SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie analizy przedwdrżeniwej, które zakłada wyknanie analizy stanu psiadania istniejących zasbów infrmatycznych Zamawiająceg raz wynikających z nich ptrzeb. Analizie pddane zstaną również prcesy bizneswe, jakie mają miejsce w firmie Bridge Agency, które staną się pdstawą d pracwania szczegółwej kncepcji Platfrmy Zdalnej Wymiany Danych Edukacyjnych. Zadanie t związane będzie ze stwrzeniem pisu wymaganych funkcjnalnści z uwzględnieniem ptrzeb współpracujących przedsiębirstw. Efektem przeprwadznej analizy przedwdrżeniwej będzie pracwanie szczegółweg Raprtu. D prawidłwej realizacji pisaneg zadania Zamawiający zamierza skrzystać z usług ekspertów zewnętrznych. II. Prace przygtwawcze, które bejmą weryfikację standardów wymiany danych z systemami infrmatycznymi partnerów bizneswych, w tym m.in. kreślenie zasad wymiany danych czy struktury budwy plików. ETAP 2 WYKONANIE OPROGRAMOWANIA d 1 września 2012 d 28 luteg 2013 W ramach etapu 2 będą realizwane następujące zadania: I. Wyknanie Platfrmy Zdalnej Wymiany Danych Edukacyjnych. Platfrma Zdalnej Wymiany Danych Edukacyjnych typu B2B będzie rzwiązaniem, dedykwanym d ptrzeb firmy Bridge Agency, wyknana zstanie przez wybraną zewnętrzną firmę infrmatyczną. Będzie pierała się systemwe rzwiązania w zakresie wymiany infrmacji, zmdyfikwane i dstswane d ptrzeb Zamawiająceg i jeg partnerów. Wewnętrzna knstrukcja systemu jest mdularna i będzie pdzielna ze względu na funkcjnalnści na pszczególne segmenty: 1. Mduł kursów: dstępnść kursów partnera biznesweg pis kursu pis raz czas trwania prmcji przedziały czaswe, w których jest realizwany kurs terminy rzpczęcia i zakńczenia kursu cenniki z pdziałem na tzw. reginalizacje cen baza dkumentów aplikacyjnych, które muszą zstać dłączne, wartści prwizji dla pszczególnych kursów z uwzględnieniem partnera biznesweg 2. Mduł autmatyczneg tłumaczenia ferty partnera biznesweg z języka angielskieg na języki plski, hiszpański, słwacki, ukraiński, a także ddatkwe języki becnie infrmacje zamieszczane na strnie, w tym te dtyczące bwiązującej ferty partnerów bizneswych uaktualniane są manualnie przez knsultantów. Ma t miejsce we wszystkich wersjach językwych. Stwrzny system zautmatyzuje tę czynnść. Strna 1 z 6

2 3. Mduł Student Dane studenta Załączne lub zgłszne d załączenia dkumenty Infrmacje aktywnściach i zdarzeniach pwiązanych z danym studentem Infrmacje dtyczące wizy, a szczególnści jej rdzaj raz daty przyznania Statusy aktywnści 4. Mduł Zapisu studenta/autmatyczny na wybrany kurs: Aplikacja na kurs Status studenta Spsób zapłaty Wymagane płaty Dknane wpłaty Inne infrmacje 5. Mduł autmatycznej generacji dkumentów na pdstawie danych Studenta i Kursu Twrzenie umwy, jeżeli taka pcja zstanie uwzględnina, Autmatyczne generwanie dkumentacji dla studenta Autmatyczne generwanie dkumentacji dla Partnera biznesweg Autmatyczne generwanie faktur dla partnerów bizneswych Autmatyczne generwanie faktur (rachunków dla studenta LOO Letters f Offers ) w wyniku działań realizwanych przez partnerów bizneswych (dtyczy klejnych płat za pszczególne semestry ) 6. Zarządzanie dkumentami Rle dtyczące uprawnień dstępu d dkumentów Wersjnwanie dkumentów 7. Wrkflw system autmatyczneg śledzenia dkumentów Rle sób uczestniczących w prcesie Partner bizneswy Bridge Agency Zamawiający Student Statusy dkumentów Status aplikacji Status tłumaczeń ferty Partnera biznesweg. 8. Mduł bazy wiedzy dtyczącej przechwywania krespndencji mailwej, bez kniecznści krzystania z dedykwanych klientów pcztwych w zakresie: Krespndencji wysłanej : Mżliwść dstępu n-line d całej histrycznej krespndencji pmiędzy Partnerami Bizneswymi a Bridge Agency Mżliwść dstępu n-line d całej histrycznej krespndencji pmiędzy Bridge Agency a studentem Krespndencji trzymanej : Strna 2 z 6

3 9. Kalendarz 10. Ntyfikacje Mżliwść dstępu n-line d całej histrycznej krespndencji pmiędzy Mżliwść dstępu nline d całej histrycznej krespndencji pmiędzy Bridge Agency a studentem Autmatyczne dłączanie d każdej frmy krespndencji załączników. Integracja kalendarza pmiędzy partnerami bizneswymi w szczególnści (z zachwaniem przyznanych uprawnień): Terminów badań lekarskich Terminów płat za kurs Aktywnści i Zdarzeń pwiązanych z rekrdem studenta Integracja infrmacji danych związanych z datą przeltu i numeru ltu Terminów związanych z datą rzpczęcia kursu Terminów związanych z uzyskaniem numeru pdatkweg (TFN Tax File Number) raz ABN (Australian Biznes Number) Planwanie terminów : 11. Prwizje Terminów związanych z datą płat za klejny semestr Terminów związanych z upłynięciem daty ważnści badań lekarskich (knicznych d przedłużenia wizy) Terminów związanych z upłynięciem ważnści wizy Spsób kmunikacji D kg Mailwe SMS Student Pracwnik Bridge Agency Partner bizneswy Należne prwizje wbec Bridge Agency Dknane wpłaty Ntyfikacje 12. Autmatyczne generwanie faktur, dtyczących : Prwizji d ferwanych kursów Pzstałych płat pbieranych za szklenia, ferwane zakwaterwanie, targi itd. 13. Generwanie raprtów i zestawień Raprt ilści studentów dla pszczególneg partnera biznesweg Raprty dtyczące studentów, a w tym kraju pchdzenia, najczęściej wybieraneg rdzaju kursu, długści jeg trwania Raprt dtyczący mass mailingu wysyłaneg d studentów i partnerów bizneswych. Strna 3 z 6

4 Infrmacje kursach Cała dstępna ferta kursów, będzie autmatycznie przesyłana d systemu Bridge Agency Zamawiająceg. Wszelkie zmiany w fercie Partnera Biznesweg będą autmatycznie dknywane również w systemie Bridge Agency. Pnadt dzięki Mdułwi Tłumaczenia ferta będzie wstępnie dstępna również w innych językach. Dzięki Systemwi Wrkflw zintegrwanemu z kalendarzem i systemem ntyfikacji, pracwnik Bridge Agency będzie pinfrmwany kniecznści dknania ewentualnej krekty autmatycznie przetłumacznych infrmacji fercie. Infrmacje te p dknaniu krekt trzymają dpwiedni status. Ddatkw użytkwnik sytemu p strnie Partnera Biznesweg samdzielnie będzie mógł zdefiniwać jakie dkumenty będą bligatryjne, pcjnalne itd., i ta infrmacja będzie dstępna w systemie Zamawiająceg. Infrmacja studencie System Bridge Agency, w chwili gdy zstanie utwrzny prfil studenta wraz z dpwiednim statutem (system psiada cztery statuty ptencjalny, ptencjalny z większą szansą sprzedaży, becny i były) autmatycznie przesyła wszystkie wymagane infrmacje d systemu Partnera Biznesweg. Pnadt system pinfrmuje (ntyfikacja mailwa) sbę wskazaną d bsługi studenckiej p strnie Partnera Biznesweg. System Partnera Biznesweg autmatycznie sprawdzi czy jest mżliwść realizacji zamówienia na kurs. Jeśli nie ma mżliwści realizacji zamówienia, system zaprpnuje najbliższy mżliwy termin lub kurs alternatywny. Z klei jeżeli będzie mżliwść zapisu na kurs, dpwiednie dkumenty (Letter f Offer raz Faktura Nett i Grss) zstaną autmatycznie wygenerwane. Dkumenty te, jak również wszelkie niezbędne infrmacje zstaną ddane d następujących mdułów w systemie Bridge Agency: mduł Studenta (prfil Klienta) zstanie uzupełnina infrmacja dtycząca dkumentacji, mduł Zapisu Studenta stwrzna zstanie infrmacja dnśnie trzymania statusu, wartści dpwiednich płat, terminów, etc mduł Prwizji zstanie wygenerwany dpwiedni rekrd dtyczący wartści prwizji należnej za przyznaną aplikację. mduł Faktury zstanie wygenerwana faktura z danymi partnera biznesweg. Pnadt na pdstawie przesłanych infrmacji zstaną autmatycznie wygenerwane dkumenty uwzględnine w prcesie współpracy z Partnerem bizneswym. Odpwiedni Wrkflw pmże dpwiedni mnitrwać ścieżkę prcesu zapisu. Dzięki niemu każda ze strn będzie mgła na bieżąc śledzić ten status. Wszystkie zmiany realizwane przez partnera biznesweg (w jeg wewnętrznym systemie), a dtyczące klientów reprezentwanych przez Bridge Agency (studentów rekrutwanych przez Bridge Agency), będą również implikwały zmiany na serwerze i systemie Bridge Agency. Autmatycznej aktualizacji będą pdlegały zmiany dtyczące danych teleadreswych, zmian kursu, dat rzpczęć, itd. Pdbnie będzie z wszelkimi dkumentami upladwanymi na systemy partnera biznesweg, ale dtyczącymi klienta, tj. paszprt, dkumenty Id etc. Strna 4 z 6

5 Pdbny charakter wymiany infrmacji, zarówn dla Bridge Agency jak i partnera biznesweg, będą miały wszelkieg rdzaju infrmacje ddatkwe zawarte w bydwu systemach, takie jak aktywnści i zadania pwiązane z klientem. Dla każdej ze strn natychmiastwy dstęp d tych infrmacji jest niezmiernie isttny z punktu widzenia sprawnej bsługi klienta, jak również jeg kmfrtu i bezpieczeństwa. Dla bydwu strn (Bridge Agency raz Partner Bizneswy) dstępne będą raprty (statystyki) mające na celu usprawnienie współpracy, zwiększenie zaangażwania w pszczególnych bszarach rynku, itp. II. III. Migracja danych z wcześniej używanych aplikacji. Jest t niezbędne zadanie gwarantujące zachwanie pdstawwych danych firmy Bridge Agency w nwych aplikacjach. Przygtwanie interfejsów API wymiany danych z partnerami bizneswymi Zamawiająceg. W ramach tej kategrii wydatków Wyknawca zajmie się przygtwaniem dedykwanych interfejsów wymiany danych według prjektu parteg na analizie przedwdrżeniwej. Interfejsy umżliwią autmatyczną kmunikację i wymianę danych, w tym przede wszystkim danych dtyczących kursów, studentów, danych finansw-księgwych, ferwanych usługach ddatkwych, słwem takich które swim bszarem bejmują cały zakres współpracy wniskdawcy raz partnerów bizneswych. Interfejsy będą parte na API dpwiednim interfejsie prgramwania aplikacji, dzięki czemu p zdefiniwaniu dpwiednieg kdu źródłweg mżliwy będzie autmatyczny przesył danych między systemami infrmatycznymi. Interfejsy mają zapewnić systemwi B2B dstarczanie danych z systemu użytkwaneg u partnera. Interfejsy te muszą zapewnić utrzymanie wyskiej dstępnści usług i bezpieczeństwa. Wymagać t będzie pracwania dpwiednich składników prgramwania takich jak np. wspólne bibliteki. Zadaniem API będzie dstarczenie dpwiednich struktur danych, ustalnych w prjekcie funkcjnalnym wraz z dpwiednimi prtkłami kmunikacyjnymi. ETAP 3 - d 1 marca 2013 d 31 maja 2013 W ramach etapu 3 nastąpi wdrżenie Platfrmy Zdalnej Wymiany Danych Edukacyjnych, c umżliwi pełną autmatyzację prcesów bizneswych zachdzących pmiędzy Zamawiającym a jeg partnerami bizneswymi. Prcedura wdrżenia Platfrmy wymagała będzie wyknania następujących zadań: I. Usługa charakterze technicznym plegająca na instalacji serwerów d istniejącej infrastruktury. II. Instalacja pszczególnych mdułów platfrmy infrmatycznej Systemu Zdalnej Wymiany Danych Edukacyjnych - Zdalna Platfrma Wymiany Danych Edukacyjnych będzie zbudwana w 13 mdułów, psiadających liczne funkcjnalnści, przyczyniające się d usprawnienia prcesów zachdzących pmiędzy partnerami. Wszystkie mduły stanwią integralną całść, a stwrzna aplikacja musi zstać zainstalwana i sknfigurwana na serwerach. III. Knfigurację sprzętu z systemem - Aby mżna był przechwywać, przetwarzać i archiwizwać dane na zakupinych serwerach niezbędne będzie ich sknfigurwanie na ptrzeby wyknaneg systemu klasy B2B. Strna 5 z 6

6 IV. Testwanie zainstalwaneg systemu Zamawiający zakłada wyknanie ceny wydajnści systemu B2B i wykrycie ewentualnych niedciągnięć w zakresie efektywnści prcesów. W tym celu planuje się przeprwadzenie następujących zadań: pracwanie prcedur testwych w parciu udstępniną przez Bridge Agency dkumentację przeprwadzenie intensywnych testów systemu zdalnej wymiany danych edukacyjnych przeprwadzenie symulacji rzeczywistych prcesów pd bciążeniem V. Wprwadzenie kniecznych pprawek p wyknanych testach w knsekwencji trzymanych wyników testów zainstalwaneg systemu przewiduje się wprwadzanie wskazanych mdyfikacji systemu. VI. Odbiór techniczny wyknanych prac. W ramach teg etapu przeprwadzne również zstaną szklenia pracwników przeprwadzenie specjalistyczneg szklenia pracwników dtycząceg m.in. bsługi systemu. Czas trwania pełneg szklenia t 96 h. Strna 6 z 6

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo