NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU"

Transkrypt

1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a Warszawa Tel. (+48 22) Fax. (+48 22) Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia Nardwe Centrum Badań i Rzwju, pełniące funkcję Instytucji Pśredniczącej dla Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk (PO IiŚ) Prirytet XIII Infrastruktura szklnictwa wyższeg raz będące Beneficjentem i Instytucją Pśredniczącą dla Pmcy Technicznej w ramach Prirytetu XIV Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk planuje przeprwadzenie szklenia dla maksymalnie 15 pracwników dpwiedzialnych za realizację pwyższych zadań. Tematem szklenia będzie: Rzwój kmpetencji pracwników Instytucji Pśredniczącej PO IiŚ w bszarze kmunikacji interpersnalnej i kształtwania pstaw praktywnych w związku z nwymi zadaniami w zakresie krekt finanswych, stswania tzw. taryfikatra raz zagadnieniem kntrli zachwania trwałści prjektu w ramach PO IiŚ. II. Termin i miejsce szklenia 1. Liczba uczestników: maksymalnie 15 sób. Ostateczna liczba sób zstanie ptwierdzna przez Zamawiająceg na 3 dni przed szkleniem. 2. Ilść dni i termin szklenia: 2 dni w terminie września 2012 r. 3. Miejsce szklenia: d 100 km d Warszawy. III. Zakres usługi 1. Wyknawca szklenia będzie zbwiązany d: a) przygtwania szczegółweg prgramu szklenia, b) merytryczneg przygtwania i wydrukwania materiałów szkleniwych dla uczestników szklenia uzgdninych z Zamawiającym. W skład materiałów szkleniwych wchdzą: prezentacja, ankieta ewaluacyjna (przekazana przez Zamawiająceg). c) przeprwadzenia zajęć, d) przygtwania i wręczenia certyfikatów ze szklenia z wyszczególninym tematem szklenia, terminem szklenia raz nazwiskami prwadzących, e) przygtwania listy becnści pracwników na szkleniu na każdy dzień szklenia i przekazanie je Zamawiającemu p zakńczeniu szklenia. 2. Wymagania dnśnie frmy zajęć raz czasu trwania szklenia: Czas trwania szklenia przewidywany jest na dwa dni rbcze (k. 13 gdzin wykładwych p 45 min.). Każdy z blków tematycznych pwinien bejmwać wykłady, warsztaty, pracę w grupie, studium przypadku etc. Frma przekazywania wiedzy pwinna być różnrdna i dstswana d praktycznych zastswań.

2 Ramwy prgram szklenia: I dzień szkleniwy: 8.30 wyjazd z NCBR kawa pwitalna szklenie przerwa kawwa szklenie przerwa biadwa szklenie urczysta klacja z muzyką II dzień szkleniwy: śniadanie szklenie przerwa kawwa szklenie przerwa biadwa wyjazd d NCBR 3. Ramwe załżenia prgramu szklenia raz materiałów szkleniwych: Trznem dbrze funkcjnującej firmy są wykwalifikwani i zadwleni pracwnicy. Ważna jest więc p pierwsze dbra integracja zespłu, p drugie zaś pracwnicy wyskich kmpetencjach. Wart inwestwać w swich pracwników, pnieważ t właśnie d ich umiejętnści zależy sprawne funkcjnwanie firmy raz siągane przez nią zyski. W sektrze publicznym zysk będziemy mierzyć pprzez efektywne, racjnalne i szczędne alkwanie dstępnych zasbów finanswanych ze źródeł budżetwych d realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w spsób umżliwiający uzyskanie najlepszych rezultatów dla rganizacji i dla beneficjentów. Zatem tematyka planwaneg szklenia bejmwać pwinna następujące blki tematyczne: Zakres miękki Integracja, kmunikacja raz współpraca w zesple, w tym: zawieranie kntraktu, wspólna wizja i cele warunki istnienia zespłu, rle w zesple skuteczna kmunikacja w zesple źródła knfliktów umiejętnści kmunikacyjne pzwalające uniknąć knfliktów, udzielanie infrmacji zwrtnej, kształtwanie pstawy praktywnej d wyzwań. Zakres twardy system kntrli wydatków dknywanych w prjektach PO IiŚ raz stswanie taryfikatra krekt finanswych; kntrla zachwania zasady trwałści, w tym: utrzymanie siągniętych wskaźników, przestrzeganie zakazu pdwójneg finanswania, dpwiednie przechwywanie i archiwizwanie dkumentacji, weryfikacja pzimu przychdów z tytułu realizacji prjektu. Ramwy zakres bwiązków sób kierwanych na szklenie: Realizacja zadań związanych z wyknywaniem rli Instytucji Pśredniczącej w ramach PO IiŚ w zakresie zadań dtyczących przygtwania prgramu peracyjneg, pracwania systemów zarządzania i kntrli raz prcedur wewnętrznych Działu dla Prgramu Operacyjneg (PO), jak również 2

3 przygtwania dkumentacji kniecznej d uzyskania wsparcia w ramach PO raz nadzrwania Instytucji Wdrażającej i mnitrwania realizacji prjektów. Zapewnienie sprawnej realizacji zadań z zakresu bsługi finanswej. Wsparcie działań Instytucji Pśredniczącej pprzez realizację prjektów z pmcy technicznej w ramach PO. Nadzór nad realizacją zadań w ramach prgramu pmcy technicznej przez Instytucję Pśredniczącą II stpnia. Bezpśredni nadzór nad pracą stanwisk w ramach wdrażania PO, krdynacja zadań Działów w zakresie realizacji PO, mnitrwanie i sprawzdawczść w zakresie realizacji PO raz realizacji zamówień publicznych. Kntrla systemwa Instytucji Wdrażającej raz kntrla Rczneg Planu Działań Pmcy Technicznej Instytucji Wdrażającej. Kntrla trwałści prjektów. IV. Ddatkwe infrmacje dla Wyknawcy: 1. Kszt szklenia zawierać pwinien: wynajem sali dydaktycznej wraz z wypsażeniem (m.in. ze sprzętem nagłaśniającym, rzutnikiem multimedialnym), przeprwadzenie szklenia (w tym hnraria dwóch trenerów) w dległści d 100 km d Warszawy, przygtwanie materiałów dydaktycznych (teria i ćwiczenia praktyczne), wynajęcie autkaru na trasie Warszawa (siedziba NCBR) miejsce szklenia Warszawa (siedziba NCBR), kszty jedneg nclegu w pkjach jednsbwych, kszty pełneg wyżywienia (w tym urczysta klacja z muzyką), serwis kawwy pdczas szklenia, imienne certyfikaty ukńczenia szklenia, bsługa rganizatrska. 2. Wyknawca przygtwując prezentację raz imienne certyfikaty ptwierdzające udział w szkleniu (wydrukwane w ilści dpwiadającej liczbie uczestników), musi uwzględnić znakwanie zgdnie z Załącznikiem 1. Zasad prmcji prjektów dla beneficjentów Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk, które dstępne jest pd adresem: Wzór certyfikatów musi być zaakceptwany przez Zamawiająceg. 3. Wynagrdzenie Wyknawcy będzie uzależnine d statecznej liczby sób ptwierdznych przez Zamawiająceg na 3 dni przed szkleniem. 4. Szklenie jest finanswane w 100% ze śrdków publicznych. 5. Płatnść za pwyższe szklenie przekazana zstanie w frmie przelewu na knt wskazane na fakturze w terminie d 14 dni p zatwierdzeniu prtkłu dbiru usługi i wystawieniu pprawnie sprządznej faktury. 6. Oferty należy przesyłać w wersji elektrnicznej d 9 sierpnia 2012 r. na adres V. Warunki udziału w pstępwaniu: 1. O udzielenie zamówienia mgą ubiegać się Wyknawcy, którzy dyspnują lub będą dyspnwać: a) trenerem zapewniającym należyte wyknanie szklenia tj. psiadającym dświadczenie w przeprwadzeniu 5 szkleń z zakresu źródeł i/lub zasad finanswania inwestycji infrastrukturalnych przy wsparciu śrdków unijnych lub innych równważnych mechanizmów finanswania (np. Nrweski Mechanizm Finanswy); 3

4 b) trenerem psiadającym dświadczenie w prwadzeniu szkleń w bszarze pdnszenia kmpetencji sbistych i psychspłecznych pracwników w tym z zakresu: efektywnej kmunikacji międzyludzkiej, skuteczneg zarządzania emcjami, stresem, sbą w czasie, integracji raz współpracy w zesple; c) dświadczeniem w rganizacji szkleń zamkniętych dla min. 15 sbwych grup (w tym dla pracwników administracji publicznej). 2. Szklenia pwinny być zrealizwane w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert. 3. D ferty należy dłączyć: wykaz zrealizwanych usług kreślnych w pkt. V ppkt 1 i 2 zgdnie ze wzrem zawartym w Załączniku nr 1 d OPZ, wykaz ptwierdzający spełniający kryteria zawarte w pkt VI ppkt 3 zgdnie ze wzrem zawartym w Załączniku nr 2 d OPZ, prgram szklenia, całściwą kwtę realizacji zamówienia brutt raz kszt jednstkwy brutt w przeliczeniu na jedneg uczestnika szklenia CV prpnwanych trenerów. VI. Kryteria ceny fert: 1. Nadsyłane ferty będą ceniane wg pniższych kryteriów: a) cena: 50%, b) dświadczenie trenerów: 35% c) dświadczenie Wyknawcy: 15%. 2. Spsób dknania ceny według kryterium Cena (A): gdzie: Za kryterium Cena mżna maksymalnie uzyskać 50 punktów. 3. Spsób dknania ceny według kryterium Dświadczenie trenera (B) i Dświadczenie Wyknawcy (C): Oceniane elementy Max. liczba punktów Szklenia tematyczne Wykazanie przeprwadzenia szkleń w bszarze źródeł i/lub zasad finanswania inwestycji infrastrukturalnych przy wsparciu śrdków unijnych lub innych równważnych mechanizmów finanswania (np. Nrweski Mechanizm Finanswy) raz w przygtwywaniu analiz finansw-eknmicznych dla inwestycji. Wymagane minimum 5 szkleń = 5 pkt. Za każde klejne szklenie 5 pkt, jednak nie więcej niż 25 pkt. Wykazanie przeprwadzenia szkleń w bszarze pdnszenia kmpetencji sbistych i psychspłecznych pracwników w tym z zakresu: efektywnej kmunikacji międzyludzkiej, skuteczneg zarządzania emcjami, stresem, sbą w czasie, integracji raz współpracy w zesple. Wymagane minimum 5 szkleń = 5 pkt Za każde klejne szklenie 1 pkt, jednak nie więcej niż 10 pkt

5 Wykazanie dświadczenia w rganizacji szkleń zamkniętych dla min. 15 sbwych grup (w tym dla pracwników administracji publicznej). Wymagane minimum 5 szkleń = 5 pkt Za każde klejne szklenie 1 pkt, jednak nie więcej niż 15 pkt. 15 Za kryterium Dświadczenie trenera i Dświadczenie Wyknawcy mżna maksymalnie uzyskać 50 punków. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (A + B + C) zstanie uznana za fertę najkrzystniejszą. Łączna mżliwa d uzyskania liczba punktów t 100. VII. Warunki wybru Wyknawcy: 1. W celu zapewnienia prównywalnści wszystkich fert, Zamawiający zastrzega sbie praw d skntaktwania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub dprecyzwania fert. 2. P wybrze Wyknawcy zastrzegamy sbie praw negcjacji warunków zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sbie praw d dpwiedzi tylk na wybraną fertę. 4. Nardwe Centrum Badań i Rzwju zawiera umwy na pdstawie własnych wzrów umów stswanych w Centrum. 5. Niniejsza ferta nie stanwi ferty w myśl art. 66 Kdeksu Cywilneg, jak również nie jest głszeniem w rzumieniu ustawy Praw zamówień publicznych. 6. Zamawiający zastrzega, że całściwa ferwana cena stanwi infrmację publiczną w rzumieniu Ustawy dstępie d infrmacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez ferenta jak tajemnicy przedsiębirstwa lub tajemnicy przedsiębircy jeg ferta zstanie drzucna. VIII. Osba d kntaktu: Tmasz Osial Dział Wdrażania PO IiŚ Nardwe Centrum Badań i Rzwju Tel ; Fax

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo