Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP."

Transkrypt

1 Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących Metdy TROP kńcząc Akces d Prgramu SWAT Zgłszenie chęci przyłączenia się d SWAT. Akcesu dknuje się wypełniając frmularz dstępny na strnie raz na blgu SWAT (siectrp.blgspt.cm) Animatr Osba dpwiadająca za merytryczny aspekt Grup Tematycznych. Ściśle współpracuje z Liderem Grupy Tematycznej, który dpwiada za aspekty rganizacyjne. Animatrzy twrzą spłecznść skncentrwaną wkół jakiegś zagadnienia, którym zajmuje się dana Grupa Tematyczna, inspirują swimi seminariami raz lekturami, pbudzają generwanie pmysłów na działania rynkwe. Funkcje Lidera i Animatra Grupy Tematycznej mżna łączyć. Bank Pmysłów i Inicjatyw Spis pmysłów i inicjatyw na prjekty. Blg (siec-trp.blgspt.cm) Strna Prgramu SWAT charakterze wyłącznie infrmacyjnym, mżna na niej znaleźć bieżące infrmacje dtyczące Sieci, działań sób zaangażwanych w Prgram SWAT, ważniejsze infrmacje Grupy TROP raz inne infrmacje. Są tam również linki d najważniejszych plików raz miejsc w Internecie związanych z Prgramem SWAT Bywak Luźne w frmie zjazdy różnych sób, w małych grupach (d 15). Są ne najbardziej twartą frmą pracy w SWAT. Muszą psiadać temat raz prwadząceg zaakceptwaneg przez Radę Akademii / rganizatra Sieci. Pzwalają uczestnikm zaspkić ptrzebę inspiracji raz rzmów tych samych lekturach i nurtach myślwych, dzielić się autrskimi prpzycjami, zebrać się w ramach Kła Kmpetencyjneg, wpływać na rzwój Prgramu SWAT raz ingerwać w ten rzwój na pzimie lkalnym. Centrum Krdynacyjne (CK) Zespół wydzielny w ramach Grupy TROP krdynujący działania związane z Prgramem SWAT raz zajmujący się kmunikacją w Sieci. Certyfikacja T inaczej System Mnitringu Rzwju Zawdweg. Jest na w znacznej mierze pwiązana z Systemem Mentringu i piera się na świadmym budwaniu Indywidualnej Ścieżki Rzwju. Nasza certyfikacja wywdzi się z idei Life Lng Learning. Ułatwia prces uczenia się i pkazuje uczestnikm certyfikacji nwe drgi prfesjnalneg wykrzystania swjeg ptencjału (dlateg nasz certyfikat przyznawany jest na 3 lata). Certyfikacja jest także dpwiedzią na ptrzebę standaryzacji usług związanych ze wspieraniem sób i rganizacji w rzwju i twarzyszeniu im w zamianie. Caching wzajemny Sesje cachingwe świadczne sbie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Ewaluacja Metdą TROP Metda ewaluacji prjektów wypracwana pdczas prac w Grupie TROP, służy d dpwiedzi na pytania: C zrbin? I jaki efekt t wywłał wywłał? Ewaluacji pdlegają załżenia mdelu, prcesy i zjawiska wywłane dążeniem d realizacji celów wspierających i celu główneg, raz spsób realizacji załżeń prgramu. Więcej infrmacji tutaj.

2 Frmularz Zgłszeniwy Internetwy frmularz, który wypełnić na samym pczątku. Przesłanie g jest Akcesem d Prgramu SWAT wyrażeniem chęci wstąpienia d Sieci. Grupa superwizyjna Jedna z frm wsparcia Kół Kmpetencyjnych, systemu certyfikacji, a przede wszystkim prjektów i ich realizatrów. Grupy półtwarte. Jest t też jedna z frm dzielenia się wiedzą prjektach. Grupa Tematyczna (GT) Grupy sób pświęcne pgłębianiu wiedzy dtyczącej pracy z daneg typu dbircą; erudycyjne, dające szerki gląd zagadnienia, parte na wiedzy Animatra, sptykają się kilka razy d rku, na cdzień parte są na wymianie pglądów na frum. Są t grupy twarte. W tej chwili istnieją Grupy Tematyczne: Biznes w ramach tej grupy prwadzne są prgramy: Mderacja Zmian Kulturwych Liderem Prgramu jest Agnieszka Kwalska-Pitrwska Praca z Firmami Rdzinnymi Liderem Prgramu jest Agnieszka Szwejkwska Oświata Animatrem Grupy jest Jac Jakubwski. W ramach tej grupy prwadzne są prgramy: Współpraca parta na empatii w szkłach Śrdwiska Lkalne Animatrem Grupy jest Jac Jakubwski. W ramach tej grupa prwadzny jest prgram: Prgram Mrzy Liderem Prgramu jest Janusz Kzakszczak. Indywidualna Ścieżka Rzwju (ISR) Cele wyznaczne na najbliższy czas przez SWAT-wicza. ISR twrzy się pdczas sesji mentringwej razem z Mentrem. Jej stwrzenie ma ułatwić SWATwiczwi pdążanie w kierunku, który jest dla nieg najbardziej pżądany. Kandydat Osba, która złżyła Akces d Prgramu SWAT, jednakże jeszcze nie pdpisała umwy raz nie wnisła pierwszej składki. P dknaniu tych dwóch rzeczy kandydat staje się SWATwiczem, czyli pełnprawnym człnkiem SWAT. Kł Kmpetencyjne Grupa sób związana nie tyle tematyką, którą się zajmują, a ich pdejściem d niej, wyknywaną pracą. Kła Kmpetencyjne łączą ludzi, którzy zajmują się rzwijaniem kreślnych kmpetencji. Wyróżniamy Kła: Trenerskie, Ewaluacji i mnitring zmiany, Mediacje w rganizacji, Rekrutacja i zarządzania talentami, Mderwanie zmian kulturwych w rganizacji, Caching, E- learning i kmunikacja w Internecie, Lider i Animatr Sieci. Klub Załżyciela Grupa sób, które d pczątku włżyły duży wkład pracy w twrzenie i rzwój Prgramu SWAT. Lider w Sieci Buduje grunt dla działania w taki spsób, że nawiązuje kntakt z właścicielem prjektu i uzgadnia warunki realizacji prjektu, kmpletuje zespół, dba prcesy i kmunikacje raz ich zgdnść z celami merytrycznymi, rganizuje pracę zespłu wg. metdyki TROP, wykrzystuje d wsparcia działania zasby sieciwe, pdsumwuje prjekt i dba rzprzestrzenienie się wiedzy nim w sieci (wspólnie z Animatrem, Liderem).

3 Mentr Osba bardz dużym dświadczeniu, wspierająca SWAT-wiczów na indywidualnych, bądź grupwych sptkaniach. Pmaga im ustalić własną Indywidualną Ścieżkę Rzwju raz wspiera ich w trzymaniu się branej drgi. Mentring Indywidualny Osbiste sptkanie z Mentrem, na którym zarówn SWAT-wicz jak i Mentr kncentrują się na rzwju teg pierwszeg. Na pierwszym sptkaniu teg typu pwstaje Indywidualna Ścieżka Rzwju, na klejnych Mentr pmaga SWAT-wiczwi ją mdyfikwać w miarę nwych klicznści. Mentring Grupwy (MG) Grupwe sptkanie z Mentrem, gdzie SWAT-wicze są wspierani nie tylk przez Mentra ale również przez siebie nawzajem. Metda TROP Jest autrskim pdejściem d pracy z indywidualnym klientem, z zespłami, a także z całą rganizacją. Jej krzenie tkwią w psychlgii humanistycznej Carla Rgersa, w pdejściu systemwym raz w kncepcji rganizacji uczącej się Petera Sengeg. Zapewnia Klientwi rzwój pprzez zwiększenie pzimu zaufania raz elastycznści, a także tlerancji na zmiany zachdzące w śrdwisku bizneswym. Pmaga dnaleźć się w permanentnie zmieniającej się rzeczywistści. Wspiera wytrwanie w nwym paradygmacie uczenia się przez całe życie umiejętnści spłecznych w dpwiedzi na craz bardziej wymagające śrdwisk bizneswe. Metdy TROP uczą się słuchacze Akademii TROP, w skład której wchdzą szkły: Szkła Cachów, Szkła Trenerów Biznesu, Szkła Liderów i Animatrów w Sieci, Mderatrów, Mediatrów. Trener, cach, lider, mediatr, mderatr pracujący w parciu Metdę TROP psiada przygtwanie sbwściwe bejmujące uświadmienie sbie indywidualnych spsbów budwania relacji z ludźmi, pznania raz dsknalenia umiejętnści psychspłecznych i kmunikacyjnych. Misja - Marketing - Sprzedaż (MMS) Innwacyjne pdejście d rynku szkleń, na którym piera się SWAT. Plega n na mtywwaniu każdeg SWAT-wicz, d szukania pmysłów na prjekty w swim tczeniu, budwania dbrych relacji z ptencjalnymi klientami, prfesjnalną ich bsługą raz pdtrzymywaniem kntaktu, w nadzieji, że jeśli nie n, t inny SWAT-wicz na tym skrzysta. Organizatrzy Sieci Drta Szczepan-Jakubwska i Jac Jakubwski. "Pczuj Akademię" specjalny kres w Prgramie, składka zamiast 200 zł miesięcznie wynsi 100 zł + VAT d daty przystąpienia d 30 kwietnia Plan działania plan działań, który SWAT-wicz, twrzy p sesji mentringwej na pdstawie Indywidualnej Ścieżki Rzwju. Prezydent sba wybierana na kres kilku miesięcy, która przewdzi sieci, dba aby wszystkie prace nad jej rzwjem były realizwane na czas, wspiera Centrum Krdynacyjne merytrycznie raz dpwiada za część kntaktów SWAT na zewnątrz. Pierwszy prezydentem SWAT była Mnika Tabr (listpad 2012), drugim Agnieszka Kwalska-Pitrwska (w kresie d grudnia 2011 d stycznia 2011), trzecim Maciej Trawka (w kresie d luteg d marca 2012).

4 Prgram wydzielna z Grupy Tematycznej (lub czasami związana z kilkma Grupami) jednstka rganizacyjna charakterze bardziej peracyjnym, skupina na knkretnym zaptrzebwaniu szkleniwym, w ramach jej pwstają prjekty. Prgram SWAT Akademii TROP Prgram budwy i rzwju Sieci Wsparcia Aktywnści Trenerskiej, pzwala na ciągły rzwój Sieci. Prgram SWAT ma swój Blg i Prfil na Facebku Prjekt najmniejsza jednstka rganizacyjna, działająca w celu zaspkjenia zaptrzebwania szkleniweg knkretneg klienta, działająca w knkretnym zesple. Prjekt Rekmendwany metda prwadzenia prjektów według metdy pracwanej w Prgramie SWAT. Realizatrzy prjektu uczestniczą w zrganizwanym prcesie wsparcia rzwju zawdweg i jakści. Plega n na superwizjach, ewaluacji i piece merytrycznej nad prjektem i jeg realizatrami. Jedncześnie pracą na rzecz klientów. Rada Prgramwa (RP) Kilkusbwa grupa sób, wybierana przez Organizatrów Sieci, która pdejmuje najważniejsze decyzje dtyczące SWAT. Seminarium Mngraficzne (SM) rganizwane w ramach Grup Tematycznych seminaria pdsumwujące ciekawe Prjekty Rekmendwane Składka W Prgramie SWAT wynsi 200 zł + VAT za miesiąc. SWAT-wicze mgą uczestniczyć w sptkaniach Grup Tematycznych, Bywakach, seminariach, jednej sesji mentringwej (pierwsza sesja jest bezpłatna), mają dstęp d prjektów prwadznych w ramach SWAT, krzystają z sieci kntaktów. Sptkanie Grupy Tematycznej (SGT) Cykliczne sptkania Grupy Tematycznej, na których człnkwie danej grupy mgą się sbiście sptkać i pgłębić swją wiedzę, wypracwać nwe pmysły na Prgramy/Prjekty, pznać zaprszneg gścia, związaneg z tematyką danej Grupy Tematycznej czy też przyjrzeć się studium przypadku innych prjektów (ze SWAT i spza). Status prjektu Aktualizacja infrmacji pstępie pmysłu/inicjatywy/kncepcji/prjektu przez Lidera Prjektu. Szkła Liderów i Animatrów w Sieci szkła kształci Liderów i Animatrów działających w Sieci. Obecnie trwa II edycja Szkły, która kńczy się 30 października 2012 r. Liderem Szkły jest Justyna Zacharuk. TROP Camp (TC) zjazdy w dużych grupach, najlepiej dla całeg śrdwiska SWAT. Skncentrwane są na: budwaniu sieci sbistych kntaktów, łączeniu zespłów działających w ramach SWAT, mnitrwaniu ptrzeb rynkwych raz zasbów sieciwych, mawianiu rzwju Prgramu SWAT, pkazywaniu jeg siągnięć. Uczestnik SWATwicz, sba która przyłączyła się d Prgramu SWAT i spełniła wszystkie warunki knieczne. Umwa Uczestnik AT specjalna ferta dla uczestników Szkły Trenerów Biznesu i Szkły Cachów, którzy mgą przystąpić d Prgramu SWAT niedpłatne d kńca trwania szkły. Umwa przystąpienia d Prgramu SWAT umwa kreślająca warunki uczestnictwa w Prgramie SWAT.

5 Umwa Pczuj Akademię umwa na kres specjalny Pczuj Akademię bwiązująca d 30 kwietnia Składka za cały kres wynsi 100 zł + VAT. Właściciel prjektu sba dpwiedzialna za prjekt, częst jeg pmysłdawca i spnsr lub dpwiedzialna za część finanswą prjektu.

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie.

Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardz serdecznie. Marketing Cmmunicatin Academy t miejsce sptkań marketerów, którzy wciąż pszukują, którzy chcą się wciąż rzwijać. Marketing Cmmunicatin Academy pwstała p dświadczeniach, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kształcenia

Ewaluacja kształcenia Ewaluacja kształcenia nauczycieli i tutrów Agnieszka Zakrzewska Żeby cś wiedzieć, trzeba się dwiedzieć. Histria nauki t histria ludzi, którzy dwiadywali się d siebie. Janusz Kapusta Relacja mistrz uczeń,

Bardziej szczegółowo