Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim"

Transkrypt

1 Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r.

2 I. Opis ewaluwaneg przedsięwzięcia: 1. Przedmit ewaluacji: bszar 3: Funkcjnwanie placówki w śrdwisku lkalnym wymaganie 3.1.: Wykrzystywane są zasby śrdwiska na rzecz wzajemneg rzwju. 2. Cel ewaluacji: Zebranie infrmacji (zbadanie), czy placówka współpracuje ze śrdwiskiem na rzecz rzwju własneg i lkalneg raz czy racjnalnie wykrzystuje warunki, w których działa. 3. Harmngram ewaluacji wewnętrznej: L.p. Zadanie Termin realizacji Osba dpwiedzialna 1 Pwłanie zespłów ewaluacyjnych. październik 2012 Knsultanci 2 Przeszklenie zespłów ewaluacyjnych w zakresie październik 2012 Dyrektr rganizacji prwadzenia badań. 3 Przeprwadzenie ewaluacji: a) zaplanwanie rdzaju i terminów działań, b) pracwanie prjektu ewaluacji, technik i narzędzi badawczych, c) zbieranie danych, d) analiza danych, pracwanie wnisków, e) sprządzenie raprtu. 4 Mnitrwanie przebiegu prac w zespłach ewaluacyjnych. 5 Krdynwanie pracy zespłów ewaluacyjnych. 6 Zapznanie zespłu dradców metdycznych z wynikami ewaluacji. 7 Opracwanie planu ewentualnych działań naprawczych. 8 Wdrażanie ewentualnych działań naprawczych. listpad 2012 luty 2013 listpad 2012 luty 2013 listpad 2012 luty 2013 marzec 2013 kwiecień 2013 d września 2013 Liderzy zespłów ewaluacyjnych Knsultanci Dyrektr Dyrektr Knsultanci Dyrektr 2

3 II. Opis ewaluacji: 1. Realizując cel główny ewaluacji wewnętrznej sfrmułwaliśmy następujące cele szczegółwe w pstaci pytań kluczwych, na które w trakcie badań szukaliśmy dpwiedzi: W jakich warunkach śrdwiskwych działa placówka? Czy w działaniach placówki uwzględniane są mżliwści i ptrzeby śrdwiska? Czy placówka współpracuje z instytucjami i rganizacjami działającymi w śrdwisku? Z jakimi rganizacjami/instytucjami w śrdwisku placówka współpracuje, na czym ta współpraca plega, jakie są efekty? Czy współpraca placówki z instytucjami/rganizacjami działającymi w śrdwisku wpływa krzystnie na działalnść placówki? 2. Badania ewaluacyjne prwadziły sby wskazane w harmngramie. 3. Próba badawcza: wszyscy dradcy metdyczni PODN i dyrektr PODN. 4. Knsultantki Iwna Miler i Renata Gryt sprządziły prjekt ewaluacji wewnętrznej (zał.nr1) 5. Wykrzystane metdy i narzędzia badawcze: Technika badawcza Narzędzie badawcze Odpwiedzialny za badanie 1. Ankieta z dradcami Ankieta Iwna Miler Renata Gryt 2. Wywiad z dyrektrem PODN 3. Analiza arkuszy ewaluacyjnych Scenariusz wywiadu Zfia Zyzak indywidualneg Mnika Witsz Analiza dkumentacji Zespół ewaluacyjny nr 1. 3

4 III. Opis danych: Odpwiedzi na pytania kluczwe uzyskaliśmy pprzez przeprwadzenie ankiety z dradcami metdycznymi (zał. nr 2), wywiadu z dyrektrem PODN (zał. nr 3) raz analizę arkuszy ewaluacyjnych (zał. nr 4a,b,c). IV. Wyniki: Ankietę z dradcami metdycznymi przeprwadziły knsultantki: I. Miler i R. Gryt. 1. Z ankiety przeprwadznej przez knsultantki z 13 dradcami metdycznymi wynika, że PODN współpracuje z wielma partnerami w różnym zakresie. Dradcy wymienili między innymi: CKE, OKE pzyskiwanie infrmacji na temat zmian w egzaminach zewnętrznych, prwadzenie szkleń dla nauczycieli, szkły i przedszkla wspieranie nauczycieli w rzwju zawdwym (szklenia, knsultacje indywidualne, zbirwe, lekcje twarte, bserwacja zajęć), współrganizwanie przedsięwzięć edukacyjnych, pmc w wdrażaniu prjektów edukacyjnych i nwści światwych, udstępnianie materiałów dydaktycznych nauczycielm, wydawnictwa rzpwszechnianie nwści wydawniczych, pzyskiwanie prelegentów i ekspertów, pzyskiwanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, samrządy lkalne współrganizwanie przedsięwzięć edukacyjnych, knferencji, lkalni przedsiębircy wsparcie rzeczwe i finanswe nagród knkurswych, Instytut Getheg pzyskiwanie materiałów dydaktycznych, szklenia w ramach prgramów gólnplskich, Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli w Mskwie wymiana dświadczeń, szklenia, fundacje edukacyjne - pzyskiwanie szkleniwców, materiałów szkleniwych, śrdki kultury wykrzystanie sal/pmieszczeń d imprez edukacyjnych, bibliteki krzystanie ze zbirów biblitecznych, Pradnia Pedaggiczn-Psychlgiczna- wspólne rganizwanie szkleń, uczelnie wyższe pzyskiwanie prelegentów, muzea edukacja reginalna (pracwanie scenariuszy lekcji), rganizacja warsztatów, NAI dsknalenie zawdwe, krzystanie z kursów internetwych, CEO realizacja prjektów edukacyjnych, KO rganizacja knkursów przedmitwych. 4

5 2. D najwaŝniejszych ptrzeb lkalneg śrdwiska, które zaspkaja PODN dradcy zaliczyli: bieżące infrmwanie zmianach w prawie światwym, refrmie edukacji, nwściach i publikacjach wydawniczych, zdbywanie i pracwywanie materiałów dydaktyczn- wychwawczych, pmc w pracwywaniu prgramów nauczania, innwacji pedaggicznych, rganizacja szkleń dsknalenie zawdwe nauczycieli, wsparcie metdyczne, pedaggiczne nauczycieli i dyrektrów szkół, wspieranie w pdnszeniu jakści pracy szkły, pmc w rganizacji knkursów, diagnzwanie ptrzeb nauczycieli i dyrektrów szkół. 3. Jedncześnie PODN krzysta z następujących zasbów śrdwiska lkalneg: jednstki samrządu terytrialneg- pmc finanswa i rzeczwa w przeprwadzeniu knkursów, szkły udstępnianie pmieszczeń lkalwych na szklenia, parlamentarzyści- spnsrwanie knkursów, wydarzeń edukacyjnych, Bibliteka Pedaggiczna- udstępnianie materiałów, krzystanie z księgzbirów, prelegenci przedstawiciele placówek światwych, stwarzyszeń, wydawnictw, wyższe uczelnie- pzyskiwanie pracwników naukwych, krzystanie z auli, śrdki kultury krzystanie z biektów lkalwych, przedsiębirstwa pzyskiwanie wsparcia finansweg. Na pytanie, czy placówka dpwiedni wykrzystuje zasby śrdwiska lkalneg, w którym działa wszyscy dradcy dpwiedzieli zdecydwanie TAK. 4. Dradcy metdyczni wymienili działania placówki, które wynikają z analizy ptrzeb śrdwiska: szklenia dla nauczycieli (nwa pdstawa prgramwa, zmiany w egzaminach zewnętrznych, pracwanie prgramów nauczania, nwelizacja aktów nrmatywnych, pmc psychlgiczn-pedaggiczna), rganizacja warsztatów wyjazdwych, wsparcie nauczycieli przedmitów zawdwych refrma szklnictwa zawdweg, rganizacja Frum i Wisennych Sptkań Metdycznych, współpraca z śrdkiem dsknalenia nauczycieli w Mskwie realizacja prjektu, rganizacja knkursów przedmitwych. 5

6 Wywiad z dyrektrem PODN panią Grażyną Majchrwską przeprwadziły: Zfia Zyzak i Mnika Witsz. 1. Pani dyrektr wymieniła następujących kluczwych partnerów PODN: nauczyciele i dyrektrzy wszystkich szkół i placówek, rgany prwadzące szkły i placówki, FRSE( prgram: e- Twining, Cmenius), wyższe uczelnie, stwarzyszenia, wydawnictwa. 2. Na pytanie, w jaki spsób placówka diagnzuje ptrzeby śrdwiska w zakresie dsknalenia zawdweg nauczycieli pani dyrektr dpwiedziała: W placówce funkcjnuje system diagnzwania ptrzeb nauczycieli w zakresie dsknalenia zawdweg. Głównymi elementami systemu są: wytyczne MEN, wytyczne ŚLKO, badania ORE, sugestie rganów prwadzących, sugestie dyrektrów szkół, prpzycje nauczycieli. Nauczyciele wskazują zagadnienia, które ich interesują i na tej bazie pwstaje dla nich ferta szkleniwa. Dyrektrzy szkół wskazują tematykę szkleń dla swich rad pedaggicznych. Ddatkw ferta śrdka uwzględnia zagadnienia wynikające z kierunków plityki światwej państwa i samrządu terytrialneg. 3. Zdaniem pani dyrektr z przeprwadznej diagnzy ptrzeb wynika, że nauczyciele czekują pmcy i wsparcia w zakresie metdyki, dydaktyki, prblemów wychwawczych raz wdrażania zadań wynikających z refrmy prgramwej. 4. Wniski z analizy ptrzeb są wykrzystywane d dsknalenia ferty placówki. Oferta szkleniwa PODN piera się w głównej mierze na zdiagnzwanych ptrzebach szkół i nauczycieli. Tematyka knferencji, warsztatów metdycznych, knsultacji prwadznych przez dradców metdycznych uwzględnia zagadnienia interesujące nauczycieli i dyrektrów szkół. Dla przykładu w statnich dwóch latach w fercie szkleniwej dradców metdycznych znalazły się następujące tematy: Realizacja pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w szkłach. Planwanie zmian w zrefrmwanej szkle. Knstruwanie testów z matematyki według nwej frmuły egzaminu gimnazjalneg. Kształtwanie umiejętnści spłecznych dzieci. Wykrzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. 6

7 Pnadt szkleniwcy PODN przeprwadzili szklenia rad pedaggicznych, wśród których znalazły się takie tematy jak: Efektywne funkcjnwanie w zespłach nauczycielskich. Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkle. Prawa i bwiązki nauczyciela. Nwa pdstawa prgramwa IV etap edukacji. Twrzenie IPET-ów. Analizę arkuszy ewaluacyjnych przeprwadziła Marta Adamczyk. 1. Lista tematów szkleń prpnwana przez nauczycieli w arkuszach ewaluacyjnych: Tematyka związana z dstswaniami wymagań d uczniów z różnymi ptrzebami edukacyjnymi zarówn z uczniami "słabymi" jak i z uczniami zdlnymi. Jak radzić sbie z uczniami sprawiającymi kłpty wychwawcze uwarunkwania prawne, pedaggiczne i psychlgiczne. Jak napisać dbry prgram dstswawczy dla ucznia z kreślnymi ptrzebami edukacyjnymi. Przygtwanie d prwadzenia zajęć w nwych blkach przedmitwych w szkłach pnadgimnazjalnych. Ocenianie ucznia według nwej pdstawy prgramwej. Prblematyka wychwawcza - lekcje wychwawcze. Prblematyka przedmitwa. Rzwiązania metdyczne w wybranych tematach według przedmitów nauczania. Organizacja imprez szklnych i pzaszklnych przepisy prawa, dpwiedzialnść itp. 7

8 2. Zagadnienia i tematy prpnwane przez dradców metdycznych d dsknalenia zawdweg Zagadnienia związane z prgramami nauczania: wymagania frmalne i prcedury pisania prgramów nauczania przez nauczycieli, piniwanie prgramów nauczania wzry, schamaty, frmularze, kmpetencje dradców w zakresie pzytywneg lub negatywneg piniwania prgramów tzw."autrskich". Nwa pdstawa prgramwa: szklenia związane z "nwymi przedmitami"w szkle pnadgimnazjalnej, matura według nwej pdstawy prgramwej. Andraggika elementy andraggiki ( dla dradców, którzy nie psiadają udkumentwanych kwalifikacji. Ciekawe pmysły metdyczne - nwści dla przedmitów gólnkształcących. Inne związane z szkleniami przedmitwymi (mżliwści uczestniczenia w szkleniach zewnętrznych - MEN, ORE, FRSE itp.). 3. Analiza wyników kńcwych zbirczych arkuszy ewaluacyjnych. Analizie pddan arkusze ewaluacyjne pgrupwane w trzech kresach czaswych: rk arkusze styczeń czerwiec arkuszy (II semestr rku szkl.2011/2012) październik grudzień arkuszy (I semestr rku szkl. 2012/2013) Opracwan prcentwe wyniki dpwiedzi na pszczególne pytania ankiety. Wyliczn średnie wyniki dla pszczególnych pytań. Prównan wyniki Wniski gólne: Wyniki gólne wskazują na wyski pzim zadwlenia naszych klientów uczestniczących w szkleniach. Średnia cen we wszystkich grupach dpwiedzi mieści się w przedziale 4,68 d 5,00. W rku 2011 i w II semetrze rku szklneg 2011/ pytań dntwał dpwiedź na"2" i 2 pytania dntwały dpwiedzi na"1"; są t pytania "jasnść precyzwanych celów zajęć","różnrdnść materiałów i ćwiczeń", kmunikatywnść i dar przekazywania wiedzy". W II semestrze rku szklneg 2011/2012- średnia wynsi 4,8. W I semestrze rku szklneg 2012/2013 średnia wynsi 4,9. W rku 2011 najwyższy wynik czyli "5"dntwan we wszystkich udzielnych dpwiedziach w ilści pwyżej 93%, w II semestrze rku szklneg 2011/2012 ta sama badana mieści się pmiędzy 85,4% - 93,8%, a w I semestrze rku szklneg 2012/2013 wynsi 93%. 8

9 V. Wniski: 1. PODN wykrzystuje zasby śrdwiska na rzecz wzajemneg rzwju. 2. Placówka diagnzuje ptrzeby śrdwiska w zakresie dsknalenia zawdweg nauczycieli a wniski płynące z wej diagnzy uwzględnia w fercie szkleniwej. 3. Z analizy arkuszy ewaluacyjnych wynika, ze nauczyciele wysk ceniają szklenia rganizwane przez PODN. VI. Zalecenia: 1. Nadal systematycznie grmadzić i analizwać ankiety ewaluacyjne, celem bieżąceg eleiminwania niedciągnięć. 2. Nadal współpracwać z śrdwiskiem na rzecz rzwju własneg i lkalneg. VII. Wykaz załączników d 1 d 4: 1. Prjekt ewaluacji. 2. Scenariusz ankiety przeprwadznej z dradcami metdycznymi. 3. Scenariusz wywiadu z dyrektrem PODN. 4. Analiza arkuszy ewaluacyjnych. 9

10 Załącznik nr 1 Prjekt ewaluacji w rku szklnym 2012/ Przedmit ewaluacji: bszar 3: Funkcjnwanie placówki w śrdwisku lkalnym wymaganie 3.1.: Wykrzystywane są zasby śrdwiska na rzecz wzajemneg rzwju. 2. Cel ewaluacji: Zebranie infrmacji (zbadanie), czy placówka współpracuje ze śrdwiskiem na rzecz rzwju własneg i lkalneg raz czy racjnalnie wykrzystuje warunki, w których działa. Pytania kluczwe: W jakich warunkach śrdwiskwych działa placówka? Czy w działaniach placówki uwzględniane są mżliwści i ptrzeby śrdwiska? Czy placówka współpracuje z instytucjami i rganizacjami działającymi w śrdwisku? Z jakimi rganizacjami/instytucjami w śrdwisku placówka współpracuje, na czym ta współpraca plega, jakie są efekty? Czy współpraca placówki z instytucjami/rganizacjami działającymi w śrdwisku wpływa krzystnie na działalnść placówki? 4. Techniki i narzędzia badawcze: Technika badawcza Narzędzie badawcze Odpwiedzialny za badanie 1. Ankieta z dradcami Ankieta Iwna Miler Renata Gryt 2. Wywiad z dyrektrem PODN 3. Analiza arkuszy ewaluacyjnych: Scenariusz wywiadu Zfia Zyzak indywidualneg Mnika Witsz Analiza dkumentacji Zespół ewaluacyjny nr Próba badawcza: wszyscy dradcy metdyczni PODN i dyrektr PODN. 6. Harmngram badań ewaluacyjnych, terminy i knkretne zadania dla pszczególnych człnków: 10

11 Harmngram ewaluacji wewnętrznej L.p. Zadanie Termin realizacji Osba dpwiedzialna 1 Pwłanie zespłów ewaluacyjnych. październik 2012 Knsultanci 2 Przeszklenie zespłów ewaluacyjnych w zakresie rganizacji prwadzenia badań. 3 Przeprwadzenie ewaluacji: f) zaplanwanie rdzaju i terminów działań, g) pracwanie prjektu ewaluacji, technik i narzędzi badawczych, h) zbieranie danych, i) analiza danych, pracwanie wnisków, j) sprządzenie raprtu. 4 Mnitrwanie przebiegu prac w zespłach ewaluacyjnych. 5 Krdynwanie pracy zespłów ewaluacyjnych. 6 Zapznanie zespłu dradców metdycznych z wynikami ewaluacji. 7 Opracwanie planu ewentualnych działań naprawczych. 8 Wdrażanie ewentualnych działań naprawczych. październik 2012 listpad 2012 luty 2013 listpad 2012 luty 2013 listpad 2012 luty 2013 marzec 2013 kwiecień 2013 d września 2013 Dyrektr Liderzy zespłów ewaluacyjnych Knsultanci Dyrektr Dyrektr Knsultanci Dyrektr 6. Frma raprtu- papierwa i elektrniczna. Raprt zstanie przedstawiny w marcu 2012r. dradcm metdycznym na naradzie, raz umieszczny na witrynie PODN. Załącznik nr2 Ankieta dla dradców 11

12 Funkcjnwanie placówki w śrdwisku lkalnym. Wykrzystywane są zasby śrdwiska na rzecz wzajemneg rzwju. 1. Jakie rganizacje lub pdmity są kluczwymi partnerami placówki? Na czym plega współpraca z nimi? 2. Jakie są ptrzeby lkalneg śrdwiska, które placówka mże zaspkajać? Prszę wymienić najważniejsze. 3. Czy w swjej pracy krzystają Państw z zasbów śrdwiska lkalneg? Z jakich zasbów Państw krzystają? D jakich działań wykrzystują Państw te zasby? 4. Jakie działania prwadzne przez placówkę w tym i pprzednim rku szklnym wynikały z analizy ptrzeb śrdwiska? 5. Z jakimi pdmitami Pan/i współpracwał/a w tym lub pprzednim rku szklnym jak pracwnik tej placówki? Prszę wskazać je na liście pniżej. 12

13 Lkalny samrząd Ośrdek pmcy spłecznej Centrum wspierania rdzin Dm/śrdek kultury Szkły lub inne placówki edukacyjne Bibliteki Stwarzyszenia Rdzice Grupy niefrmalne Kściły i związki wyznaniwe Inne instytucje samrządwe Przedsiębircy Pradnia Pedaggiczn-Psychlgiczna Plicja Świetlica scjterapeutyczna Placówki chrny zdrwia Fundacje Inne, jakie 6. Czy Pana/i zdaniem placówka dpwiednia wykrzystuje zasby śrdwiska lkalneg, w którym działa? Zdecydwanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydwanie nie Prsimy wybór jednej dpwiedzi Załącznik nr 3 Scenariusz wywiadu z panią dyrektr PODN w Wdzisławiu Śląskim 13

14 Funkcjnwanie placówki w śrdwisku lkalnym. Wykrzystywane są zasby śrdwiska na rzecz wzajemneg rzwju. 1. Prszę wymienić kluczwych partnerów placówki: 2. W jaki spsób placówka diagnzuje ptrzeby śrdwiska w zakresie dsknalenia zawdweg nauczycieli? 3. Jakie są najważniejsze wniski płynące z przeprwadznej diagnzy ptrzeb? 4. W jaki spsób wniski z analizy ptrzeb są wykrzystywane d dsknalenia ferty placówki? Załącznik nr 4 a LISTA TEMATÓW SZKOLEŃ PROPONOWANA PRZEZ NAUCZYCIELI 14

15 W ARKUSZACH EWALUACYJNYCH 1. Tematyka związana z dstswaniami wymagań d uczniów z różnymi ptrzebami edukacyjnymi zarówn z uczniami "słabymi" jak i z uczniami zdlnymi. 2. Jak radzić sbie z uczniami sprawiającymi kłpty wychwawcze uwarunkwania prawne, pedaggiczne i psychlgiczne. 3. Jak napisać dbry prgram dstswawczy dla ucznia z kreślnymi ptrzebami edukacyjnymi. 4. Przygtwanie d prwadzenia zajęć w nwych blkach przedmitwych w szkłach pnadgimnazjalnych. 5. Ocenianie ucznia według nwych pdstaw prgramwych. 6. Prblematyka wychwawcza - lekcje wychwawcze. 7.Inne: prblematyka przedmitwa rzwiązania metdyczne w wybranych tematach według przedmitów nauczania rganizacja imprez szklnych i pza szklnych przepisy prawa, dpwiedzialnść itp. Załącznik nr 4 b 15

16 ZAGADNIENIA I TEMATY PROPONOWANE PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 1. Zagadnienia związane z prgramami nauczania: wymagania frmalne i prcedury pisania prgramów nauczania przez nauczycieli piniwanie prgramów nauczania wzry, schamaty, frmularze kmpetencje dradców w zakresie pzytywneg lub negatywneg piniwania prgramów tzw."autrskich" 2. Nwa pdstawa prgramwa: szklenia związane z "nwymi przedmitami"w szkle pnadgimnazjalnej matura według nwej pdstawy prgramwej. 3. Andraggika elementy andraggiki ( dla dradców, którzy nie psiadają udkumentwanych kwalifikacji. 4. Ciekawe pmysły metdyczne - nwści dla przedmitów Ogólnkształcących 5. Inne związane z szkleniami przedmitwymi (mżliwści uczestniczenia w szkleniach zewnętrznych - MEN, ORE, FRSE itp.) Załącznik nr 4 c 16

17 Analiza wyników kńcwych zbirczych arkuszy ewaluacyjnych. 1. Analizie pddan arkusze ewaluacyjne pgrupwane w trzechch kresach czaswych: rk arkusze styczeń czerwiec arkuszy (II semestr rku szklneg 2011/2012) październik grudzień arkuszy (I semestr rku szklneg 2012/2013) 2. Opracwan prcentwe wyniki dpwiedzi na pszczególne pytania ankiety. 3. Wyliczn średnie wyniki dla pszczególnych pytań. 4. Prównan wyniki. Wniski gólne: wyniki gólne wskazują na wyski pzim zadwlenia naszych klientów uczestniczących w szkleniach, średnia cen we wszystkich grupach dpwiedzi mieści się w przedziale 4,68 d 5,00 w rku 2011 i w II semetrze rku szklneg 2011/ pytań dntwał dpwiedź na"2" i 2 pytania dntwały dpwiedzi na"1"; są t pytania "jasnść precyzwanych celów zajęć","różnrdnść materiałów i ćwiczeń", kmunikatywnść i dar przekazywania wiedzy", w II semestrze rku szklneg 2011/2012 średnia wynsi: 4,8 w I semestrze rku szklneg 2012/2013 średnia wynsi: 4,9 w rku 2011 najwyższy wynik czyli "5"dntwan we wszystkich udzielnych dpwiedziach w ilści pwyżej 93%, zaś w II semestrze rku szklneg 2011/2012 ta sama badana mieści się pmiędzy 85,4% - 93,8%, a w I semestrze rku szklneg 2012/2013 wynsi 93%. Wniski kńcwe: każda sba prwadzaca szklenie pwinna zwrócić uwagę na indywidualne wyniki ankiet i wzmcnić punkty słabsze w prwadznych szkleniach, dpilnwać systematycznści grmadzenia i analizwania ankiet ewaluacyjnych w celu bieżąceg eliminwania niedciągnięć, rganizwać szklenia tak, by każdy uczestnik miał czas na wypełnienie ankiety (im większa ilść materiału badawczeg tym większa mzliwść uzyskania miardajnych infrmacji. 17

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK. PŁOŃSK - styczeń 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK. PŁOŃSK - styczeń 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ ZATWIERDZAM STAROSTA PŁOŃSKI SZEF OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO mgr inż. Jan Mączewski PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA 2014 ROK UZGODNIONO NACZELNIK Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE Prpnwane zasady przeprwadzania ceny współpracy pwiatu lidzbarskieg z rganizacjami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa)

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa) Typy prjektów dstępne dla rganizacji pzarządwych w ramach reginalnych prirytetów Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki (prcedura knkurswa) Niniejszy tekst zstał pracwany na pdstawie publikacji Organizacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW Ośrdek Rzwju Edukacji pszukuje 4 ekspertów d zespłu, który pracuje system walidacji i certyfikacji sób prwadzących szklenia dla pracwników systemu światy i działania rzwjwe

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015 Analiza ptrzeb szkleniwych zgłsznych przez jednstki pmcy spłecznej w wjewództwie pdlaskim na rk 2015 Reginalny Ośrdek Plityki Spłecznej w Białymstku Obserwatrium Integracji Spłecznej Analiza ptrzeb szkleniwych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014 Warszawa, 05.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE w pstępwaniu zgdnym z zasadą knkurencyjnści nr 1/26771/2014 ECORYS Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska 1) Ogólne wprwadzenie d dyskusji i pdanie gólnych zasad 1. Pwitanie uczestników i wyjaśnienie celu sptkania (w tym infrmacje prjekcie) trener/ mderatr. 2.

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW Jagda Owczarek PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW I. Przygtwanie pisu stanwiska pracy raz dcelweg prfilu kwalifikacji specjalistycznych i psychspłecznych kandydata na streetwrkera

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna)

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna) Nauka zawdu w rzemiśle (infrmacja lkalna) P latach zapmnienia i dstawienia na bczny tr edukacja plska próbuje przywracać d łask zawdy rzemieślnicze. Taki trend wynika przede wszystkim z ptrzeb współczesneg

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1 Przedmit pracwania finanswany jest ze śrdków: WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Opracwanie: Zespół autrów pd kierwnictwem dr Wjciecha Rgali mgr inż. Aneta Lchn (redaktr widący) mgr Wjciech Francik mgr Krzysztf

Bardziej szczegółowo