ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju."

Transkrypt

1 Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż są t narzędzia krewania własneg wizerunku zawdweg. Ich celem jest głównie zaintereswanie ptencjalneg pracdawcy kandydatem, gdyż nie mgąc sptkać się ze wszystkimi chętnymi na ich pdstawie dknuje wstępnej selekcji. Dbrze przygtwany życirys i list mtywacyjny są świadectwem dknań zawdwych, dkumentami prezentującymi całą karierę zawdwą. ŻYCIORYS ZAWODOWY Przed przystąpieniem d pisania CV i listu mtywacyjneg trzeba dknać szerszej analizy swjej wiedzy i umiejętnści, wypisać swje dtychczaswe dświadczenia zawdwe i pzazawdwe, siągnięcia, zaintereswania, znajmść technik infrmatycznych, znajmści języka bceg, uprawnienia i certyfikaty, cechy charakteru. Dkumenty aplikacyjne pwinny być zindywidualizwane i pisane pd knkretną fertę pracy (gdy dpwiadamy na głszenie) lub pracdawcę i stanwisk pracy (gdy bezpśredni zgłaszamy się d pracdawcy). Należy zapznać się z prfilem firmy czym się zajmuje, jakie ma siągnięcia i plany rzwju. W życirysie mżna pdawać jedynie prawdziwe fakty i realną cenę psiadanych umiejętnści, szczególnie w zakresie znajmść języka bceg i bsługi kmputera. D dkumentów aplikacyjnych nie dłącza się kpii dyplmów, certyfikatów, referencji przedstawia się je w dalszym prcesie rekrutacji. Jeżeli ferta jest sfrmułwana w bcym języku, w tym samym pisze się aplikację. Dkumenty pwinny być napisane na kmputerze, standardwą czcinką, wydrukwane na białym bądź kremwym papierze. Pnadt pwinny być czyste i estetyczne, bez błędów rtgraficznych, gramatycznych i literówek. Życirys wysyłany jest zawsze z listem mtywacyjnym, pnieważ list jest przeważnie czytany jak pierwszy (przed CV). Przykład życirysu zawdweg w frmie chrnlgicznej

2 DANE OSOBISTE: Imię i nazwisk: Anna Nwak Adres: Ople, ul. Krótka 4/3 Nr tel.: Data urdzenia: r. Stan cywilny: panna WYKSZTAŁCENIE: Akademia Eknmiczna we Wrcławiu kierunek: handel zagraniczny Liceum Ogólnkształcące w Oplu prfil gólny DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 2002 aktualnie Praca drywcza w charakterze tłumacza językweg Biur Turystyczne SUN GOLD Ople na stanwisku: pilt wycieczek PRZEBYTE KURSY: Ukńczny kurs Prwadzenia księgi przychdów i rzchdów Ukńczny kurs Pilta wycieczek zagranicznych UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE: Obsługa kmputera (PAKIET MS-Office) Praw jazdy kategrii B Dbra rganizacja czasu pracy Szybka adaptacja d nwych warunków pracy Obsługa sprzętu biurweg ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: CECHY OSOBOWOŚCI: ZAINTERESOWANIA: język angielski w stpniu zaawanswanym język włski w stpniu średnizaawanswanym Umiejętnść pracy zespłwej, łatwść w nawiązywaniu kntaktów interpersnalnych, asertywnść, dpwiedzialnść, zaangażwanie pdróże sprt: tenis kuchnia azjatycka Wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych zawartych w fercie pracy dla ptrzeb niezbędnych d realizacji prcesu rekrutacji zgdnie z ustawą z dn r. chrnie danych sbwych (Dz.U. nr 133, pz. 883).

3 1. przede wszystkim w liście mtywacyjnym pwinny znaleźć się dpwiedzi na pytania: Dlaczeg staram się pracę w tej właśnie firmie? raz Dlaczeg właśnie ja pwinienem zstać w niej zatrudniny? ; 2. isttne jest imienne zaadreswanie listu z pdaniem dkładnej i pełnej nazwy firmy, jej adresu raz sby dpwiedzialnej za rekrutację; 3. w liście należy przekazać tylk te infrmacje kwalifikacjach zawdwych, umiejętnściach i predyspzycjach, które są zbieżne z czekiwaniami pracdawcy nie mżna przedstawiać siebie jak sby wybitnych zdlnściach przywódczych, rganizacyjnych etc. jeżeli nie ma t ptwierdzenia w faktach, gdyż jest t mał przeknujące; Najczęstsze błędy występujące w CV: bardz długi pis dbytych szkleń; wszystkie luki w karierze zawdwej czy przebiegu wykształcenia pwinny być wyjaśnine w spsób bezpśredni i pzytywny; zbyt długa lista zaintereswań; przesyłanie aplikacji zupełnie niespełniających warunków głszenia; brak załączników (wysyłanie aplikacji, które mim zapewnień w treści nie zawierają żadnych załączników); nieprawidłwy adres wy typu: najlepiej mieć drugi, bardziej ficjalny adres d kntaktów w sprawie pracy; brak zgdy na przetwarzanie danych sbwych; stswanie żargnu, slangu niezrzumiałeg dla pracdawcy; pdawanie kntaktu d sób, które mają wystawić referencje, bez uprzedzenia ich tym; pmyłka w nazwisku adresata, nazwie jeg stanwiska, adresie lub kdzie pcztwym; pmyłka w nazwie stanwiska, które ubiega się kandydat. niedpwiednie zdjęcie LIST MOTYWACYJNY Główną rlą listu mtywacyjneg jest wzbudzenie zaintereswania pracdawcy kandydatem i zachęcenie g d sptkania na rzmwie kwalifikacyjnej. Jest t mżliwe dzięki wywłaniu wrażenia, że dzięki zatrudnieniu danej sby firma mże zyskać pżądaneg pracwnika. Napisanie dbreg listu mtywacyjneg sprawia częst znacznie większe prblemy niż przygtwanie dbreg CV. Jedncześnie wiele sób nie przykłada się d napisania dbreg listu krzystając z gtwych listów mtywacyjnych, których wzry mżna znaleźć w Internecie i pdręcznikach. Zdecydwanie dradza się stswanie takich praktyk, gdyż prfesjnalista prwadzący rekrutację natychmiast rzpzna gtwca. List mtywacyjny nie mże być także pwieleniem CV, lecz pwinien rzbudwać te elementy życirysu, które są dla pracdawcy najbardziej isttne. Przede wszystkim należy wiarygdnie uargumentwać pwód, dla któreg chce się pracwać w danej firmie lub na danym stanwisku, pdkreślić i rzbudwać infrmacje tych kwalifikacjach i umiejętnściach, które są dpwiedzią na fertę. Przy pisaniu listu mtywacyjneg stsuje się wymienine na pczątku gólne zasad pisania dkumentów aplikacyjnych, a pnadt należy wziąć pd uwagę, że:

4 4. list mtywacyjny pisze się w pierwszej sbie, a całść pwinna się zmieścić na jednej strnie A4; 5. jeżeli list jest adreswany d firmy dradztwa persnalneg, inaczej frmułuje się wstępny akapit należy g dpwiedni dstswać, kreślić cele zawdwe i czekiwania wbec pracdawców, zaakcentwać swją przydatnść pd kątem prfilu zawdweg lub branży; 6. nie należy zapmnieć własnręcznym pdpisaniu się pd listem i ddaniu klauzuli wyrażeniu zgdy na przetwarzanie danych sbwych dla celów rekrutacji. Przykład Listu Mtywacyjneg Anna Kwiatkwska ul. Szturmwa 67 XX-XXX Krsn tel Szanwny Panie, Tadeusz Mtyka Prezes Firmy TONI Sp. z. ul. Bezkresna 89a XX-XXX Krsn W dpwiedzi na głszenie zamieszczne r. w Nwinach dnia chciałabym złżyć swją aplikację jak kandydatka na stanwisk księgwej. Za mją sbą przemawia zarówn wykształcenie wyższe bezpśredni związane z finansami i rachunkwścią jak i dświadczenie, które zdbyłam pracując w biurze rachunkwym na stanwisku pmcy księgwej raz jak asystentka w dziale księgwści. Psiadam teretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkwści budżetwej, finansów publicznych, dpwiedzialnści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także zasad rachunkwści i ewidencji księgwej. Ptrafię biegle bsługiwać kmputer, również w zakresie prgramów księgwych. Jestem sbą dkładną, sumienną i terminwą. Szybk się uczę, cechuje mnie również pracwitść i dpwiedzialnść w pdchdzeniu d wyknywanej pracy. Ptrafię planwać i zrganizwać pracę własną. W pracy, którą się ubiegam mgłabym efektywnie wykrzystać zdbyte dświadczenie, a pprzez pszerzanie własnej wiedzy i umiejętnści przyczynić się d wzrweg funkcjnwania Pańskiej firmy. Mam nadzieję, że będę miała przyjemnść sptkać się z Panem sbiście pdczas rzmwy kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawić swje umiejętnści. Z wyrazami szacunku Anna Kwiatkwska Wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych zawartych w fercie pracy dla ptrzeb niezbędnych d realizacji prcesu rekrutacji zgdnie z ustawą z dn r. chrnie danych sbwych (Dz.U. nr 133, pz. 883).

5 Najczęstsze błędy listu mtywacyjneg brak jasn kreślneg celu; niedstswanie d specyfiki knkretnej firmy, stanwiska i innych wymagań zawartych w fercie; pmyłki w nazwie stanwiska, które ubiega się dany kandydat; pmyłki w nazwie firmy, nazwisku sby d której adreswany jest list; błędy w nazwach, błędy literwe, pmyłki w datach, itp.; brak starannści w przygtwaniu listu: napisanie g dręcznie (jeżeli nie jest t wymagane), pgniecina kartka, błędy rtgraficzne; mał przejrzysta i czytelna frma graficzna; wysyłanie teg sameg listu d różnych miejsc, gdy aplikuje się na różne stanwiska w różnych firmach (szczególnie jest źle widziane kserwanie listu i dpisywanie dręcznie nazwy klejnej firmy w miejscu adresata); używanie gólników, brak knkretnych infrmacji, psługiwanie się słwami kluczami (np. jestem twarty, kreatywny, dyspzycyjny itd.) i nie ppieranie ich przykładami; zbyt długi list zniechęcający d czytania; pwtarzanie faktów z CV bez ich rzwijania; brak klauzuli chrnie danych sbwych; brak pdpisu pd listem; zbytnia skrmnść w pisywaniu swjej kandydatury lub przesadzny pis zalet nie ppartych faktami;

6

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo