EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA"

Transkrypt

1 EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

2 EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality f Tjörns MMC Management Centre Ltd Instytut Technlgii Eksplatacji PIB Dimitra Institute Vcatinal Rehabilitatin Cnsultants Ltd Prjekt realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej. Publikacja dzwierciedla jedynie stanwisk autrów i Kmisja Eurpejska nie pnsi dpwiedzialnści za umieszczną w nich zawartść merytryczną.

3 Eurpejska Matryca Kmpetencji dla Mentra Wiedza Umiejętnści Kmpetencje Budwanie dbrych relacji z uczącymi się w prcesie mentringu Zna i rzumie w szerkim zakresie: terie, mdele i metdy kmunikacji (K1), terie, metdy i mdele rzwiązywania knfliktów, zasady i techniki aktywneg słuchania(k2), zasady pufnści (K3), śrdwisk, w którym ma miejsce kmunikacja, aktywne słuchanie raz rzwiązywanie prblemów; rlę każdeg z interesariuszy działających w tym śrdwisku (K4). Psiada szerki zakres umiejętnści kgnitywnych i praktycznych, w szczególnści ptrafi: efektywnie kmunikwać się z uczącymi się używając praktycznych narzędzi i technik kmunikacji (S1), generwać kreatywne rzwiązania dwlnych prblemów, uwzględniając wkład ucząceg się (S2), aktywnie słuchać pdczas rzmwy z uczącym się (telefnicznej lub bezpśredniej) w celu rzwiązywania różnych prblemów (S3), pmóc sbie uczącej się w uświadmieniu sbie sbistych i zawdwych celów, a także w lepszym zrzumieniu jeg/jej myśli, uczuć, mżliwści (S4), pdjąć właściwe działania, aby zmienić życie sby uczącej się, siągnąć jej cele i pczuć się spełninym (S5). Twrzy i pdtrzymuje relacje zawdwe z uczącym się, pmagające mu siągnąć zawdwe cele (C1). Trszczy się dbrą jakść życia sby uczącej się i wspiera ją w sprawach sbistych (C2). Analizuje i dsknali swją rlę w rzwju zawdwych relacji, w celu maksymalizacji efektów prcesu mentringu (C3). Współdziałanie z tutrem i wspieranie g Zna i rzumie w szerkim zakresie: zasady prjektwania i realizwania ram współpracy pmiędzy uczącym się, mentrem i tutrem, w celu zapewniania uczącemu się uzyskania wsparcia na najwyższym mżliwym pzimie (K5), rlę każdeg interesariusza w prgramie Psiada szerki zakres umiejętnści kgnitywnych i praktycznych, w szczególnści ptrafi: definiwać wspólnie z tutrem zakres swjej dpwiedzialnści (S6), ustalać zasady efektywnej współpracy z tutrem, tak aby pstęp w prcesie mógł być kntrlwany, a wszystkie prblemy 3 P a g e Zapewnia różnrdnść ról interesariuszy i przywraca równwagę w przypadku wystąpienia związanych z tym prblemów (C4). Akceptuje dpwiedzialnść za taką znajmść prgramu kształcenia/szklenia, która umżliwia jeg efektywną realizację, w

4 Wiedza Umiejętnści Kmpetencje kształcenia/szklenia w miejscu pracy (K6), specyfikę uwarunkwań regulujących frmalnści pmiędzy szkłą /instytucją szkleniwą i zakładem pracy (K7), system ceniania każdeg ucząceg się na danym kursie (K8). pruszane regularnie i systematycznie (S7), infrmwać tutra każdym pwstałym prblemie (S8), przyjmwać prady i knstruktywną krytykę d tutra w przypadku knfliktów z uczącym się (S9), identyfikwać razem z tutrem wszystkie bszary prgramu kształcenia/szklenia raz wszystkie kwestie w relacji mentr-uczący, które nie funkcjnują właściwie, w razie ptrzeby renegcjwać je (S10), rzpznawać i minimalizwać prblemy dtyczące prcesów wspierania sby uczącej się (S11), pruszać kwestie prblematyczne i renegcjwać z tutrem raz innymi przedstawicielami pracdawcy wsparcie sby uczącej się (S12). przypadku pytań i prblemów, samdzielnie zwraca się d tutra (C5). Analizuje i dsknali własne działania w celu efektywneg wspierania działań tutra (C6). Planwanie, negcjwanie i realizwanie prgramu uczenia się w miejscu pracy Zna i rzumie w szerkim zakresie: zasad edukacji drsłych, w tym kształcenia i szkleń zawdwych (K9), różne style uczenia się (K10), etapy prcesu mentringu i czynniki decydujące pwdzeniu na każdym etapie (K11), wcześniejsze siągnięcia edukacyjne sby uczącej się, jej zindywidualizwane cele szkleniwe i wszystkie czynniki sbiste isttne dla prcesu pracy i uczenia się danej sby (K12), kwestie związane z wykluczeniem spłecznym i Psiada szerki zakres umiejętnści kgnitywnych i praktycznych, w szczególnści ptrafi: przygtwać się d prcesu mentringu pd względem zaplanwania czasu i sił raz realizwać kreatywne rzwiązania stswnie d ptrzeb (S13), przygtwać stanwisk pracy d przyjęcia sby uczącej się (pinfrmwać wszystkich zaintereswanych) (S14), wykrzystywać efekty uczenia się (ustalne w prgramie nauczania przygtwanym przez szkłę zawdwą/ instytucję Odpwiada za rzwój zawdwy sby uczącej się (C7). Planuje działania i zadania w spsób gwarantujący siągnięcie celów szkleniwych (C8). Planuje, negcjuje i realizuje prgram szkleniwy we współpracy z uczącym się, tutrem raz, w razie ptrzeby, z pracwnikami przedsiębirstwa (C9). Zapewnia, aby realizacja prgramu szkleniweg w miejscu pracy umżliwiła siągnięcie celów szkleniwych w kntekście 4 P a g e

5 Wiedza Umiejętnści Kmpetencje integracją spłeczną (plityki, które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu spłecznemu) (K13), specyfikę uczenia się w miejscu pracy i wysiłków niezbędnych d efektywnej realizacji prgramu (K14), specyficzne zasady wdrażania prcesu uczenia się w miejscu pracy (K15), czynniki (w tym bariery) wpływające na prces przejścia d edukacji w pełnym wymiarze lub bezrbcia d zatrudnienia lub w zmianie zatrudnienia (K16), cele uczenia się w miejscu pracy (K17), prgram szklenia, w tym ramy czaswe, cele, wymagania związane z cenianiem (K18), kntekst i metdy pracy pracdawcy raz jeg zasby persnelu isttne dla prcesu kształcenia/szklenia w miejscu pracy (K19), dstępne mżliwści wsparcia ze strny szkły/ instytucji szkleniwej, w tym zasby persnelu (K20), prgramu nauczania dla knkretneg mdułu, w ramach któreg dana sba będzie się szklić w miejscu pracy (K21), specyficzne metdy planwania i realizwania indywidualneg prgramu nauczania, w tym ramy czaswe, cele i wymagania związane z prcesem ceny (K22). szkleniwą) d planwania prcesu uczenia się w miejscu pracy raz identyfikwać krespndujące z nimi zadania (S15), kreślać mcne i słabe strny ucząceg się, identyfikwać jeg/ jej zdlnści (S16), przygtwać szkic, rzbudwać g i przedstawić pełną kncepcję mentringu sby uczącej się, dpwiadającą jeg/jej specyficznej naturze, stylwi uczenia się, sytuacji życiwej i zawdwej (S17), cenić zasby rganizacyjne, kadrę i jej gtwść d wspierania prgramu kształcenia/ szklenia w miejscu pracy (S18), stswać plityki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu spłecznemu (S19), wdrażać przykłady najlepszych praktyk zrientwanych na integrację spłeczną (S20), pdejmwać inicjatywy ukierunkwane na włączanie d prgramu szkleniweg różnych interesariuszy (lkalne/reginalne instytucje edukacji i szkleń zawdwych, firmy, publiczne służby zatrudnienia itp.) (S21), ceniać stpień dpaswania ferwaneg prgramu kształcenia/ szklenia d ptrzeb i mżliwści sby uczącej się (S22), negcjwać prgram kształcenia/ szklenia zawdweg party na pracy ze wszystkimi interesariuszami: uczącym się, tutrem, kierwnictwem i persnelem 5 P a g e knkretneg miejsca pracy, uwzględniając niemżliwe d przewidzenia zmiany (C10). Zapewnia dstępnść wszystkich zasbów kniecznych dla wsparcia prgramu szkleniweg w miejscu pracy (łącznie z dpwiedni wykwalifikwanym i dświadcznym persnelem) (C11). Uzgadnia prgramy szkleniwe z uczącym się i tutrem (C12). Uzgadnia prgramy szkleniwe z uczącym się i tutrem uwzględniając, jeśli t mżliwe, ich wkład w prjektwanie (C13). Dstswuje miejsce i metdy pracy d mżliwści sby uczącej się (C14). Prjektuje i mnitruje prgram szkleniwy przestrzegając praw człwieka, praw bywatelskich i zasad spłecznych (C15). Kmunikuje się, buduje sieci współpracy celem wsparcia prgramów szklenia na stanwisku pracy (C16). Analizuje i dsknali własne działania dtyczące planwania, negcjwania i realizwania prgramu szkleniweg w miejscu pracy (C17).

6 Wiedza Umiejętnści Kmpetencje przedsiębirstwa (S23), ustalać zbwiązania i siągać przumienie, c d celów, prcedur i metd prcesu rzwju zawdweg sby uczącej się (S24), uzgadaniać prgram kształcenia/ szklenia (uwzględniając ramy czaswe, cele i wymagania związane z prcesem ceny) wspólnie z tutrem i uczącym się (S25), wprwadzać knieczne krekty wynikające ze specyficznych ptrzeb ucząceg się i niemżliwych d przewidzenia zmian w miejscu pracy (S26), cenić i negcjwać krekty uwzględniające indywidualne ptrzeby ucząceg się raz dpaswać cele, prcedury, metdy prcesu rzwju zawdweg d indywidualneg stylu nauki każdeg ucząceg się (S27), równważyć ptrzeby szkleniwe raz realne ptrzeby rynku pracy (S28), twrzyć i negcjwać satysfakcjnujące warunki kształcenia/ szklenia, zapewniające sbie uczącej się wsparcie przy realizacji celów prgramu szkleniweg (S29), zachęcać d eksperymentalneg i kreatywneg myślenia w trakcie prcesu mentringu (S30). 6 P a g e

7 Wiedza Umiejętnści Kmpetencje Wspieranie i mtywwanie ucząceg się w miejscu pracy Zna i rzumie w szerkim zakresie: terie mtywacji raz terii związane z caching iem (K23), zasady i metd wspierania sób uczących się (lub nwzatrudninych) w miejscu pracy, jak również prcesu wspierania pdczas mentringu (K24), pdstawwe wartści w życiu zawdwym, zasady etyki i kultury pracy w knkretnej rganizacji (K25), metdy szklenia i mentringu w miejscu pracy, ich zalety i mżliwści zastswania (K26), specyfika prcesu wsparcia pdczas mentringu (K27), kulturę krpracyjną i pwdy, dla których jest ważna (K28), kwestie wielkulturwści raz różnrdnści kulturwej (K29), rlę ludzi i innych zasbów, przyczyniających się d sukcesu sby ucząceg (K30). Psiada szerki zakres umiejętnści kgnitywnych i praktycznych, w szczególnści ptrafi: zapewniać efektywne wsparcie i caching w miejscu pracy, przy zastswaniu dpwiednich narzędzi i technik (S31), pisywać, wyjaśniać i stswać specyficzne techniki radzenia sbie z (trudnymi) pytaniami ucząceg się, jeg prblemami i stresem (S32), wspierać pstępy ucząceg się, występując w razie ptrzeby jak jeg/ jej rzecznik w stsunku d innych człnków rganizacji (S33), ceniać stpień adaptacji sby uczącej się na stanwisku pracy i w razie ptrzeby wspierać ją w prcesie adaptacji, uwzględniając zwyczaje spłeczne, bwiązujące przepisy i regulacje bwiązujące w przedsiębirstwie (S34), pisać, wyjaśnić i stswać techniki mtywwania ucząceg się (np. d zaakceptwania nwych zachwań), birąc pd uwagę rzwiązania alternatywne i wybierając najwłaściwsze (S35), kmunikwać się i słuchać sby uczącej się w sprawach związanych z prgramem szklenia (S36), efektywnie reagwać na prblemy ucząceg się dtyczące gdzenia wymagań przełżneg, mentra i tutra (S37), ceniać rdzaj i pzim wsparcia 7 P a g e Wspiera pstępy ucząceg się w prgramie szkleniwym, w razie ptrzeby występując w rli reprezentanta interesów sby uczącej się wbec innych człnków rganizacji (C18). Udziela dpwiednieg wsparcia uczącemu się, tak aby siągnął swje cele szkleniwe, cele sbiste raz rzwiązał (w miarę mżliwści) swje prblemy sbiste (C19). Zapewnia uczącemu się bieżące wsparcie kierwnictwa i pracwników firmy, w której dbywa się szklenie, zarówn w kwestiach dtyczących szklenia, jak i adaptacji w śrdwisku przedsiębirstwa/ rganizacji (C20). Analizuje i kmunikuje się z tutrem w sprawie kwestii dtyczących wsparcia dla sby uczącej się (C21). Analizuje i dsknali działania własne w udzielaniu wsparcia sbie uczącej się (C22).

8 Wiedza Umiejętnści Kmpetencje ptrzebneg różnym sbm uczącym się i dstswać dpwiedni swje pstępwanie (S38), dyskutwać wartści w życiu zawdwym i zasady etyki, które pwinien stswać uczący się, w celu trzymania/ utrzymania pracy lub w celu dalszeg rzwju zawdweg (S39), stymulwać sbę uczącą się d pdejmwania refleksji nad szkleniem, przewdzić w tym prcesie (S40), rzpznawać i integrwać kulturwy wymiar prcesu uczenia sia się; wyjaśniać termin kultura krpracyjna i pisywać specyfikę kultury krpracyjnej knkretnej firmy/ rganizacji (S41). Mnitrwanie pstępów i przekazywanie infrmacji zwrtnej Zna i rzumie w szerkim zakresie: zasady i metdy ceny raz mnitringu prgramów szkleniwych w miejscu pracy (K31), terię świadczenia knstruktywnej infrmacji zwrtnej (K32), prcedury efektywneg reagwania na prblemy ucząceg się (K33), zasady zarządzania sytuacjami kryzyswymi (K34), zasady BHP (K35), mżliwe źródła ddatkweg wsparcia sby uczącej się (np. pieki spłecznej) (K36), Psiada szerki zakres umiejętnści kgnitywnych i praktycznych, w szczególnści ptrafi: przekazywać efektywną i knstruktywną infrmację zwrtną uczącemu się (S42), uzgadniać z uczącym się klejne pdejmwane krki (S43), stswać systematyczny prces przeglądu pstępów pczyninych przez ucząceg się, pprzez sprawdzanie knkretnych kamieni milwych pracwanych w parciu cele szkleniwe (S44), kmunikwać się i słuchać sby uczącej się w sprawach dtyczących prcesu kształcenia/ szklenia w miejscu pracy (S45), 8 P a g e Przekazuje knstruktywną infrmację zwrtną uczącemu się na temat jeg/jej pstępów i zapewnia mżliwści ich dyskutwania raz negcjwania zmian (C23). Opracwuje wymagania dtyczące ceniania sby uczącej się (C24). Dknuje regularnych przeglądów pstępów w szkleniu i pdejmuje działania wspierające sbę uczącą się w jej rzwju, jeśli jest t knieczne (C25). Zarządza efektywnie sytuacjami kryzyswymi, które mają wpływ na prgram szklenia sby uczącej się (C26). Mnitruje pstępy ucząceg się i przekazuje

9 Wiedza Umiejętnści Kmpetencje rlę sób d kntaktu (w frmie/ rganizacji), d których uczący się mże się zwrócić w sytuacjach kryzyswych (K37), specyfikę wymagań dtyczących przeglądu, ceny i raprtwania prgramu szklenia (K38), pdstawy wiedzy teretycznej w ramach knkretneg tematu merytryczneg (K39). interweniwać we właściwy spsób i w dpwiednim czasie w celu wsparcia pstępów sby uczącej się (S46), dradzać uczącemu się w zakresie stswania śrdków ddatkweg wsparcia (np. pieki spłecznej) (S47), wspierać dpwiednie sby (wskazane d kntaktów z uczącym się) w kncentrwaniu się na prcesie szkleniwym, dkumentwaniu g i zapewnieniu, że ptencjał ucząceg się jest w pełni wykrzystany (S48), budwać i stswać narzędzia dla samceny ucząceg się (S49), identyfikwać mżliwe prblemy dtyczące satysfakcji z pracy sby uczącej się raz pmóc w ich rzwiązaniu (S50). mu/ jej infrmację zwrtną na ten temat (C27). Zapewnia (we współpracy z tutrem) spełnienie wszystkich wymagań ceny frmalnej i raprtwania (C28). Zapewnia, że pstępy ucząceg się są pddawanemu efektywnym przeglądm (we współpracy z tutrem) w ustalnych, regularnych terminach raz, że jeśli jest t ptrzebne, pdejmwane są dpwiednie działania (C29). Zapewnia zaangażwanie innych sób w prgram szklenia w miejscu pracy, mżliwść jeg dyskutwania i negcjwania zmian (C30). Zarządza efektywnie niespdziewanymi sytuacjami zawdwymi pwstającymi w trakcie szklenia w miejscu pracy (C31). Zarządza prblemami sby uczącej się, dtyczącymi jeg prgramu szklenia, zadań związanych z pracą raz negcjuje działania zaradcze z uczącym się i z innymi, jeśli jest t knieczne (C32). Analizuje i dsknali własne działania mnitrujące (C33). Ewaluwanie prcesu szkleniweg i własneg wkładu w jeg przebieg Zna i rzumie w szerkim zakresie: zasady ewaluacji prgramów szklenia w miejscu pracy, partej na efektach działania (K40), metdlgię i narzędzia ewaluacji (włącznie Psiada szerki zakres umiejętnści kgnitywnych i praktycznych, w szczególnści ptrafi: prjektwać i stswać metdy ewaluacyjne, w tym wyznaczanie kamieni milwych, kreswa cena ucząceg się, frmalne Ocenia indywidualny prgram szklenia pd względem jeg efektywnści w siągnięciu celów szkleniwych (C34). Dknuje ewaluacji efektywnści stanwiska pracy pd względem krewania mżliwści 9 P a g e

10 Wiedza Umiejętnści Kmpetencje z metdami interpretacji) (K41), metdy analizwania wyników ewaluacji raz ich zastswania w celu identyfikacji bszarów wymagających dsknalenia, zarówn w kntekście gólnym jak i w przypadku knkretnych prgramów (K42), zasady dkumentwania i prezentwania wyników ewaluacji (K43), rlę głównych interesariuszy uczestniczących w ewaluacji, w tym sby uczącej się i tutra (K44), znaczące/krytyczne wydarzenia, prblemy i sukcesy we wspieraniu knkretneg prgramu szklenia (K45). wywiady i niefrmalne dyskusje z uczącym się (S51), prjektwać i stswać narzędzia i techniki służące analizie danych uzyskanych z ewaluacji (S52), wniskwać na pdstawie wyników ewaluacji i pdejmwać stswne działania (S53), dkumentwać i prezentwać wyniki ewaluacji (S54), stswać narzędzia i techniki ewaluacji dla ceny stanwiska pracy pd kątem krewania mżliwści szkleniwych i udzielaneg wsparcia; w razie ptrzeby negcjwać krki dsknalące (S55), pmagać uczącemu się w refleksji nad własnymi działaniami, pracą, w kreślaniu ptencjału rzwjweg i pdejmwaniu dpwiednich działań (S56). szkleniwych; wspiera działania dsknalące (C35). Ocenia indywidualny prgram szklenia pd względem jeg efektywnści w siągnięciu celów szkleniwych, kładąc nacisk na realizację knkretnych prgramów na knkretnych stanwiskach pracy dla knkretneg ucząceg się (C36). Zapewnia systematycznść ewaluacji prgramu szklenia w miejscu pracy raz t, że jej wyniki są uwzględniane w prcesie ich dsknalenia (C37). Ocenia stpień siągnięcia celów szkleniwych przez sbę uczącą się (C38). Zapewnia, że ptencjał rzwju sby uczącej się jest identyfikwany raz, że infrmacja na ten temat jest przekazywana dpwiednim sbm (C39). Zapewnia refleksję sób uczących się nad wynikami ewaluacji, ich zrzumienie dla własneg wkładu w jej wyniki raz pdjęcie stswnej reakcji (C40). Bierze dpwiedzialnść za własne pdejście d pracy raz sprawwaną rlę (C41). Analizuje i dsknali własne pdejście d ewaluacji prcesu szklenia (C42). 10 P a g e

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg 50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK WNIOSKI Z TESTOWANIA Caritas Plska Grudziądzkie Centrum Caritas Agrtec Plska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETECNJI DLA TUTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETECNJI DLA TUTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETECNJI DLA TUTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA TUTORA Projekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator Projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Partnerzy: University of Gothenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2 Mazwieckie Obserwatrium Rynku Pracy 2 Mduł 2 Badania jakściwe lkalnych rynków pracy wjewództwa mazwieckieg Plan prezentacji Wprwadzenie Omówienie wyników badania Spłeczn-eknmiczne i prawne uwarunkwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem : Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa)

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa) Typy prjektów dstępne dla rganizacji pzarządwych w ramach reginalnych prirytetów Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki (prcedura knkurswa) Niniejszy tekst zstał pracwany na pdstawie publikacji Organizacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp: Cele, założenia i zastosowanie.2. Rozdział 1: Moja prezentacja..3

Spis treści. Wstęp: Cele, założenia i zastosowanie.2. Rozdział 1: Moja prezentacja..3 Spis treści Wstęp: Cele, załżenia i zastswanie.2 Rzdział 1: Mja prezentacja..3 Rzdział 2: Mje wykształcenie i szczególne umiejętnści identyfikacja rzwju umiejętnści...12 Rzdział 3: Mje dświadczenie zawdwe,

Bardziej szczegółowo

Partycypacja obywatelska cele, efekty i zasady

Partycypacja obywatelska cele, efekty i zasady Partycypacja bywatelska cele, efekty i zasady Zielna wizja demkracji wspiera partycypację i stawia na aktywne spłeczeństw bywatelskie. Kultura zaangażwania w miejskie prcesy decyzyjne jest dziś kniecznścią.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Effective Consulting. Szkolenia, które INSPIRUJĄ. Warsztaty, które MOTYWUJĄ. Doradztwo, które daje

Oferta szkoleniowa. Effective Consulting. Szkolenia, które INSPIRUJĄ. Warsztaty, które MOTYWUJĄ. Doradztwo, które daje Effective Cnsulting Grwth & Develpment Cnsulting Grup Oferta szkleniwa Szklenia, które INSPIRUJĄ Warsztaty, które MOTYWUJĄ Dradztw, które daje, które daje EFEKTY T c lubimy rbić rbimy z wybraźnią! 1 Mail:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli w wybranych krajach Europy

Awans zawodowy nauczycieli w wybranych krajach Europy Plskie Biur Eurydice Fundacja RSE ul. Mktwska 43 Warszawa Awans zawdwy nauczycieli w wybranych krajach Eurpy Opracwanie Anna Smczyńska Magdalena Fells Beata Płats Beata Ksakwska Na pdstawie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE POROZUMIENIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY GRUPY GDF SUEZ PREAMBUŁA

ŚWIATOWE POROZUMIENIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY GRUPY GDF SUEZ PREAMBUŁA ŚWIATOWE POROZUMIENIE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY GRUPY GDF SUEZ PREAMBUŁA Jednym z celów, jaki stawiali sbie sygnatariusze światweg przumienia GDF SUEZ z dnia 16 listpada 2010 rku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW Jagda Owczarek PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW I. Przygtwanie pisu stanwiska pracy raz dcelweg prfilu kwalifikacji specjalistycznych i psychspłecznych kandydata na streetwrkera

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014 Warszawa, 05.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE w pstępwaniu zgdnym z zasadą knkurencyjnści nr 1/26771/2014 ECORYS Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu Izba Przemysłw Handlwa Ziemi Radmskiej ul. Rwańska 7, 26 600 Radm mail: izba@radmskibiznes.pl ; www.radmskibiznes.pl Szklenie " Zarządzanie prjektem" 4 dni data 25-26.08.2016 r. i 1-2.09.2016r. raz " Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r.

EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r. EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r. EUNUiPPE Prgram prac na 2012 r. 1/22 Spis treści 1. Wprwadzenie... 4 2. Plityka... 6 2.1. Wypłacalnść II... 6 2.1.1. Wycena aktywów i zbwiązań, w tym rezerw technicznubezpieczeniwych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo