Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :"

Transkrypt

1 Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy mentringwej - Prwadzenie prcesu mentringu - Zawieranie kntraktu relacji mentringwej - Prwadzenie rzmwy /sesji mentringwej mdel GROW - Mdel dzielenia się wiedzą - Mdel udzielania wsparcia i rady w mentringu - Udzielanie infrmacji zwrtnej mdel GOLD, mdel Start, Stp, Cntinue - Etyka mentra - Prfil mentra zasady jeg kształtwania - Przeknania wspierające budwanie relacji mentringwej II. P szkleniu uczestnicy będą: Znali zasady mentringu i prwadzić prces mentringu Ptrafili zawrzeć kntrakt mentringwy kreślić swja rlę raz rlę sby mentrwanej Umieli przeprwadzić rzmwę mentringwą Umieli przekazać swją wiedzę raz dświadczenie w spsób mtywujący dla sby mentrwanej Umieli udzielić rzwjwej infrmacji zwrtnej dnśnie kmpetencji sby mentrwanej Psiadali świadmść c d rli Mentra i znaczenia mentringu Frma szklenia: Warsztatwa, ćwiczenia typu rle- plays w parach stswanie pznawanych narzędzi i technik dgrywając rle mentra i mentee. III. Krzyści dla uczestników z prwadzenia zajęć przez trenera Wilettę Małta Executive Mentra & Cacha Prwadząc szklenia z zakresu mentringu dla sób pracujących w firmach kmercyjnych, ważne jest aby trener psiadał dświadczenie pracy w firmach, gdyż t gwarantuje zrzumienie kntekstu rganizacyjneg w jakim będą działać mentrzy raz wyzwań w zakresie dzielenia się wiedzą przed jakimi sti firma. apple Trener psiada wiedzę praktyczną raz dświadczenie w zarządzaniu biznesem i ludźmi w pracy na stanwiskach menedżerskich w krpracjach wyskiej kulturze 1

2 rganizacyjnej (pnad 17 lat), dlateg zna i rzumie ptrzeby i specyfikę pracy menedżera Mentra. Rlą mentra jest przekazanie wiedzy techniczny jak i zarządczej, dświadczenia, które należy d tzw., zasby niewidzialnych. Wiedza z zakresu mdeli kmunikacji, dzielenia się wiedzą raz myślenia systemweg pmaga mentrwi w spsób jasny i systemwy uprządkwać swją wiedzę, aby następnie dzielić się nią w spsób systemwy. Trener z zakresu kmpetencji mentringu pwinien psiadać wiedzę z zakresu myślenia systemweg i w taki spsób prwadzić szklenie. apple Trener psiada wiedzę w zakresie zarządzania zna mdele, zasady myślenia systemweg, etc. wyniesiną ze studiów dktranckich na Akademii Lena Kźmińskieg w Warszawie w zakresie nauk zarządzaniu. Trener szklący przyszłych mentrów pracujących w rganizacjach bizneswych pwinien psiadać dświadczenie w szkleniu menedżerów. apple Trener psiada dświadczenie w pracy jak trener biznesu raz Mentr najwyższej kadry menedżerskiej raz psiada kmpetencje w uczeniu innych. Wiletta Małta szklił następujące firmy zakresu kmpetencji mentringwych: Orlen, KGHM, BZWBK, ZUS, Lubelska Fundacja Rzwju, 2 edycje na studiach MBA (pnad 25 sób z takich firm jak IMB, LG, Wałbrzyska Strefa Gspdarcza, KGHM i inne) Prgramy szkleniwe pwinny być parte kmpetencje Cacha i mentra i akredytwane prgramy uznanych rganizacji cachingw - mentrskich. apple Prgram szkleniwy pracwany przez Wilettę Małta Kmpetencje Cacha i Mentra uzyskał certyfikację Brytyjskieg Stwarzyszenia Cachingu (Assciatin fr Caching), c ptwierdza najwyższą jakść prgramu szkleniweg w tym zakresie jak i nauczanych narzędzi raz technik. Niniejsze szklenie parte jest na certyfikwanym szkleniu przez AC. Trener pwinien psiadać szerką wiedzę z zakresu mentringu. apple Trener jest ekspertem w zakresie mentringu jej praca dktrska dtyczy czynników mtywujących kadrę menedżerską d pełnienia rli mentra. apple Wiletta Małta jest pinierem w zakresie prpagwania zarządzania w kulturze mentringwej w Plsce, autrka licznych artykułów mentringu rganizacyjnym w prasie HR raz prelegent na międzynardwych knferencjach Cachingu i Mentringu: w Wenecji (2014 r. knferencja EMCC Eurpean Caching and Mentring Cuncil), 2

3 w Warszawie (2012 i 2011 r. na Międzynardwych Knferencjach Naukwych na Akademii Lena Kźmińskieg w Warszawie) w Adelajdzie (2013 r., Frum Biznesu na The University f Suth, Australia) w Mumbai (2013 r., II Światwa Knferencja Cachingu, Indie) Kntakt w sprawie szklenia: Wiletta Małta Dyrektr ds. Klientów Krpracyjnych AVANTI Szklenia Caching Knsulting Tel: IV. CV Trenera Wiletty Małta mgr Wiletta Małta - Wykładwca akademicki na studiach pdyplmwych i MBA w j. angielskim - Autrka i kierwnik studiów pdyplmwych Caching w biznesie, ZZL z elementami cachingu, Strategiczne zarządzanie apteką - Knsultant HR, Executive Cach & Mentr - Trener biznesu i zakresu kmpetencji międzykulturwych - Dświadczny MARKETING MANAGER WYKSZTAŁCENIE I CERTYFIKATY Abslwentka studiów dktranckich w zakresie nauk zarządzaniu na Akademii Lena Kźmińskieg (2014). Jej dktrat dtyczył mentringu prwadzneg w plskich rganizacjach. Studia magisterskie SGPiS w Warszawie, Wydział Handlu Zagraniczneg Studia pdyplmwe: UW w Warszawie, Specjalizacja Kultury krajów rzwijających się WYKSZTAŁCENIE I CERTYFIKATY Certyfikwany trener Transfrmującej Kmunikacji u twórcy metdlgii dr R. Blstada (2008) Certyfikwany Trener w zakresie zarządzania pracwnikami 50 + w firmie WYG Internatinal (2011) Certyfikwany Cach (ICC) (2007) Certyfikwany Leadership Cach - Institute f Leadership and Management, UK (2012) Certyfikwany Cach z zakresu inteligencji emcjnalnej przywódców Rche Martin, UK (2012) Certyfikwany Trener Kmpetencji międzykulturwych, LTS, Bath, UK (2013) Certyfikacja w zakresie narzędzia psychmetryczneg - Extended Disc (2014) 3

4 DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Od 2007 r. wykładwca akademicki, trener biznesu, cach i mentr kadry menedżerskiej. Od 2008 r. twórca prgramów i kierwnik merytryczny 3 kierunków studiów pdyplmwych Caching w biznesie, HR Manager, Strategiczne zarzadzanie apteką, na Wyższej Szkle Handlwej we Wrcławiu, wykładwca MBA przedmitów z zakresu przywództwa, cachingu i mentringu. Pnad 15 lat dświadczenia w pracy na stanwiskach menedżerskich dyrektr ds. Marketingu i Wspierania Biznesu w SCA Hygiene Prducts, Brand i Marketing Manager w - 3M Pland, raz Nv Nrdisk. Mentr psiadający prfesjnalne dświadczenie w przygtwaniu prgramów szkleniwych i materiałów dla licznych szkleń krpracyjnych jak również w pracwaniu prgramów studiów pdyplmwych. Autrka prgramów studiów pdyplmwych, kierwnik studiów, piekun merytryczny raz wykładwca przedmitów z zakresem kmpetencji cachingwych, mentringwych i dzielenia się wiedzą i HRM: 2 edycje Studiów pdyplmwych Caching w biznesie, 2 edycje Zarzadzanie zasbami HR z elementami cachingu, 4 edycje Strategiczne zarzadzanie apteką na WSH we Wrcławiu. Wykładwca akademicki na studiach MBA w języku angielskim i cachingu. z zakresu przywództwa, mentringu Prpaguje mentringwą kulturę zarządzania autrka artykułów z teg zakresu w prasie bizneswej raz HR (Persnel i Zarządzanie) raz na Laureatka knkursu na najlepszy esej z zakresu zarządzania w XXI w zrganizwany przez Schl f Management at University f Suth Australia w Adelajdzie. Jej esej pt. Mentring dwrócny narzędziem spłeczneg uczenia się raz katalizatrem zmian zstał jednym z 15 najlepszych esejów w zakresie zarzadzania na świecie. Jak ekspert z zakresu mentringu zstała zaprszna na frum Zarządzanie w XXI, który dbył się w 2013 w Adelajdzie w Australii. XI Mentr siadający prfesjnalne dświadczenie w prwadzeniu krpracyjnych prgramów szkleniwych dla menedżerów z zakresu kmpetencji mentringwych (Peka Financial Services, Tchib, ZUS, Lubelska Fundacja Rzwju BZWBK, KGHM, Sciete General) i wprwadzaniu cachingwej kultury rganizacyjnej. Jej prgram szkleniwy dla menedżerów i Cachów Kmpetencje Cacha - kurs pdstawwy w wymiarze 64 h, uzyskał akredytację Assciatin fr Caching w Wielkiej Brytanii. Odbycie akredytwaneg kursu stanwi pdstawę d ubiegania się międzynardwą akredytację Cacha na pzimie PCC w rganizacji ICF lub AC. Autrka książki Jak z menedżera stać się przywódcą? dla menedżerów i cachów (Difin, grudzień 2012) Książka jest wykrzystywana krpracjach z zakresu ubezpieczeń. dla rzwju kadry menedżerskiej w największych Specjalizuje się w Executive Cachingu, w Cachingu Przywództwa i Menedżerskim. Mentr najwyższej kadry menedżerskiej zrealizwała pnad 200 gdzin mentringu dla CEOs, raz 500 gdzin mentringu młdych przedsiębirców w ramach prjektu Akademickich Inkubatrów Przedsiębirczści. 4

5 Uznany prelegent na międzynardwych knferencjach pświęcnych zarządzaniu, przywództwu na Akademii Lena Kźmińskieg, Uniwersytecie Jagiellńskim, University f Suth w Adelajdzie, Beijing Internatinal Studies University (Pekin, Chiny), z zakresu przywództwa, mentringu, cachingu raz kmpetencji międzykulturwych. Otrzymała Nagrdę Glbal Caching Leadership Award przez Wrld Caching Cngress, Mumbai, India, luty 2014 r. OBSZARY SPECJALIZACJI Specjalizuje się w następujących bszarach: Rzwój kmpetencji zarządczych i przywódczych, Executive caching i caching, Warsztaty strategiczne, Wspmaganie prcesu zmian rganizacyjnych, Rzwój talentów, Budwanie efektywnych zespłów, Develpment Center, Assessment Center, Zarządzanie kryzysem i knfliktem, Rzwój kmpetencji trenerskich i superwizja dla trenerów, Rzwój sbisty, Negcjacje, Mtywwanie raz Efektywnść sprzedaży. Rzwój kmpetencji interkulturwych. Specjalizuje się w kulturach Azji, anglsaskich raz eurpejskich. Autrka blga w j. angielskim kmpetencjach międzykulturwych DOŚWIADCZENIE HR KONSULTANTA Dradztw raz wsparcie w zakresie zarządzanie wiedzą w rganizacji, wprwadzanie kultury mentringwej, wprwadzanie zarządzania przez cele i systemu cen pracwniczych, rzwój talentów w tym AC/DC. DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE Specjalizuje się w szkleniach z zakresu: zarządzania w kulturze cachingwej i mentringwej przywództwa, narzędzi HR (na przykład: zarządzania pprzez cele, systemu cen pracwniczych), zarządzania zespłem, mtywacji, kmunikacji menedżerskiej, zarządzania zmianą, rzwiązywania knfliktów, umiejętnści sbistych. W pracy Trenera, Knsultanta HR Cacha i Mentra stsuje narzędzia psychmetryczne takie jak 360, Extended Disc, MBTI i kwestinariusz dkrywające silne strny StrenghtFinder, kwestinariusz EQ, style kmunikacji Herna i inne. CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH Człnek Assciatin fr Caching w Wielkiej Brytanii Człnek SIETAR - Sciaty fr Intercultural Educatin, Training and Research, aktwnie uczestnicy w pracach sekcji train the trainer Języki bce Pasje dsknała znajmść j. angielskieg, niemieckieg, dbra francuskieg i rsyjskieg. dalekie pdróże, kultury i filzfie Azji, aktywny wypczynek, jga, kin eurpejskie i psychlgia biznesu. 5

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kompendium MBA TM. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW.

Kompendium MBA TM. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. Kompendium MBA WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW Edycja XXXII Już ponad 350 menedżerów i właścicieli firm ukończyło 30 edycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Zostać menedżerem CSR w Polsce Autor: Liliana Anam

Zostać menedżerem CSR w Polsce Autor: Liliana Anam Zostać menedżerem CSR w Polsce Autor: Liliana Anam Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), która określa relacje pomiędzy biznesem i jego szeroko rozumianym środowiskiem jest nową i innowacyjną dziedziną,

Bardziej szczegółowo