Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95"

Transkrypt

1 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny <nazwa Urzędu> <miast>, <miesiąc> 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, Pznań T: F:

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE Prjekt wdrżenia metdy CAF w Urzędzie Plan kmunikacji uczestników wdrżenia metdy CAF w Urzędzie Zaintereswane strny Ptrzeby infrmacyjne Dstawca infrmacji Częsttliwść dstarczania kmunikatów nt. prjektu Metdy kmunikacji Mbilizacja pracwników Urzędu na rzecz zaangażwania w prces samceny

3 WPROWADZENIE Celem niniejszeg dkumentu jest kreślenie planu kmunikacji dla prjektu wdrżenia metdy CAF w <Urząd>. W szczególnści w dkumencie kreślne zstaną: cel prjektu wdrżenia metdy CAF, strny zaintereswane prjektem raz ich ptrzeby kmunikacyjne, spsób, frma i częsttliwść infrmacji na temat realizwaneg prjektu przekazywanej pszczególnym grupm dbirców, spsób mbilizacji pracwników na rzecz zaangażwania w prces samceny. 1. Prjekt wdrżenia metdy CAF w Urzędzie Pwszechny Mdel Oceny CAF (ang. Cmmn Assesment Framewrk) jest narzędziem przeznacznym dla jednstek administracji publicznej, mającym na celu pprawę zarządzania. Mdel skupia się przeprwadzeniu samceny, identyfikacji bszarów dsknalenia raz wprwadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Metda samceny prpnwana w ramach CAF piera się na załżeniu, iż siągnięcie pżądanych rezultatów działań urzędu zależy d jakści przywództwa, wpływająceg na plitykę i strategię rganizacji, zarządzanie zasbami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasby i prcesy zarządzania zmianą. Dzięki CAF rganizacje wyrażające chęć wdrżenia systematyczneg prcesu dsknalenia swich działań uzyskują prste, przystswane d specyfiki sektra administracji publicznej, narzędzie samceny. Samcena parta mdel CAF dstarcza infrmacji będących pdstawą d dsknalenia funkcjnwania urzędu, pprzez: identyfikację mcnych strn, identyfikację bszarów d dsknalenia, pracwanie i wdrżenie zbiru dbrych praktyk, mżliwść prównania wyników z innymi jednstkami administracji publicznej z terenu Plski raz innych państw człnkwskich Unii Eurpejskiej (benchmarking), przygtwanie urzędu d aplikwania nagrdy jakści. 3

4 2. Plan kmunikacji uczestników wdrżenia metdy CAF w Urzędzie Uwaga gólna: plan kmunikacji pwinien pisywać zarówn kmunikację pmiędzy bezpśrednimi uczestnikami prjektu wdrżenia metdy CAF w Urzędzie (w szczególnści: Kierwnictw Urzędu, Krdynatr CAF, człnkwie grup samceny, człnkwie zespłów wdrażających prjekty usprawnień), jak również pmiędzy uczestnikami prjektu a jeg tczeniem (pzstali pracwnicy Urzędu, spłeczeństw, itp.). W przypadku pisywania spsbu kmunikacji (ptrzeby infrmacyjne, częsttliwść kmunikwania się, metdy kmunikacji) pmiędzy uczestnikami prjektu uwzględnić należy działania realizwane w ramach klejnych etapów wdrażania CAF (w tym np. sprawzdania, itp.) Zaintereswane strny Rzdział pwinien zawierać infrmacje wszystkich strnach zaintereswanych prjektem. Pniżej przedstawin przykładwą listę zaintereswanych strn w prjekcie wdrżenia CAF w Urzędzie: Kierwnictw Urzędu, Człnkwie Grupy Samceny, Pełnmcnik ds. Jakści lub sba pełniąca zbliżną funkcję, kmórka dpwiedzialna za audyt wewnętrzny, pracwnicy Urzędu, klienci (bywatele), Partnerstw: Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji raz F5 Knsulting Sp. z.. (nadzrujące wdrażanie prjektu we wszystkich 80 urzędach) Ptrzeby infrmacyjne Wymagania dtyczące zakresu przekazywanych infrmacji dla każdej z wymieninych pwyżej grup dbirców infrmacji mgą się niec różnić. Należy rzpcząć d zaspkjenia najszerszych wymagań w zakresie ptrzeb infrmacyjnych (np. ptrzeb Kierwnictwa Urzędu, człnków Grupy Samceny, pracwników Urzędu), a następnie uwzględniać mniejsze wymgi (np. klientów Urzędu). Następnie należy zdecydwać, w jaki spsób wymagane infrmacje na temat pszczególnych prac zrealizwanych w prjekcie będą dstarczane (inaczej będzie wyglądać kmunikacja pmiędzy człnkami grupy samceny, a inaczej kmunikacja zespłu prjektweg, pracująceg pd kierwnictwem Krdynatra CAF, ze wszystkimi pracwnikami urzędu). Przykładw dla celów infrmwania prjekcie klientów Urzędu (bywateli) mżna załżyć zamieszczenie infrmacji nt. sameg faktu wdrażania w Urzędzie metdy CAF raz krzyści z teg płynących dla spłeczeństwa, jak również wyników z realizacji 4

5 prjektu (p jeg zakńczeniu) na strnie internetwej Urzędu lub/raz na tablicy głszeń w Urzędzie. W przypadku pracwników Urzędu mżna załżyć przekazywanie krótkiej infrmacji nt. pdejmwanych w prjekcie działań (np. streszczenie sprawzdania z wyników samceny). W przypadku Kierwnictwa Urzędu przekazywanie infrmacji w frmie pełnej (kmpletne sprawzdanie z wyników samceny) Dstawca infrmacji Zaleca się, aby dstawcą infrmacji nt. prjektu wdrżenia CAF był Krdynatr CAF (Kierwnik Prjektu). W przypadku, gdyby źródłem przekazywanej infrmacji miały być inne sby, należy się upewnić, iż infrmacja ta jest dkładna, sprządzna zgdnie z wymgami kreślnymi w Planie Kmunikacji (np. przy uwzględnieniu wymgów w zakresie ptrzeb infrmacyjnych pszczególnych grup dbirców), jest właściwie sfrmatwana, itp. Należy być pewnym, że dstawcy infrmacji przestrzegają ustalnych terminów raz zachwują ustalną zawartść kmunikatów nt. pszczególnych faz prjektu Częsttliwść dstarczania kmunikatów nt. prjektu Dla kreślenia częsttliwści przekazywania infrmacji nt. prjektu zastswać mżna tabelę następującym frmacie: Odbirca infrmacji Cel infrmacji Wymagania (zakres raz frma infrmacji) Częsttliwść/terminy przekazywania infrmacji 2.5. Metdy kmunikacji W tym rzdziale należy wyszczególnić narzędzia, przy użyciu których przekazywane będą infrmacje nt. pstępów w realizacji prjektu. W miarę mżliwści należy kreślić, która infrmacja (np. wyniki samceny, infrmacja planach usprawnień) będzie przekazywana w jakiej frmie. Tam, gdzie t mżliwe, wart uzgdnić szabln infrmacji (np. w przypadku sprawzdań składanych Kierwnictwu: pis działań zrealizwanych, pis działań planwanych d realizacji wraz z zakładanymi terminami, ptencjalne trudnści we wdrażaniu CAF w klejnych krkach, itp.). Pniższe przykłady są tylk wybranymi katalg metd kmunikacji pwinien zstać dstswany d ptrzeb raz mżliwści daneg Urzędu. 5

6 Sprawzdania Należy ustalić, jakie sprawzdania będą wytwarzane. Mżna załżyć sprawzdania cmiesięczne dla Kierwnictwa Urzędu z pstępów w realizacji prjektu (uwzględniające działania zrealizwane, pis działań planwanych d realizacji wraz z zakładanymi terminami, ptencjalne trudnści we wdrażaniu CAF w klejnych krkach, itp.) raz sprawzdania szczególne np. sprawzdanie z wyników samceny. Mżna załżyć przekazywanie streszczenia ze sprawzdań (w zakresie zatwierdznym przez Kierwnictw Urzędu) wszystkim pracwnikm Urzędu. Strna WWW raz Intranet Strna WWW mże być bardz użyteczna dla prezentacji gólnej infrmacji wdrażaniu przez Urząd metdy CAF (infrmacja kierwana d spłeczeństwa). Aktualizacja strny WWW jest stsunkw łatwa i umżliwia swbdne przeglądanie zaintereswanym grupm daneg kmunikatu. W przypadku dyspnwania przez Urząd narzędziem, jakim jest Intranet, wart rzważyć zamieszczanie w nim bądź rzsyłanie za jeg pśrednictwem infrmacji nt. pstępów w realizacji prjektu Biuletyny Biuletyn (rzsyłany np. za pśrednictwem Intranetu) jest dbrą metdą aktualizacji danych dtyczących prjektu. Niemniej jednak, jeśli już się rzpcznie wydawanie biuletynu, wywła t czekiwanie dbirców na regularne wydawanie klejnych numerów. Należy być przeknanym, że będzie mżna zapewnić wydawanie biuletynu przez cały prjekt. Prezentacje W niektórych Urzędach pracwnicy nie mają mżliwści dstępu d strny WWW bądź Intranetu. Należy więc zaplanwać dla nich regularne prezentacje nt. prjektu. Jest t czaschłnne zajęcie, dlateg też zaleca się przedstawienie prezentacji w kluczwych punktach prjektu niezależnie d innych, stswanych metd kmunikacji (np. prezentacja nt. wyników samceny itp.). Sptkania bezpśrednie Ta metda kmunikacji mże znaleźć zastswanie w przypadku pracwników zaangażwanych w prces samceny (np. sptkania z udziałem knsultanta widąceg udzielająceg wyjaśnień i pmcy w ramach pracy; w zakresie uzgadniania wyników samceny raz pszukiwania knsensusu 1-dniwe warsztaty). 6

7 3. Mbilizacja pracwników Urzędu na rzecz zaangażwania w prces samceny W rzdziale tym należy wskazać spsby i narzędzia, przy pmcy których Kierwnictw Urzędu będzie nakłaniać swich pracwników d zaangażwania w prces samceny. W szczególnści rzpatrzyć należy mżliwe spsby mtywacji pracwników, którzy będą bezpśredni angażwani w prces samceny, tj. będą człnkami grupy/grup samceny. Wśród prpnwanych narzędzi mtywacji pracwników mżna wyróżnić zachęty finanswe, ficjalną pchwałę ze strny Kierwnictwa (w frmie dyplmu bądź infrmacji przekazanej d gółu pracwników Urzędu), zaangażwanie pracwników birących udział w prcesie samceny również w prces prjektwania i wdrażania planów usprawnień (c daje pracwnikm pczucie realneg wpływu na kształtwanie rganizacji), itp. Ddatkw, wart rzważyć mżliwe spsby mtywwania gółu pracwników na rzecz wspierania prcesu samceny (w zakresie np. wspierania zbierania dwdów przez człnków grupy samceny bądź nawet sameg twrzenia pzytywneg klimatu wkół realizwaneg prjektu wdrżenia CAF). 7

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo