ubezpieczenia bardzo korzystne. P. T. Panom urzędnikom państwowym i autonomicznym, oficerom i t. d. udziela na dogodnych warunkach pożyczki za kondyktem na poborach służbowych. f F u n d u s ze re ze rw o w e i gw arancyjne w yn o s zą.... K 4 1, * Pre m ie i uboczne n aie żyto ś ci w r. w yn o s iły.. K 9, " U b e zp ie c zo n e k a p i t a ł y...k , ' W ypła c o n e kap ita ły i w y n a g r o d z e n i a...k 9 7, P o ż y c z k i na h i p o t e k i...k 2, T a r y fy i w nio ski ja k ie g o k o lw ie k ro d za ju życio w e i o g n io w e, ja k o te ż i w sze lk ie w yjaśnienia poda chętnie : GENERALNA R EP R EZEN T A C Y A DLA GALICYI I BUKOW INY :: we Lwowie, ulica Kopernika L. 15 a :: ja k o te ż REPREZENTACYA w Krakowie, ulica św. Jana L I. Ważne! Najnowsza patentowana maszyna do wyrabiania guzików z różnej materyi. Każdy z łatwością może wyrabiać takowe. Zastępstwo: L. Taschner, Kraków, ul. Grodzka L. 6. Na żądanie ilustrowane prospekta. Nabyłem na licytacyf z masy konkursowej koszul damskich wszystkie z najlepszego naturalnego szyfonu, z prawdziwym haftem, które wysyłam za pobraniem, licząc za s ztu k ę 1 k o r. 7 5 h a l. Następnie prześcieradeł z najlepszej weby, i 55 cm. szerokie, 230 cm. długie bez szwu szt. K Dom to w a ró w o k a zy jn y c h Em anuel R o th o lz, W ien, V II. N e u s tiftg a s s e N r Zamówienia muszą najpóźniej we środę być we Wiedniu. Korespondeneya we wszystkich językach. ] [ ] [ i M łodą p a n ien k ę (izr.) do praktyki poszukuje firma S. Pelz, Kraków, ul. Gertrudy 29. SERKI FRANCUSKIE IMPERIAL" Sprzedaż hurtowna i detaliczna w mleczarni Raeya, ul. Dietla 79. W ażn8_dla_gosgodyń! Mam zaszczyt zawiadomić P. T. Publiczność, że nadszedł świeży transport rozmaitej porcelany karlsbadzkiej przy ul. Sławkowskiej I Sprzedaję różne naczynia na wagę od 50 do 60 halerzy za 1 klg., restauracyjne talerze po 32 hal. za i kg. Upraszam o jedno tylko zakupno na próbę, celem przekonania się o niebywałej taniości. Polecając się łaskawej pamięci kreślę się z poważaniem M. Z A N G E N dawniej VOGELHUT. Filia Ta rn ó w, ul. Olejarska, wchód przy starym placu drzewnym, dom Jakubowicza.

6 sybup PAGLIANO Zapisany w oficyalnych włoskich i austryackich farmakopeach. Odznaczony zło tym medalem na wystawie farmaceutycznej 1894, na wystawie hygienicznej 1900 i na międzynarodowej wystawie i,::? = w Medyolanie = Najlepszy środek prze czyszczający krew Prof. E rnesto P a g lia n o w Neapolu uprawnionego wytwórcy p rze z swego stryja śp. prof. Pagliano wynalezionego i podług tegoż oryginalnej recepty wytwarzanego prepar a t u. Prawnie uznany orzeczeniem najwyższego Trybunału (Wenecya 1903) i dozwolony przez władzę sanitarną. mm W e flaszeczkach,'pudełkach (proszkach) I stałych tabletkach (pigułkach). Nałoży lą iit tylko marki fakryczno) jedyni, prawdziwego syropi p r o f. ERNESTO PAGLIANO w NEAPOLU Calata S. Marco 4. Sprowadzać można z apteki Socrato Brachetti-Ala (Południowy Tyrol); M A G A Z Y N HENRYKA S C H W A R Z A KRAKÓW. UL. GRODZKA L. 13 TELEFON Nr Duży wybór wełny kostyumowe jedwabie gotowa konfekcya - kostyumy - żakiety - bluzki. P rzy z a k u p n ie r u b le p o k o r. 2*54 N O W O Ś C I W I O S E N N E Duży wybór wełny kostyumowe jedw abie gotowa konfekcya - kostyumy - żakiety - bluzki. P rzy z a k u p n ie r u b le po k o r. 2*54. +»» < P rzy jem n y I m iły sm ak o g ó l n i e z n a n e g o, p r z e z l e k a r z y g o r ą c o p o l e c a n e g o, k a s z e l u ś m i e r z a j ą c e g o, t r u d n o ś c i w o d d e c h a n i u u s u w a j ą c e g o ś r o d k a Thymomel Scillae u m o ż l i w i a u ż y c i e t e g o l e k u n a w e t u m a ł y c h d z i e c i. Setki lekarzy wydało orzeczenia o zdumiewającem, szybkiem działaniu środka Thym om sl Scillae przy kokluszu, jakoteż przy innych rodzajach kaszlu kurczowego. Proszę zapytać swego lekarza. 1 flaszka 2*20 K. Pocztą franco za poprzedniem nadesłaniem 2*90 K., 3 flaszki za poprzedniem nadesłaniem 7 K. 10 flaszek za poprzedniem nadesłaniem 20 Kor. WYRÓB i SKŁAD GŁÓWNY : B. FRAGNERA apteka, c. k. nadw. dostaw. P R A G A - I I I N r Oo nabycia we w szystkich aptekach. Baczność na nazw ę pre pa ratu, w y tw ó rcy i m arkę ochronną. Filia c. k. uprzyw. Galicyjskiego Akcyjnego Banku Hipotecznego w Krakowie. ODDZIAŁKASYZALICZKOWEJ w chód od u licy B rack iej L. 1. u d z i e l a k u p c o m, r ę k o d z i e l n i k o m, p r z e m y s ł o w c o m, w ł a ś c i c i e l o m g r u n t o w y m i t. p. z a lic z e k za sk r y ptem dłużnym n a s p ł a t ę w r a t a c h t y g o d n i o w y c h, m i e s i ę c z n y c h l u b k w a r t a l n y c h. U d z i e l a r ó w n i e ż z a lic z e k a a z a sta w k o szto w n o ści ( z ł o t a, s r e b r a, d r o g i c h k a m i e n i ) i p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h., 298 wrmv r W f f W f f W W W W W W f Bank Parcelacyjny w Krakowie R yn e k g łó w n y L. 3 3, I. piętro m a o b s z a r d w o r s k i p o d K r a k o w e m n a d o g o d n y c h w a r u n k a c h d o r o z p a r c e l o w a n i a. W p ł a t y p o t r z e b a t r z e c i ą c z ę ś ć, r e s z t a s p ł a c a l n a w l a t a c h. G l e b a j e s t r ę d z i n a I. k l a s y n a r ó w n i n a c h, p r z y g o ś c i ń c u d o K r a k o w a. B u d y n k i w e d w o r z e m u r o w a n e i d r e w n i a n e. I n w e n t a r z ż y w y i m a r t w y r ó w n i e ż d o s p r z e d a n i a. B a n k parcelacyjny w K ra ko w ie Sto w a rzyszenie zarejestr. z ogr. poręką. i A I A A A l A M M ś M M i A M Zje d n o c zo n e a u s tr. a k c y jn e to w a r z y s tw o że g lu g i p a ro w e j AUSTRO AMERICANA 991 R e g u l a r n a b e z p o ś r e d n i a k o m u n i k a c y a z A u stryi do A m eryk i, K anady i t d. R o z k ła d J a zd y. C en a ja z d y z K r a k o w a : a ) z T r y e stn d o N o w e g o -J o r k u : I. Idasy II. klasy III. klasy Martha Washington styczn ia Kor Kor. 305*50 Kor. 223*80 A l i c e styczn ia Kor *4 0 Ko r. 305*50 Kor. 223*80 O c e a n i a sty c zn ia Kor *4 0 Ko r. 305*50 Ko r. 223*80 L a u r a... 6 lutego Ko r *4 0 Ko r. 305*50 Kor. 223*80 A r g e n ty n a lutego Ko r *4 0 Ko r. 305*50 Ko r. 223 *8 0 Martha Washington lutego Kor *4 0 Kor. 305*50 Kor. 223 *80 A l i c e marca Kor *4 0 Ko r. 305*50 Ko r. 223 *8 0 O c e a n i a marca Kor *4 0 Kor. 305*50 Ko r. 223 *8 0 L a u r a marca Kor *4 0 Ko r. 305*50 Ko r. 223 *8 0 C en y z a w ie r a j ą j n ł a m e r y k a ń s k i p o d a te k. *») z T r y e s tu d o A r g e n t y n y : F r a n c e s c a styczn ia Ko r *4 0 Kor. 655*50 Kor *8 0 Z o fia Hohenberg lutego Ko r *4 0 Kor. 655*50 Ko r *8 0 F r a n c e s c a kw ietnia Ko r *4 0 Kor. 655*50 Kor *8 0 via Rio de Janeiro. Cena prze w ozu Tryest-R io de J e n e i r o... K o r *8 0 Z m iany za strzega s ię. Jeneralna Ajencya dla Galicyi i Bukowiny i sprzedaż kart okrętowych GOLDLUST i Sp. Kraków, ul. Lubicz 7. (naprzeciw dworca kolejowego), L w ów, u l. Na B ło n ie L. 2. Biuro spedycyjno-kom isowe i Z A S T Ę P S T W O A U S T R Y A C K IE G O i p. L L 0 Y D I T. Reum atyzm, podagra, new ralgla I oziębm y, powodują ogromne cierpienia. Do łagodzenia i uspokojenia bólu, do usunięcia obrzmień i do umożliwienia poruszenia się stawów, do usunięcia nieprzyjemnego swądzenia używa się z niezwykłym skutkiem C O N T R H E U M A N (marka dla mentolowo-salicylizowanego ekstraktu kasztanów) przy nacieraniu, masowaniu lub w okładach. 1 tuba 1 kor. Z a poprzed. nadesłaniem K 1*5 0 przesyła się 1 tubę franko. Z a poprzed. nadesłaniem K 5 ' przesyła się 5 tub franko. Z a poprzed. nadesłaniem K 9 ' prze syła się 10 tub franko. W yrób i sk ła d głów n y B. FRAGNERA A p tek a c. k. dostawcy dworu PRAGA III. Nr U w ażać n a leży na. n a zw ę p rep era tu i w y tw ó rcy. Do nabycia we wszystkich aptekach. S z k o d l i w o ś ć n i k o t y n y u s u n i ę t a. WP. Mr. W. Bełdowski w Krakowie. Z p r z y j e m n o ś c i ą d o n o s z ę W P a n u, ż e o d c z a s u, j a k u ż y w a m P a ń s k i e j w a t y S a l v e s o l w c y g a r n i c z k a c h s z k l a n y c h, n i e d o z n a j ę p r z y k r y c h o b j a w ó w, k t ó r e m i d o k u c z a ł y s k u t k i e m p a l e n i a t y t o n i u. W o b e c t e g o u p r a s z a m o n a d e s ł a n i e m i z a p o b r a n i e m p o c z t o w e m i t. d. L w ó w, 2 m a j a Z Wysokiem poważaniem P r o f. d r. A n to n i M ars. Odobroci i doniosłem znaczeniu preparatu SalvesoIw świadczą najlepiej rozpowszechnione Tutki cygaretowe ze SaiyesGieir. Oryginalny pakiecik Waty Salves la wystarczy na papierosów lub cygar tutek ze SaSyesoIeuB** K Pakiecik waty S a lv e s! w 80 lub 60 hal. 10 Cygarniczek szklanych 1 kor. 20 hal. Wyroby te poleca: Zakład przemysłowy wyrobów papierowych Morls" Mr. W. BEŁDOWSKI, Kraków. Liczcie się z wydatkami a z a o s z c z ę d z i c i e w i e l e u ż y w a j ą c masła patentowanego 99 MONOPOL** M asło patentow anat M onopol jest masłu krowiemu pod każdym względem równe i jest daleko tańsze. Niechaj każdy zażąd i masła patentowanego M onopol". Wszędzie do nabycia, a gdzie go niema należy udać się do: Pie rw sze j krajowej fabryki m asła patentowanego M O N O P O L " w K r a k o w ie, u lic a J a s n a L. 8. W adliwe trawienie je s t p rzyczyn ą w ielu ch orób. N a le ży te d y u żyć środka regulującego tra w ie n ie. A jednak, jeśli żołądek nie trawi należycie, zmniejsza się zdolność do wszelkiej pracy w całem ciele. Uznanym za dobry, ze samych wyszukanych, najlepszych i skutecznych ziół leczniczych starannie przyrządzonym, apetyt podniecającym, trawienie przyspieszającym i łagodne rozwolnienie wywołującym środkiem domowym, który znane skutki nieumiarkowania, wadliwej dyety, przeziębienia i przykrego zatwardzenia np. zgagę, wzdęcie, nadmierną ilość kwasów i kurczowe bóle łagodzi i usuwa, jest Dra Rosy balsam żo łą d ko w y z apteki B. Fragnera w Pradze. n c t r 7a 7o n i o i Na wszystkich częściach opakowania U u l l Ł C L u l l i u a znajduje się zarejestr, znak ochronny. S k ł a d g ł ó w n y : A p tek a B. F ra g n era, c. i k. dostawcy dworu pod Czarnym Orłem " PRAGA, Klelnseite 203, róg ulicy Nerudowej. U/vcvłźi ci o nnp7ta pnrizipń aa*a*lasz*ra2k, pół flaszki 1 k. Pocztą lljb jid Oly jjuullą uuuteitrili po otrzymaniu 1*50 K wysyła się małą flaszkę, za 2*80 K wielką flaszkę, za 4 70 K 2 wielkie flaszki, za 8 K 4 wielkie flaszki, za 22 K 14 wielkich flaszek, opłatnie do wszystkich stacyi austro-węgier. państwa. Składy w aptekach Austro-W ęgier. W Krakowie w zn a c zn ie js zych aptekach. Z O F I A B I Ł S 1 ' D I C K A o s w i n c I M... P r z e z W y s o k ie C* k. N a m ie stn ic tw o k o n c e s j o n o w a n e ; Mur podróży Zofii Kit B i e s i a d e c k i e j Oświęcim (dworzec] s p r z e d a j e b i l e t y o k r ę t o w e d<i Ameryki I, II i III kl. dla par statków pospiesznycl oraz bilety kolejowe <" kolei półnoeno-ame kańskich we wszyi kich kierunkach. Ceny ic lile wedle ta okrętowych I kolajowyci Bilety okrętowe do Kaoai i bilety kolejowa kaaadyji Prospskty tu m * I opl» Sposób prania w p rz y s z ło ś c i. N E U B O Z O N P rze z jednorazow e pół lub całogodzinne gotowanie bielizna staje się białę jak śnieg. Maszyna do prania i szczotka zbędne. Za nieszkodliwość ręczy się, wolne od chlorku i nie gryzące, wobec czego b ie lizna się nie n is zc zy tk a n k i nie n a d w e rę ża ję się b ie lizn ę się o s z c z ę d z a, n o r Za sk u te k rę c z y s ię. W y r a b i a j ą j e d y n i e : c. i k. u p r z y w. f a b r y k i c h e m i c z n e WILH. N E U B E R, W I E D E Ń. Prospekty na żądanie darmo i opłatnie. Otrzymać można we wszystkich drogeryach, handlach kolonialnych, składach perfum i mydeł. WyfeoPEa sp o so b n o ść kupn dla handii ło k c io w y c h, d o m o k rą żc ó w i p ry w a tn y c h! ([""'g fflr M E T R Ó W R E S Z T E łi K O RON 15 sortowane barchany na suknie, 78 cm. szerokie, piękne desenie, mod zefir na suknie do użytku domowego, koszule i bluzki, bardzo dobre b lone płótno na bieliznę, kanafas na pościel, oxford na koszule i matef na fartuszki. Długość resztek 6 10 metrów I-szej jakości bez skazy, f lory nie puszczają w praniu. Za nieodpowiednie zwracam pieniądze. V syłka próbna najmniej m. ewentualnie na życzenie sortowane kor. TKALNIA R. HGHNER NACHOD, CZECHY pocztowi P rzy w ięk szy m o d b io rze 3 p ro cen t opustu* M T T T Ola chorych! Ola cierpiących! Dla zdrówycl Przeciw jak najbardziej uporczywym i zastarzałym wyp kom: reumatyzmu, gośćca, bólów nerwowych, bolu głowy I zęb1 przeciw bolom krzyża I mięśni, kłuciu w boku, darciu, bolom t spuchliznom chwalą ogólnie wypróbowany w wielu klinik przez około 1000 lekarzy bardzo polecony, natychm iast uśtfi rzający ból Ichfyoroenta Patento w e wszystkich państwach. W ielokrotnie od#1 czony. Skutek nadzwyczajny! Jako środek leczniczy nie# wnany! Przeszło listów dziękczynnych. Główna fabryka i wysył i.aboratoi yum chem. aptekarza S. Edelmana w Bohorodczanach, oddział Przesyłka franko od 5 daszek wzwyż za nadesłaniem 6 koron, za po nieui 20 h. więcej, 10 flaszek franko 10 koron, 25 flaszek franko 23 koc w V T Ameryka. O i 4 V ^ j s o b o m, k t ó r e b y ł y w hą ryce l u b Kan ad zie i o1; z a m i a r n a p o w r ó t p o w m z d a r z a s i ę s p o s o b n o ś ć p r z e d o d j a z d e m z a r o b i e n i a d u ż o n i ę d z y. Z g ł o s z e n i a p o d A m e ry k a p r z y j m u j e Anoncen Eipfid1 E d u a r d B r a u n, W i e n l. y R o t e n t u r m s t r a s s e Wydawca: Ign acy D a szy ń sk i. Odpowiedzialny redaktor: G ustaw A lojzy Tltz. Z Drukarni Ludowej w Krakowie, ul Filipa 11. (Telefon Mr. 71 ).

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Ź ń Ł Ź ć ż Ą ń ą Ś Ó Ż ć Ś ż Ą Ą ż ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ŁĄ Ź ń ż ą Ł ą ć ń ż ą Ą ą ą ż ć ą ą Ć ż ą ń ż ż ż ź ż Ź ń ć Ż ą ń ń ą ż ż ą Ą ą ż Ź ć ż Ą ą ą Ł ć Ś ń Ą ń Ż Ź ż ż ń ą ż ć ą ń Ś ą Ź ą ż ć Ź

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ł Ą ź Ł Ł Ć Ą Ł Ż Ł Ś Ł Ć Ć ź ć Ż ć ć ź Ą Ż Ż ć ć ć ź ć ć Ł ć Ź ź ć ć ć ć Ó Ó Ó Ó Ś ć Ź ź ć ć ć ź ć ć ć Ń ć Ś Ń ć Ś ć ć ź ź ć ć Ł Ą ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ł ć Ó ć ć ć ć ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ń ć ć ć Ąć

Bardziej szczegółowo

Ę ź ć Ó Ś ŁĄ Ż Ó Ź Ż Ę Ż Ó Ó Ź Ł ć Ó ć Ż ć ć Ż Ó ć Ó ć ć Ó Ź ć Ż Ś Ó Ść Ó ć Ę Ż Ć Ę ć ć Ż Ś Ż Ó ć ć ć Ó ć ŚÓ Ż Ż ć Ź ć ć ŚÓ Ą ć Ź Ż Ś Ś Ź Ń ć ć Ść Ź ć Ź ć Ó ć ć Ó Ó Ó Ś Ś Ę Ó Ś Ś Ż Ó Ś Ś Ś Ó Ś Ę Ś Ś ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź Ł Ę ć ŁĄ Ł ć Ł Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ó Ó ć ć Ż Ż Ó Ż Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ó ć ć Ć ć Ą Ż Ó Ź ć ć ć ć Ó Ż Ż ć Ł ć Ó Ż Ó Ż Ć Ó Ć Ó ć Ź Ć ć Ć Ź ÓŹ ć Ą Ó Ż Ó Ę Ż Ó ć Ó ć Ż ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ż Ó ć ć Ó Ż Ż ć ć ć ÓŹ

Bardziej szczegółowo

Ż Ą ż ż ć Ó Ś Ś ż ć ŁĄ Ł Ś Ś ć Ś Ś Ż Ó Ść ć ŚĆ ć Ó ć ć ż ć Ż Ó Ś Ą Ż Ą ż ć Ż ć ż ż Ś Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ś ż ż ż ż Ś Ó Ż Ą ż ż Ó ż Ó Ó Ż ć Ź Ó ć ć Ż ć ż ć Ź Ó Ż ć Ż Ó Ż Ł Ś Ś ż ć ż ż ć ć ć Ó Ą Ż ć ć ć Ó ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ź ć Ś ź Ń ć ć Ę Ł ć ź ć ć Ę Ę Ś Ę Ę Ł ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę ć ć ź Ę Ś ź ć ć ć Ś ć ć ć Ę ź Ę ć Ł ć ŁĄ Ś Ż Ś Ń Ż ć ć Ó Ę ć ć Ó ć ć Ł Ł ć ć Ń ź ć ć Ń Ą ć Ś Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ź Ń ć ć Ł ć Ą Ń Ę Ę Ę Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ó ż ą ł ą ż ą ł łą ł ł ł ł ą łą ż ą ł ą ć ń ą ą ą ł ł ż ł ą ź ż ć ł ł Ą ń ń ą ł łą ć ą ł ć ą Ą ł ć ł ł ą ł ą ń ż ą ń ą ł ą ń ń łą ż ą ł ą ć ą łą ł ł ą ą ł ł ł ą ł ł ą ą ł ć łą Ą ł ć łą ą ł ż Ą ą ą ż

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Ł ź ć Ó Ą Ą ź Ł Ą ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ź ź ź Ó Ł Ś Ó Ż ź Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć Ś ć Ł ź Ś ź ź ć Ń Ś ć ć ć Ż Ń ć Ą ć Ą ć ć Ą ć ć ć Ś Ł ć Ń Ł ź ź ć Ń ć ć ć ć ć Ł Ł Ą Ź Ó Ą Ż ź Ś ź Ź ź Ś Ó Ą Ż ź Ż Ś ć Ą Ń ź ć Ó Ó

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

Ń Ź Ł Ó Ą Ś ć Ń Ż Ź Ż ć Ź ć Ź ć Ż ć ź Ż Ś Ż Ż Ż Ś ć Ł ć Ż Ę Ż Ż Ż ć ć Ż Ź Ś Ę Ż ć Ł Ą Ź Ż ź ć Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż ŻĄ ć ć Ż ź Ż ć ć ź Ą Ż ŻĄ Ż Ż Ą Ą Ą Ę Ł Ś Ż ć Ż ć Ą Ż Ż Ś ć ć ć Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ś Ż Ą ć Ż

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka)

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 587-595 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 195-199 2007 PRACE NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA N r

UCHW AŁA N r UCHW AŁA N r 0 0 7.2.2 0 1 6 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 marca 2016 r. w Koninie w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ł ż ć ż ć ć ć ć ż ż ć ć Ł ć ź ć źć ż ż ź ź Ń ż Ń Ą ż ż Ł Ń ż Ń ż ż ż ź ż Ń ź ż ż ż ć ż ż ż ć ć ć ć Ą Ą ż ć ż ż ż ż ż ż ż ć Ó ż Ą Ó ż ć ć Ń ż ć ć ć ż ż Ą ć ż ŁĄ Ą ż Ą Ą Ł Ł ź ź ż Ł ź ż Ą ż ż Ó ć ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ź Ż Ń Ń Ń Ć Ź Ź Ż Ż Ć Ź Ć Ź Ć Ż Ć Ź Ń Ń Ź Ż Ń Ż Ź Ź Ł Ą ź Ń Ź Ź Ż Ą ź Ą Ź Ź Ź Ń ź Ż Ń Ź ź Ę Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ć ź Ź Ź Ź Ć Ź Ź Ź ź Ą Ź Ę Ć Ę Ż Ż Ń Ę Ż Ź Ż ź Ę Ć Ń Ż Ź Ź Ź Ą Ż Ł Ż Ż Ć Ż Ź Ł Ź ź Ą Ź Ó Ź ź Ć

Bardziej szczegółowo

' l i i B k P i i Ł...

' l i i B k P i i Ł... ora 1 SPIS ZAW ARTOŚCI TECZKI ' l i i B k P i i Ł...... I/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. I/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora II. Materiały uzupełniające

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 9/4, 73-84 2010 ACTA Acta Sci. Pol., Administratio

Bardziej szczegółowo

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa R O E Zysk netto/k apita ł własny (w % % ) S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ A ( z za dłuże niem ) R O E B (bez za dłuże nia) 0% E B IT E B IT IP E BIT (w zł) O dsetki [Punkt O boję

Bardziej szczegółowo

Ł ą Ł Ł ż Ł Ł Ź ą ę ą ą ę ż ę Ę ą ą ź Ą ąą ś ę ą ą ę ś ę ś ść ę ż ę ś ę ś ś ę ę ą ę ś Ł ą Ł ę ę ś ę ę ś ę ś ą ą ę ś ę ś ę ę ś ę ę ś ę ą ę ś ę ą ę ę ś ż ę ś ę ę ą ęć Ś Ś ę ść ą ą Ó ę ś ę ę ęć ą ę ś ę ę

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Korekcja w ad postawy

Korekcja w ad postawy Korekcja w ad postawy MARIA KUTZNER-KOZIŃSKA Korekcja wad postawy W YDAW NICTW A SZKOLNE I PEDAGOGICZNE ! SPIS TREŚCI W P R O W A D Z E N IE... 9 R ozw ój postaw y w toku o n to g e n e z y... 11 Część

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

TELEGRAM ALEKSANDER ROMM. Stomatolog ( L e k a r z - d e n t y s t a ) Dr Si Friedeker. Numer 18 Maja 193< K raków, Karmelicka 28.

TELEGRAM ALEKSANDER ROMM. Stomatolog ( L e k a r z - d e n t y s t a ) Dr Si Friedeker. Numer 18 Maja 193< K raków, Karmelicka 28. Numer 18 Maja 193< I L U S T R O W A N Y TELEGRAM do P. T. Składnic Kółek Rolniczych i Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej! Z p o w o ł a n i e m s i 'ę n a s t o s u n e k u m o w n y, w i

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera opracowanie ankiety, przeprowadzenie ankietyzacji wśród ngo i jst w powiecie oleckim, opracowanie raportu z badania. opracowanie standardów

Bardziej szczegółowo