PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie prcesami przedsiębirstwa (ZPP) JĘZYK STUDIÓW: plski Zawartść: 1. Zakładane efekty kształcenia kierunkwe zał. nr Zakładane efekty kształcenia specjalnści zał. nr. 2. Prgram studiów zał. nr.. Plan studiów zał. nr. 5. Macierz pwiązania bszarwych efektów kształcenia z kierunkwymi efektami kształcenia zał. nr. 5 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

2 PROGRAM STUDIÓW 1. Opis semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 9/ P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister kwalifikacje II stpnia z dnia 28 maja 201 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Plitechnice Wrcławskiej na rk akademicki 201/2015 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia trzecieg stpnia (dktranckie) Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent studiów psiada zaawanswaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk zarządzaniu w zakresie: mdeli i metd ilściwych, zintegrwanych systemów infrmatycznych, a przede wszystkim współczesnych kncepcji i metd zarządzania, planwania i mnitrwania wyników działalnści przedsiębirstwa raz funkcjnwania, rzwju i dnwy strategicznej rganizacji. Abslwent charakteryzuje się zdlnścią abstrakcyjneg myślenia i krytyczneg rzumienia wiedzy, umżliwiającą mu identyfikację, pis, analizę raz interpretację złżnych prcesów i prblemów rganizacji i jej t. Psiada umiejętnść integrwania wiedzy z różnych dziedzin ( eknmia, psychlgia, praw) i stswania narzędzi infrmatycznych i matematycznych w celu dknywania całściwej diagnzy sytuacji raz twrzenia innwacyjnych rzwiązań prblemów w śrdwisku pracy. Abslwent jest przygtwany d pdjęcia pracy w rli samdzielnych przedsiębirców, menedżerów, specjalistów i knsultantów pprzez kształtwanie zaawanswanych umiejętnści identyfikwania, frmułwania i rzwiązywania prblemów w warunkach złżnści i niepewnści śrdwiska, płącznych z umiejętnścią dbru metd i narzędzi analitycznych.

3 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Abslwent specjalnści ptrafi prjektwać rganizację przedsiębirstwa w ujęciu prceswym, umie rzwiązywać prblemy zarządcze i merytryczne w dniesieniu d następujących prcesów przedsiębirstwa: marketingwych, dsknalenia jakści, peracyjnych i lgistycznych raz badawcz-rzwjwych. Zna i rzumie adekwatne metdy i techniki diagnzwania, analizwania, ceny istniejących rzwiązań w przedsiębirstwie raz metdy i techniki prjektwania i wdrażania nwych rzwiązań. Psiada rzwinięte umiejętnści analityczne raz pdejmwania decyzji (także dla prblemów decyzyjnych wykraczających pza daną funkcję lub prces zarządzania, również w warunkach kryzyswych). Ptrafi pracwać zespłw raz twrzyć i przewdzić zespłm. Umiejętnści te kwalifikują g d pełnienia funkcji merytrycznych we wszystkich typach przedsiębirstw, w tym także międzynardwych, wyskich technlgii raz jest przygtwany d pełnienia funkcji menedżerskich w małych i średnich przedsiębirstwach. Kształcenie na kierunku Zarządzanie jest prwadzne na Wydziale Infrmatyki i Zarządzania Plitechniki Wrcławskiej mim, że dtyczy bszaru nauk spłecznych - wpisuje się w spsób bezpśredni w misję i strategię uczelni technicznej. Prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie jest spójny z misją Plitechniki Wrcławskiej w zakresie: Kształtwania twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez uwzględnienie w efektach kształcenia dla kierunku zarządzanie właśnie tych wartści; Dążenia d wyskiej jakści kształcenia raz twrzenia dla studentów kierunku Zarządzanie i kadry dydaktycznej Instytutu Organizacji i Zarządzania warunków swbdnej dyskusji i krytyki z pszanwaniem prawdy; Pielęgnwania wartści i tradycji uniwersyteckiej, wszechstrnnej współpracy z innymi uczelniami przez uczestnictw studentów kierunku Zarządzanie w prgramie Erasmus raz pracdawcami przez praktyczne frmy, realizwane w frmie prjektów w knkretnych instytucjach;

4 Dążenia d uzyskania gdneg miejsca w zakresie kształcenia specjalistów w bszarze zarządzania w grnie uniwersytetów krajwych i zagranicznych. Plan rzwju Wydziału jest zgdny ze strategią Uczelni. W szczególnści Wydział...łączy kmpetencje teretyczne, badawcze i eksperckie z dydaktycznymi i wychwawczymi. Wydział jest człwym śrdkiem naukwym i dydaktycznym w Plsce i znaczącym śrdkiem w skali międzynardwej. Prfil dydaktyczny i naukw-badawczy raz jakść kształcenia i badań naukwych w naukach eknmicznych i technicznych zapewniają mu dpwiednie miejsce w krajwych i międzynardwych rankingach. Prwadzenie studiów na kierunku Zarządzanie jest trwałym elementem strategii rzwju Wydziału. Zgdnie z przyjętą w Plitechnice Wrcławskiej zasadą, studia na kierunku Zarządzanie mają prfil gólnakademicki. Prgram kształcenia spełnia wszystkie wymagania wynikające z bwiązujących przepisów prawa w tym także jest spójny z Krajwymi Ramami Kształcenia w bszarze nauk spłecznych. Zgdnie ze strategią Uczelni, w celu zwiększenia atrakcyjnści studiów na rynku edukacyjnym, prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie ma unikalny charakter, gdyż wykrzystuje naturalną w praktyce gspdarczej kmplementarnść wykształcenia techniczneg i eknmiczneg, wzbgacneg mdułem infrmatycznym. Zgdnie ze strategią Uczelni i planem rzwju Wydziału, w których wskazuje się na ptrzebę pwiązania z reginem i gspdarką, Instytut stwarza warunki i wymusza w prcesie dydaktycznym systematyczne kntakty studentów z przedsiębirstwami i innymi instytucjami. Zgdnie ze strategią rzwju Uczelni jest pdnszna w spsób systemwy jakść kształcenia. Osiąga się t dzięki rzwjwi naukwemu pracwników raz przez wzrst ich kmpetencji dydaktycznych, a także dzięki systematycznej infrastruktury Wydziału, w tym mdernizacji sal raz pmcy dydaktycznych i labratryjnych. Na drugim stpniu studiów na kierunku Zarządzanie Prgram kształcenia bejmuje zestaw efektów i dpwiadających im merytrycznych treści kształcenia umżliwiających abslwentm skuteczne knkurwanie na rynku pracy. Studenci

5 są przygtwywani d kntynuacji studiów na III stpniu raz prwadzenia własnych prac badawczych. Abslwenci mają także świadmść kniecznści ciągłeg działania na rzecz własneg rzwju zawdweg we współpracy z macierzystą Uczelnią.

6 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK EKONOMICZNYCH Dyscypliny naukwe: NAUKI O ZARZĄDZANIU; FINANSE; Prfil: OGÓLNOAKADEMICKI. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Zakładane kierunkwe efekty kształcenia na studiach II stpnia dpwiadają następującym wymaganim stawianym pracwnikm przez pracdawców na rynku pracy: Rzumienie przez pracwników strategicznej perspektywy funkcjnwania przedsiębirstwa, a w szczególnści ceny i kształtwania jeg knkurencyjnści i wartści ( pracdawcy - średnie i duże przedsiębirstwa); Samdzielnść działania pracwników, ale także umiejętnść spełniania różnych ról w zesple w zakresie diagnzwania, prpnwania rzwiązań i ich wdrażania w bszarach funkcjnalnych przedsiębirstwa adekwatnie d ukńcznej specjalnści ( pracdawcy średnie i duże przedsiębirstwa); Inspirwanie i dknywanie wybru raz wdrażanie nwczesnych metd i technik zarządzania raz wybranych narzędzi infrmatycznych; Zdlnść u się i dzielenia się wiedzą z innymi raz kreatywnść i twartść na innwacje. Specjalnściwe efekty kształcenia dpwiadają zaptrzebwaniu na specjalistów/menedżerów w zakresie rzwiązywania prblemów zarządczych i merytrycznych w dniesieniu d wybranych prcesów przedsiębirstwa m.in.: marketingwych, dsknalenia jakści, peracyjnych, badawcz-rzwjwych raz lgistycznych. Ptrafiących stswać adekwatne metdy i techniki diagnzwania, analizwania, ceny istniejących rzwiązań w przedsiębirstwie raz metdy i techniki prjektwania i wdrażania nwych rzwiązań w różneg typu przedsiębirstwach w tym międzynardwych, wyskich technlgii a także działających w sieci przedsiębirstw. Prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie na studiach II stpnia raz wielletnie dświadczenie kadry dydaktycznej stwarzają warunki d siągnięcia przez abslwentów zakładanych efektów kształcenia i spełnienia pwyższych wymagań frmułwanych przez pracdawców.

7 . Lista mdułów kształcenia:.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min.... pkt. ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Mduł Języki bce (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę Tygdniwa Symbl kierunk. Frma 2 Sp- Kurs/grupa

8 gdzin pkt. ECTS w ć l p s ZZU CNPS łączna sób znaczyć symblem GK) liczba gdzin efektu kształcenia gólnuczelniany prakty- cznym 5 K2_ZARZ_U15 1 JZL Język bcy B2+ 2 K2_ZARZ_U ,7 T Z O P KO W K2_ZARZ_U21 K2_ZARZ_U19 2 JZL Język bcy A1 lub A2 2 K2_ZARZ_U ,7 T Z O P KO W Razem ,.1.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa gdzin pkt. ECTS Frma 2 Symbl liczba gdzin kierunk. w ć l p s efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa

9 prakty- cznym 5 Razem.1.1. Technlgie infrmacyjne (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem dla mdułów kształcenia gólneg

10 Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s ,.1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5

11 1 MAZ112W Badania peracyjne 2 K2_ZARZ_W ,7 T E PD Ob 2 MAZ112L Badania peracyjne 1 K2_ZARZ_U10 K2_ZARZ_U , T Z P PD Ob MAZ116W Mdelwanie eknmetryczne - prgnzwanie 1 K2_ZARZ_W , T Z PD Ob K2_ZARZ_U12 K2_ZARZ_U11 MAZ116P Mdelwanie eknmetryczne - prgnzwanie 1 K2_ZARZ_U , T Z P PD Ob K2_ZARZ_U17 K2_ZARZ_K06 5 MAZ111W Statystyka matematyczna i eknmetria 2 K2_ZARZ_W , T Z PD Ob 6 MAZ111L Statystyka matematyczna i eknmetria 1 K2_ZARZ_U12 K2_ZARZ_U ,7 T Z P PD Ob Razem , Mduł Fizyka L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5

12 Razem.1.2. Mduł Chemia L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych:

13 Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS W ć l p s ,7

14 .1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 K2_ZARZ_W0 1 ZMZ1607W Kncepcje zarządzania 2 K2_ZARZ_W ,7 T E K Ob K2_ZARZ_W05 K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_K02 2 ZMZ1607P Kncepcje zarządzania 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_W09 ZMZ1271W Kntrling 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_W07

15 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U08 ZMZ1271P Kntrling 1 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_U02 5 IEZ1217W Mdelwanie symulacyjne 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_U12 K2_ZARZ_U11 6 IEZ1217L Mdelwanie symulacyjne 1 K2_ZARZ_K , T Z P K Ob K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U17 K2_ZARZ_W11 7 PSZ1120W Psychlgia w zarządzaniu 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_W12 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K02 K2_ZARZ_U07 8 PSZ1120S Psychlgia w zarządzaniu 1 K2_ZARZ_K , T Z P K Ob K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K09 K2_ZARZ_W06 9 FBZ1156W Rachunkwść zarządcza 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_W07

16 K2_ZARZ_U02 10 FBZ1156C Rachunkwść zarządcza 1 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U08 K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_W06 11 ZMZ1576W Zarządzanie strategiczne 2 K2_ZARZ_W ,7 T E K Ob K2_ZARZ_W05 K2_ZARZ_W02 K2_ZARZ_U09 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U08 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_U0 12 ZMZ1576P Zarządzanie strategiczne 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_U02 K2_ZARZ_K02 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_W06 1 FBZ1205W Zarządzanie wartścią przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_W09 K2_ZARZ_W , T E K Ob K2_ZARZ_W08

17 K2_ZARZ_U08 1 FBZ1205P Zarządzanie wartścią przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_K , T Z P K Ob K2_ZARZ_U02 15 IEZ1151W Zintegrwane systemy infrmatyczne zarządzania 1 K2_ZARZ_W1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob 16 IEZ1151L Zintegrwane systemy infrmatyczne zarządzania 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob Razem , Mduł L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem (dla mdułów kierunkwych):

18 Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s ,0

19 .2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem

20 Mduł Języki bce (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem.2.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem

21 .2.1. Technlgie infrmacyjne (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem dla mdułów kształcenia gólneg: Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s

22 .2.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem

23 Mduł Fizyka (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem.2.2. Mduł Chemia (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5

24 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s.2. Lista mdułów kierunkwych.2..1 Mduł. (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt. ECTS Frma 2 liczba gdzin Symbl gdzin kierunk. efektu w ć l p s kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób Kurs/grupa gólnuczel-

25 niany prakty- cznym 5 Razem Razem dla mdułów kierunkwych: Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS BK ZZU CNPS ECTS w ć l p s

26 Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe (np. cała specjalnść) (min pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 S2_ZPP_W01 1 ZMZ1612W Międzynardwe aspekty zarządzania przedsiębirstwem 1 S2_ZPP_W , T Z S Ob S2_ZPP_W10 K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U17 K2_ZARZ_U0 2 ZMZ1608P Praca dyplmwa I 2 K2_ZARZ_U ,0 T Z P S Ob K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_K09 K2_ZARZ_U1 S2_ZPP_W01 S2_ZPP_W02

27 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U17 K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U0 ZMZ1609D Praca dyplmwa II 2 K2_ZARZ_U06 S2_ZPP_W ,0 T Z P S Ob S2_ZPP_W02 S2_ZPP_W11 S2_ZPP_U01 S2_ZPP_U09 S2_ZPP_U06 ZMZ1291W Prjektwanie małeg biznesu 1 S2_ZPP_W01 S2_ZPP_W , T Z S Ob S2_ZPP_U01 5 ZMZ1291P Prjektwanie małeg biznesu 1 S2_ZPP_U , T Z P S Ob S2_ZPP_U08 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U18 6 ZMZ171S Seminarium dyplmwe I 1 K2_ZARZ_K , T Z P S Ob K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_U16

28 K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_U15 7 ZMZ2619S Seminarium dyplmwe II 1 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U , T Z P S Ob K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U05 S2_ZPP_W0 8 ZMZ1616W Zarządzanie prcesami I - metdyka i instrumenty prjektwania prcesów 1 S2_ZPP_W , T E S Ob S2_ZPP_W02 9 ZMZ1616C Zarządzanie prcesami I - metdyka i instrumenty prjektwania prcesów 1 S2_ZPP_U01 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 10 ZMZ1616L Zarządzanie prcesami I - metdyka i instrumenty prjektwania prcesów 1 S2_ZPP_U01 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 11 ZMZ1617W Zarządzanie prcesami II - prcesy badawczrzwjwe przedsiębirstwa 1 S2_ZPP_W07 S2_ZPP_W , T Z S Ob 12 ZMZ1617C Zarządzanie prcesami II - prcesy badawczrzwjwe przedsiębirstwa 1 S2_ZPP_U01 S2_ZPP_U , T Z P S Ob S2_ZPP_W0 1 ZMZ1618W Zarządzanie prcesami III - CRM i Strategia marketingwa 2 S2_ZPP_W ,7 T Z S Ob S2_ZPP_W01 1 ZMZ1618P Zarządzanie prcesami III - CRM i Strategia marketingwa 1 S2_ZPP_U , T Z P S Ob

29 S2_ZPP_W0 15 ZMZ1622W Zarządzanie prcesami IV - prcesy lgistyczne 1 S2_ZPP_W , T E S Ob S2_ZPP_W01 16 ZMZ1622L Zarządzanie prcesami IV - prcesy lgistyczne 1 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 17 ZMZ1622P Zarządzanie prcesami IV - prcesy lgistyczne 1 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 18 ZMZ109W Zarządzanie prcesami V - cena skutecznści i efektywnści prcesów 1 S2_ZPP_W11 S2_ZPP_W , T Z S Ob 19 ZMZ109C Zarządzanie prcesami V - cena skutecznści i efektywnści prcesów 1 S2_ZPP_U07 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 20 ZMZ109P Zarządzanie prcesami V - cena skutecznści i efektywnści prcesów 1 S2_ZPP_U07 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 21 ZMZ1619W Zarządzanie prcesami VI - dsknalenie jakści prcesów 2 S2_ZPP_W06 S2_ZPP_W ,7 T Z S Ob 22 ZMZ1619C Zarządzanie prcesami VI - dsknalenie jakści prcesów 1 S2_ZPP_U0 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 2 ZMZ1619P Zarządzanie prcesami VI - dsknalenie jakści prcesów 1 S2_ZPP_U0 S2_ZPP_U , T Z P S Ob 2 ZMZ115W Zarządzanie zmianą i prjektem 1 S2_ZPP_W09 S2_ZPP_W , T Z S Ob S2_ZPP_U05 25 ZMZ115P Zarządzanie zmianą i prjektem 1 S2_ZPP_U , T Z P S Ob S2_ZPP_U08 Razem , Mduł prawn-eknmiczny I (min.... pkt ECTS):

30 L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p S ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 K2_ZARZ_W01 1 EKZ112W Instytucjnalne i eknmiczne instrumenty wsparcia przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_U01 2 EKZ112C Instytucjnalne i eknmiczne instrumenty wsparcia przedsiębirstwa 1 S2_ZPP_W , T Z P S W S2_ZPP_W02 K2_ZARZ_W01 EKZ11W Internacjnalizacja działalnści przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_W02 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_W10 EKZ11C Internacjnalizacja działalnści przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_U01 S2_ZPP_W , T Z P S W.2.. Mduł prawn-eknmiczny II (min pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształ- Spsób Kurs/grupa

31 w ć l p S cenia ZZU CNPS łączna gólnuczelniany prakty- cznym 5 K2_ZARZ_W01 K2_ZARZ_W02 1 PRZ116W Prawne i eknmiczne prblemy zarządzania infrmacją i wiedzą 1 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_W05 K2_ZARZ_W10 2 PRZ116C Prawne i eknmiczne prblemy zarządzania infrmacją i wiedzą 1 K2_ZARZ_U , T Z P S W K2_ZARZ_W01 PRZ116W Prawn-eknmiczne uwarunkwania działalnści gspdarczej 1 K2_ZARZ_W02 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_W10 PRZ116C Prawn-eknmiczne uwarunkwania działalnści gspdarczej 1 K2_ZARZ_U , T Z P S W.2.. Mduł psychlgiczn-spłeczny (min pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa

32 prakty- cznym 5 1 PSZ1161W Kmunikacja w rganizacji 1 K2_ZARZ_W11 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K02 2 PSZ1161S Kmunikacja w rganizacji 1 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K , T Z P S W K2_ZARZ_K05 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K09 PSZ1162W Psychlgia decyzji i ryzyka 1 K2_ZARZ_W11 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K02 PSZ1162S Psychlgia decyzji i ryzyka 1 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K , T Z P S W K2_ZARZ_K05 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K09

33 5 PSZ116W Psychlgia eknmiczna 1 K2_ZARZ_W11 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K02 6 PSZ116S Psychlgia eknmiczna 1 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K , T Z P S W K2_ZARZ_K05 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K09 7 PSZ116W Psychlgia prcesów pznawczych 1 K2_ZARZ_W11 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K02 8 PSZ116S Psychlgia prcesów pznawczych 1 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K , T Z P S W K2_ZARZ_K05 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K09 9 PSZ1166W Rzwiązywanie knfliktów w rganizacji 1 K2_ZARZ_W11 K2_ZARZ_W , T Z S W

34 K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K02 10 PSZ1166S Rzwiązywanie knfliktów w rganizacji 1 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K , T Z P S W K2_ZARZ_K05 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K09 11 PSZ1167W Zarządzanie zespłami ludzkimi 1 K2_ZARZ_W11 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K02 12 PSZ1167S Zarządzanie zespłami ludzkimi 1 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K , T Z P S W K2_ZARZ_K05 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K Wykład d wybru (min pkt ECTS):

35 L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 1 ZMZ1621W Innwacyjne metdy zarządzania ,7 T S W 2 PSZ1160W Psychlgia twórczści i przedsiębirczści ,7 T S W Razem dla mdułów specjalnściwych: Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s ,5

36 .2 Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS Tryb zali praktyki Kd Czas trwania praktyki Cel praktyki. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej magisterska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS Kd 1 ZMZ171S Seminarium dyplmwe I 2 1 ZMZ2619S ZMZ1608P Seminarium dyplmwe II Praca dyplmwa I 11 ZMZ1609D Praca dyplmwa II Charakter pracy dyplmwej literaturwy i/lub badawczy i/lub diagnstyczny i/lub prjektwy punktów ECTS 27

37 5. Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład ćwi labratrium prjekt seminarium praca dyplmwa egzamin dyplmwy Egzamin lub klkwium test wiedzy pjedynczeg lub wielkrtneg wybru; pytania twarte Klkwium ( test wiedzy i/lub pytania twarte); Pisemne pracwania w frmie referatów studia literaturwe i studia przypadków, raprty diagnstyczne i/lub prjektwe badania empiryczne w realnych rganizacjach, pinie przedstawicieli tych rganizacji; Ustne prezentacje z wykrzystanie nwczesnych śrdków kmunikacji Raprt z wyknanych zadań, test wiedzy Raprt pisemny dkumentujący rzwiązanie diagnstyczn prjektwe, prezentacja prjektu i jeg brna. Wybór sfrmułwanie prblemu tematu; Aktywnść w dyskusji; w dyskusji, Opracwanie pisemne w frmie referatu naukweg, eseju, mini mngrafii. Ustne prezentacje z wykrzystanie nwczesnych śrdków kmunikacji Opracwanie pisemne zgdne z bwiązującymi wymaganiami dla prac dyplmwych, ceniane przez piekuna i recenzenta na dpwiednim frmularzu recenzji. Ustna prezentacja efektów siągniętych w pracy dyplmwej, dpwiedzi na pytania człnków kmisji egzaminacyjnej; Ustne dpwiedzi na wylswane przez studenta pytania z zestawy zagadnień egzaminacyjnych zamieszcznych w prgramie studiów. 6. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ) 102. ECTS

38 7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych. punktów ECTS z przedmitów wybieralnych Łączna liczba punktów ECTS Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze praktycznym, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych. punktów ECTS z przedmitów wybieralnych Łączna liczba punktów ECTS Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O). punktów ECTS

39 10. Łączna liczba punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) 70. punktów ECTS 11. Zakres egzaminu dyplmweg SYMBOL EFEKTU K2_ZARZ_W01 K2_ZARZ_W02 K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_W05 K2_ZARZ_W06 K2_ZARZ_W07 ZAGADNIENIE EGZAMINACYJNE 1. Terie regulacji i ich pwiązanie z klasycznymi szkłami/nurtami eknmii. 2. Uwarunkwania wzrstu i rzwju gspdarczeg w myśli keyneswskiej i neliberalnej.. Wpływ plityki knkurencji i plityki przemysłwej na działania przedsiębirstwa na rynku UE.. Paneurpejskie frmy rganizacyjnprawne prwadzenia działalnści gspdarczej. 5. Narzędzia eknmiczn-prawne i skutki eknmiczne demnplizacji rynków. 6. Metdy analizy strategiczne: t rganizacji raz ptencjału rganizacji. 7. Istta zarządzania strategiczneg. Szkły i nurty zarządzania strategiczneg. 8. Instrumenty instytucjnalne i finanswe wspierające knkurencyjnść i innwacyjnść przedsiębirstw w Unii Eurpejskiej. 9. Frmy internacjnalizacji działalnści przedsiębirstwa. 10. Mdele wzrstu i rzwju rganizacji. 11. Cechy rganizacji inteligentnej. 12. Zarządzanie wiedzą w rganizacji cele, funkcje, mdele i instrumenty przykłady. 1. Strategie zarządzania wiedzą w rganizacji. 1. Instytucjnalne i pzainstytucjnalne frmy chrny własnści intelektualnej. 15. Metdy kalkulacji ksztów i zakres ich stswania. 16. Metdy ustalania wartści przedsiębirstwa. 17. Instrumenty kntrlingu strategiczneg i peracyjneg. 18. Zintegrwana karta wyników, jak metda mnitrwania siągania celów strategicznych. 19. Rle i zadania prcesu budżetwania w przedsiębirstwie. 20. Scharakteryzuj mierniki krewania wartści ddanej. 21. Metdy pmiaru i ceny dknań rganizacji, jak całści i w dniesieniu d jej pszczególnych części (śrdków dpwiedzialnści).

40 K2_ZARZ_W08 K2_ZARZ_W10 K2_ZARZ_W11 K2_ZARZ_W12 K2_ZARZ_W1 K2_ZARZ_W1 S2_ZPP_W01 S2_ZPP_W Zarządzanie przez cele idea, etapy pstępwania i warunki stswania. 2. Współczesne i klasyczne rzwiązania strukturalne kncepcji zarządzania pdbieństwa i różnice. 2. Istta, kncepcje i rzwiązania rganizacyjne kntrlingu. 25. Zarządzania wartścią przedsiębirstwa - VBM Value Based Management. 26. Kntrakt psychlgiczny jak determinanta kultury rganizacyjnej. 27. Zakres przedmitwy i pdmitwy zakazanych praktyk handlwych. 28. Znaczenie kdeksu dbrych praktyk w relacji rganizacja gspdarcza-knsument. 29. Istta przywództwa w rganizacji. Kncepcje i style przywództwa. 0. Zarządzanie knfliktem; pjęcie knfliktu, źródła i rdzaje knfliktów w rganizacji, metdy rzwiązywania knfliktów interpersnalnych i międzygrupwych. 1. Prces pdejmwania decyzji; uwarunkwania indywidualne i sytuacyjne. 2. Wpływ mtywacji na zachwanie człwieka w kntekście siągania celów i rganizacji.. Instrumenty służące krewaniu przedsiębirczści wewnątrzrganizacyjnej.. Psychlgiczne aspekty pru na zmiany i spsby ich przezwyciężania. 5. Czynniki sprzyjające i blkujące prcesy twórczeg myślenia. Techniki twórczeg rzwiązywania prblemów. 6. Metdy badań peracyjnych cel i zakres zastswań w zarządzaniu przykłady. 7. Znaczenie pzimu isttnści (lub wiarygdnści) w testwaniu hiptez statystycznych. 8. Składwe szeregu czasweg. Metdy prgnzwania na pdstawie szeregów czaswych. 9. Metdy symulacyjne. Przebieg prcesu symulacji. Cele badań symulacyjnych - przykłady zastswań. 0. Typwe strategie infrmatyzacji zarządzania na przykładzie przedsiębirstwa przemysłweg. 1. Duże przedsiębirstwa międzynardwe cechy wyróżniające, frmy rganizacyjn prawne raz specyfika funkcjnwania. 2. Przedsiębirstwa wyskich technlgii i przedsiębirstwa sieciwe - rdzaje, cechy raz zasady funkcjnwania na glbalnym rynku gspdarczym.. Frmy działalnści gspdarczej raz elementy biznes planu charakterystyczne dla małych przedsiębirstw.. Cele, spsby i zakres analizy uwarunkwań funkcjnwania dla przedsiębirstw dużych, małych i średnich pdbieństwa i różnice. 5. Uwarunkwania glbalneg rynku gspdarczeg wpływające na funkcjnwanie przedsiębirstw międzynardwych, wyskich technlgii raz sieciwych. 6. Czynniki prawne i spłeczne (w tym kulturwe) wpływające na umiędzynardwienie przedsiębirstwa.

41 S2_ZPP_W0 S2_ZPP_W0 S2_ZPP_W05 S2_ZPP_W06 S2_ZPP_W07 S2_ZPP_W08 S2_ZPP_W09 S2_ZPP_W10 S2_ZPP_W11 7. Znaczenie rientacji marketingwej i zarządzania relacjami z klientami (CRM) w kntekście współczesnych wyzwań dla działań marketingwych przedsiębirstw? 8. Kncepcje, prcesy, metdy i decyzje isttne dla zarządzania relacjami z klientami (CRM) raz dla strategii marketingwej. 9. Przesłanki prcesweg pdejścia d zarządzania przedsiębirstwem. Istta pjęć: rganizacja prceswa raz zarządzanie prceswe. Metdy i techniki zarządzania prcesami. 50. Mierniki lgistycznej bsługi klienta cele i rdzaje. 51. Systemy MRP, DRP i LRP w lgistyce zapatrzenia, prdukcji i dystrybucji cele i funkcje. 52. Pdejście prceswe w prjektwaniu systemów zarządzania jakścią. 5. Walidacja prcesu cel i przebieg. Sytuacje w których jest na ceniana - przykłady. 5. Cele i przebieg prcesów badawcz-rzwjwych w różnych typach przedsiębirstw i ich wpływ na działalnść peracyjną. 55. Mdele interwencyjne zarządzania zmianą rdzaje i uwarunkwania stswania. 56. Metdyki zarządzania prjektami. Rla kierwnika prjektu. 57. Cechy sprawnych zespłów raz zasady ich rganizacji i funkcjnwania. 58. Innwacyjne spsby zarządzania zasbami ludzkimi. 59. Idea i zakres zastswań rachunku ksztów działań (Activity Based Csting). 60. Metdy ceny efektywnści prcesów. 12. Wymagania dtyczące terminu zali kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach brak wymagań. Lp. Kd kursu Nazwa kursu Termin zali d... (numer semestru)

42 1. Plan studiów (załącznik nr ) Zapiniwane przez wydziałwy rgan uchwałdawczy samrządu studenckieg: Data Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów Data Pdpis dziekana

43 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria Finanswa (IZF) JĘZYK STUDIÓW: plski Zawartść: 6. Zakładane efekty kształcenia kierunkwe zał. nr Zakładane efekty kształcenia specjalnści zał. nr Prgram studiów zał. nr. 9. Plan studiów zał. nr. 10. Macierz pwiązania bszarwych efektów kształcenia z kierunkwymi efektami kształcenia zał. nr. 5 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

44 PROGRAM STUDIÓW 2. Opis semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 9/ P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister kwalifikacje II stpnia z dnia 28 maja 201 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Plitechnice Wrcławskiej na rk akademicki 201/2015 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia trzecieg stpnia (dktranckie) Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent studiów psiada zaawanswaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk zarządzaniu w zakresie: mdeli i metd ilściwych, zintegrwanych systemów infrmatycznych, a przede wszystkim współczesnych kncepcji i metd zarządzania, planwania i mnitrwania wyników działalnści przedsiębirstwa raz funkcjnwania, rzwju i dnwy strategicznej rganizacji. Abslwent charakteryzuje się zdlnścią abstrakcyjneg myślenia i krytyczneg rzumienia wiedzy, umżliwiającą mu identyfikację, pis, analizę raz interpretację złżnych prcesów i prblemów rganizacji i jej t. Psiada umiejętnść integrwania wiedzy z różnych dziedzin ( eknmia, psychlgia, praw) i stswania narzędzi infrmatycznych i matematycznych w celu dknywania całściwej diagnzy sytuacji raz twrzenia innwacyjnych rzwiązań prblemów w śrdwisku pracy. Abslwent jest przygtwany d pdjęcia pracy w rli samdzielnych przedsiębirców, menedżerów, specjalistów i knsultantów pprzez kształtwanie zaawanswanych umiejętnści identyfikwania, frmułwania i rzwiązywania prblemów w warunkach złżnści i niepewnści śrdwiska, płącznych z umiejętnścią dbru metd i narzędzi

45 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: analitycznych. Abslwent ptrafi definiwać i pisywać prblemy zarządzania w języku finanswym, mdelwać je i rzwiązywać stsując dpwiednie narzędzia i techniki. Ptrafi pzyskiwać i pprawnie przedstawiać infrmacje finanswe raz wykrzystywać właściwe metdy pszukiwania rzwiązań racjnalnych w różnych bszarach zarządzania finansami, a w szczególnści: zarządzanie ksztami, zarządzanie majątkiem i inwestycjami, zarządzanie pasywami i kapitałami. Ptrafi dknać ceny efektywnści pdejmwanych decyzji uwzględniając dynamikę zmian t niepewnść i ryzyk. Umiejętnści te kwalifikują abslwenta d pełnienia funkcji merytrycznych związanych z finansami we wszystkich rdzajach rganizacji, a w rganizacjach małych i średnich także funkcji menedżerskich. Kształcenie na kierunku Zarządzanie jest prwadzne na Wydziale Infrmatyki i Zarządzania Plitechniki Wrcławskiej mim, że dtyczy bszaru nauk spłecznych - wpisuje się w spsób bezpśredni w misję i strategię uczelni technicznej. Prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie jest spójny z misją Plitechniki Wrcławskiej w zakresie: Kształtwania twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez uwzględnienie w efektach kształcenia dla kierunku zarządzanie właśnie tych wartści; Dążenia d wyskiej jakści kształcenia raz twrzenia dla studentów kierunku Zarządzanie i kadry dydaktycznej Instytutu Organizacji i Zarządzania warunków swbdnej dyskusji i krytyki z pszanwaniem prawdy; Pielęgnwania wartści i tradycji uniwersyteckiej, wszechstrnnej współpracy z innymi uczelniami przez uczestnictw studentów kierunku Zarządzanie w prgramie Erasmus raz pracdawcami przez praktyczne frmy, realizwane w frmie prjektów w knkretnych instytucjach; Dążenia d uzyskania gdneg miejsca w zakresie kształcenia specjalistów

46 w bszarze zarządzania w grnie uniwersytetów krajwych i zagranicznych. Plan rzwju Wydziału jest zgdny ze strategią Uczelni. W szczególnści Wydział...łączy kmpetencje teretyczne, badawcze i eksperckie z dydaktycznymi i wychwawczymi. Wydział jest człwym śrdkiem naukwym i dydaktycznym w Plsce i znaczącym śrdkiem w skali międzynardwej. Prfil dydaktyczny i naukw-badawczy raz jakść kształcenia i badań naukwych w naukach eknmicznych i technicznych zapewniają mu dpwiednie miejsce w krajwych i międzynardwych rankingach. Prwadzenie studiów na kierunku Zarządzanie jest trwałym elementem strategii rzwju Wydziału. Zgdnie z przyjętą w Plitechnice Wrcławskiej zasadą, studia na kierunku Zarządzanie mają prfil gólnakademicki. Prgram kształcenia spełnia wszystkie wymagania wynikające z bwiązujących przepisów prawa w tym także jest spójny z Krajwymi Ramami Kształcenia w bszarze nauk spłecznych. Zgdnie ze strategią Uczelni, w celu zwiększenia atrakcyjnści studiów na rynku edukacyjnym, prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie ma unikalny charakter, gdyż wykrzystuje naturalną w praktyce gspdarczej kmplementarnść wykształcenia techniczneg i eknmiczneg, wzbgacneg mdułem infrmatycznym. Zgdnie ze strategią Uczelni i planem rzwju Wydziału, w których wskazuje się na ptrzebę pwiązania z reginem i gspdarką, Instytut stwarza warunki i wymusza w prcesie dydaktycznym systematyczne kntakty studentów z przedsiębirstwami i innymi instytucjami. Zgdnie ze strategią rzwju Uczelni jest pdnszna w spsób systemwy jakść kształcenia. Osiąga się t dzięki rzwjwi naukwemu pracwników raz przez wzrst ich kmpetencji dydaktycznych, a także dzięki systematycznej infrastruktury Wydziału, w tym mdernizacji sal raz pmcy dydaktycznych i labratryjnych. Na drugim stpniu studiów na kierunku Zarządzanie Prgram kształcenia bejmuje zestaw efektów i dpwiadających im merytrycznych treści kształcenia umżliwiających abslwentm skuteczne knkurwanie na rynku pracy. Studenci są przygtwywani d kntynuacji studiów na III stpniu raz

47 prwadzenia własnych prac badawczych. Abslwenci mają także świadmść kniecznści ciągłeg działania na rzecz własneg rzwju zawdweg we współpracy z macierzystą Uczelnią.

48 5. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK EKONOMICZNYCH Dyscypliny naukwe: NAUKI O ZARZĄDZANIU; FINANSE; Prfil: OGÓLNOAKADEMICKI 6. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Zakładane kierunkwe efekty kształcenia na studiach II stpnia dpwiadają następującym wymaganim stawianym pracwnikm przez pracdawców na rynku pracy: Rzumienie przez pracwników strategicznej perspektywy funkcjnwania przedsiębirstwa, a w szczególnści ceny i kształtwania jeg knkurencyjnści i wartści ( pracdawcy - średnie i duże przedsiębirstwa); Samdzielnść działania pracwników, ale także umiejętnść spełniania różnych ról w zesple w zakresie diagnzwania, prpnwania rzwiązań i ich wdrażania w bszarach funkcjnalnych przedsiębirstwa adekwatnie d ukńcznej specjalnści ( pracdawcy średnie i duże przedsiębirstwa); Inspirwanie i dknywanie wybru raz wdrażanie nwczesnych metd i technik zarządzania raz wybranych narzędzi infrmatycznych; Zdlnść u się i dzielenia się wiedzą z innymi raz kreatywnść i twartść na innwacje. Specjalnściwe efekty kształcenia dpwiadają zaptrzebwaniu na specjalistów/menedżerów w różnych bszarach zarządzania finansami: zarządzanie ksztami, zarządzanie majątkiem i inwestycjami, zarządzanie pasywami raz kapitałami. Ptrafiących grmadzić i pprawnie przedstawiać infrmacje finanswe raz umiejących definiwać i pisywać prblemy zarządzania w języku finanswym, mdelwać je i rzwiązywać stsując dpwiednie narzędzia i techniki. Prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie na studiach II stpnia raz wielletnie dświadczenie kadry dydaktycznej stwarzają warunki d siągnięcia przez abslwentów zakładanych efektów kształcenia i spełnienia pwyższych wymagań frmułwanych przez pracdawców.

49 7. Lista mdułów kształcenia:.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min.... pkt. ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Mduł Języki bce (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę Tygdniwa Symbl kierunk. Frma 2 Sp- Kurs/grupa

50 gdzin pkt. ECTS w ć l p s ZZU CNPS łączna sób znaczyć symblem GK) liczba gdzin efektu kształcenia gólnuczelniany prakty- cznym 5 K2_ZARZ_U15 1 JZL Język bcy B2+ 2 K2_ZARZ_U ,7 T Z O P KO W K2_ZARZ_U21 K2_ZARZ_U19 2 JZL Język bcy A1 lub A2 2 K2_ZARZ_U ,7 T Z O P KO W Razem ,.1.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa gdzin pkt. ECTS Frma 2 Symbl liczba gdzin kierunk. w ć l p s efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa

51 prakty- cznym 5 Razem.1.1. Technlgie infrmacyjne (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem dla mdułów kształcenia gólneg

52 Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s ,.1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5

53 1 MAZ112W Badania peracyjne 2 K2_ZARZ_W ,7 T E PD Ob 2 MAZ112L Badania peracyjne 1 K2_ZARZ_U10 K2_ZARZ_U , T Z P PD Ob MAZ116W Mdelwanie eknmetryczne - prgnzwanie 1 K2_ZARZ_W , T Z PD Ob K2_ZARZ_U12 K2_ZARZ_U11 MAZ116P Mdelwanie eknmetryczne - prgnzwanie 1 K2_ZARZ_U , T Z P PD Ob K2_ZARZ_U17 K2_ZARZ_K06 5 MAZ111W Statystyka matematyczna i eknmetria 2 K2_ZARZ_W , T Z PD Ob 6 MAZ111L Statystyka matematyczna i eknmetria 1 K2_ZARZ_U12 K2_ZARZ_U ,7 T Z P PD Ob Razem , Mduł Fizyka L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5

54 Razem.1.2. Mduł Chemia L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych:

55 Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS W ć l p s ,7

56 .1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 K2_ZARZ_W0 1 ZMZ1607W Kncepcje zarządzania 2 K2_ZARZ_W ,7 T E K Ob K2_ZARZ_W05 K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_K02 2 ZMZ1607P Kncepcje zarządzania 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_W09 ZMZ1271W Kntrling 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_W07

57 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U08 ZMZ1271P Kntrling 1 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_U02 5 IEZ1217W Mdelwanie symulacyjne 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_U12 K2_ZARZ_U11 6 IEZ1217L Mdelwanie symulacyjne 1 K2_ZARZ_K , T Z P K Ob K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U17 K2_ZARZ_W11 7 PSZ1120W Psychlgia w zarządzaniu 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_W12 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_K02 K2_ZARZ_U07 8 PSZ1120S Psychlgia w zarządzaniu 1 K2_ZARZ_K , T Z P K Ob K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K09 K2_ZARZ_W06 9 FBZ1156W Rachunkwść zarządcza 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob K2_ZARZ_W07

58 K2_ZARZ_U02 10 FBZ1156C Rachunkwść zarządcza 1 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U08 K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_W06 11 ZMZ1576W Zarządzanie strategiczne 2 K2_ZARZ_W ,7 T E K Ob K2_ZARZ_W05 K2_ZARZ_W02 K2_ZARZ_U09 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U08 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_U0 12 ZMZ1576P Zarządzanie strategiczne 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_U02 K2_ZARZ_K02 K2_ZARZ_U07 K2_ZARZ_K06 K2_ZARZ_W06 1 FBZ1205W Zarządzanie wartścią przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_W09 K2_ZARZ_W , T E K Ob K2_ZARZ_W08

59 K2_ZARZ_U08 1 FBZ1205P Zarządzanie wartścią przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_K , T Z P K Ob K2_ZARZ_U02 15 IEZ1151W Zintegrwane systemy infrmatyczne zarządzania 1 K2_ZARZ_W1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob 16 IEZ1151L Zintegrwane systemy infrmatyczne zarządzania 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob Razem , Mduł L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem (dla mdułów kierunkwych):

60 Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s ,0

61 .2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Mduł Języki bce (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształ- Spsób Kurs/grupa

62 w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna gólnuczelniany prakty- cznym 5 Razem.2.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształ- Spsób Kurs/grupa

63 w ć l p s cenia ZZU CNPS łączna gólnuczelniany prakty- cznym 5 Razem.2.1. Technlgie infrmacyjne (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem

64 Razem dla mdułów kształcenia gólneg: Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS w ć l p s

65 .2.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Mduł Fizyka (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa gdzin pkt. ECTS Frma 2 Symbl liczba gdzin kierunk. w ć l p s efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty-

66 cznym 5 Razem.2.2. Mduł Chemia (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: Łączna liczba gdzin Łączna Łączna Łączna punktów

67 liczba gdzin ZZU liczba gdzin CNPS liczba punktów ECTS ECTS w ć l p s.2. Lista mdułów kierunkwych.2..1 Mduł. (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin pkt. ECTS Frma 2 w ć l p s Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 Razem

68 Razem dla mdułów kierunkwych: Łączna Łączna Łączna Łączna liczba gdzin liczba gdzin liczba gdzin liczba punktów punktów ECTS BK ZZU CNPS ECTS w ć l p s

69 Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe (np. cała specjalnść) (min pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa liczba gdzin gdzin w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa prakty- cznym 5 1 FBZ1206W Audyt i rewizja gspdarcza 1 S2_IZF_W08 S2_IZF_W , T Z S Ob 2 FBZ1161W Budżetwanie 1 S2_IZF_W07 S2_IZF_W , T Z S Ob S2_IZF_U06 FBZ1161P Budżetwanie 1 S2_IZF_U , T Z P S Ob S2_IZF_U07 FBZ1207W Finanse publiczne 1 S2_IZF_W , T Z S Ob 5 FBZ1207P Finanse publiczne 1 S2_IZF_U , T Z P S Ob 6 FBZ1208W Kntrling strategiczny 1 S2_IZF_W08 S2_IZF_W , T Z S Ob 7 FBZ1208C Kntrling strategiczny 1 S2_IZF_U , T Z P S Ob 8 FBZ1167W Metdyka i narzędzia analizy finanswej 1 S2_IZF_W07 S2_IZF_W , T E S Ob

70 9 FBZ1167L Metdyka i narzędzia analizy finanswej 2 S2_IZF_U ,7 T Z P S Ob S2_IZF_W06 10 FBZ1209W Ocena prjektów inwestycyjnych (Prject Finance) 1 S2_IZF_W , T Z S Ob S2_IZF_W02 11 FBZ1209C Ocena prjektów inwestycyjnych (Prject Finance) 1 S2_IZF_U , T Z P S Ob K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U17 12 ZMZ1608P Praca dyplmwa I 2 K2_ZARZ_U ,0 T Z P S Ob K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_K09 K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U17 1 ZMZ1609D Praca dyplmwa II 2 K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U ,0 T Z S Ob K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U06 S2_IZF_W08 1 FBZ1175W Raprtwanie i wycena aktywów intelektualnych 1 S2_IZF_W , T Z S Ob S2_IZF_W07 15 FBZ1175C Raprtwanie i wycena aktywów intelektualnych 1 S2_IZF_U0 S2_IZF_U , T Z P S Ob 16 FBZ1198W Rynek kapitałwy I 2 S2_IZF_W ,7 T E S Ob

71 17 FBZ1198C Rynek kapitałwy I 1 S2_IZF_U , T Z P S Ob 18 FBZ1199W Rynek kapitałwy II 1 S2_IZF_W , T Z S Ob 19 FBZ1199L Rynek kapitałwy II 1 S2_IZF_U06 S2_IZF_U , T Z P S Ob 20 FBZ1179W Rynkwy system finanswy-ubezpie 1 S2_IZF_W , T Z S Ob 21 FBZ1179C Rynkwy system finanswy-ubezpie 1 S2_IZF_U , T Z P S Ob K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U18 22 ZMZ171S Seminarium dyplmwe I 1 K2_ZARZ_K , T Z P S Ob K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_K01 K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_U15 2 ZMZ2619S Seminarium dyplmwe II 1 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U , T Z P S Ob K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U05 2 FBZ1195W 25 FBZ1195L Sprawzdawczść Finanswa Wspmagana Kmputerem , T Z S Ob Sprawzdawczść Finanswa Wspmagana Kmputerem , T Z P S Ob

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy: nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 20 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 20 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis Abslwent studiów psiada zaawanswaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk zarządzaniu w zakresie: mdeli i metd ilściwych, zintegrwanych systemów infrmatycznych, a przede wszystkim współczesnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Zgdnie z Uchwałą nr 88/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia drugieg stpnia Wskazanie związku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru nauk spłecznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Zgdnie z Uchwałą nr 88/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia drugieg stpnia Wskazanie związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 d ZW 1/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyprządkwany d dyscypliny: D1 NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (dyscyplina widąca) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Uchwała Senatu nr /1/2012-201 z dnia 28 maja 201 r Zarządzenie wewnętrzne /201 z dnia 9 czerwca 201 r Mżliwść kntynuacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 1 d ZW 1/2019 KIERUNEK STUDIÓW: Infrmatyka Stswana Przyprządkwany d dyscypliny: D1 Infrmatyka techniczna i telekmunikacja (dyscyplina widąca) D2*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Osba ubiegająca się

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo